• Aktualizácia školského semaforu

     • 28.10.2021

      Vážení rodičia, chceme Vás informovať o aktuálnych zmenách v Školskom Covid semafore.

      1. V prípade, že škole bol oznámený pozitívny výsledok Ag samotestu, ostatní žiaci z triedy takéhoto žiaka môžu naďalej navštevovať školu.

      2. V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v MOM, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do 10 dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Rodič o tejto skutočnosti bezodkladne informuje školu a všeobecného lekára pre deti a dorast.

      3. V prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa karanténa ukončuje.

      4. V prípade, že je trieda v karanténe a žiakom je poskytnuté dištančné vzdelávanie, nepovažuje sa prerušenie prezenčnej formy vzdelávania za mimoriadne prerušenie školského vyučovania. Dištančné vzdelávanie je forma organizácie výchovy a vzdelávania.

      V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou Vás žiadame o pravidelné používanie domácich Ag samotestov. O ich použití nás informujte prostredníctvom Edupage (Žiadosti/ Vyhlásenia). Ak aj v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu žiak prejavuje príznaky respiračného ochorenia, neposielajte ho na vyučovanie.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Skolsky_semafor__28_10.2021.pdf

       

     • Jesenná výzdoba 🍂🍁

     • Tešíme sa, že každá jedna trieda našej školy už dýcha tou pravou jesennou atmosférou, ktorú ste v nej vytvorili. A na všetky prírodné symboly jesene dozerajú hallowenske strašidlá a príšerky. 😉 Za vašu snahu a originálne nápady Vám preto pribudli prvé body do našej celoročnej súťaže. Na 1. stupni sme udelili 3 body – 1.B, 2.C, 4.A, 2 body – 1.A, 1.C, 3.B , 1 bod – 2.A, 2.B, 3.A, 4.B.  Triedy 2. stupňa získali nasledovné body: 3 body – 5.B, 7.A, 8.AB, 2 body – 5.A, 6.A, 7.B, 8.AC, 1 bod – 9.AB, 9.AC. 

      Nezabudnite, že do konca novembra sa ešte môžete zapojiť do bonusovej súťaže – brigády v areáli školy. 🧹💪

      Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť v súťaži. 

     • 👻 Hallowenska zábava v ŠKD 🎃

     • Deti v ŠKD stihli pred jesennými prázdninami absolvovať hallowenskú zábavu, na ktorej sa premenili na malé strašidielka a príšerky. Atmosféru umocňovali aj rôzne masky, vyrezávané tekvice vlastnej výroby 👌 , tematické dekorácie či občerstvenie. Nechýbali ani súťaže a diskotéka, ale hlavne dobrá nálada a výborná zábava pre všetkých zúčastnených. Pre veľký úspech sme sa s detmi dohodli, že budúci rok zorganizujeme spoločný halloweensky večer pre deti a rodičov. 😜 Všetkým, ktorí prišli, patrí naše veľké poďakovanie.  👋

     • ✨ Krajský učiteľ mesiaca 👨‍🏫🥇🥈

     • Náš pedagóg Mgr. Branislav Benčič získal ocenenie Krajský učiteľ mesiaca september za Bratislavský kraj! V mesiaci október sa umiestnil na 2. mieste. Ceny mu udelil vzdelávací portál Zborovna.sk, ktorý je miestom, kde sa virtuálne stretávajú vyučujúci z celého Slovenska a svojimi príspevkami pomáhajú aj ostatným učiteľom skvalitniť a zatraktívniť ich prácu. Pán učiteľ bol vďaka svojej aktivite uvedeným portálom ocenený už niekoľkokrát, takže nejde o jeho prvé medailové umiestnenia. V mene všetkých pedagógov našej školy mu srdečne blahoželáme a prajeme mu ešte veľa tvorivých nápadov. 👍

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     • 26. septembra sa každoročne slávi Európsky deň jazykov, preto sme sa predchádzajúce týždne na hodinách angličtiny venovali projektom a jazykovým aktivitám. Deti vedieme k tomu, aby si uvedomili dôležitosť ovládania cudzích jazykov. Otvárajú sa im tak nové príležitosti, ktoré určite ocenia.

     • Prvá hodina korčuľovania na ZŠ Ondreja Nepelu ⛸👫

     • Po ročnej prestávke sme opäť začali s korčuľovaním a plávaním. Výuka prebieha pravidelne v rámci hodín športovej prípravy v 2. - 4. ročníku. Počas prvého polroka sa deti striedajú na plavárni a v telocvični alebo na ľade a v telocvični. V nasledujúcom polroku sa vymenia. Deťom sa dnešná hodina veľmi páčila a my dúfame, že im nadšenie a radosť z pohybu vydrží po celý školský rok. 😉

     • Sférické kino - nový spôsob vzdelávania! 🎥 🌏 🎬

     • Dňa 1.10.2021 sme so žiakmi 7.- 9.ročníka nahliadli do tajomstiev prírodných vied pomocou sférického kina. Moderným spôsobom im boli prezentované témy: Vznik života, Nanocam – technológia budúcnosti a Vesmír. Bol to pútavý zážitok a zároveň príjemné spestrenie vyučovacieho procesu.👌😉

     • 👫 Exkurzia na Minifarme 🦆🐇🐓🐎

     • Triedy druhého ročníka sa zblízka zoznámili so životom domácich a hospodárskych zvierat. Areálom Minifarmy Lubina ich sprevádzali obetaví ošetrovatelia, ktorí odpovedali na všetky zvedavé žiacke otázky. Deti sa tak dozvedeli veľa zaujímavých informácií o zvieratkách a zároveň si dosýta užili ich hladkanie a kŕmenie. 😉

     • Školský semafor - oranžová fáza

     • Oranžová fáza predstavuje stav, kedy je v škole minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID-19.

      Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID- 19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

      Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

      a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)

      b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),

      c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo

      d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

      Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka/zamestnanca, zostáva v karanténe len tento žiak/zamestnanec. Trieda žiaka pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

      Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý na jeho karanténu dohliada.

      Pokiaľ rodič pošle do školy žiaka, ktorý má byť v karanténe, dopúšťa sa priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý rieši regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt inej pozitívnej osoby), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19.

      Vyučovanie v škole sa realizuje kombinovanou formou:

      a) dištančná forma vzdelávania je zabezpečená:

      - v triede, v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.

      b) prezenčná forma vzdelávania je zabezpečená:

      - v triedach, ktoré neboli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,

      - ak 100% žiakov v triede má výnimku z karantény,

      - pre žiakov, ktorí majú výnimku z karantény a nemajú možnosť sa zapojiť do dištančnej formy vzdelávania - nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu s využitím digitálnych technológií alebo sa doň nedokážu zapojiť z dôvodu ich špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb a miera špeciálno-pedagogickej podpory vyžaduje zachovanie prezenčnej formy vzdelávania.

      Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

      Skolsky_semafor_2021_202.pdf

     • Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia a milí žiaci!

     • Po letných dňoch plných oddychu sa spolu opäť stretávame na prahu nového školského roka. Dovoľte mi, aby som sa Vám z pozície riaditeľa školy niekoľkými vetami prihovoril.

      Dnešný deň je pre nás všetkých dôležitý, ale pre niektorých je však aj výnimočný. Ste to vy, naši milí prváčikovia, ktorých srdečne vítam na pôde našej školy. Verím, že do nej budete chodiť s nadšením a radosťou. Okrem veľkej školskej tašky si z nej budete denne odnášať množstvo nových a užitočných informácií z rôznych oblastí. Určite si  nájdete veľa nových kamarátov a zažijete kopu zábavných chvíľ. Som presvedčený, že s písmenkami a číslami sa statočne popasujete a na konci školského roka už budú Vašimi veľkými kamarátmi. Tak ešte raz, vitajte medzi nami!

       Milí deviataci, vy máte, naopak, pred sebou posledný rok strávený v našej škole. Už  čoskoro budete stáť pred prvým dôležitým životným rozhodnutím, ktoré sa bude týkať Vášho ďalšieho smerovania. Pri výbere tej správnej strednej školy sa rozhodujte rozvážne a zodpovedne, s prihliadnutím na Vaše vedomosti, zručnosti či predpoklady. Nechajte si poradiť aj od našich učiteľov, ktorí Vám budú určite aj v tomto smere nápomocní. Budeme Vám všetci držať palce!

      Milí žiaci, minulý školský rok sme si všetci vyskúšali aj to, aké je to učiť sa z domu. Je ťažké predpovedať, čo prinesie tento rok. Viem Vám ale sľúbiť, že sa aktuálnej situácii   prispôsobíme veľmi rýchlo a o vyučovacie hodiny rozhodne neprídete.  Preto vás všetkých povzbudzujem k tomu, využite čas na to určený, na získavanie nových vedomostí či praktických skúseností. Pracujte na sebe, stanovte si objektívne ciele a snažte sa o ich naplnenie. Pristupujte zodpovedne k svojim povinnostiam a neodkladajte ich plnenie na neskôr. Ak budete k štúdiu pristupovať so všetkou vážnosťou, určite budete na konci školského roka spokojní so svojimi výsledkami. Okrem množstva vedomostí škola poskytuje aj možnosť rozvoja sociálnych a komunikačných zručnosti. Spolu s Vašimi učiteľmi sa môžete  podieľať aj na chode a fungovaní školy. Naučte sa byť samostatnejší, tvorivejší a empatickejší. Všímajte si svojich spolužiakov, nebuďte ľahostajní k ich problémom. Podporte dobro medzi nami a pomôžte zastaviť akékoľvek prejavy netolerancie či agresivity. Pomáhajme rásť jednotlivcom, aby sme tak vybudovali silnú, kvalitnú a modernú komunitu – našu školu!

      Milí rodičia, ďakujem Vám za dôveru, ktorú v nás vkladáte pri vzdelávaní Vašich detí.  Verím, že Vy – rodičia – a my – učitelia – máme jeden spoločný cieľ. Chceme, aby z Vašich detí vyrástli vzdelaní a inteligentní mladí ľudia s tými správnymi morálnymi hodnotami a zásadami. Sme tu dennodenne pre Vaše deti - pripravení učiť, vzdelávať, radiť, a pomáhať. Potrebujeme však Vašu dôveru, podporu a najmä pomoc pri kontrole plnenia ich študijných povinností. Som presvedčený, že konštruktívna komunikácia a spolupráca je jedinou cestou k dosiahnutiu uvedeného cieľa. 

      Milé kolegyne a kolegovia, o Vašich profesijných, odborných a ľudských kvalitách nepochybujem. Opakovane ste ma presvedčili, že sa na Vás môžem spoľahnúť aj v tejto neľahkej dobe. Verím, že tomu nebude inak ani v tomto školskom roku, za čo Vám patrí moja veľká vďaka. Pri Vašej dôležitej práci Vám úprimne a od srdca prajem najmä pevné zdravie, veľa tvorivých nápadov, trpezlivosti, porozumenia a optimizmu.

      Vážený pedagogický zbor, milí rodičia a žiaci, všetkým Vám prajem úspešný školský rok 2021/2022.  

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • Informácie k začiatku školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      1. Vyučovanie sa začína vo štvrtok 2. septembra 2021 o 9.00. Žiaci prvých ročníkov sa stretnú v školskej jedálni. Ostatní žiaci vo svojich triedach. Vyučovanie sa tento deň končí o 11.00. Školský klub detí bude v prevádzke od 7.00 do 16.30.
      2. Nástup do školy nie je podmienený testovaním žiaka alebo jeho zákonných zástupcov. O presnom termíne a spôsobe distribúcie AG samotestov a kloktacích testov budeme všetkých prihlásených včas informovať.
      3. Pri prvom nástupe do školy rodič predkladá „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. " Toto vyhlásenie je možné podať elektronicky z rodičovského konta prostredníctvom Edupage ( Úvod/ Žiadosti a vyhlásenia ), alebo v papierovej forme Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_1_9_2021.pdf . V takomto prípade sa ním žiak preukáže pri vstupe do budovy. Následne ho odovzdá triednemu učiteľovi.

      4. Žiaci a zamestnanci školy sú povinní mať počas vyučovania prekryté dýchacie cesty rúškom, respirátorom alebo ochrannou maskou.
      5. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  je rodič taktiež povinný podávať pri prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní vrátane víkendov a sviatkov. Žiak s príznakmi ochorenia musí zostať doma!
      6. Rodič svojím rozhodnutím môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Ak žiak chýba viac dní, je potrebné doložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára. V opačnom prípade sa absencia považuje za neospravedlnenú.
      7. V prípade pozitivity žiaka alebo zamestnanca, pôjdu do 14 dňovej karantény žiaci danej triedy a učiteľ, ktorý v triede vyučuje. Toto neplatí pre plne zaočkované osoby, osoby, ktoré prekonali Covid -19 za posledných 180 dní alebo osoby zaočkované prvou dávkou do doby 180 dní od prekonania Covid 19.
      8. Rodič má nárok na OČR len v prípade, ak riaditeľ školy alebo RÚVR rozhodne o prerušení vyučovania v triede. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.
      9. Školská jedáleň bude 2.9. 2021 vydávať obedy do 13.00. Pre vydanie obeda je nutné odovzdať vyplnenú prihlášku a uhradiť stravné do 30.8.2021. Bližšie informácie na: 02/ 44 37 28 30 alebo j.havrankova@skolakalina.sk .

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • OZNAM 🧖‍♂️💇‍♂️📚

     • Stránkové hodiny počas prázdnin budú každú stredu od 9.00 do 12.00 hod. V priebehu prázdnin dostanete mail s informáciami o nástupe do nového školského roka, ktoré budú zverejnené aj na našej webovej stránke.

      Pri tejto príležitosti Vám zároveň posielam link na 2. číslo školského časopisu KALINA, v ktorom sa okrem iného dozviete veľa informácií o živote našej školy. 

      KALINA 2. č. 2020/2021

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • Milí žiaci a učitelia, vážení rodičia!

     • Opäť nastáva tá chvíľa, keď s  rozdávaním vysvedčení uzatvárame ďalší školský rok. Tak ako ten minulý, aj tento bol  netradičný a neľahký. Počas neho sme sa stretávali nielen v školských laviciach, ale z veľkej časti sme sa vďaka moderným technológiám len počuli v reproduktoroch počítačov či iných mobilných zariadení. V týchto špecifických časoch za Vami stáli Vaši rodičia. Mnohí z nich sa popri práci a povinnostiach museli vrátiť do svojich školských liet a boli Vám nápomocní pri prekonávaní nástrah online vzdelávania. Stáli pri Vás počas hodín a niektorí by Vám najradšej asistovali aj pri odpovediach či písaní testov. 😉 

      Najmä domáce prostredie niektorých z Vás lákalo k zjednodušovaniu si svojich povinností a sťažovalo sústredenie na výklad učiva. V živote však často prichádza k okolnostiam, kedy je potrebné „zaťať zuby“ a robiť aj to, čo sa nám príliš nechce. To je tiež jedna z vecí, ktorú nás táto neľahká doba naučila. Naše uznanie a vďaka patrí všetkým z Vás, ktorí ste celých 10 mesiacov pracovali zodpovedne a poctivo! Každý z Vás sa dnes pri preberaní svojho vysvedčenia musí čestne zamyslieť, či spravil všetko to, čo bolo v jeho silách. Ak máte ešte rezervy, od septembra prichádza nová príležitosť na Vaše zlepšenie.

      Moje veľké poďakovanie patrí všetkým  mojim kolegom a Vašim učiteľom, ktorí Vás trpezlivo sprevádzali vyučovacími hodinami a snažili sa Vám priblížiť nové vedomosti a poznatky. Pre mnohých z nich však bolo najväčšou výzvou konkurovať Vám v súboji generácií na poli sociálnych sietí a virtuálnej reality. Som presvedčený, že väčšina z nich tento zápas zvládla so cťou. 👍

      Špeciálne chcem spomenúť našich prváčikov. Mimoriadne oceňujem Vašu snahu a pracovitosť, keďže prvý rok v škole býva veľmi náročný aj za normálnych okolností. Verím, že všetky písmenká a číslice šťastne pristáli vo Vašich hlavičkách, vystúpili a už nikdy nikam neodletia.  Zároveň sa s dávkou nostalgie lúčim s našimi deviatakmi. V mene všetkých pedagógov Vám  prajem veľa šťastia a úspechov vo Vašom ďalšom štúdiu na stredných školách. Želám Vám, aby každý z Vás našiel tú správnu cestu k splneniu svojich snov. 🤸‍♀️

      Teraz prichádza čas na oddych a relax. Všetkým Vám prajem, aby ste si užili pekné leto plné nových zážitkov. Oddýchnite si, načerpajte energiu,  aby sme sa v septembri opäť stretli v zdraví a plní sily.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • 🤸‍♀️🏃‍♂️ NAJTRIEDA 2020/2021 🥇🥈🥉

     • V minulom týždni sme športovo-projektovým dňom oslávili MDD. Do pripravených aktivít v triedach a na školskom ihrisku sa s nadšením zapojili všetky triedy. Veľmi sa tešíme, že naše motto pre tento deň – SPOLUPRÁCA – bolo úspešne naplnené. Za všetky súťaže a úlohy sme rozdávali body do našej celoročnej súťaže. Bonusové body ste tiež mohli získať pri správnom odhade medailistov na práve skončených MS v hokeji. No keďže puk je vrtkavý, tentokrát ste sa vo Vašich odhadoch triafali vedľa.   Všetky získané body Vašej triedy si môžete pozrieť v našej tabuľke.  🧐

      Spomínané súťaže boli zároveň poslednými v tomto školskom roku, a tak poradie v tabuľke je už konečné. Ďakujeme všetkým žiakom a ich triednym učiteľom za aktívnu účasť v súťaži. Špeciálne blahoželáme najlepším triedam k ich umiestneniu. V posledný školský deň na nich bude čakať sladká odmena. 🎂😉 

     • DEŇ NARCISOV 2021

     • Každoročne sa naša škola aktívne zapájala do zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine.

      Vzhľadom k situácii nie je možné realizovať zbierku tradične - ľudia nenájdu v uliciach našich dobrovoľníkov a pokladničky. Deň narcisov však nemôže mať pauzu, lebo ani rakovina pauzu nemá. Pacienti našu pomoc potrebujú. Deň narcisov je najväčším zdrojom príjmu na pokrytie všetkých nákladov spojených s projektmi pre ľudí s onkologickým ochorením, ale aj na projekty preventívne - pre zdravú populáciu. 300 000 náhodne vybraných domácností nájde vo svojich schránkach obálku s kvetom narcisu a letákom s informáciami, ako možno Deň narcisov podporiť. Od 7.6. do 20.6. je možné zaslať SMS na  číslo 848 (v hodnote 3 eurá), prípadne finančne podporiť zbierku v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni. 

      Veríme, že aj tento ročník Dňa narcisov umožní naďalej poskytovať účinnú pomoc onkologickým pacientom, ktorí sa na nás s dôverou a nádejou na pomoc obracajú. Úprimne Vám ďakujeme za akúkoľvek pomoc.

      S vďakou a úctou

      tím Ligy proti rakovine

     • 📜 Vyučovanie od 18.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      MŠVVaŠ SR aktualizovalo podmienky pre vyučovanie v materských a základných školách. Do platnosti vstúpil manuál podľa ktorého sa upravuje prevádzka zariadenia podľa epidemiologickej situácie na škole.

      Manual_MS.pdf      Manual_ZS.pdf

      Zelená fáza nastáva v prípade, ak:

      1. v škole nie je žiadne podozrivé dieťa alebo zamestnanec;
      2. v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivýchzochorenianaCOVID-19 (ani jedno dieťa/zamestnanec nie je pozitívny).

      Ak je škola v zelenej fáze, tak zákonný zástupca:

      a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí. 

      b) Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/respirátory(náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby)a papierové jednorazové vreckovky.

      c) Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne na školský rok 2020/2021.

      d) Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 3 a viac po sebe na sledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) prostredníctvom Edupage ( alebo písomne ) vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti ( priloha_c.4_zs.docx, priloha_c_4_ms.docx ).

      Pri prerušení 5 a viac pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      e) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

      a) Podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti),a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

      b) Ochorenia na COVID-19 ( potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

      Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk). Žiaci s príznakmi respiračného ochorenia sa vyučovania nemôžu zúčastniť.  Povinnosť nosiť rúško ( respirátor) v priestoroch školy ostáva v platnosti.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      vyhlasenie_navstevnika.docx

       

     • 📜 Vyučovanie od 10.5.2021


     • Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je podanie Vyhlásenia o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka. Do vyhlásenia nie je potrebné vkladať negatívne výsledky testov alebo doklad o výnimke z testovania. Vyhlásenie je potrebné podať každý týždeň prostredníctvom Edupage, najneskôr v pondelok pred nástupom na vyučovanie.

      Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk). Žiaci s príznakmi respiračného ochorenia sa vyučovania nemôžu zúčastniť.  Povinnosť nosiť rúško ( respirátor) v priestoroch školy ostáva v platnosti.

      Naďalej platí aj zákaz vstupu do budovy školy všetkým osobám okrem zamestnancov a žiakov školy.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • 📜 Vyučovanie od 3.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vzhľadom na vydanie vyhlášky č.197 z 28.apríla 2021 sa od 29. apríla 2021 ruší povinnosť testovania žiakov. Z tohto dôvodu nebudeme vyžadovať potvrdenie o vykonaní PCR alebo AG testu žiakov a ich zákonných zástupcov. Testovanie žiakov sa bude vykonávať pri podozrení na ochorenie COVID 19 tzv. intervenčným testovaním. 

      Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je podanie Vyhlásenia o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka. Do vyhlásenia nie je potrebné vkladať negatívne výsledky testov alebo doklad o výnimke z testovania. Vyhlásenie je potrebné podať každý týždeň prostredníctvom Edupage, najneskôr v pondelok pred nástupom na vyučovanie.

      Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk). Žiaci s príznakmi respiračného ochorenia sa vyučovania nemôžu zúčastniť.  Povinnosť nosiť rúško ( respirátor) v priestoroch školy ostáva v platnosti.

      Naďalej platí aj zákaz vstupu do budovy školy všetkým osobám okrem zamestnancov a žiakov školy.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      vyhlaska_197.pdf

      Informácia z MŠVVaS SR

     • 📜 Vyučovanie od 26.4.2021

     • Vážení rodičia, 

      od 26.4.2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie aj pre všetkých žiakov 5. až 7. ročníka. Vstup všetkých žiakov a zamestnancov školy do budovy bude naďalej cez učiteľský vchod ( napravo od hlavného vchodu).  Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk).  Žiaci, ktorí vykazujú príznaky respiračného ochorenia, sa vyučovania nemôžu zúčastniť. 

       

      Podmienky účasti žiakov ZŠ na prezenčnom vyučovaní 

      1. platné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a žiaka.  Vyhlásenie je možné podať:

      a) elektronicky z rodičovského konta Edupage /Žiadosti a vyhlásenia / Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (8a) žiak a zák. zástupca (II. stupeň ZŠ, SŠ). Do vyhlásenia je potrebné vložiť doklad ( prílohu ) o negatívnom výsledku testu resp. doklad o platnej výnimke.  

      alebo 

      b) v papierovej forme:  cestne_vyhlasenia_formular_19.4.2021.pdf  / odovzdať pri rannom filtri /. Doklad o negatívnych výsledkoch testu resp. výnimke je nutné dať k nahliadnutiu pri odovzdávaní takéhoto vyhlásenia. 

      2. negatívny test ( resp. výnimka )

      a) negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní

      alebo

      b)  výnimka z testovania:

      b1) ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 180 dní ( stačí aj SMS alebo emailová správa o pozitívnom teste )

      b2) ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 180 dní (stačí aj SMS alebo emailová správa o pozitívnom teste, ak žiak neprekonal Covid 19, povinnosť testu žiaka trvá)

      b3) ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny mRNA (Pfizer-Biontech a Moderna), najmenej 14 dní po zaočkovaní. Ak bol zaočkovaný vektorovou vakcínou (Astra Zeneca) - najmenej 4 týždne po podaní 1. dávky. 

      b4) prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

      Źiak s neplatným ( chýbajúce prílohy - doklady ) alebo nepodaným Vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu sa nemôže zúčastniť vyučovania a nebude mu umožnený vstup do budovy.

      3. žiak bude používať respirátor alebo rúško.    vyhlaska_175_2021.pdf

      Žiakov, ktorí horeuvedené podmienky nesplnia a nezúčastnia sa prezenčného vyučovania, bude škola evidovať ako neprítomných. Ich vzdelávanie bude prebiehať formou zadávania učiva a domácich úloh  tak, ako je to obvyklé pri chorobe dieťaťa.  

      Ak má žiak ( 5. - 9. ročník ) záujem o stravovanie v školskej jedálni, je potrebné sa prihlásiť obvyklým spôsobom najneskôr do piatka 23. 4. do 13:00.

      O ďalšom testovaní kloktacími testami Vás budeme informovať. V prípade nejasností alebo doplňujúcich otázok kontaktujte, prosím, svojich triednych učiteľov.  

      Dušan Noga, riaditeľ školy

       

      Navrat_do_skol_s_ucinnostou_od_26._4._2021.pdf

      Covid_skolsky_automat_po_stupnoch.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie