PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Dušan Noga Využívanie IKT v práci učiteľa 15 140
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Environmentálna výchov vo vyučovacom procese 10
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Snoubordingový inštruktorsky kurz 10
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Mgr. Renáta Fenclová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 128
Kurz zjazdového lyžovania 10
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre ZŠ 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Zuzana Sádovská Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškoského veku 15 81
Myšlienkové mapy vo výúčbe 15
Mediálna výchova ako prierezová téma v materskej škole 7
Rozvíjanie fonologického uvedonovania ako príprava na konvenčné čítanie s porozumením u detí predškolského veku a žiakov prvého ročníka zakladnej školy 15
Rozvoj sociálných zručností u detí v predprimárnom a v primárnom vzdelávaní 14
Rozvíjanie pohzbových, rytmických a tanečných spôsobilostí detí predškolského a mladšieho školského veku 15
Mgr. Miloš Smoleniak Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 125
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Výchovný poradca 47
Mgr. Jana Barboríková Kto žile s nami-vzdelávanie k chápaniu inakosti v predmete nemecký jazyk 6 75
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Využitie výtvarných techník v edukačnom processe výtvarnej výchovy na základnej škole 12
Hodnotenie žiakov primárneho vzdelávania zamerané na slovné hodnotenie a sebahodnotenie 7
Rozvoj sociálnych kompetancií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emociálnej inteligencie 14
Dopravná výchovav základnýchj školách 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 0
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy 12
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelaní 10
Mgr. Branislav Benčič Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 86
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Mgr. Veronika Bugáňová Modernizácia prípravy talentovaných žiakov základných škôl na odborné polytechnické a prírodovedné súťaže a prezentácie 25 90
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Bukovenová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 125
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učireľa výtvarných predmetov 10
Využitie prvkovľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy 14
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom prosese 10
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Využitie tabletu na hodinách výtvarnej výchovy v základnej škole, streddnej škole a základnej umeleckej škole 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Využitie akvarelovej maľby v edukačnom procese výtvarnej výchovy 8
Publikácia 1
Mgr. Vladimír Čechovič Grafy ako súčasť prezentačného prejavu 6 95
Hromadná korešpondencia 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Eva Dienerová kvalifikačné vzdelávanie ped. zamestnancov na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie odboru alebo aprobačného predmetu 169 169
Mgr. Jana Gondová Lyžiarsky inš. kurz zjazdového kyžovania 10 63
Netradičné pohybové hry v škol. tel. výchove a voľnočasových aktivitách 6
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Mgr. Martina Harbaľová kvalifikačné vzdelávanie ped. zamestnancov na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie odboru alebo aprobačného predmetu 169 169
Mgr. Michal Ilčík Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15 97
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Mgr. Branislav Kmeť Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15 60
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Daniela Masná Kreslenie v grafickom programe RNA 6 40
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot v materskej škole 7
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Tanečná príprava 6
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Za vykonanie rigoróznej skúšky 60 60
Mgr. Lenka Pažitná Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 85
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Tvorivé aktivity 32
Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania 8
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Lenka Perháčová Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole 15 60
Používanie digitálných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Práca v digitálnom svete 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Jozef Repka Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15 38
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Mgr. Zuzana Rišiaňová Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 106
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Implementácia štátneho jazyka pre deti cudzinciv do edukačného procesu základnej a strednej školy 10
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Mário Rovenský Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Používanie digitálných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Rychtárechová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 136
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchove 8
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na prvom stupni 6
Etická výchova pre primárne vzdelanie 25
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Rozvoj matematiskej gramotnosti v primárnom vzdelaní 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Zemániková Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8 128
metodika výučby anglického jazyka na ZŠ 25
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Metodika výučby SJ a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Gabriela Šuplatová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Manažment osobných financií 15
Mgr. Eva Tóthová Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy 12 86
Excel v praxi 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Dopravná výchovav základnýchj školách 6
Využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovaní 25


© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.07.2021