www.skolakalina.sk

Aktuality Ako a kam na strednú školu Dôležité termíny Dni otvorených dverí Harmonogram prijímacieho pokračovania Školský psychológ Zoznam gymnázií Zoznam stredných škôl Zoznam osemročných gymnázií Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2011/2012 Štatistika umiestnenia 2011/2012 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2012/2013 Štatistika umiestnenia 2012/2013 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2013/2014 Štatistika umiestnenia 2013/2014 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2014/2015 Štatistika umiestnenia 2014/2015 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2015/2016 Štatistika umiestnenia 2015/2016 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2016/2017 Štatistika umiestnenia 2016/2017

Výchovné poradenstvo

Aktuality

Vážení rodičia,

dnes / 15.3.2018 / dostávali žiaci kontrolné opisy známok a návratky k vyplneniu prihlášok na stredné školy BEZ TALENTOVEJ SKÚŠKY. Podľa tejto návratky bude následne vypísaný originál prihlášky!

Žiaci, ktorí sa hlásia na strednú školu BEZ TALENTOVEJ SKÚŠKY, uvedú názov školy a odbor / v prípade, ak má škola v ponuke viac odborov /. Žiak si môže podať maximálne 2 prihlášky na strednú školu BEZ TALENTOVEJ SKÚŠKY. Umiestnenie v súťažiach je potrebné dokladovať ( diplom, osvedčenie, ... )

V prípade, že žiak nemá záujem o podanie prihlášky na školu BEZ TALENTOVEJ SKÚŠKY, zakrúžkujte na návratke možnosť A. Zákonný zástupca prihlášku podpíše a žiak ju následne prinesie výchovnému poradcovi.  

Prosím zákonných zástupcov o dôslednú kontrolu všetkých údajov a dodržanie stanoveného termínu, 22.marec 2018.

 

Vážení rodičia,

dnes, 6.2.2018, dostávali žiaci prihlášky na stredné školy s TALENTOVOU skúškou. Postup po odbržaní prihlášky:

  1. kontrola osobných údajov / meno, rodné číslo, adresa – kam doručia rozhodnutie, telefónne  číslo, ....  /
  2. kontrola známok na vysvedčení
  3. kontrola správnosti zvolenej strednej školy a študijného odboru
  4. v prípade nájdenia chybných údajov, priniesť urýchlene prihlášku na opravu
  5. podpísať prihlášku / zákonný zástupca aj  žiak /, podpisom súhlasíte so správnosťou všetkých údajov na prihláške
  6. potvrdiť prihlášku u obvodného lekára ( ak má 2 prihlášky, tak potvrdiť obe )
  7. priniesť do školy najneskôr do 13.2.2018  odovzdať výchovnému poradcovi / na podpis riaditeľovi ZŠ /

Prihlášky posiela základná škola poštou. Prípadné umiestnenie v súťažiach je potrebné dokladovať ( diplom, osvedčenie,.. )

Žiaci, ktorí doteraz nepriniesli návratky ( termín bol 31.1.2018 ) potrebné k vyplneniu prihlášky na strednú školu s TALENTOVOU skúškou, si musia urýchlene túto povinnosť splniť. V prípade neskorého doručenia podkladov im nebude už prihláška vystavená. Termín odoslania prihlášok je pre základnú školu záväzný.

Ďakujem

Miloš Smoleniak, výchovný poradca

 

Vážení rodičia,

23.1.2018 dostávali žiaci kontrolné opisy známok a návratky k vyplneniu prihlášok na stredné školy s TALENTOVOU skúškou. Podľa tejto návratky bude následne vypísaný originál prihlášky.

V prípade, že žiak nemá záujem o podanie prihlášky na školu s talentovými skúškami, zakrúžkujte možnosť A. Zákonný zástupca prihlášku podpíše a žiak ju následne prinesie výchovnému poradcovi.  

Žiaci, ktorí sa hlásia na strednú školu s talentovou skúškou, označujú možnosť B. Uvedú názov školy a odbor / v prípade, ak má škola v ponuke viac odborov /. Žiak si môže podať maximálne 2 prihlášky na školu s talentovou skúškou. Zákonný zástupca prihlášku podpíše a žiak  ju prinesie výchovnému poradcovi.  

Umiestnenie v súťažiach je potrebné dokladovať ( diplom, osvedčenie, ... )

Prosím zákonných zástupcov o dôslednú kontrolu všetkých informácií a dodržanie stanoveného termínu, 30.január 2018.

 

Všeobecné informácie

Pre potenciálnych záujemcov o štúdium na strednej škole MŠVVaŠ SR zverejňuje informácie o aktuálnom stave a trendoch vývoja nezamestnanosti absolventov stredných škôl na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo -Výchova a vzdelávanie v stredných školách. 

Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v školskom roku 2017/2018 prinášajú pravidelne aktualizované publikácie „Ako na stredné školy?“ a „Sprievodca neštátnymi školami“ zverejnené na webovom sídle CVTI SR www.cvtisr.sk v časti „regionálne školstvo“.

Portál „Mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk  slúži na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium zákonným zástupcom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Odbornej verejnosti ponúka tento portál jednoduchší prístup k informáciám. Údaje na portáli sú priebežne aktualizované.

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornomdelávaní  a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý už od školského roku 2015/2016 umožňuje prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania sú informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania zverejnené na http://www.potrebyovp.sk/.

Pozrite si aj http://www.stredneskoly.sk/ , je tam veľa užitočných informácií o škole, o štúdiu, o možnosti uplatnenia absolventov.

Kontrolný opis a psychologické testy k výberu povolania

V tomto školskom roku budete rozhodovať, kam pôjde vaše dieťa študovať po ukončení základnej školy. V súvislosti s touto skutočnosťou MŠ SR v spolupráci ŠVS ( Školské výpočtové stredisko ) zisťuje skutočný počet budúcich deviatakov a ich predbežný záujem o konkrétny typ strednej školy.

Z tohto dôvodu je potrebné vypĺňať dotazník, prípadne opakovane kontrolovať správnosť údajov respektíve robiť zmeny vo výbere škôl a študijných odborov. Vyplnený formulár odovzdávajte v určených termínoch výchovnému poradcovi.

Bližšie informácie o zozname stredných škôl a ich študijných odboroch nájdete na www.svs.edu.sk alebo na stránke www.skolakalina.sk/ aSc agenda/ výchovný poradca.  

Zatiaľ ide o zisťovanie predbežného záujmu, ktorý sa bude opakovane overovať ešte niekoľkokrát v priebehu školského roka. 

Mgr. Miloš Smoleniak

 

Psychologické testy - výber povolania

Školský psychológ uskutočnil pre žiakov 9.ročníka v mesiaci jún 2017 skupinovou formou psychologické testy zamerané na pomoc pri výbere strednej školy. Výsledky testov aj s odporúčaniami prekonzultuje so žiakom v prípade záujmu aj s rodičom.

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook