www.skolakalina.sk

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Dušan Noga Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 125
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Snoubordingový inštruktorsky kurz 10
Environmentálna výchov vo vyučovacom procese 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Mgr. Renáta Fenclová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 98
kurz zjazdového lyžovania 10
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre ZŠ 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Miloš Smoleniak vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14 125
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Výchovný poradca 47
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Mgr. Jana Barboríková Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy 12 75
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelaní 10
Rozvoj sociálnych kompetancií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emociálnej inteligencie 14
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Využitie výtvarných techník v edukačnom processe výtvarnej výchovy na základnej škole 12
Hodnotenie žiakov primárneho vzdelávania zamerané na slovné hodnotenie a sebahodnotenie 7
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 0
Kto žile s nami-vzdelávanie k chápaniu inakosti v predmete nemecký jazyk 6
Dopravná výchovav základnýchj školách 6
Mgr. Branislav Benčič Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 56
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Mgr. Eva Bukovenová publikácia 1 77
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom prosese 10
Využitie tabletu na hodinách výtvarnej výchovy v základnej škole, streddnej škole a základnej umeleckej škole 8
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie prvkovľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy 14
Mgr. Vladimír Čechovič Grafy ako súčasť prezentačného prejavu 6 95
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Mgr. Jana Gondová Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6 63
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Netradičné pohybové hry v škol. tel. výchove a voľnočasových aktivitách 6
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inš. kurz zjazdového kyžovania 10
Ľubica Homolová Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot v materskej škole 7 36
Digitálne technológie v materskej škole ( úroveň začiatočníka )l 11
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Rozvíjane predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Mgr. Magdaléna Humeníková vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14 128
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na prvom stupni 6
Školské preventívne programy preMŠ, ZŠ, SŠ a ŠZ 5
Gymnastické športy na hodinách telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní, 8
Využitie výtvarných techník v edukačnom processe výtvarnej výchovy na základnej škole 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
kurz zjazdového lyžovania 10
Výtvarná tvorba krajiny 8
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Školské preventívne programy preMŠ, ZŠ, SŠ a ŠZ 35
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Netradičné pohybové hry v škol. tel. výchove a voľnočasových aktivitách 6
Mgr. Michal Ilčík Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 67
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Mgr. Veronika Kvasnová Modernizácia prípravy talentovaných žiakov základných škôl na odborné polytechnické a prírodovedné súťaže a prezentácie 25 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Marta Marková Digitálne technológie v materskej škole ( úroveň začiatočníka )l 11 36
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot v materskej škole 7
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Rozvíjane predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Mgr. Lenka Pažitná Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 47
Tvorivé aktivity 32
Mgr. Zuzana Rišiaňová Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10 76
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Implementácia štátneho jazyka pre deti cudzinciv do edukačného procesu základnej a strednej školy 10
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Mário Rovenský Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15 74
Využitie grafickýcheditorov v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Mgr. Eva Rusnáčiková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 46
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Čitateľská gramotnosť a žiaci so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami 8
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Rychtárechová Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 76
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchove 8
Rozvoj matematiskej gramotnosti v primárnom vzdelaní 10
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Etická výchova pre primárne vzdelanie 25
Mgr. Jana Zemániková metodika výučby anglického jazyka na ZŠ 25 128
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Metodika výučby SJ a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15


© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2018

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook