Plán práce

na školský rok 2019/2020

Základné identifikačné údaje

Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava bola zriadená k 1.septembru 2016 rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2016-6249/1343:2-10C0/1 zo dňa 2.2.2016. Rozhodnutie bolo správoplatnené dňa 9.3.2016. ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava, ako následná organizácia po zaniknutých subjektoch Základnej škole, Kalinčiakova 12, Bratislava (škola s právnou subjektivitou), Materskej škole, Kalinčiakova 12, Bratislava (bez právnej subjektivity) a školských zariadení, ktoré boli súčasťou ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava, Školského klubu detí a Školského stravovacieho zariadenia.

Plán práce na školský r. 2019/2020 je otvorený rámcový plán, ktorý je možné dopĺňať bodmi a akciami a pod. po prerokovaní v poradných orgánoch riaditeľa školy podľa potreby žiakov, učiteľov, rodičov a zriaďovateľa s tým, že sa uvedie kedy bol bod doplnený, v ktorom poradnom orgáne riaditeľa školy prerokovaný.

Plán práce bol pripravený na základe požiadaviek učiteľov (prerokovaných v MZ, PK a uvedených v záverečných správach), rodičov (na základe požiadaviek z RR a od o.z.ZRŠ) a žiakov školy (na základe dotazníkov žiakom 9.roč. od RŠ)


Názov školyZákladná škola s materskou školou, ul.Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Adresa školyul. Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
EDUID (ZŠ s MŠ)100017698
EDUID (MŠ)100017263
IČO50 409 964
DIČ2120330410
Bankové spojeniePrima banka Slovensko, a.s.
IBANSK81 5600 0000 0084 2377 7002
Telefón+421 2 44 63 72 74
E-mailriaditel@skolakalina.sk
WWW stránkawww.skolakalina.sk
Riaditeľ školyDušan Noga
E-mail riaditeľriaditel@skolakalina.sk
  
ZriaďovateľMČ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Adresa zriaďovateľaJunácka 1, 832 91 Btaislava
EDUID (zriaďovateľ)200000130
IČO00 503 317
DIČ2020887385
Bankové spojeniePrima banka Slovensko, a.s.
IBANSK08 5600 0000 0018 0034 7007
Telefó+421 2 49 25 35 12
E-mailpodatelna@banm.sk
WWW stránkawww.banm.sk
Starosta MČ Bratislava - Nové MestoMgr. Rudolf Kusý
E-mail starostasekretariat@banm.sk

Vedúci zamestnanci školy

Vedúci zamestnanci plne zodpovedajú za plnenie Plánu práce, jeho aktualizáciu po dohode s riaditeľom školy a prerokovaní v poradných orgánoch RŠ za svoje oblasti a kompetencie, ktoré sú im dané v náplniach práce a riaditeľom školy. Pravidelne informujú svojich podriadených o termínoch a úlohách vyplývajúcich z plánu práce.

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľNoga Dušan 02/44 63 72 740903 889 363riaditel@skolakalina.sk
Zástupkyňa riaditeľa školyMgr. Fenclová Renáta  0949 187 773r.fenclova@skolakalina.sk
Výchovný poradca a zástupca riaditeľa pre šport a mimoškolskú činnosťMgr. Smoleniak Miloš  0911 978 881m.smoleniak@skolakalina.sk
Zástupkyňa riaditeľa pre materskú školuMgr. Sádovská Zuzana  z.sadovska@skolakalina.sk
Vedúca školského stravovaniaHavránková Jana02/44 37 28 30 j.havrankova@skolakalina.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoTel. kontaktE-mail
predsedaGrznár Vladimír vladimirgrznar@gmail.com
pedagogickí zamestnanciMgr. Ilčík Michal m.ilcik@skolakalina.sk
 Mgr. Rusnáčiková Eva e.rusnacikova@skolakalina.sk
    
    
ostatní zamestnanciHavránková Jana j.havrankova@skolakalina.sk
    
zástupcovia rodičovKováčiková - Javorková Mária zlazena37@gmail.com
 Dubeňová Miroslava dubenova@gmail.com
    
zástupca zriaďovateľaIng. Augustinič Katarína katarina.augustinic@gmail.com
 Bc. Filipovič Branislav brano@filipovic.ba
 Mgr. Mikuš Vladimír mikusvladimir@gmail.com
 Mgr. Mašátová Haliaková Marianna marianna.masatova@gmail.com

Poradné orgány školy

Názov Predseda, koordinátor..Zastúpenie predmetovPoznámka
Pedagogická rada školyMgr. Renáta Fenclová členovia - pedagogickí zamestnanci školy
Rada rodičovVladimír Grznár členovia - zástupcovia rodičov z jednotlivých tried
Rada školyVladimír Grznár členovia - zástupcovia zriaďovateľa, učiteľov, zamestnancov školy, zástupcovia rodičov a partnerských organizácií
MZ Primárneho vzdelávaniaMgr. Eva Rusnáčikovávšetky predmety v 1. až 4. ročníkučlenovia - učitelia 1. - 4. ročníka
MZ Školského klubu detíPetra Zemancováoddelenia ŠKD, mimoškolská činnosťčlenovia - vychovávatelia v ŠKD, vedúci krúžkov a tréneri
PK pre VO Jazyk a komunikácia (slovenský jazyk)Mgr. Zuzana Rišiaňováslovenský jazyk a literatúra, dejepisčlenovia - učitelia uvedených predmetov
PK pre VO Jazyk a komunikácia (cudzie jazyky) Mgr. Jana Zemánikováanglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazykčlenovia - učitelia cudzích jazykov
PK pre VO Matematika a práca s informáciami, VO Človek a príroda a VO Človek a spoločnosťMgr. Lenka Pažitnámatematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, geografia, technika, svet prácečlenovia - učitelia uvedených predmetov
PK pre VO Zdravie a pohyb Mgr. Jozef Repkatelesná výchova, športová prípravačlenovia - učitelia uvedených predmetov a tréneri jednotlivých športov
PK pre VO Človek a hodnoty, VO Umenie a kultúra, VO Človek a svet práce Mgr. Eva Bukovenovávýchovy: etická, náboženská, výtvarná, hudobná, občianska náuka, výchova umenímčlenovia - učitelia uvedených predmetov

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Dušan Nogariaditeľ  
Mgr. Renáta Fenclová zástupkyňa ZŠ  
Zuzana Sadovskázástupkyňa MŠ  
Mgr. Miloš Smoleniakzástupca a výchovný poradca  
Mgr. Jana Barboríkováučiteľka2.A 
Mgr. Branislav Benčičučiteľ8.AB 
Mgr. Veronika Bugáňováučiteľka7.ABC 
Mgr. Eva Bukovenováučiteľka  
Katarína Čajkovskáučiteľka MŠ  
Mgr. Vladimír Čechovičučiteľ6.ABC 
Mgr. Jana Gondováučiteľka  
Mgr. Helena Grófováučiteľka  
Ing. Dušan Hruškaučiteľ  
Slavomíra Husarikováučiteľka MŠ   
Mgr. Michal Ilčíkučiteľ8.AC 
Mgr. Branislav Kmeťučiteľ3.A 
Mgr. Jana Kollárováučiteľka MŠMŠ sovičky 
Monika Lobíkováučiteľka MŠ  
Bc. Dagmar Luknáručiteľka MŠ  
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.učiteľka1.A 
Mgr. Lenka Pažitnáučiteľka9.AB 
Lenka Perháčováučiteľka MŠMŠ motýliky 
Mgr. Jozef Repkaučiteľ5.B 
Mgr. Zuzana Rišiaňováučiteľka5.A 
Mgr. Mário Rovenskýučiteľ  
Mgr. Eva Rusnáčikováučiteľka1.B 
Mgr. Jana Rychtárechováučiteľka4.A 
Silvia Řehákováučiteľka MŠ  
Mgr. Jana Šimováučiteľka  
Mgr. Denisa Valovičováučiteľka MŠMŠ lienky 
Mgr. Jana Zemánikováučiteľka9.AC 
Mgr. Ján Biciánvychovávateľ  
Mgr. Mária Jurášovávychovávateľka  
Mgr. Ľuba Lednárovávychovávateľka  
Mgr. Jozef Repkavychovávateľ  
Mgr. Barbora Skalskášpeciálna pedagogičky  
Mgr. Vanda Struhárikováasistentka učiteľa  
Petra Zemancovávychovávateľka  
Marta Boudnátajomníčka  
Jozef Dziačekúdržbár výpočtovej techniky  
Jana Havránkovávedúca školskej jedálne  
Elena Michalováekonómka - účtovníčka  
RNDr. Viera Vadovičováekonómka - účtovníčka  
Katarína Bodišovákuchárka  
Jana Havránkovákuchárka  
Darina Naserovákuchárka  
Simona Okolikuchárka  
Alžbeta Puzsérovákuchárka  
Martin Štefekzahradník - kurič  
Jozefína Štefekovázahradníčka - kurička  
Eva Durasováupratovačka  
Margita Hajnalováupratovačka  
Jozef Horváthupratovač  
Anna Málekováupratovačka  
Martina Marcinekováupratovačka  
Jozefína Štefekováupratovačka  
Marta Tavalyováupratovačka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32312112217
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2019.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2019.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2020.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2020 a končí sa 30. júna 2020.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2020.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

SWOT analýza ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava

Silné stránky školy

Najsilnejšou stránkou školy sú veľmi perspektívne priestorové možnosti. Škola po ukončení nájmu súkromnej škole EISB opätovne získala možnosti na obnovenie a zriadenie viacerých odborných učební vrátane učebne na technické práce a zlepšenie priestorového vybavenia ŠKD a MŠ.

Vonkajšie priestorové vybavenie na šport zrekonštruované futbalové ihrisko105 m x 68 m s umelým povrchom, bežecká 110 m rovinka so 7 dráhami s doskočiskom pre skok do diaľky s tartanovým povrchom a malé futbalové ihrisko s trávnatým povrchom 55 m x 68 m, ktoré je dané do prevádzky od septembra 2019, sú nadštandardným vybavením školy a umožnia opätovné otvorenie športových tried so zameraním na futbal.

Vnútorné priestorové vybavenie na šport vlastná posilňovňa o rozmeroch 6,1 x 19 m s plochou 116 m2 s dobrým strojovým vybavením, rozcvičovňa o rozmeroch 6,1 x 14,5 m s plochou 88 m2 obe s gumovým povrchom a bežeckou rovinkou dvojdráhou s dobrým materiálnym vybavením (bosu, rolex, žinenky, stepery, expandery....), malá úpolová telocvičňa o ploche 46 m2 a malá telocvičňa pre deti MŠ (s kompletným vybavením pomôckami a televízorom) o ploche 42 m2 obe s tatami povrchom, sú tiež nadštandardom na ZŠ a MŠ. Umožňujú nám vyučovať športovú prípravu vo všetkých triedach v rámci školského vzdelávacieho programu.

Potrebná bude rekonštrukcia veľkej telocvične o ploche 436 m2 vzhľadom na opotrebovanosť palubovky a obloženia, ktoré nespĺňajú súčasné parametre a ani hygienické požiadavky. Napriek tomu je telocvičňa pravidelne ročne kontrolovaná a opravovaná, aby mohla slúžiť vyučovaciemu procesu. Je maximálne využívaná a prináša i zisk škole.

Druhou veľmi silnou stránkou školy je personálne zabezpečenie školy, učiteľský kolektív ZŠ, ktorí tvoria vo väčšine perspektívni zanietení učitelia (jadro zboru), stabilné niekoľkoročné vedenie školy a i stabilný administratívny aparát sú dobrým odrazovým mostíkom na rozvoj školy.

Veľkým pozitívom školy je aj jej dostupnosť v rámci Bratislavy a okolia a dostupnosť ďalších športovísk, Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Haly Elán, haly Mladosť, Plaveckého bazénu Pasienky. To všetko predurčuje školu, aby mohla koncentrovať deti zaujímajúce sa o šport a svoj školský vzdelávací program dlhoročne orientovala týmto smerom.

Slabé stránky školy

Problém s obsadením niektorých predmetov a miest kvalifikovaným personálom.

Dlhodobo zápasíme s obsadením miesta špeciálneho pedagóga. Vystriedalo sa nám tu už niekoľko záujemcov, ale boli sme nútení s nimi rozviazať pracovný pomer, nakoľko si nedokázali poradiť s požiadavkami na nich kladenými na škole a radšej išli pracovať do poradní. Robiť špeciálneho pedagóga na škole, kde je viac ako 30 integrovaných žiakov v rôznych ročníkoch s rôznymi oslabeniami je náročná práca, vyžadujúca si celého človeka i vzhľadom na nie najlepšie podmienky na individuálnu prácu na klasických školách, čo si plne uvedomujeme. V tomto školskom roku sme prijali špeciálnu pedagogičku, ktorá by mohla zvládnuť požiadavky na túto prácu a posilniť tak kolektív učiteľov.

Ťažkosti máme i so zamestnaním asistentov pre integrovaných žiakov vzhľadom na finančné možnosti, ktoré škola má a ich platové zaradenie a požiadavky na vzdelanie.

Dlhodobo je problém nájsť vyučijúcich niektorých predmetov u nás hlavne fyziky. Už tretí rok zápasíme s týmto problémom. Napriek enormnej snahe podchytiť si už absolventov z fakulty, tí dávajú prednosť iným povolaniam ako učiteľstvu. A keď idú učiť, uprednostňujú stredné školy. Aj tento problém sa nám podarilo vyriešiť.

Problém s obsadením miest kvalifikovanými zamestnancami je i v našej materskej škole. Máme za tri roky existencie materskej školy obrovský pohyb učiteliek, čo považujeme za veľký nedostatok, vzhľadom na možnosti našej MŠ a jej ďalšiu perspektívu.

Najväčším slabým článkom však je obsadenie miest pomocným personálom, pomocnými silami do kuchyne, upratovačky, vrátnikov.

Personálnu oblasť bude porebné do budúcna prehodnotiť a nájsť spôsob zatraktívnenia pracovať na našej škole pre uchádzačov, nájsť benefity, ktoré sa stanú pre nich zaujímavé.

Príležitosti

Škola má obrovský potenciál rásť a vrátiť sa so svojim školským vzdelávacím programom na úroveň spred dvadsiatich rokov, kedy žiaci športových tried školy prechádzali prísnym výberovým konaním a i do tried "nešportových" sme prijímali deti so záujmom o štúdium. Hlavne tie, čo s aktívnou športovou činnosťou skončili z rôznych príčin.

Dnes vieme, že deti majú rady pohyb, ak sa im primeraným spôsobom sprístupní a nemusí to byť len výkonnostný šport. Preto sa viac budeme zameriavať na pohybové činnosti pre zdravie, všeobecnú pohybovú prípravu a výkonnostný šport bude len pre deti - žiakov s perspektívou výkonnostne rásť. A tie, ktoré budú o to stáť a mať podporu u svojich rodičov.

Hrozby

Do budúcna nevidíme väčšie hrozby, pokiaľ by sa nezhoršila finančná situácia školy vzhľadom na zvýšené finančné náklady, ktoré škola má. Oproti iným školám (prenájom priestorov plavárne, ľadová plocha), zvýšené náklady na prevádzku športovísk (ihriská, telocvičné priestory), zvýšené náklady na telovýchovné pomôcky a vybavenie (nadštandardné pomôcky na kvalitné vedenie telovýchovného procesu), ktoré sa nám zatiaľ s pomocou rodičov, obce a vlastnou činnosťou darí kryť.

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

Hlavné úlohy školy vo výchovno – vzdelávacom procese

 

1. Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej

činnosti pedagogických zamestnancov, na identifikovanie silných a slabých stránok

výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov, na skvalitňovanie

výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom uplatňovania kritickej sebareflexie,

na realizovanie interného vzdelávania podporujúceho rozvíjanie odborných kompetencií

učiteľov a na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov.

 

2. Využívať rôznorodé metódy, formy aprimerané diagnostické nástroje evalvácie detí

a žiakov pri posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, pri identifikácii špecifikovania ich učenia sa, angažovania sa a výchovno-vzdelávacích  potrieb, pri hodnotení účinnosti vyučovania učiteľom.

 

3. Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytovať žiakom zväčšený priestor na diskusiu

o aktuálnych problémoch spoločnosti (najmä extrémizmus, imigrácia, vplyv médií a osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcia a klientelizmus) a tým rozvíjať kritické myslenie a  dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie.

 

4. Pravidelne monitorovať klímu školy, vytvárať vhodné prostredie pre formovanie pozitívnych vzťahov medzi pedagogickými zamestnancami a žiakmi, bezodkladne zamedziť vzniku nežiaducich javov v interpersonálnej komunikácii.

 

5. Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch  detí. Pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti využívať spoluprácu a pomoc rodičov pri domácom čítaní a zintenzívniť zaangažovanosť rodičov pri konkrétnych školských aktivitách.

 

6. Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.

 

7. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v škole (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť deťom a žiakom porozumieť iným kultúram).

 

8. Veku primeraným spôsobom informovať deti a žiakov o zmysle a príslušných ustanoveniach Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii, Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, Opčného protokolu o procedúre oznámení, o Dohovore Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí a Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“).V súlade so Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 sa odporúča učiteľom a vychovávateľom aplikovať článok 5 Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním vo výchovno-vzdelávacom procese, na triednických hodinách a v mimovyučovacích aktivitách.

 

9. Oboznámiť žiakov s povinnými témami súvisiacimi s právami dieťaťa, ako aj s výchovou

k demokratickému občianstvu a prevenciou násilia, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.

 

10. Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

 

11. Podporovať vzdelávanie učiteľov v oblasti interkultúrneho vzdelávania so zameraním na deti cudzincov a azylantov a prispieť k skvalitneniu procesu ich integrácie do spoločnosti.

 

12. Na cudzie jazyky žiakov deliť na skupiny do 15 žiakov.

 

13. Predbežne zistiť záujem o vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova na nasledujúci školský na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka.

 

14. Zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete aj pomocou spolupráce s neziskovými organizáciami.

 

15. Za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva

a budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám venovať zvýšenú pozornosť zaradeniu tém UNESCO (pamiatky a ich ochrana a pod.) do vyučovacieho procesu.

 

16. Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi

organizáciami v lokalite školy. Podporovať vzdelávanie učiteľov v téme koordinácie

dobrovoľníckych projektov žiakov na školách.

 

17. Pokračovať v marci akciou „Veľkí čítajú malým“, kde žiaci ôsmeho alebo deviateho ročníka čítajú škôlkarom a prvostupniarom rozprávky a následne s nimi diskutujú o prečítanom.

 

18. Aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku

zdraviu a zdravému životnému štýlu, napr. Kalina food day – vytvor si zdravú desiatu.

 

19. Realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia.

 

20. Navýšili sme  vyučovanie telesnej a športovej výchovy v ŠkVP o 2 vyučovacie hodiny týždenne.

 

21. Venovať v škole zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku.

 

22. Informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.

 

23. Zapájame sa do Európskeho týždňa športu, iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európskej únii.

 

24. Umožňujeme športovcom vykonávať športovú činnosť v kluboch  a spájať ju s vyučovacou povinnosťou prostredníctvom prispôsobeným programom formou individuálnych študijných plánov, doplnkovou prípravou a flexibilitou v plánovaní ich hodnotenia.

 

25. Priebežne monitorujeme správanie sa detí a žiakov. V prípadoch podozrenia na

porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu riešime ich ochranu a bezodkladne riešime vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa a žiaka. Odporúčame aj spoluprácu so školským psychológom, odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo políciou.

 

26. Spolupracujeme a predkladáme súdu správy v lehotách ním určených v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.  

 

27. Ak na základe informácií školy vznikne dôvodné podozrenie, že dieťa alebo žiak je týrané, zneužívané alebo ten, kto je povinný sa o dieťa osobne starať, túto povinnosť zanedbáva, škola oznámi tieto informácie podľa povahy a závažnosti orgánu činnému v trestnom konaní, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo súdu.

 

28. Deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením umožňujeme aj v mimo vyučovacom čase používanie kompenzačných špeciálnych učebných pomôcok a iných pomôcok

a poskytujeme im primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami.

 

29. Podľa výberu sa zapájame do súťaží a olympiád.

 

30. Vytvárame priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím digitálnych technológií (ďalej len „DT“), ak to vzdelávací obsah umožňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania vhodné.

 

31. Zvýšenú pozornosť venujeme ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a bezpečnosti na internete. Na rozširovanie povedomia o bezpečnom používaní internetu využívame aj tieto webové sídla: www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk a www.ovce.sk.

 

32. Pri vyučovaní finančnej gramotnosti využívame náš projekt zverejnený na našej webovej stránke.

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Spolupráca školy s rodičmi

Škola pravidelne spolupracuje s rodičmi. Na škole pracuje poradný orgán Rada rodičov, v ktorom sú zastúpení rodičia z jednotlivých ročníkov a tried. Sú volení rodičmi vždy na začiatku školského roka. Rada rodičov sa stretáva štvrťročne. Rodičia sa zaujímajú o prácu detí, väčšina pravidelne navštevuje školu, zúčastňuje sa triednych aktívov (3-4 krát ročne). Majú možnosť konzultovať s vyučujúcimi nielen formou ústnej komunikácie, ale aj formou mailov. Každý rodič má prístup k elektronickej žiackej knižke, ktorú rodičia ocenili a vyhovuje im. Väčšie problémy robia škole rodičia, ktorí nejavia záujem o svoje deti, a problémy riešia až po vyzvaní riaditeľom školy. Komunikácia s rodičmi je potrebná a pomáha triednemu učiteľovi v jeho práci. Zo strany učiteľov je tu ochota pomáhať žiakom, doučiť ich chýbajúce učivo a riešiť problémy v učení i správaní.

Rodičia sa zaujímajú o zlepšenie podmienok a finančné zabezpečenie vyučovacieho procesu a celého fungovania a chodu školy. Z finančného rodičovského príspevku ZRŠ prispievajú škole finananciami na súťaže, učebné pomôcky, na pomôcky a hry do ŠKD, školy v prírode, lyžiarske kurzy, sústredenia a pod.

Na škole pôsobí Rada školy, jej zloženie je stanovené zákonom (viď tabuľka Rada školy str. 1). Činnosť školskej rady zabezpečuje štatút Rady. Rada školy sa pravidelne stretáva.

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s MČ Bratislava - Nové Mesto

Spolupráca s MČ bola po celý školský rok na dobrej úrovni. Pozitívne hodnotíme finančnú dotáciu sociálne slabším rodinám MČ. Škola bola spoluorganizátorom viacerých športových súťaží (futbal, florbal...). Absolvovali sme výchovné koncerty a filmové predstavenia, ktoré organizovala mestská časť. Spolupracovali sme aj s mestskou knižnicou.

Pravidelne spolupracujeme aj s Centrom psychologickej a pedagogickej prevencie na Vajnorskej ul. v Bratislave. Psychologičky p. Pirmanová a p. Lednická nám pomáhajú pri práci s deťmi so sociálne slabšieho prostredia, ale aj so žiakmi s poruchami správania a učenia.

Spolupracujeme so športovým gymnáziom na Ostredkovej ulici, s FTVŠ UK v Bratislave, Národným športovým centrom, Slovenským olympijským výborom, Múzeom telesnej kultúry, UNICEFom, Ligou proti rakovine, Protidrogovým fondom, Okresným riaditeľstvom policajného zboru, Metodickým centrom MB, športovými zväzmi: SZĽH,SFZ, SBF, športovými klubmi HC Slovan Bratislava, ŠK Slovan Bratislava a Novomestským športovým klubom.

 

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky školy sú hygienicky i technicky vyhovujúce. V tomto školskom roku budeme využívať 33 miestností, z toho 9 odborných, 3 telocvične, 1 posilňovňu a  školskú jedáleň. Plánujeme vymeniť obloženie veľkej telocvične a palubovku, vymaľovať. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame odborné učebne: fyziky a chémie, biológie, výtvarnej výchovy, učebňu výpočtovej techniky, 2 učebne cudzích jazykov, knižnicu, čitáreň pre žiakov. V prevádzke máme aj multimediálnu učebňu s kapacitou 30 miest s DVD rekordérom a televízorom a tri učebne vybavené interaktívnou tabuľou a dve s dataprojektorom. Odborné učebne jazykov sú moderne zariadené, ostatné učebne je potrebné priebežne doplniť o novšie zariadenie: lavice, stoly a učebné pomôcky. Vo všetkých učebniach a triedach máme keramické tabule. Do budúcna chceme viac využívať aj knižnicu ako zdroj informácií, a preto je potrebné získať financie na doplnenie kníh. Sčasti sa nám to podarilo a doplnili sme knižnicu o diela súčasných autorov píšucich pre deti. Budova školy je už opotrebovaná a potrebovala by generálku. Všetky okná sú plastové - nové. V budove bola zavedená vzduchotechnika. Je potrebné vymeniť zvyšné - staré elektrické vedenie a vymeniť podlahy. Na prízemí je vymenená elektroinštalácia, ostatné poschodia ešte nie. Namiesto šatní máme pre každého žiaka skrinku. Len žiaci 1. ročníka majú spoločnú šatňu, lebo nie všetci vedia manipulovať s kľúčmi a veľa krát sa stalo, že kľúče stratili.

Školská jedáleň je technicky aj hygienicky vyhovujúca. Boli dokúpené nové zariadenia na prípravu jedla. Poskytuje našim žiakom výživnú a plnohodnotnú stravu, ktorá je hlavne u športovcov, ale aj ostatných žiakov veľmi potrebná.

Počas celého roku sa budovalo futbalové ihrisko s umelou trávou a popri ňom bežecká 100 metrová dráha s doskočiskom. V septembri sme dostali do užívania i menšie tréningové ihrisko s trávnatým povrchom.

Otvorili sme štyri triedy materskej školy. Vybavili sme ich nábytkom, hračkami a ostatnými pomôckami, ktoré sú potrebné na edukačný proces v materskej škole. Veríme, že sa tento krok zvýši počet žiakov na primárnom stupni vzdelávania a skvalitní pripravenosť detí do školy.

Projekty

Projekty školy v šk.r.2018/2019

Všetky plánované projekty uvádzame v tabuľke. Samozrejme sa predpokladá, že sa v priebehu roka objavia nové perspektívne projekty pre rozvoj našich žiakov a bude možné ich zaradiť dodatočne do plánu činnosti školy.

Z uvedených projektov v tabuľke sa treba venovať hlavne piatim tradičným projektom školy a to:

Názov projektu: Naučme deti korčuľovať a plávať

Cieľ: Poskytnúť deťom základy korčuľovania a plávania.

Názov projektu: Futbal to je hra

Cieľ: Podpora detí v predškolskom veku k rozvoju pohybových aktivit a k spolupráci prostredníctvom futbalu

Názov projektu:Školské ovocie

Cieľ: Naučiť deti a žiakov viac konzumovať ovocie a naučiť ich o význame konzumácie ovocia pre nich

Názov Projektu: Naj trieda školy

Cieľ: Budovať u žiakov jednotlivých tried dobré vzťahy, naučiť ich spolupracovať v prospech celku

Názov projektu: EKO Projekt "Pramene Malých Karpát"

Cieľ: Budovať u žiakov vsťah k prírode, vode, naučiť ich prečo je dôležité starať sa o prírodu a prírodné zdroje

projekt č.:Názov projektuGestor projektuurčený pre cieľovú skupinupríspevok školy a hodnota v €príspevok z projektuCelková hodnota projektutrvanie projektuZodpovedný zamestnanec školyNa projekte sa budú podieľať
1.Futbal to je hraSFZdeti MŠposkytnutie priestorov, odmena pre trénera v hodnote .... €XXXceloročne 1x v týždniMgr. Jám BicianŠkola
2.Educate Slovakia - zahraniční lektori žiaci ZŠpriestory, XXX € na lektorovv hodnote ........€XXX Mgr. Jana ZemaníkováŠkola
3.Naj trieda školyZŠ s MŠ Kalinčiakovažiaci MŠpriestory, organizáciav hodnote ........€XXXceloročne Mgr. SmoleniakZRŠ
4.Zimná škola v prírodeZŠ s MŠ Kalinčiakovažiaci ZŠ 1. - 4. roč.mzda učiteľom, zdravotníkoviv hodnote ........€XXXtýždeňMgr. Ján Repkaštát, o.z. ZRŠ, rodičia
5.Lyžiarsky vzdelávací kurzZŠ s MŠ Kalinčiakovažiaci ZŠ 5. - 9.ročmzda inštruktorom, zdravotníkoviv hodnote ........€XXXtýždeňMgr. Miloš Soleniakštát, o.z. ZRŠ, rodičia
6.Naučme deti korčuľovať a plávaťZŠ s MŠ Kalinčiakova       
6.a)Korčuliarsky výcvik-žiaci ZŠ 1. - 4. roč.mzda inštruktorom, v hodnote ........€XXXv priebehu roka 12 hod.Mgr. Michal Ilčíkrodičia
6.b)Plavecký výcvik-žiaci ZŠ 1.-4. roč.mzda inštruktorom,v hodnote ........€XXXv priebehu roka 12 hodMgr. Jana GondováMČ BNM, rodičia
7.Školský EKO-projekt "Pramene Malých Karpát"ZŠ a MŠ Kalinčiakovažiaci ZŠ 5.-9- roč.mzda učiteľa, poskytnutie náradia, odvoz odpaduv hodnote ........€XXXjeseň 1x, jar 1xNoga Dušanškola, o.z.ZRŠ, OK Bratislava
8.Školské ovocieŠkolské stravovacie zariadenie Kalinčiakovadeti a žiaci školy--XXXceloročneHavránková JanaMinisterstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
9.Športové osobnosti spojené so školouZŠ s MŠ Kalinčiakovažiaci ZŠ 5.-9.ročposkytnutie priestorov, príspevok na dar hosťomv hodnote ........€XXXjar 1xNoga DušanOK Bratislava, NŠC

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Florbalový krúžok 1. stupeňMgr. Jozef Repka, Mgr. Ján Bician
Florbalový krúžok 2. stupeňMgr. Michal Ilčík
Futbalový krúžok 1. stupeňMgr. Ján Bicián, Mgr. Jozef Repka
Krúžok ľadového hokeja 1. stupeňMgr. Michal Ilčík, Mgr. Miloš Smoleniak
Krúžok nemeckého jazykaMgr. Jana Barboríková
Krúžok slovenského jazykaMgr. Zuzana Rišiaňová
NMŠK futbalMgr. Miloš Smoleniak
Počítačový krúžok 1. stupeňMgr. Lenka Pažitná, Mgr. Branislav Benčič
Počítačový krúžok 2. stupeňMgr. Branislav Benčič, Mgr. Lenka Pažitná
Príprava na T9Mgr. Jana Zemániková, Mgr. Vladimír Čechovič
Slávia UK volejbal dievčatáMgr. Miloš Smoleniak
Slávia UK volejbal chlapciMgr. Miloš Smoleniak
ŠKD 1.AMgr. Ľuba Lednárová
ŠKD 1.BPetra Zemancová
ŠKD 2.AMgr. Jozef Repka
ŠKD 3.AMgr. Ján Bicián
ŠKD 4.A, 5.A, 5.BMgr. Renáta Fenclová
Tvorítko 1. stupeňPetra Zemancová
Výtvarný krúžok 2. stupeňMgr. Eva Bukovenová

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Sme škola, ktorá vo svojom školskom vzdelávacom programe presadzuje a podporuje šport. Či je to futbal, hokej, všeobecná športová príprava alebo individuálne športy ako krasokorčuľovanie, tenis a iné. Preto naše psychohygienické podmienky sú iné ako na bežných školách. Žiakom - športovcom musíme zabezpečiť pravidelné trénovanie a do výchovno - vzdelávacieho procesu zaradiť aj ostatrné predmety. Dotýka sa to všetkých tried.

Prvá vyučovacia hodina sa začína o 8,20 hod.. Po 2. vyučovacej hodine máme 10 minútovú desiatovú prestávku. Psychohygienu sa snažíme dodržiavať aj počas 20 minútovej obedňajšej prestávky. Obedy sa vydávajú od 11,30 do 14,00 hod. Tréningový proces je v čase pred hlavným vyučovaním tesne po jeho skončení a žiaci sa musia vrátiť do školy. Žiaci - hokejisti trénujú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v blízkosti školy. Aj napriek tomu, v dôsledku predpísaného počtu vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky a doporučených tréningových jednotiek musia mať vyučovanie aj popoludní 7. vyučovacie hodiny alebo nulté vyučovacie hodiny, ktoré začínajú o 7,30. Popoludňajšie vyučovanie sa začína o14,00 hod. a končí 15,35. Aby sme žiakov po náročnom tréningu nezaťažovali zaraďujeme do výchovno - vzdelávacieho procesu výchovné predmety popoludní. Tomuto režimu sa musia prispôsobiť všetky triedy. Problém je však v tom, že majú voľné hodiny. Aby žiaci nemuseli čakať vonku (v prípade nepriaznivého počasia a tí, čo sa nestravujú), zabezpečili sme im pedagogický dozor.

Žiakov vedieme k správnym hygienickým návykom na telesnej a športovej príprave, učíme ich správnemu stolovaniu a zabezpečujeme im pitný režim. Podporujeme u detí aj duševné zdravie. Problémy nám pomáhajú riešiť psychologičky. Každý rok zabezpečujeme žiakom odborné prednášky o zdravom životnom štýle, ochrane zdravia a prírody.

Rozvrh vyučovacích hodín a prestávok bude prispôsobený potrebám žiakov a prevádzkovým možnostiam školy (viď tabuľka). U detí MŠ a žiakov primárneho vzdelávania vyučujúci zohľadňujú momentálny stav detí a žiakov a prispôsobujú mu tiež náročnosť vzdelávacích činností v zhode s preberaným učivom. Odporúčame prihliadať na potreby žiakov (ísť na toaletu, napiť sa, zmeniť činnosť pri viditeľnej únave). Dôležité je dodržiavať psychohygienické potreby detí a žiakov v súlade s vnútornými predpismi.

vyučovacia hodinatrvanieprestávkačinnosť na prestávke
0.7,30 - 8,15  
  5 minpresun, príprava na vyučovanie
1.8,20 - 9,05  
  5 minpresun, príprava na vyučovanie
2.9,10 - 9,55  
  10 mindesiata
3.10,05 - 10,50  
  20 minodpočinok vonku alebo na chodbe
4.11,10 - 11,55  
  10 minodpočinok v triede
5.12,05 - 12,50  
  5 minpresun, príprava na vyučovanie
6.12,55 - 13,40  
  20 minobed
7.14,00 - 14,45  
  5 minpresun, príprava na vyučovanie
8.14,50 - 15,35  
  25 minprestávka medzi vyučovaním a mimoškolskou činnosťou
9.16,00 - 17,00 mimoškolská záujmová činnosť
10.17,00 - 18,00 mimoškolská záujmová činnosť

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Vzdelávanie zamestnancov školy

Vzdelávanie v školskom roku je rozdelené na:

A) Pravidelné vzdelávanie a preškolovanie zamestnancov

B) Priebežné vzdelávanie

C) Ďalšie odborné vzdelávanie

D) Samoštúdium

Ďalšie vzdelávanie učiteľov sa bude riadiťv šk.r. 2019/2020 podľa prekonzultovaných požiadaviek vyučujúcich a zamestnancov so svojimi vedúcimi a schváleného vedením školy a ním vypracovaného plánu vzdelávania v súlade s potrebami potrieb školy (viď tabuľka).

V priebehu školského roka bude zabezpečené:

Pravidelné ročné vzdelávanie, školenie v oblasti BOZP a PO, ktorého sa zúčastnia povinne všetci zamestnanci školy vrátane pomocného personálu.

Na pracovných poradách bude prebiehať priebežné vzdelávanie zamestnancov v oblasti legislatívnych zmien, ktoré májú vplyv na ich prácu. Vzdelávanie zabezpečia vedúci zamestnanci jednotlivých oddelení, vedenie školy poskytne potrebnú literatúru a zdroje.

V rámci samoštúdia všetci pedagogickí i správni zamestnanci školy sa oboznámia s pravidlami ochrany osobných údajov a preštudujú si Bezpečnostnú dokumentáciu (Informačných systémov ID: 6816) podľa svojho zaradenia a náplne práce. Nápomocný v tejto oblasti bude pán Ing. Michal Dzurenko - zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre školu.

Podnety na zabezpečenie vzdelávania pre zamestnancov školy alebo ich časti je možné predkladať prostredníctvom priamo nadriadených osôb vedeniu školy.


Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľvzdelávajúci
Funkčné    
AdaptačnéMgr. Vanda Struhárikováseptember 2019ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12Mgr. Zuzana Rišiaňová
Adaptačné    
Aktualizačné    
ŠpecializačnéMgr. Struháriková Vanda3-ročné apríl 2019Vysoká škola podľa výberu 
KvalifikačnéMgr. Zuzana Rišiaňovádecember 2018 - 2020MPC 
KvalifikačnéMgr. Eva Rusnáčikovádecember 2018 - 2020MPC 
KvalifikačnéMgr. Lenka Pažitnádecember 2019 - 2020MPC 
KvalifikačnéMgr. Veronika Bugáňovádecember 2019 - 2020MPC 

Vnútroškolská kontrola

Vnútroškolská kontrola bude prebiehať vo viacerých podobách a) priebežná b) tématická c) mimoriadna vo všetkých oblastiach činnosti školy od pedagogickej, administratívnej až po hospodársku.

Priebežná kontrola sa bude riadiť Plánom kontrolnej činnosti vedúcich pracovníkov, vedúcich MZ, PK ktorú si každý vypracuje samostatne nechá schváliť svojim priamym nadriadeným a oboznámi s ňou svojich podriadených.

Periodicita vybraných kontrolovaných oblastí je uvedená v tabuľke.


Kontrolovaná oblasťZodpovedá za kontroluperiodicita
Dochádzky zamestnancovvedúci, zodpovedný zamestnanec denne
Zapisovanie do triednych kníh vyučujúcimitriedny učiteľ, zástupcovia RŠtýždenne
Dochádzka žiakov vyučujúcimivšetci vyučujúcidenne
Sumarizácia dochádzky žiakovtriedny učiteľtýždenne
Hospitačná činnosťna vyučovacích hodinách vedúci PK a MZ, zástupca pre vyučovací procespodľa
Plnenie vzdelávacieho programu (ŠVZP, ŠVZP)vedúci MZ, PK, zástupcovia RŠ, RŠmesačne
Plnenie plánu činnosti MZ a PKvedúci MZ, PKmesačne
BOZPzástupca RŠ pre mimoškolskú činnosť, školník, zástupca zamestnancovročne
POpožiarny technik, tajomník školy, RŠročne
COzástupca RŠ pre mimoškolskú činnosťpolročne

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 6. septembra 2019

Riaditeľ oboznámil s plánom práce Radu rodičov dňa 9. septembra 2019

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 12. septembra 2019