www.skolakalina.sk

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 5.-9. ročník (od 2015/2016)

PredmetRočníkSpolu
5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 55455 24
anglický jazyk 33333 15
Človek a príroda
fyzika 2121 6
chémia 221 5
biológia 21211 7
Človek a spoločnosť
dejepis 11112 6
geografia 21111 6
občianska náuka 1111 4
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 11111 5
Matematika a práca s informáciami
matematika 44445 21
informatika 1111 4
Človek a svet práce
technika 11111 5
Umenie a kultúra
hudobná výchova 1111 4
výtvarná výchova 11111 5
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 22222 10
Ostatné
disponibilné hodiny 34435 19


© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook