Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole


Názov školyZákladná škola s materskou školou, ul.Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Adresa školyul. Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Telefón+421 4463 7274
E-mailriaditel@skolakalina.sk
WWW stránkahttps://skolakalina.edupage.org
 www.skolakalina.sk
Riaditeľ školyDušan Noga

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľDušan Noga+421 903 889 363riaditel@skolakalina.sk
Zástupca riaditeľa školy a výchovný poradcaMgr. Miloš Smoleniak+421 911 978 881m.smoleniak@skolakalina.sk
Zástupkyňa riaditeľaMgr. Renáta Fenclová+421 949 187 773r.fenclova@skolakalina.sk
Zástupkyňa riaditeľa pre materskú školuMgr. Zuzana Sádovská+421 911 978 876z.sadovska@skolakalina.sk
Vedúca školského klubu detíPetra Zemancová+421 948 162 754p.zemancova@skolakalina.sk
Vedúca školského stravovaniaJana Havránková+421 904 676 895j.havrankova@skolakalina.sk
Vedúca školského podporného tímuMgr. EvaTóthová+421 905 528 392e.tothova@skolakalina.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktmail
predseda RŠ zástupca rodičov ZŠJUDr. Vladimír Grznár+421 904 450 544vladimirgrznar@gmail.com
pedagogický zamestnanec za ZŠMgr. Branislav Benčič+421 904 079 782b.bencic@skolakalina.sk
pedagogický zamestnanec za MŠBc. Veronika Vargová+421 915 929 930v.vargova@skolakalina.sk
nepadagogický zamestnanecJana Havránková+421 904 676 895j.havrankova@skolakalina.sk
    
zástupca rodičov ZŠ (1.rpč. až 4.roč.)Pozgayova Petra+421 908 297 128petra.pozgayova@gmail.com
zástupca rodičov ZŠ (5.roč až 9.roč.)Petra Zemancová+421 910 940 156petradominik2008@gmail.com
zástupca rodičov MŠMgr. Miroslava Franeková+421 908 966 490mirka.franekova@gmail.com
    
zástupca zriaďovateľa poslanciJUDr. Tomáš Korček+421 910 970 941tkorcek@gmail.com
 Mgr. Eva Soldánová+421 949 336 511eva.soldanova@plusko.net
 Mgr. Marianna Mašátová Haliaková+421 903 253 311marianna.masatova@gmail.com
 Bc. Tomáš Gajdoš+421 903 688 120tomasgajdos.monza@gmail.com

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovMestská časť Bratislava - Nové Mesto
SídloJunácka 1, 832 91 Bratislava
Telefón+421 2 49 253 422
E-mailsekretariat@banm.sk
starostaMgr. Matúš Čupka

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Plán zasadnutí rady školy na rok 2022/23

Rada školy pri ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava

V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia tri stretnutia Rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú mimo stanoveného plánu.

Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. 7 a podľa konkrétnych podmienok školy budú zaradené ďalšie aktuálne otázky.

September – Október

- Správa o výchvýchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy (v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 9/2006 Z.z.)

- Koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný na dva roky a jeho plnenie

- Plán činnosti na školský rok 2022/2023 (záujmové činnosti, projekty, spolupráca s rodičmi a inými organizáciami.

- Výberové konanie na riaditeľa školy (otóber, november).

Zodpovedný za zabezpečenie: zástupca rady školy Požgayová

Február – Marec

- Návrh rozpočtu školy na r. 2023

- Výsledky hospodárenia školy za r.2022

- Návrh na počty žiakov do 1. ročníka a do MŠ pre školský rok 2023/24

- Výročná správa Rady školy za rok 2022

- Priebežné výsledky záujmovej činnosti žiakov za r. 2022

Zodpovedný za zabezpečenie: zástupca rady školy Požgayová

Jún – Júl

- Informácia o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu do ďalšieho školského roka 2023/24.

- Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu.

- Informácia o využívaní priestorov školy (ihrisko, telocvičňa a ostatné prenájmy) počas prázdnin a v čase mimo vyučovania.

- Úspešnosť žiakov pri primaní žiakov na stredné školy.

Zodpovedný za zabezpečenie: zástupca rady školy Požgayová

Tieto body boli na rade školy prerokované.

 

Na poslednom zasadnutí boli prerokované tieto boby:

1. Zápis detí do 1. ročníka a do MŠ na školský rok 2023/2024 Rada prešla zápis detí do 1. ročníka a do materskej školy na školský rok 2023/2024.

- Na zápis do 1. ročníka sa prihlásilo celkovo 80 detí, pričom vzhľadom na kapacitu školy sme schopní otvoriť dve až tri triedy.

- Do materskej školy sa prihlásilo celkovo 200 detí, avšak kvôli obmedzenej kapacite je možné prijať iba 30. Prednosť pri prijímaní budú mať deti s povinným predprimárnym vzdelávaním.

2. Plán činnosti školy na mesiac júl a počas školských prázdnin. Riaditeľ školy predniesol plán činnosti školy na mesiac júl a počas školských prázdnin.

- Počas školských prázdnin bude Školský klub detí (ŠKD) prevádzkovaný počas prvých dvoch týždňov v júli a následne opäť počas posledných dvoch týždňov v auguste.

- Prvý týždeň v júli bude na našej škole organizovaný futbalový a gymnastický tábor. Pre tento účel si prenajali aj telocvičňu a ihrisko.

- V mesiaci august majú ihrisko prenajaté športové kluby Slovan a Inter

3. Návrh na zmenu štruktúry ZŠ s MŠ Kalinčiakova od augusta 2023. Rada prešla návrh na zmenu štruktúry Základnej školy s materskou školou Kalinčiakova

4. Návrh k niektorým zmenám v organizácii školského roku 2023/2024 Rada prešla návrhy týkajúce sa niektorých zmien v organizácii školského roku 2023/2024.

5. Krátke zhodnotenie výsledkov žiakov a činnosti školy v šk.r. 2022/23

  - V T9 sme dosiahli v matematike percentuálny výsledok 43,8 % a v slovenskom jazyku 42,2 %. Tieto výsledky predstavujú 10% podpriemerné skóre v porovnaní so slovenským priemerom, ale korelujú so známky na vysvedčení.

- Odchádzajú nám dve triedy deviatakov

- štyria žiaci z 8. ročníkov boli prijatí na bilingválne štúdium

6. Plán investičnej činnosti na roky 2023 a 2024

- Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu výmeničky tepla a rozhodli sme sa, že v našej finančnej réžii zrealizujeme rekonštrukciu priestorov telocvične vrátane chodieb, spŕch a šatní.

- Výberové konanie na rekonštrukciu telocvične neprešlo z dôvodu administratívnych nedostatkov zo strany zriaďovateľa.

7. Utečenci a cudzinci na škole a s tým spojené ťažkosti v edukačnom procese

- Počet utečencov a odídencov z Ukrajiny sa stabilizoval na čísle 34. Títo jednotlivci majú prístup k psychologickej podpore z Ukrajiny dvakrát týždenne. Väčšina z nich sa úspešne dokázala začleniť do školských kolektívov.

8. Personálne zabezpečenie ZŠ a MŠ

- Akútny nedostatok učiteľov prvého stupňa (k budúcemu školskému roku hľadáme štyroch pedagógov prvého stupňa)

- Na druhom stupni je problémom zohnať kvalitných učiteľov matematiky, fyziky

9. Zámery školy do budúcnosti

- Vystavanie tribúny

- Vzhľadom na plánovanú školskú reformu v roku 2026 bude nevyhnutné pripraviť učiteľov na túto zmenu a zabezpečiť ich adekvátnu odbornú prípravu.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov základnej školy: 427

Počet žiakov materskej školy: 82

Počet tried: 21 ZŠ + 4 MŠ

Podrobnejšie informácie: Z celkového počtu máme 17 žiakov, ktorí študovali v zahraničí.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
ZÁKLADNÁ ŠKOLA          
počet tried33322222221
počet žiakov565567483843344541427
z toho ŠVVP219171265548
z toho v ŠKD524756418    204
z toho stravujúcich sa v školskej jedálni555366453025212515335
           
MATERSKÁ ŠKOLAlienkymotýlikyvčielkysovičky      
Počet oddelení materskej školy1111     4
počet detí19212121     82
z toho stravujúcich sa v školskej jedálni19202120     80

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.
Základná škola   
TPP26924
DPP1137,8
Znížený úväzok404
ZPS222
Na dohodu222
    
Materská škola   
TPP525
DTP303
Znížený úväzok000
ZPS000
Na dohodu000
    
Podporný tím   
TPP301
DTP202
Znížený úväzok000
ZPS000
Na dohodu000
    
Školský klub detí   
TPP605,10
DTP402,41
Znížený úväzok502,45
ZPS000
Na dohodu000
   
Školské stravovacie zariadenie   
TPP055
DTP022
Znížený úväzok010,5
ZPS000
Na dohodu000

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov v ZŠ03535
učiteľov v MŠ178
vychovávateľov07,57,5
asistentov učiteľa044
špeciánych pegagógov022
psychológov000
    
spolu155,556,5

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.BInformatika8
5.A, 5.B, 6.A, 6.BTechnika4
6.B., 8.B, 9.AB, 9.ACEtická výchova4

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

- Dejepisná olympiáda (okresné kolo:  D. Artim, F. Baláž – 6. ročník)

- Geogratická olympiáda – školské kolo 5., 6. a 8. ročník

(Ella Bartáková, Filip Žilinský, Patrik Piliar, Karolína Križanová, Sofia Grishina, Samuel Vajda, Nicolas Jarab, Matea Pribela, Daniel Pribela, Leo Jány, Oliver Bulík, Dominik Bottán - Bartáková, Žilinský, Piliar postúpili do okresného kola)

- Biologická olympiáda:

  - kategória C-TP: Michaela Grajciarová, Jerguš Cenký

       Marco Bodorík, Monika Pelechová – postup do

       okresného kola, kde Pelechová získala II. miesto

         -kategória e-ZOO: Martin Tkačík, Arthur Majka, Jakub Artim – postup     

                                  do okresného kola

         -kategória e-GEO: Vanesa Biščová, Olivier Mortreux

         -kategória D-TP: Tatiana Kašáková, Michaela Chudá, Barbora

                     - Gužiková, Jakub Križan – postup do okresného kola         

- Biblická olympiáda – 2 žiaci

 

-Matematický klokan 45 žiakov – súťaž pre žiakov 1. aj 2. stupňa (Tobias Proft 82,5%)

 

-Športové súťaže a umiestnenia:

- V školskom roku 2022/2023 sme sa ako zvyčajne prihlásili do väčšiny športových súťaží organizovaných školami našej mestskej časti:

- Florbal st. žiakov ZŠ

- Vybíjaná žiačok 2. stupňa ZŠ

- Atletika žiakov a žiačok 2. stupňa ZŠ

- Futbal McDonald Cup 1. stupeň

- Futbal SFZ žiakov 2. stupňa (mladší žiaci)

- MIDIcool volley cup dievčat 2. stupňa ZŠ

- 3x3 basket starších žiakov 2. stupňa ZŠ

- Najlepšie dosiahnuté výsledky v šk. roku 2022/ 2023:

·        1.Futbal:

- Šk. pohár ml. žiakov 2. stupňa ZŠ v malom futbale: 2. miesto - okres,

- McDonald Cup žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ: 1. miesto – okres,

                                                                           3. miesto - kraj

- Futbalový Turnaj na ZŠ za kasárňou pre žiakov 2. stupňa: 3. miesto

2.Vybíjaná žiačok 2. stupňa ZŠ: 3. miesto – okres 

3.Atletika žiakov a žiačok 2. stupňa ZŠ:

    - 2. miesto – družstvo dievčat

    - 1. miesto – 60 m, skok do diaľky: Laura Vladárová (6.A)

    - 1. miesto – 60 m, skok do diaľky: Rastisalv Ondera (8.A)

    - 2. miesto – hod raketkou: Oleksandra Ifailova (9.AC)

    - 3. miesto – vrh guľou: Nina Polcíková (8.A) 

4.Florbal st. žiakov ZŠ: 2. miesto – okres

5.MIDIcool volley dievčat 2. stupňa: 1. miesto – obvodné kolo, 4. miesto  

     – regionálne kolo

6.3x3 Basket st. žiakov ZŠ: 3. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2022/2023 sme sa zapojili do rôznych akcií a pokračovali sme v aktivitách, ktoré sa nám osvedčili v minulých rokoch. Jednou z tradičných akcií na našej škole je súťaž tried - Najtrieda. Celoročná súťaž pozostáva z viacerých kôl. Každé je zamerané na inú oblasť: napr. výzdoba triedy na tému Jeseň a Halloween, športové súťaže, pohybové hry spojené so vzdelávacími aktivitami, tvorba spoločných triednych plagátov na rôzne témy (Nežná revolúcia, Kultúra a zvyky spolužiakov cudzincov a pod... )

Ďalšou tradičnou akciou je Najžiak / najžiačka. Tu si deti (ale aj učitelia) spomedzi seba vyberú toho/tú, ktorá si plnila svoje školské povinnosti nad rámec svojich povinností, zapájala sa do školských aj mimoškolských aktivít a pod.

Žiaci spolu so svojimi učiteľmi navštevovali lesopark s prednáškami o živote rôznych druhov rastlín a živočíchov žijúcich v lesoch okolo Bratislavy. Niektoré triedy navštívili farmu a oboznámili sa so životom zvierat a ľudí na farme. Žiaci druháci a prváci sa zúčastnili predstavenia v bábkovom divadle. Starší žiaci navštívili predstavenie v anglickom jazyku. Do školy prišlo sférické kino, kde si žiaci prvého stupňa pozreli projekciu v 3D.

Žiaci prvého stupňa pokračovali vo výučbe korčuľovania, plávania, pohybových hier a atletiky na hodinách športovej prípravy. Vyučovanie športovej prípravy je nad rámec hodín školského vzdelávacieho programu a ponúkame tieto aktivity rodičom a ich deťom v rámci vyučovania a fungovania školského klubu detí. Tak isto im ponúkame jednu hodinu futbalovej prípravy (futbalového tréningu) v spolupráci s futbalovými trénermi.

Po niekoľkých rokoch sme sa vrátili k usporiadaniu Vianočnej besiedky. Na jej realizácii sa podieľali všetky deti so všetkých tried prvého stupňa. Každá trieda si pripravila nejaký program: pásmo piesní, básní, kolied, vinšov, scénku. V jeden decembrový podvečer deti vystúpili pred svojimi rodičmi a učiteľmi v kultúrnom dome.

Využívali sme okolie školy a školský športový areál pre vychádzky a pobyt na čerstvom vzduchu.

31.8.2023 škola usporiadala futbalový KalinaCup. Zúčastnili sa ho 4 futbalové družstvá kategórie U11. Turnaj sa konal pri príležitosti dňa ústavy a blížiaceho sa stého výročia založenia školy.

V marci boli žiaci druhého stupňa na lyžiarskom výcviku. Tesne pred nimi absolvovali deti 1. stupňa zimnú školu v prírode, kde sa učili lyžovať a snowbordovať. V máji žiaci druhého ročníka absolvovali letnú školu v prírode.

Aj v tomto roku sme vydali školský časopis, do ktorého prispievajú svojimi prácami nielen učitelia, ale hlavne žiaci.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

V školskom roku 2021/2022 sme pokračovali v nasledujúcich projektoch:

Naučme deti korčuľovať a plávať - hlavným cieľom je poskytnúť deťom základy korčuľovania a plávania.

Športové osobnosti spojené so školou - absolventi našej školy (športovci, ktorí reprezentujú Slovensko a pochádzajú z Bratislavy)

Školský EKO-projekt "Pramene Malých Karpát" - projekt je organizovaný školou na podporu životného prostredia a spolufinancovaný s rodičmi. Cieľom projektu je spoznať malokarpatské studničky a v rámci medzipredmetových vzťahov: prírodoveda, vlastiveda, biológia, geografia, etická výchova, dejepis, telesná a športová výchova viesť deti k ochrane prírody a životného prostredia v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Snažíme sa viesť žiakov k starostlivosti o prírodu, spoznávať krásu prírody, históriu krajiny a zároveň u žiakov pestovať manuálne zručnosti (čistenie studničiek).

Futbal to je hra - projekt futbalovej prípravky (projekt pre MŠ a prvý stupeň ZŠ).

Florbal pre všetkých - zameraný na športovú hru a herné činnosti.

Školské ovocie - deťom je ponúkané v školskej jedálni čerstvé ovocie a zelenina raz týždenne a 100% ovocná šťava.

Erazmus + - Zapojené sú naše tri pani učiteľky z MŠ, projekt bude pokračovať i v školskom roku 2023/2024.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2022/2023 sme inšpekciu nemali.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky školy sú hygienicky i technicky vyhovujúce. V tomto školskom roku sme využívali 31 učební, z toho 7 odborných. 2 telocvične a 1 posilňovňu, školskú jedáleň. Stále sa nám nepodarilo vymeniť obloženie telocvične a palubovku, vymaľovať telocvičňu. Aj napriek tomu je telocvičňa využívaná vo výchovno-vzdelávacom procese. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame odborné učebne: fyziky a chémie, biológie, výtvarnej výchovy, učebňu výpočtovej techniky, 2 učebne cudzích jazykov, knižnicu a čitáreň. V prevádzke máme aj multimediálnu učebňu s kapacitou 30 miest s DVD rekordérom a televízorom a tri učebne vybavené interaktívnou tabuľou a dve s dataprojektorom. Odborné učebne jazykov sú moderne zariadené, ostatné učebne je potrebné priebežne doplniť o novšie vybavenie a učebné pomôcky. Vo všetkých učebniach a triedach máme keramické tabule. V každej kmeňovej učebni je počítač a veľká obrazovka, aby všetci žiaci videli. Do budúcna chceme viac využívať aj knižnicu ako zdroj informácií. V školskej knižnici sme doplnili niekoľko nových titulov pre žiakov prvého, aj druhého stupňa. Je to beletria súčasných autorov píšucich pre deti, ktorá v knižnici chýbala. Zriadili sme čitáreň, kde deti môžu v rámci hodín slovenského jazyka a ŠKD čítať pod dozorom učiteľov a vychovávateľov.

Budova školy je už opotrebovaná a potrebovala by generálku. Postupne sa vynovuje a vymieňa staré za nové. Všetky okná sú plastové - nové. V priebehu roku sa do školy investovali finančné prostriedky z MČ BNM na výmenu zvyslých rozvodov vody, čiastočná výmena kanalizácie v budove školy a v exteriéri. Vyregulovalo sa kúrenie. Na radiátori sa namontovali regulátori, ktoré sa dajú samostatne automaticky prenastavovať a ovládať pomocou programu cez WIFI. Je potrebné vymeniť zvyšné - staré elektrické vedenie a vymeniť podlahy. Toto sa nám podarilo len na prízemí budovy opät z finančných prostriedkov zriaďovateľa. Skrinky namiesto šatní mali v tomto roku všetky triedy okrem prvákov.

Školská jedáleň je technicky aj hygienicky vyhovujúca. Poskytuje našim žiakom výživnú a plnohodnotnú stravu, ktorá je hlavne u športovcov, ale aj ostatných žiakov veľmi potrebná. Technické zariadenia v kuchyni sú zväčša zastarané, v budúcnosti bude nutné nainštalovať odsávanie pár z objektu, zakúpiť pece a sporáky, vymeniť podlahu a kompletne vyneniť výťah.

Areál školy prešiel v minulosti rekonštrukciou. Žiaci môžu využívať futbalové ihrisko s umelou trávou, menšie tréningové futbalové ihrisko s prirodzeným trávnikom, bežeckú 110 metrovú 7 dráhu s pieskovým doskočiskom. Je potrebné zrekonštruovať malé multifunkné ihrisko s umelým povrchom.

Pri škole pôsobí materská škola, v ktorej sa vzdeláva a hrá 81 detí. Deti majú edukačnú činnosť v štyroch herniach. K dispozícii majú 3 spálne, jednu pohybovku na telovýchovné aktivity. Majú možnosť využívať aj školskú telocvičňu a rozcvičovňu. Stravujú sa v školskej jedálni vo vymedzenenom čase pre materskú školu. Materská škola využíva pri svojom vzdelávacom procese pomôcky a techniku určenú pre MŠ.

Počas roka sa dovybavili dve vonkajšie ihriská pre materskú školu hracími prvkami a edukačnými zónami na rôzne vzdelávacie činnosti.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Na škole máme veľa šikovných detí, ktoré dosahujú výborné výsledky v športe, aj vo vyučovaní. No je ich čoraz menej. Je to preto, lebo v spoločnosti klesá záujem o šport. Aj my "zápasíme" s nedostatkom talentovaných žiakov, a preto prijímame takmer všetkých žiakov, ktorí prejavia záujem študovať na našej základnej škole so školským športovým programom.

Chceme, aby sa zlepšil prospech žiakov. Individuálne pristupujeme ku každému žiakovi, spolupracujeme s rodičmi. Máme záujem zvýšiť naplnenosť tried a zvýšiť tak celkový počet žiakov školy. V poslednom období vzrástol záujem cudzincov (z Ruska, Ukrajiny, Iránu....) o štúdium na našej škole a aj to prináša problémy v štúdiu, pretože cudzinci nevedia po slovensky a častokrát ani po anglicky.

Od marca 2022, kedy sa začal vojnový konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, sa u nás v škole vystriedalo mnoho ukrajinských detí. Niektoré prišli na krátky čas a vrátili sa späť na Ukrajinu, niektoré odišli do iných krajín sveta. Máme tu aj také deti, ktoré sú tu od začiatku konfliktu. Ku koncu školského roka navštevovalo školu 38 ukrajinských detí. Aj napriek našej snahe na rôznych miestach a v rôznych inštitúciách sa nám nepodarilo pre nich zabezpečiť učiteľa slovenského jazyka, ktorý by sa im venoval po vyučovaní, aby sa rýchlejšie naučili po slovensky. Slovenský jazyk ich učili učitelia a asistentky učiteľa na rôznych hodinách a venovali sa im individuálne.

Chceme prispieť k zlepšeniu a ochrane životného prostredia zbieraním a triedením odpadu, ktorého škola vyprodukuje veľké množstvo. Darí sa nám to len z časti, nie vo všetkých triedach. Niektoré triedy chodia zbierať odpad a čistiť studničky na bratislavskú Kolibu. V tomto budeme pokračovať aj v budúcnosti.

Už niekoľko rokov zápasíme s nedostatkom kvalifikovaných učiteľov, zanietených pre svoju profesiu. Ani mladí, "čerstvo začínajúci" učitelia nevydržia v školstve dlho a hľadajú si iné zamestnania.


SWOT analýza ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava

 

Silné stránky školy

1. Pedagogické riadenie naklonené inovatívnym zmenám

2. Funkčné a konštruktívne vzťahy vedenia školy a pedagogických zamestnancov

3.Odbornosť pedagogických zamestnancov

4.Podporný tím pre začlenených žiakov

5.Skúsenosti s multikultúrnou problematikou a vzdelávaním cudzincov

6.Organizácia - školských predmetových olympiád, LVK, plaveckých výcvikov, ŠvP, exkurzií

7.Úspešná účasť žiakov v športových súťažiach na krajskej a celoslovenskej úrovni

8.Účasť žiakov v okresných kolách predmetových olympiádach

9.ŠKD s pestrou ponukou záujmovej činnosti

10.Tradícia organizovania aktivít na podporu priaznivej klímy v škole - Najtrieda, Najžiak, projektové dní, školský časopis, preventívne programy

11.Dlhodobo fungujúce projekty  a) športové - Učíme sa korčuľovať a plávať, Futbal nás baví, b) environmentálne - Starostlivosť o studničky na Kolibe, c) zdravá výživa – Viem čo zjem, Kalina Food Day 

12.Prezentácia školy na verejnosti - vlastná web stránka školy, sociálne siete – Facebook

13.Elektronický dochádzkový a informačný systém pre žiakov a rodičov

14.Vybavenosť školy počítačovou technikou ( PC v triedach, projektory, počítačové učebne, pripojenie na internet, WIFI aj pre žiakov)

15.Realizovaná rekonštrukcia kanalizácie, vody,  kúrenia a centrálna elektronická regulácia vykurovania 

16.Výborná vybavenosť pre športovú činnosť - telocvičňa, posilňovňa, pohybová telocvičňa, rekonštruovaný vonkajší areál

17.Prenájom vlastných priestorov školy za účelom zabezpečenia ďalších zdrojov financií

18.Výhodná poloha školy a ľahká dostupnosť z celej Bratislavy a aj okolia- zastávky MHD a prímestskej dopravy v tesnej blízkosti školy

19.Blízkosť športovísk potrebných na prenájom a realizáciu ŠkVP

 

Slabé stránky školy

1.Nedostatok absolventov pedagogických fakúlt – najmä pre 1. stupeň

2.Vysoké pracovné úväzky – preťaženosť učiteľov

3.Malá ochota pracovníkov školy ku zmenám

4.Nedostatočné ohodnotenie pedagogických zamestnancov

5.Nárast počtu detí s poruchami učenia

6.Podpriemerné výsledky testovania T9

7.Nárast patologických javov ( fajčenie, tabak, kyberšikana)

8.Chýbajúce oddychové zóny pre učiteľov a žiakov

9.Nie všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami resp. veľkoplošnými obrazovkami

10.Energetická náročnosť prevádzky budovy školy - potreba zateplenia  budovy

11.Ďalšie potrebné rekonštrukcie –  telocvičňa (vrátene šatní a toaliet), výmeničky tepla, podláh v triedach a na chodbách, elektrické rozvody na poschodí

12.Absencia iných zdrojov financovania – sponzoring, občianske združenie

 

Príležitosti

1.Pripravovaná reforma vo vzdelávaní - tvorba nového ŠkVP

2.Podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov

3.Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami -  MPC, Edusteps, CPP

4.Implementácia nových trendov vo vzdelávaní

5.Príprava a realizácia školských projektov so zameraním na skvalitnenie vzdelávania

6.Možnosť zapájať sa do projektov a súťaží organizovaných rôznymi inštitúciami alebo organizáciami

7.Možnosť získavať mimorozpočtové zdroje

8.Zvyšovanie záujmu rodičov o školu prostredníctvom spoločných aktivít – brigády, akadémie, besedy

9.Spolupráca so zriaďovateľom – vyššia podpora školských a mimoškolských aktivít

10.Spolupráca so športovými klubmi pôsobiacimi v blízkosti školy na personálnom zabezpečení ŠkVP

11.Riešenie energetickej náročnosti školy - zateplenie budovy školy

 

Hrozby

1.Preferencia trávenia voľného času detí vo virtuálnom prostredí na úkor športu či ďalšieho vzdelávania

2.Negatívny vplyv sociálnych sietí  -  vandalizmus, agresívne, znevažujúce a život ohrozujúce správanie detí

3.Nezáujem časti rodičov o dianie v škole

4.Nestále legislatívne prostredie v školstve, narastajúca byrokracia a administratívne zaťažovanie učiteľov

5.Nemotivujúce finančné a spoločenské ocenenie učiteľa,

6.Nedostatok pedagogických zamestnancov na trhu práce

7.Rast nákladov na prevádzku školy a prenájom športovísk potrebných na realizáciu ŠkVP

8.Negatívne dopady nepriaznivej ekonomickej situácie na rodinný rozpočet

9.Nedostatočný záujem poslancov a zriaďovateľa finančne participovať na aktivitách školy

 

SWOT ANALÝZA Materskej školy pri základnej škole Kalinčiakova 12, Bratislava

 

Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení.

 

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

  Vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej školy

  Opotrebovaný vonkajší stav budovy – fasáda školy

 Pozitívna socio-emocionálna klíma v škole

 Opotrebovaný a hrdzavý plot  

  Dobré medziľudské vzťahy na pôde školy

Nedostatočná kapacita predškolského zariadenia

  Vzdelávanie zážitkovým učením

  Nízke finančné ohodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov

 Škola otvorená partnerskej spolupráci, spolupráci s rodinou, informovanosť rodičov

Delegovanie kompetencií od riaditeľa k  učiteľovi, participácia

  Kreativita a iniciatívna pedagogických zamestnancov, participácia zamestnancov

sociálne rozdiely medzi deťmi

 Záujem pedagogických zamestnancov o ďalšie vzdelávanie

umiestnenie MŠ v budove ZŠ

 Ochota pedagogických zamestnancov a iných zamestnancov školy zastupovať za chýbajúceho zamestnanca, kolegu

Umiestnenie  spálni MŠ pod telocvičňou

 Zameranie školy-pohyb, zdravie, zdravý životný štýl a komunikačné schopnosti

Energetická náročnosť prevádzky budovy školy - potreba zateplenia  budovy

 

 ŠkVP upravený na mieru podmienkam školy

 teplota dosahujúca v letných mesiecoch až 32 stupňov v spálňach

  Pripravenosť detí na vstup do ZŠ

 

 Dostatok kvalitných učebných pomôcok, hračiek

 

  Výborná vybavenosť školy

 

  Realizácia aktivít pre deti, mimoškolských podujatí v spolupráci s rodinou, realizácia výcvikov (plávanie, korčuľovanie na ľade)

 

 Estetické vnútorné a vonkajšie prostredie materskej školy

 

  Bezpečný  školský dvor zameraný na rozvoj pohybových zručností detí

 

  Využívanie germicídnych žiaričov na zníženie chorobnosti detí

 

   Poloha školy

 

 

 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI

RIZIKÁ – OHROZENIA

  Záujem rodičov o kvalitnú výchovu a vzdelávanie ich detí založené na princípoch dobrého partnerstva

  Zvyšujúce sa administratívne zaťaženie vedenia školy a pedagogických zamestnancov

 Dostatok kvalifikovaných adeptov

  Nedostatočné ohodnotenie zamestnancov – nedostatočná motivácia

 Získavanie financií na rozvoj školy prostredníctvom výziev, projektov a grantov

 Status učiteľa v spoločnosti

  Prezentácia školy dostupnými formami, medializácia

  Zvyšujúci sa vek zamestnancov a nízky záujem mladej generácie o výkon pedagogickej práce

 Efektívne hospodárenie

  Nárast cien, zvyšovanie nákladov a výdavkov

 Kvalitný manažment

Delegovanie kompetencií od zriaďovateľa k  riaditeľovi, participácia

 Plánované vzdelávanie pedagógov v potrebných oblastiach

  Meniaca sa legislatíva

   Výmena pedagogických skúsenosti medzi učiteľmi z iných škôl

  Nízka pôrodnosť

  Inovatívne možnosti spolupráce s partnermi školy

 Demografické zmeny

Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami

 Nedostatočná kapacita predškolského zariadenia

  Možnosť uchádzať sa o granty

 Nízky záujem o všetky pracovné pozície v škole

 

 Narastajúci počet detí s logopedickými problémami  a špeciálnymi potrebami

 

  Ponuky a výzvy na vzdelávanie učiteľov s vysokými finančnými nákladmi

 

Opatrenia na odstránenie slabých stránok a rizík:

 hľadať spôsoby a metódy k motivovaniu pedagogických zamestnancov k zvýšeniu   výkonnosti, samostatnosti a k potrebe vzdelávať sa v potrebných oblastiach, motivovať pedagogických zamestnancov k získaniu atestácii,

    realizáciou otvorených hodín učiteľov si odovzdávať vzájomne pedagogické skúsenosti a vedomosti nadobudnuté vzdelávaní,

 naďalej zvyšovať kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti digitálnych  technológii s cieľom byť pripravení v prípade potreby na zvládnutie dištančného vzdelávania detí,

vzhľadom na zvyšujúci sa počet detí so ŠP vedieť v prípade potreby pripraviť individuálny plán vzdelávania a nasmerovať rodičov, čím umožníme dieťaťu neskoršie začlenenie do kolektívu,

  zapájať sa do projektov, grantov a výziev za účelom získania financií na ďalší rozvoj  školy,

motivovať zamestnancov, udržiavať pozitívnu klímu školy k dobrému výkonu  zamestnancov,

   administratívne zaťaženie eliminovať delegovaním úloh na všetkých jednotlivcov

 

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ


Počet žiakov so ŠVVP: 48 na začiatku školského roka.

Niekoľko žiakov bolo vyšetrených v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva. Počty sú uvedené v časti Údaje o počte žiakov.

Pre potreby žiakov so ŠVVP pracuje na škole podporný tím zložený so špeciálnej pedagogičky, 4 pedagogických asistentov pre školu, jednej asistentky pre materskú školu a špeciálnej pedagogičky pre materskú školu. Väčšinu zamestnancov máme financovanú z projetu MPC a z OÚ.

Podporný tím sa venuje nielen žiakom so ŠVVP, ale aj deťom, ktoré potrebujú riešiť zložitú životnú situáciu v rodine, problémy s učením, problémy v rodine  (napr. pri rozvode rodičov, úmrtí v rodine a pod.) A v neposlednom rade aj problémy v triednych kolektívoch. Pre školu je to veľká pomoc a prínos, lebo fungujú priamo na škole, poznajú žiakov, prostredie a situáciu. V budúcnosti bude potrebné vyriešiť ich financovanie nie cez projekty, ale priamo cez financovanie z prenesených kompetencií a vytvorením riadnych pracovných miest zahrnutých v tabuľkách pre ZŠ a MŠ.

 

Správa

o činnosti Školského podporného tímu Základnej školy s materskou školou na Kalinčiakovej ulici 12 v Bratislave

za školský rok 2022/2023

 

Školský podporný tím (ŠPT)

Jeho internými členmi sú dve špeciálne pedagogičky, výchovný poradca, štyria pedagogickí asistenti učiteľa v ZŠ .

Členovia ŠPT pracujú v oblasti depistáže, identifikácie a intervencie u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a individuálnymi potrebami. V septembri 2022 bolo na pedagogickej porade odsúhlasených 48 žiakov, ktorí na základe odborných vyšetrení, zaradení medzi žiakov so ŠVVP. V priebehu šk. roka 2022/2023 bolo ukončených sedem diagnostických vyšetrení v CPPPaP s predpokladom na integráciu v budúcom šk. roku. Päť žiakov 9. ročníka so ŠVVP ukončilo školskú dochádzku na našej škole.

 Členovia ŠPT sa venovali aj neintegrovaným žiakom s poruchami učenia a inými výchovno-vzdelávacími problémami. V priebehu šk. roka sa na našej škole vzdelávalo 44 odídencov z Ukrajiny a 4 deti z Ukrajiny v MŠ.

Školský špeciálny pedagóg v ZŠ:

- Vykonával odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky,  poradenstva a intervencie deťom a žiakom so ŠVVP;

- Poskytoval špeciálno-pedagogické služby, poradenstvo a konzultácie  v procese  výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom základnej školy;

- Spolupodieľal sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP a jeho aplikácii v praxi;

- Spolupracoval s odbornými zamestnancami centier výchovného poradenstva a prevencie a pripravoval podklady potrebné k vyšetreniu žiaka  ZŠ;

- Odporúčal zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie;

- Konzultoval aktuálne problémy žiakov, s vedením školy a rodičmi žiakov, u ktorých sa prejavili výrazné poruchy správania sprevádzané potvrdením psychiatrickej diagnózy;

- Aktívne sa zúčastnil zápisu do 1. ročníka ZŠ;

 

Počas šk. roka prebehlo 84 osobných, mailových konzultácií s rodičmi žiakov, obsahom ktorých bolo riešenie nedostatočného prospechu, nevhodného správania žiakov a návrhy na diagnostické vyšetrenia vývinových porúch učenia v CPaP a 7 hodín týždenne - individuálne intervencie so žiakmi.

 

Školský špeciálny pedagóg v MŠ:

- vykonával odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky,  poradenstva a intervencie deťom v MŠ

- poskytoval špeciálno-pedagogické služby, poradenstvo a konzultácie  v procese  výchovy a vzdelávania deťom, rodičom a pedagogickým zamestnancom materskej školy

- spolupracoval s odbornými zamestnancami centier výchovného poradenstva a prevencie

- v spolupráci so zamestnancami CPaP realizoval testy školskej zrelosti u predškolákov

- aktívne sa zúčastnil zápisu do 1. ročníka ZŠ

 

Počas šk. 2022/2023 roka prebehlo 48 osobných alebo mailových konzultácií so zákonnými zástupcami obsahom ktorých boli adaptačné problémy detí, školská zrelosť, rečové problémy detí. Prebehlo  230 individuálnych intervencií s deťmi.

 

Výchovný poradca:

- spolupracoval s členmi ŠPT

- plnil úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie mládeže

 

Pedagogickí asistenti učiteľa:

- spolupracovali  s učiteľmi v triede

- uľahčovali adaptáciu dieťaťa na prostredie školy a pomáhali pri prekonávaní výchovno-vzdelávacích problémov

- spoluorganizovali činnosti dieťaťa počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa

- vykonávali  pedagogický dozor počas neprítomnosti učiteľa a prestojov vo výchovno-vzdelávacom procese

- pomáhali prekonávať jazykovú bariéru žiakom z Ukrajiny v rámci predmetu RŠF a vyučovali slovenský jazyk

 

Terénni pracovníci:

- v rámci podpory a adaptácie odídencom, v druhom polroku šk. r. 2022/2023 bola poskytnutá psychologická podpora pre žiakov z UA, dvomi psychologičkami z UA v spolupráci s INKLU- centrom,  podpora bola zabezpečená 2x týždenne

- zabezpečovali aj konzultácie s rodičmi žiakov  

- dňa 12. júna 2023 sa zúčastnili rodičovského združenia, ktoré  bolo zamerané na riešenie aktuálnych problémov začleňovania žiakov z UA v školskom systéme

Porady ŠPT:

Prebiehali  priebežne podľa aktuálnej situácie.

ŠPT úzko spolupracoval s odborníkmi z centra CPaP Vajnorská 98, Bratislava III.. Členovia ŠPT sa pravidelne zúčastňovali vzdelávania a iných podporných aktivít. CPaP poskytovalo školským podporným tímom systémovú podporu, sieťovanie, odborné témy zamerané na metodické usmerňovanie podporných tímov, podpora duševného zdravia, inkluzívneho vzdelávania, extrémizmus, legislatívne zmeny a poradenstvo a radikalizmus supervíziu, podporu inkluzívnych hodnôt pri podpore všetkých detí a ľudí v školskom prostredí.

 

Východiská pre budúci školský rok:

- v rámci Národný projekt – Podporujúce profesie III  boli podané žiadosti na obsadenie  miest v nasledujúcich pracovných pozíciách: pozícia školský psychológ, sociálny pedagóg, pedagogický asistent, školský logopéd

- pokračovať v spolupráci s ukrajinskými terénnymi pracovníkmi

- zintenzívniť spoluprácu s učiteľmi 1. a 2. stupňa

- posilniť asistenciu pre žiakov so ŠVVP v hlavných vyučovacích predmetoch SJL, MAT

- prerozdeliť počty integrovaných žiakov v triedach

- pokračovať v priebežných vzdelávaniach a školeniach

- poskytovanie individuálnej podpory žiakom a rodičom

- doplnenie materiálno – technickej podpory pre ŠPT

 

 

V Bratislave dňa 30.06. 2023                                        Mgr. Tóthová Eva

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: 85 / 27 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: 56 / 21 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 9 / 2 dievčatá

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.SpoluPoznámka
Počet žiakov01 osemročné gymn.  4 bilinguálna SŠ40 47 žiakov1 žiak študoval a aj zostal v zahraničí
  1 konzervatórium      

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Okrem 40 deviatakov, ktorí sa hlásili na stredné školy, sme mali päť piatakov, ktorí robili skúšky na 8-ročné gymnáziá. Len 1 z nich zobrali, ostatní neuspeli a zostali našimi žiakmi. Jednu piatačku zobrali na tanečný odbor na konzervatórium. Štyroch ôsmakov zobrali na 5 ročné bilinguálne štúdium. Jeden deviatak študujúci v zahraničí pokračuje na strednej škole v zahraničí.

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

40 deviatakov bolo prijatých na strednú školu na Slovensku.

1 deviatak, ktorý študoval v zahraničí, pokračuje na strednej škole v zahraničí.

4 ôsmaci študujú na bilingualnych 5 - ročných stredných školách.

1 piatak odišiel študovať na 8 - ročné gymnázium a

1 piatačku zobrali na tanečný odbor konzervatória.

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINFMAT2NJOBNPVCPDAPRV2RJ
1.A1    1  1,16    1 
1.B1    1  1,32    1,05 
1.C1    1  1    1,2 
2.A1,82    1  1,65    1,24 
2.B1,24    1  1,41    1,35 
2.C1,39    1,11  1,56    1,28 
3.A1,35    1 1,051,85  11,6  
3.B1    1 11,52  11,14  
3.C1,4    1,15 1,11,75  11,35  
4.A1,86    1 12  11,36  
4.B1,91    1,09 12,52  11,78  
5.A1,61,51,73 1,271 12,43      
5.B2,171,51,83 1,891 12,28      
6.A1,9521,762,11,861 1,052,91,451,57   1,5
6.B2,152,42,452,552,71 1,13,351,292,05   1,4
7.A1,941,592,472,652,121,351,8212,532,082,18   2
7.B2,4622,772,462,151,151,7713,312,442,54   1
8.A22,321,952,421,2112,3711,951,81,58   1,79
8.B2,382,382,12,571,431,092,811,12,431,731,67   1,67
9.AB2,221,942,222,611,33 2,72 2,6122   2,17
9.AC2,592,52,592,51,55 2,64 2,912,292,45   3

TriedaSJLSPRSRLSPFTHDTSVVLAVYV
1.A1,2611  1 1
1.B1,3711  1 1
1.C1,2711,07  1 1
2.A2,2411  1 1
2.B2,2911  1 1
2.C2,281,061  1,06 1,06
3.A2,0511  11,451
3.B1,2411  111
3.C1,81,141  11,41
4.A211  11,681
4.B2,391,131  11,871
5.A2,21,131111,19 1
5.B2,061,05 111 1
6.A2,4311,111,171,051 1
6.B2,9111,3311,05 1
7.A2,711,2411,291,651 1
7.B2,541,07111,211,07 1
8.A2,581,091,081,2911,11 1
8.B2,711,1411,291,231,14 1,14
9.AB2,781111,061,12 1
9.AC3,051,09111,051,55 1,05

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A181800
1.B191900
1.C191603
2.A171610
2.B201712
2.C181710
3.A212010
3.B242301
3.C222101
4.A222200
4.B262213
5.A181602
5.B202000
6.A232300
6.B202000
7.A201703
7.B141400
8.A232111
8.B222200
9.AB181800
9.AC232201

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie


    
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu   
  september - december 2022január - august 2023spolu
PK1 060 572940 2262 000 798
OK127 210262 352389 562
ŠKD    
ŠJ    
    
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov s hmotným zabezpečením školy od rodičov   
 predpis VZNseptember - december 2022január - august 2023spolu
757 00015 86622 866
ŠKD3826 22337 73263 955
ŠJ réžia125 80018 86124 661
ŠJ strava 19 64233 78153 423
58 665106 240164 905   
    
3. Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy   
  september - december 2022január - august 2023spolu
činnosť na krúžky 3 7635 6459 408
    
4. Finančné prostriedky od rodičov, právnických osôb, fyzických osôb v členení podľa finančných aktivít   
  september - december 2022január - august 2023spolu
nájmy 19 43242 34961 781
    
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov a z projektov   
na deti z Ukrajiny 81 547 
na učebnice 4 984  

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Florbalový krúžok pre 1. stupeň25 Mgr. Jozef Repka
Florbalový krúžok pre 1. stupeň17 Mgr. Jozef Repka
Florbalový krúžok pre 2. stupeň15 Mgr. Miloš Smoleniak
Futbalový krúžok pre 1. stupeň30 Mgr. Marko Kačmarek
Krúžok stolného tenisu20 Mgr. Anežka Kostelecká
Krúžok - "Tvorítko " 1. stupeň27 Petra Zemancová
Ranný kruh21 Mgr. Denisa Kičková
Krúžok korčuľovania a plávania pre žiakov 2. - 4. ročníka67 Mgr. Miloš Smoleniak
Krúžok slovenského jazyka pre žiakov 9. ročníka37 Mgr. Zuzana Rišiaňová
Výtvarný krúžok pre 2. stupeň20 Mgr. Eva Bukovenová
Počítačový krúžok pre žiakov 1. stupňa22 Mgr. Branislav Benčič
Počítačový krúžok pre žiakov 2. stupňa17 Mgr. Jana Šimová
ŠKD 1.A13 Petra Zemancová
ŠKD 1.B15 Kristína Heráková
ŠKD 1.C16 Mgr. Rosemarie Čmelková Gáliková
ŠKD 2.A , 2.B24 Mgr. Valentyna Denisova
ŠKD 2.B, 2.C22 RNDr. Dagmar Brezulová
ŠKD 3.A, 5. ročník23 Mgr. Jozef Repka
ŠKD 3.B18 Mgr. Martina Harbaľová
ŠKD 3.C19 Mgr. Denisa Kičková
ŠKD 4.B, 4.C27 Mgr. Ľuba Lednárová
Pohybovo - aerobikový krúžok pre dievčatá 2. a 3. ročníka 20 Mgr. Rosemarie Čmelková Gáliková

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola pravidelne spolupracuje s rodičmi. Na škole pracuje poradný orgán Rada rodičov, v ktorom sú zastúpení rodičia z jednotlivých ročníkov a tried. Sú volení rodičmi vždy na začiatku školského roka. Rada rodičov sa stretáva štvrťročne. Rodičia sa zaujímajú o prácu detí, väčšina pravidelne navštevuje školu, zúčastňuje sa triednych aktívov (3 - 4 krát ročne). Majú možnosť konzultovať s vyučujúcimi nielen formou ústnej komunikácie, ale aj formou mailov a prostredníctvom edupage. Každý rodič má prístup k elektronickej žiackej knižke, ktorú rodičia ocenili a vyhovuje im. Väčšie problémy robia škole rodičia, ktorí nejavia záujem o svoje deti, a problémy riešia až po vyzvaní riaditeľom školy. Komunikácia s rodičmi je potrebná a pomáha triednemu učiteľovi v jeho práci. Zo strany učiteľov je tu ochota pomáhať žiakom, doučiť ich chýbajúce učivo a riešiť problémy v učení i správaní.

Rodičia sa zaujímajú o zlepšenie podmienok a finančné zabezpečenie vyučovacieho procesu a celého fungovania a chodu školy. Z finančného rodičovského príspevku ZRŠ prispievajú škole finananciami na súťaže, učebné pomôcky, na pomôcky a hry do ŠKD, školy v prírode, lyžiarske kurzy, sústredenia a pod.

Na škole pôsobí Rada školy, jej zloženie je stanovené zákonom (viď tabuľka Rada školy str. 1). Činnosť školskej rady zabezpečuje štatút Rady. Rada školy sa pravidelne stretáva.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Hodnotiaca správa PK slovenský jazyk – dejepis: 2022/2023

 

           V školskom roku 2022/2023 boli hlavné úlohy a ciele určené v Pláne práce splnené. Učivo vo všetkých ročníkoch prebraté, dodržiavali sa učebné plány, rešpektovali sa štandardy a učebné osnovy. Všetci žiaci z predmetu slovenský jazyk a dejepis prospeli.

          K práci sme žiakov motivovali aj tvorbou triednych projektov i  literárnou tvorbou využitou aj  v školskom časopise.

         Individuálne sme pristupovali k žiakom s poruchami učenia a správania,  dôraz sme kládli na  ich pomalšie tempo či určenú diagnózu. Spolupracovali sme so školskými pedagogickými asistentkami, ktoré boli prítomné na niektorých hodinách slovenského jazyka, a aj so špeciálnou pedagogičkou.  

Snažili sme sa aj individuálne pristupovať k žiakom – cudzincom, žiaľ na našich vyučovacích hodinách, kde sa musíme venovať všetkým žiakom, a z toho majú mnohí rôzne poruchy učenia, ostával na individuálny prístup k cudzincom naozaj minimum času.

Z krúžkov tento rok fungoval Krúžok slovenského jazyka pre 9. ročník, ktorý slúžil ako príprava na testovanie a prijímacie pohovory.

Rozvoj čitateľskej gramotnosti sme podporovali prácou s textami v učebniciach a hlavne vlastnými doplnkovými učebnými materiálmi. Kládli sme dôraz na komunikáciu, utvrdzovali sme u žiakov poznatky z predchádzajúcich ročníkov. Hlavným negatívom stále ostáva  nedostatočná príprava žiakov na vyučovacie hodiny a prístup niektorých z nich ku školským povinnostiam.  Naďalej pretrvávajú aj nedostatky v čitateľskej zbehlosti a v správnom používaní pravopisu.

 

Vzdelávanie učiteľov:

Tento školský rok k nám pribudla nová kolegyňa – absolventka VŠ - Mgr. M. Kišeľáková, ktorá 13.6. úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie pod vedením Mgr. Z. Rišiaňovej.

 

Testovanie T5:

Tento školský rok sa Testovanie 5 neuskutočnilo.

 

Testovanie T9:

Úspešnosť našich žiakov: 41,7%, (úspešnosť bez ukrajinských žiakov 45,8%) celoslovenský priemer: 58,7%.  Výsledok je opäť pod celoslovenským priemerom, zohľadňuje však vzdelávacie výsledky a známky žiakov 9. ročníka.

9.AB: známky na vysvedčení zo slovenského jazyka:  2,69, resp. 2,78

9.AC známky na vysvedčení zo slovenského jazyka:   2,71   resp. 3,05

 

Akcie počas školského roka

-         Návšteva knižnice na Kutuzovovej ulici (5. ročník)

-         Beseda s autorkou detskej literatúry G. Futtovou (5. ročník)

-         Hviezdoslavov Kubín  ( 5.- 8. ročník + školské kolá)

-         1 číslo časopisu Kalina (december)

-         Školské rozhlasové okienko (3x do roka)

-         Literárna exkurzia do Modry (8. ročník)

-         Veľkí čítajú malým 

-         Dejepisná olympiáda (okresné kolo:  D. Artim, F. Baláž – 6. ročník)

 

  Východiská pre budúci školský rok:

-         pokračovať v pozitívach, odstraňovať negatíva

-         neustále  venovať väčšiu pozornosť čitateľskej gramotnosti a pri tom  spolupracovať v rámci medzipredmetových vzťahov aj s ostatnými vyučujúcimi

-         podporovať žiakov k ich vlastnej tvorbe

-         realizovať väčší počet školských projektov

-         vydávať školský časopisu Kalina

-         pokračovať v realizácii  školského rozhlasové okienka

-         zapájať  sa do literárnych a recitačných súťaží

-         ponúknuť žiakom 9. ročníka krúžok slovenského jazyka (príprava na Testovanie a prijímacie pohovory)

-         upriamiť našu pozornosť na cudzincov, pomôcť im pri výučbe slovenského jazyka a v jeho zdokonaľovaní sa

-         intenzívnejšia  komunikácia s vyučujúcimi, ktorí vyučujú slovenský jazyk na 1. stupni

-         viac a hlavne systematickejšie využívať prítomnosť pedagogických asistentiek na vyučovacích hodinách, a to aj v triedach „náročnejších“ a najmä tam, kde je viac integrovaných žiakov

-         pokračovať v exkurziách (literárno-dejepisné), návštev knižnice, kníhkupectva

-         doplnenie knižných diel školskej čitárne 

 

                                                    Zapísala: Mgr. Z. Rišiaňová

 

 

ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA ZA ŠK. ROK  2022/2023 - CUDZIE JAZYKY 

 

V šk. roku 2022/2023 sme sa okrem stretnutí predmetovej komisie CJ v našej škole zúčastňovali seminárov (aj online) organizovaných rôznymi vydavateľstvami.

         Podľa školského vzdelávacieho programu je v 5. ročníku  pridaná 1 vyučovacia hodina 1. cudzieho jazyka. Od 6. ročníka sa žiaci učia 2. cudzí jazyk (ruský a nemecký), kde je tiež zvýšená časová dotácia o jednu vyučovaciu hodinu. Za vhodné považujeme zavedenie predmetu rozširovanie špecifických funkcií pre žiakov s poruchami učenia v 6. ročníku (namiesto 2. cudzieho jazyka).

         Učivo bolo na 1. aj 2. stupni prebrané podľa plánov, mierny sklz pol lekcie nastal v 8. ročníku. Učivo bude dobraté budúci školský rok.

Počas vyučovania anglického jazyka na 1. stupni sme sa riadili obsahovým štandardom vzdelávania. Stanovené výchovno-vzdelávacie ciele boli splnené. Dodržiavali sme vzdelávací obsah pozostávajúci z desiatich okruhov na úrovni A1. Žiaci spoznávali kultúru – zvyky a tradície anglicky hovoriacich krajín. V 1. a 2. ročníku sme sa snažili, aby žiaci nadobudli pozitívny vzťah k cudziemu jazyku prostredníctvom využívania rôznych vizuálnych podnetov – hier, piesní, využitia IKT. V 3. a 4. ročníku sa kládol veľký dôraz na komunikatívnosť, počúvanie a čítanie s porozumením a obohacovanie slovnej zásoby.

Vedomostná úroveň žiakov na 2. stupni závisí od pozornosti a aktivity na vyučovaní, ale aj systematickej domácej prípravy a priebežnej kontroly zo strany rodičov, ktorá u mnohých žiakov chýba. Kladne hodnotíme, ak sa rodičia priebežne zaujímajú o výsledky svojich detí (najmä integrovaných).

Individuálne sme pristupovali k žiakom s poruchami učenia, pričom dôraz sme kládli na rozvoj komunikačných kompetencií. Títo žiaci postupovali primeraným tempom podľa individuálnych vzdelávacích plánov a boli skúšaní najmä ústnou formou, resp. písomný prejav sme následne ústne overili. U začlenených žiakov sú vyučovacie výsledky úmerné ich aktivite na vyučovacej hodine a domácej príprave.

Vyučujúci naďalej používajú spoločné testy po prebratí každej lekcie, vstupné testy zamerané na počúvanie s porozumením, polročné testy na čítanie s porozumením, výstupné gramatické testy.

Učebnice boli objednané od distribútorov jazykovej literatúry Megabooks (1. stupeň) a Littera (2. stupeň). Uprednostnili sme najvýhodnejšie cenové ponuky a bonusové programy, z ktorých sme získali ďalší doplnkový materiál. Tento školský rok to boli čítanky (3 tituly po 15 ks). Pracovné zošity boli hradené z príspevku POO. Budúci školský rok už dostal doložku aj Project 1.

Na prvom stupni bola v 1. a 2. ročníku používaná učebnica First Friends 1, 2, v 3. a 4. ročníku učebnica Family and Friends 1, 2. V 5. - 9. ročníku používame 4. edíciu učebnice Project. Učebnice rozvíjajú interkultúrne postoje prostredníctvom stránok oboznamujúcich žiakov s kultúrou anglicky hovoriacich krajín, ale aj medzipredmetové vzťahy. Výhodou 4. edície sú aj cvičenia na počúvanie s porozumením v pracovných zošitoch a doplnkové čítania v učebnici. Učebnice uľahčujú prácu vyučujúcich, ale aj prípravu na vyučovanie, nakoľko poskytujú aj podporný materiál – testy, online učebnice a pracovné zošity, interaktívne cvičenia a DVD k jednotlivým učebniciam.

Na výučbu 2. CJ – nemeckého bola v 6. – 9. ročníku používaná učebnica Beste Freunde 1, 2. Na vyučovanie 2. CJ – ruského bude aj naďalej používaná učebnica  Ruský jazyk.

Cudzie jazyky vyučujeme v kmeňových triedach a dvoch multifunkčných učebniach.

Motiváciu žiakov sme zvyšovali pozeraním DVD, tvorbou projektov a  rôznymi didaktickými hrami. Rozvoj čitateľskej gramotnosti sme podporovali prácou s textami v učebniciach i rôznych doplnkových materiáloch, ktoré máme k dispozícii.

Pozitíva v tomto školskom roku:

·        účasť na seminároch,

·        učebnice Project, First Friends, Family and Friends a podporné materiály k nim,

·        možnosť objednať učebnice z príspevku POO,

·        zvýšenie hodinovej dotácie cudzím jazykom (2. CJ – 1 VH, 1. CJ – 1 VH v 5. roč.),

·        spoločné testy a jednotné kritériá hodnotenia,

·        medzipredmetové vzťahy – prepojenie CJ a iných predmetov prostredníctvom stránok v učebniciach Project,

·        vytvorenie menších skupín s integrovanými žiakmi,

·        objednanie doplnkových materiálov z bonusov distribútorov učebníc (najmä čítaniek),

·        zapojenie sa do projektov Educate Slovakia, Európsky deň jazykov),

·        divadelné predstavenie v ANJ (7., 8. ročník).

Negatíva v tomto školskom roku:

·        absentujúca systematická príprava na vyučovanie a prístup niektorých žiakov k plneniu si povinností – aj u žiakov s poruchami učenia,

·        nedobratie si učiva viacerými žiakmi, ktorí boli uvoľnení na sústredenia, tréningy, dovolenky či chýbali kvôli chorobe,

·        nezrealizovanie súťaže v prednese anglickej poézie kvôli vysokej chorobnosti v decembri,

·        vysoký počet detí v skupinách (najmä na 1. stupni).

Východiská pre budúci školský rok:

·        pokračovať v pozitívach a odstraňovať negatíva,

·        vzbudiť záujem detí o jazyky od 1. ročníka a vhodnou formou motivovať žiakov i vo vyšších ročníkoch,

·        rozvíjať kompetencie podľa ŠVP,

·        zachovať delenie na skupiny s maximálnym počtom 15 žiakov,

·        nedávať v jednej triede vždy nulté a posledné hodiny, resp. VH po TSV/ŠP,

·        praktizovať individuálny prístup k žiakom s poruchami učenia,

·        apelovať na rodičov, aby viac kontrolovali svoje deti a pravidelne sa informovali o prospechu svojich detí,

·        dodržiavať postup pri sťažnostiach rodičov (vyučujúci → triedny učiteľ → vedenie školy),

·        klásť dôraz na čítanie, písanie a počúvanie s porozumením a ústny prejav (monologický i dialogický),

·        účasť na seminároch, konferenciách, školeniach a priebežných vzdelávaniach,

·        vo vyšších ročníkoch zorganizovať vyučovanie AJ zahraničnými študentmi z organizácie AIESEC,

·        zúčastniť sa divadelných predstavení v anglickom jazyku,

·        viesť deti k prednesu poézie a prózy v cudzom jazyku už od najnižšieho školského veku,

·        projektové vyučovanie (realizované v škole),

·        rozvíjať spoluprácu s ostatnými predmetmi (napr. informatika pri tvorbe projektov),

·        podporovať multikulturalitu (zapojenie žiakov pochádzajúcich z iných krajín do oboznámenia spolužiakov so svojou kultúrou).

Zapísala: Mgr. Jana Zemániková

 

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PK PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

(MAT–INF-FYZ–CHÉ-BIO-GEG-TECH) v školskom roku 2022/2023

 

Vedúca PK: Mgr. Lenka Balážová

 

Členovia PK: Mgr. Fenclová Renáta

Mgr. Rychtárechová Jana

Mgr. Rovenský Mário

Mgr. Zemániková Jana

Mgr. Šimová Jana

Mgr. Kostelecká Anežka

Mgr. Rišiaňová Zuzana

Mgr. Bukovenová Eva

Mgr. Benčič Branislav

Ing. arch. Csabayová Katarína

Mgr. Kačmarek Marko

Mgr. Krompaský Jakub

         Noga Dušan

 

     Od februára 2023 nastúpila do školy RNDr. Iveta Strížová s kombináciou vyučovacích predmetov matematika-fyzika, od apríla 2023 nahradili počas dlhodobej PN Mgr. Evu Bukovenovú Mgr. Jakub Krompaský a Mgr. Lenka Balážová (BIO) a ostatní vyučujúci po dohode so zmenou úväzkov (VYV, THD). Taktiež od apríla 2023 nastúpil na čiastočný úväzok Ing. Roman Csabay s kombináciou vyučovacích predmetov matematika-technika.

                  

Hlavné úlohy plánu práce PK vychádzali z:

1.Sprievodcu školským rokom 2022/2023 v súlade s odporúčaniami,

2.inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu,

3.Školského vzdelávacieho programu,

4.Plánu práce školy na školský rok 2022/2023,

5.UO pre jednotlivé predmety podľa Školského vzdelávacieho programu,

6.Záverečnej správy predmetovej komisie učiteľov prírodovedných predmetov II. stupňa za školský rok 2021/2022,

7.Vnútorného poriadku školy.

 

     Členovia tejto PK mali v priebehu aktuálneho školského roka 3 stretnutia, ktoré využili na vzájomné si odovzdávanie rád a skúseností, riešenie problémov. Predmetová komisia sa vo svojej činnosti zamerala na:

        neustálu aktualizáciu TVVP v súlade s inovovaným ŠVP a ŠkVP,

        dodržiavanie plnenia učebných plánov,

        sledovanie predpísaných písomností z predmetu matematika,

        prípravu a zapojenosť  žiakov  do súťaží školských a okresných kôl,

        integráciu žiakov s IVP, ŠVVP a talentovaných žiakov,

        vzájomnú spoluprácu učiteľov a rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

 

     Na vyučovaní členovia PK využívali dostupné učebnice, e-učebnice, pracovné zošity, interaktívne pracovné zošity a veľkou pomocou pri prípravách na vyučovacie hodiny boli inšpiratívne nápady vo virtuálnej knižnici, využívanie pomôcok z datakabinetu. Na hodinách žiaci okrem učebníc využívali aj príslušné cvičebnice, IKT, portál Bezkriedy, veľkej obľube sa teší premietanie výučbových DVD. Žiaci mali možnosť osvojiť si nové učivo pomocou demonštračných pokusov počas vyučovania na základe laboratórnych prác, praktických aktivít.

     V jednotlivých predmetoch sa vyučujúci snažili rozvíjať čitateľskú, prírodovednú a finančnú gramotnosť žiakov. Rozvíjali možnosť žiakov vyhľadávať a hodnotiť rôzne zdroje informácií a samostatne s nimi pracovať. Pri projektoch sa opäť potvrdila ich obľúbenosť. Kvalita prác a prezentácií má stúpajúcu tendenciu. Žiaci sa učia pracovať v skupinách, rozvíjajú svoju tvorivosť, zdokonaľujú svoje vyjadrovacie schopnosti a pri prezentáciách si zdokonaľujú svoje prezentačné zručnosti. Ďalej vyučujúci využívali metódy a postupy založené na prepojenosti so životom (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, myšlienkové mapy, hrové činnosti a pozorovania). Motivovali žiakov k účasti na súťažiach, upevňovali u žiakov ekologické cítenie. Podporovali a rozvíjali talent a nadanie žiakov v rámci súťaží. Vhodne zvolenými exkurziami a návštevami exteriérov podporovali prepojenie teoretických poznatkov s praxou. Vyučujúci spestrovali vyučovacie hodiny používaním IKT a interaktívnej tabule. Vyučujúci zaradili do TVVP jednotlivé prierezové témy - mediálna výchova, multikultúrna výchova, environmentálna výchova,  protidrogová výchova, ochrana života a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné schopnosti, rozvoj estetického cítenia, finančná a prírodovedná gramotnosť. 

 

Metodicko – odborný rast učiteľov:

     Všetci členovia PK sa pre skvalitnenie svojej práce venovali samoštúdiu odbornej literatúry - periodiká a internet. Vymieňali si navzájom skúsenosti s používaním IKT na vyučovaní. Viacerí učitelia sa zúčastnili individuálnych školení podľa aktuálnych ponúk.

 

Spolupráca s integrovanými žiakmi:

     Integrovaným žiakom boli vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány na zvládnutie základného učiva podľa individuálnych potrieb žiaka a ich diagnostiky.

Vyučujúci mali k žiakom s IVVP individuálny prístup, uprednostňovali ústne skúšanie pred písomným, poskytovali im upravené písomné práce, dostatok času na ich vypracovanie, kompenzačné pomôcky, motiváciu pochvalou. Niektorí z týchto žiakov napriek tomu nepracovali v rámci svojich možností a schopností a nedosiahli také vyučovacie výsledky, aké by mohli mať. 

        

Zhodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov dosiahnutých počas školského roka 2022/2023:

Základné princípy hodnotenia žiakov:

·        zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka,

·        sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

·        akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

     V školskom roku 2022/2023 sme klasifikovali všetky predmety známkou podľa Metodického pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

     Zahraničných študentov sme podľa pokynov Ministerstva neznámkovali dve klasifikačné obdobia – boli známkovaní nasledovne: aabs – aktívne absolvoval, d – absolvoval, n – neabsolvoval. Výnimku tvorili zahraniční žiaci deviateho ročníka, ktorí boli známkovaní aj skôr ako po dvoch klasifikačných obdobiach kvôli prijímacím pohovorom na stredné školy – išlo predovšetkým o odídencov z Ukrajiny.

     V priebehu každého polroka boli vedomosti žiakov preverované písomnou formou, ústnou formou, hodnotením zadaných projektov ako aj hodnotením prístupu žiaka k predmetu, aktívnej práce na vyučovacích hodinách. Snažili sme sa viesť našich žiakov tak, aby dokázali aj sami slovne objektívne zhodnotiť svoje výkony.

     Úroveň vedomostí žiakov z prírodovedných predmetov je priemerná. Ich vyučovacie výsledky závisia od pozornosti a aktivity na vyučovaní, ale aj od domácej prípravy na vyučovanie, ktorá v mnohých prípadoch absentuje. Okrem slabej prípravy na vyučovanie u niektorých žiakov absentuje aj nosenie si pomôcok na vyučovanie. Na lepšej úrovni by mohla byť aj kontrola žiakov rodičmi, ktorá je v množstve prípadoch slabá, resp. úplne chýba.

      Podrobnosti o dosiahnutých výsledkoch žiakov - viď. zápisnice z klasifikačných porád uskutočnených dňa 24.1.2023 a 23.6.2023.

Žiaci, ktorí daný prírodovedný predmet neabsolvovali podľa stanovených kritérií a sú hodnotení známkou nedostatočný (5) na konci školského roka 2022/2023, sa zúčastnia v auguste 2023 komisionálneho preskúšania.

     Všetko učivo bolo odučené podľa TVVP vo všetkých predmetoch v rámci časových dotácií uvedených v učebných osnovách. V triedach 9. ročníka sa žiaci na hodinách matematiky v závere školského roka v mesiaci jún venovali finančnej gramotnosti.

 

Vyhodnotenie písomných prác z MAT:

     V prehľadnej tabuľke sú uvedené priemerné známky zo štvrťročných písomných prác z matematiky v jednotlivých ročníkoch. So žiakmi bola urobená javová analýza.

 

 

5.A

5.B

6.A

6.B

7.A

7.B

8.A

8.B

9.AB

9.AC

Vstupná písomná práca

3

2,44

3,68

3,94

3,56

2,92

2,29

2,85

2,53

2,6

Štvrťročná písomná práca

2,64

2,61

2,8

3,3

2,6

3,26

2,8

3,1

4,2

3,5

Polročná písomná práca

3

2,56

3,5

3,61

3,06

3,66

3,65

3,57

3,5

3,5

Trištvrťročná písomná práca

2,36

2,72

2,71

3,16

3,47

3,53

3,05

2,95

3,72

4

Výstupná písomná práca

2,77

2,72

3,68

3,7

2,88

3,8

3

2,8

4,05

3,6

 

 

5. ročník – Testovanie T5-2023 bolo zrušené vzhľadom na okolnosti spojené s dištančným vzdelávaním a jeho vplyvom na žiakov. Nebolo by umožnené plnohodnotne dosiahnuť ciele testovania. Úlohou Testovania 5 je totiž získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň základných škôl, overiť úroveň ich vedomostí a zručností, ako aj schopnosti aplikovať poznatky v praktických úlohách a schopnosti logicky myslieť. Cieľom je rovnako poskytnúť školám, ako aj širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

 

9. ročník – Testovanie T9-2023 sa uskutočnilo 22.3.2023. Slabé výsledky v T9 spôsobilo viacero faktorov: nezáujem žiakov o vyučovací proces, chýbajúca systematická domáca príprava, predchádzajúce dlhšie obdobie trvajúce dištančné vzdelávanie, vyšší počet integrovaných žiakov a žiakov zo zahraničia.

 

Výsledky:

 

 

Súťaže a aktivity počas školského roka 2022/2023:

 

·        COSMOS Discovery – výstava v Inchebe, ktorej sa zúčastnili žiaci 5., 7. a 8. ročníka

·        Hvezdáreň – exkurzia žiakov 5. a 6. ročníka v Hlohovci

·        Geogratická olympiáda – školské kolo 5., 6. a 8. ročník

(Ella Bartáková, Filip Žilinský, Patrik Piliar, Karolína Križanová, Sofia Grishina, Samuel Vajda, Nicolas Jarab, Matea Pribela, Daniel Pribela, Leo Jány, Oliver Bulík, Dominik Bottán - Bartáková, Žilinský, Piliar postúpili do okresného kola)

·        S batohom v Karpatoch – geografická vychádzka na Kamzík pre žiakov 5. ročníka

·        Biologická olympiáda:

-kategória C-TP: Michaela Grajciarová, Jerguš Cenký

       Marco Bodorík, Monika Pelechová – postup do

       okresného kola, kde Pelechová získala II. miesto

         -kategória e-ZOO: Martin Tkačík, Arthur Majka, Jakub Artim – postup     

                                  do okresného kola

         -kategória e-GEO: Vanesa Biščová, Olivier Mortreux

         -kategória D-TP: Tatiana Kašáková, Michaela Chudá, Barbora

                                  Gužiková, Jakub Križan – postup do okresného kola                                                                                                         

·        Deň narcisov

·        Deň Zeme – úprava a čistenie okolia školy

·        Detská mapa sveta – súťaž organizovaná Geografickým ústavom SAV - ocenená Nina Laurová 3.C

·        Kalina Food Day – vytvor si zdravú desiatu priamo v škole

·        Zlatá Kremnica – exkurzia žiakov 7. a 8. ročníka

·        Môj príbeh na Kaline – záverečný projekt žiakov 9. ročníka

·        Matematický klokan – súťaž pre žiakov 1. aj 2. stupňa (Tobias Proft 82,5%)

·        Európsky kvíz o peniazoch – online kvíz pre žiakov 8. ročníka

·        upriamenie pozornosti na  významné dni napr.: Svetový deň vody - 22.3., Svetový deň vtáctva - 1.4.

·        pomocou informačných násteniek na jednotlivých poschodiach sa žiaci dozvedeli  informácie, ktoré pojednávali o význame separácie a recyklácie odpadu, prevencie proti drogám, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, fungovaní fotosyntézy

 

Pripomienky:

- Vyčistiť/preinštalovať počítače počas letných prázdnin.

- Podľa potreby dokúpiť pomôcky a chemikálie do fyzikálno-chemickej učebne, stojan na nástenné mapy, interaktívnu tabuľu.

- Vo zvýšenej miere využívať fyzikálno-chemickú učebňu.

- Zakúpiť videomikroskop.

- Dokúpiť pomôcky do biologickej učebne podľa potreby, interaktívnu tabuľu.

- Dokúpiť 60 ks vedeckých kalkulačiek, batérie do kalkulačiek.

- Nakúpiť rysovacie pomôcky pre žiakov (dlhé pravítko, trojuholníkové pravítko, uhlomer, kružidlo – každé 40ks).

- V dostatočnom množstve zabezpečiť fixky na tabuľu (aj farebné) a ostatný spotrebný materiál – tonery do tlačiarní (apoň 4 ks na jeden školský rok) a kancelársky papier (aspoň 5 balíkov na jeden školský rok pre jedného učiteľa).

 

Východiská činnosti PK do budúceho školského roku 2022/2023:

·        Aktualizovať TVVP podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu a vyučovať podľa nich témy v jednotlivých ročníkoch.

·        Využívať  žiacke projekty a prezentácie  s prírodovednou tematikou v rámci medzipredmetových vzťahov aj na ostatných predmetoch.

·        Spracovať plán exkurzií podľa aktuálnej potreby a ponuky, exkurzie zosúladiť s ostatnými PK podľa časovej dotácie na jednotlivé predmety a ročníky.

·        Pokračovať v krúžkovej činnosti: Počítačový krúžok, Príprava na T5 – Matematika, Príprava na T9 – Matematika.

·        Zamerať sa na používanie metód podporujúcich rozvoj prírodovednej, finančnej gramotnosti, využívať dostupné vyučovacie pomôcky.

·        Zapájať žiakov do rôznych prírodovedných súťaží podľa aktuálnej ponuky.

 

V Bratislave 27.6.2023                   Zapísala: Mgr. Lenka Balážová

 

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PK TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

v školskom roku 2022/2023

                                                                                                              

Členovia PK Telesná a športová výchova:

Mgr. Mário Rovenský, Mgr. Marko Kačmarek, Dušan Noga, Mgr. Miloš Smoleniak, Mgr. Jana Gondová, Mgr. Anežka Kostelecká, Mgr. Rosemarie Čmelková Gáliková, Kristína Heráková,

 

Stručné zhodnotenie šk. roku 2022/2023       

     Výučba telesnej a šport. výchovy/ športovej prípravy v školskom roku 2022/2023 prebiehala bez obmedzení, a to v týchto priestoroch:

- Vonkajší areál školy: futbalové ihrisko s umelou trávou a futbalové ihrisko so živou trávou

- Atletická dráha s doskočiskom

- Malá telocvičňa

- Posilňovňa

- Veľká telocvičňa

- Výukový bazén plavárne Pasienky

- Tréningové haly Zimného štadióna O. Nepelu

 

Ciele v šk. roku 2022/2023

Ako každý rok, tak aj v tomto sme sa na hodinách TŠV a Športovej prípravy snažili plniť tieto ciele:

- cieľavedomé telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie žiakov

- vytváranie kladného vzťahu k pohybovej aktivite žiakov, hlavne v nešportových triedach/ nešportujúcich žiakov

- zdôrazňovanie škodlivosti toxikománie a dopingu na zdravý vývoj organizmu

- športom viesť žiakov k zmyslu pre čestnosť, rešpektovaniu súpera a pravidiel

 

Absolvované podujatia/aktivity:

-         1. Účelové cvičenie (september 2022, 2. stupeň)

-         2. Zimná škola v prírode (marec 2023, 1. stupeň)

-         3. LVK (marec 2023)

-         4. Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1 a 3. ročníka)

-         5. Športový deň detí

-         6. Deň Olympizmu

-         7. Účelové branné cvičenie na Partizánskej lúke (2. stupeň) a pohybové hry (1. stupeň)

 

Úlohy ročného plánu PK :

Splnené:

1.Pokračovanie kurzu základného korčuľovania a plávania žiakov 1. stupňa (1 hodina týždenne)

 

2.Športová príprava pohybových a koordinačných schopností pre žiakov 1. stupňa (2 v. hodiny týždenne)

3.Všeobecná a futbalová športová príprava pre žiakov 2. stupňa (2 v. hodiny týždenne)

4.Lyžiarsky a snoubordingový výcvikový kurz: Roháče – Spálená/ Zuberec pre žiakov 2. stupňa (žiaci 7., 8., 9. ročníka), termín: 8.3.2023 – 12.3.2023

5.Zimná škola v prírode s lyžovaním: Roháče – Spálená/Zuberec pre žiakov 1. stupňa (žiaci 3. - 4. ročníka), termín: 4.3.2023 – 8.3.2023

6.Organizovanie okresných/obvodných kôl v športových súťažiach:

- florbal cup starších žiakov (chlapci) – okresné kolo

    - MIDIcool volley cup – obvodné kolo

    - McDonald cup ml. žiakov a žiačok - obvodné kolo

    - Futbal ml. žiakov – obvodné kolo

    - Vybíjaná ml. žiačok 2. stupňa – okresné kolo

    - 3x3 Basket st. žiakov 2. stupňa – okresné kolo

7.Realizácia projektu Futbal to je hra

8.Realizácia športového dňa k MDD (1.6.2023 – 2. stupeň)

9.Realizácia športovej akcie: Deň olympizmu 1.6.2023 (MŠ a 1. roč. ZŠ)

10.Krúžková činnosť:

-         Florbalový krúžok pre 1. a 2. stupeň             

-         Futbalový krúžok pre 1. stupeň                            

 

Súťaže a umiestnenia:

Súťaže organizované MČ Bratislava Nové mesto

V školskom roku 2022/2023 sme sa ako zvyčajne prihlásili do väčšiny športových súťaží organizovaných školami našej mestskej časti:

- Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ - zrušený

- Florbal st. žiakov ZŠ

- Vybíjaná žiačok 2. stupňa ZŠ

- Atletika žiakov a žiačok 2. stupňa ZŠ

- Futbal McDonald Cup 1. stupeň

- Futbal SFZ žiakov 2. stupňa (mladší žiaci)

- MIDIcool volley cup dievčat 2. stupňa ZŠ

- 3x3 basket starších žiakov 2. stupňa ZŠ

Najlepšie dosiahnuté výsledky v šk. roku 2022/ 2023:

1.Futbal:

   - Šk. pohár ml. žiakov 2. stupňa ZŠ v malom futbale: 2. miesto - okres,

   - McDonald Cup žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ: 1. miesto – okres, 3.  

     miesto - kraj

  - Futbalový Turnaj na ZŠ za kasárňou pre žiakov 2. stupňa: 3. Miesto

2.Vybíjaná žiačok 2. stupňa ZŠ: 3. miesto – okres 

3.Atletika žiakov a žiačok 2. stupňa ZŠ:

   - 2. miesto – družstvo dievčat

   - 1. miesto – 60 m, skok do diaľky: Laura Vladárová (6.A)

   - 1. miesto – 60 m, skok do diaľky: Rastisalv Ondera (8.A)

   - 2. miesto – hod raketkou: Oleksandra Ifailova (9.AC)

   - 3. miesto – vrh guľou: Nina Polcíková (8.A) 

4.Florbal st. žiakov ZŠ: 2. miesto – okres

5.MIDIcool volley dievčat 2. stupňa: 1. miesto – obvodné kolo, 4. miesto   

    – regionálne kolo

5.3x3 Basket st. žiakov ZŠ: 3. miesto

 

Materiálne zabezpečenie v šk. roku 2022/2023

Podarilo sa nám zakúpiť tieto pomôcky/náčinie:

-florbalové loptičky 50 ks

- florbalové hokejky (1x pravá, 1x ľavá) – 2 ks

- florbalové (brankárske) prilby – 2 ks

- futbalové lopty (ERIMA) veľkosť č. 5 – 10 ks

- hádzanárske lopty (ERIMA) veľkosť č. 1 a 2 – 16 ks

- tréningové vozíky – 4 ks

- stolnotenisové rakety

- stolnotenisové loptičky

 

Návrhy na nákup: 

-regály pre lepšie skladovanie náčinia, plavecké dosky,

 

Pozitíva v šk. roku:

- aktivita a pripravenosť na vyučovanie niektorých žiakov na vyučovanie

- „nové“ stoly a skrinky pre učiteľov v kabinete TŠV (plánovaná výmena  

   podlahy v kabinete TŠV, na chodbe a v šatniach pri telocvični)

-výučba TŠV/Šport. prípravy prebiehala bez obmedzení

 

Negatíva v šk. roku:

-neúspešná snaha o výmenu podlahy a drevených obkladov stien v telocvični

- správanie sa niektorých žiakov

- nepripravenosť na vyučovanie u žiakov – neprezúvanie/neprezliekanie sa na hodiny Tšv, ŠPF a SRL.

Apel: Učitelia TŠV – neustála kontrola žiakov pri skladovaní náradia, náčinia, starostlivosť o sklad pomôcok, poriadok v kabinete TŠV

 

Spolupráca:

V tomto šk. roku naša škola spolupracovala s:

- BFZ (bratislavský futbalový zväz)

- NŠC

- Kalina Pirates (do jej zániku)

- Inter Bratislava

- MŠ Kalinčiakova 12

 

Na záver: Pochvala patrí všetkým učiteľom za ich odbornú prácu, žiakom za aktivitu a sústredenie sa na hodinách a špeciálne tým žiakom, ktorí pomáhali pri organizovaní rôznych športových podujatí a úspešne reprezentovali našu školu v súťažiach.

 

V Bratislave dňa 2.7.2023                            zapísal: Mgr. Jozef Repka

  

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PK VÝCHOVNÝCH PREDMETOV

(VYV – HUV – OBN – ETV – NBV) v školskom roku 2022/2023

 

Vedúci PK: Mgr. E. Bukovenová (z časti zastúpila Mgr. Jana Šimová)

 

Členovia PK: Mgr. Jana Šimová, Mgr. Branislav Benčič, Mgr. Jana Barboríková, Mgr. Zuzana Rišiaňová, Mgr. Helena Grófová, Mgr. Ľuba Lednárová, Mgr. Jana Zemániková, Mgr. Mário Rovenský, Mgr. Jozef Rafael Pedro Schwarzbacher, Mgr. Jozef Repka

 

Hlavné úlohy plánu práce PK vychádzali z:

a)SŠR = Sprievodca školským rokom 2022/2023 a v súlade s materiálom zverejneným na adrese https://www.minedu.sk/34659-sk/sprievodca-skolskym-rokom-20222023/

b)ŠKVP = Školského vzdelávacieho programu

c)UO = Učebných osnov

d)PP = Plánu práce školy na školský rok 2022/2023 a zameranie školy

e)VPŠ = Vnútorného poriadku školy.

 

V šk. roku 2022/2023 pedagógovia výchovných predmetov vychádzali z hore uvedených dokumentov.

     Členovia PK výchov využili naplánované stretnutia prvé v auguste 2022, druhé stretnutie február 2022 a tretie sa uskutočnilo v mesiaci jún 2023. Pedagógovia mali možnosť informovať vedúcu PK o fungovaní svojho predmetu, aby boli hodiny efektívne.  Školský rok 2022/2023 prebiehal už celý prezenčne.

     Na výchovných predmetoch sa venovala pozornosť dodržiavaniu ľudských práv podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv a práv dieťaťa, odsúdili sa všetky formy diskriminácie, rasizmu, intolerancie, homofóbie a umožnilo sa žiakom kultivovane vyjadriť svoj postoj pričom je sprístupnený aj chat s vyučujúcimi cez Edupage. 

Stále konštatujeme, že svoju úlohu zohráva aj pripravenosť /nepripravenosť na hodinu, zodpovednosť v plnení si úloh, čo sa odzrkadľuje aj na dosiahnutých kompetenciách žiaka i na výslednej známke.

      Aj napriek náročnej situácií sa snažíme dosahovať čo najlepšiu klímu v triedach, pomáhame slabším a vyzdvihujeme všetky pozitíva každého jedného žiaka v spolupráci s podporným tímom. Pochvala a dobrá známky sa stále javí ako motivačný prostriedok, preto v hodnotení výchovných predmetov budeme pokračovať aj v budúcom šk. roku. Každý žiak mal možnosť svojím prístupom ovplyvniť výslednú známku. Vzbudzovali sme u žiakov záujem o výchovné predmety a zmysel pre zodpovednosť.

     Učitelia počas vyučovania využívali aj online priestor (virtuálna galéria, online koncerty, filmy, videá...). Zamerali sme sa aj na rozvoj kritického myslenia žiaka. Plány výchovných predmetov boli splnené a stále tvrdíme, že výchovné predmety majú svoje nezastupiteľné miesto vo vzdelávacom procese.

     Od marca 2023 prešla vedúca PK Mgr. Eva Bukovenová na dlhodobú PN a jej predmety sa rozvrhli medzi kolegov v dôsledku čoho boli niektoré predmety vyučované neodborne.

 

Ciele a opatrenia výchovných predmetov:

- Odporúčame zachovať klasifikáciu v predmetoch VYV, HUV, OBN aj v budúcom školskom roku 2022/2023.

- Plány splnené vo všetkých predmetoch OBN, HUV, VYV, ETV, NBV.

- Známka stále zostáva motivačným prostriedkom pre žiakov.

- Do výslednej známky má možnosť učiteľ zakomponovať aj plnenie/neplnenie úloh, nosenie/nenosenie si pomôcok. Žiak bez pomôcok nemôžeme objavovať a rozvíjať osobné a sociálne kompetencie a výslednú známku môže ovplyvniť táto skutočnosť – vedieme tak žiakov k samostatnému a k zodpovednému prístupu plnenia si svojich povinností.

- Odporúčame ponechať oddelenné skupiny ETV na menšie skupiny.

- Dôraz naďalej kladieme na snahu či prípravu a nie len na samotnú realizáciu, pričom využijeme pri hodnotení reflexívny dialóg (výsledok nie je dôležitý, ale pocit, ktorý žiak prežíval pri práci).

- Nezabúdame pristupovať k žiakom podľa individuálnych potrieb, pochvalu využívame ako motivačný prostriedok.

- Budeme naďalej formatívne hodnotiť žiakov  - toto hodnotenie je  zamerané  na podporu efektívneho učenia žiakov, je poskytnutá užitočná spätná väzba, hodnotenie sa  zameriava na odhalenie chýb, nedostatkov v práci žiaka a žiakovi je ponúknutá rada, zameraná na zlepšenie budúceho výkonu.

- Poukazujeme na dôležitosť výchovných predmetov v duchu humanizmu a patriotizmu, pričom nezabudneme na toleranciu a akceptáciu „iného“.

- Pokračujeme v spolupráci s učiteľmi ostatných predmetov.

- Poukazujeme na dôležitosť prevencie nie len látkových, ale aj nelátkových závislostí a nebezpečenstva internetu (kybertalking, kyberšikana, bossing, sociálne siete, počítačové hry, mobilné zariadenia...)

- Pokúsime sa o lepšiu dôslednosť a dodržiavanie jednotných pravidiel – mobil uložený v škatuli.

- Zotrvávame v aktuálnych témach rizikového sexuálneho správania veku primeraným spôsobom sa prevencia bude realizovať kontinuálne s BIO, ETV, vojenská invázia, ...

- Osvetou vštepujeme správne postoje, racionálny prístup a dôležitosť zdravého životného štýlu.

- Zameriame sa aj na posilňovanie environmentálneho správania sa voči okolitému prostrediu, hoci separácia odpadu je stále nedostatočná.

- Pokúsime sa naplánovať ekovýlet a exkurziu, zúčastniť sa opäť Ekotopfilmu, zabezpečiť prevenciu podľa ponuky a navštíviť galériu, koncert.

 

Metodicko – odborný rast a vzdelávanie pedagógov:

     Všetci členovia sa venovali pre skvalitnenie svojej práce samoštúdiom. Mgr. Barboríková sa v mesiaci september 2023 zúčastnila vzdelávacieho projektu ETNOLABORATÓRIUM - Ľudové tance pod vedením Mgr. Art. Agáta Krausová, ArtD. z katedry Etnológie a folkloristiky v Nitre.

 

Spolupráca s integrovanými žiakmi:

Žiaci s diagnostikovanými poruchami ako dyspinxia, dyspraxia, dysmúzia majú úľavy a citlivejší prístup vyučujúceho podľa individuálnych potrieb. Motiváciou stále zostáva pochvala a povzbudenie. Na hodinách pripisujeme dôraz na snahu a prístup  a nie len výsledné dielo.

 

Splnené aktivity:

- Prevencia kriminality - MVSR

- Prevencia šikany a sexuálneho násilia - MVSR

- Radikalizmus a extrémizmus – MVSR

- Trestnoprávna zodpovednosť – MVSR

- Prevencia kyberšikany - MVSR

- Dobrovoľníctvo – 8. - 9. roč. Deň narcisov 2022, Inklúzia SOV 8. roč.

- KFD – vytvor si zdravú desiatu priamo v škole II. stupeň

- Vyhodnotenie celoslovenského projektu II. stupeň: „Odkiaľ som – spoznajme sa navzájom.“ - výtvarná a literárna súťaž – začala predošlý školský rok. V literárnej súťaži boli ocenené 2. miestom Michaela Grajciarová a Cherryl -Uju Chinwuba (8.B). Vo výtvarnej súťaži získali 2. miesto: Jerguš Cenký (8.A), Alona Myrhorodska, Maksym Kalynych (8.B), Viktória Hulanská, Jieyu Zhang (9.AB) a Nikola Myhovych (6.B).

- Projekt 9. roč – „Môj príbeh na Kalinčiakovej.“

- Voľba povolania a poradenstvo pre 8. ročník

- Koncert pre I. stupeň – Jakub Hayda 3.C (Flauta) a Mgr. Barboríková (klavír) - realizovala Mgr. Barboríková

- Exkurzia 8. roč. – Modra: Po stopách Ľ. Štúra

- Exkurzia 7. a 8. roč. - Kremnica

- Biblická olympiáda

- Sviatosť birmovania prijali deviataci

- Stretnutie žiackej rady – návrhy a zlepšenie – viac zapojiť žiakov do chodu školy, participácia na súťaži Najtrieda 2022/2023

- Planetárium

- Cosmos Discovery Bratislava – návšteva svetovej vesmírnej výstavy v Inchebe

- Projekt na II. stupni – „Každý iný, všetci rovní.“ – školská súťaž.

- Výtvarný krúžok pre II. stupeň – bol 1. polrok z dôvodu PN vyučujúcej

- Školské okienko

 

Čo sme nestihli:

- Spolupráca s ekoinštitúciou Daphne – aktivity sú drahé

- Ekovýlet

- Prevencia sexuálneho správania sa a doping

- Návšteva galérie

- Výstava žiackych prác

 

Čo nám chýba:

- Pracovné zošity/učebnicu pre HUV 8. roč – pre vyučujúceho

- Spotrebný materiál VYV

- DVD externá mechanika na prehrávanie výukových materiálov

- Výmena interaktívnej tabule v ateliéri – už má veľmi slabú svietivosť a farebnosť

- Dostatok papiera na kopírovanie

- Na tretie poschodie ventilátor v letných mesiacoch

 

V Bratislave 29. 6. 2023                      Zapísala: Mgr. Jana Šimová                 

 

Vyhodnocovacia správa Žiackej školskej rady 2022/2023

Žiacky parlament začal pracovať aj v školskom roku 2022/2023. Funguje od šk. roku 2019/2020, pričom mal prestávku počas šk. roku 2020/2021 kvôli mimoriadnej situácií a opatreniam.

Začiatkom septembra sa v triedach druhého stupňa uskutočnili voľby zástupcov tried za členov žiackeho parlamentu. Za každú triedu bol vybraný jeden žiak/žiačka, teda má 10 členov.

Za predsedu bol zvolený Oliver Hulanský.

 

Akcie, ktoré sa v našej škole tento šk. rok uskutočnili:

-         Európsky deň jazykov (1. aj 2. stupeň)

-         Deň Zeme

-         jesenné a jarné upratovanie (počas celého roka)

-         Každý iný, všetci rovní - projekt

-         Kalina Food day

-         Mikuláš pre žiakov 1. stupňa

-         Tematický týždeň

-         Vybíjaná pre 1. stupeň

-         Turnaj v stolnom tenise pre 2. stupeň

-         Nohejbal pre 2. stupeň

-         Lyžiarsky výcvik

-         Vianočné korčuľovanie

-         pravidelné výzdoby tried

Členovia parlamentu sa podieľali na bodovaní výzdob tried a iných akcií, ktoré boli taktiež súčasťou celoročnej súťaže Najtrieda 2022/2023. Počas šk. roka sa uskutočnili 4 stretnutia ŽP. Všetky naplánované akcie sa uskutočnili. Neuskutočnil sa iba Pytagorov crossfit, kvôli častým školským športovým aktivitám žiakov a taktiež mojej absencii. Uskutoční sa budúci šk. rok v septembri. Tohtoročné pôsobenie ŽP hodnotíme pozitívne a v budúcom šk. roku plánujeme v jeho činnosti pokračovať. Vyvinieme veľkú snahu aby sme akcie rovnomerne rozvrhli počas celého šk. roka.

                                                                            Zapísala: Mgr. J. Šimová

 

 

Hodnotiaca správa MZ 1. – 4. ročník ZŠ šk. rok 2022/2023

 

Vedúci MZ: Mgr. Martina Harbaľová

Zástupca riaditeľa: Mgr. Renáta Fenclová

 

Členovia: Mgr. Júlia Kopásková, PaedDr. Eva Dienerová, Mgr. Lenka Kasajová, Mgr. Gabriela Šuplatová, Mgr. Jana Barboríková, Mgr. Jana Rychtárechová, Mgr. Denisa Kičková, Mgr. Iveta Strížová, špeciálny pedagóg – Mgr. Eva Tóthová

 

Plnenie opatrení a plánu hlavných úloh:

- dôsledne sme dodržiavali učebné plány a učebné osnovy platné pre školský rok 2022/2023 pre všetky predmety, ŠVP a ŠkVP, pokyny POP na šk. rok 2022/2023 a vzdelávacie štandardy,

- aktívne sme využívali možnosť spolupráce so školskými špeciálnymi pedagógmi a psychológom,

- v celom edukačnom procese sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa ŠKV a ŠkVP,

- podporovali v rodičoch ochotu spolupracovať so školou, spoločne s rodičmi riešili výchovno-vzdelávacie nedostatky, ale aj úspechy žiakov,

- monitorovali sme sociálnu klímu v triedach, snažili sme sa vytvárať podmienky pre tvorivú a motivujúcu atmosféru,

- viedli sme žiakov k slušnému správaniu sa počas vyučovania,

- výtvarné a estetické cítenie si žiaci rozvíjali prostredníctvom rôznych tematických výzdob v triedach a na našich chodbách,

- navštevovali sme divadelné predstavenia,

- venovali sme pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých predmetoch, kládli sme dôraz na čítanie s porozumením, formovali ich literárny vkus výberom vhodnej mimočítankovej literatúry a časopisov pre jednotlivé ročníky /Vrabček, Adamko, Slniečko, Fifík, Maxík/,

- využívali sme komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy (problémová metóda, projektová metóda, skupinové a kooperatívne vyučovanie,

- realizovali sme úlohy z prierezových tém: ENV, MV, MKV, OSR, OŽZ, DV, TP, FG a PZ v praktických činnostiach vo výchovno-vzdelávacom procese,

- realizovali sme rôzne formy aktivít zameraných na podporu rozvoja finančnej gramotnosti žiakov,

- v celom edukačnom procese sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa ŠKV a ŠkVP,

- aktívne sme chránili žiakov pred nežiadúcimi vplyvmi a prejavmi násilia, šikanovania, fyzického a psychického týrania predchádzali všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a rasizmu,

- priebežne sme monitorovali správanie sa žiakov a zmeny bezodkladne riešili so zástupcami rodičov,

- využívali sme vo zvýšenej miere vo vyučovaní: informačné a komunikačné technológie, inovatívne metódy a formy práce, podporovali sme rozvoj kreativity, myšlienkových operácií, predstavivosti a vôľových vlastností,

- venovali sme pozornosť nadaným a talentovaným žiakom, ako aj slaboprospievajúcim, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, dodržiavali sme zásady ich hodnotenia a viedli potrebnú dokumentáciu,

- naďalej sme venovali zvýšenú pozornosť integrovaným žiakom, žiakom vyžadujúcim si osobitnú starostlivosť,

- sledovali sme inovácie v základných pedagogických dokumentoch a následne ich aplikovali do praxe,

- matematické schopnosti žiakov sa rozvíjali v súťaži: Klokan, Všetkovedko

- vytvárali sa podmienky pre žiakov na osvojenie si metód individuálneho štúdia, aktívneho prístupu nadobúdania poznatkov z príručiek, encyklopédií, kníh a internetu,

- láska k materinskému jazyku sa upevňovala zapojením sa do školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín,

- vyučujúci svedomito pripravovali žiakov na úspešné zvládnutie učiva daného ročníka,

- rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia,

- aktívne sme žiakov zapájali do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl, využívali sme integrované tématické vyučovanie pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa zdravia a Svetového dňa mlieka zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny,

- v rámci multikultúrnej výchovy sme využívali výročia a štátne sviatky na posilňovanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, národného povedomia,

- monitorovali sme úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávali ich dôslednú analýzu a v prípade zistených nedostatkov sme prijali opatrenia na ich odstránenie,

- rozvíjali sme pohybové schopnosti detí, motivovali deti a žiakov k pohybovej aktivite, dávali žiakom priestor na tvorivé aktivity,

- spolupracovali sme s učiteľmi MŠ pri prechode predškolákov do 1. ročníka

 

2.   Stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu:

 

Všetci vyučujúci 1. stupňa prebrali učivo vo všetkých predmetoch v súlade s tematicko výchovno – vzdelávacími plánmi, učebnými osnovami, štátnym vzdelávacím a školským programom ISCED 1 a rozvíjali u žiakov všetkých sedem kľúčových kompetencií. Pedagogickými skúsenosťami, aplikáciou nových poznatkov, zodpovedným prístupom k práci, variabilitou metód a foriem práce sa snažili, čo najefektívnejšie riadiť edukačný proces. Žiaci pracovali a plnili úlohy podľa pokynov vyučujúceho, pripravovali si úlohy na jednotlivé vyučovacie predmety.

 

3.   Plnenie plánu a úloh MZ:

 

V tomto školskom roku sme mali 3 zasadnutia MZ, plán činnosti MZ sa dôsledne dodržiaval.

Na 1. zasadnutí bol schválený plán práce, doplnené a skompletizované tematické výchovno – vzdelávacie plány. Boli rozdelené úlohy jednotlivým členom MZ a navrhnuté akcie pre žiakov. 

Na 2. zasadnutí sme riešili výchovno – vzdelávacie problémy jednotlivých tried.

Na 3. zasadnutí sme riešili prípravu zápisu detí do 1. ročníka a dohadovali sme si učebný materiál na školské a mimoškolské aktivity (učebnice povinné a nepovinné, časopisy, učebnice na výuku cudzích jazykov).

Špeciálna pedagogička informovala o žiakoch so vzdelávacími problémami, o integrovaných žiakoch a o žiakoch, ktorí navštívili psychologickú poradňu. 

 

Športové aktivity v škole a mimo školy:

         Kukuričné bludisko vo Vlčkovciach    

Divadelné predstavenie v DPOH

Prírodovedné múzeum

Exkurzia – Zimné prikrmovanie - Mestské lesy

Bienále animácie Bratislava v Kultúrnom stredisku Bibiana 

Výstava strojov a vynálezov Leonarda da Vinciho

Mikuláš

Vianočná besiedka v Kultúrnom stredisku Vajnorská

Vianočná pošta pre seniorov

Exkurzia do planetária v Hurbanove

Sférické kino

Zimná škola v prírode - Orava

Testovanie športových predpokladov žiakov 3. ročníka

Športová štafetová súťaž

Návšteva mestskej knižnice

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

McDonald´s Cup - krajské kolo vo futbale

Letná škola v prírode - Duchonka

MDD

Exkurzia v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu

Premietanie rozprávky v Cinema City

Projekt – Deň Zeme

Projekt – Naj trieda

Kalina food day

Exkurzia hasičskej stanice Hálková

Prezentácia Pluku hradnej a čestnej stráže

Turnaj vo vybíjanej

Danube Eqetrian Festival – parkúrové jazdectvo

Vzdelávací seminár v Ekocentre Kamzík

Školké výlety: Plavba loďou – bratislavský okruh, ZOO, Vláčikom Blaváčikom na hrad

 

 

4.   Hospitačná činnosť:

 

Kontrolná a hospitačná činnosť bola zameraná na plnenie základných povinností učiteľa a triedneho učiteľa, dodržiavanie školského poriadku a pracovných náplní, úroveň a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, úroveň a výsledky výchovy mimo vyučovania, dodržiavanie detských práv, dodržiavanie základných pravidiel BOZ a PO, pedagogická dokumentácia triedneho učiteľa a vychovávateľa.

 

5.   Finančná a čitateľská gramotnosť:

 

Čitateľskú a finančnú gramotnosť sme implementovali do všetkých predmetov na 1. stupni, s dôrazom na:

ČIG - Precvičovanie komunikačných zručností v modelových situáciách

     Verbálne a neverbálne vyjadrenie emocionálneho zážitku z textu

     Tvorivé čítanie – reprodukcia textu, charakteristika postáv

     Interpretovanie a integrovanie daných informácií

     Rozpoznať a používať rôzne organizačné prvky k textu na vyhľadávanie  

          a identifikáciu relevantnej informácie.

     Logicky spájať informácie z celého textu s cieľom určiť postupnosť aktivít.

FIG - Uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné údaje dostať k nepovolaným osobám.

     Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť.

     Vysvetliť, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí.

     Navrhnúť spôsoby riešenia finančných situácií, v ktorých sa stretne s klamstvom, podvodom, nečestným správaním.

Žiaci sa hravou formou dotkli tejto tematiky, no napriek snahe tvoriť pracovné listy a modelové situácie k danej problematike vnímame ako učitelia problémy pri riešení každodenných životných situácií.

 

6.   Opatrenia na nový školský rok:

 

Slovenský jazyk a literatúra:

-  dbať na dôsledné osvojenie pravopisu

- neustále zlepšovať čitateľskú zručnosť a komunikatívnosť žiakov využívaním aj mimočítankovej literatúry, besedami, zážitkovým čítaním v školskej čitárni, tvorbou referátov a projektov.                                             

- rozvoj rečových zručností v ústnej i písomnej forme

- zapojenie žiakov do literárnych súťaží

- zlepšenie grafického prejavu

 

Anglický jazyk:

- príprava žiakov na súťaž v prednese – poézie a prózy

- zapojenie žiakov do projektov

- pomôcť žiakom osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávania sa

 

Matematika

- venovať pozornosť talentovaným a nadaným žiakom a zapájať ich do matematických súťaží

- na vyučovacích hodinách riešiť divergentné úlohy s cieľom ďaľšieho rozvíjania logického myslenia

- v geometrii dbať na presnosť pri rysovaní a správnom označovaní geometrických útvarov, dôsledne dbať na to, aby žiaci pri rysovaní používali ostrú ceruzku

 

Vlastiveda

-vedieť sa orientovať na mape

- vedieť samostatne pracovať s učebnicou, PZ a mapou

- naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu pri ústnych odpovediach

- poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať ich národné cítenie a lásku k vlasti

 

Prvouka/Prírodoveda

v praktických činnostiach naučiť žiakov uplatňovať metódy porovnávania, analýzy a syntézy, zovšeobecnenia, analógie, indukcie a dedukcie, ako i základnými metódami a spôsobmi skúmania skutočnosti.

 

Na všetkých predmetoch:

- pre zlepšenie správania zaradzovať do vyuč. procesu vých. programy, spolupracovať so školskou psychologičkou, špec. pedagogičkou a rodinou

- viesť žiakov k sebahodnoteniu.

- vzájomnou komunikáciou s rodičmi vplývať na odstránenie nedostatočnej prípravy a kontroly na vyučovanie

- na hodinách ešte vo väčšej miere využívať didaktickú techniku, IKT, dostupné pomôcky a doplnkovú literatúru

- individuálny prístup k žiakom, spolupráca s rodičmi pri riešení výchovno-

      vzdelávacích problémov

-zlepšenie domácej prípravy, systematické precvičovanie učiva, viesť žiakov k discipline, sebahodnoteniu a zodpovednosti

    

7. Silné, slabé stránky školy a potreby na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu

 

Silné stránky školy:

-Rýchla komunikácia s rodičmi pomocou EduPage a následná spolupráca s nimi.

-Zručnosť učiteľov v používaní program Microsoft – Teams.

-Flexibilní a kvalifikovaní učitelia s veľkým záujmom naučiť žiakov nové veci.

-Spolupráca s MŠ a ŠKD.

-Podpora zdravého životného štýlu pomocou športovej aktivity žiakov.

-Dosahovanie výborných výsledkov žiakov v športových súťažiach.

-Doplnenie nových knižných titulov v školskej čitárni.

-Inklúzia cudzincov do školského prostredia.

-Vybudovaný športový areál a detské ihriská pre šport, hry a oddych.

-Prítomnosť školského psychológa a špeciálneho pedagóga, aj ukrajinsky hovoriacich.

Slabé stránky školy

Zlepšenie digitalizácie tried - kopírky, tlačiarne, interaktívna tabuľa, pomôcky na vyučovanie.

 

Bratislava 07.06.2023                        Vedúca MZ: Martina Harbaľová                        

 

 

Záverečná správa o činnosti v ŠKD

           

Členovia: Petra Zemancová – koordinátorka - ŠKD

   Za vedenie školy zástupkyňa: Mgr. Renáta Fenclová

Mgr. Martina Harbaľová, Mgr. Mery Čmelková, Kristína Heráková, Mgr. Ľuba Lednárová, Mgr. Denisa Kičková, Mgr. Jozef Repka, Mgr. Dagmar Brezulová, Mgr. Valentína Denysová, Mgr. Júlia Kopasková

 

-Počet oddelení: 9

-Počet prihlásených detí v školskom roku 2022/2023: 178

-Počet detí na konci školského roka 2022/2023: 167

 

V školskom roku 2022/2023 pracovalo v ŠKD 10 vychovávatelov/iek, z toho 4 na plný úväzok a 6 na skrátený (polovičný) úväzok. 

školskom roku 2022/2023 bolo vytvorených 9 oddelení ŠKD.

I. oddelenie – (1.A) Petra Zemancová

II. oddelenie - (1.B) Kristína Heráková

III. oddelenie – (1.C) Mgr. Mery Čmelková

IV. oddelenie - (2.A) + ½ (2.B) Mgr.Valentína Denysová

V. oddelenie – (2.C) + ½ (2.B) Mgr. Dagmar Brezulová

VI. oddelenie - (3.A) Mgr. Jozef Repka

VII. oddelenie - (3.B) Mgr. Martina Harbaľová

VIII. oddelenie – (3.C) Mgr. Deniska Kičková

IX. oddelenie – (4.A + 4.B) Mgr. Ľuba Lednárová

 

      Celoročný plán práce ŠKD bol podrobne rozpracovaný do časovo-tematických plánov a pravidelne dopĺňaný do týždenných rozvrhov výchovných činností. V dvojtýždňových intervaloch sa vystriedali všetky tematické oblasti výchovy, denne bola zaraďovaná príprava na vyučovanie alebo didaktická hra, odpočinkové, rekreačné a športové činnosti, vrátane pobytu vonku. Ten bol prispôsobený poveternostným podmienkam a iným podmienkam tak, aby bolo možné skĺbiť plnenie výchovných a vzdelávacích úloh so záujmami detí.

      Pri všetkých aktivitách sme sa snažili o dodržanie Vnútorného poriadku v ŠKD a pravidiel bezpečného školského klubu pre deti. Výchovné problémy, menšie konflikty a nedorozumenia boli riešené dohovorom, pripadne upozornením rodičov detí. Na začiatku školského roka a v priebehu školského roka však boli potrebné ďalšie opatrenia u niektorých žiakov z 1. a 2. ročníka. 

      Vychovávateľky a vychovávatelia si počas školského roka vymieňali svoje skúsenosti, pomáhali si navzájom, rozširovali svoje vedomosti a spolupracovali s triednymi učiteľkami a rodičmi. Pravidelná komunikácia s triednymi učiteľmi prispieva k informovanosti o deťoch a skvalitní aj prípravu na vyučovanie v školskom klube.

      Jednotlivé oblasti výchovy boli aplikované v odpočinkovo – relaxačnej činnosti a záujmovej činnosti a v činnosti prípravy na vyučovanie. Kladenie väčšieho dôrazu na relaxačnú, odpočinkovú činnosť žiakov, pobyt vonku na školskom ihrisku, dostatok pohybu na čerstvom vzduchu.

 

Aktivity organizované ŠKD

 September - Loptové súťaže

 Október - Vychádzky v areáli školy – zber jesenných plodov a listov,

                 Kreatívne výtvarné techniky – téma jeseň,

                 Základy zdravej výživy – týždeň ovocia a zeleniny

 November - Pamiatka zosnulých a Halloween párty

 December - Mikulášske popoludnie, Písanie listov Ježiškov, Pečenie  

                  medovníkov, Vianočná besiedka – celoškolská akcia

Január - Zimné sporty - Zimná škola v prírode

Február - Fašiangy a výroba masiek 

Marec - Mesiac knihy - práca s knihami, čítanie, výroba obalu na knihu,

                  výroba záložiek, Veľká noc - tradície, zvyky, maľovanie  

                  vajíčok, kuriatka, Vlastná mapa sveta – celoslovenská súťaž

 Apríl - Deň Zeme a Darček pre prváka

Máj - Deň matiek – výroba darčekov pre mamičky 

Jún - Deň detí v ŠKD

                  Prezentácia prezidenskej hradnej stráže

                  Športové súťaže na školskom ihrisku

                  Vychádzky na zmrzlinu

 

 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach

       Školský klub detí tento rok nedisponuje vlastnými priestormi. Činnosť ŠKD prebiehala v triedach, ktoré sú svojím vybavením vhodné na relaxáciu a oddych žiakov po vyučovaní a na plnenie záujmovej činnosti. Trieda je vybavená kobercom, PC, televízorom prepojeným s PC, sedením na oddych, spoločenskými hrami a stavebnicami. K rekreačnej, pohybovej činnosti má ŠKD k dispozícii futbalové a basketbalové lopty, švihadlá.

Do školského klubu detí by bolo vhodné zakúpiť nové spoločenské a didaktické hry, spotrebný material - pastelky, fixy, farebné papiere, výkresy, šarkany na jesenné obdobie, pomôcky k rekreačnej činnosti futbalové lopty 2 ks, penové lopty 10 ks, malé loptičky na hádzanie, trampolíny, malé futbalové bránky 2 ks.

 

Pedagogická prax

     Počas šk. roka 2022/2023 v školskom klube detí vykonávala pedagogickú prax 1 študentka. Žiačka prvého ročníka vysokej školy v rozsahu 10 hodín. Študentka bola oboznámená s činnosťou ŠKD, absolvovala náčuvy a následne predviedla svoju priamu činnosť pri práci s deťmi.

 

Činnosť:

- Mnoho detí v rôznych časoch navštevovalo ďalšiu záujmovú činnosť, preto nebolo možné sa často vzďaľovať mimo areálu školy.

- V každom oddelení deti počas roka precvičovali motoriku strihania, obkresľovania, zhotovovaním rôznych darčekov k sviatkom, výtvarných prác. Práce detí boli vystavované v triedach, na chodbe v priestoroch školy a pri šatniach 1. ročníka, a tak boli deti zároveň motivované k vyhotoveniu ďalších prác.

- Zvýšenú pozornosť sme venovali prevencii šikanovania vytváraním atmosféry dôvery a podmienok na získavanie podnetov od detí, monitorovali sme zmeny v správaní detí ako dôsledku psychického a fyzického násilia, spolupracovali sme so psychológom a výchovným poradcom.

- Novoprijatým žiakom z Ukrajiny sme sa snažili vytvoriť optimálne podmienky s cieľom podporovať ich adaptáciu v ŠKD a škole.

- Školskom roku 2022/2023 sme dosiahli zlepšenú disciplínu rodičov, a to v prevádzkovej činnosti ŠKD (neskoré príchody rodičov pre svoje deti a pravidelného platenia poplatku za ŠKD). 

 

V školskom roku 2022/2023 sme sa opakovane zamerali:

- Spolupráca s rodičmi, triednymi učiteľmi a žiakmi

- Dodržiavanie režimu a disciplíny u detí

- Rozvíjanie tvorivosti a zručnosti u detí

- Venovať pozornosť zdravému životnému štýlu, prevencii obezity, pohybovým aktivitám.

- Venovanie osobitnej pozornosti u problémových detí

- Venovanie zvýšenej pozornosti bezpečnosti detí v areáli školy

- Dôsledne a dôkladne viesť pedagogickú dokumentáciu

Aj v našej ŠKD je potrebné hľadať nové formy práce, ktoré budú zodpovedať súčasnej úrovne poznania detí a tak výraznejšie prezentovať popoludňajšiu činnosť detí v ŠKD.

 

Zamerať sa vo výchovnom – vzdelávacej činnosti na:

- Uspokojenie záujmov a priebeh žiakov v čase mimo vyučovania

- Orientovať pedagogický prístup na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahoch medzi rovesníkmi

- Rozvíjať prosociálne správanie žiakov

- Skvalitniť prácu v ŠKD

- Dbať na estetiku, hygienu, bezpečnosť v ŠKD

- Vo výtvarných a športových záujmových útvaroch deti motivovať k radostnému a spokojnému pobytu v ŠKD

- Pokračovať v krúžkovej činnosti

- Obnova materiálu (pomôcok) jednotlivých klubov.

 

Bratislava: 29.06.2023              Zemancová Petra

 

 

Správa o činnosti materskej školy

 

I.      PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY MATERSKEJ ŠKOLY

 

     Kapacita zariadenia je 76 detí na celodennú prevádzku vo veku od 3 do 6 rokov detí (deti sú zadelené v štyroch oddelenia).

(Kapacita je v súlade s vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z .z. §3, ods. 2 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež a § 51 ods.3 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.)

 

     Popis prostredia, lokality

Materská škola, Kalinčiakova 12, Bratislava je prevádzkovaná v účelovom zariadení v priestoroch ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava. Areál školy sa nachádza medzi frekventovanými komunikáciami Trnavská ul., Bajkalská ul., Kalinčiakova ul. v blízkosti Národného tenisového centra, Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Národného futbalového štadióna. Škola má vlastné vonkajšie priestory pozostávajúce z parkovej plochy (v rátane hracích prvkov pre deti MŠ) a vonkajších športových plôch (malé futbalové ihrisko s prírodným trávnikom, veľké futbalové ihrisko s umelým trávnikom, bežeckú rovinku s tartanovým povrchom, malé multifunkčné ihrisko). Areál má vlastné oplotenie.

        

     Typ objektu (adaptované priestory ZŠ s MŠ v dvoch budovách

Materská škola je dislokovaná v dvoch  budovách (budova A – hlavná budova ZŠ s MŠ, budova B – vedľajšia budova ZŠ s MŠ) V budove A na prízemí 1NP sú umiestnené dve šatne, dve umyvárne so sociálnymi zariadeniami a tri herne – učebne pre MŠ. MŠ má k dispozícii na svoju činnosť i pohybovú telocvičňu s PVC povrchom.

     V budove B  na prízemí 1.NP sa nachádza jedna učebňa, dve miestnosti -umyvárne so sociálnymi zariadeniami, sprcha, tri spálne, miestnosť pre zamestnancov MŠ – zborovňa a priestor na prezliekanie zamestnancov, kumbála pre upratovačku s výlevkou a TUV, školská jedáleň, ktorú využíva MŠ spoločne zo ZŠ vo vyhradených časoch pre MŠ na samostatné stravovanie (desiata, obed, olovrant).

          

     Vstup do objektu (samostatný, bariérový)

MŠ má samostatné vstupy do svojich objektov (bariérové).

Do budovy A jeden samostatný vchod cez areál školy od vnútorného areálu s vlastným zastrešeným preddverím priamo do menšej šatne slúžiacej jednému oddeleniu, druhý spoločný vchod s vyučujúcimi školy cez spoločnú chodbu zo ZŠ do samostatnej väčšej šatne pre dve oddelenia MŠ.

     Do budovy B sa vstupuje cez spoločnú presklenú spojovaciu chodbu do oddelenia pre najmladšie deti. V tejto budove je i samostatný únikový východ pre najmladšie deti.

Priestorové podmienky školy sú na dobrej úrovni, V materskej škole sa zrealizovalo niekoľko zmien a úprav s cieľom estetického a praktického využitia priestorov školy, pričom prvoradou podmienkou vždy bola maximálna bezpečnosť detí a zamestnancov školy. Interiér a exteriér je estetický, podnetný, pestrý a zaujímavý. V MŠ sa nachádza interaktívna tabuľa, projektor TV, počítače, notebooky a tlačiarne. Škola má dostatočné množstvo pomôcok na výchovu a vzdelávanie. Technické a materiálne vybavenie interiérov a exteriérov MŠ sa pravidelne dopĺňa podľa potreby. Interiér sa priebežne maľuje v čase letnej prerušenej prevádzky školy. Revitalizácia školského dvora bola naplnená v ďalších naplánovaných bodoch. Vybudovali sa vyvýšené záhony pre kvety, bylinky a zeleninu, kde si deti rozvíjajú pracovné zručnosti a získavajú nové poznatky. Na prednej časti dvora sa vybudovala časť vydláždená doskočiskovými kockami /guma/, tým je minimalizovaná prašnosť. Táto časť sa využíva na vystúpenia, rôzne podujatia,  besiedky. Súčasťou prednej strany dvora je drevený komunitný altánok, ktorý sa využíva na výchovno-vzdelávacie aktivity ako aj na komunitné stretnutia s rodičmi V školskom roku 2021/2022 sme takmer dokončili exteriérovú učebňu na zadnej časti dvora ,ktorý chceme v šk. roku 2022/2023 dokončiť.. Školský dvor budujeme s cieľom širokého využitia nie len na hru detí, ale aj na realizáciu edukačných aktivít, na rozvoj pohybových zručností, koordináciu a obratnosť. Dvor sa vďaka revitalizácii stane bezpečným a atraktívnym miestom pre deti.

     Deti s radosťou využívajú dve pieskoviská, Spríjemnenie horúcich letných dní deťom zabezpečuje mlhovište, ktoré sa nachádza na školskom dvore. Na školskom dvore sme vybudovali aj edukačnú oblasť, kde sa deti vzdelávajú v rôznych vzdelávacích oblastiach prostredníctvom drevených pexeso stojanov. Výtvarné a grafomotorické zručnosti si môžu počas pobytu vonku rozvíjať kreslením na chodník. Škola disponuje dostatočným množstvom pomôcok na exteriérové využitie, hračky do piesku, kolobežky, športové pomôcky, ktoré sa pravidelne dopĺňajú. Materská škola používa na zníženie chorobnosti detí germicídne žiariče. Plánujeme prekrytia pieskovísk Prístup k internetovému pripojeniu má celá ZŠ s MŠ. Veľmi aktívne využívame  komunikáciu s rodičmi cez EduPage, čo bolo veľkým prínosom a pomocou v čase prerušenia prevádzky škôl a v období vysokej chorobnosti detí.

 

II.    FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY

 

Správa o finančných prostriedkoch a o hospodárení za kalendárny rok 2021

 

1.Výška príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy bola stanovená všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Nové Mesto stanovila výšku na 50 € mesačne. Od platby boli oslobodené:

 

-       deti podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-       zákonný zástupca, ktorého tretie a každé ďalšie dieťa navštevuje materskú školu alebo školský klub detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto mesačný príspevok za pobyt v MŠ za toto dieťa neuhrádza a to aj v tom prípade ak dieťa nenavštevuje rovnakú materskú školu alebo školský klub detí. Rovnako neuhrádza mesačný príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ zákonný zástupca, ktorý je zamestnancom ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

 

Príjem a čerpanie  materskej školy je uvedený v správe ZŠ

 

2. Finančné príspevky štátu na vzdelávanie detí rok pred plnením povinnej školskej  dochádzky (ďalej len „predškoláci“)

Čerpanie týchto finančných prostriedkov bolo plne v réžii zástupkyne pre materskú školu pre potreby detí - predškolákov. Tieto finančné prostriedky sa mohli využiť len na osobný príplatok alebo odmenu učiteliek, ktoré pracujú s predškolákmi, na vybavenie miestností určených pre predškolákov didaktickou technikou, učebnými pomôckami a kompenzačnými pomôckami, na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách a na úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní predškolákov.

 

 

NÁZOV AKTIVITY

POČET ÚČASTNÍKOV

VYHODNOTENIE A PRÍNOS AKTIVITY

Rodičovské stretnutie

57

Aktuálne informácie

Týždeň ovocia a zeleniny Exkurzia na trhu

Prítomné deti v MŠ

Podpora konzumácie ovocia a zeleniny

Ukážka práce požiarnikov

Prítomné deti v MŠ

Zvyšovanie dôvery k požiarnemu zboru

Fašiangový karneval

Prítomné deti v MŠ

Udržiavanie tradícii, zábava

Výlet na Kamzík

Prítomné deti v MŠ

Pozorovanie jarnej prírody

Ekovýchovné vzdelávacie programy Daphne

Prítomné deti v MŠ

Edukačné aktivity zamerané na ekovýchovu, poznávanie prírody, triedenie odpadu.

Divadelné predstavenia

Prítomné deti v MŠ

Pozitívne vnímanie umenia, Návšteva BD

Návšteva školskej knižnice

Prítomné deti v MŠ

Pozitívny vzťah ku knihe, k literatúre

Plavecký výcvik

Prihlásené deti

Hry s vodou, získanie základných plaveckých zručností, otužovanie

Kurz lezenia

Prihlásené deti

Získanie pohybových zručností 

Výlet na Železnú studničku

Prítomné deti v MŠ

Pozorovanie jesennej prírody

Záhradná slávnosť

Prítomné deti v MŠ

Prezentácia zručností a vedomostí detí, komunitné stretnutie s rodičmi

Noc v MŠ

Predškoláci

 Komunitná aktivita pre predškolákov

Kurz korčuľovania 2x

Prihlásené deti

 Získanie základných  pohybových zručností na ľade

MDD

Prítomné deti v MŠ

Týždeň plný zábavy, súťaží, diskotéka

Výlet na farmu - Abeland

Prítomné deti v MŠ

Spoznávanie a pozorovanie domácich zvierat

Rozlúčka s predškolákmi

Prítomné deti v MŠ

Symbolické vyprevadenie predškolákov

Večer Svetlonosov- vyrezávanie tekvíc

Prítomné deti v MŠ

Tradície

Olympiáda MŠ

Prítomné deti v MŠ

Podpora zdravého pohybu detí

Olympiáda s integrovanými deťmi

15

Podpora akceptácie ,, iných "detí

Mikuláš

Prítomné deti v MŠ

Tradície, komunitné stretnutie s rodičmi

Vianočná besiedka

Prítomné deti v MŠ

Zvyky a tradície

Výlet na Hrad

Prítomné deti v MŠ

Prehliadka Bratislavy, spoznávanie dominant mesta

 Vyšetrenie školskej spôsobilosti

Predškoláci

 Spolupráca s CPPPaP

 

NÁZOV PROJEKTU

CIEĽ PROJEKTU

REALIZÁCIA

Program: Školské ovocie

Zvyšovať konzumáciu ovocia detí, vytvárať návyky zdravého stravovania

Celý šk. rok

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Empatia ,potešiť seniorov v našej MČ

December

Vianočná pošta

Empatia ,potešiť seniorov v našej MČ

December

Olympiáda MŠ

Podpora zdravého pohybu detí

Jún

Športujeme celý deň

Podpora zdravého pohybu detí

Celý šk. rok

Olympiáda s integrovanými deťmi

Podpora akceptácie ,, iných "detí

Jún

Činnosť pedagogickej rady

 

Pedagogická rada (PR) je poradný orgán riaditeľa materskej školy, jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Počet zasadnutí pedagogickej rady: 5 Termíny stretnutí pedagogickej rady: 21.8.2022, 30.9.2022, 20.12.2022, 23.2.2023, 4.7.2023

 

 

Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023.

Prerokovanie a príprava plenárneho zasadnutia rodičov školy.

Výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a hospitačnej činnosti.

Hodnotenie zamestnancov školy.

Plán vnútornej kontrolnej činnosti školy.

  Hospitačná činnosť.

Aktuálne zmeny v legislatíve.

Schválenie podmienok prijímania detí do materskej školy.

Plnenie úloh a cieľov vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja školy.

Prerokovanie potreby doplnenia a úpravy Školského poriadku.

Informácie z porád riaditeľov škôl a zástupkýň pre materské školy

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Plán aktivít školy.

Vzájomné odovzdávanie poznatkov a skúsenosti pedagógov.

  Príprava a organizácia letnej prevádzky školy.

Príchod nového školského roka.

 

Uplatňované vzdelávacie programy

A. Školský vzdelávací program:  Hráme sa a športujeme celý deň.

B. Pri práci s deťmi s odloženou školskou dochádzkou škola pracovala s rozvíjajúcim programom výchovy a vzdelávania pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktorý vydalo ministerstvo školstva.

 

IV. ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE

 

1.    Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Proces edukácie v materskej škole a podmienky výchovy a vzdelávania upravuje v zmysle platnej legislatívy školský poriadok. Denný poriadok je usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich, v ktorom sa striedajú hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity, pobyt vonku, odpočinok a činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie a pitný režim). Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Škola venuje veľkú pozornosť adaptácii nových detí, ktorú realizujeme  v súčinnosti s rodinou s akceptáciou individuality dieťaťa.

     Priestory sú čisté, pravidelne vetrané, útulné, estetické. Nábytok je bezpečný a moderný, v prípade potreby sa mení za nový. V každej triede sú koberce, ktoré sú pravidelné vysávané, čistené a v prípade opotrebovania vymenené za nové. Triedy sú vybavené hračkami a didaktickými pomôckami. V zborovni a v kancelárii zástupkyne pre MŠ sa nachádza, počítač a tlačiareň. Školský dvor je podnetný a bezpečný. Psycho-hygienické podmienky sú na dobrej úrovni.

 

2.    Krúžková činnosť

 Krúžková činnosť sa zameriava na rozvoj pohybových zručností detí v zmysle zamerania školy. V školskom roku 2022/2023 sa realizoval krúžok Futbalu a Krúžok anglického jazyka. Krúžková činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách vo vekovej skupine 4-6 rokov a krúžok anglického jazyka.

 

3.    Spolupráca školy, partnerské vzťahy, spolupráca s rodičmi detí

osobná, denná komunikácia, mailová komunikácia

konzultačné stretnutia

rozlúčka s predškolákmi

brigáda

rodičovské stretnutia

spolupráca prostredníctvom OZ MŠ Kalinčiakova, finančná podpora

 

Spolupráca so základnou školou Kalinčiakova 12 Materská škola s deťmi predškolákmi navštevuje pravidelne  základnú školu s cieľom poznania školského prostredia pred prichádzajúcim zápisom detí do ZŠ.

 

Spolupráca s CPPPaP

  spolupráca v oblasti psychologickej, špeciálno-pedagogickej, diagnostickej, výchovnej, poradenskej a preventívnej starostlivosti

  spoločné konzultácie pri riešení problémových detí

  návštevy psychologičky za účelom pozorovania problémových detí

  depistáž školskej zrelosti (február 2023)

 

OZ MŠ Kalinčiakova

Občianske združenie je prijímateľom príspevku 2% z daní, sponzorských a finančných príspevkov a darov.

  príjem sponzorských darov, 2% z daní, spolupráca v rámci financií

  revitalizácia dvora

  vzdelávanie učiteľov

 

Iné spolupráce:

spolupráca s mestskou časťou

  spolupráca s miestnou knižnicou

  spolupráca so SFZ

  spolupráca s mestskou políciou

  spolupráca s požiarnikmi

 

 

Prezentácia materskej školy v masmédiách

printové média

webová stránka školy

 

V Bratislave 30.6.2023                   zástupkyňa MŠ Zuzana Sádovská

 

 

Záver


Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s MČ Bratislava - Nové Mesto

Spolupráca s MČ Bratislava – Nové Mesto bola po celý školský rok na dobrej úrovni. Pozitívne hodnotíme finančnú dotáciu sociálne slabším rodinám, úľavy pre viacdetných rodičov a detí zamestnancov školy.

V školskom roku 2022/2023 bolo do našej školy vložených časť investícií hlavne do materskej školy. Materská škola získala novú dopadovú plochu na vonkajších ihriskách a tie sa doplnili novými hracími prvkami.

Škola bola spoluorganizátorom viacerých športových súťaží (futbal, florbal...). Absolvovali sme výchovné koncerty a filmové predstavenia, ktoré organizovala mestská časť. Spolupracovali sme aj s mestskou knižnicou.

Pravidelne spolupracujeme aj s Centrom psychologickej a pedagogickej prevencie Bratislava III. Riaditeľka p. Lednická nám bola po celý rok nápomocná s prípravou Podporného tímu (zaúčanie, školenia) a pri práci s deťmi so sociálne slabšieho prostredia, a so žiakmi s poruchami správania a učenia. Spoluprácu s touto inštitúciou hodnotíme v školskom roku 2022/2023 ako nadštandardnú.

Taktiež spolupracujeme s Národným športovým centrom (spoluorganizujeme školenia pre učiteľov telesnej a športovej výchovy), Slovenským olympijským klubom Bratislava, ktorého sme ako škola kolektívnym členom spoluorganizujeme rôzne športové súťaže. Ďalej máme nadviazanú spoluprácu s Múzeom telesnej kultúry, UNICEFom, Ligou proti rakovine, Protidrogovým fondom, Okresným riaditeľstvom policajného zboru, s Pedagogicko Metodickým centrom, športovými zväzmi: SZĽH,SFZ, SBF, športovými klubmi HC Slovan Bratislava, ŠK Slovan Bratislava.

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 20. augusta 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28. augusta 2023

Vyjadrenie rady školy

Rada školy bola dňa 5.9.2023 na svojom zasadnutí oboznámená so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2022/2023a berie ju v plnom rozsahu na vedomie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie