PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Dušan Noga Využívanie IKT v práci učiteľa 15 140
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Environmentálna výchov vo vyučovacom procese 10
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Snoubordingový inštruktorsky kurz 10
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Mgr. Renáta Fenclová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 128
Kurz zjazdového lyžovania 10
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre ZŠ 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Zuzana Sádovská Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškoského veku 15 81
Myšlienkové mapy vo výúčbe 15
Mediálna výchova ako prierezová téma v materskej škole 7
Rozvíjanie fonologického uvedonovania ako príprava na konvenčné čítanie s porozumením u detí predškolského veku a žiakov prvého ročníka zakladnej školy 15
Rozvoj sociálných zručností u detí v predprimárnom a v primárnom vzdelávaní 14
Rozvíjanie pohzbových, rytmických a tanečných spôsobilostí detí predškolského a mladšieho školského veku 15
Mgr. Miloš Smoleniak Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 125
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Výchovný poradca 47
Mgr. Lenka Balážová Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 85
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorivé aktivity 32
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania 8
Mgr. Jana Barboríková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 75
Využitie výtvarných techník v edukačnom processe výtvarnej výchovy na základnej škole 12
Hodnotenie žiakov primárneho vzdelávania zamerané na slovné hodnotenie a sebahodnotenie 7
Rozvoj sociálnych kompetancií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emociálnej inteligencie 14
Dopravná výchovav základnýchj školách 6
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy 12
Kto žile s nami-vzdelávanie k chápaniu inakosti v predmete nemecký jazyk 6
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelaní 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 0
Mgr. Branislav Benčič Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 86
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Eva Bukovenová Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom prosese 10 125
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využitie prvkovľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy 14
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učireľa výtvarných predmetov 10
Využitie tabletu na hodinách výtvarnej výchovy v základnej škole, streddnej škole a základnej umeleckej škole 8
Publikácia 1
Využitie akvarelovej maľby v edukačnom procese výtvarnej výchovy 8
PaedDr. Eva Dienerová kvalifikačné vzdelávanie ped. zamestnancov na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie odboru alebo aprobačného predmetu 169 169
Mgr. Jana Gondová Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 63
Lyžiarsky inš. kurz zjazdového kyžovania 10
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Netradičné pohybové hry v škol. tel. výchove a voľnočasových aktivitách 6
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Mgr. Jozef Repka Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15 38
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Mgr. Zuzana Rišiaňová Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 106
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Implementácia štátneho jazyka pre deti cudzinciv do edukačného procesu základnej a strednej školy 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Mgr. Mário Rovenský Používanie digitálných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 60
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Rychtárechová Rozvoj matematiskej gramotnosti v primárnom vzdelaní 10 136
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na prvom stupni 6
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchove 8
Etická výchova pre primárne vzdelanie 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Mgr. Jana Zemániková didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8 128
metodika výučby anglického jazyka na ZŠ 25
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Metodika výučby SJ a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Mgr. Gabriela Šuplatová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Manažment osobných financií 15
Mgr. Eva Tóthová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 86
Využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovaní 25
Excel v praxi 8
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy 12
Dopravná výchovav základnýchj školách 6


© aScAgenda 2024.0.1443 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2023
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie