www.skolakalina.sk

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Dušan Noga Snoubordingový inštruktorsky kurz 10 140
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Environmentálna výchov vo vyučovacom procese 10
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Mgr. Renáta Fenclová Využívanie IKT v práci učiteľa 15 128
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre ZŠ 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Miloš Smoleniak Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14 125
Výchovný poradca 47
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Jana Barboríková Využitie výtvarných techník v edukačnom processe výtvarnej výchovy na základnej škole 12 75
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelaní 10
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy 12
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 0
Dopravná výchovav základnýchj školách 6
Rozvoj sociálnych kompetancií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emociálnej inteligencie 14
Kto žile s nami-vzdelávanie k chápaniu inakosti v predmete nemecký jazyk 6
Hodnotenie žiakov primárneho vzdelávania zamerané na slovné hodnotenie a sebahodnotenie 7
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Mgr. Branislav Benčič Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 86
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Mgr. Eva Bukovenová Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15 115
Využitie prvkovľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom prosese 10
Využitie tabletu na hodinách výtvarnej výchovy v základnej škole, streddnej škole a základnej umeleckej škole 8
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie akvarelovej maľby v edukačnom procese výtvarnej výchovy 8
Publikácia 1
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Vladimír Čechovič Grafy ako súčasť prezentačného prejavu 6 95
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Hromadná korešpondencia 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Jana Gondová Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 63
Netradičné pohybové hry v škol. tel. výchove a voľnočasových aktivitách 6
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inš. kurz zjazdového kyžovania 10
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Ľubica Homolová Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot v materskej škole 7 36
Digitálne technológie v materskej škole ( úroveň začiatočníka )l 11
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Rozvíjane predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Mgr. Michal Ilčík Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12 97
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Branislav Kmeť Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 60
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Veronika Kvasnová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 90
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Modernizácia prípravy talentovaných žiakov základných škôl na odborné polytechnické a prírodovedné súťaže a prezentácie 25
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Mgr. Marta Marková Digitálne technológie v materskej škole ( úroveň začiatočníka )l 11 49
Prehlbovanie kompetencií učiteľov predprimárneho vzdelania v oblasti integrácie detí so zdravotným znevýhodnením 13
Rozvíjane predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot v materskej škole 7
Mgr. Lenka Pažitná Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15 85
Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania 8
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Tvorivé aktivity 32
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Jozef Repka Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 15
Mgr. Zuzana Rišiaňová Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 106
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Implementácia štátneho jazyka pre deti cudzinciv do edukačného procesu základnej a strednej školy 10
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Mgr. Mário Rovenský Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 119
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Používanie digitálných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Mgr. Eva Rusnáčiková Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8 91
PowerPoint v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Používanie digitálných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čitateľská gramotnosť a žiaci so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami 8
Mgr. Jana Rychtárechová Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 136
Rozvoj matematiskej gramotnosti v primárnom vzdelaní 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchove 8
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na prvom stupni 6
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Etická výchova pre primárne vzdelanie 25
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Mgr. Jana Zemániková Metodika výučby SJ a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15 128
didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
metodika výučby anglického jazyka na ZŠ 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Mgr. Eva Kováčová Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí a žiakov v škols. výchov. vzdeláv. predpisov 15 63
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10
Rozvíjanie emocionálnej intel, a komun, zručností 14
Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove imo vyučovania 15
Intervenčné stratégie a tecnikz riešenia výchovných problémov 9


© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2018

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook