• Program školy

    • PROGRAM ŠKOLY 

     Významným opatrením smerujúcim k zavedeniu dlhodobej športovej prípravy organicky včlenenej do výchovno - vzdelávacieho procesu bolo zriadenie športových tried na ZŠ Kalinčiakova 12 v Bratislave.


      

     Program pre ZŠ Kalinčiakova 12 v Bratislave
     Bratislava máj 1999

      

     Úvodom:

     Transformácia každej školy si vyžaduje v prvom rade vytýčenie svojich cieľov, princípov, podmienok práce s prihliadnutím na špecifiká a podmienky školy. Jednou z priorít úspešnosti zavedenia zmien na škole je vytvorenie spoločného ducha školy, čo je závislé na jej personálnom obsadení a stotožnení sa učiteľov s pripravovanými zmenami na škole a s ich aktívnym zapojením sa do pripravovaných zmien. Tak ako si vyberajú rodičia typ školy pre svoje deti a budú si vyberať učiteľov pre svoje dieťa, tak si bude i učiteľ vyberať typ školy a "svojho" riaditeľa. Pre zmeny v škole je potrebné tiež získať podporu rodičov a to hlavne prostredníctvom výsledkov práce školy, ktorá sa prejaví v spokojnosti detí a v ich rozvoji.

     Dnes je pred nami úloha, rozhodnúť či sa pustíme do tvorby zmien, či chceme menit veci, ktoré nás brzdia v rozvoji, alebo radšej zotrváme pri súčastnom stave na škole. Rozhodli sme sa predložiť Vám určitý zámer a vyzvať Vás k spolupráci na jeho realizácii.
     (príhovor riaditeľa učiteľom na škole)

      

     Cieľ:

     Postupne sa transformovať na školu s pracoviskom na Kalinčiakovej ul. so zameraním čisto na výberové triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy (ľadový hoke., futbal, baseball) a na pracovisko Vihorlatská ul. s preferenciou prírodovedných predmetov (Prír., Chém., Mat., Fyz. ) s možnostou integrovaného vyučovania.

     Zabezpečit pre každú triedu čo najoptimálnejšie podmienky na jej činnost.

      

     Požiadavky:

     Žiaci všetkých tried musia spĺňať určité výberové kritériá, ktoré sú bližšie špecifikované v štatútoch tried tak, aby nezaostávala vedomostná - prospechová stránka za pohybovou - športovou.

     Žiak prijatý na školu by sa mal v priebehu prvého roku štúdia na škole podrobiť psychologickej skúške u školskej psychologičky, ktorá zhodnotí psychické schopnosti žiaka a jeho predpoklady na úspešné štúdium i jeho športové predpoklady.

     Výchovno-vzdelávací proces musí byť prispôsobený v čo najväčšej miere žiakovi tak, aby mohol zvládnuť náročný športový program i vyučovací proces bez zbytočného preťažovania žiaka. Rozvrh hodín sa prispôsobuje športovým tréningom (športovej príprave), priestorovým (telocvičňa, ihriská, štadión), možnostiam školy a klubov. Zväčša sa výchovno-vzdelávací proces rozdeľuje na doobedňajšiu výučbu a športovú prípravu a na poobedňajšiu výučbu a tréningový proces. Na pracovisku Vihorlatská ul. na doobedňajší výchovno-vzdelávací proces a popoludňajšiu krúžkovú činnosť.

      

     Učiteľ telesnej výchovy, tréner-učiteľ športovej prípravy a tréner vzájomne plánujú a koordinujú svoju činnosť. Spolupracujú v záujme žiakov-športovcov, preto je dôležité aby medzi sebou pravidelne komunikovali a informovali sa vzájomne o úrovni a priebehu jednotlivých vyučovacích a tréningových jednotkách.

      

     Triedny učiteľ športovej triedy tréner-učiteľ športovej prípravy a tréner spoločne riešia priestupky v správaní sa žiakov-športovcov a prijímajú spoločné opatrenia tak, aby sa zhodovali so Štatútmi športových tried a so Školským poriadkom. Sú povinní informovať o prijatých opatreniach vedenie školy a rodičov žiaka-športovca.

      

     Učiteľ (triedny učiteľ, zástupca, riaditeľ ) sa musí stotožniť s poslaním jednotlivých pracovísk, z čoho preň vyplývajú určité povinnosti nad rámec bežnej školy. ( Na pracovisku Kalinčiakova pravidelná komunikácia s trénerom, prejavenie záujmu učitela o športovú činnosť svojich žiakov napr. návštevou ich zápasu, prípadne účasť na sústredení alebo turnaji v roli člena realizačného tímu...)

     Ďalej v príprave tématických plánov je nutné zaradiť v jednotlivých celkoch, kde je to možné, poznatky z telesnej výchovy a športu.

     Povinnosťou je podriadiť sa v rozvrhu vyučovacích hodín v čo najväčšej miere, pokiaľ je to samozrejme možné priestorovými a personálnymi možnosťami, žiakovi-športovcovi, aby mal dostatočný časový priestor na regeneráciu svojich fyzických síl medzi jednotlivými tréningovými jednotkami, a zároveň zvládol náročný študijný program.

     Vyučovanie by malo trvať v rozsahu od 8.00 hod do 16.00 hod v rátane tréningového procesu a obedňajšej prestávky. V jeden deň by nemal mať žiak-športovec viac ako 5-6 teoretických vyučovacích hodín.

      

     Telesná výchova sa nesmie zamienať s tréningovým procesom, jej obsah musí byť v súlade s osnovami telesnej výchovy pre žiakov ZŠ. Za prípravu a realizáciu vyučovania telesnej výchovy zodpovedá učiteľ telesnej prípravy vedeniu školy.

      

     Športová príprava má za úlohu pripravovať žiaka - športovca k adaptácii na špecifické športové zataženie s dôrazom na rozvoj všeobecnej kondičnej pripravenosti žiaka - športovca. Neoddeliteľnou súčastou športovej prípravy je i teoretická príprava, ktorá je vo vyšších ročníkoch - 8. a 9. roč. zaraďované ako samostatná vyučovacia hodina. Tieto hodiny sú zaraďované do prípravného obdobia tréningového procesu v rozsahu max. 1 vyučovacej hodiny do týždňa (celkový počet samostatných teoretických vyučovacích hodín v roku by nemal presiahnut 10 vyučovacích hodín). Za športovú prípravu, plánovanie a realizáciu zodpovedá tréner-učiteľ a zodpovedá vedeniu školy. ( Zväcša je asistentom trénera ).

      

     V tréningovom procese hrá tiež najdôležitejšiu úlohu kondičná príprava dôsledne prevádzaná na princípe všestrannosti, zatiaľ čo sa zvyšujúcim vekom a rastom výkonnosti zväčšuje podiel technicko-taktickej prípravy. Za tréningový proces zodpovedá tréner športovému klubu.

     V prípravnom a pred súťažnom období (nesúťažné obdobie) by mal žiak-športovec získať najväčší počet známok (mal by byť častejšie hodnotený ), nakoľko v súťažnom období je vystavovaný viac časovému stresu. V prípade, že žiaci-športovci mali svoj majstrovský zápas v dňoch pondelok - štvrtok, nemali by byť nasledujúci deň skúšaní na žiadnom z predmetov, pokiaľ sa nejedná o opakovanie učiva dávnejšie preberaného a žiakmi zvládnutého.

     Po návrate zo sústredenia, turnaja trvajúceho viac ako 5 pracovných dní, určia vyučujúci termíny, dokedy musia žiaci vymeškané učivo dobrať a termín preskúšania.

      

     Úlohy:

     - Vyhodnotiť doterajšiu činnosť školy, úspešnosť jej absolventov, rozvoj kvantitatívny i kvalitatívny.

     - Zhodnotiť personálne a materiálne zabezpečenie a reálne možnosti školy v na realizáciu hore uvedeného cieľa.

      

     - Definovať základný zmysel školy a jednotlivých vyučovacích predmetov.

     - Pripraviť návrh profilu absolventa Základnej školy pracoviska Kalinčiakova a pracoviska Vihorlatská.

     - Prepracovať štatúty jednotlivých tried, vnútorný školský poriadok, náplň práce pre jednotlivých zamestnancov vrátane správnych zamestnancov a obslužného personálu.

     - Vytvoriť pravidlá pri komunikácii škola - klub - rodičia, učiteľ - tréner - žiak, učiteľ - rodič, tréner - rodič.

     Hrubo vytlačené úlohy sú oblasti v ktorých predpokladáme aktívnu pomoc od všetkých zainteresovaných.     Začlenenie poznatkov z telesnej výchovy a športu do tématických plánov pre jednotlivé tématické celky v jednotlivých predmetoch pre triedy so športovou prípravou na ZŠ Kalinčiakovej 12 v Bratislave


     Cieľom začlenenia poznatkov z telesnej výchovy a športu pre žiakov tried so športovou prípravou je, aby absolventi týchto tried mali nadštandardné poznatky z hore uvedených oblastí, nakoľko je predpoklad, že sa budú i v budúcnosti zameriavať prevažne na profesie blízke športovej či telovýchovnej činnosti.

     Aby sme si v celistvosti uvedomili hore uvedený cieľ, mali by sme poznať i úlohu "športových tried" a ciele športovej prípravy ako povinného predmetu.

     Povinný vyučovací predmet športová príprava s určitým zameraním na konkrétny šport je špecifický svojím zameraním na cieľavedomé telesné, funkčné pohybové zdokonaľovanie detí pre daný šport. Prispieva k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a športovej výkonnosti. Formuje kladný, aktívny vzťah k vybranému športu a prostredníctvom neho k všetkým pohybovým aktivitám. Cieľom športovej prípravy je rozvíjať schopnosti talentovanej mládeže a vychovávať z nej aktívnych, výkonnostných športovcov pre športové kluby.

      

     "Športové triedy" by mali prispievať k intelektuálnemu, psychickému, sociálnemu a morálnemu rozvoju osobnosti žiaka - športovca.

     Aby tomu tak bolo, je dôležité vhodne začlenovať i do ostatných povinných i nepovinných vyučovacích predmetov v týchto triedach konkrétne poznatky z telovýchovnej a športovej činnosti. Žiaci si tak budú lepšie uvedomovať medzipredmetové vzťahy a prostredníctvom svojej záujmovej oblasti - športu, získavať poznatky a zručnosti z daľších spoločenských a vedných oblastí.

      

     Absolvent 9. ročníka "športovej triedy" by mal poznať:

     D - Stručnú históriu vzniku a vývoja športov a konkrétne vybraného športu. Tu je dôležité, na patričnej úrovni k veku žiaka, vysvetliť vývoj spoločenských potrieb, ktoré formovali vývoj telovýchovnej a športovej prípravy v jednotlivých historických obdobiach. Dôraz venovať najdlhšie trvajúcim športovým podujatiam Olympijským hrám a ich ideálom.

     Z - Geografickú polohu vzniku vybraného športu, jeho rozšírenie a významné miesta doma a vo svete pre daný šport. Miesta najväčších športových úspechov našich športovcov. Tu treba upozorniť na klimatické a spoločenské podmienky pre vznik a rozvoj vybranej športovej činnosti.

     J - Základnú slovnú zásobu a jej komunikatívne využite zo všeobecnej a vybranej športovej činnosti. Dôraz klásť na komunikatívnu stránku využitia slovnej zásoby.

     P - Poznatky z hygieny, prevencie pred poškodením organizmu telovýchovnou a športovou činnostou. Zo stavby bunky od jej najjednoduchších foriem až po najzložitejšie, ich diferenciáciu a úlohy pre živé organizmy. Zameriavať sa na praktické činnosti, ktoré si môžu žiaci vyskúšat a spoznajú ich účinky na svojom organizme.

     Sj - Do literatúry - čítanie textov, povinné čítanie zaradovať športovú tématiku. V gramatike, hľadat vety s obsahovým zameraním na šport, ktorému sa žiaci triedy venujú. V slohu do tém rozhovor, rozprávanie, opis a pod. začlenovať i možnost výberu športovej tématiky.

     OV - Postavenie športu a telovýchovy v spoločnosti, jej úlohy, ktoré plní a pod. Športová legislatíva OSN, Ústava SR.

     EV - Morálne a etické poslanie športu od staroveku až po dnes. Medziľudské vzťahy, empatia na príkladoch prežitkov zo športovej činnosti a pod..

     M,F - Slovné úlohy, príklady na rýchlosť, silu, a pod. učit z príkladov so športovou tématikou. , Príklady s využitím rôznych rozmerov ihrísk a ich následné praktické premeriavanie, vytyčovanie čiar.

     Ch - Chémia ako pomocník a hrozba pre športovca. Hlavne, nové hmoty pre pomôcky športovcov na ochranu pri športovej činnosti a na výrobu športových pomôcok (náčinia a náradia) a pod.

     Program pre ZŠ Kalinčiakova 12 v Bratislave
     Bratislava september 2005


     Projekt ďalšieho rozvoja Základnej školy na Kalinčiakovej ul. v Bratislave

     Charakteristika školy

     Od šk.r. 1970 pôsobia na škole triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej, ku ktorým neskôr pribudli i triedy so zameraním na futbal. Zároveň na škole ostali triedy "nešportové", ktorých úlohou je zabezpečiť základné vzdelanie pre žiakov - nešportovcov a žiakov, ktorí museli športové triedy opustiť (zo zdravotných dôvodov , pre nedosahovanie požadovanej športovej výkonnosti a pod.).
     Škola je v súčasnosti jedinou v SR, kde sú dislokované triedy dvoch najpopulárnejších kolektívnych športov, ľadového hokeja a futbalu, čo kladie zvlášť vysoké požiadavky na vyučujúcich a riadiacich pracovníkov, zabezpečiť chod školy a vzdelanostnú úroveň žiakov - športovcov.
     Cieľom tried s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy je vyhľadávať a pripravovať deti a mládež, s predpokladmi pre výkonnostný šport a súčasne plniť výchovné a vzdelávacie úlohy základnej školy.
     Cieľom nešportových tried je zabezpečiť všestranný rozvoj žiakov na základe ich schopností a záujmov a súčasne plniť výchovné a vzdelávacie úlohy základnej školy.
     Cieľom vedenia školy je zabezpečiť čo najoptimálnejšie podmienky pre každého žiaka na základe požiadaviek rodičov, obce a zainteresovaných organizácií (klubov), v súlade s jej poslaním, dať základné vzdelanie žiakom a rozvíjať ich talent a schopnosti.
     Ďalším z cieľov školy je v súvislosti s profiláciou jednotlivých tried začleňovať do výchovno-vzdelávacieho procesu jednotlivých predmetov poznatky z telesnej výchovy a športu tak, aby ich žiaci mali nadštandardné, nakoľko sa predpokladá, že aj v budúcnosti sa budú prevažne zameriavať na profesie blízke športovej a telovýchovnej činnosti.

     Predpokladom pre ďalší rozvoj školy je skĺbenie predstáv a požiadaviek zo strany obce, rodičov a zainteresovaných športových zväzov v súčinnosti s ich finančnými možnosťami. Škola má pre tento rozvoj všetky predpoklady.

     Úlohy a postup pre skvalitnenie a ďalší rozvoj školy:
     1. Skvalitniť výchovno - vyučovací proces na I. stupni prostredníctvom zmeny variantov od prvého ročníka (rozšírením možností výučby jazykov, skvalitnením krúžkovej činnosti a mimoškolských aktivít v rámci ŠKD).
     2. Stabilizovať pedagogický káder na škole prostredníctvom vytvárania lepších pracovných podmienok a ďalších možností profesionálneho rastu zamestnancov školy.
     3. Ďalej pokračovať vo vytváraní kvalitnejších priestorových podmienok (rekonštrukcia a dobudovanie ihrísk školy, učební), skvalitnenie technického vybavenia školy (dokončiť zosieťovanie tried a jednotlivých priestorov na škole) doplnenie jednotlivých kabinetných zbierok potrebnými pomôckami.
     4. Zamerať sa na skvalitňovanie mimoškolskej výchovy prostredníctvom krúžkov na druhom stupni. Zabezpečiť pre žiakov kvalifikovaných odborníkov na vedenie krúžkov. Rozšíriť krúžkové činnosti v rámci voľna a prázdnin žiakov (denné tábory, sprístupnenie výpočtovej techniky).
     5. Pristúpiť k prehodnoteniu zmlúv medzi školou a jej jednotlivých zmluvných partnerov (hlavne športových klubov a športových zväzov) tak, aby zodpovedali súčasným požiadavkám a napomáhali rozvoju školy a obce.
     6. V spolupráci s obcou a zainteresovanými stranami hľadať možnosti ohľadne sústredeného umiestnenia absolventov športových tried na stredné školy tak, aby mohli pokračovať v športovej činnosti v rámci obce a nestrácala sa tak vynaložená energia na rozvoj ich talentu.
     7. Naďalej spolupracovať pri výskumných projektoch s Fakultou telesnej výchovy a športu, Výskumným ústavom telesnej kultúry, Štátnym pedagogickým ústavom ako aj so Slovenským olympijským výborom.
     8. Vo väčšej miere sa uchádzať o granty v rámci jednotlivých projektov pripravovaných školou a inými organizáciami. (Otvorená škola, Zdravá škola, Rozvoj športovísk...).
     9. Budovať školu tak, aby sa mohla stať metodickým a vzdelávacím centrom pre rozvoj športu v obci, nielen pre školopovinnú mládež, ale aj dospelých (organizovať školenia a stretnutia pre učiteľov a iných záujemcov, stretnutia so športovcami, tematické športové výstavy, sprístupniť výsledky v trénerskej a metodickej činnosti našich zamestnancov a učiteľov telesnej výchovy z iných škôl Nového Mesta formou občasníka, prípadne internetových novín, organizáciou športových súťaží).

     V súčasnosti prebiehajúce projekty a zámery na škole :
     1. Viem, prečo poviem Nie!
     2. Zdravá škola
     3. Otvorená škola
     4. Rekonštrukcia futbalového ihriska s umelým projektom
     5. Rekondičné a rehabilitačné centrum
     6. Výstava história futbalu

      

     V Bratislave 5.5.2005
      
     Noga Dušan

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie