PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Dušan Noga Využívanie IKT v práci učiteľa 11 140
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Environmentálna výchov vo vyučovacom procese 10
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Snoubordingový inštruktorsky kurz 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Renáta Fenclová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 128
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre ZŠ 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Kurz zjazdového lyžovania 10
Zuzana Sadovská Mediálna výchova ako prierezová téma v materskej škole 7 81
Rozvoj sociálných zručností u detí v predprimárnom a v primárnom vzdelávaní 14
Myšlienkové mapy vo výúčbe 15
Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškoského veku 15
Rozvíjanie fonologického uvedonovania ako príprava na konvenčné čítanie s porozumením u detí predškolského veku a žiakov prvého ročníka zakladnej školy 15
Rozvíjanie pohzbových, rytmických a tanečných spôsobilostí detí predškolského a mladšieho školského veku 15
Mgr. Miloš Smoleniak Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 125
Výchovný poradca 47
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Mgr. Jana Barboríková Dopravná výchovav základnýchj školách 6 75
Rozvoj sociálnych kompetancií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emociálnej inteligencie 14
Hodnotenie žiakov primárneho vzdelávania zamerané na slovné hodnotenie a sebahodnotenie 7
Využitie výtvarných techník v edukačnom processe výtvarnej výchovy na základnej škole 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy 12
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelaní 10
Kto žile s nami-vzdelávanie k chápaniu inakosti v predmete nemecký jazyk 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 0
Mgr. Branislav Benčič Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 86
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Veronika Bugáňová Modernizácia prípravy talentovaných žiakov základných škôl na odborné polytechnické a prírodovedné súťaže a prezentácie 25 90
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Bukovenová Využitie akvarelovej maľby v edukačnom procese výtvarnej výchovy 8 125
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom prosese 10
Využitie tabletu na hodinách výtvarnej výchovy v základnej škole, streddnej škole a základnej umeleckej škole 8
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Publikácia 1
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učireľa výtvarných predmetov 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Využitie prvkovľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy 14
Mgr. Vladimír Čechovič Hromadná korešpondencia 8 95
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Grafy ako súčasť prezentačného prejavu 6
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Gondová Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10 63
Lyžiarsky inš. kurz zjazdového kyžovania 10
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Netradičné pohybové hry v škol. tel. výchove a voľnočasových aktivitách 6
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Mgr. Michal Ilčík Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 97
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Mgr. Branislav Kmeť Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 60
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Za vykonanie rigoróznej skúšky 60 60
Mgr. Lenka Pažitná Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania 8 85
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorivé aktivity 32
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Lenka Perháčová Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole 15 60
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Používanie digitálných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Práca v digitálnom svete 15
Mgr. Jozef Repka Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 38
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
Mgr. Zuzana Rišiaňová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 106
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Implementácia štátneho jazyka pre deti cudzinciv do edukačného procesu základnej a strednej školy 10
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Mgr. Mário Rovenský Používanie digitálných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 60
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Rusnáčiková Čitateľská gramotnosť a žiaci so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami 8 91
PowerPoint v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Používanie digitálných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Rychtárechová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 136
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na prvom stupni 6
Etická výchova pre primárne vzdelanie 25
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Florbal v učive telesnej a športovej výchove 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj matematiskej gramotnosti v primárnom vzdelaní 10
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Mgr. Jana Zemániková Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8 128
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Metodika výučby SJ a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
metodika výučby anglického jazyka na ZŠ 25
didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15


© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.02.2020