Plán práce

na školský rok 2022/2023

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava
Adresa školyKalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Telefón+421903889363
E-mailriaditel@skolakalina.sk
WWW stránkahttps://skolakalina.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľDušan Noga   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Dušan Nogariaditeľ  
Mgr. Renáta Fenclovázástupkyňa2.B 
Zuzana Sádovskázástupkyňa  
Mgr. Miloš Smoleniakzástupca  
Mgr. Lenka Balážováučiteľka6.A 
Mgr. Jana Barboríkováučiteľka2.C 
Yuliia BarzhakučiteľkaMŠ sovičky 
Mgr. Branislav Benčičučiteľ9.AC 
Mgr. Eva Bukovenováučiteľka9.AB 
Ing. arch. Katarína Csabayováučiteľka  
PaedDr. Eva Dienerováučiteľka1.B 
Mgr. Jana Gondováučiteľka  
Mgr. Helena Grófováučiteľka  
Mgr. Martina Harbaľováučiteľka3.B 
Mgr. Nikola Hrubáučiteľka4.B 
Mgr. Marko Kačmarekučiteľ  
Bc. Veronika Kachtíkováučiteľka  
Mgr. Lenka Kasajováučiteľka1.C 
Mgr. Denisa Kičkováučiteľka3.C 
Mgr. Miriam Kišeľákováučiteľka5.A 
Ing. Monika Koniarikováučiteľka  
Mgr. Júlia Kopáskováučiteľka1.A 
Mgr. Anežka Kosteleckáučiteľka7.B 
Petra MajerováučiteľkaMŠ lienky 
Ľudmila OľhováučiteľkaMŠ motýliky 
Mgr. Jozef Repkaučiteľ8.B 
Mgr. Jana RepkováučiteľkaMŠ včielky 
Mgr. Zuzana Rišiaňováučiteľka8.A 
Mgr. Mário Rovenskýučiteľ5.B 
Mgr. Jana Rychtárechováučiteľka3.A 
Mgr. Jozef Rafael Pedro Schwarzbacheručiteľ  
RNDr. Iveta Strížováučiteľ  
Mgr. Jana Šimováučiteľka7.A 
Mgr. Gabriela Šuplatováučiteľka2.A 
Mgr. Eva Tóthováučiteľka4.A 
Mgr. Jana Zemánikováučiteľka6.B 
Mgr. Viera Blanárovápedagogická asistentka  
RNDr. Dagmar Brezulovávychovávateľka  
Eva Cigáňovápedagogická asistentka  
Mgr. Rosemarie Čmelková Gálikovávychovávateľka  
Mgr. Valentyna Denysovavychovávateľka  
Mgr. Martina Harbaľovávychovávateľka  
Kristína Herákovávychovávateľka  
Mgr. Denisa Kičkovávychovávateľka  
Mgr. Júlia Kopáskovávychovávateľka  
Bc. Jakub Krompaskýpedagogický asistent  
Mgr. Ľuba Lednárovávychovávateľka  
Mgr. Jozef Repkavychovávateľ  
Bc. Michaela Saralpedagogická asistentka  
Mgr. Vanda Struhárikovápedagogická asistentka  
Mgr. Gabriela Šuplatovášpeciálna pedagogičky  
Mgr. Eva Tóthovášpeciálna pedagogičky  
Petra Zemancovávychovávateľka  
Marta Boudnátajomníčka  
Jozef Dziačektechnik  
Jana Havránkovávedúca školskej jedálne  
Elena Michalováekonómka - účtovníčka  
RNDr. Viera Vadovičováekonómka - účtovníčka  
Jana Havránkovákuchárka  
Martin Štefekzahradník - kurič  
Jozefína Štefekovázahradníčka - kurička  
Soňa Frankovitsováupratovačka  
Soňa Frankovitsováupratovačka  
Andrea Gottschallováupratovačka  
Margita Hajnalováupratovačka  
Zdenka Herákováupratovačka  
Ivanna Hrinvaldupratovačka  
Ivanna Hrinvaldupratovačka  
Tetiana Chaikapomocná sila v ŠJ  
Natalia Kuriachaupratovačka  
Simona Okolipomocná sila v ŠJ  
Monika Olšovskápomocná sila v ŠJ  
Bernardína Potančokováupratovačka  
Magdaléna Šišovápomocná sila v ŠJ  
Jozefína Štefekováupratovačka  
Viera Týlešovápomocná sila v ŠJ  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried34442222225
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2022.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2022.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2023.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 a končí sa 30. júna 2023.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2023.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Florbalový krúžok pre 1. stupeň ( 1.termín ) Mgr. Jozef Repka
Florbalový krúžok pre 1. stupeň ( 2. termín)Mgr. Jozef Repka
Florbalový krúžok pre 2. stupeňMgr. Miloš Smoleniak
Futbalový krúžok pre 1. stupeňMgr. Marko Kačmarek
Krúžok stolného tenisuMgr. Anežka Kostelecká
Počítačový krúžok pre 1. stupeňMgr. Branislav Benčič
Počítačový krúžok pre 2. stupeňMgr. Jana Šimová
Pohybovo - aerobikový krúžok pre dievčatá ( 1. stupeň )Mgr. Rosemarie Čmelková Gáliková
Slovenský jazyk pre 9. ročníkMgr. Zuzana Rišiaňová
ŠKD 1.APetra Zemancová
ŠKD 1.BPetra Zemancová
ŠKD 1.CPetra Zemancová
ŠKD 2.A,2.BMgr. Alica Dizdarevičová
ŠKD 2.C, 2.BPetra Zemancová
ŠKD 3.A, 5.ročníkMgr. Jozef Repka
ŠKD 3.BMgr. Miloš Smoleniak
ŠKD 3.C Mgr. Denisa Kičková
ŠKD 4.A, 4.BMgr. Ľuba Lednárová
Športová príprava - korčuľovanie/plávanieMgr. Miloš Smoleniak
Tvorítko pre 1. stupeňPetra Zemancová
Výtvarný krúžok pre 2. stupeňMgr. Eva Bukovenová

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 1. februára 2023

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: