• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   organizačná zložka: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava

   je zapojená

   do Národného projektu

   Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

    

   ktorý implementuje:             Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 5, 850 05  Bratislava 55

   spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond

   v operačnom programe:      Ľudské zdroje

   prioritná os:                         1  Vzdelávanie

   špecifický cieľ:                     1.1.1. Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť                                                                                  výsledky a kompetencie detí a žiakov

   realizácia projektu:               od 07.09.2020 do 31.08.2022

   obsadené pracov. pozície:   pedagogický asistent

                                                  školský špeciálny pedagóg

                                                  školský psychológ

   Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

   Riadiaci orgán zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci – webová stránka www.esf.gov.sk

   Sprostredkovateľský orgán za realizáciu balíka pomoci - webová stránka www.minedu.gov.sk

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie