www.skolakalina.sk

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Dušan Noga Využívanie IKT v práci učiteľa 11 140
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Environmentálna výchov vo vyučovacom procese 10
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Snoubordingový inštruktorsky kurz 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Mgr. Renáta Fenclová Využívanie IKT v práci učiteľa 15 113
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre ZŠ 15
kurz zjazdového lyžovania 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Miloš Smoleniak Využívanie IKT v práci učiteľa 11 125
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Výchovný poradca 47
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Mgr. Jana Barboríková Hodnotenie žiakov primárneho vzdelávania zamerané na slovné hodnotenie a sebahodnotenie 7 75
Rozvoj sociálnych kompetancií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emociálnej inteligencie 14
Dopravná výchovav základnýchj školách 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 0
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy 12
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelaní 10
Kto žile s nami-vzdelávanie k chápaniu inakosti v predmete nemecký jazyk 6
Využitie výtvarných techník v edukačnom processe výtvarnej výchovy na základnej škole 12
Mgr. Branislav Benčič Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 86
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Mgr. Eva Bukovenová publikácia 1 100
Využitie tabletu na hodinách výtvarnej výchovy v základnej škole, streddnej škole a základnej umeleckej škole 8
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom prosese 10
Využitie akvarelovej maľby v edukačnom procese výtvarnej výchovy 8
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využitie prvkovľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy 14
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Mgr. Vladimír Čechovič Grafy ako súčasť prezentačného prejavu 6 95
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Mgr. Jana Gondová Netradičné pohybové hry v škol. tel. výchove a voľnočasových aktivitách 6 63
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Lyžiarsky inš. kurz zjazdového kyžovania 10
Ľubica Homolová Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8 36
Digitálne technológie v materskej škole ( úroveň začiatočníka )l 11
Rozvíjane predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot v materskej škole 7
Mgr. Magdaléna Humeníková kurz zjazdového lyžovania 10 128
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Netradičné pohybové hry v škol. tel. výchove a voľnočasových aktivitách 6
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na prvom stupni 6
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Školské preventívne programy preMŠ, ZŠ, SŠ a ŠZ 5
Gymnastické športy na hodinách telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní, 8
Využitie výtvarných techník v edukačnom processe výtvarnej výchovy na základnej škole 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Výtvarná tvorba krajiny 8
Školské preventívne programy preMŠ, ZŠ, SŠ a ŠZ 35
Mgr. Michal Ilčík Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 82
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Branislav Kmeť Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 30
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Mgr. Veronika Kvasnová Modernizácia prípravy talentovaných žiakov základných škôl na odborné polytechnické a prírodovedné súťaže a prezentácie 25 75
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Mgr. Marta Marková Prehlbovanie kompetencií učiteľov predprimárneho vzdelania v oblasti integrácie detí so zdravotným znevýhodnením 13 49
Rozvíjane predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Digitálne technológie v materskej škole ( úroveň začiatočníka )l 11
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot v materskej škole 7
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Mgr. Lenka Pažitná Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania 8 70
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Tvorivé aktivity 32
Mgr. Jozef Repka Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 15
Mgr. Zuzana Rišiaňová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 106
Implementácia štátneho jazyka pre deti cudzinciv do edukačného procesu základnej a strednej školy 10
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Mário Rovenský Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 119
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie grafickýcheditorov v edukačnom procese 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Používanie digitálných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Mgr. Eva Rusnáčiková Používanie digitálných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 91
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čitateľská gramotnosť a žiaci so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami 8
PowerPoint v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Mgr. Jana Rychtárechová Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9 136
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Florbal v učive telesnej a športovej výchove 8
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Rozvoj matematiskej gramotnosti v primárnom vzdelaní 10
Etická výchova pre primárne vzdelanie 25
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na prvom stupni 6
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Zemániková vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14 128
didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
metodika výučby anglického jazyka na ZŠ 25
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Metodika výučby SJ a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Eva Kováčová Intervenčné stratégie a tecnikz riešenia výchovných problémov 9 63
Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove imo vyučovania 15
Prvkz zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí a žiakov v škols. výchov. vzdeláv. predpisov 15
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10
Rozvíjanie emocionálnej intel, a komun, zručností 14


© aScAgenda 2019.0.1137 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.10.2018

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook