www.skolakalina.sk

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, ul.Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Adresa školyul. Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Telefón+421 x 4437 2634
E-mailskolakalina@skolakalina.sk
WWW stránkawww.skolakalina.sk
Riaditeľ školyDušan Noga
E-mail riaditeľriaditel@skolakalina.sk
ZriaďovateľMČ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľNoga Dušan 02/443726340903 889 363riaditel@skolakalina.sk
Zástupkyňa riaditeľa školyFenclová Renáta   r.fenclova@skolakalina.sk
Výchovný poradca a zástupca riaditeľa pre šport a mimoškolskú činnosťSmoleniak Miloš   m.smoleniak@skolakalina.sk
Vedúca školského stravovaniaHavránková Jana02/44372830 j.havrankova@skolakalina.sk

Rada školy

Na začiatku školského roka prebehla voľba novej Rady školy. Niektorí členovia zostali na svojich postoch a niektorých si rodičia zvolili nových. Rada školy zasadala pod vedením nového predsedu pána Romana Havelku.

 Titl., priezvisko, menoTel. kontaktE-mail
predsedaHavelka Roman0904 393 938roman@havelka.sk
pedagogickí zamestnanciMgr. Ilčík Michal m.ilcik@skolakalina.sk
 Mgr. Humeníková Magdaléna m.humenikova@skolakalina.sk
 Mgr. Adámiková Zuzana zuzanakevi@gmail.com
    
ostatní zamestnanciHavránková Jana j.havrankova@skolakalina.sk
    
zástupcovia rodičovIng. Frimmel Karel, PhD. karel.frimmel@gmail.com
 Dubeňová Miroslava dubenova@gmail.com
    
zástupca zriaďovateľaIng. Viteková Andrea0917 788 475vitkova.andy@gmail.com
 Ágoston Peter peteragoston@yahoo.com
 Ing. Augustínič Katarína0905 014 726katarina.augustinic@gmail.com
 Ing. arch. Vaškovič Peter0948 620 969peter.vaskovic.banm@gmail.com

Poradné orgány školy

Názov Predseda, koordinátor..Zastúpenie predmetovPoznámka
Pedagogická rada školyMgr. Renáta Fenclová členovia - pedagogickí zamestnanci školy
Rada rodičovMiroslava Dubeňová členovia - zástupcovia rodičov z jednotlivých tried
Rada školyRoman Havelka členovia - zástupcovia zriaďovateľa, učiteľov, zamestnancov školy, zástupcovia rodičov a partnerských organizácií
MZ Primárneho vzdelávaniaMgr. Magdaléna Humeníkovávšetky predmety v 1. až 4. ročníkučlenovia - učitelia 1. - 4. ročníka
MZ Školského klubu detíPetra Zemancováoddelenia ŠKD, mimoškolská činnosťčlenovia - vychovávatelia v ŠKD, vedúci krúžkov a tréneri
PK pre VO Jazyk a komunikácia (slovenský jazyk)Mgr. Zuzana Rišiaňováslovenský jazyk a literatúra, dejepisčlenovia - učitelia uvedených predmetov
PK pre VO Jazyk a komunikácia (cudzie jazyky) Mgr. Jana Zemánikováanglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazykčlenovia - učitelia cudzích jazykov
PK pre VO Matematika a práca s informáciami, VO Človek a príroda a VO Človek a spoločnosťIng. Daša Gajdošíkovámat., informatika, fyzika, chém., biol., geog., tech., svet prácečlenovia - učitelia uvedených predmetov
PK pre VO Zdravie a pohyb Mgr. Michal Ilčíktelesná výchova, športová prípravačlenovia - učitelia uvedených predmetov a tréneri jednotlivých športov
PK pre VO Človek a hodnoty, VO Umenie a kultúra, VO Človek a svet práce Mgr. Eva Bukovenováet.v., náb., výt. v., hud. v., obč. n., vých. umenímčlenovia - učitelia uvedených predmetov

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov základnej školy: 268

Počet žiakov materskej školy: 60

Počet tried: 13 ZŠ + 3 MŠ

Podrobnejšie informácie:Z celkového počtu máme deväť žiakov štujúcich v zahraničí, jeden vycestoval v priebehu roka.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried ZŠ12111212213
počet žiakov253129202838303235268
z toho ŠVVP  1273341030
z toho v ŠKD212622154    88
plavecký výcik233128202337303234258
korčuliarsky výcvik23312820     102
           
počet tried MŠ111      3
počet žiakov202020      60
predplavecká príprava19        19
korčuľovanie128       20

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 22 / 6 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 25 / 8 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2 / 1 dievča

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov02  03436

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 5.roč. biling.Gym 4.ročSOŠumelecké šk.InéSpolu
prihlásení1 72521 na zahraničnej škole36
prijatí1 72521 na zahraničnej škole36
% úspešnosti100 % 100 %100 %100 %100 %100 %

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINFMAT2NJOBNPVCPDAPRV2RJ
1.A1,09    1,13  1,43    1,26 
2.A1,25    1,13  1,38    1,25 
2.B1,47    1,13  1,53    1,13 
3.A1,64    1,11 12,43   1,5  
4.A1,55    1,4 11,95  1,11,75  
5.ABC2,262,091,43 11,26 12,48      
6.AB2,472,211,562,571,531,36 1,252,631,731,31   1,4
6.AC2,62,351,72,451,351,2 12,451,771,25   1,86
7.ABC2,572,31,872,41,51,42,112,51,71,53   1,9
8.AC2,632,441,832,611,5 2,67 2,391,891,44   1,6
8.B2,622,232,152,381,38 2,46 2,461,61,38   2
9.AB3,162,5322,631,63 2,841,053,112,25    2,67
9.C2,872,071,42,271,33 2,41,272,671,75    2,45

TriedaSVLSJLSPRSEESRLSPFSPLHTHDTSVVLAVUMVYVZSP
1.A 1,521     1  1,17 
2.A 1,51     1,06  1 
2.B 1,81     1  1 
3.A1,572,391,18 1,36   1,391,96 1,36 
4.A2,252,31 1,3   1,552,2 1,45 
5.ABC 2,221,13 11,1311,221  1 
6.AB 2,431,19 11,07 1,51  1 
6.AC 2,751,19 1 11,051  1 
7.ABC 2,611,3311,131 1  1 
8.AC 2,891,211,421,31 1 1 1,05 1
8.B 2,691,081,15 1,31  1 1,08 1
9.AB 3,321,11 1,881,18  1,26 1,21  
9.C 2,61   1 1 1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A252212
2.A161600
2.B151500
3.A292621
4.A202000
5.ABC282305
6.AB171601
6.AC212001
7.ABC303000
8.AC191900
8.B131300
9.AB201901
9.C151500

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A252319100,832319100,8300,00
2.A16110569,06110569,0600,00
2.B15137891,87137891,8700,00
3.A292814100,50273797,75772,75
4.A203197159,853186159,30110,55
5.ABC28179079,67179079,6700,00
6.AB171984127,581976127,0780,51
6.AC212636131,182552126,94844,24
7.ABC303725124,173725124,1700,00
8.AC192543133,842475130,26683,58
8.B131935148,851867143,62685,23
9.AB203033156,182948151,80854,38
9.C152535169,002521168,07140,93

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %
Testovanie 9 - 2017 SJL3342,1 %
Testovanie 9 - 2017 MAT3345,0 %
   
Testovanie 5 - 2016 SJL2248,3 %
Testovanie 5 - 2016 MAT2253,9 %

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku12111212213
Školský vzdelávací program - športová prípava12111212213

Nepovinné predmety

S nepovinnými predmetmi štátny ani školský vzdelávací program nepočíta.

Do nášho školského vzdelávacieho programu sme zaradili nové predmety, ktoré podporujú zameranie školy. Využili sme na to disponibilné hodiny pre školský vzdelávací program.

V 1. a 2. ročníku bol štátny vzdelávací program inovovaný. Z disponibilných hodín sme po 2 hodiny pridali anglickému jazyku a v 2. ročníku sme jednu hodinu pridali slovenskému jazyku. V treťom a vo štvrtom ročníku zostali 2 hodiny športovej prípravy, 0,5 hodiny prírodoveda v pohybe a 1 hodina Slovensko v literatúre.

Inovovaný štátny vzdelávací program platil aj v 5. a 6. ročníku. V piatom ročníku sme disponibilné hodiny pridelili nasledovne: 1 hodinu sme pridali anglickému jazyku a 2 hodiny športovej príprave zameranej na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu. V 6. roč. 2 hodiny zostali druhému cudziemu jazyku (ruskému alebo nemeckému), 1 hodina biológii a 2 hodiny športovej príprave ako v 5. ročníku. Ostatné ročníky nižšieho stredného vzdelávania zostali pri počtoch hodín ako v predchádzajúcom školskom roku.

Rozširujúce hodiny

Od školského roku 2015/2016 sa postupne inovuje rámcový plán štátneho vzdelávacieho programu. Mení sa hodinová dotácia niektorých predmetov, niektoré predmety sa už neučia a naopak, niektoré nové pribudli. Preto sa menili hodiny v prvom, druhom, piatom a šiestom ročníku nasledovne:

Rámcové učebné plány pre primárne vzdelávanie
Školský vzdelávací program ISCED 12016/2017     
Vzdelávacia oblasťPredmet/ročník1.2.3.4. 
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra996,56,5 
 Anglický jazyk2233 
Príroda a spoločnosťPrírodoveda  11 
 Prírodoveda v pohybe  0,50,5 
 Prvouka12   
 Vlastiveda  11 
 Slovensko v literatúre  11 
Človek a hodnotyEtická v. / Náboženská v.1111 
Matematika a práca s informáciamiMatematika4444 
 Informatika  11 
Človek a svet prácePracovné vyučovanie   1 
Umenie a kultúraVýtvarná výchova2211 
 Hudobná výchova1111 
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova2222 
 Športová príprava  22 
Max. počet hodín 22232526 
       
       
Rámcové učebné plány pre nižšie stredné vzdelávanie      
Školský vzdelávací program ISCED 22016/2017     
Vzdelávacia oblasťPredmet/ročník5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a liter.55555
 Anglický jazyk43333
 Druhý cudzí jazyk (Nj, Rj) 2222
Človek a príroda Chémia  0,522
 Biológia221,511
 Fyzika 2121
Človek a spoločnosťDejepis12112
 Geografia21111
 Občianska náuka 110,50,5
Človek a hodnotyEtická v./Náboženská v.1110,50,5
Matematika s informáciamiMatematika44445
 Informatika110,50,50,5
Človek a svet práceSvet práce  0,50,5 
 Technika110,50,5 
Umenie a kultúraHudobná výchova111  
 Výchova umením   11
 Výtvarná výchova111  
Zdravie a pohybZáklady športovej prípravy  0,50,50,5
 Telesná a športová výchova22222
 Športová príprava22333
Max. počet hodín 2729303030

Štruktúra tried

V školskom roku 2016/2017 sme na škole nemali športovú triedu. Vo všetkých triedach sme učili podľa školského vzdelávacieho programu, kde sme mali zakomponovanú športovú prípravu zameranú na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu z disponibilných hodín. V inovovanom rámcovom pláne nie je dostatok voľných - disponibilných hodín, preto sme športovú prípravu v 1. a v 2. ročníku realizovali v rámci činnosti školského klubu detí v čase vyučovania. V nižšom strednom vzdelávaní v 5. a v 6. ročníku žiaci mali 2 hodiny športovej prípravy a po 3 vyučovacie hodiny vo vyšších ročníkoch.

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1250
Bežných tried1224330
Športových tried000
Spolu1326830

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP221120,4611,77
DPP1178,006,5
Znížený úväzok823,451,27
ZPS1212

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02828
vychovávateľov044
asistentov učiteľa000
spolu03232

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
3.A, 4.A, 5.ABC, 6.AB, 6.AC, 7.ABC, 8.AC, 8.B, 9.AC, 9.BInformatika15
5.ABC, 6.AB a 6.ACTechnika3

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška121
2.kvalifikačná skúška41
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium50
špecializačné kvalifikačné41
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické270
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Hviezdoslavov Kubín190    
Šaliansky Maťko 61 ž.   
Pytagoriáda - 2. st.35    
Pytagoriáda - 1. st.252 ž.   
Matematický klokan401 úspešný riešiteľ   
Olymiáda v anglickom jazyku41 ž.   
Olympiáda v slovenskom jazyku3    
Biologická olympiáda21 ž. úspeš. riešiteľ   
Geografická olympiáda51 ž. úspeš. riešiteľ   
Dejepisná olympiáda4    
Športový olympijský deň (Challenge day)243 + 20 dosp.    
Florbal - Škol. liga SŽ chlapci151. miestoneúčasť  
Ľahká atletika SŽ dievčatá84. miesto   
Ľahká atletika SŽ chlapci81. miesto6. miesto  
Atletika 1. stupeň83. miesto11. miesto  
Cezpoľný beh SŽ dievčatá34. miesto  
Cezpoľný beh SŽ chlapci32. miesto   
Prehadzovaná 1. stupeň101. miesto12. miesto  
Futbal 1. stupeň (McDonalds Cup)121. miesto5. miesto  
Futbal Dôvera školský pohár chlapci123. miesto   
Futbal Coca Cola Cup chlapci121. miesto3. miesto  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do rôznych akcií a pokračovali sme v aktivitách, ktoré sa nám osvedčili v minulých rokoch. Naša škola bola spoluorganizátorom viacerých športových súťaží (cezpoľný beh, malý futbal, futbalový Coca-Cola Cup, florbal, súťaže v atletike). Pravidelne sme sa zapájali aj do kultúrnych podujatí.

Navštevovali sme výchovné koncerty, divadelné a filmové predstavenia. Zorganizovali sme Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov a ich rodičov. Urobili sme program pre deti z Materskej školy na Prešovskej a Palkovičovej ulici a aj pre "našich" škôlkárov. Aktívne s deťmi pracovali aj vychovávateľky z ŠKD. Zúčastnili sa akcií: Karneval, Vynášanie "Letečka" a topenie Moreny, Vítanie Mikuláša, Tvorítko, Športová olympiáda a ďalšie športové súťaže organizované mestskou časťou.

Absolvovali sme lyžiarsky kurz pre žiakov 2. stupňa, ktorého sa zúčastnilo 35 detí. 44 žiakov 1. stupňa bolo v zimnej škole v prírode, kde sa učili aj lyžovať a snowbordovať.

Zapojili sme sa do akcie "Deň narcisov" - propagácia onkologickej výchovy, kde sa nám podarilo vyzbierať rekordnú sumu 3 603,29 eur.

Pri škole už niekoľko rokov pracuje futbalový a hokejový oddiel prípraviek, ktorý tvorí základ tried so športovým zameraním (tréneri p. Marko, p. Ilčík a p. Smoleniak). Oddiely sú financované z vlastných zdrojov. Poďakovanie patrí aj všetkým rodičom zainteresovaných detí a trénerom, ktorí ich vo svojom voľnom čase podporovali a pomáhali im (odvoz a dovoz žiakov na športové podujatia a školské akcie, aj mimo mesta).

Veľmi pekne nás po celý školský rok reprezentovali naši športovci (hokejisti, futbalisti, ale aj v iných športoch), ktorí odohrali množstvo zápasov a turnajov a školských súťaží.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Pokračovali sme v nasledujúcich projektoch:

Naučme deti korčuľovať a plávať - hlavným cieľom je poskytnúť deťom základy korčuľovania a plávania

Športové osobnosti spojené so školou - absolventi našej školy (športovci, ktorí reprezentujú Slovensko a pochádzajú z Bratislavy)

Školský EKO-projekt "Pramene Malých Karpát" - projekt je organizovaný školou na podporu životného prostredia a spolufinancovaný s rodičmi. Cieľom projektu je spoznať malokarpatské studničky a v rámci medzipredmetových vzťahov: prírodoveda, prírodoveda v pohybe, vlastiveda, biológia, geografia, etická výchova, dejepis, telesná výchova viesť deti k ochrane prírody a životného prrostredia v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Snažíme sa viesť žiakov k starostlivosti o prírodu, spoznávať krásu prírody, históriu krajiny a zároveň u žiakov pestovať manuálne zručnosti (čistenie studničiek).

Futbal to je hra - projekt futbalovej prípravky

Florbal pre všetkých - zameraný na športovú hru a herné činnosti

Školské ovocie - deťom je ponúkané v školskej jedálni čerstvé ovocie a raz týždenne 100% ovocná šťava

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Tento školský rok sme nemali inšpekciu.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky školy sú hygienicky i technicky vyhovujúce. V tomto školskom roku sme využívali 25 učební, z toho 7 odborných, 2 telocvične a 1 posilňovňu, školskú jedáleň, 2 futbalové ihriská (jedno s umelým trávnikom a jedno s klasickou trávou), vonkajšie volejbalové ihrisko. Plánujeme vymeniť obloženie telocvične a palubovku, vymaľovať. 10 učební na treťom poschodí sme prenajali súkromnej škole. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame odborné učebne: fyziky a chémie, biológie, výtvarnej výchovy, učebňu výpočtovej techniky, 2 učebne cudzích jazykov a knižnicu. V prevádzke máme aj multimediálnu učebňu s kapacitou 30 miest s DVD rekordérom a televízorom a tri učebne vybavené interaktívnou tabuľou a dve s dataprojektorom. Odborné učebne jazykov sú moderne zariadené, ostatné učebne je potrebné priebežne doplniť o novšie zariadenie: lavice, stoly a učebné pomôcky. Vo všetkých učebniach a triedach máme keramické tabule. Do budúcna chceme viac využívať aj knižnicu ako zdroj informácií, a preto je potrebné získať financie na doplnenie kníh. Budova školy je už opotrebovaná a potrebovala by generálku. Všetky okná sú plastové - nové. V budove bola zavedená vzduchotechnika. Je potrebné vymeniť zvyšné - staré elektrické vedenie a vymeniť podlahy. Skrinky namiesto šatní mali v tomto roku všetky triedy okrem prvákov.

Školská jedáleň je technicky aj hygienicky vyhovujúca. Poskytuje našim žiakom výživnú a plnohodnotnú stravu, ktorá je hlavne u športovcov, ale aj ostatných žiakov veľmi potrebná.

Cvičné golfové odpalisko je už dokončené. Počas letných prázdnin by sa malo prebudovať futbalové trávnaté ihrisko na futbalové ihrisko s umelou trávou a popri ňom by mala byť bežecká 100 metrová dráha.

Otvorili sme tri triedy materskej školy. Vybavili sme ich nábytkom, hračkami a ostatnými pomôckami, ktoré sú potrebné na edukačný proces v materskej škole. Veríme, že tento krok zvýši počet žiakov na primárnom stupni vzdelávania a skvalitní privravenosť detí do školy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Finančné a hmotné zabezpečenie školy v roku 2016

Dotácia na žiakov zo štátneho rozpočtu normatívne: 259 363 €

Z toho použité na mzdy a poistné: 209 482 €

Z toho použité na prevádzku: 49 881 €

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a šk. zariadeniach: 0 €

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 4 446 €

Z toho na mzdy: 4 446 €

Z toho na prevádzku: 0 €

Príspevok na výchovu a vzdelávanie: 760 €

Finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 0 €

Príspevok na učebnice: 1 529 €

Za mimoriadne výsledky žiakov 0 €

Finančné prostriedky na odchodné: 1 967 €

Prostriedky z rozpočtov obcí: 19 391 €

Z toho na prevádzku: 15 215 €

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov v čase, keď sa nevyužívajú na výchovný a vzdelávací proces: 0 €

Z toho na prevádzku: 0 €

Príspevky a dary: 1 838 €

Z toho na prevádzku: 1 838 €

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 0 €

Spolu: 289 294 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Výchovná oblasť:

Hlavné úlohy školy v školskom roku 2016/2017 vyplývali z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a Plánu práce školy. Výchovná činnosť prebiehala v súlade so vzdelávacím procesom. Naším cieľom bola zodpovedná výchova, vychádzajúca  z dlhodobého zamerania školy a princípov Školského vzdelávacieho programu s názvom „Športom ku vzdelaniu“ (Prostredníctvom športu v duchu fair-play a olympijských ideálov,   k základom poznania seba a celého sveta), v ktorej sme uprednostňovali hodnotový systém žiaka a snahu predchádzať problémom správania. Výchovne sme na žiakov pôsobili prostredníctvom športu a projektov, kde sme v žiakoch pestovali národnú hrdosť, zdravý spôsob života bez násilia a drog, podporovali kreativitu, manuálne zručnosti. Zdôrazňovali sme dodržiavanie pravidiel v športe, čistú hru, ochotu pomáhať si, čo sme sa snažili preniesť u žiakov i do bežného života. Výchovnými predmetmi sme rozvíjali estetické cítenie, kritické myslenie, sebaúctu a úctu k iným. Kládli sme dôraz na právne vedomie žiakov, výchovu       k demokracii, mravné hodnoty a prosociálne správanie, a to vo všetkých vyučovacích predmetoch. Problémy, ktoré vznikli vo výchove sme sa snažili riešiť okamžite na triednických hodinách a tiež osobnými pohovormi so žiakmi, rodičmi, trénermi a v spolupráci so psychologičkami.

 

Vzdelávacia oblasť:

Vyučovanie prebiehalo podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ďalej v texte iba „ŠVP“) pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie. V prvých, druhých,  piatych a šiestych ročníkoch bol ŠVP inovovaný. V primárnom vzdelávaní sme postupovali podľa ISCED 1 štandardov ŠVP vo všetkých štyroch ročníkoch. Pokračovali sme v učení našich nových predmetov     v 3. až 4. ročníku, začlenených do Školského vzdelávacieho programu (ďalej v texte iba „ŠkVP“): Prírodoveda v pohybe, Slovensko v literatúre a športová príprava. Korčuľovanie a plávanie v prvých a druhých ročníkoch sme realizovali v rámci športovej činnosti školského klubu detí za pomoci vychovávateľov. Všetci žiaci na 1. stupni sa učili a zdokonaľovali v korčuľovaní  a plávaní. Zvýšenú pozornosť sme venovali hlavne čítaniu s porozumením. Čítali sme detské časopisy a doplnkovú literatúru rôzneho žánru, aby sme v žiakoch vzbudili záujem o čítanie. Podporovali sme rozvoj logického myslenia, samostatnosť, tvorivosť a do výučby sme zapájali hrové formy a besedy. Do vyučovania sme začlenili environmentálnu, rodinnú a dopravnú výchovu. Do všetkých predmetov sme vhodne vložili prierezové témy. Pri hodnotení sme postupovali podľa Metodického pokynu  č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. V 5. až 9. r. sme vyučovali podľa ŠVP - ISCED 2 pre nižšie stredné vzdelávanie.    Žiaci sa vzdelávali podľa učebných plánov a štandardov nášho vzdelávacieho programu. Vo vzdelávacom procese sme uplatňovali komunikáciu, praktické zručnosti, rozvíjali logické myslenie. Vedomostnú úroveň žiakov sme sa snažili obohatiť návštevami múzeí, besedami, exkurziami a krúžkovou činnosťou. 295 žiakov pracovalo v 13 krúžkoch. Na škole sme mali 30 začlenených žiakov (integrovaných)  s vývinovými poruchami učenia. Všetci pracovali podľa vopred vypracovaného individuálneho plánu. S týmito žiakmi pracovala a pomáhala vyučujúcim a žiakom zvládať problémy s učením špeciálna pedagogička, ktorá pôsobí na našej škole. 27 žiakov druhého stupňa absolvovalo lyžiarsky a snowboardový výcvik v Oravskej Polhore, na ktorý finančne prispelo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, rovnako ako aj na pobyt detí v škole prírode. 44 detí absolvovalo zimnú školu v prírode vrátane výučby lyžovania a snowboardingu v horskom hoteli Fran v Makove. V tomto školskom roku sme absolvovali aj dve letné školy v prírode. Jednu vo Vysokých Tatrách, v Tatranskej Lomnici a druhú v Starej Bystrici. Aktívna bola aj práca v ŠKD, v ktorom 88 detí pracovalo v štyroch oddeleniach.

 

Hodnotenie tried s rozšíreným vyučovaním:

Rozšírené vyučovanie športovej prípravy zameranej na hokej, futbal a všeobecnú pohybovú prípravu je zaradené do vyučovania a ŠkVP z rámca voľných (disponibilných) hodín. Sú to 2 až 3 vyučovacie hodiny týždenne.

Počas celého roka sme využívali priestory a areál školy – veľkú, pohybovú a úpolovú telocvičňu, posilňovňu, trávnaté ihrisko a rehabilitačný bazén v hale Mladosť, výukový bazén na Pasienkoch, atletickú halu Elán a ľadové plochy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Na škole máme veľa šikovných detí, ktoré dosahujú výborné výsledky v športe, aj vo vyučovaní. No je ich čoraz menej. Je to preto, lebo v spoločnosti klesá záujem o šport. Aj my "zápasíme" s nedostatkom talentovaných žiakov, a preto prijímame takmer všetkých žiakov, ktorí prejavia záujem študovať na našej základnej škole. V dôsledku toho klesá vedomostná úroveň školy. Chceme, aby sa zlepšil prospech žiakov. Individuálne pristupujeme ku každému žiakovi, ponúkame doučovanie, spolupracujeme s rodičmi. Máme záujem zvýšiť naplnenosť tried a zvýšiť tak celkový počet žiakov školy.

Chceme prispieť k zlepšeniu a ochrane životného prostredia zbieraním a triedením odpadu, ktorého škola vyprodukuje veľké množstvo. Darí sa nám to len z časti, nie vo všetkých triedach. Niektoré triedy chodia zbierať odpad a čistiť studničky na bratislavskú Kolibu. V tomto budeme pokračovať aj v budúcnosti.


Najvýznamnejšie úspechy školy:

Futbal: McDonald´s Cup chlapci (1. stupeň) - 5. m. v krajskom kole,

              Coca-Cola Cup starší chlapci – 3. m. v k.k. 

Florbal: SŽ ch. - 1. m. v o. k. 

Atletika: st. chlapci –6. m. v k. k.  a dievčatá – 4. m. v o. k.

Cezpoľný beh: SŽ ch. – 2. m. v o. k. a SŽ d – 4. m. v o. k.

 

 

Biologická olympiáda – L. Bacho – úspešný riešiteľ

Pytagoriáda – zapojilo sa 63 žiakov ZŠ

 

Už tradične sme sa zapojili do akcie „Deň narcisov“ a vyzbierali sme 3 603,29 €.

 

Východiská pre budúci školský rok: Pokračovať v rekonštrukcii telocvične a vonkajších  športovísk. Zavádzať nové metódy do vyučovacieho procesu, projektové vyučovanie, blokové vyučovanie, skupinové vyučovanie. Doplniť knižný fond. Zachovať delenie na skupiny informatiky a cudzích jazykov s max. počtom 15 žiakov. Doplniť spotrebný materiál a edukačné DVD do kabinetov. Podporovať a rozvíjať aj nešportovú krúžkovú činnosť. Zabezpečiť bezproblémový prechod detí z MŠ do 1. ročníka a z prvého stupňa na druhý.

 

HODNOTIACE SPRÁVY JEDNOTLIVÝCH MZ A PK

 

Hodnotiaca správa PK slovenský jazyk – dejepis za škol. rok 2016/2017

           V školskom roku 2016/2017 boli hlavné  úlohy a ciele v pláne práce splnené .

Mali sme 4 stretnutia predmetovej komisie, na okresných  sekciách Sj sa zúčastnila p. uč. Rišiaňová, na sekciách D sa zúčastňoval p. uč. Benčič.

Učivo bolo prebrané vo všetkých ročníkoch, boli splnené učebné plány, rešpektovali sa štandardy a učebné osnovy.

           Žiaci ovládajú učivo rôzne, ich vedomosti boli primerane ohodnotené výslednými známkami na vysvedčení. K práci sme ich motivovali aj tvorbou školských projektov i  literárnou tvorbou využitou aj  v súťažiach.

 Individuálne sme pristupovali k žiakom s poruchami učenia a správania,  dôraz sme kládli na rozvoj komunikácie, rešpektovali sme ich pomalšie tempo. Počas celého roka sme taktiež individuálnymi konzultáciami a doučovaním pomáhali žiakom- cudzincom . Slovenský jazyk ako krúžok v 9. ročníku viedli p.uč. Zemániková a p. uč. Kvasnová.

Rozvoj čitateľskej gramotnosti sme podporovali prácou s textami v učebniciach, doplnkovým učebným materiálom, ktorý mali vyučujúce k dispozícii. Kládli sme dôraz na komunikáciu, utvrdzovali sme u žiakov poznatky z predchádzajúcich ročníkov. Zistili sme, že hlavným negatívom je nedostatočná príprava žiakov na vyučovacie hodiny, v prípade neúčasti na vyučovaní aj z dôvodu športových aktivít nedoplnenie si vymeškaného učiva. Naďalej pretrvávajú nedostatky v čitateľskej zbehlosti a pravopisnej zručnosti.

 

V Testovaní piatakov – dosiahla trieda 5.ABC výsledok  48,3%,  čo znamená  - 14,8% oproti národnému priemeru.  Výsledok je úmerný zloženiu triedy, v ktorej sa nachádza až sedem začlenených žiakov a ďalší s poruchami učenia.

V  Testovaní deviatakov-celkovo za školu sme získali 42,1%, čo je – 19, 1% pod celoslovenským priemerom. Uvedomujeme si, že tento výsledok nie je veľmi dobrý, no žiaľ, zodpovedá stavu v tohtoročných deviatkach.  Žiaci 9. ročníka po polročnej klasifikácii  prestali na VH SJL úplne pracovať. Uspokojili sa so známkami na polročnom vysvedčení. O prípravu na testovanie prestali mať záujem, keďže vedeli, že väčšina stredných škôl výsledky T9 neberie do úvahy. Tomu úmerné boli ich vyučovacie výsledky (priemer 3,89 zo známok) a výsledky testovania (40%).

 

Akcie a súťaže v tomto školskom roku:

           Recitačné súťaže:

-         Hviezdoslavov Kubín  - zapojili sa všetky triedy 2. stupňa okrem deviatakov,   v okresnom kole sme umiestnenie nezaznamenali (Mamonov, Konevych, Kuman, Chalupková )

-         Šaliansky Maťko (Ondrovič)

 

Literárne súťaže:

-          Práva detí očami detí (5. -8. ročník)

-         Veľkí čítajú malým (školský projekt, zapojila sa 8.AC)

-         tradičná súťaž Európa v škole sa tento rok vôbec neuskutočnila

 

            Exkurzie a výlety:

-         Návšteva knižnice na Nobelovej ulici (5. ročník)

-         Bibliotéka – výstava kníh (6. a 7. ročník)

-         Exkurzia Bradlo – Mohyla M.R. Štefánika (6.-8. ročnik, v spolupráci s dejepisom)

-         Modra – Ľudovít Štúr (8.B a 9.AB)

 

-         Priebežné vzdelávanie: p.Zemániková a p. Rišiaňová  absolvovali  školenie

Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty

       

Pozitíva v tomto školskom roku:

-         zapojenie sa do literárnych a  do recitačných  súťaží

-         práca v krúžku slovenského jazyka

-         účasť na priebežnom vzdelávaní

-         pravidelné individuálne doučovanie slovenského jazyka cudzincov

-         veľmi dobrá mailová komunikácia a spolupráca s niektorými rodičmi

-         2 čísla školského časopisu, do ktorého aktívne prispievali aj samotní žiaci

 

 Negatíva v tomto školskom roku:

-         absencia systematickej prípravy na vyučovanie a prístup niektorých žiakov k plneniu si školských povinností

-         náročná práca v 9. ročníku – najmä 2. polrok

-         SJL ako posledné vyučovacie hodiny ( hlavne 8.B)

-         neúčasť na OSJ (nedostali sme pozvánku)

 

  Východiská pre budúci školský rok:

-          pokračovať v pozitívach, odstraňovať negatíva

-         naďalej apelovať na rodičov, aby viac kontrolovali domácu prípravu svojich detí a pravidelne sa informovali o ich prospechu, v prípade nejakých nejasností ihneď konzultovali s vyučujúcimi prostredníctvom mailov alebo osobne

-         účasť na seminároch, školeniach, priebežných vzdelávaniach 

-          podpora žiakov k ich vlastnej tvorbe

-          vydávanie školského časopisu

-         zapájanie sa do literárnych a recitačných súťaží

-          neustále  venovaťväčšiu pozornosť čitateľskej gramotnosti, nakoľko tá sa prevláda aj  v celoslovenskom testovaní

-         ponúknuť žiakom 9. ročníka krúžok slovenského jazyka

-         naďalej spolupracovať aj s ostatnými vyučujúcimi v rámci medzipredmetových vzťahov, najmä s dejepisom, kde plánujeme aj spoločné literárno-historické exkurzie

-         intenzívnejšia  komunikácia s vyučujúcimi, ktorí vyučujú slovenský jazyk na 1. stupni

-         doplnenie školskej knižnice a jej intenzívnejšie využívnie

 

                                                                                         Zapísala: Mgr. Z. Rišiaňová

 

Hodnotiaca správa PK – dejepis

V školskom roku 2016/2017 boli hlavné úlohy a ciele splnené. Učivo bolo prebraté. A boli splnené učebné plány.

Žiaci sa zúčastnili týchto súťaží a exkurzií:

1./ Dejepisná olympiáda

2./ Návšteva ministerstva obrany

3./ Poznáš Bratislavu? (súťaž)

4./ Grécki bohovia na Olympe (súťaž)

5./ Exkurzia – Slavín  

6./ Carnuntum

 

 

Hodnotiaca správa PK cudzie jazyky za škol. rok 2016/2017

V šk. roku 2016/2017 sme sa okrem stretnutí predmetovej komisie CJ v našej škole zúčastňovali sekcie AJ v ZŠ Za kasárňou, na ktorých sme okrem výmeny skúseností mali zorganizované otvorené hodiny v ZŠ Za kasárňou vedené zahraničnými študentmi z organizácie AIESEC a otvorenú hodinu v ZŠ Jeséniova vedenú americkým lektorom. Vedúca PK sa zúčastnila dvoch seminárov pre 2. stupeň organizovaných vydavateľstvom OUP (témy vyučovanie gramatiky a čítanie na hodinách AJ) a odbornej konferencie Práca s deťmi s poruchami učenia na hodinách cudzieho jazyka organizovanej Trnavskou univerzitou. S obsahom boli oboznámené vyučujúce prostredníctvom PK. Prednášky boli zamerané skôr teoreticky, ale utvrdila som sa v tom, že robíme presne to, čo máme (úľavy, iné metódy, formy). V budúcnosti sa plánujú V organizovaní konferencií, keďže detí s VPU pribúda, sa  plánuje pokračovať aj v budúcnosti.

Olympiády v AJ sa napriek nižšej časovej dotácie vyučovacích hodín oproti iným školám zúčastnil žiak 7.ABC R. Patzelt.

Individuálne sme pristupovali k žiakom s poruchami učenia, pričom dôraz sme kládli na rozvoj komunikačných kompetencií. Títo žiaci postupovali primeraným tempom podľa individuálnych vzdelávacích plánov. Boli skúšaní najmä ústnou formou, resp. písomný prejav sme následne ústne overili, keďže každý žiak podľa ŠVP a SERR musí zvládať komunikáciu v CJ  v ústnom i písomnom prejave. Výhodou je, keď títo žiaci pracujú v jednej skupine (6. ročník).

Podľa školského vzdelávacieho programu je v 5. ročníku  pridaná 1 vyučovacia hodina 1. cudzieho jazyka. Od 6. ročníka sa žiaci učia 2. cudzí jazyk (ruský a nemecký), kde je tiež zvýšená časová dotácia o jednu vyučovaciu hodinu. Tento školský rok sa opäť potvrdilo, že zvládnuť dva cudzie jazyky na primeranej úrovni je pre niektoré deti náročné, najmä ak ide o slabších žiakov, žiakov s poruchami učenia, resp. o žiakov, u ktorých absentuje systematická domáca príprava. Viacerí žiaci učiaci sa dva germánske jazyky dosahujú slabšie výsledky, a preto by si mali voliť ako druhý cudzí jazyk ruštinu, keďže je príbuznejšia slovenčine.

Učivo bolo na 1. aj 2. stupni prebrané podľa plánov.

Na 1. stupni sa splnili stanovené ciele vyučovacieho predmetu, ktoré vychádzajú z modelu všeobecných a komunikačných jazykových kompetencií. Na vyučovaní sme čerpali zo spracovaných inovovaných učebných osnov. Aplikovali sme aktívne moderné metódy a formy vzdelávania (CLIL). Okrem učebníc sme v malej časti využívali interaktívnu tabuľu a dataprojektor. Podieľali sme sa na projekte KOZMIX - vytváranie projektov a plagátov.

Vedomostná úroveň žiakov na 2. stupni závisí od pozornosti a aktivity na vyučovaní, ale aj systematickej domácej prípravy a priebežnej kontroly zo strany rodičov, ktorá u väčšiny žiakov chýba. Kladne hodnotíme, ak sa rodičia zaujímajú o výsledky svojich detí (najmä integrovaných) priebežne prostredníctvom konzultačných triednych aktívov či elektronickej komunikácie. Slabšia vedomostná úroveň bola najmä v 9. ročníku (tú však dosahujú vo všetkých predmetoch), ale slabé výsledky dosahujú aj mnohí žiaci 5. ročníka. V ostatných ročníkoch je priemerná.

Vyučujúci naďalej používajú spoločné testy po prebratí každej lekcie, vstupné testy zamerané na počúvanie s porozumením, polročné testy na čítanie s porozumením, výstupné gramatické testy, štvrťročné a trištvrteročné riaditeľské testy. Tieto spoločné testy majú dvojnásobnú váhu ako čiastkové (s výnimkou začlenených žiakov), ktoré sú aj naďalej záležitosťou každého vyučujúceho. U žiakov, ktorí postupujú podľa IVP, je podstatné čiastkové overovanie vedomostí.

Na prvom stupni boli v 1. ročníku používané pracovné listy, v 2. ročníku učebnica First Friends, v 3. a 4. ročníku učebnice Family and Friends 1, 2. V 5. - 7. ročníku používame 4. edíciu, v 8. a 9. ročníku 3. edíciu učebnice Project. Učebnice rozvíjajú interkultúrne postoje prostredníctvom stránok oboznamujúcich žiakov s kultúrou anglicky hovoriacich krajín, ale aj medzipredmetové vzťahy. Tieto stránky sú v novej edícii náročnejšie ako v 3., ale pozitívom sú doplnkové čítania, ktoré sú priamo v učebnici. Výhodou 4. edície sú aj cvičenia na počúvanie s porozumením v pracovných zošitoch. Učebnice uľahčujú prácu vyučujúcich, ale aj prípravu na vyučovanie, nakoľko poskytujú aj podporný materiál – testy, interaktívne CD-romy a DVD k jednotlivým učebniciam.

Na výučbu 2. CJ – nemeckého bola v 6. ročníku používaná učebnica Beste Freunde. V ostatných ročníkoch  Projekt Deutsch, keďže máme zakúpený podporný materiál a aj učebnice. Na výučbu 2. CJ – ruského bude aj naďalej používaná učebnica  Ruský jazyk.

Cudzie jazyky vyučujeme najmä v kmeňových triedach, lebo dve učebne s výpočtovou technikou sú primárne využívané na výučbu informatiky. S interaktívnou tabuľou nemali možnosť pracovať všetky skupiny.

Motiváciu žiakov sme zvyšovali pozeraním DVD, osvojovaním si športovej terminológie, tvorbou projektov. Rozvoj čitateľskej gramotnosti sme podporovali prácou s textami v učebniciach i rôznych doplnkových materiáloch, ktoré máme k dispozícii. 

Žiaci 7. a 8. ročníka sa zúčastnili online testovania AJ ponúknutého NÚCEM-om. Testovanie bolo rozdelené na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu. Výsledky boli priemerné, ale testy boli dosť náročné. Starší žiaci mali ponuku zúčastniť sa poznávacieho zájazdu do VB, ale kvôli nízkemu záujmu (11 žiakov) nebol zrealizovaný.

 

Pozitíva v tomto školskom roku:

·        účasť na seminároch a priebežných vzdelávaniach,

·        učebnice Project, Family and Friends a podporné materiály k nim,

·        zvýšenie hodinovej dotácie cudzím jazykom (2. CJ - 1 VH, 1. CJ – 1 VH v 5. ročníku),

·        spoločné testy a jednotné kritériá hodnotenia,

·        medzipredmetové vzťahy – prepojenie CJ a iných predmetov prostredníctvom stránok v učebniciach Project,

·        rozdelenie tried v 6. a 7. ročníku podľa vedomostnej úrovne,

·        online testovanie z AJ žiakov 7. a 8. ročníka ponúknuté NÚCEM-om,

·        komunikácia s tými rodičmi, ktorí sa priebežne zajímajú o výsledky svojich detí (prostredníctvom internetovej ŽK, mailov, individuálnych konzultácií počas TA).

Negatíva v tomto školskom roku:

·        absencia multimediálnej učebne (t. j. učebne s počítačmi a interaktívnou tabuľou) – tým pádom sme opäť nemali možnosť využívať 80% doplnkového materiálu (i-tools, materiál dodaný z projektu English One) – najväčšie negatívum,

·        nižšia časová dotácia 1. CJ oproti iným školám,

·        výučba 2. CJ u všetkých žiakov, najmä začlenených – chceli sme dať rodičom na výber a navýšiť u týchto žiakov 1. CJ (formou konverzácie a hlbšieho precvičenia učiva) – nezrealizované napriek tomu, že sme to žiadali na PK minulý šk. rok,

·        minimálne využívanie počítačovej techniky kvôli priestorovým a častým technickým nedostatkom (pomalé, resp. nefungujúce počítače v učebni NJ, zlý zvuk v bývalom jazykovom laboratóriu a nemožnosť využívať ju do takej miery, do akej by sme si predstavovali),

·        nemožnosť pozerať DVD v zborovni v niektorých triedach (podľa rozvrhu tam vždy bola informatika),

·        absentujúca systematická príprava na vyučovanie a prístup niektorých žiakov k plneniu si povinností (domáce úlohy, priebežné učenie sa) – aj u väčšiny žiakov s poruchami učenia!!!,

·        nedobratie si učiva viacerými žiakmi, ktorí boli uvoľnení na sústredenia, tréningy, dovolenky,

·        nezakúpenie pracovných zošitov so zľavou žiakmi prostredníctvom školy (u niektorých celý školský rok napriek tomu, že rodičia boli osobne o tom informovaní),

·        priebežné neinformovanie sa väčšiny rodičov o výsledkoch detí.

Východiská pre budúci školský rok:

·        pokračovať v pozitívach a odstraňovať negatíva,

·        vzbudiť záujem detí o jazyky od 1. ročníka a vhodnou formou motivovať žiakov i vo vyšších ročníkoch,

·        nutnosť zriadenia multimediálnej učebne,

·        žiadame vyučovať 2.CJ od 7. ročníka a v 6. ročníku posilniť 1. CJ o 1 hodinu,

·        zvážiť výučbu 2. CJ u všetkých žiakov, najmä začlenených (dať rodičom na výber),

·        možnosť používať jazykové laboratórium a jazykové učebne všetkými vyučujúcimi vo všetkých skupinách už od 1. ročníka,

·        kontrolovanie počítačov technikom aspoň raz za mesiac,

·        zachovať delenie na skupiny s maximálnym počtom 15 žiakov,

·        prerozdelenie tried podľa vedomostnej úrovne (tam kde sa to v rozvrhu bude dať),

·        nedávať v jednej triede vždy nulté a posledné hodiny,

·        v 5. ročníku si všetci žiaci budú musieť učebnice zakúpiť, lebo z príspevku MŠ SR sa učebnice Project I nedali objednať,

·        4. edíciu učebníc Project budeme využívať v 5. – 8. ročníku, v 9. pokračujeme  v 3. edícii,

·        na učebnice sme urobili predobjednávku už na konci tohto šk. roka, lebo distribútori ponúkajú výrazné zľavy,

·        praktizovať individuálny prístup k žiakom s poruchami učenia,

·        apelovať na rodičov, aby viac kontrolovali svoje deti a pravidelne sa informovali o ich prospechu,

·        dodržiavať postup pri sťažnostiach rodičov (vyučujúci → triedny učiteľ → vedenie školy),

·        klásť dôraz na čítanie, písanie a  počúvanie s porozumením a ústny prejav (monologický i dialogický),

·        rozvíjať kompetencie podľa ŠVP,

·        účasť pedagógov na seminároch, školeniach a priebežných vzdelávaniach,

·        zapojenie sa do online testovania, ak bude opäť ponúknuté NÚCEM-om,

·        v rámci Európskeho dňa jazykov plánujeme zorganizovať nejakú aktivitu – napr. starší učia mladších, príp. prezentovanie jazyka a kultúry cudzincov,

·        zorganizovať týždenné vyučovanie AJ vo vyšších ročníkoch zahraničnými študentmi z organizácie AIESEC,

·        v prípade záujmu zorganizovať zájazd do VB a návštevu divadelného predstavenia v AJ,

·        rozširovať slovnú zásobu o športovú terminológiu a zakomponovať ju do vyučovania,

·        projektové vyučovanie (rozvoj tímovej práce, tvorba myšlienkových máp),

·        rozvoj tvorivého, kritického myslenia, hodnotenia a sebahodnotenia,

·        aplikovať inovatívne metódy a formy výučby s ohľadom na štýly učenia sa žiaka,

·        rozvíjať spoluprácu s ostatnými predmetmi (napr. informatika pri tvorbe projektov),

·        podporovať multikulturalitu.

                                                                                 Zapísala: Mgr. Jana Zemániková

 

 

Hodnotiaca správa PK prírodovedných predmetov za šk. rok 2016/2017

Predmetová komisia je organizovaná pre predmety:

     Matematika

     Chémia

     Fyzika

     Geografia

     Biológia

     Informatika

 

Vedúci PK: Ing. D. Gajdošíková

Členovia PK: Mgr. E. Bukovenová 

                   Mgr. L. Pažitná

                   Mgr. V. Kvasnová

                   Ing.  B. Ľubiščáková 

                   Mgr. M. Ilčík

                   Mgr. B. Benčič

                  Mgr. V. Čechovič   

 

           Hlavné úlohy plánu práce PK vychádzali z

     pedagogicko - organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2016/17, v súlade s ich odporúčaniami,

     štátneho vzdelávacieho programu ISCED II.,

     školského vzdelávacieho programu,

     plánu práce školy na školský rok 2016/2017,

     9.vzdelávacích štandardov s exemplifikačnými úlohami schválenými MŠ SR

     10.školského poriadku

       Členovia tejto PK mali v priebehu šk. roka 4 stretnutí, ktoré využili na vzájomné si odovzdávanie rád a skúseností, riešenie problémov. PK sa v svojej činnosti zamerala

na:

        vytvorenie TP pre piaty, šiesty ročník v súlade so štátnym  vzdelávacím programom a schváleným školským vzdelávacím programom

        dodržiavanie plnenia učebných plánov

        sledovanie predpísaných písomností z predmetov matematika (zo školských úloh zapísať priemernú známku a úspešnosť do tabuľky)

        prípravu a zapojenosť  žiakov  do súťaží školských a okresných kôl

        integráciu žiakov s IVP, ŠVVP a talentovaných žiakov

        vzájomnú spoluprácu učiteľov a rozvíjanie medzi predmetových vzťahov

 

Na vyučovaní sme využívali dostupné učebnice, pracovné zošity, interaktívne pracovné zošity a veľkou pomocou pri prípravách na hodiny boli inšpiratívne nápady vo virtuálnej knižnici, využívanie pomôcok z datakabinetu.

 

      Na hodinách žiaci okrem učebníc využívali aj príslušné cvičebnice, IKT,  portál Bezkriedy. Žiaci mali možnosť osvojiť si nové učivo pomocou demonštračných pokusov počas vyučovania a na základe laboratórnych prác.

Predmetová komisia sa stretla na 4 zasadnutiach, na ktorých pracovala podľa pripraveného plánu aktualizovaného podľa potrieb.

V jednotlivých predmetoch sa vyučujúci snažili rozvíjať čitateľskú, prírodovednú a finančnú gramotnosť žiakov. Rozvíjali možnosť žiakov vyhľadávať a hodnotiť rôzne zdroje informácií a samostatne s nimi pracovať. Pri projektoch sa opäť potvrdila ich obľúbenosť. Kvalita prác a prezentácií má stúpajúcu tendenciu. Žiaci sa učia pracovať v skupinách, rozvíjajú svoju tvorivosť, zdokonaľujú svoje vyjadrovacie schopnosti a pri prezentáciách si zdokonaľujú svoje prezentačné zručnosti. Ďalej vyučujúci využívali metódy a postupy založené na prepojenosti so životom (zážitkové učenie,  projektové vyučovanie). Motivovali sme žiakov k účasti na súťažiach Upevňovali u žiakov ekologické cítenie . Podporovali a rozvíjali talent a nadanie žiakov v rámci súťaží.  Vhodne zvolenými exkurziami podporovali prepojenie teoretických poznatkov s praxou. Vyučujúci spestrovali vyučovacie hodiny používaním IKT a interaktívnej tabule. Vyučujúci zaradili do TP jednotlivé prierezové témy - mediálna výchova, multikultúrna výchova, environmentálna   výchova,  protidrogová výchova, ochrana života a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba  projektu a prezentačné schopnosti, rozvoj estetického cítenia, finančnú gramotnosť. 

 

Metodicko – odborný rast učiteľov

Všetci členovia PK sa pre skvalitnenie svojej práce venovali samoštúdiu odbornej literatúry- periodiká a internet. Vymieňali si navzájom skúsenosti s používaním IKT na vyučovaní.

Viacerí učitelia sa zúčastnili aktualizačného vzdelávanie – Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov

 

Spolupráca so špeciálnou pedagogičkou

Integrovaným žiakom boli vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány na zvládnutie základného učiva podľa individuálnych potrieb žiaka a ich diagnostiky. Prípadné problémy so slaboprospievajúcimi žiakmi sa konzultujú so špeciálnou pedagogičkou .

Vyučujúci k žiakom s IVP  mali individuálny prístup, uprednostňovali ústne skúšanie pred písomným, upravené písomné práce, dostatok času na vypracovanie, kompenzačné pomôcky, miernejšia stupnica hodnotenia, motiváciu pochvalou. Niektorí z týchto žiakov napriek tomu nepracovali v rámci svojich možností..

        

Spolupráca s MZ

Spolupráca prebiehalo formou spoluorganizovania súťaží.

         Zhodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov za II. polrok: známkou nedostatočný nebol hodnotený žiadny žiak.

Vyučujúci dodržali predpísané písomnosti podľa TP. Pri písaní písomností sa zohľadňovali žiaci s IVP. V školskom roku boli predpísané písomnosti v tomto rozsahu:

Matematika:      

5. – 9. ročník: ...... 2. písomná práca, vstupná a výstupná previerka, 2 x riaditeľské testy

Fyzika:

6.,7., 9. ročník: .....2 x laboratórna práca, 8. ročník: .....x laboratórna práca

Biológia:

5., 6. ročník: .... 4x praktické aktivity

7., 8. ročník: .... 4x praktické aktivity

9. ročník: ........ 4.x praktické aktivity

Chémia:

6. ročník: 3x laboratórna práca, 8., 9. ročník: 5x laboratórna práca

 

Výsledky z predpísaných písomností (výstupná previerka z matematiky) sú v priložených tabuľkách. Žiaci absolvovali povinné testovanie vedomostí – Testovanie 9. Výsledky žiakov sú uvedené tabuľkách.

 

Vyhodnotenie písomných prác z MAT

V prehľade sú uvedené priemerné známky z písomných prác v jednotlivých ročníkoch. So žiakmi bola urobená javová analýza.

 

 

5.ABC

6.AB

6.AC

7.ABC

8.AC

8.B

9.AB

9.C

Vstupná

previerka

2,91

2,47

2,24

2,97

3,12

2,94

3,88

4,11

2. písomná práca

2,14

3,63

3,33

2,68

2,90

3,41

3,53

2,60

Výstupná

previerka

2,96

3,07

3,31

3,32

3,56

2,73

3,79

3,15

 

Testovanie

% úspešnosť SR

62,3

% úspešnosť SR

56,4

% úspešnosť našej školy

53,9

% úspešnosť našej školy

45

% úspešnosť 5.ročník

-8,4

% úspešnosť 9.ročník

-11,4

Počet testovaných žiakov

22

Počet testovaných žiakov

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účasť žiakov na súťažiach a iných aktivitách:

 Matematika: Pytagoriádu sme riešili vo všetkých ročníkoch, avšak ani jeden žiak nebol úspešným riešiteľom.  

 Biológia:  BIO olympiáda –Do obvodného kola v kategórii D  postúpil Lukáš Bacho 7.ABC a stal sa úspešným riešiteľom.

Chémia: Tento školský rok sme sa ako škola nezapojili do chemických súťaží vzhľadom na nezáujem žiakov a absenciu žiakov so zvýšeným záujmom o vyučovací predmet chémia. 

 

iné aktivity:

     6.. a 9.ročník Noc výskumníkov

     Návšteva  zážitkového centra AURELIUM

     8. a 9.ročník deň  Narcisov – Liga proti rakovine apríl 2017  

     5.ročník  skupinové vyučovanie - Vodný ekosystém

     8.ročník skupinové vyučovanie – Vonkajšie geologické procesy.

     Upriamili sme pozornosť   aj na  významné dni napr.:   Svetový deň vody 22.3., Svetový deň vtáctva1.4., 22.4. Deň Zeme – žiaci si pripravili aktivity a prezentovali projekty.

     Separácia plastových fliaš prebiehala za pomoci firmy RENVIRO

     Pomocou informačných násteniek na II. poschodí sa žiaci  dozvedali  informácie, ktoré pojednávali  o význame separácie a recyklácie odpadu, prevencie proti drogám, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, fungovaniu fotosyntézy, zaujímavostí našej planéty.

     8. a 9.ročník  exkurzia v AE Mochovce

      8.ročník Projekt Energia v prírode

     Interaktívne prednášky a premietanie dokumentov: Extrémizmus, Pururambo, Zomierajú postojačky, Tabak, Alkohol u mladistvých, Zdravý životný štýl, Vývin jedinca, Spoločne triedime od NATUR-PACK.

     EKOTOPFILM – filmový festival

      Zapojili sme sa s triedou 7.ABC do celoslovenského projektu „ Viem, čo zjem“, projekt bežal od októbra 2016 a bol rozdelený na jednotlivé súťaže a aktivity, priebežne sme boli na druhom mieste a po ukončení projektu sme získali krásne 4. miesto.

     Návšteva SNM – Krásy prírody

     Kalina Food Day – III. ročník internej školskej súťaže – vytvor si zdravú desiatu priamo v škole

     online súťaž organizovaná Slovenským olympijským výborom „Vedomostná súťaž o olympizme 2017“.

 

Po vyhodnotení sa členovia PK zhodli, že naše 8.ročníky sú pripravené, aby úspešne zvládli budúci školský rok. Za najlepšiu triedu považujú členovia PK  8.AC.

 

 Pripomienky:

     Bolo by vhodné zaheslovať počítače, na ktorých žiaci pracujú nielen počas vyučovacích hodín informatiky, proti inštalovaniu programov. Ak by bolo nutné nainštalovať do PC nejaký program, heslo by mali správca a učitelia informatickej výchovy. Zabránilo by sa tak svojvoľnému inštalovaniu programov žiakmi do PC.

     Do chem. učebne PC na stálo, ktorý by tam ostával, bol by zaheslovaný (aby ho nepoužívali angličania) a zároveň by bol kompatibilný k tomu dataprojektoru.

     Dokúpenie videomikroskopu.

     Sprístupnenie biologickej učebne na vyučovanie.

      Meotar je súčasťou vyuč. procesu, preto prosím zabezpečiť fólie a permanentné fixky.

     Farebné fixky a rysovacie pomôcky na biele tabule.

 

Všetci vyučujúci v rámci možností a potrieb využívali pomôcky kabinetov a do vyučovacieho procesu zaraďovali IKT. V tomto šk. roku si zodpovedne plnili svoje pracovné povinnosti.

 

Východiská činnosti PK do budúceho školského roku

Využívať  žiacke projekty a prezentácie  s prírodovednou tematikou v rámci medzipredmetových vzťahov aj na ostatných predmetoch.

Spracovať plán exkurzií podľa aktuálnej potreby a ponuky, exkurzie zosúlaďovať s ostatnými PK podľa  časovej dotácie na jednotlivé predmety a ročníky.

Zamerať sa na používanie metód podporujúcich rozvoj fin.gramotnosti.

 

V Bratislave 15.6.2017                                                           

                                                                            Zapísala. D. Gajdošíková

 

Hodnotiaca správa PK TV a športu za škol. rok 2016/2017

 Úlohy ročného plánu  PK

Splnené:

1.     Realizácia účelových cvičení - v školskom roku 2016/2017 sme absolvovali 2 UC

2.     Vytvorenie podmienok pre ďalšiu činnosť futbalovej prípravky NŠK

3.     Pokračovanie kurzu základného korčuľovania  žiakov 1. stupňa (1 hodiny týždenne)

4.     Pokračovanie hokejového krúžku, tréningu žiakov 1. stupňa (1 hodiny týždenne)

5.     Pokračovania kurzu základného plávania žiakov 1. stupňa (1 hodina týždenne)

6.     Kurz pokročilého plávania pre žiakov 2. stupňa (1 hodina týždenne)

7.     Športová príprava pohybových koordinačných schopností pre žiakov 1. stupňa (1,5 hodiny týždenne)

8.     Športová príprava pohybových koordinačných schopností pre žiakov 2. stupňa (1,5 hodiny týždenne)                                            

9.     Škola v prírode s lyžovaním - Makov, pre prvý stupeň, 1 termín, január 2017

10. Lyžiarsky výcvikový kurz - Oravská Polhora, pre druhý stupeň, 7. ročník a ostatné ročníky, 1 termín, január 2017

11. Zorganizovať okresné kolá chlapcov a dievčat: florbal, cezpoľný beh, stolný tenis, prehadzovaná, futbal ( Coca-cola cup) a atletika.

12. Realizácia Projektu naučme sa korčuľovať a plávať

13. Realizácia Projektu Futbal to je hra

14. Realizácia športového dňa MDD, 2.jún.2017

15. Škola v prírode so športovým zameraním pre 5.ABC a 6.AC triedu – Stará Bystrica, máj 2017

16. Realizácia športovej akcie - Beh olympijského dňa, jún 2017

 

 Vyučovanie TV 

V školskom roku 2016/2017 sme, v súlade s uznesením Pedagogickej rady, TŠV klasifikovali.

Na hodinách TŠV sa plnili časovo-tematické plány, ktoré boli vypracované v súlade s Učebnými osnovami ( 1997 ) a zmenami školské zákona z roku 2008. Úspešnosť ich plnenia sa overovala podľa Pokynov na hodnotenie vzdelávacích štandardov z TŠV ( 2004 ).

Na vyučovacom procese TŠV sa podieľali Dušan Noga, Miloš Smoleniak, Michal Ilčík, Mário Rovenský, Jozef Repka a Ján Marko.

Plánovaný obsah učiva sa podarilo absolvovať vo všetkých triedach. Pre deti boli najzaujímavejšími hodiny zamerané na športové hry. V 8. a 9. ročníku sme zaradili TC s cvičením v posilňovni, ktoré malo dobrú odozvu aj v dievčenských skupinách. V tomto školskom roku sme zaradili do hodín TŠV cvičenia na nerovných plochách a cvičenia podporujúce nervovo-svalovú koordináciu, stolný tenis, bedminton a nohejbal . V dievčenských skupinách sme navyše zaradili softtenis. Menší záujem sme zaznamenali pri tematických celkoch gymnastika a atletika, kde žiaci ťažšie spĺňajú stanovené štandardy. Výrazný vplyv na túto skutočnosť má aj zvyšujúci sa počet detí s nadváhou, ktorá výrazne obmedzuje celkový pohybový prejav, pri gymnastike a atletike to platí dvojnásobne.

 

V nasledujúcom školskom roku sa budeme snažiť o zaradenie do hodín TŠV freesbee ultimate. Naďalej sa budeme sústrediť na to, aby sme viac zaujali deti, ktoré nikde organizovane nešportujú, prípadne ich vo väčšom počte zapojili do školských súťaží. Naďalej budeme dôsledne kontrolovať nosenie cvičebného úboru a cvičenie na hodinách. Pomôcť by malo pokračovanie činnosti futbalovej prípravky, rozšírenie kurzov plávania aj na druhý stupeň, pokračovanie projektu Florbal pre všetkých a projektu Naučme sa korčuľovať a plávať.

Využívame veľkú telocvičňu, školskú posilňovňu, telocvičňu s pomôckami na cvičenia s nerovnými plochami, úpolovú telocvičňu, mini ihrisko a futbalové ihrisko.

 

Športová príprava

V tomto školskom roku sa opäť neotvorila športová trieda so zameraním na hokej ani futbal. Z dôvodu malého počtu detí máme jednu triedu 5.ABC. V nasledujúcom školskom roku znova neotvárame hokejovú ani futbalovú triedu piatakov. Skončila sa spolupráca s HC Slovan Bratislava. Napriek sľubom s ŠK Slovan Bratislava zatiaľ žiadna spolupráca nie je.

 

Súťaže a umiestnenia

1. Súťaže organizované MČ Bratislava Nové Mesto

V školskom roku 2016/2017 sme sa zúčastnili väčšiny športových súťaží organizovaných našou školou v mestskej časti Bratislava Nová Mesto.

 

Najlepšie dosiahnuté výsledky:

 

celoslovenské kolo

krajské kolo

okresné kolo

Futbal Mc Donald´s Cup 1.stupeň ch

––––––––

5. miesto

1. miesto

Futbal Coca Cola Cup  2. stupeň ch

––––––––

3. miesto

1. miesto

Futbal Dôvera školský pohár 2. stupeň ch

––––––––

––––––––

3. miesto

Florbal SŽ ch

––––––––

Neúčasť

1. miesto

Atletika SŽ d

––––––––

––––––––

4. miesto

Atletika SŽ ch

––––––––

6. miesto

1. miesto

Atletika 1.stupeň

––––––––

11. miesto

3. miesto

Prehadzovaná 1.stupeň

––––––––

12. miesto

1. miesto

Cezpoľný beh SŽ ch

––––––––

––––––––

2. miesto

Cezpoľný beh SŽ d

––––––––

––––––––

4. miesto

 

2. Súťaže organizované BFZ

Naša futbalová prípravka je súčasťou Novomestského športového klubu. Hrala vo svojej súťaži PMA1, ktorú organizuje pre kategóriu prípraviek A, Bratislavský futbalový zväz. Okrem žiakov našej školy v prípravke A trénujú aj deti z iných škôl.

 

Najúspešnejší športovci

Individuálne výkony na súťažiach:

Ifailová Sofia - 5. miesto v krajskom kole vo vrhu guľou

Beke, Miklovič, Rácz a Polakovič – 1. miesto v krajskom kole štafeta

 

Chlapci: Peter Polakovič, Filip Rácz, Marko Mifkovič, Tomáš Hrebeň, Lukáš Miklovič, Michal Jasenec, Filip Hässler, Ádám Beke a Karol Dunka.

Dievčatá: Sofia Ifailová a Aniela Romanová

 

Spolupráca s  inými organizáciami 

1.     Mestská časť BA Nové Mesto

-         Organizácia okresných kôl vo florbale, cezpoľnom behu, stolnom tenise, prehadzovanej, atletike a futbale (Coca cola cup).

Podávanie projektov so športovým zameraním

Žiadne podané projekty.

 

Realizácia projektov so športovým zameraním

1.     Futbal to je hra ( Úrad vlády SR )

2.     Naučme sa korčuľovať a plávať

3.     Florbal pre všetkých

 

Školenia a vzdelávanie učiteľov TV

Smoleniak, Ilčík a Rovenský – získavanie kreditov

 

Návrhy na doplnenie kabinetu TV

1. doplnenie spotrebného materiálu –futbalových sietí  na brány 2ks, rozlišovačky 20ks.

2. nový inventár - florbalové mantinely.

 

Návrhy na investície do športových zariadení

Žiadať zriaďovateľa o finančnú dotáciu na rekonštrukciu školskej telocvične. Rekonštrukcia zahrňuje výmenu palubovej podlahy, dreveného obloženia a vymaľovania telocvične.

 

V Bratislave, 19.6.2017                                              Mgr. Michal Ilčík

                                                                                                                           

Hodnotiaca správa PK výchovných predmetov (VYV, VUM, HUV, ETV, NBV, OBN) za škol. rok 2016/2017

      V šk. roku 2016/17 vychádzali pedagógovia výchovných predmetov z TVVP, metodických príručiek pre dané predmety, z POP MŠ SR a pokynov školy.  V rámci PK výchov hodnotíme školský rok kladne.

Na  všetkých výchovných predmetoch sa venovala pozornosť dodržiavaniu ľudských práv podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv a práv dieťaťa, odsúdili sa všetky formy diskriminácie, rasizmu,  intolerancie, homofóbie a umožnilo sa žiakom kultivovane vyjadriť svoj postoj.  Aktuálne problémy jednotlivých skupín sa konzultovali priebežne a v spolupráci s CPPPaP a špeciálnou ped. Ing. Gajdošíkovou a nechýbala ani kooperácia pedagógov. Poďakovanie patrí výchovnému poradcovi p. Smoleniakovi, ktorý zastrešil riešenie problematických situácií. Zhodnotenie práce v jednotlivých skupinách a triedach  podľa úrovne schopností, zručností a vedomostí sa javí primerane. Plány boli splnené.

Skupinové vyučovanie na VYV, VUM a ETV bolo uskutočnené v každom ročníku, najlepšie sa pracuje s kolektívom 7.ABC a 8.AC. V triede 6.AB a vo vyšších ročníkoch je nemožné po viacerých pokusoch dokončiť úlohu pri skupinovom vyučovaní. Odporúčame zachovať klasifikáciu v predmetoch  VYV, VUM, HUV, OBN aj v budúcom školskom roku 2017/2018, známka stále zostáva  motivačným prostriedkom pre žiakov. Kladieme dôraz na snahu, prípravu na hodinu a samotnú realizáciu. Individuálne sme pristupovali k žiakom so špeciálnymi potrebami.  O predmet HUV žiaci javia nízky záujem aj napriek spestrenému vyučovaniu. Komplikovaná bola výučba v triede 6.AB a 7.ABC pre veľký počet žiakov. Hodnotenie absolvovalpriebežne pracoval platí naďalej pre ETV a NBV, problematické sa javilo spájanie tried do skupín a prosíme zaradiť výučbu ETV/NBV v 9. ročníku v I. polroku školského roka 2017/2018.

 Naďalej budeme formatívne hodnotiť žiakov  - toto hodnotenie je  zamerané  na podporu efektívneho učenia žiakov, je poskytnutá užitočná spätná väzba,  zameriava sa na odhalenie chýb a nedostatkov v práci žiaka a žiakovi je ponúknutá rada zameraná na zlepšenie budúceho výkonu. 

Plán práce  bol  priebežne plnený. Vychádzalo sa aj zo súčasnej problematiky „migrujúcich utečencov“ a predchádzali sme  diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu, prejavom intolerancie a homofóbii. Snažili sme sa poukázať na dôležitosť výchovy v duchu humanizmu a patriotizmu, pričom sme nezabúdali na toleranciu a akceptáciu „iného“. Súčasťou výchovného procesu bolo zameranie sa na prevenciu látkovej a nelátkovej závislosti (novovynárajúci sa fenomén - nástrahy sociálnych sietí). Prevencia naďalej pokračuje, preto žiadame pedagógov o zaradenie si týchto tém do vyučovania aj v školskom roku 2017/2018.

 Veku primeraným spôsobom sme sa venovali dôsledkom rizikového sexuálneho správania sa  a prevencia bola realizovaná kontinuálne s BIO a ETV, TH paralelne s tematikou plánovaného rodičovstva.  Touto osvetou vštepujeme správne postoje, dôležitosť zdravého životného štýlu a environmentálne správanie sa voči okolitému prostrediu. Podarilo sa nám separovať plastové fľaše, preto si ukladáme za cieľ pokračovať v separácii odpadu do budúceho šk. roka 2017/18 a svedomitejšie pristupovať k environmentálnym aktivitám.

 

Splnené akcie:

§  Neodpadni z odpadov – interaktívna hra od Natur-pack -október 2016

§  SNM – Ekosystémy nachádzajúce sa na Slovensku 8.AC – november 2016

§  Festival Jeden svet - Človek v ohrození 8.AC a 7.ABC– november 2016

§  „Voda okolo nás“ – výtvarná - máj 2017 (D. Prokop 9.AB)

§  Tradícia a identita – návšteva vianočných trhov a prehliadka starého mesta 8.AC -december 2016

§  EVŠ -výtvarná súťaž na šk. rok 2016/2017 = zrušená

§  Výchovný koncert

§  „V školách o grafitoch“ – trestnoprávna zodpovednosť + umenie 7.ABC – október 2016

§  Fotografia „Krásy môjho okolia“ -november 2016 (Anna K. Dubeňová 6.AC)

§  Deň narcisov – apríl 2017 (žiaci 8. a 9. ročníka)

§  Deň Zeme – pestovanie v interiérových podmienkach, následná výsadba a odcudzenie – apríl + máj 2017

§  Ekovýlet jaskyňa Driny +Smolenice – 7.ABC a 8.AC máj 2017

§  Ekotopfilm+ Envirofilm  - medzinárodný filmový festival „ na konci evolúcie nie je krása“- 8.AC – máj 2017 + staráme sa o dva stromčeky (smreky), ktoré sme dostali na podujatí pred rokom

§  KFD - III. ročník - zdravý životný štýl -  urob si zdravú desiatu priamo v škole  – I. a II. stupeň –máj 2017

§  Výletná plavba po Dunaji a potulky Devínom  - 7.ABC a 8.AC – jún 2017

§  Primalex – Vták + Fantastický dom – výtvarná, máj 2017                                                                                           (Hale, Klúcsiková, Krajčiová, Konevych 7.ABC, Cenký 2.A)

§  „Viem,  čo zjem“ – celoslovenský projekt – 7.ABC sa umiestnila na 4.mieste + 1.miesto „Zdravá misa“

§  Maskot 2017  pre Victour - máj 2017 (D. Kmiť 6.AB =školské kolo 1.miesto a M. Bilka 3.A =Bratislavské kolo 3.miesto)

§  Interaktívne premietanie počas celého školského roka k aktuálnym témam - Nemaj trému z extrému, Život plechovky, Fajčenie vraždiaci návyk, Rytmus...

§  Odovzdanie papiera cca 200kg jún 2017

§  Výtvarný krúžok počas šk. roku 2016/2017 + čiastočná revitalizácia výtvarného ateliéru

§  „Krásna ako kvietok...je ta zem...“ – výtvarná súťaž, máj 2017

§  „Bratislava moje mesto“  -  výtvarná súťaž, máj 2017

§  OBN -  Exkurzia do Národnej rady Slovenskej republiky, jún 2017

 

Ciele, opatrenia a  požiadavky jednotlivých výchovných predmetov:

·        VYV, VUM – spotrebný materiál,  elektrické strúhadlo, ceruzy, gumy, výkresy, štetce malé (nie maliarske).

·        Zatemňujúce rolety do výtvarnej učebne

·        Environmentálna výchova -  pokračovať v triedení plastových fliaš – jednotné nádoby, zapojiť sa do zberu batérií.

·        Skúsiť naplánovať akcie v priebehu roka tak, aby sa  mohli zúčastniť, všetci čo majú záujem (pedagógovia aj žiaci) a využívať pri tom plánovací kalendár.

·        Aj v nasledujúcom šk. roku spolupracovať s CPPPaP - drogová prevencia, kyberšikana, výchova k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova, nový fenomén sociálnych sietí...

·        Zveľadenie si pracovného prostredia.

·        Revitalizovať zeleň a opraviť okná, žalúzie, stoličky v ateliéri.

·        Revitalizovať rastlinstvo v našej škole – úprava, splnené len čiastočne, nové nádoby.

·        Exkurzie  a ekovýlety do prírody a aj po centre Bratislavy.

·        Venovať  sa trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých.

·        Obnoviť spoluprácu s Daphne a  prípadne pokračovať s Natur-packom.

·        Efektívnejšia sa javí vyučovanie s menším počtom žiakov.

·        Výchovné predmety odporúčame zaradiť až na záver vyučovacieho procesu. 

 

Vzdelávanie pedagógov:

*    p. Bukovenová - CPPPaP + koordinátor prevencie + metodické stretnutia VYV

*   p. Zemániková, p. Pažitná -  CPPPaP + Triedna a jej piataci 

*   p. Bukovenová - MPCmBA – Výtvarné techniky, Tablet, Ľudové prvky – celý šk. rok 2016/2017

*   p. Kmeť - metodické stretnutia HUV

*    p. Benčič – metodické stretnutia OBN

*   p. Grófová

*   p. Humeníková

Návrh na pochvalu  riaditeľom školy udeľuje PK výchov za reprezentáciu vo výtvarných súťažiach ale aj pre správny environmentálny postoj a ekologické myslenie i nezištnú pomoc :

Veronika Páj 5.ABC  , Anna Kristína Dubeňová 6.AC , Daniel Kmiť 6.AB,  Tereza Klúcsiková 7.ABC, Chantal. Hale 7.ABC, V.  Konevych 7.ABC, Soňa Krajčiová 7.ABC, Amanda Prachařová 8.AC,  Karol Dunka 8.AC,  Viktória Ižová 9AB.

      Poďakovanie patrí v prvom rade všetkým kolegom a ďakujeme ústretovému vedeniu, že je nám umožnené realizovať rôzne aktivity so žiakmi, ktoré prispievajú k ich správnemu formovaniu osobnosti.   Školský rok 2016/2017 hodnotím kladne.                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                    

                                                                                             Zapísala: Bukovenová

 

Hodnotiaca správa MZ 1. stupeň za škol. rok 2016/2017

 

Na 1. stupni  sa počas školského roka 2016 / 2017  pracovalo podľa vopred vypracovaného plánu práce, plánu súťaží, vychádzok , exkurzií. Jednotlivé akcie a úlohy vyplývali z plánu práce MZ a plánov triednych učiteľov jednotlivých ročníkov. Z každého zasadnutia MZ bola zapísaná zápisnica do knihy MZ .

 

Učitelia a vychovávatelia na 1. stupni:

 Mgr.  Renáta Fenclová  (zástupkyňa riaditeľa)

1.A     Mgr. Eva Rusnáčiková

2.A      Mgr. Branislav Kmeť

2.B      Mgr. Jozef Repka

3.A      Mgr. Magdaléna Humeníková

4.A      Mgr. Veronika Kvasnová

Vychovávatelia:

      p.  Petra Zemancová (vedúca ŠKD)

      Mgr. Mária Jurášová

      Mgr. Ján Bician

      Mgr. Jozef Repka

V tomto školskom roku písali žiaci 3. a 4. ročníka riaditeľské testy z predmetov:  

    Slovenský jazyk a literatúra

    Matematika

    Slovensko v literatúre

    Vlastiveda

    Prírodoveda

 

Výsledky:    SJL             MAT              SVL            VLA               PDA             ANJ

3.A               1,9             1,96              2,07               2,42                 1,85

4.A               2,35           2,00              2,70               2,25                 2,00              1,55

 

Analýza výchovno- vzdelávacích výsledkov:

Vo všetkých ročníkoch bolo učivo prebraté a precvičené podľa časovo- tematických plánov jednotlivých predmetov v súlade s osnovami a štandardami pre jednotlivé ročníky.

 

Realizácia  výchov vo výchovno – vzdelávacom procese:

Okrem výchov, ktoré sú vo vyučovaní zaradené do rozvrhu v stanovenom počte: VV, TV, HV, PV sme začlenili do procesu vyučovania aj enviromentálnu výchovu. S ktorou sa žiaci stretli hlavne počas vlastivedných a prírodovedných vychádzok, exkurzií a v Škole v prírode v Tatranskej Lomnici.. . Na týchto akciách spoznávali žiaci faunu, flóru, členitosť terénu, reliéf....Pozorovali život hmyzu, drobných zvierat v ich prirodzenom prostredí. Žiaci sa učili správaniu sa v horách, na lúkach, v lese. Realizovali sme so žiakmi aj dopravnú výchovu na všetkých vychádzkach, výletoch, pri každom opustení areálu školy, na hodinách týkajúcich sa cestovania a dopravy.

Na hodinách slovenského jazyka / čítanie, literatúra ,sloh / a na hodinách etickej výchovy sme zaraďovali témy : Láska k najbližším, k rodine, priateľom....Vzťah medzi súrodencami...., Pojem  - láska k blížnemu, ....

Tieto témy sme preberali so žiakmi i na triednických hodinách, ako i vzťah ku spolužiakom, ku sebe , k svojmu okoliu, životnému prostrediu....

Na hodinách vlastivedy ,prírodovedy, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy sme  rozvíjali u žiakov vzťah k slovenskému národnému povedomiu, k tradičnej a ľudovej kultúre.

Pred Vianocami sme pre rodičov pripravili vianočnú besiedku – ktorá sa stala za posledné roky na škole peknou tradíciou.

 

Spolupráca s ŠKD:                                          

Pani vychovávateľky a páni vychovávatelia zo školského klubu pomáhali vyučujúcim prvého stupňa pri príprave žiakov na vyučovanie. Vychádzali v ústrety vyučujúcim – triednym učiteľom pri organizovaní a zabezpečení dozorov pri športových súťažiach, odprevádzaní žiakov  - hokejistov na Zimný štadión O. Nepelu.

Vyučujúci 1. stupňa odvádzali žiakov do ŠKD a často pomáhali žiakov odobedovať, zastupovali kolegyne v neprítomnosti v ŠKD.

 

Krúžková činnosť  a nepovinné predmety :

Práca s počítačom            -     Mgr. Benčič, Mgr. Pažitná

Futbalový krúžok              -     Mgr. Marko

Krúžok ľadového hokeja  -     Mgr. Ilčík

Florbalový krúžok             -     Mgr. Ilčík

Výtvarný krúžok                 -    p. Zemancová                                                          

 

Spolupráca s MŠ:

Akcie:    

Zdravá strava (význam zdravých potravín pre organizmus, ovocie, zelenina,  vitamíny...)

Deň jablka / jedlá z jabĺk, kompóty, koláče, výtvarné práce... / - výstava

 Deň matiek / pesničky, básne, darčeky pre mamičky../

 Otvorené hodiny pre MŠ

Akcie, do ktorých sme sa v školskom roku 2016/17 zapojili, alebo sme sa ich zúčastnili:

Jesenná výstava šarkanov – vyhodnotenie

Vianočná besiedka – Dom športu, Junácka ul.

Lyžiarsky výcvik / 1.-4. ročník /

Deň otvorených dverí – MŠ , rodičia zo ZŠ

Čistenie lúky – Koliba

Akcia TANCE  Hip –hop , nábor detí / telocvičňa ZŠ /

Akcia JOJO -  majstri Európy  /telocvičňa ZŠ /

Hviezdoslavov Kubín – recitačná súťaž

Návšteva knižnice Pionierska ul. , prehliadka knižnice, kvíz pre deti

Návšteva knižnice na Nobelovej ulici, súťaž v recitácii

Zápis detí z MŠ do 1. ročníka  / 2 dni /

Deň Zeme – koncert, kvíz.../ jarná rovnodennosť, slnovrat, životné prostredie../                                                     

Škola v prírode – žiaci 1. stupňa  / Tatranská Lomnica /

Vydavateľstvo SLOVART – prednáška, kvíz o knihách

Predaj kníh na škole ( 9,00 – 16,00)

 MDD -  2. jún / piatok /

Policajná akcia „Jablko – citrón „ 2.B

Kalina FOOD DAY – príprava jedál z prinesených potravín / zdravé šaláty, ovocné misy, kokteily.../

Múzeum automobilov – návšteva

Matematika:

Pytagoriáda – 3. a 4. ročník

Matematický Klokan – 40 žiakov 1. stupňa

Výtvarná súťaž :

Školská súťaž – Najkrajšie šarkany triedy

Maskot letného tábora  /3. miesto- žiak 3.A /

Ilustrácia rozprávky / najkrajšie – Školský časopis /

Športové aktivity:

Všetci žiaci absolvovali počas hodín športovej prípravy  korčuľovanie  / ľad Zimný štadión /, plávanie  / hala Mladosť, výukový bazén Hala Pasienky /, tréningy -  obratnosti a vytrvalosti  / hala Elán /

Testovanie športovej zdatnosti žiakov – Hala Elán

Mini prehadzovaná – školské kolo

Atletika – družstvo z každej triedy                                                                    

Futbal – Minifutbal, Mc Donald cup 

Bavme deti športom – bratislavské finále

Mini prehadzovaná – okresná súťaž /1. miesto /

Finále v mini prehadzovanej  / Bratislavský a Trnavský kraj /

Školská medzitriedna súťaž 2.A – 2.B / preskoky, beh, kotúle.../

MDD – športový deň / súťaže na stanovištiach /

Olympiáda MŠ a detí 1. stupňa

 

V Bratislave 12. VI. 2017                                         Mgr. M. Humeníková, ved. MZ

 

Hodnotiaca správa MZ ŠKD za škol. rok 2016/2017                                             

Prítomné osoby:

·        Za vedenie školy zástupkyňa riaditeľa: Renáta Fenclová

·        Petra Zemancová – koordinátorka – ŠKD

·        Mgr. Ján Repka

·        Mgr .Maria Jurášová

·        Mgr.Ján Bicián

 

Program :

·        Kontrola uznesení

·        Vyhodnotenie činností v ŠKD za rok 2015/2016

·        Rôzne

·        Uznesenie - Diskusia

Metodické združenie viedla Petra Zemancová. Privítala prítomných a oboznámila ich s programom.

1.uznesenia boli splnené a plnené priebežne podľa plánovaných akcií pre školský klub detí nové mesto. Snažili sme sa zúčastniť všetkých plánovaných akcií organizovaných Miestnym úradom mestskej časti Nové Mesto, bohužiaľ pre nepriaznivé počasie sa nám nepodarilo zúčastniť dvoch akcií, práve tých ktorých priebeh sa konal vonku. ( Vítanie jarý , Lapion sprievod)

2.V školskom roku 2016/2017 navštevovali ŠKD  88 detí , ktoré boli zadelené do 4.oddeleniach .

V činnostiach sme sa riadili vopred  schváleným výchovnovzdelávacím plánom a plánom MZ. Nové úlohy a problémy  ŠKD sa našli v rámci MZ ŠKD, ktoré sa uskutočnilo 3x , podľa plánu a programu. Na začiatku roka bol prijatý nový vychovávateľ – Ján Bicián pre 3. oddelenie ŠKD,  ktorý sa bez prekážok zapojil do kolektívu a činnosti, chodu jednotlivých oddelení .

Priebehu celého školského roku  dochádzka vychovávateľov  bola 100 percentná, taktiež zapájanie sa do všetkých akcií  priebehu celého školské  roka organizované  školou a mestskou častou Nové Mesto .

V jednotlivých oddeleniach sme sa venovali aj tento rok rozvoju zručností detí ( manipulácia rozličným materiálom) , práce detí jednotlivých oddelení sme vystavovali v priestoroch školy, tried, chodbách.

Nadobudnuté zručnosti sme úspešne uplatnili v plánovaných aktivitách mestskej časti Nové Mesto.:

·        Tvorivé dielne ( darček pre prváka) – Petra Zemancová

·        Výroba karnevalovej masky ( škraboška) – Petra Zemancová

·        Karneval – Zemancová Petra

Naša účasť  snaženie, tvorivosť detí školského klubu bola ocenená  1.miestom.

 

V tomto školskom roku 2016/2017 sme naplánované akcie pre školský klub splnili kladne, a to nasledovne :

·        Zveľaďujeme  naše okolie

·        Týždeň čistých tanierov

·        Šarkaniáda

·        Heloween party

·        Vianočná besiedka

·        Výroba masky

·        Darček pre škôlkarov

·        Návšteva knižnice

·        Súťaž v spoločenských hrach „Pexeso“

·        Veľkonočné košíčky

·        Vítanie jari

·        Olympiáda -

·        Rozlúčka so školou – Diskotéka

 

V školskom klube v školskom roku 2016/2017 sa nám úspešne  podarilo  zakomponované  športové a pohybové aktivity  naďalej rozvíjať počas pobytu na školskom dvore.( florbal, vybíjaná , prácu s loptou, pohybové hry, prehadzovaná)

V tomto roku ŠKD sme sa  opakovane zamerali na:

·        Spoluprácu s rodičmi,  triednymi učiteľmi a žiakmi

·        Dodržiavať režim a disciplínu u detí

·        Rozvíjať tvorivosť a zručností deti ´

·        Dodržiavať kultúru – hygienické návyky detí

·        Zábavno    poznávaciu činnosti detí

Materiálne zabezpečenie v  školskom klube bolo podporené aj zo strany rodičov , nakoľko prispeli aj rodičia  a to hotovostným darom  p.Lalková sumou 20€ , kde peniažky boli použité na účel heloween party , 3 ks tulivaky a p. Cigániková sumou 100€, kde peniažky boli určené pre nákup pomôcok , hračiek a športového náčinia do ŠKD.

 V septembri  z dôvodu voľnej triedy  sme si vytvorili herňu pre deti v ŠKD, ktorú sme si vyzdobili prácami vytvorené v ŠKD deťmi . Väčšiu časť sme strávili  zábavno  – vzdelávacej činnosti  vonku  prevažne na školskom dvore .

 Deti sa  v školskom roku 2016/2017 sa venovali  krúžkovej činnosti:

 pondelok – tanečný krúžok

                     hokejový krúžok,  Mgr.Michal Ilčík, Mgr.Miloš Smoleniak

 stredu       florbalový  krúžok ,Mgr. Michal  Ilčík ,

                     nemecký krúžok 1.skupina Mgr.Jana Barboríková

 štvrtok     počítačový krúžok pod vedením Mgr. L. Pažitná a Mgr. B. Benčič

                    futbalový krúžok – Ján Marko + asistent Ján Bicián ,

 piatok – nemecký krúžok 2. skupina

 

Aj v našej ŠKD je potrebné hľadať nové formy práce, ktoré budú zodpovedať súčasnej úrovne poznania detí a tak výraznejšie prezentovať popoludňajšie činnosti detí v ŠKD. Zároveň sa zamerať vo výchovno vzdelávacej činnosti  na uspokojenie záujmov a priebeh žiakov v čase mimo vyučovania. Orientovať pedagogický prístup na posilňovanie humánnych , priateľských vzťahov medzi rovesníkmi , rozvíjanie prosocialneho správania žiakov  .Zintenzívnenie spolupráce s rodinou. Vo výtvarných a športových záujmových  útvaroch deti motivovať k radostnému a spokojnému  pobytu v ŠKD.

 

Činnosť školskom klube v školskom roku 2016/2017 hodnotím kladne .

Stav školského klubu na začiatku školského roka 2016/2017: 88 detí

Stav školskom klube na konci školského roka 2016/2017 : 82 detí

 

Bratislava:15.06.2017                                                zapísala: Petra Zemancová

 

Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v šk.roku 2016/2017

Trieda motýlikov MŠ Kalinčiakova

Veková skupina: 5 – 6 ročné deti

Počet detí: 20  /14 predškolákov, z toho 1 dieťa s OŠD, 6 mladších detí narodených v mesiacoch september až december/

V koncepčnom zámere rozvoja materskej školy sme vychádzali z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch. Cieľom a poslaním výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je:

 

·        uľahčiť plynulú adaptáciu detí na zmenené podmienky v materskej škole

·        prispôsobiť edukačné postupy individuálnym a vekovým zvláštnostiam detí

·        napĺňať individuálne potreby deti so špeciálnymi potrebami a nadaných detí

·        vytvoriť podnetné prostredie, pokojnú klímu a uspokojovať základné sociálne potreby a kontakty dieťaťa

·        naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa o svoje zdravie a chrániť ho, rešpektovať všeľudské etické hodnoty

·         rozvíjať vedomosti, zručnosti a návyky detí, podporovať spontánnu detskú zvedavosť, túžbu po pohybe a samostatnosti, skúsenosti a aktívne bádanie

·         poznávať okolitý svet prostredníctvom hier a rozvíjať kľúčové kompetencie

·        precvičovať správnu výslovnosť a rozvíjať súvislé vyjadrovanie

·        rozvíjať predčitateľskú gramotnosť a fonematické uvedomovanie ako predpoklad na úspešný prechod do základnej školy

·        dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzo-motorickú a emocionálnu úroveň ako základ na vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti

·        zabezpečiť plynulý prechod z materskej školy do základnej školy realizáciou spoločných podujatí ZŠ s MŠ

·       osvojovať si základy športových disciplín (atletika, korčuľovanie, plávanie )

·       využívať pohybové aktivity na upevňovanie zdravia detí a utváranie zdravého   
             životného štýlu

·     využívať rôzne umelecké vyjadrovacie  prostriedky na vnímanie krásy kultúrneho    dedičstva a prírody 

·        uplatňovať  pracovné zručnosti v sebaobsluhe a hygiene

·        poznávať rôzne materiály, vlastnosti materiálov  a pracovné postupy

·        uplatňovať základy technického a logického myslenia

·        rozvíjať samostatnosť tvorivou činnosťou, objavovaním a experimentovaním

·        podporovať logické myslenie a pokus o argumentáciu

·        používať  IKT v hre a edukačných aktivitách

·        posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu a  materinskému jazyku

·        pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia , znášanlivosti, rovnosti,  priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie

 

Výchova  a vzdelávanie  v  našej  materskej škole:

Vychádza z hlavného  cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým  je dosiahnuť  optimálnu senzomotorickú, kognitívnu a sociálno-citovú úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.

Smeruje k plneniu cieľov zameraných na všeobecné a špecifické rozvíjanie motorických zručností nevyhnutných pre formovanie zdravého životného štýlu, základov športu, k upevňovaniu fyzického i psychického zdravia detí, k formovaniu ich postojov k vlastnému zdraviu i zdraviu iných.

Vytvára školské prostredie, ktoré podporuje sociálnu a emocionálnu pohodu detí prostredníctvom zaujímavých spoločných voľnočasových a športových aktivít v spolupráci s rodinou.

Predchádza školským neúspechom detí v základnej škole cieľavedomým rozvíjaním predčitateľskej gramotnosti u predškolákov špecifickým Eľkoninovým tréningom fonematického uvedomovania,  v ktorom ide o uvedomovanie si hláskovej štruktúry slova.

Vychováva deti k dopravnej disciplíne rozvíjaním schopnosti uplatňovať zásady bezpečného správania sa v praktických situáciách a v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v roli chodca, spolujazdca, cyklistu, či korčuliara.

 Obohacuje výchovu a vzdelávanie o:

·        oboznamovanie detí s cudzími jazykmi (AJ,NJ),

·        ľudovú slovesnosť a tradície (vianoce, fašiangy, veľká noc),

·        sviatky a slávnosti  (deň matiek,  deň detí, rozlúčka s predškolákmi),

·        krúžky (keramika, futbal),

·        športové aktivity (spoločné športové súťaže ZŠ a MŠ, s inými MŠ, v rámci projektu Dajme spolu gól)

·        kultúrne podujatia (pravidelné divadelné predstavenia)

·        environmentálne vzdelávacie aktivity

·        školské výlety

Prehlbuje vzájomné medziľudské vzťahy a spoluprácu  medzi učiteľmi a rodičmi    (konzultácie, poradenstvo, spoločné podujatia, besiedky pre rodičov, tvorba projektov, exteriérové úpravy MŠ).

 

Obsah vzdelávania v materskej škole je vymedzený v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:

·        Jazyk a komunikácia

·        Matematika a práca s informáciami

·        Človek a príroda

·        Človek a spoločnosť

·        Človek a svet práce

·        Umenie a kultúra

·        Zdravie a pohyb

Vymedzenie obsahu vzdelávania v materskej škole v uvedených vzdelávacích oblastiach neznamenalo, že sa výchovno-vzdelávacia činnosť viazala výlučne na jednu z konkrétnych vzdelávacích oblastí. Vzdelávacie oblasti boli vzájomne prestupné a ciele jednej z nich bolo možné dosahovať aj pri realizácii obsahu z iných vzdelávacích oblastí. Na úrovni plánovania obsahu vzdelávania v  materských školách je možné, a aj žiaduce, vzájomné prelínanie vzdelávacích oblastí a ich integrácia.

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia: hlavným cieľom bolo rozvinutie komunikačných kompetencií detí vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči. 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami: hlavným cieľom bolo poskytnúť deťom základy matematických a informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa ďalej rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších stupňoch vzdelávania. Prostredníctvom jej obsahu sa začína rozvíjať logické myslenie dieťaťa, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi, ako aj algoritmické myslenie. V rámci rozvoja geometrických predstáv sa požiadavky na výkon detí sústreďovali na orientáciu v priestore, poznávanie geometrických útvarov a na zoznamovanie sa s problematikou merania dĺžky.

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda: hlavným cieľom bol počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti. Úlohou nás triednych učiteliek bolo viesť deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, javoch a situáciách určených vzdelávacími štandardmi tak, aby malo každé dieťa možnosť vyjadriť svoju predstavu a prostredníctvom premyslených podnetov učiteliek ju meniť a zdokonaľovať.

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť: hlavným cieľom bolo viesť deti k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch.

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce: hlavným cieľom bolo utváranie a rozvíjanie základných zručností detí tak, aby zvládali úkony bežného dňa a zručností pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote, pričom sa dôraz sme kládli na rozvíjanie tých zručností a schopností, ktoré sú v rámci vývinového hľadiska pre každé dieťa dôležité /grafomotorické predispozície, sebaobslužné činnosti, bežné úkony v domácnosti/. Úlohou nás učiteliek bolo  vytvárať dostatočný priestor s dostatočným materiálnym zabezpečením na to, aby každé dieťa malo rovnakú možnosť prakticky si rozvíjať zručnosti, ktoré sú špecifikované vzdelávacími štandardmi.

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra má dve základné časti – hudobnú výchovu a výtvarnú výchovu.

Hlavným cieľom hudobnej výchovy bolo rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí predškolského veku, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné zmocňovanie sa hudby. Ide o komplex hudobných aktivít, ktoré sa navzájom prelínajú, podmieňujú, dopĺňajú, podporujú a zmysluplne integrujú. Každé dieťa sme  vnímali ako jedinečnú osobnosť s väčšou, či menšou mierou hudobného nadania, ktorá má právo byť rozvíjaná po hudobnej i emocionálnej stránke.

Hlavným cieľom výtvarnej výchovy bolo dosiahnuť, aby deti prostredníctvom hravých výtvarných činností s materiálmi a nástrojmi pomocou jednoduchých výtvarných vyjadrovacích prostriedkov vyjadrovali svoje predstavy, rozvíjali si fantáziu a tvorivosť, získavali a rozvíjali si elementárne výtvarné schopnosti, zručnosti a návyky. Výtvarná výchova oboznamuje dieťa s prostredím výtvarnej tvorby, predstavujúcej komplexný spôsob poznávania sveta, na ktorom sa v harmonickom vzťahu podieľajú všetky zložky osobnosti: senzibilita, racionalita, intelekt, intuícia, temperament, fantázia, vedomé i nevedomé duševné aktivity.

Vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb: hlavným cieľom bolo poskytovať deťom základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení viesť deti k osvojeniu a zdokonaľovaniu svojich pohybových schopností a zručností.

Táto vzdelávacia oblasť bola  zameraná na pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku. Deti sme motivovali k pohybovej aktivite a k jej využívaniu v každodennom živote bez pocitu únavy alebo vyčerpania. Dôležitou súčasťou tejto oblasti bolo i zdokonaľovanie základných hygienických návykov a  sebaobslužných činností.

Výchovu a vzdelávanie v našej materskej škole sme uskutočňovali prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:

·        hry a činnosti podľa výberu detí,

·        zdravotné cvičenie,

·        vzdelávacie aktivity,

·        pobyt vonku,

·        činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok).

Hry a činnosti podľa výberu detí boli spontánne alebo učiteľkou navodzované hry. Ich súčasťou bol dopoludnia aj ranný filter prípadne aj ranný kruh. Hry a činnosti podľa výberu detí boli  zaraďované ako samostatná organizačná jednotka počas prichádzania detí do materskej školy a odchádzania popoludní. Súbežne s nimi sa uskutočňovali aj vzdelávacie aktivity. Pri navodzovaní obsahu hier a činností podľa výberu detí sme kládli dôraz na uplatňovanie ich individuálnych záujmov a potrieb.

Zdravotné cvičenie sme realizovali denne v určitom čase zásadne pred jedlom (spravidla pred desiatou) s podmienkou dodržiavania hygienických zásad (vo vyvetranej miestnosti v triede alebo v herni).

Vzdelávacie aktivity boli aktivitami vzťahujúcimi sa na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci vzdelávacích aktivít sa vytváral nosný priestor na postupné dosahovanie výkonových štandardov. Vzdelávacie aktivity sme zaraďovali väčšinou ako samostatnú organizačnú jednotku alebo boli súčasťou všetkých ostatných denných činností. Boli realizované ako individuálne, skupinové alebo frontálne aktivity detí. Časové trvanie každej vzdelávacej aktivity rešpektovalo schopnosti a potreby detí, ich vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny.

Pobyt vonku plnil okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Súčasťou pobytu vonku boli najmä spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzky mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku boli  zaraďované aj vzdelávacie aktivity a zdravotné cvičenie tak, aby bol deťom ponechaný dostatočný čas na spontánne hry a pohybové aktivity. Realizoval sa každodenne, skrátiť, či úplne vynechať sme ho mohli len z dôvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok. Ak sa pobyt vonku skrátil alebo nerealizoval, zabezpečili sme  podmienky na pohybovú aktivitu detí v triede alebo v herni.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu:

Stravovanie detí bolo zabezpečené v pevne stanovenom čase, pričom sme dodržiavali trojhodinový interval medzi podávanými jedlami (desiata, obed, olovrant). Čas podávania jedla bol stanovený podľa podmienok prevádzky materskej školy. Odpočinok sa zaraďoval po obede, pričom jeho trvanie záviselo od potrieb detí.

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je charakteristická flexibilitou striedaním spontánnych a riadených činností. Formy denných činností sa realizovali súbežne alebo ako samostatné organizačné jednotky. Usporiadanie denných činností je v  materskej škole spracované vo forme denného poriadku, ktorý:

·        zabezpečuje vyvážené striedanie spontánnych hier a riadených činností,

·        vytvára dostatočný priestor pre individuálne potreby a záujmy detí, 

·        zabezpečuje dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (pravidelné stravovanie, dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatočná pohybová aktivita a odpočinok).

 

Priebeh VVČ:

September: Dominovala mu  adaptácia detí na prostredie v materskej škole, deti sa oboznamujú navzájom, s učiteľkami, s personálom hravými formami, učili sa orientovať v najbližšom okolí a prakticky dodržiavať dopravné normy pre chodcov, učili sa poznať štruktúru rodiny, rozlišovať jej členov, vyjadriť citové puto k rodine rôznymi formami umeleckých prostriedkov. Prostredníctvom projektu firmy Volkswagen: „Nemčina do materských škôl“ sa začali všetky deti z triedy oboznamovať hravou formou s cudzím jazykom – nemčinou 2x týždenne v dopoludňajších hodinách, pod vedením lektorky , ktorá je učiteľkou v ZŠ Kalinčiakova 12 a v spolupráci s  triednymi učiteľkami. Priestor na zapojenie sa do aktivít v materskej škole dostali aj rodičia i deti zo základnej školy. Divadlo v MŠ, hry na školskom dvore s deťmi zo ZŠ, výstava ovocia a zeleniny, Deň jablka.

Október: : Deti sa úmerne svojim rozumovým schopnostiam učili chápať, že človek je súčasťou prírody, že čerpá z prírody plodiny pre svoju obživu, je obklopený prírodným prostredím, ktorého súčasťou sú aj zvieratá a vtáctvo a tiež sa živia tým, čo im poskytuje príroda, učili sa vnímať zmeny v počasí a   charakteristické znaky ročného obdobia jeseň, ako na tieto zmeny reaguje človek činnosťami, oblečením. Pozorovaním dopravného ruchu a nacvičovaním správnych reakcií na dopravné situácie na simulovanom dopravnom ihrisku v herni sa deti učili elementárnym zásadám bezpečného správania na ceste ako účastníka premávky. Aktivitami v tomto obsahovom celku sme kládli u detí  základy environmentálneho cítenia, správania a kultúry .

Divadlo v MŠ:  10x  , začal prebiehať krúžok oboznamovania sa s cudzím jazykom angličtinou pre prihlásené deti, 2x v týždni, Eko program: Lesné zvieratká v MŠ, Tekvicové strašidielka - spoločný projekt vo všetkých triedach (výstava,  vyrezávanie).

November: Vytvárali sme premyslený priestor na rozvíjanie a upevňovanie elementárnych poznatkov detí o počasí, upevňovanie návykov a zručností ochrany zdravia a správnych stravovacích návykov. Edukačné aktivity a formy činností na úrovni individuálneho prístupu, skupinových a frontálnych činností, hrových a pohybových aktivít a športu, ponúkali deťom pestrú paletu možností získania vlastných postojov, názorov a návykov ochrany svojho zdravia, ľudského tela  a viedli k získaniu návykov vytvárajúcich základy zdravého životného štýlu. Umožnili deťom pochopiť nebezpečenstvo zo zakázanej manipulácie s niektorými predmetmi, význam ľudskej práce na základe rozmanitých pracovných činností, dôležitosť ochrany prírody a separácie odpadov. Umožnili sme deťom manipulovať s predmetmi, prírodninami, výtvarným materiálom rôzneho druhu s využitím rôznych výtvarných a pracovných techník. Obsahový celok poskytol deťom priestor na rozvíjanie matematického myslenia, vnímavosti na literárne a hudobné  diela. V tomto mesiaci sme zrealizovali aj kurz korčuľovania, kde si   prihlásené deti /7 detí/ upevňovali pohybové zručnosti na ľade.

December: V obsahovom celku Zimné tajomstvá deti na základe vlastných a sprostredkovaných zážitkov mohli zaujať pozitívny postoj k prírode a zvieracej ríši, k jej poznaniu a rozlišovaniu. Dokončili sme úspešne kurz korčuľovania. Zvolené  témy a zážitky sme im umožnili spracovať rôznymi výtvarnými a pracovnými technikami, rozvíjali sme ich tvorivosť, zručnosť, fantáziu a predstavy práci s rôznym materiálom, pri dotváraní výsledných prác. Svoje výkony a práce prezentovali pred verejnosťou na nástenkách i pri vystúpení na školskej besiedke,  zároveň sa u nich prehĺbila spolupatričnosť a úcta k rodine, prostredníctvom rôznych zaujímavých podujatí sa zoznámili sa s ľudovými zvykmi a tradíciami o Vianociach /zdobili medovníky, vyrábali rôzne ozdoby a darčeky/. Deti skúmali, priraďovali, triedili a usporadúvali predmety podľa daných kritérií /veľkosť, tvar, farba, druh/, určovali a porovnávali počty v skupinách do 10, rozvíjali si matematické myslenie.

Január: :  V tomto obsahovom celku sa oboznamovali detí so zimným ročným obdobím, s jeho charakteristickými znakmi, s možnosťami rozvoja špecifických pohybových zručností /korčuľovanie, lyžovanie, snoubordovanie, sánkovanie/, so spôsobmi využívania zimných športov na otužovanie, a na zimné hry. Učili sme ich o starostlivosti o svoje  zdravie v zime, ako predchádzať  chorobám pravidelnou konzumáciou ovocia a zeleniny s  dostatkom vitamínov. Učili sa pochopiť časové vzťahy, pravidelné striedanie dňa a noci, rozvíjali sme ich fantáziu, výtvarné a pracovné zručnosti, ak to bolo možné, tak sme experimentovali s ľadom, snehom, vodou. Chápanie hudby ako dramatického výrazového prostriedku mohli spoznať v hudobnej rozprávke Mozart deťom 24.1.2017. 

Február: Deti  poznávali živú i neživú prírodu, upevňovali si pozitívny vzťah k zvieratám a vtákom /urobili si kŕmidlo pre vtáčiky na okne/, aktívne sa zapájali do udržiavania ľudových zvykov a tradícií /fašiangový karneval so šašom Pepelem 8.2.2017/, učili sa chápať význam práce i pracovných činností a rozlišovať príčiny nebezpečenstva poškodenia zdravia pri manipulácii s nebezpečnými predmetmi. O význame triedenia odpadov a ochrane prírody ich poučil ekovýchovný program O neporiadnom Šmudlovi a lesných zvieratkách 10.2.2017.

Marec: Prostredníctvom edukačných aktivít a rozhovorov sa deti oboznamovali s knihami, a následne si utvárali trvalý pozitívny vzťah ku knihám aj pravidelným denným čítaním rozprávok pred popoludňajším odpočinkom. Postupne v krátkych literárnych útvaroch si upevňovali cit pre rytmus, intuitívne a cielené sluchové rozlišovanie jednotlivých hlások v slovách. Vnímanie rôznych  literárnych útvarov im umožnilo vyjadriť pozitívne citové vzťahy k zvieratám a ich mláďatám, k  prírode, upevnili si poznatky o ročnom období jar. Deti sa aktívne zapojili do prípravy osláv Veľkonočných sviatkov, naučili sa porozumieť ich významu v histórii i v súčasnosti, maľovali vajíčka, zhotovovali z rôznych materiálov zvieratá. Pohybové zručnosti si rozvíjali zapojením sa do projektu SFZ ŠK Slovan: Dajme spolu gól, ktorý sa realizoval od 14.3.2017 do 14.6.2017 vo dvoch triedach  1 x týždenne v dopoludňajších hodinách a bol zameraný na futbal a všeobecné pohybové zručnosti predškolákov. Predškoláci si začali intenzívne rozvíjať fonematické vnímanie prostredníctvom špecifického tréningu fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina podľa šlabikára: V krajine slov a hlások 3x týždenne.

Apríl: Deti si vo všetkých poznatkových okruhoch upevňovali  poznatky o predmetoch a ich vlastnostiach, o farbách i zmenách v prírode, spoznávali hmyz i sťahovavé vtáky.. Mohli bezprostredne sledovať lesné zvieratká priamo v MŠ (ježko, myšky, zajačiky...) 7.4.2017, o vesmíre, o vesmírnych telesách a znameniach zverokruhu sa dozvedeli z edukačnej aktivity v mobilnom planetáriu  Upevňovali si poznatky o signalizácii v doprave, o dopravných prostriedkoch, o riešení neobvyklých  situácii pozorovaním dopravy počas vychádzok. Na poníkoch si mohli zajazdiť na školskom dvore a veľa sa o nich dozvedeli od chovateľov 21.4.2017.

Máj: Deti si prostredníctvom obsahového celku upevnili svoje poznatky o prírode, o rastlinách a živočíchoch, o živote pri vode, dozvedeli sa viac o zvieratách žijúcich v zoologickej záhrade. Prostredníctvom divadla Žabí princ sa preniesli do sveta rozprávok 5.5.2017. Citové väzby k matke a rodine si prehĺbili v príprave slávnostnej besiedky pre mamičky, ktorá bola pre rodičov i deti veľkým zážitkom 16.5.2017. Ukázali čo sa v MŠ doteraz naučili : spev, recitovanie, tanec, vlastnoručne zhotovené darčeky. V tomto mesiaci sa ukončil jazykový krúžok angličtiny, záujmové aktivity boli obohatené krúžkom keramiky, 1x týždenne /8 detí/ sa deti venovali práci s hlinou, rozvíjaniu svojich zručností a fantázie pri modelovaní zvierat, predmetov. Krúžok viedla externá lektorka z CVČ. Plavecké zručnosti a odstránenie strachu z vody si upevňovali deti v plaveckom výcviku  /7 detí/ od

22.5. do 2.6.2017. Najlepší plavci boli z tejto skupiny / Rybárová, Jurišta, Kocian/.

Jún:  Deti sa naučili vyjadriť svoje názory, rešpektovať iných, vyjadriť svoj postoj k hudbe, spevu,  k prírode a k umeniu rôznymi výrazovými prostriedkami. Deň detí si užili na rozprávkovo ladenej spoločnej akcii 7.6.2017. Upevnili si poznatky o ročných obdobiach a ich charakteristických  znakoch, o rastlinách a hubách. Viedli sme ich k uvedomeniu si zodpovednosti za svoje správanie a nutnosti správať sa bezpečne v doprave, pri stretnutí s cudzími ľuďmi. Svoje mesto spoznávali aj pri ceste autobusom do SNM a návštevou výstavy Giganti ľadovej doby 8.6.2017 sa preniesli do doby ľadovej, kedy aj na našom území žili mamuty a iné obrovské zvieratá. Zašportovali si na festivale futbalu na záver projektu: Dajme spolu gól 14.6.2017, aj na škôlkarskej i školskej olympiáde s deťmi z iných MŠ i žiakmi prvého stupňa našej školy 15.6.2017 pod záštitou Slovenského olympijského výboru a olympionikov /Mária Mračnová/. V spoločných aktivitách sa  upevňovali vzájomné vzťahy medzi deťmi.  Školský rok sme ukončili záverečným testom predškolákov: Čo sme sa naučili v krajine slov a hlások a spoločnou rozlúčkou s predškolákmi 19.6.2017, spojenou s otvorenou hodinou pre rodičov  v cudzom jazyku „Čo sme sa naučili po nemecky“ počas realizácie projektu : Nemčina do MŠ / 63 lekcií/ a na krúžku   AJ /14 detí/ .  

Zhrnutie:

VVČ: Triedu motýlikov tvorilo 20 detí od 5-do 6 rokov. V tejto zmiešanej vekovej skupine bolo 14 predškolákov z toho 1 dieťa s OŠD. Z nich 2 deti dostali odklad školskej dochádzky na základe výsledkov testov školskej zrelosti a súhlasu rodičov. Z dôvodu celkovej /emocionálnej, kognitívnej, motorickej/ nezrelosti 1 dieťa /Martin Vlček/ a 1 dieťa pre nezrelosť a chorobu /diabetes – Marko Čimo/. 12 detí odchádza do ZŠ v MČ Bratislava-Nové Mesto. S týmito deťmi sme realizovali špecifickú prípravu na školu - Eľkoninov tréning, ktorú deti úspešne ukončili dňa 8.6.2017 , s veľmi dobrými výsledkami 6 detí /Matúš Jurišta, Nikol Neve, Simon Hamm, Radko Timko, Samko Hrašna, Matúš Kocian/, 4 deti s celkom dobrými výsledkami /Stela Hammová, Veronika Rybárová, Linda Pavlovičová, Simon Neve/ a 2 deti sú pomalšie a nedokážu sa plne sústrediť /Patrik Hanák, Liliana Grznárová/, no šlabikár s pomocou učiteliek dokončili. Celkovú pripravenosť detí na školu hodnotíme u väčšiny detí na veľmi dobrú v kognitívnej oblasti, psychomotorická oblasť je u viacerých detí nadpriemerná /navštevujú rôzne krúžky zamerané na rozvoj motoriky aj popri návšteve materskej školy / futbal, hokej ,tenis, atletika, tanec, balet, ZUŠ/.

Mladšie deti, dosiahli pomerne dobrú úroveň vo všetkých vzdelávacích oblastiach, zapájali sa aj do aktivít predškolákov a niektorí ich v pracovných i kognitívnych zručnostiach dobehli /Keseli, Koišová, Cibulka, Cipruš/. Nebolo potrebné výrazne diferencovať požiadavky na deti z dôvodu veku. Prospelo im, že boli v triede predškolákov.

Pozitívne hodnotím možnosť využívania Interaktívnej tabule, na ktorej sme mohli pravidelne sledovať prezentácie zo všetkých vzdelávacích oblastí a ku všetkým témam, ktoré sme si naplánovali a realizovali s deťmi. Licencia na portál ABC nám taktiež poskytovala veľa možností, ako deťom priblížiť viaceré poznatkové oblasti, deti mohli pracovať na IT, riešiť dané úlohy, vypĺňať a  vyfarbovať pracovné listy, ktoré sme im vytlačili. Na rozvíjanie grafomotoriky mali všetky deti pracovné zošity, v ktorých riešili úlohy, vyfarbovali, dokresľovali, dopĺňali. Nedostatok UP sme riešili výrobou vlastných UP, nákupom UP z grantových projektov, požívali sme vybavenie triedy a konkrétne predmety. Najviac sme využívali metódy zážitkového učenia, netradičné pomôcky, učenie hrou pre rozvíjanie kľúčových kompetencií detí zmiešanej vekovej skupiny.

Spolupráce:  S rodinou:  bola spolupráca dobrá. Pomáhali materiálne i finančne /priniesli hračky, pastelky, výkresy, farby, lepidlá, zakladače/. Zúčastňovali sa na aktivitách /besiedky: Vianočná 9.12.2015, Deň matiek 17.5.2017, rozlúčka 19.6.2017, triedne schôdze a plenárky: 16.9.2017, 8.6.2017, pred zápisom detí do ZŠ s rodičmi predškolákov, vedením školy 23.3.2017 /.

So ZŠ bola spolupráca zameraná na spoločné aktivity /divadielko, športová olympiáda/, na účasť detí MŠ v triede ZŠ 7.3.2017, vzájomné konzultácie učiteliek, vedenie krúžku nemčiny učiteľkou prvého stupňa.

S CPPPaP sme spolupracovali pri orientačných testoch školskej zrelosti u predškolákov /testy v MŠ 17.2.2017/, konzultácie psychológa a rodičov po orientačných testoch /15.3.2017 v MŠ/, konzultovali sme výchovno-vzdelávacie problémy s deťmi, ak sa vyskytli..

Spoločné aktivity:  Počas školského  roka sme mali množstvo spoločných aktivít pre všetky tri triedy /besiedky: Vianoce, Karneval, Deň detí, pravidelne mesačne divadielka rôznych žánrov, výlety, športové aktivity  /Zábavný program k MDD na školskom dvore 7.6.2017, Školská olympiáda 15.6.2017, jazdenie na poníkoch 21.4.2017, návšteva SĽUKU v Rusovciach na predstavení Zvuky nie sú muky 23.5.2017, výlet do SNM na výstavu Giganti ľadovej doby 8.6.2017 /, ktoré hodnotím veľmi pozitívne, boli prínosom v tom, že rozšírili základný obsah vzdelávania a boli obohatením každodenných aktivít detí.

      Akcie pre deti, ktoré boli hradené zo ZRPŠ:

·          Triedne foto pre každé dieťa ku koncu šk. roka

·          Divadielka:  spolu 9 predstavení, Mikuláš, čo v tom vreci máš, Fašiangový karneval s klaunom Pepem, Hudobné divadlo Zvuky nie sú muky- v Rusovciach, Mozart deťom...

·          Edukačné aktivity: Zvieratká v MŠ 2x: lesné , vodné, O neporiadnom Šmudlovi a lesných zvieratkách, Mobilné planetárium 

·          Poníky    v MŠ 1x : apríl

·          Výlety: Návšteva SNM, návšteva SĽUKu

 

Závery a odporúčania pre nasledujúci školský rok:

1.     Zvýšenú pozornosť venovať deťom v oblasti prosociálnej výchovy, najmä predškolákom a  deťom s OŠD.

2.     Rozvíjať fonematické vnímanie detí celej skupiny, u predškolákov zaradiť Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina ako formu prípravy na školu.

3.     Naďalej rozvíjať jemnú motoriku rôznymi grafomotorickými cvičeniami.

4.     Venovať sa rôznym športovým aktivitám: futbal, kurzy korčuľovania a plávania

 

V Bratislave dňa 15.06.2017

Vypracovali triedne učiteľky z triedy motýlikov: Mgr. Katarína Remeňová

                                                                             Mgr. Zuzana Adámiková

 

Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v šk.roku 2016/2017

Trieda lienky MŠ Kalinčiakova
Všeobecné údaje: 
      V prvej triede (lienky) bolo v školskom roku 2016/2017 zapísaných 20 detí  (10 chlapcov a 10 dievčat) vo  veku od 4 do 5 rokov.
Východiská predprimárneho vzdelávania:

      V hodnotenom školskom roku sme vychádzali zo záväzného Štátneho vzdelávacieho programu (platného od 1.9.2016 ), nového Školského vzdelávacieho programu „Hráme sa a športujeme celý deň“, z metodík  pre jednotlivé vzdelávacie oblasti a ďalších metodických materiálov.

       V základných dokumentoch boli podrobne rozpracované ciele výchovy a vzdelávania, výkonové štandardy a výkonové úrovne. Pri plánovaní VVČ sme vychádzali zo zistení pedagogickej diagnostiky na základe ktorých sme vyberali adaptačné  úrovne výkonových štandardov. Obsah výchovy a vzdelávania rozpracovaný do mesačných blokov, tvoril základ  pre prípravu týždenných triednych plánov.

       Výchova a vzdelávanie detí sa uskutočňovali v dvoch rovnocenných rovinách: riadených aj doplnkových edukačných aktivitách.
      
Dosiahnuté výsledky výchovy a vzdelávania hodnotíme pozitívne. Deti dosiahli individuálne výsledky vzhľadom k svojim vývojovým a rozvojovým možnostiam. Žiadne z detí nestagnovalo v osobnom raste.

 

Hodnotenie výsledkov - vzdelávacie oblasti:

1.            Jazyk a komunikácia
Zdokonalili sa v komunikácii v prirodzených situáciách, viesť dialóg s rovesníkmi aj učiteľkami, udržiavať očný kontakt.  Deti ovládali spisovnú podobu jazyka, formulovali vety, jednoduché súvetia, aj keď u niektorých jednotlivcov prevládali jednoslovné odpovede alebo len gestá či reč tela ( prikývnutie, pohyb rukou a pod.) Naučili sa vyjadriť svoje želania a potreby. Vypočuli si veľa rozprávok, príbehov, básní, hádaniek, riekaniek, hier, naučili sa pomenovať rozprávkové postavy, rozoznať kladných a záporných hrdinov, odpovedať na otázky, vnímať ilustrácie, správne narábať s knihou, interaktívnou knihou, vnímať bábkové divadielka.  Postupne rozširovali svoju slovnú zásobu, zdokonaľovali sa v artikulácii, výslovnosti hlások a hláskových skupín, zdokonaľovali sa v gramatickej správnosti hovorenej reči, rytmizovali riekanky, vyčítanky, básničky. Niektoré deti už vedeli identifikovať tlačené písmená abecedy a vedeli sa podpísať. Mnohé z detí sa naučili rozkladať slová na slabiky a identifikovať prvú hlásku v slove. V grafomotorickom prejave detí prevládali nedostatky ako: neprimeraný  tlak písadla na podložku, nesprávny až kŕčovitý  úchop, nesprávny sklon a sedenie.
Odporúčania:  rezervy sú v ohľaduplnosti pri komunikácii, často si skákali do reči, nevypočuli si názor hovoriaceho dieťaťa, nesústredili sa na rozhovor. Naprávať nesprávnu výslovnosť hlások, najmä sykaviek, hlások r,l,k  v logopedických poradniach.  Logopedickú poradňu navštevujú  len tri deti (napriek odporúčaniu učiteliek  rodičom ), u niektorých detí ešte stále prevláda detský maznavý spôsob reči, nedostatočná slovná zásoba.
Prednostne sa venovať grafomotorickým aktivitám, z dôvodu rozvíjania a upevňovania správnych návykov.

 

2.                 Matematika a práca s informáciami
Kládli sme základy matematických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sme  rozvíjali u detí matematické myslenie a ďalšie matematické kompetencie. Naučili sa vymenovať čísla ako nasledujú za sebou (väčšina detí do 10), rozoznávať niektoré číslice , vytvárať skupiny v obore 1-6, pridať a odoberať prvky zo skupiny, rozhodovať o počte predmetov skupine, porovnávať skupiny predmetov podľa počtu prvkov ( viac, menej, rovnako, viac, menej, o jedno viac, o jedno menej a pod.), triediť objekty na základe vlastnosti ( farba, tvar, materiál...). Niektoré deti mali ťažkosti pri orientácii v priestore aj v rovine ( hore, dole, pred, za, medzi, vpredu, vzadu...), neporozumeli slovným pokynom pri pohybových hrách, súťažiach, ale aj pri dokresľovaní  obrázkov na základe pokynov, pri umiestňovaní predmetov.  Pri porovnávaní objektov  deti vnímali rozdiely ( dlhý, dlhší, dlhší ako, krátky, prázdny, plný a pod.), často sa však nevedeli vyjadriť slovom, iba ukázali gestom správne riešenie.  Väčšina detí sa naučila pracovať s robotickou včielkou Bee Bot a naprogramovať ju podľa pokynov.

Odporúčania:  rozvíjať chápanie čísiel a operácií s nimi, rozvíjať geometrické predstavy a poznávať geometrické útvarov a telesá. Zamerať sa na orientáciu v priestore, na  prácu s informáciami , meranie a rozvoj logického myslenia.

3.                 Človek a príroda
Naučili sa rozlišovať ročné obdobia, uvedomovali si zmeny v prírode, zmeny v počasí vytváraním kalendára počasia. Vedeli pomenovať niektoré druhy domácich, lesných, poľných aj exotických zvierat . Poznali a pomenovali mláďatá zvierat,  spôsob ich pohybu, obživy, prostredie v ktorom žijú. Na základe pozorovania sa naučili pomenovať vtákov ( drozd, straka, vrana vrabec, holub...). Pomenovali a rozoznávali niekoľko druhov rastlín (stromy, kvety, kríky... ). Pochopili, čo potrebujú rastliny k životu. Získali elementárne poznatky o živote vodných živočíchov.Oboznámili sa s neživou prírodou a získali elementárne poznatky o planéte Zem a vesmíre ( Mobilné planetárium). 
Odporúčania:
  pokračovať v rozvíjaní a upevňovaní nadobudnutých poznatkov.

4.                 Človek a spoločnosť
Naučili sa orientovať v blízkom spoločenskom prostredí , veľké medzery mali v orientácii v čase, často si zamieňali pojmy včera a zajtra, nevedeli sa orientovať názvoch dní, názvoch mesiacov. Málo detí pozná mesiac svojho narodenia a prekvapujúco aj adresu svojho bydliska. Niektoré deti ( menšina ) mali dobré poznatky o svojej rodine, práci rodičov, bydlisku a pod. Získali základné poznatky o doprave, vedeli vymenovať dopravné prostriedky, miesto a spôsob ich pohybu, ich účel a využitie. Poznali základy bezpečného pohybu chodca a cyklistu v cestnej premávke, poznali význam semaforu a vedeli pomenovať niektoré dopravné značky. Poznali hlavné dominanty Bratislavy ( hrad, Dunaj, nákupné centrá...). 
Odporúčania: upevňovať základy etikety (pozdraviť, poprosiť, poďakovať),  bezpečného správania voči sebe (neubližovať si, vedieť sa ospravedlniť), naučiť deti plniť si jednoduché povinnosti, odmietnuť nevhodné a neslušné správanie.

 

5.                 Človek sa svet práce
Venovali sme sa utváraniu a rozvíjaniu základných zručností detí tak, aby zvládali úkony bežného dňa a zručností pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote. V riadených, záujmových, aj spontánnych aktivitách  napríklad v pracovnom kútiku mali možnosť spoznávať a využívať rôzne druhy dostupných materiálov. Za asistencie učiteliek , podľa predlohy, vyrábali rôzne predmety,
na rôzne témy ( ovocie, zelenina, zvieratká, postavičky...), darčeky k rôznym príležitostiam (Vianoce, veľká noc, deň matiek...). Postupne sa zdokonaľovali v zručnostiach ( strihanie, lepenie, trhanie, krčenie , skladanie papiera, modelovanie, práca s textilom...) a vo využívaní rôznych materiálov a ich kombinácii. Zoznámili sa s rôznymi druhmi pracovných profesií a s ich významom  a dôležitosťou v živote ľudí ( pekár, hasič, záhradník atď.).

Odporúčania:  napriek tomu, že deti mali radi tento druh aktivít, vyskytli sa u nich nedostatky hlavne v používaní nožníc, obkresľovaní šablón, pri tvorbe priestorových útvarov, pri používaní drobných a jemných materiálov. Často si nevedeli poradiť pri jednoduchom skladaní papiera, neporozumeli slovnej inštrukcii ( tu sa prejavilo nedostatočné porozumenie v orientácii ).

6.     Umenie a kultúra

hudobná výchova: rozvíjali sme u detí komplex hudobných činností, ktoré sa navzájom prelínali    ( hudobno-pohybové hry, spev, počúvanie hudby, hry s rytmickými nástrojmi...), deti tieto aktivity mali vo veľkej obľube. Počas roka nadobudli široký repertoár piesní, ľudových hier so spevom, riekaniek, kruhový hier so spevom, ktoré dokážu individuálne aj skupinovo odprezentovať. Veľkým spestrením bolo pre deti hudobné predstavenie Čarovná flauta ( Mozart deťom), predstavenie Zvuky nie sú muky, či hudobné divadielka a rozprávky. Naučili sa niekoľko tančekov ( na ľudovú aj modernú hudbu), ktorými sa predstavili pred rodičovskou verejnosťou. 
Odporúčania:  pokračovať v rytmizácii piesní, riekaniek...v spresňovaní tanečných pohybov, viesť k správnej reakcii na tempo a zmenu hudby, viesť k vyjadreniu pocitov z hudby ( neverbálne, verbálne, kresbou atď.).
výtvarná výchova: v tejto činnosti boli rozdelené na dve skupiny, z ktorých jedna skupina obľubovala výtvarné činnosti, hry, vyžadovala ich aj počas voľných hier a druhá skupina detí, u ktorej bolo treba budovať pozitívny vzťah k výtvarným aktivitám. Individuálne rozdiely boli aj v kresbe ľudskej či zvieracej postavy, v pomenovaní, opise, obsahu kresby.
Deti mali možnosť využívať rôzny výtvarný materiál ( prstové, temperové farby, trojhranné mäkké farebné ceruzky, voskové a olejové pastely, kriedy, modelovacie hmoty...), výkresy, farebné výkresy, farebné papiere, krepové a samolepiace papiere, papierové krabičky, tégliky...), tvorili na rôzne témy k rôznym príležitostiam. Svoje práce pravidelne vystavovali na výstavkách v triede, v šatni, na nástenkách a pod. Spestrením bol pre deti keramický krúžok a práca s hlinou v jednorazovom projekte CVČ „Príbeh hliny“.

Odporúčania:  pokračovať v aktivitách, tak ako boli nastavené tento školský rok. Individuálne sa venovať talentovaným deťom, podporovať vo výtvarných činnostiach aj deti, ktoré sú menej zručné a menej tvorivé. Podporovať záujem všetkých detí o umenie. Upevňovať a rozvíjať správne výtvarné a pracovné zručnosti a návyky.

7.     Zdravie a pohyb

Deťom boli poskytnuté základné informácie o zdraví a zdravom životnom štýle. Pochopili a vedeli popísať rozdiely medzi zdravím a chorobou, zdravými a zdraviu škodlivými potravinami, podľa obrázkov vedeli popísať zdravie ohrozujúce situácie, pochopili proces vzniku zubného kazu, ako sa chrániť pred chladom alebo ostrým slnkom a pod. Na tému si pozreli viacero prezentácií, naučili sa básne, piesne (napr. Veselé zúbky M.Jaroš, Rúčky si mydlíme Čanaky, Podhradská...).

Pohybovo relaxačné aktivity, ktorých súčasťou boli aj zdravotné cviky mali deti vo veľkej obľube. Cvičili sme denne v herni, triede, na školskom ihrisku s využitím rôzneho náradia a náčinia, cvičili sme na hudbu (tanečnú, relaxačnú...), na cvičili sme na riekanky. Dbali sme na dodržiavanie hygienických zásad. Spestrením pohybových aktivít bol aj trojmesačný projekt „ Dajme spolu gól“ v spolupráci s SFZ SK každú stredu od 9,30 do 10,30 predpoludním, Športový deň na ŠK Slovan a Školská olympiáda, ktorú organizovala škola v spolupráci so SOV. Niektoré deti prejavili svoj pohybový talent, niektoré z detí boli menej pohyblivé, ale radosť z pohybu mali všetky.
Odporúčania:
  viesť deti k dodržiavaniu športových pravidiel, rešpektovaniu pokynov trénerov či učiteliek. Zlepšovať prácu s loptou (hádzanie, chytanie) a ďalším náčiním. Zlepšovať techniku lezenia, preliezania, techniku preskakovania prekážok a skákania, zlepšovať orientáciu v priestore a pohotovo reagovať na signály ( slovné, zvukové). 


Hodnotenie podujatí pre deti organizovaných materskou školou
Podujatia organizované materskou školou pre deti hodnotíme pozitívne, boli prínosom pre deti v umeleckej, športovej aj environmentálnej výchove.

   September:

·        Ukážka výcviku psíkov           (Canisterapia, pani Guzová)

·        O neposlušnej mamičke        (divadelné predstavenie pre deti)

  Október:

·        Kocúr v čižmách                      (divadelné predstavenie pre deti)

·        Jesenné fotografovanie         ( prihlásené deti)

·       Deň jablka v MŠ (ochutnávanie jablkového koláča, jablkovej šťavy, jablkovej výživy deti spravili veľa krásnych výtvorov na tému jablko z rôznych materiálov
učiteľky v vytvorili výstavku pre rodičov a hostí z prác detí)
November:                                      

·        Svetlonosy a strašidielka ( výstavka detských prác)

·        Príbeh hliny (celoškolská aktivita v spolupráci s CVČ pod vedením lektorky
Marianny Konečnej)

·        Kurz korčuľovania             (pre prihlásené deti v spolupráci s Happy Kids)

December:                                      

·        Mikuláš v MŠ pre deti  (Rozprávkový príbeh O neposlušnom anjelikovi, Mikuláš a
                                          čertica, mikulášske piesne a darčeky)

·        Mikuláš v MŠ pre rodičov ( kultúrny program pre verejnosť, ktorý pripravili učiteľky a deti. Prezentácia tried.)

·        Medovníkový deň v MŠ (zdobenie medovníčkov, výstavka, ochutnávka)

 

Január:

·        Čarovná flauta, W.A.Mozart (operné predstavenie v podaní operných spevákov)

Február:

·        Fašiangový karneval šašom Pepele ( zábavné predpoludnie pre deti, V.Zetek)

·        Šmudlo a lesné zvieratká                  (Ekovýchova – Daphne)

Marec:

·        Veľkonočné tvorivé dielničky v MŠ  (zdobenie vajíčok, veľkonočná výzdoba škôlky)

·        Čítame škôlkarom (čítanie príbehov “O vtáčikovi Calvinovi“ žiakov ZŠ pre deti MŠ)

Apríl:

·        Poľné, vodné zvieratká                     (ekovýchova, prezentácia drobnýc zvieratiek)

·        Mobilné planetárium                        ( vesmír, planéty, hviezdy)

·        Jazda na poníkoch v MŠ                    (ekovýchova)

Máj

·        Deň matiek v MŠ                                (tvorivé dielničky a triedne besiedky)

·        Fotografovanie detí                           (jarné fotenie, spoločné fotenie,  fotenie na tablo )

·        Žabí princ                                            ( hudobno-divadelné predstavenie pre deti)

·        Predplavecká príprava                      (pre prihlásené deti v spolupráci s Happy Kids)

·        Zvuky nie sú muky(hudobné predsta. umelec. súboru SĽUKu pre deti v Rusovciach)

Jún

·        Deň detí plný hier a zábavy (nafukovací hrad, kráľovstvo, súťaže, diskotéka, pasovanie predškolákov, darčeky )

·        Giganti doby ľadovej                        (poznávací výlet do Prírodovedného múzea) 

 

Iné podujatia
   1. Dajme spolu gól: projekt školy v spolupráci so SFZ, zameraný na všeobecnú pohybovú prípravu a futbal. Projekt sa realizoval v období marec – jún a zúčastnila sa
celá trieda 1x týždenne / 45 min. pod vedením futbalových trénerov

7.     Olympiáda: spoločná aktivita školy a SOV, zameraná na športovanie detí materských
škôl a 1.stupňa základných škôl

8.     Futbalový festival: spoločné zápolenie materských škôl na štadióne ŠK Slovan

 

  Spolupráca rodiny a školy:
Hodnotenie:
 Spoluprácu s rodičmi hodnotím ako veľmi dobrú.
1.Poskytli konkrétnu materiálnu a finančnú pomoc materskej škole
2.Založili OZ MŠ Kalinčiakova za účelom zriadenia účtu na fond ZRŠ a poberania 2% z daní  3.Poskytli výtvarný, kancelársky materiál,

4.Hygienické potreby pre deti

5.Sponzorské dary ( kopírka, toner, autobus)

6.Zamestnanecké projekty ( Henkel, Orange)

7.Dňa 24.09.2016 sa zúčastnili na brigáde ( čistenie, vyhrabávanie, maľovanie : skrášľovanie detského ihriska)

  Pozitívne hodnotím :

·        používanie zážitkových a aktivizujúcich metód v edukácii

·        priaznivú a tvorivú klímu v triede

·        dostatok výtvarných a pracovných pomôcok

·        využívanie multifunkčnej herne (pohybové aktivity, spoločenské udalosti)

·        pomoc a spoluprácu rodičov

·        úspešnosť v podanom projekte (Henkel = 700 € na hračky , Orange exteriérové prvky)

·        zriadenie OZ  MŠ Kalinčiakova na poberanie 2% (pán Hloben, Grznár) 

·        zriadenie FB

·        montáž sietí na okná

 

Negatívne hodnotím:

·        nedostatok učebných pomôcok a interaktívnych hračiek, IT

·        nedobudovanie ihriska pre MŠ a znečistenie školského ihriska

·        nevyhovujúci priestor pre učiteľky (zborovňa, kancelária, kuchynka miesto na
prezliekanie učiteliek, izolačka sa nachádzajú v jednej miestnosti )

·        hluk a prašnosť zo stavby Národného futbalového štadióna v bezprostrednej blízkosti MŠ

·        navýšený počet detí v triede

·        nedostatok miesta na ukladanie UP a skladovanie pomôcok

·        žiadnu spoluprácu so školskou jedálňou ( nemožnosť zúčastniť sa spoločných projektov, nemožnosť konzumácie ovocia v jedálni školy)

·        nedostatok finančných prostriedkov na investície

 

 Bratislava, dňa 15.06.2017              zapísali triedne učiteľky: Mgr. Marta  Marková,
                                                                                                      Ľubica Homolová
                                                                                                

Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v šk.roku 2016/2017

Trieda včielky MŠ Kalinčiakova

Veková skupina – 3-4,5 aj 5r.        

Zapísaných          -   21 detí

Zloženie triedy    -  5 dievčat, 16 chlapcov

Triedne učiteľky -  I.polrok, Lucia Kovačiková, II.polrok, Veronika Takáčová                          

                           

              Pracovali sme podľa nového vzdelávacieho programu. Snažili sme sa, aby sa rozvíjali po všetkých stránkach osobnosti dieťaťa, ako je vzťah k rodine a k okoliu, na sebarealizáciu, na sociálne, emocionálne, motorické a kognitívne vnímanie života dieťaťa /telesný, duševný, sociálny a emocionálny život/. Rozvíjali si poznatky o prírodných javoch, živých a neživých predmetov. Formovali sme u detí začiatky ekologickej kultúry, pohľad na svet prírody a získavali základné vedomosti o zemi a vesmíre hl. st. deti. Rozprávali sme sa, že naša vlasť je slovenská republika, hlavné mesto Bratislava, že sme Slováci. Učili sa pomenovať miesto svojho bydliska, poznať svoje meno a priezvisko. Zapájali sme sa do príprav osláv a sviatkov. Dodržiavali sme ľudové tradície.

Človek a svet práce: Deti sme viedli k uvedomeniu si toho, že postupy nie sú dané, postupy sa vytvárajú. Pocit voľnosti v realizácii úlohy je predpokladom rozvoja tvorivosti. Predpoklady prirodzene viedli k uvedomeniu si toho, že postupy nie sú dané, postupy sa vytvárajú. Pocit voľnosti v realizácii úlohy je predpokladom rozvoja tvorivosti a prirodzene vedú deti ku skúmaniu predmetov, javov jednoduchým pozorovaním. Pozícia učiteľky sa výrazne zmenila, už nie je pre deti zdrojom poznatkov, ale je pre ne vzorom zvedavej bádajúcej osoby, ktorá neustále kladie otázky a hľadá odpovede pozorovaním a manipulovaním.

Človek príroda: Rozprávali sme sa o živočíchoch, prezerali si ich a pokúsili sa určiť, čím, sa živia prípadne st. deti dokreslili časti tela, ktoré používajú na pohyb krídla....,

Človek spoločnosť: Aktivitu sme zamerali na rozvoj predstavy o meraní času. Napr. ručičky na hodinách ukazujú ten istý čas.......,.

Učili sa pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc. Rešpektovali návyky kultúrneho správania a spoločenských pravidiel. Rozprávali sme sa o nebezpečenstve kontaktu s neznámymi osobami. Učili sa rozlišovať príčiny nebezpečenstva pri zakázanej manipulácii s ostrými predmetmi /zápalky, lieky, chemikálie, čistiace prostriedky./

Oboznámili sa s významom dodržiavania pravidiel cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť. Zoznámili sa so základnými dopravnými značkami cestnej premávky.                                                                                                                                                                                              

Upevňovali si návyky správneho speváckeho dýchania. Osvojovali si základy hlasovej hygieny. Rozprávali sme sa na tému spievanie: Pýtali sme sa či radi spievajú s nimi rodičia? Či radi počúvajú spev iných? Či spievajú len ľudia? Kto spieva v prírode?

Rytmizovali sme riekanky spojené s hrou na tele. Hrali sme sa hudobno-pohybové hry. Spoznávali ľudové piesne spojené s tancom.Počúvali detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky, rôzne príbehy, bábkové divadlo.

Učili sa kresliť uvoľnenou rukou plynulo a smelo. Držať správne grafický materiál. Kreslili, maľovali, modelovali podľa vlastnej fantázie a poznávali rôzne techniky pri práci.

Pohybová a telesná zdatnosť, zdravie a pohyb: Zdravotné cvičenia sme realizovali každodenne. Dodržiavali sme hygienické zásady. Viedli sme deti k správnemu používaniu toalety a toaletného papiera. Deti sme motivovali k tomu, aby sa vedeli samostatne najesť. Veľkú pozornosť sme venovali základným sebaobslužným činnostiam, ako je obliekanie, vyzliekanie, obúvanie.

Nakoľko sú dominantnou súčasťou v tejto oblasti lokomočné pohyby, zamerali sme sa hlavne na chôdzu, správne držanie tela, spôsob kladenia chodidiel, dĺžku kroku, na beh, beh cez prekážky, beh zo štartu do cieľa a i., na skoky, cez prekážku. Cvičili si rovnováhu, ako je stoj na jednej nohe, váhu predklonmo /lastovička/ st. d.

Zaraďovali sme rôzne pohybové hry zamerané na rozvoj reakcie a orientácie, ktoré sú pre deti veľmi obľúbené, napr. Na líšku, Medveďa, Kozičku, Myšku, Ježka. Dbali sme, aby bola pri cvičení zachovaná bezpečnosť a dosiahnutý  cieľ cvičenia. Realizovali sme hudobno-pohybové aktivity. Využívali sme základné lokomočné pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod. Pohybovými aktivitami sme podporovali všestranný rozvoj. Uprednostňovali sme častejšie zmeny polôh, aby deti neboli unavené. Častejšie sme striedali intenzitu zaťaženia.

Sezónne aktivity a kurzy: Traja sa zúčastnili korčuľovania, traja plaveckého a štyria absolvovali keramický krúžok.

Matematika a práca s informáciami –  čísla a vzťahy.

Zoznamovali sa s orientáciou v priestore, určovali polohu predmetov /na, pod, pred, za, vedľa, hore, dolu, nad, vzadu, vpredu, medzi/napr. Povedz kam sme položili? Čo sa zmenilo? Rozhovor podľa obrázku., Nakresli na strechu, pod strom, pred, pod...., Deti sme viedli k určovaniu vzdialenosti, blízko-ďaleko, rôzne hry s loptou, kde sa zatúlala lopta. Určovali rozdiely medzi objektmi v priestore, nízky-vysoký, široký-úzky, dlhý-krátky, napr. pomýlené obrázky z úryvku známej rozprávky „Dlhý, široký, bystrozraký“ Vyfarbovali podľa pokynov uč. Nízky vysoký dom, široká-úzka cesta..., Porovnávali a priraďovali napr. väčšie – menšie, dlhý – krátky, vyšší – nižší, hl st. d. Učili sa orietovať v labyrinte, napr. hľadali cestu k cieľu a vrátiť sa po tej istej, alebo po inej ceste späť. Zoznamovali sa s geometrickými útvarmi kruh, štvorec, trojuholník, obdľžnik. Zdôvodňovali, štvorec má rovnaké strany, kruh je okrúhly. Umiestňovali tvar k správnemu obrázku. Porovnávali dva rôzne trojuholníky, ktorý je menší, dva štvorce, ktorý je väčší. Rozhodovali o pravdivosti áno, nie, platí, neplatí. Samostatne obkreslovali a strihali rôzne geometrické útvary podľa predlohy. Mačka má štyri nohy, štvorec má štyri strany. Deti umiestňovali geometrické útvary na vystrihnuté miesta. Určovali čo je otvorený, alebo zatvorený útvar, čo je vnútri a čo je vonku. Čo je začiatok a koniec /špagát, lopta/...

Vytvárali rad, zástup, podľa pokynu uč..Cvičili si vizuálnu pamäť, postreh. Hľadali predmety v triede, ktoré sa podobajú geometrickým útvarom. Hľadali čo sa zmenilo..., Zaraďovali prvok do danej skupiny podľa farby s logickým zdôvodnením. Vytvárali skupiny podľa učitej spoločnej vlastnosti. Tvorili skupiny na mag. Tabuli podľa tvaru, druhu. Navliekali korálky na pokyn uč., striedali ich podľa farby. Triedili dopravné prostriedky podľa miesta ich pohybu na tie, čo sa pohybujú po vode, po ceste, po koľajniciach a na oblohe. Triedili hríbiky podľa zvoleného kritériá na farbu a počet. Určovali počet predmetov v skupine. Porovnávali dve skupiny podľa počtu, ale aj podľa farby a veľkosti. hl. st. d. Učili sa priraďovať na základe poradia napr. hra s farebnými vázami/kvetmi/, podľa zodpovedajúcich veľkostí/prvá váza je najmenšia, patrí k nej najmenší kvet..., Porovnávali skupiny podľa počtu v skupine. Učili sa používať pojmy rovnako, menej, viac s logickým znázornením. Vyhľadávali skupiny predmetov s rovnakým počtom do 6, st.d. Manipulovali s obrázkami, pridávali odoberali predmety. Učili sa rozlišovať časové vzťahy, čo je teraz, dnes, čo bolo, bude, zajtra.

                   

Hodnotenie vypracovala Veronika Takáčová

Bratislava, 15. 06. 2017

 

 

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Žiaci končiaci našu školu sú všetci prijatí na gymnáziá alebo stredné školy. Väčšina žiakov pokračuje v štúdiu na športových gymnáziách a tiež na školách technického, či ekonomického zamerania.

Veľa našich žiakov sa uplatňuje v extraligových a prvoligových kluboch na Slovensku i v zahraničí (Anglicko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Rusko, Česko) v ľadovom hokeji, futbale, krasokorčuľovaní, bejzbale, tenise. Z profesionálnych športovcov sa stávajú tréneri, managéri a telovýchovní pracovníci. Dobré uplatnenie v živote majú aj žiaci, ktorí sa športu nevenovali na klubovej úrovni, ale športovali pre svoj dobrý pocit.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Sme škola, ktorá v svojom školskom vzdelávacom programe presadzuje a podporuje šport. Či je to futbal, hokej, všeobecná športová príprava alebo individuálne športy ako krasokorčuľovanie, tenis a iné. Preto naše psychohygienické podmienky sú iné ako na bežných školách. Žiakom - športovcom musíme zabezpečiť pravidelné trénovanie a do výchovno - vzdelávacieho procesu zaradiť aj ostatrné predmety. Dotýka sa to všetkých tried.

Prvá vyučovacia hodina sa začína o 8,20 hod.. Po 2. vyučovacej hodine máme 15 minútovú desiatovú prestávku. Psychohygienu sa snažíme dodržiavať aj počas 25 minútovej obedňajšej prestávky. Obedy sa vydávajú od 11,30 do 14,00 hod. Tréningový proces je v čase hlavného vyučovania a žiaci sa musia vrátiť do školy. Žiaci - hokejisti trénujú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v blízkosti školy. Aj napriek tomu, v dôsledku predpísaného počtu vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky a doporučených tréningových jednotiek musia mať vyučovanie aj popoludní 7. vyučovacie hodiny. Popoludňajšie vyučovanie sa začína o14,00 hod. a končí 15,35. Aby sme žiakov po náročnom tréningu nezaťažovali zaraďujeme do výchovno - vzdelávacieho procesu výchovné predmety popoludní. Tomuto režimu sa musia prispôsobiť všetky triedy. Problém je však v tom, že majú voľné hodiny. Aby žiaci nemuseli čakať vonku (v prípade nepriaznivého počasia a tí, čo sa nestravujú), zabezpečili sme im pedagogický dozor. Žiakov vedieme k správnym hygienickým návykom na telesnej a športovej príprave, učíme ich správnemu stolovaniu a zabezpečujeme im pitný režim. Podporujeme u detí aj duševné zdravie, problémy nám pomáhajú riešiť psychologičky. Každý rok zabezpečujeme žiakom odborné prednášky o zdravom životnom štýle.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Florbalový krúžok 1. st.171Mgr. Michal Ilčík
Florbalový krúžok 2. st.562Mgr. Miloš Smoleniak
Futbalový krúžok 1. st.231Mgr. Ján Marko
Krúžok ľadového hokeja 1. st.291Mgr. Michal Ilčík
Krúžok nemeckého jazyka 1. st.81Mgr. Jana Barboríková
Počítačový krúžok 1. st.251Mgr. Lenka Pažitná
Počítačový krúžok 2. st.191Mgr. Branislav Benčič
Príprava na Monitor Mat322Ing. Daša Gajdošíková
Príprava na Monitor SJ141Mgr. Veronika Kvasnová
Príprava na Monitor SJ171Mgr. Jana Zemániková
Volejbalový krúžok Slávia201Mgr. Miloš Smoleniak
Výtvarný krúžok 2.st.251Mgr. Eva Bukovenová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola pravidelne spolupracuje s rodičmi. Na škole pracuje poradný orgán Rada rodičov, v ktorom sú zastúpení rodičia z jednotlivých ročníkov a tried. Sú volení rodičmi vždy na začiatku školského roka. Rada rodičov sa stretáva štvrťročne. Rodičia sa zaujímajú o prácu detí, väčšina pravidelne navštevuje školu, zúčastňuje sa triednych aktívov (3-4 krát ročne). Majú možnosť konzultovať s vyučujúcimi nielen formou ústnej komunikácie, ale aj formou mailov. Každý rodič má prístup k elektronickej žiackej knižke, ktorú rodičia ocenili a vyhovuje im. Väčšie problémy robia škole rodičia, ktorí nejavia záujem o svoje deti, a problémy riešia až po vyzvaní riaditeľom školy. Komunikácia s rodičmi je potrebná a pomáha triednemu učiteľovi v jeho práci. Zo strany učiteľov je tu ochota pomáhať žiakom, doučiť ich chýbajúce učivo a riešiť problémy v učení i správaní.

Rodičia sa zaujímajú o zlepšenie podmienok a finančné zabezpečenie vyučovacieho procesu a celého fungovania a chodu školy. Z finančného rodičovského príspevku ZRŠ prispievajú škole finananciami na súťaže, učebné pomôcky, na pomôcky a hry do ŠKD, školy v prírode, lyžiarske kurzy, sústredenia a pod.

Na škole pôsobí Rada školy, jej zloženie je stanovené zákonom (viď tabuľka Rada školy str. 1). Činnosť školskej rady zabezpečuje štatút Rady. Rada školy sa pravidelne stretáva.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s MČ Bratislava - Nové Mesto

Spolupráca s MČ bola po celý školský rok na dobrej úrovni. Pozitívne hodnotíme finančnú dotáciu sociálne slabším rodinám MČ. Škola bola spoluorganizátorom viacerých športových súťaží (futbal, florbal, atletika, cezpoľný beh). Absolvovali sme výchovné koncerty a filmové predstavenia, ktoré organizovala mestská časť. Spolupracovali sme aj s mestskou knižnicou.

Pravidelne spolupracujeme aj s Centrom psychologickej a pedagogickej prevencie na Vajnorskej ul. v Bratislave. Psychologičky p. Kočibalová a p. Lednická nám pomáhajú pri práci s deťmi so sociálne slabšieho prostredia, ale aj so žiakmi s poruchami správania a učenia.

Spolupracujeme so športovým gymnáziom na Ostredkovej ulici, s FTVŠ UK v Bratislave, Národným športovým centrom, Slovenským olympijským výborom, Múzeom telesnej kultúry, UNICEFom, Ligou proti rakovine, Protidrogovým fondom, Okresným riaditeľstvom policajného zboru, Metodickým centrom MB, športovými zväzmi: SZĽH,SFZ, SBF, športovými klubmi HC Slovan Bratislava, ŠK Slovan Bratislava a Novomestským športovým klubom.

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 28. júla 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.8.2017

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook