PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Dušan Noga Environmentálna výchov vo vyučovacom procese 10 140
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Snoubordingový inštruktorsky kurz 10
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Renáta Fenclová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 128
Kurz zjazdového lyžovania 10
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre ZŠ 15
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Zuzana Sádovská Rozvíjanie pohzbových, rytmických a tanečných spôsobilostí detí predškolského a mladšieho školského veku 15 81
Rozvíjanie fonologického uvedonovania ako príprava na konvenčné čítanie s porozumením u detí predškolského veku a žiakov prvého ročníka zakladnej školy 15
Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškoského veku 15
Myšlienkové mapy vo výúčbe 15
Rozvoj sociálných zručností u detí v predprimárnom a v primárnom vzdelávaní 14
Mediálna výchova ako prierezová téma v materskej škole 7
Mgr. Miloš Smoleniak Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 125
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Výchovný poradca 47
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Mgr. Jana Barboríková Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelaní 10 75
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy 12
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 0
Využitie výtvarných techník v edukačnom processe výtvarnej výchovy na základnej škole 12
Hodnotenie žiakov primárneho vzdelávania zamerané na slovné hodnotenie a sebahodnotenie 7
Rozvoj sociálnych kompetancií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emociálnej inteligencie 14
Dopravná výchovav základnýchj školách 6
Kto žile s nami-vzdelávanie k chápaniu inakosti v predmete nemecký jazyk 6
Mgr. Branislav Benčič Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 86
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Mgr. Veronika Bugáňová Modernizácia prípravy talentovaných žiakov základných škôl na odborné polytechnické a prírodovedné súťaže a prezentácie 25 90
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Mgr. Eva Bukovenová Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom prosese 10 125
Využitie tabletu na hodinách výtvarnej výchovy v základnej škole, streddnej škole a základnej umeleckej škole 8
Využitie prvkovľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie akvarelovej maľby v edukačnom procese výtvarnej výchovy 8
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Publikácia 1
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učireľa výtvarných predmetov 10
Mgr. Vladimír Čechovič Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 95
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Grafy ako súčasť prezentačného prejavu 6
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Mgr. Jana Gondová Lyžiarsky inš. kurz zjazdového kyžovania 10 63
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Netradičné pohybové hry v škol. tel. výchove a voľnočasových aktivitách 6
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Mgr. Michal Ilčík Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15 97
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Branislav Kmeť Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 60
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Za vykonanie rigoróznej skúšky 60 60
Mgr. Lenka Pažitná Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 85
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania 8
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorivé aktivity 32
Lenka Perháčová Používanie digitálných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 60
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole 15
Práca v digitálnom svete 15
Mgr. Jozef Repka Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15 38
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Mgr. Zuzana Rišiaňová Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 106
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Implementácia štátneho jazyka pre deti cudzinciv do edukačného procesu základnej a strednej školy 10
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Mgr. Mário Rovenský Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15 60
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Používanie digitálných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Eva Rusnáčiková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 91
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Čitateľská gramotnosť a žiaci so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami 8
PowerPoint v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Používanie digitálných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Rychtárechová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 136
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Etická výchova pre primárne vzdelanie 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj matematiskej gramotnosti v primárnom vzdelaní 10
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Florbal v učive telesnej a športovej výchove 8
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na prvom stupni 6
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Mgr. Jana Zemániková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14 128
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Metodika výučby SJ a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
metodika výučby anglického jazyka na ZŠ 25
Mgr. Eva Tóthová Využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovaní 25 86
Dopravná výchovav základnýchj školách 6
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy 12
Excel v praxi 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35


© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.08.2020