www.skolakalina.sk

Aktuality Ako a kam na strednú školu Dôležité termíny Dni otvorených dverí Harmonogram prijímacieho pokračovania Školský psychológ Zoznam gymnázií Zoznam stredných škôl Zoznam osemročných gymnázií Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2011/2012 Štatistika umiestnenia 2011/2012 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2012/2013 Štatistika umiestnenia 2012/2013 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2013/2014 Štatistika umiestnenia 2013/2014 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2014/2015 Štatistika umiestnenia 2014/2015 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2015/2016 Štatistika umiestnenia 2015/2016

Výchovné poradenstvo

Aktuality

Niekoľko upresňujúcich informácii k prijímaciemu konaniu

1. Všetky informácie k prijímaciemu konaniu budú doručené poštou na adresu uvedenú na prihláške. Musíte čakať na informácie zo stredných škôl, prípadne sledovať ich stránky.

2. Termíny prijímacieho konania sú pevne stanovené. Dňa 9. mája sú na tej škole, ktorú má žiak uvedenú ako prvú a 11. mája na škole, ktorú si uvádzal ako druhú.

3. Po doručení rozhodnutia o prijatí musí zákonný zástupca vykonať na príslušnej SŠ zápis svojho dieťaťa. Dôležité je dodržať všetky pokyny a termíny uvedené na rozhodnutí o prijatí. K zápisu je potrebné doložiť zápisný lístok. Ten vydáva základná škola – výchovný poradca. Kópiu rozhodnutia o prijatí je potrebné priniesť výchovnému poradcovi.

4. Export výsledkov žiakov z T9-2017 na základné školy v elektronickej podobe sa uskutoční dňa 27.4.2017. Výsledky si budú môcť ZŠ prevziať prostredníctvom programu Proforient. Po tomto termíne budem vedieť žiakom povedať oficiálne výsledky T9. Výsledkové listiny T9-2017 budú do škôl doručované poštou od 22. mája 2017.

 

Vážení rodičia,

dnes / 20.3.2017 / dostávali žiaci kontrolné opisy známok a návratky k vyplneniu prihlášok na stredné školy BEZ TALENTOVEJ SKÚŠKY. Podľa tejto návratky bude následne vypísaný originál prihlášky!!!!!

Žiaci, ktorí sa hlásia na strednú školu BEZ TALENTOVEJ SKÚŠKY, označujú možnosť B. Uvedú názov školy a odbor / v prípade, ak má škola v ponuke viac odborov /. Žiak si môže podať maximálne 2 prihlášky na strednú školu BEZ TALENTOVEJ SKÚŠKY. Umiestnenie v súťažiach je potrebné dokladovať ( diplom, osvedčenie, ... )

V prípade, že žiak nemá záujem o podanie prihlášky na školu BEZ TALENTOVEJ SKÚŠKY, zakrúžkujte na návratke možnosť A. Zákonný zástupca prihlášku podpíše a žiak ju následne prinesie výchovnému poradcovi.  

Prosím zákonných zástupcov o dôslednú kontrolu všetkých informácií a dodržanie stanoveného termínu, 30.marec 2017.

Vážení rodičia,

dnes, 7.2.2017, dostávali žiaci prihlášky na stredné školy s TALENTOVOU skúškou. Prípadné umiestnenie v súťažiach je potrebné dokladovať ( diplom, osvedčenie,.. ) Prosím o dodržanie stanoveného postupu a termínu ( 14.2.2017 ). Prihlášky posiela základná škola poštou.

Žiaci, ktorí doteraz nepriniesli návratky ( termín bol 27.1.2017 ) potrebné k vyplneniu prihlášky na strednú školu s TALENTOVOU skúškou, si musia urýchlene túto povinnosť splniť. V prípade neskorého doručenia podkladov im nebude už prihláška vystavená. Termín odoslania prihlášok je pre základnú školu záväzný.

Ďakujem

Miloš Smoleniak, výchovný poradca

 Postup po odbržaní prihlášky pre štúdium na SŠ s talentovou skúškou:

  1. kontrola osobných údajov / meno, rodné číslo, adresa – kam doručia rozhodnutie, telefónne  číslo, ....  /
  2. kontrola známok na vysvedčení
  3. kontrola správnosti zvolenej strednej školy a študijného odboru
  4. v prípade nájdenia chybných údajov, priniesť urýchlene prihlášku na opravu
  5. podpísať prihlášku / zákonný zástupca aj  žiak /, podpisom súhlasíte so správnosťou všetkých údajov na prihláške
  6. potvrdiť prihlášku u obvodného lekára
  7. priniesť do školy najneskôr do 14.2.2017  odovzdať výchovnému poradcovi / na podpis riaditeľovi ZŠ /

 

Vážení rodičia,

dnes / 11.1.2017 / dostávali žiaci kontrolné opisy známok a návratky k vyplneniu prihlášok na stredné školy s TALENTOVOU skúškou. Podľa tejto návratky bude následne vypísaný originál prihlášky.

V prípade, že žiak nemá záujem o podanie prihlášky na školu s talentovými skúškami, zakrúžkujte možnosť A. Zákonný zástupca prihlášku podpíše a žiak ju následne prinesie výchovnému poradcovi.  

Žiaci, ktorí sa hlásia na strednú školu s talentovou skúškou, označujú možnosť B. Uvedú názov školy a odbor / v prípade, ak má škola v ponuke viac odborov /. Žiak si môže podať maximálne 2 prihlášky na školu s talentovou skúškou. Zákonný zástupca prihlášku podpíše a žiak  ju prinesie výchovnému poradcovi.  

Umiestnenie v súťažiach je potrebné dokladovať ( diplom, osvedčenie, ... )

Prosím zákonných zástupcov o dôslednú kontrolu všetkých informácií a dodržanie stanoveného termínu, 27.január 2017.

 

Všeobecné informácie

Pre potenciálnych záujemcov o štúdium na strednej škole MŠVVaŠ SR zverejňuje informácie o aktuálnom stave a trendoch vývoja nezamestnanosti absolventov stredných škôl na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo -Výchova a vzdelávanie v stredných školách. 

Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v školskom roku 2016/2017 prinášajú pravidelne aktualizované publikácie „Ako na stredné školy?“ a „Sprievodca neštátnymi školami“ zverejnené na webovom sídle CVTI SR www.cvtisr.sk v časti „regionálne školstvo“.

 

Portál „Mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk  slúži na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium zákonným zástupcom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Odbornej verejnosti ponúka tento portál jednoduchší prístup k informáciám. Údaje na portáli sú priebežne aktualizované.

 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornomdelávaní  a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý už od školského roku 2015/2016 umožňuje prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania sú informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania zverejnené na http://www.potrebyovp.sk/.

Pozrite si aj http://www.stredneskoly.sk/ , je tam veľa užitočných informácií o škole, o štúdiu, o možnosti uplatnenia absolventov.

 

Kontrolný opis a psychologické testy k výberu povolania

V tomto školskom roku budete rozhodovať, kam pôjde vaše dieťa študovať po ukončení základnej školy. V súvislosti s touto skutočnosťou MŠ SR v spolupráci ŠVS ( Školské výpočtové stredisko ) zisťuje skutočný počet budúcich deviatakov a ich predbežný záujem o konkrétny typ strednej školy.

Z tohto dôvodu je potrebné vypĺňať dotazník, prípadne opakovane kontrolovať správnosť údajov respektíve robiť zmeny vo výbere škôl a študijných odborov. Vyplnený formulár odovzdávajte v určených termínoch výchovnému poradcovi.

Bližšie informácie o zozname stredných škôl a ich študijných odboroch nájdete na www.svs.edu.sk alebo na stránke www.skolakalina.sk/ aSc agenda/ výchovný poradca.  

Zatiaľ ide o zisťovanie predbežného záujmu, ktorý sa bude opakovane overovať ešte niekoľkokrát v priebehu školského roka. 

Mgr. Miloš Smoleniak

 

Psychologické testy - výber povolania

Školský psychológ uskutoční pre žiakov 9.ročníka v mesiacoch

október - december 2014 skupinovou formou psychologické testy

zamerané na pomoc pri výbere strednej školy.

Výsledky testov aj s odporúčaniami prekonzultuje so žiakom

v prípade záujmu aj s rodičom.

V prípade záujmu je potrebné vyzdvihnúť si záväznú prihlášku

u výchovného poradcu.

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274

Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881

Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363

Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook