www.skolakalina.sk

Aktuality Ako a kam na strednú školu Dôležité termíny Dni otvorených dverí Harmonogram prijímacieho pokračovania Školský psychológ Zoznam gymnázií Zoznam stredných škôl Zoznam osemročných gymnázií Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2011/2012 Štatistika umiestnenia 2011/2012 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2012/2013 Štatistika umiestnenia 2012/2013 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2013/2014 Štatistika umiestnenia 2013/2014 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2014/2015 Štatistika umiestnenia 2014/2015 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2015/2016 Štatistika umiestnenia 2015/2016 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2016/2017 Štatistika umiestnenia 2016/2017

Výchovné poradenstvo

Aktuality

Všeobecné informácie

Pre potenciálnych záujemcov o štúdium na strednej škole MŠVVaŠ SR zverejňuje informácie o aktuálnom stave a trendoch vývoja nezamestnanosti absolventov stredných škôl na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo -Výchova a vzdelávanie v stredných školách. 

Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v školskom roku 2017/2018 prinášajú pravidelne aktualizované publikácie „Ako na stredné školy?“ a „Sprievodca neštátnymi školami“ zverejnené na webovom sídle CVTI SR www.cvtisr.sk v časti „regionálne školstvo“.

 

Portál „Mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk  slúži na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium zákonným zástupcom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Odbornej verejnosti ponúka tento portál jednoduchší prístup k informáciám. Údaje na portáli sú priebežne aktualizované.

 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornomdelávaní  a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý už od školského roku 2015/2016 umožňuje prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania sú informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania zverejnené na http://www.potrebyovp.sk/.

Pozrite si aj http://www.stredneskoly.sk/ , je tam veľa užitočných informácií o škole, o štúdiu, o možnosti uplatnenia absolventov.

 

Kontrolný opis a psychologické testy k výberu povolania

V tomto školskom roku budete rozhodovať, kam pôjde vaše dieťa študovať po ukončení základnej školy. V súvislosti s touto skutočnosťou MŠ SR v spolupráci ŠVS ( Školské výpočtové stredisko ) zisťuje skutočný počet budúcich deviatakov a ich predbežný záujem o konkrétny typ strednej školy.

Z tohto dôvodu je potrebné vypĺňať dotazník, prípadne opakovane kontrolovať správnosť údajov respektíve robiť zmeny vo výbere škôl a študijných odborov. Vyplnený formulár odovzdávajte v určených termínoch výchovnému poradcovi.

Bližšie informácie o zozname stredných škôl a ich študijných odboroch nájdete na www.svs.edu.sk alebo na stránke www.skolakalina.sk/ aSc agenda/ výchovný poradca.  

Zatiaľ ide o zisťovanie predbežného záujmu, ktorý sa bude opakovane overovať ešte niekoľkokrát v priebehu školského roka. 

Mgr. Miloš Smoleniak

 

Psychologické testy - výber povolania

Školský psychológ uskutočnil pre žiakov 9.ročníka v mesiaci jún 2017 skupinovou formou psychologické testy zamerané na pomoc pri výbere strednej školy. Výsledky testov aj s odporúčaniami prekonzultuje so žiakom v prípade záujmu aj s rodičom.

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook