• » NOVÉ « informácie o zápise pre ZŠ a MŠ nájdete v hornom menu: (viac)

 • Aktualizované: 23.05.2020 o 15:09hod.

  Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci školy,

  s ohľadom na zlepšený stav epidemiologickej situácie a na základe zverejnených informácií o otváraní škôl oznamujeme, že

  Upozornenie!   Vyučovanie sa na našej škole obnovuje od 1. júna 2020 pre žiakov 1. až 5. ročníka a žiakov materskej školy.

  • Prosíme všetkých rodičov, aby vyplnili nasledovný dotazník k zisťovaniu záujmu o nástupe dieťaťa. (viac)
  • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 (viac)
  • Rozhodnutie ministra a najnovšie materiály - aktualizované 22.5.2020 - k otváraniu ZŠ, MŠ a školských zariadení (viac)
  • Odporúčania a pokyny ministerstva školstva pre materské školy (viac)
  • Súčasne žiadame všetkých rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť zdravotnému stavu svojich detí.

   

  Prosíme rodičov aj žiakov, aby sa riadili usmernením MŠVVaŠ - Koronavírus

  Celé znenia usmernení nájdete na: 

   zo dňa 28. februára 2020 https://skolakalina.sk/usmernenie_1.pdf

  zo dňa 09. marca 2020 https://skolakalina.sk/usmernenie_2.pdf

  zo dňa 10. marca 2020 https://skolakalina.sk/usmernenie_3.pdf

  zo dňa 12. marca 2020 https://skolakalina.sk/usmernenie_4.pdf

  zo dňa 24. marca 2020 (viac)

   

  Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe (viac)


  1. rešpektujte nariadenenia a odporúčania ÚVZ SR a RÚVZ BA ,
  2. obmedzte pobyt a pohyb mimo trvalého bydliska, zachovávajte tzv. domácu karanténu
  3. akceptujte úplné zatvorenie budovy školy do odvolania,
  4. sledujte aspoň raz denne našu webovú stránku a vašu e-mailovú schránku z dôvodu aktualizovania informácií, v prípade potreby kontaktujte svojich triednych učiteľov, príp. riaditeľa školy na riaditel@skolakalina.sk
  5. po obnovení vyučovania sa v žiadnom prípade neodporúča žiakom s príznakmi akéhokoľvek ochorenia prísť do školy.

  • Riaditeľ školy vydá potvrdenie rodičovi, ktoré potrebuje do zamestnania k čerpaniu OČR na základe jeho žiadosti, ktorú pošle na e-mail: riaditel@skolakalina.sk, že je škola zatvorená z dôvodu epidemiologickej situácií. (viac)
  • Koronavírus - vo svete v číslach (viac)
  • Úradné hodiny počas prerušenia vyučovania (viac)

  • List starostu k aktuálnej situácii z 12. marca 2020 (viac)

  • Kontaktovali sme rodičov našej školy, ktorí majú súrodencov v škôlke na Palkovičovej, alebo Prešovskej ulici. (viac)

  • Nová platforma na dištančné vzdelávanie: učímenadiaľku.sk (viac)

  • Príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách (viac)

  • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka (viac)

   

  Ďakujeme vám, že rešpektujete horeuvedené pokyny.
   

 • » ONLINE VYUČOVANIE « počas prerušenia vyučovania na škole prebieha cez Microsoft Teams

   • Vitajte na stránkach našej školy

   • Sme škola so školským športovým vzdelávacím programom so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.
   • Vitajte na stránkach našej školy

   • Sme škola so školským športovým vzdelávacím programom so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.
   • Vitajte na stránkach našej školy

   • Sme škola so školským športovým vzdelávacím programom so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.
   • Vitajte na stránkach našej školy

   • Sme škola so školským športovým vzdelávacím programom so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.
 • Novinky

    • Príhovor deviatakov

     školský rok 2019/2020

     Milí učitelia!

     Nastal okamih, kedy hodnotíme čas prežitý v tejto škole. Máme veľa spoločných zážitkov, na ktoré budeme spomínať ešte veľa rokov.

    • Milí žiaci, vážení rodičia!

     Opäť tu máme koniec školského roka a s ním tradične prichádza krátke zhrnutie uplynulých desiatich mesiacov. Asi nemusím zdôrazňovať to, že tento rok bol zvláštny, neobyčajný a netradičný. S mimoriadnou situáciou, ktorá nastala, sme sa museli popasovať my všetci – učitelia, rodičia, ale najmä žiaci. Rád by som poďakoval všetkým, ktorí zodpovedne pristupovali k svojim pracovným či školským povinnostiam. Verte mi, že ani pre Vašich učiteľov to nebola jednoduchá situácia. Vďaka ich odhodlanému prístupu k moderným technológiám ste však mohli pokračovať vo vzdelávaní a načerpať tak veľa nových poznatkov a vedomostí.

    • Hodnotenie žiakov v ZŠ s MŠ Kalinčiakova – 2. polrok 2019/2020

     Riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinčiakova, s odvolaním na Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na základe uznesenia Pedagogickej rady zo dňa 20.4.2020, rozhodol o hodnotení žiakov školy nasledovne.

     1. Priebežné hodnotenie sa nebude realizovať formou klasifikácie známkou. Má mať motivačný charakter a poskytovať žiakom konštruktívnu spätnú informáciu ( poukázať na to čo žiak splnil, pomenovať chyby, ktoré urobil a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní).

    • Vážení rodičia, milí žiaci!

     Pokračuje „uzavretie škôl" do odvolania. Pokyny a informácie, odpovede a usmernenia prostredníctvom mailov sa stali súčasťou našej každodennej práce. Prosím Vás, prečítajte si nasledujúce informácie.

     Uzavretie škôl a zavedenie dištančného vzdelávania nás dostáva do situácie, ktorú legislatíva priamo nerieši. Ako riaditeľ školy však robím všetko pre to, aby som zabezpečil optimálne vzdelávanie touto formou. Snažíme sa o čo najlepšiu spoluprácu a o zvýšenie efektivity vzdelávania na diaľku. V našej škole sme preto vytvorili prostredie virtuálnej školy pomocou Microsoft Office 365. Primárna aplikácia, ktorú budeme používať pre vzdelávanie na diaľku, je Microsoft TEAMS. Slúži na online komunikáciu formou videokonferencií a webinárov. Pracovné kontá majú žiaci v systéme už vytvorené. Zasielanie prihlasovacích údajov žiakom prostredníctvom aplikácie Edupage je hotové na 90%. Naši učitelia sa

 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • okbratislava.wbl.sk
  • olympic.sk
  • viemcozjem.sk
  • hemisfera.sk