www.skolakalina.sk

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Dušan Noga Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10 140
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Environmentálna výchov vo vyučovacom procese 10
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Snoubordingový inštruktorsky kurz 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Mgr. Renáta Fenclová vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre ZŠ 15 113
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
kurz zjazdového lyžovania 10
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Mgr. Miloš Smoleniak Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 125
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Výchovný poradca 47
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Mgr. Jana Barboríková Rozvoj sociálnych kompetancií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emociálnej inteligencie 14 75
Kto žile s nami-vzdelávanie k chápaniu inakosti v predmete nemecký jazyk 6
Dopravná výchovav základnýchj školách 6
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelaní 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 0
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Využitie výtvarných techník v edukačnom processe výtvarnej výchovy na základnej škole 12
Hodnotenie žiakov primárneho vzdelávania zamerané na slovné hodnotenie a sebahodnotenie 7
Mgr. Branislav Benčič Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 71
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Eva Bukovenová Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom prosese 10 92
Využitie tabletu na hodinách výtvarnej výchovy v základnej škole, streddnej škole a základnej umeleckej škole 8
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie prvkovľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy 14
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
publikácia 1
Mgr. Vladimír Čechovič Hromadná korešpondencia 8 95
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Grafy ako súčasť prezentačného prejavu 6
Mgr. Jana Gondová Netradičné pohybové hry v škol. tel. výchove a voľnočasových aktivitách 6 63
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inš. kurz zjazdového kyžovania 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Ľubica Homolová Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot v materskej škole 7 36
Rozvíjane predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Digitálne technológie v materskej škole ( úroveň začiatočníka )l 11
Mgr. Magdaléna Humeníková Využitie výtvarných techník v edukačnom processe výtvarnej výchovy na základnej škole 12 128
Školské preventívne programy preMŠ, ZŠ, SŠ a ŠZ 35
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Netradičné pohybové hry v škol. tel. výchove a voľnočasových aktivitách 6
kurz zjazdového lyžovania 10
Školské preventívne programy preMŠ, ZŠ, SŠ a ŠZ 5
Gymnastické športy na hodinách telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní, 8
Výtvarná tvorba krajiny 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na prvom stupni 6
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Mgr. Michal Ilčík Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12 82
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Mgr. Branislav Kmeť Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 15
Mgr. Veronika Kvasnová Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 75
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Modernizácia prípravy talentovaných žiakov základných škôl na odborné polytechnické a prírodovedné súťaže a prezentácie 25
Mgr. Marta Marková Rozvíjane predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10 49
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Prehlbovanie kompetencií učiteľov predprimárneho vzdelania v oblasti integrácie detí so zdravotným znevýhodnením 13
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot v materskej škole 7
Digitálne technológie v materskej škole ( úroveň začiatočníka )l 11
Mgr. Lenka Pažitná Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 70
Tvorivé aktivity 32
Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania 8
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Zuzana Rišiaňová Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10 91
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Implementácia štátneho jazyka pre deti cudzinciv do edukačného procesu základnej a strednej školy 10
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Mgr. Mário Rovenský vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14 74
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie grafickýcheditorov v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Rusnáčiková PowerPoint v edukačnom procese 15 46
Čitateľská gramotnosť a žiaci so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Mgr. Jana Rychtárechová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 106
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Rozvoj matematiskej gramotnosti v primárnom vzdelaní 10
Etická výchova pre primárne vzdelanie 25
Florbal v učive telesnej a športovej výchove 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Zemániková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 128
didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Metodika výučby SJ a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
metodika výučby anglického jazyka na ZŠ 25
Mgr. Jozef Repka Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 15


© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.08.2018

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook