• Podporný tím

    Naša škola disponuje v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24  zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancov školským podporným tímom zloženým zo školských špeciálnych pedagógov, školského psychológa a pedagogických asistentov v spolupráci s externými členmi z poradenského zariadenia CPPPaP Ba 3 (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie). Tím úzko spolupracuje s učiteľmi, vychovávateľmi a rodičmi.

    Školský podporný tím buduje inkluzívnu klímu a kultúru na škole, zabezpečuje tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností, a to nielen u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale u všetkých žiakov školy.


    Členov podporného tímu môžete v prípade potreby kontaktovať na nižšie
    uvedených emailových adresách:


    Školské špeciálne pedagogičky

    Mgr. Eva Tóthová- e.tothova@skolakalina.sk

    Mgr. Gabriela Šuplatová - g.suplatova@skolakalina.sk


    Školská psychologička:

    Mgr. Eva Malgotová- e.malgotova@skolakalina.sk


    Pedagogické asistentky:

    Mgr. Vanda Struháriková- v.struharikova@skolakalina.sk

    Mgr. Nikola Babuková -  n.babukova@skolakalina.sk

    Mgr.Kristína Siladyová - k.siladyova@skolakalina.sk

     

    Konzultačné hodiny:

    po dohode