Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole


Názov školyZákladná škola s materskou školou, ul.Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Adresa školyul. Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Telefón+421 4463 7274
E-mailskolakalina@skolakalina.sk
WWW stránkawww.skolakalina.sk
Riaditeľ školyDušan Noga
E-mail riaditeľriaditel@skolakalina.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoSluž. mobile-mail
RiaditeľNoga Dušan 0903 889 363riaditel@skolakalina.sk
Zástupkyňa riaditeľa školyMgr. Fenclová Renáta 0949 187 773r.fenclova@skolakalina.sk
Výchovný poradca a zástupca riaditeľa pre šport a mimoškolskú činnosťMgr. Smoleniak Miloš 0911 978 881m.smoleniak@skolakalina.sk
Zástupkyňa riaditeľa pre materskú školuMgr. Sádovská Zuzana0911 978 876z.sadovska@skolakalina.sk
Vedúca školského stravovaniaHavránková Jana0904 676 895j.havrankova@skolakalina.sk
Vedúca školského klubu detíPetra Zemancová0948 162 754p.zemancova@skolakalina.sk
Vedúca podporného tímuMgr. Eva Tóthová0904 593 357e.tothova@skolakalina.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoTel. kontaktE-mail
predsedaGrznár Vladimír0904 450 544vladimirgrznar@gmail.com
pedagogickí zamestnanciBc. Vargová Veronika0915 929 930v.vargova@skolakalina.sk
 Mgr. Benčič Branislav0904 079 782b.bencic@skolakalina.sk
ostatní zamestnanciHavránková Jana0917 653 668j.havrankova@skolakalina.sk
zástupcovia rodičovPozgayová Petra0908 297 128peta.pozgayova@gmail.com
 Zemancová Petra0910 940 156petradominik2008@gmail.com
 Mgr. Franeková Miroslava0908 966 490mirka.franekova@gmail.com
zástupca zriaďovateľaIng. Augustinič Katarína0905 014 726katarina.augustinic@gmail.com
 Bc. Filipovič Branislav0903 181 181brano@filipovic.ba
 Mgr. Mašátová Haliakova Marianna0903 253 311mikusvladimir@gmail.com
 JUDr. Korček Tomáš PhD0910 970 941marianna.masatova@gmail.com

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovMestská časť Bratislava - Nové Mesto
SídloJunácka 1, 832 91 Bratislava
Telefón02/49 253 512
E-mailpodatelna@banm.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

V roku 2020 sa uskutočnili po skončení volebného obdobia Rade školy nové voľby. Prebiehali v dňoch 30.6.2020 voľba zástupcov zo zamestnancov, 9.9.2020 voľba zástupcov z rodičov školy a materskej školy.

Ustanovujúca schôdza bola dňa 9.9.2020, na ktorej bol opätovne jednohlasne zvolený pán Vladimír Grznár, ktorý je zároveň predsedom Rady rodičov na škole.

 

Zasadnutie RŠ 9.9.2020

Program:

1. Ustanovujúca schôdza Rady školy

2. Voľba predsedu rady školy

 

Uznesenia:

1./2020 Rada školy na svojom prvom ustanovujúcom zasadnutí zvolila jednohlasne za predsedu Rady školy pána Vladimíra Grznára.

2./2020 Rada školy sa dohodla na nasledovných termínoch svojich riadnych zasadnutí: 16.9.2020, 8.2.2021, 7.6.2021. V prípade potreby sa Rada školy zvolá aj v iných termínoch.

 

Zasadnutie RŠ 16.9.2020

Program:

  1. Privítanie členov Rady školy a prizvaných hostí (V.Grznár)
  2. Odsúhlasenie „Záverečnej správy za šk.r. 2019/20.“ (R.Fenclová – ZRŠ)
  3. Odsúhlasenie „Plán práce školy na nasledujúci školský rok 2020/21“.(D.Noga – RŠ)
  4. Odsúhlasenie „Plán zasadnutí a RŠ“
  5. Rôzne: a) Plán akcií pre žiakov školy (LVK, ŠVP, výlety, exkurzie .....)

b) Nevyhnutné rekonštrukcie a investičné akcie v šk.r. 2020/21

c) Projekty a akcie školy

 

Uznesenia:

3./2020 Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestská časť Bratislava – Nové Mesto schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/20 bez pripomienok.

4./2020 Rada školy schvaľuje predložený „Plán práce školy na školský rok 2019/20“ riaditeľom školy bez pripomienok.

5./2020 Rada školy súhlasí s „plánom zasadnutí Rady školy“ s pripomienkou. V prípade zlej epidemiologickej situácie sa uskutočnia prostredníctvom komunikácie cez program Teams, alebo Zoom formou online. Hlasovať sa bude formou per rollam.

6./2020  Rada školy sa uzniesla pri pláne akcii LVK, ŠVP, exkurzií a výletov žiakov, že sa uskutočnia len v prípade priaznivej epidemiologickej situácie za podmienky dodržiavania všetkých epidemiologických opatrení.

7./2020 Rada školy berie na vedomie plánované rekonštrukčné práce, ktoré budú prebiehať na škole: Výmena kanalizačných potrubí, výmena zvislých rozvodov vody, výmena rozvodov kúrenia a výmena elektrických rozvodov vrátane rozvodných skríň.

8./2020 Rada školy berie na vedomie Projekty v ktorých škola uspela a v ktorých bude pokračovať. (Podporný tím – asistenti, špec. pedagógovia a psychológ školy v rámci MPC, Školská športová akadémia – zameranie futbal, a ďalšie.)

 

Zasadnutie RŠ 8.2.2021 sa uskutočnilo online vzhľadom na epidemiologickú situáciu.

Program:

1. Rozpočet školy na rok 2021 a jeho nevyhnutné úpravy vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu (RŠ)

2. Zámer pre šk.r. 2021/22 „Rozšírenie kapacít v MŠ s využitím priestorov na 1 NP školy“ (RŠ Noga)

3. Nedostatočné vybavenie na online výučbu učiteľov z domu. Návrh na zakúpenie slúchadiel a kamier. (ZRŠ Fenclová)

4. Prevádzka MŠ a ZŠ počas zhoršenej epidemiologickej  situácie, udržanie prevádzky pre krízovú infraštruktúru s využitím podporného tímu. Informácia. (RŠ Noga)

5. Rôzne.

 

Uznesenia:

1./2021 Rada školy berie na vedomie správu riaditeľa školy ohľadne zmien v rozpočte zapríčinených nepriaznivou epidemiologickou situáciou. (Zníženie príjmov z prenájmov telovýchovných priestorov, zníženie príjmov z poplatkov za ŠKD a MŠ, zvýšenie nákladov na mzdy a prevádzku pri prevádzke MŠ a ZŠ pre krízovú infraštruktúru).

2./2021 Rada školy súhlasí s navýšením kapacít MŠ pre šk.r. 2021/22. Riaditeľa školy poveruje so začatím komunikácie ohľadne navýšenia kapacít s Regionálnym hygienikom pani Farkovou a následne pripraví rozpočet na jej realizáciu. Rada školy odporúča využiť finančné prostriedky z pripravovaných projektov, do ktorých by sa mohla škola prostredníctvom zriaďovateľa zapojiť.

3./2021 Rada školy za pomoci OZ ZRŠ na škole podporí školu finančne pri nákupe potrebnej didaktickej techniky a príslušenstva na zabezpečenie online výučby na škole a v MŠ.

4./2021 Rada školy podporuje zámer vedenia školy udržať prevádzku pre krízovú infraštruktúru i napriek zvýšeným finančným nákladom školy.

 

Zasadnutie RŠ 7.6.2021.

Program:

1. Predbežná informácia o výsledkoch výchovno – vyučovacích výsledkoch žiakov školy a činnosti MŠ v školskom roku 2020/21 (ZRŠ Fenclová)

2. Informácia o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach na škole a predbežnom termíne ich ukončenia a s tým súvisiacich obmedzení v prevádzke školy. (RŠ Noga)

3. Prázdninové aktivity na škole (ZRŠ Smoleniak)

4. Informácia o prípravách k školskému roku 2021/22 a zmenách vyučujúcich na nasledujúci školský rok.  (ZRŠ R.Fenclová)

5. Informácia o prevádzke MŠ počas letných prázdnin. (ZRŠ Z.Sádovská)

6. Informácia o problémoch zabezpečenia prevádzky ŠJ a upratovania školy vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce a nedostatok zamestnancov. (J. Havránková, RŠ Noga)

7. Rôzne.

 

Uznesenia:

5./2021 Rada školy berie na vedomie informáciu o predbežných výsledkoch výchovo – vyučovacieho procesu a činnosti MŠ v školskom roku 2020/21.

6./2021 Rada školy berie na vedomie informáciu o priebehu rekonštrukčných prác na škole.

7./2021 Rada školy súhlasí s obmedzením prázdninovej činnosti na škole, ktoré je zapríčinené rekonštrukčnými prácami na škole.

8./2021 Rada školy berie na vedomie informáciu o zmenách vyučujúcich a prevádzke MŠ počas letných prázdnin.

9./2021 Rada školy berie na vedomie problémy v zabezpečení prevádzky ŠJ a upratovanie na škole. Riaditeľ školy s vedúcou jedálne zabezpečia prevádzkyschopnosť školského zariadenia ŠJ a upratovania školy za cenu zvýšenia ohodnotenia ostávajúcim zamestnancom z prostriedkov rozpočtovaných na chýbajúcich zamestnancov. (zvýšenie úväzkov, odmien).

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov základnej školy: 300

Počet žiakov materskej školy: 82

Počet tried: 17 ZŠ + 4 MŠ

Podrobnejšie informácie: Z celkového počtu máme desať žiakov, ktorí študovali celý školský rok v zahraničí.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32221221217
počet žiakov523729312431302937300
z toho ŠVVP30143552831
z toho v ŠKD473522215    130
           
Počet tried MŠ112      4
počet detí202042      82

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP25822,247,61
DPP644,231,9
Znížený úväzok321,071,27
ZPS3232
Na dohodu0000

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov22426
vychovávateľov066
asistentov učiteľa101
    
spolu33033

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 6.A, 6.B, 7.AB, 7.AC, 8.ABCInformatika12
5.A, 6.A, 6.B, 7.AB, 7.AC, 8.ABC, 9.AB, 9.ACTechnika10
5.AMatematika4
5.A, 6.A, 6.B, 7.AB, 7.AC, 8.ABCHudobná výchova6
5.r., 6.r., 7.r., 8.r., 9.r.Etická výchova5

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Aj v školskom roku 2020/2021 klasický vyučovací proces (prezenčnú výučbu) vystriedala dištančná forma vyučovania, kedy žiaci 2. stupňa zostali od 26.10.2020 doma. V tomto čase dištančnej výučby sa naši žiaci ani učitelia nezapojili do žiadnej olympiády. Prebehlo len školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, z ktorého sme neposlali reprezentovať našu školu nikoho do vyššieho kola.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2020/2021 sme sa zapojili do rôznych akcií a pokračovali sme v aktivitách, ktoré sa nám osvedčili v minulých rokoch. Je pravda, že už od konca októbra zostali žiaci 2. stupňa doma na dištančnom vzdelávaní, ale do tohto termínu sme stihli začať našu dlhoročnú súťaž medzi triedami - Najtrieda. Celoročná súťaž pozostáva z viacerých kôl a každé je zamerané na inú oblasť: napr. výzdoba triedy na tému Jeseň a Halloween, športové súťaže, pohybové hry spojené so vzdelávacími aktivitami, tvorba spoločných triednych plagátov na rôzne témy (Nežná revolúcia, Kultúra a zvyky spolužiakov cudzincov a pod...

Od januára, kedy aj naši prvostupniari prešli na dištančné vzdelávanie, mali sme školu otvorenú pre deti rodičov z infraštruktúry, ktorým sme pomohli prekonať ich potreby v zamestnaní a žiacku potrebu nebyť doma sám bez dozoru.

Po návrate prvostupniarov do školy v marci, sme postupne ako nám dovoľovali uvoľnené opatrenia, začali navštevovať lesopark s prednáškami o živote rôznych druhov rastlín a živočíchov žijúcich v lesoch okolo Bratislavy. Žiaci druháci a prváci sa zúčastnili aj predstavenia v bábkovom divadle - samostatne každá trieda, pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení, ktoré platili v tom čase.

Využívali sme okolie školy a školský športový areál pre vychádzky a pobyt na čerstvom vzduchu.

Nepodarilo sa nám zabsolvovať ani lyžiarsky kurz, ani školu v prírode.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu a od októbra prechod na dištančné vzdelávaniei sme v nasledujúcich projektoch nemohli pokračovať:

Naučme deti korčuľovať a plávať - hlavným cieľom je poskytnúť deťom základy korčuľovania a plávania.

Športové osobnosti spojené so školou - absolventi našej školy (športovci, ktorí reprezentujú Slovensko a pochádzajú z Bratislavy)

Školský EKO-projekt "Pramene Malých Karpát" - projekt je organizovaný školou na podporu životného prostredia a spolufinancovaný s rodičmi. Cieľom projektu je spoznať malokarpatské studničky a v rámci medzipredmetových vzťahov: prírodoveda, vlastiveda, biológia, geografia, etická výchova, dejepis, telesná a športová výchova viesť deti k ochrane prírody a životného prostredia v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Snažíme sa viesť žiakov k starostlivosti o prírodu, spoznávať krásu prírody, históriu krajiny a zároveň u žiakov pestovať manuálne zručnosti (čistenie studničiek).

Futbal to je hra - projekt futbalovej prípravky (projekt pre MŠ a prvý stupeň ZŠ).

Florbal pre všetkých - zameraný na športovú hru a herné činnosti.

Školské ovocie - deťom je ponúkané v školskej jedálni čerstvé ovocie a zelenina raz týždenne a 100% ovocná šťava.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2020/2021 sme inšpekciu nemali.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky školy sú hygienicky i technicky vyhovujúce. V tomto školskom roku sme využívali 28 učební, z toho 7 odborných. 2 telocvične a 1 posilňovňu, školskú jedáleň. Stále sa nám nepodarilo vymeniť obloženie telocvične a palubovku, vymaľovať telocvičňu. Aj napriek tomu je telocvičňa využívaná vo výchovno-vzdelávacom procese. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame odborné učebne: fyziky a chémie, biológie, výtvarnej výchovy, učebňu výpočtovej techniky, 2 učebne cudzích jazykov, knižnicu a čitáreň. V prevádzke máme aj multimediálnu učebňu s kapacitou 30 miest s DVD rekordérom a televízorom a tri učebne vybavené interaktívnou tabuľou a dve s dataprojektorom. Odborné učebne jazykov sú moderne zariadené, ostatné učebne je potrebné priebežne doplniť o novšie zariadenie: lavice, stoly a učebné pomôcky. Vo všetkých učebniach a triedach máme keramické tabule. Do budúcna chceme viac využívať aj knižnicu ako zdroj informácií. Tento rok sa nám podarilo zakúpiť 6 titulov pre 1. stupeň a 6 pre druhý stupeň z projektu MŠ. Je to beletria súčasných autorov píšucich pre deti, ktorá v knižnici chýbala. Zriadili sme čitáreň, kde deti môžu v rámci hodín slovenského jazyka a ŠKD čítať pod dozorom učiteľov a vychovávateľov. Budova školy je už opotrebovaná a potrebovala by generálku. Postupne sa vynovuje a vymieňa staré za nové. Všetky okná sú plastové - nové. V priebehu roku sa do školy investovali finančné prostriedky z MČ BNM na výmenu zvyslých rozvodov vody, čiastočná výmena kanalizácie v budove školy a v exteriéri. Je potrebné vymeniť zvyšné - staré elektrické vedenie a vymeniť podlahy. Toto sa nám podarilo len na prízemí budovy opät z finančných prostriedkov zriaďovateľa. Skrinky namiesto šatní mali v tomto roku všetky triedy okrem prvákov.

Školská jedáleň je technicky aj hygienicky vyhovujúca. Poskytuje našim žiakom výživnú a plnohodnotnú stravu, ktorá je hlavne u športovcov, ale aj ostatných žiakov veľmi potrebná. Technické zariadenia v kuchyni sú zväčša zastarané, v budúcnosti bude nutné nainštalovať odsávanie pár z objektu, zakúpiť pece a sporáky, vymeniť podlahu a kompletne vyneniť výťah.

Areál školy prešiel v minulosti rekonštrukciou. Žiaci môžu využívať futbalové ihrisko s umelou trávou, menšie futbalové ihrisko s prirodzeným trávnikom, bežeckú 110 metrovú 7 dráhu s pieskovým doskočiskom. Je potrebné zrekonštruovať malé multifunkné ihrisko s umelým povrchom.

Pri škole pôsobí materská škola, v ktorej sa vzdeláva a hrá 82 detí. Deti majú edukačnú činnosť v štyroch herniach. K dispozícii majú 3 spálne, jednu pohybovku na telovýchovné aktivity. Majú možnosť využívať aj školskú telocvičňu a rozcvičovňu. Stravujú sa v školskej jedálni vo vymedzenenom čase pre materskú školu. Materská škola využíva pri svojom vzdelávacom procese pomôcky a techniku určenú pre MŠ.

Pre materskú školu je potrebné dovybaviť vonkajšie ihrisko hracími prvkami a edukačnými zónami na rôzne vzdelávacie činnosti.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Na škole máme veľa šikovných detí, ktoré dosahujú výborné výsledky v športe, aj vo vyučovaní. No je ich čoraz menej. Je to preto, lebo v spoločnosti klesá záujem o šport. Aj my "zápasíme" s nedostatkom talentovaných žiakov, a preto prijímame takmer všetkých žiakov, ktorí prejavia záujem študovať na našej základnej škole s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy.

Chceme, aby sa zlepšil prospech žiakov. Individuálne pristupujeme ku každému žiakovi, ponúkame doučovanie, spolupracujeme s rodičmi. Máme záujem zvýšiť naplnenosť tried a zvýšiť tak celkový počet žiakov školy. V poslednom období vzrástol záujem cudzincov (z Ruska, Ukrajiny, Iránu....) o štúdium na našej škole a aj to prináša problémy v štúdiu, pretože cudzinci nevedia po slovensky a častokrát ani po aglicky.

Chceme prispieť k zlepšeniu a ochrane životného prostredia zbieraním a triedením odpadu, ktorého škola vyprodukuje veľké množstvo. Darí sa nám to len z časti, nie vo všetkých triedach. Niektoré triedy chodia zbierať odpad a čistiť studničky na bratislavskú Kolibu. V tomto budeme pokračovať aj v budúcnosti.

Už niekoľko rokov zápasíme s nedostatkom kvalifikovaných učiteľov, zanietených pre svoju profesiu. Ani mladí, "čerstvo začínajúci" učitelia nevydržia v školstve dlho a hľadajú si iné zamestnania.


SWOT analýza ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava

Silné stránky školy

Najsilnejšou stránkou školy sú veľmi perspektívne priestorové možnosti. Zriadenie viacerých odborných učební v rátane učebne na technické práce a zlepšenie priestorového vybavenia ŠKD a MŠ.

Vonkajšie priestorové vybavenie na šport zrekonštruované futbalové ihrisko 110 m x 68 m s umelým povrchom, bežecká 110 m rovinka so 7 dráhami s doskočiskom pre skok do diaľky s tartanovým povrchom a malé futbalové ihrisko s trávnatým povrchom 55 m x 68 m sú nadštandardným vybavením školy a umožnia opätovné otvorenie športových tried so zameraním na futbal.

Vnútorné priestorové vybavenie na šport vlastná posilňovňa o rozmeroch 6,1 x 19 m s plochou 116 m2 s dobrým strojovým vybavením, rozcvičovňa o rozmeroch 6,1 x 14,5 m s plochou 88 m2 obe s gumovým povrchom a bežeckou rovinkou dvojdráhou s dobrým materiálnym vybavením (bosu, rolex, žinenky, stepery, expandery...), malá úpolová telocvičňa o ploche 46 m2 a malá telocvičňa pre deti MŠ (s kompletným vybavením pomôckami a televízorom) o ploche 42 m2 obe s tatami povrchom, sú tiež nadštandardom na ZŠ a MŠ. Umožňujú nám vyučovať športovú prípravu vo všetkých triedach v rámci školského vzdelávacieho programu s možnosťou opätovného zriadenia športových tried.

Potrebná bude rekonštrukcia veľkej telocvične o ploche 436 m2 vzhľadom na opotrebovanosť palubovky a obloženia, ktoré nespĺňajú súčasné parametre a ani hygienické požiadavky. Napriek tomu je telocvičňa pravidelne ročne kontrolovaná a opravovaná, aby mohla slúžiť vyučovaciemu procesu. Je maximálne využívaná a prináša i zisk škole, ktorý bude možné použiť na zvýšené náklady na prevádzku a údržbu športovísk.

Druhou veľmi silnou stránkou školy je personálne zabezpečenie školy, učiteľský kolektív ZŠ a aj MŠ, ktorý tvoria vo väčšine perspektívni zanietení učitelia (jadro zboru), stabilné niekoľkoročné vedenie školy a i stabilný administratívny aparát sú dobrým odrazovým mostíkom na rozvoj školy, čo konštatovala i ŠŠI vo svojich záveroch z inšpekcie.

Pozitívom je vybudovanie podporného tímu zloženého zo špeciálneho pedagóga, psychológa a asistentov učiteľa, ktorí na našej škole dlho absentovali. Tím sa stará o začlenených žiakov, ktorí potrebujú individuálny prístup. Ale aj o prepojenie medzi učiteľom – žiakom – rodičom.

Veľkým pozitívom školy je aj jej dostupnosť v rámci Bratislavy a okolia a dostupnosť ďalších športovísk, Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Haly Elán, haly Mladosť, Plaveckého bazénu Pasienky. To všetko predurčuje školu, aby mohla koncentrovať deti zaujímajúce sa o šport a svoj školský vzdelávací program dlhoročne orientovala týmto smerom s čím počítame i do budúcna.

Slabé stránky školy

Problém s obsadením niektorých predmetov a miest kvalifikovaným personálom.

Máme za tri roky existencie materskej školy obrovský pohyb učiteliek, čo považujeme za veľký nedostatok, vzhľadom na možnosti našej MŠ a jej ďalšiu perspektívu. Našou úlohou bude stabilizovať káder učiteliek s kladným vzťahom k pohybu.

Najväčším slabým článkom však je obsadenie miest pomocným personálom, pomocnými silami do kuchyne, upratovačky, vrátnikov.

Personálnu oblasť bude preto potrebné do budúcna prehodnotiť a nájsť spôsob zatraktívnenia pracovať na našej škole pre uchádzačov, nájsť benefity, ktoré sa stanú pre nich zaujímavé.

Príležitosti

Škola má obrovský potenciál rásť a vrátiť sa so svojim školským vzdelávacím programom na úroveň spred dvadsiatich rokov, kedy žiaci športových tried školy prechádzali prísnym výberovým konaním a i do tried "nešportových" sme prijímali deti so záujmom o štúdium. Bude potrebné zamerať sa na deti, ktoré z rôznych príčin skončili s aktívnou športovou činnosťou a ukázať im ich ďalšiu perspektívu, v čom nám môže veľmi pomôcť podporný tím.

Dnes vieme, že deti majú rady pohyb, ak sa im primeraným spôsobom sprístupní a nemusí to byť len výkonnostný šport. Preto sa viac budeme zameriavať na pohybové činnosti pre zdravie, všestrannú pohybovú prípravu a výkonnostný šport bude len pre deti - žiakov s perspektívou výkonnostne rásť. Preto sa chceme zamerať na dlhodobú športovú prípravu pre všetkých.

Hrozby

Do budúcna nevidíme väčšie hrozby, pokiaľ by sa nezhoršila finančná situácia školy vzhľadom na zvýšené finančné náklady, ktoré škola má vzhľadom na prevádzkové náklady spojené s vykurovaním, údržbou a správou vonkajších priestorov ktoré musíme dokázať vykryť z prideleného rozpočtu. Oproti iným školám (prenájom priestorov plavárne, ľadová plocha), zvýšené náklady na prevádzku športovísk ich údržba (ihriská, telocvičné priestory), zvýšené náklady na telovýchovné pomôcky a vybavenie (nadštandardné pomôcky na kvalitné vedenie telovýchovného procesu), ktoré sa nám zatiaľ s pomocou rodičov a vlastnou činnosťou darí kryť. Do budúcna vidíme možnosti viac sa zapájať do projektov v tejto oblasti.

 

SWOT analýza MŠ

Silné stránky

- Podpora od vedenia školy

- dobrá spolupráca s OZ pri ZŠ S MŠ a Radou školy

- Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci

- Nepedagogickí zamestnanci s vysokým záujmom o prácu a dianie v MŠ

 - Prístup do školských telocviční

Riziká (ohrozenia)

 -Tlak zo strany rodičov vzhľadom na stúpajúci počet žiadateľov o prijatie dieťaťa do MŠ

- Neustále zmeny v legislatíve

- Nedostatočné financovanie programov MŠ, ktoré v plnej miere hradia rodičia

Priority

Pedagogická oblasť: Zvyšovať nielen kvalifikáciu, ale aj záujem a motiváciu učiteliek.

Personálna oblasť: Doplniť stav nepedagogických zamestnancov.

Materiálno-technická oblasť: Nedostatočné vybavenie vonkajšieho športoviska a jeho odčlenenie od priestorov ZŠ.

Ekonomická oblasť: Financie na vybavenie vonkajšieho športoviska a školského dvora / upraviť ihrisko na zážitkové učenie/

Spolupráca s partnermi: Získanie nových partnerov –sponzorov, udržať komunikáciu a vzťahy s aktívnymi sponzormi a partnermi.

Strategické, rozvojové ciele MŠ

- Vznik folklórneho súboru a jeho vybavenie

- Zamerať sa na klímu v MŠ

- Dosiahnuť pozitívny záujem rodičov o MŠ

- Realizovať denne viacero pohybových aktivít / zdravotné cvičenia, pobyt vonku, pohybové hry...

- Zaradiť do VVP čo najviac aktivít zameraných na šport / lyžovanie, plávanie, korčuľovanie, atletika, futbal../

 - Učiť dieťa zo života a pre život.

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 31

Pre potreby žiakov so ŠVVP pracuje na škole podporný tím zložený so špeciálnej pedagogičky, psychologičky, 3 pedagogických asistentiek pre školu, jednej asistentky pre materskú školu a špeciálnej pedagogičky pre materskú školu. Väčšinu zamestnacov máme financovanú z projetu MPC a z OÚ.

Podporný tím sa venuje nielen žiakom so ŠVVP, ale aj deťom, ktoré potrebujú riešiť zložitú životnú situáciu v rodine, problémy s učením, problémy v rodine (napr. pri rozvode rodičov, úmrtí v rodine a pod.) A v neposlednom rade aj problémy v triednych kolektívoch. Pre školu je to veľká pomoc a prínos, lebo fungujú priamo na škole, poznajú žiakov, prostredie a situáciu. V budúcnosti bude potrebné vyriešiť ich financovanie nie cez projekty, ale priamo cez financovanie z prenesených kompetencií a vytvorením priadnych pracovných miest zahrnutých v tabuľkách pre ZŠ a MŠ.

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 76 / 26 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 53 / 20 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 10 / 3 dievčatá

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.8.2021

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov000003737

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Okrem deviatakov, ktorí sa hlásili na stredné školy, sme mali aj 3 piatakov, ktorí robili prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá.

Pre nedostatok voľného miesta nebol prijatý ani jeden na gymnázium.

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

 Gym 4.roč.športové SŠumelecké SŠekonomické SŠtechnické SŠostatné SOŠv zahraničí
prihlásení2917792
prijatí2917792
% úspešnosť100 %100 %100 %100 %100 %100 % 

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINFMAT2NJOBNPVCPDAPRV2RJ
1.A1    1  1    1 
1.B1    1  1,06    1 
1.C1    1  1,18    1 
2.A1,05    1  1,26    1,05 
2.B1    1,18  1,47    1,29 
3.A1,45    1 11,3  11,5  
3.B2    1,19 1,192,06  1,061,5  
4.A1,81    1,38 12,56  12  
4.B1,53    1 12  11,67  
5.A1,781,72,22 1,171,04 11,83      
6.A21,881,881,631,631,31 12,251,51,56   1,67
6.B22,081,851,621,461,15 1,0821,171,62   2
7.AB2,531,872,071,671,61,22,212,331,221,53   2,6
7.AC2,292,142,291,861,711,432,291,432,572,21,71   2
8.ABC2,572,392,432,041,891,462,431,252,862,151,89   2,17
9.AB2,412,292,412,411,82 2,47 2,242,231,88   1
9.AC2,292,532,182,351,59 2,35 2,8821,88   2

TriedaSJLSPRSRLSPFTHDTSVVLAVYV
1.A11   1 1
1.B11   1 1
1.C1,121   1 1
2.A1,321   1 1
2.B1,471   1 1
3.A21,09   1,11,51
3.B2,061   11,631,06
4.A2,191,19   1,132,191
4.B21   12,071
5.A2,171,041111 1,13
6.A2,631,061111 1,5
6.B2,6211111 1,23
7.AB2,471,211,381,131 1,07
7.AC2,86111,511 1,5
8.ABC2,2911,13111,07 1,5
9.AB2,711,1211,311,121 1,53
9.AC2,4711 11,12 1,41

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A161600
1.B181800
1.C181800
2.A191900
2.B181701
3.A131102
3.B161420
4.A161600
4.B151500
5.A242301
6.A171421
6.B141400
7.AB151500
7.AC151401
8.ABC292801
9.AB201703
9.AC171700

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

Finančné a hmotné zabezpečenie školy v roku 2020

Dotácia na žiakov zo štátneho rozpočtu normatívne: 662 683 €

Z toho použité na mzdy a poistné: 607 417 €

Z toho použité na prevádzku: 55 266 €

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 10 579 €

Z toho na mzdy: 1 528 €

Z toho na prevádzku: 9 051 €

Príspevok na výchovu a vzdelávanie: 4 867 €

Finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 0 €

Finančné prostriedky na mzdu asistentke učiteľa 12 801 €

Príspevok na učebnice: 7 480 €

Za mimoriadne výsledky žiakov 0 €

Finančné prostriedky na odchodné: 0 €

Prostriedky z rozpočtov obcí: 57 759 €

Z toho na prevádzku: 14 587 €

Príspevky a dary: 6 429 €

Z toho na prevádzku: 6 429 €

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 0 € (LVK a ŠVP)

Spolu: 762 598 €

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Od začiatku školského roka v dôsledku zhoršujúcej sa situácii s pandémiou Koronavírusu bolo neisté fungovanie krúžkov na školách. Na škole sme mali všetko pripravené na spustenie krúžkovej činnosti. Ale ani jeden krúžok v tomto školskom roku nepracoval.

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Florbalový krúžok 1. stupeň 30Mgr. Jozef Repka
Florbalový krúžok 2. stupeň37Mgr. Vladimír Čechovič
Futbalový krúžok 1. stupeň32Mgr. Ján Bician
Futbalový krúžok NMŠK21Mgr. Miloš Smoleniak
Krúžok ľadového hokeja 1. stupeň25Mgr. Miloš Smoleniak
Krúžok nemeckého jazyka27Mgr. Jana Barboríková
Krúžok slovenského jazyka pre cudzincov ( 4. - 9. roč.)12Mgr. Zuzana Rišiaňová
Počítačový krúžok 1. stupeň45Mgr. Lenka Balážová
Počítačový krúžok 2. stupeň20Mgr. Branislav Benčič
Príprava na T5 SJL, MAT0Mgr. Jana Zemániková
Príprava na T9 SJL, MAT26Mgr. Vladimír Čechovič
ŠKD 3.A, 3.B22Mgr. Ján Bician
ŠKD 1.A, 1.C22Mgr. Denisa Kičková
ŠKD 1.B, 1.C25Petra Zemancová
ŠKD 2.A, 2.B35Mgr. Ľuba Lednárová
ŠKD 4.A, 4.B, 5.A26Mgr. Jozef Repka
Tvorítko 1. stupeň30Petra Zemancová
Volejbal dievčatá8Mgr. Miloš Smoleniak
Volejbal Slávia dievčatá46Mgr. Miloš Smoleniak
Volejbal Slávia chlapci32Mgr. Miloš Smoleniak
Výtvarný krúžok 2. stupeň28Mgr. Eva Bukovenová

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola pravidelne spolupracuje s rodičmi. Na škole pracuje poradný orgán Rada rodičov, v ktorom sú zastúpení rodičia z jednotlivých ročníkov a tried. Sú volení rodičmi vždy na začiatku školského roka. Rada rodičov sa stretáva štvrťročne. Rodičia sa zaujímajú o prácu detí, väčšina pravidelne navštevuje školu, zúčastňuje sa triednych aktívov (3-4 krát ročne). Majú možnosť konzultovať s vyučujúcimi nielen formou ústnej komunikácie, ale aj formou mailov a prostredníctvom edupage. Každý rodič má prístup k elektronickej žiackej knižke, ktorú rodičia ocenili a vyhovuje im. Väčšie problémy robia škole rodičia, ktorí nejavia záujem o svoje deti, a problémy riešia až po vyzvaní riaditeľom školy. Komunikácia s rodičmi je potrebná a pomáha triednemu učiteľovi v jeho práci. Zo strany učiteľov je tu ochota pomáhať žiakom, doučiť ich chýbajúce učivo a riešiť problémy v učení i správaní.

Rodičia sa zaujímajú o zlepšenie podmienok a finančné zabezpečenie vyučovacieho procesu a celého fungovania a chodu školy. Z finančného rodičovského príspevku ZRŠ prispievajú škole finananciami na súťaže, učebné pomôcky, na pomôcky a hry do ŠKD, školy v prírode, lyžiarske kurzy, sústredenia a pod.

Na škole pôsobí Rada školy, jej zloženie je stanovené zákonom (viď tabuľka Rada školy str. 1). Činnosť školskej rady zabezpečuje štatút Rady. Rada školy sa pravidelne stretáva.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

     Školský rok 2020/2021 začal za sprísnených  hygienických a epidemiologických podmienok. 26.10.2020 zostali na dištančnom vzdelávaní žiaci 2. stupňa. Boli sme pripravení z predchádzajúceho školského roku na takýto spôsob výučby. Vo veľmi krátkom čase sme prešli na online vyučovanie prostredníctvom MS Teams, s ktorým sme sa naučili pracovať v predchádzajúcom školskom roku. Pri dištančnom vzdelávaní sme pre žiakov zachovali pôvodný rozvrh hodín (bez vyučovania športovej prípravy). Bolo to náročnejšie na prípravu učiteľov a sústredenosť žiakov. Vyučovacie hodiny sme skrátili na 35 minút a o 10 minút predĺžili prestávky medzi hodinami. Preto sme na konci školského roku nemali problém s prebratým učivom a dodržaním štandardov pre jednotlivé predmety a ročníky.

      Od januára, kedy prešli všetci žiaci na online vzdelávanie sme poskytovali učenie a priestory školy pre infraštruktúru a vzdelávanie sa ich detí. Pri tejto službe pomáhali vychovávatelia a podporný tím, ktorí pomáhali s prihlasovaním detí do online vzdelávania a vypĺňali čas detí, kedy neprebiehala ich výučba tvorivými a oddychovými aktivitami.

     Naši prvostupniari nastúpili do školy 17.2.2021 na tri týždne. Potom zostali na dištančnom vzdelávaní ešte 2 týždne, pretože sa pracovalo na výmene a regulácii vykurovania. Potom už vyučovanie na 1. stupni prebiehalo prezenčne. V polovici apríla prišli do školy aj žiaci 2. stupňa.

     Na škole sme nemuseli zatvoriť ani obmedziť vyučovanie v žiadnej triede v dôsledku ochorenia žiakov ani učiteľov na Kovid.

 

Hodnotiaca správa PK slovenský jazyk – dejepis : 2020/2021

 

           V školskom roku 2020/2021 boli hlavné  úlohy a ciele určené v Pláne práce splnené. Učivo z gramatiky, literatúry aj slohovej zložky bolo vo všetkých ročníkoch prebraté,  učebné plány, štandardy a učebné osnovy sa rešpektovali. To isté sa týka aj dejepisu. Kvôli určitým obmedzeniam počas online vyučovania sme nestihli vo všetkých ročníkoch napísať všetky predpísané diktáty a slohové práce, keďže sme sa sústredili na  preberanie a upevňovanie učiva.

V rámci možností sme individuálne pristupovali k žiakom s poruchami učenia a správania,  dôraz sme kládli na ich pomalšie tempo či určenú diagnózu. Spolupracovali sme so školskými pedagogickými  asistentkami a špeciálnou pedagogičkou.   

Špecifiká prináša aj práca s cudzincami, ktorým sme sa rôznymi spôsobmi snažili pomôcť pri štúdiu slovenského jazyka. 

Krúžky sa tento školský rok neuskutočnili.

Rozvoj čitateľskej gramotnosti sme podporovali najmä vlastnými doplnkovými učebnými materiálmi. V tejto oblasti u žiakov stále pretrvávajú nedostatky. Počas prezenčného vyučovania sme často využívali aj školskú čitáreň. 

Hlavným negatívom stále ostáva  nedostatočná príprava žiakov na vyučovacie hodiny. V tomto školskom roku sa počas online vyučovania vyskytovali prípady nesamostatnej práci žiakov (najmä 5.-6. ročník), a taktiež neaktívny prístup k výučbe (vyššie ročníky).  

 

Testovanie T5:

Tento školský rok bolo zrušené.

 

Testovanie T9:

Samostné testovanie T9 bolo z dôvodu prerušenia vyučovania zrušené. Naša škola sa však zúčastnila monitoringu Dištančné vzdelávanie žiakov z pohľadu deviatakov, ktorého súčasťou bol aj test zo slovenského jazyka a literatúry.

 

Akcie počas školského roka

-         február a marec - Hviezdoslavov Kubín  ( triedne kolá a školské kolo ) - online

-         december a jún - 2 číslo časopisu Kalina

-         p. uč. Zemániková zúčastnila online konferencie Podpora multikultúrnych tried organizovanej Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy

 

 

  Východiská pre budúci školský rok:

 

-          pokračovať v pozitívach, odstraňovať negatíva

-         zapájanie sa do literárnych a recitačných súťaží

-         podpora žiakov k ich vlastnej tvorbe

-         účasť na takých seminároch či školeniach, ktoré by mohli byť v našej práci nápomocné 

-          vydávanie školského časopisu Kalina

-         ponúknuť žiakom 9. ročníka krúžok slovenského jazyka (príprava na Testovanie a prijímacie pohovory), príp. iné krúžky

-         oraganizácia literárno-dejepisných exkurzií

-          venovať  neustále väčšiu pozornosť čitateľskej gramotnosti a pri tom  spolupracovať v rámci medzipredmetových vzťahov aj s ostatnými vyučujúcimi

-         častejšie využívanie školskej čitárne a doplnenie jej knižničného fondu o diela súčasných moderných autorov

-         zakúpenie pracovných zošitov pre všetky ročníky, ktoré by nám uľahčili prácu na vyučovacích hodinách

-         systematickejšia spolupráca s pedagogickými asistentkami na hodinách sjl

 

                                                                  Zapísala: Mgr. Z. Rišiaňová

 

Hodnotiaca správa za šk. rok 2020/2021 - CUDZIE JAZYKY 

 

V šk. roku 2020/2021 sa kvôli epidemiologickej situácii konali len stretnutia predmetovej komisie CJ v našej škole (online aj prezenčne).

P. učiteľka Zemániková sa zúčastnila online seminárov pre 1. aj 2. stupeň organizovaných vydavateľstvom OUP.

         Individuálne sme pristupovali k žiakom s poruchami učenia, pričom dôraz sme kládli na rozvoj komunikačných kompetencií. U začlenených žiakov sú vyučovacie výsledky úmerné ich aktivite na vyučovacej hodine a domácej príprave.

         Podľa školského vzdelávacieho programu je v 5. ročníku  pridaná 1 vyučovacia hodina 1. cudzieho jazyka. Od 6. ročníka sa žiaci učia 2. cudzí jazyk (ruský a nemecký), kde je tiež zvýšená časová dotácia o jednu vyučovaciu hodinu. Tento školský rok sa opäť potvrdilo, že zvládnuť dva cudzie jazyky na primeranej úrovni je pre niektoré deti náročné, najmä ak ide o slabších žiakov, žiakov s  poruchami učenia, resp. o žiakov, u ktorých absentuje systematická domáca príprava. Za vhodné považujeme zavedenie predmetu rozširovanie špecifických funkcií pre niektorých žiakov s poruchami učenia v 6. ročníku.

         Učivo bolo na 1. aj 2. stupni prebrané podľa plánov, keďže sme vyučovali online všetky hodiny, sklz jednej lekcie nastal len v 6. a 8. ročníku. Z dôvodu náročnosti učiva by bolo ideálne pridať jednu vyučovaciu hodinu 1. cudziemu jazyku v 6. ročníku a 2. cudzí jazyk učiť až od 7. ročníka, tak ako je to dané Štátnym vzdelávacím programom.

Cudzie jazyky vyučujeme v kmeňových triedach a dvoch multifunkčných učebniach. Na 1. stupni boli žiaci vedení k tomu, aby nadobudli pozitívny vzťah k cudziemu jazyku prostredníctvom využívania rôznych audio-vizuálnych podnetov – hier, piesní, využitia IKT. Vedomostná úroveň žiakov na 2. stupni tento šk. rok závisela najmä od pozornosti a aktivity na online vyučovaní, systematickej domácej prípravy a priebežnej kontroly zo strany rodičov, ktorá u mnohých žiakov chýbala. Kladne hodnotíme, ak sa rodičia zaujímajú o výsledky svojich detí (najmä integrovaných) priebežne prostredníctvom konzultačných triednych aktívov či elektronickej komunikácie.

Vyučujúci stále používajú spoločné testy po prebratí každej lekcie, vstupné testy zamerané na počúvanie s porozumením, polročné testy na čítanie s porozumením, výstupné gramatické testy. Tieto spoločné testy majú dvojnásobnú váhu ako čiastkové (okrem žiakov s VPU), ktoré sú aj naďalej záležitosťou každého vyučujúceho.

Učebnice boli objednané od distribútorov jazykovej literatúry Megabooks (1. stupeň) a Littera (2. stupeň). Uprednostnili sme najvýhodnejšie cenové ponuky a bonusové programy, z ktorých sme získali ďalší doplnkový materiál.

Na prvom stupni bol v 1. ročníku bol používaný prac. zošit k učebnici First Friends 1, v 2. ročníku učebnica First Friends 2, v 3. ročníku učebnica Family and Friends 1 a vo 4. ročníku učebnica Family and Friends 2. V 5. - 9. ročníku používame 4. edíciu učebnice Project. Učebnice zároveň rozvíjajú interkultúrne postoje prostredníctvom stránok oboznamujúcich žiakov s kultúrou anglicky hovoriacich krajín, ale aj medzipredmetové vzťahy. Výhodou 4. edície sú aj cvičenia na počúvanie s porozumením v pracovných zošitoch a doplnkové čítania v učebnici. Učebnice poskytujú aj podporný materiál – testy, interaktívne CD-romy a DVD k jednotlivým učebniciam.

Na výučbu 2. CJ – nemeckého bola v 6. - 9. ročníku používaná učebnica Beste Freunde, na výučbu 2. CJ – ruského učebnica  Ruský jazyk.

Motiváciu žiakov sme zvyšovali pozeraním DVD  a rôznymi didaktickými hrami (aj keď iba počas prezenčného vyučovania). Z objektívnych príčin sme menej využívali doplnkový materiál. Rozvoj čitateľskej gramotnosti sme podporovali najmä prácou s textami v učebniciach.

         V septembri sme sa zapojili do Európskeho dňa jazykov. Na hodinách anglického jazyka deti pri jazykových kvízoch a videosekvenciách získali nielen vedomosti o jazykoch Európy, ale rozvíjali aj svoje zručnosti pri tvorbe projektov. Uvedomili si, že učenie sa cudzích jazykov nám umožní vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

Zabezpečili sme online divadelné predstavenie An Egg on a Trip pre žiakov 3. - 5. ročníka.

 

Pozitíva v tomto školskom roku:

·        účasť na online seminároch,

·        učebnice a podporné materiály k nim,

·        možnosť zdieľať učebnice ANJ online,

·        zvýšenie hodinovej dotácie cudzím jazykom (2. CJ - 1 VH, 1. CJ – 1 VH v 5. ročníku),

·        spoločné testy a jednotné kritériá hodnotenia,

·        medzipredmetové vzťahy – prepojenie CJ a iných predmetov prostredníctvom stránok v učebniciach Project,

·        zapojenie sa do Európskeho dňa jazykov,

·        divadelné online predstavenie v anglickom jazyku,

·        komunikácia s tými rodičmi, ktorí sa priebežne zajímajú o výsledky svojich detí.

 Negatíva v tomto školskom roku:

·        nižšia časová dotácia 1. CJ oproti iným školám,

·        absentujúca systematická príprava na vyučovanie a prístup niektorých žiakov k plneniu si povinností počas online VH najmä vo vyšších ročníkoch,

·        chýbajúce učebnice niektorých žiakov vyšších ročníkov počas online vyučovania (učebnice si nenosia domov, ale majú ich v skrinkách),

·        výrazná pomoc rodičov pri plnení si povinností v nižších ročníkoch,

·        nižšia vedomostná úroveň niektorých žiakov (vyplývajúca z predchádzajúceho bodu),

·        chýbajúce pero k 2. interaktívnej tabuli na 1. poschodí.

Východiská pre budúci školský rok:

·        pokračovať v pozitívach a odstraňovať negatíva,

·        vzbudiť záujem detí o jazyky od 1. ročníka a vhodnou formou motivovať žiakov i vo vyšších ročníkoch,

·        vhodné by bolo vyučovať 2.CJ od 7. ročníka a navýšiť 1. CJ v 6. ročníku o 1 VH,

·        možnosť používať jazykové učebne všetkými vyučujúcimi vo všetkých skupinách už od 1. ročníka,

·        dokúpiť pero k interaktívnej tabuli na 1. poschodí, ktorú by sme radi využívali aj na 1. stupni,

·        zachovať delenie na skupiny s maximálnym počtom 15 žiakov,

·        nedávať v jednej triede vždy nulté a posledné hodiny, resp. VH po TSV/ŠP,

·        v 5. ročníku si všetci žiaci budú musieť učebnice zakúpiť, lebo z príspevku MŠ SR sa učebnice Project 1 nedajú objednať,

·        praktizovať individuálny prístup k žiakom s poruchami učenia,

·        apelovať na rodičov, aby viac kontrolovali domácu prípravu a prospech svojich detí,

·        dodržiavať postup pri sťažnostiach rodičov (vyučujúci → triedny učiteľ → vedenie školy),

·        rozvíjať kompetencie a zručnosti podľa ŠVP,

·        účasť na seminároch, konferenciách, školeniach a priebežných vzdelávaniach,

·        zorganizovať týždenné vyučovanie AJ vo vyšších ročníkoch zahraničnými študentmi z organizácie AIESEC (ak to v budúcnosti bude možné),

·        zúčastniť sa divadelných predstavení v anglickom jazyku (online alebo prezenčne),

·        viesť najmä mladšie deti k prednesu poézie a prózy v cudzom jazyku,

·        rozširovať slovnú zásobu o športovú terminológiu,

·        realizovať projektové vyučovanie (realizované v škole),

·        rozvíjať spoluprácu s ostatnými predmetmi,

·        podporovať multikulturalitu.

Zapísala: Mgr. Jana Zemániková

 

Hodnotiaca správa PK prírodovedných predmetov: 2020/2021

(matematika–informatika-fyzika–chémia-biológia-geografia-technika)

 

Vedúca PK: Mgr. Lenka Pažitná  

Členovia PK:       Mgr. Eva Bukovenová             

                   Mgr. Veronika Bugáňová

Mgr. Michal Ilčík                                                

Mgr. Vladimír Čechovič

                            Mgr. Branislav Benčič

                   Mgr. Igor Martíni

                  

Hlavné úlohy plánu práce PK vychádzali z:

a)     Sprievodcu školským rokom 2020/2021 v súlade s odporúčaniami,

b)    inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu,

c)     inovovaného Školského vzdelávacieho programu,

d)    rozhodnutí a usmernení vydaných v čase COVID-19 MŠVVaŠ SR

e)     Plánu práce školy na školský rok 2020/2021,

f)      UO pre jednotlivé predmety podľa Školského vzdelávacieho programu,

g)    Správy predmetovej komisie učiteľov prírodovedných predmetov II. stupňa za školský rok 2019/2020,

h)    Vnútorného poriadku školy.

 

Členovia tejto PK mali v priebehu aktuálneho školského roka 3 stretnutia + 2 online schôdze, ktoré využili na vzájomné si odovzdávanie rád a skúseností, riešenie problémov. Predmetová komisia sa v svojej činnosti zamerala na:

        aktualizáciu TVVP v súlade s inovovaným ŠVP a ŠkVP,

        dodržiavanie plnenia učebných plánov,

        zvládnutie obdobia prerušeného vyučovania COVID-19 (dištančné vzdelávanie),

        sledovanie predpísaných písomností z predmetu matematika,

        prípravu a zapojenosť  žiakov  do súťaží školských a okresných kôl,

        integráciu žiakov s IVP, ŠVVP a talentovaných žiakov,

        vzájomnú spoluprácu učiteľov a rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

 

Na vyučovaní členovia PK využívali dostupné učebnice, e-učebnice, pracovné zošity, interaktívne pracovné zošity a veľkou pomocou pri prípravách na vyučovacie hodiny boli inšpiratívne nápady vo virtuálnej knižnici, využívanie pomôcok z datakabinetu. Na hodinách žiaci okrem učebníc využívali aj príslušné cvičebnice, IKT, portál Bezkriedy, veľkej obľube sa teší premietanie výučbových DVD. Žiaci mali možnosť osvojiť si nové učivo pomocou demonštračných pokusov počas vyučovania na základe laboratórnych prác, praktických aktivít.

 

V jednotlivých predmetoch sa vyučujúci snažili rozvíjať čitateľskú, prírodovednú a finančnú gramotnosť žiakov. Rozvíjali možnosť žiakov vyhľadávať a hodnotiť rôzne zdroje informácií a samostatne s nimi pracovať. Pri projektoch sa opäť potvrdila ich obľúbenosť. Kvalita prác a prezentácií má stúpajúcu tendenciu. Žiaci sa učia pracovať v skupinách, rozvíjajú svoju tvorivosť, zdokonaľujú svoje vyjadrovacie schopnosti a pri prezentáciách si zdokonaľujú svoje prezentačné zručnosti. Ďalej vyučujúci využívali metódy a postupy založené na prepojenosti so životom (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, myšlienkové mapy, hravé činnosti a pozorovania). Motivovali žiakov k účasti na súťažiach, upevňovali u žiakov ekologické cítenie. Podporovali a rozvíjali talent a nadanie žiakov v rámci súťaží. Vhodne zvolenými exkurziami a návštevami exteriérov podporovali prepojenie teoretických poznatkov s praxou. Vyučujúci spestrovali vyučovacie hodiny používaním IKT a interaktívnej tabule. Vyučujúci zaradili do TVVP jednotlivé prierezové témy - mediálna výchova, multikultúrna výchova, environmentálna výchova,  protidrogová výchova, ochrana života a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné schopnosti, rozvoj estetického cítenia, finančná a prírodovedná gramotnosť. 

 

Metodicko – odborný rast učiteľov:

Všetci členovia PK sa pre skvalitnenie svojej práce venovali samoštúdiu odbornej literatúry - periodiká a internet. Vymieňali si navzájom skúsenosti s používaním IKT na vyučovaní. Viacerí učitelia sa zúčastnili individuálnych školení podľa aktuálnych ponúk a aktuálnej epidemiologickej situácie. Mgr. Igor Martíni sa zúčastňuje rozširujúceho štúdia 3. aprobačného predmetu (matematika) na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

 

Spolupráca s integrovanými žiakmi:

Integrovaným žiakom boli vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány na zvládnutie základného učiva podľa individuálnych potrieb žiaka a ich diagnostiky.

Vyučujúci mali k žiakom s IVVP individuálny prístup, uprednostňovali ústne skúšanie pred písomným, upravené písomné práce, poskytovali dostatok času na ich vypracovanie, kompenzačné pomôcky, motiváciu pochvalou. Niektorí z týchto žiakov napriek tomu nepracovali v rámci svojich možností a schopností a nedosiahli také vyučovacie výsledky, aké by mohli mať. 

        

Výučba v období prerušeného vyučovania kvôli COVID-19

Výučba na našej škole pre žiakov 2. stupňa bola prerušená od 26.10.2020, prezenčné vyučovanie bolo obnovené 19.4.2021 pre žiakov 8. a 9. ročníka a 26.4.2021 pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka. Okamžite sa učitelia prispôsobili danej situácii a naďalej výučba prebiehala dištančnou formou vzdelávania – online vyučovacie hodiny cez Microsoft Teams podľa aktuálne platného rozvrhu.

Vyučujúci sa snažili prebrať v rámci možností všetky tematické celky podľa učebných osnov, využívali pri tom rôzne dostupné portály – Edupage, Teams, Youtube, interaktívne pracovné zošity Taktik,... Okrem online vyučovacích hodín žiakom boli prideľované rôzne zadania na vypracovanie vo forme domácich úloh, pracovných listov, testov, prezentácií, projektov, referátov,...

Obsah komplementárnych vzdelávacích oblastí sa integroval do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí, vo vzdelávacej oblasti „Matematika s práca s informáciami“ sa venovala hlavná pozornosť vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika sa zaraďoval ako súčasť komplementárnych vzdelávacích oblastí a integroval sa do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí. Vo vzdelávacích oblastiach Človek a spoločnosť a Človek a príroda boli vzdelávacie aktivity koncipované tak, že sa využili prirodzené väzby medzi obsahmi predmetov z príslušnej vzdelávacej oblasti.

Zhodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov dosiahnutých počas školského roka 2020/2021:

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase vyučovania:

·        zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

·        sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

·        akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

Na pedagogických radách bol schválený nasledovný spôsob hodnotenia žiakov v I. a II. polroku   šk. roka 2020/2021:

V čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením prezenčného vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021, boli stanovené kritériá hodnotenia žiakov na konci klasifikačného obdobia. Záverečné hodnotenie – známka, bola žiakovi udelená na základe jeho dosiahnutých výsledkov počas prezenčného a dištančného vzdelávania. Pri záverečnom hodnotení sa zohľadňujú nasledovné kritériá: 

1. Výsledky z testov a ústnych odpovedí získaných pri prezenčnej forme štúdia.

2. Výsledky z testov a ústnych odpovedí dosiahnutých pri dištančnej forme  prostredníctvom MS Teams. Pre zabezpečenie objektívnych podmienok v čase online vyučovania sa pri testovaní alebo ústnej odpovedi vyžadovalo, aby mal žiak zapnutú kameru.   

3.  Plnenie si povinností v priebehu celého klasifikačného obdobia (odovzdávanie domácich úloh, projektov), aktívna účasť na prezenčnom, ale aj dištančnom vyučovaní.   

Vyučujúci mal pri konečnom hodnotení právo posudzovať prácu každého žiaka individuálne.

Úroveň vedomostí žiakov z prírodovedných predmetov je priemerná. Ich vyučovacie výsledky závisia od pozornosti a aktivity na vyučovaní, ale aj od domácej prípravy na vyučovanie, ktorá v mnohých prípadoch absentuje. Okrem slabej prípravy na vyučovanie u niektorých žiakov absentuje aj nosenie si pomôcok na vyučovanie. Na lepšej úrovni by mohla byť aj kontrola žiakov rodičmi, ktorá je v množstve prípadoch slabá, resp. úplne chýba.

 

Podrobnosti o dosiahnutých výsledkoch žiakov - viď. zápisnice z klasifikačných porád uskutočnených dňa 25.1.2021 a 23.6.2021.

Žiaci, ktorí predmet neabsolvovali podľa vyššie uvedených kritérií a sú hodnotení známkou nedostatočný (5) na konci školského roka 2020/2021, sa zúčastnia v auguste komisionálneho preskúšania.

 

Väčšia časť učiva bola odučená podľa TVVP vo všetkých predmetoch v rámci časových dotácií uvedených v učebných osnovách. Presúva sa:

7. ročník BIO - tematický celok: „Zdravie a život človeka“

8. ročník CHEM – tematický celok: „Kyseliny, Soli kyslíkatých kyselín, Neutralizácia, Redoxné reakcie“

9. ročník FYZ – tematický celok: „Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a plynoch“

Vyhodnotenie písomných prác z MAT:

V prehľade sú uvedené priemerné známky z písomných prác v jednotlivých ročníkoch. So žiakmi bola urobená javová analýza.

 

5.A

6.A

6.B

7.AB

7.AC

8.ABC

9.AB

9.AC

Vstupná

písomná práca

1,81

2,13

3

2,86

2,92

3,31

3,5

Štvrťročná

písomná práca

2,1

2,07

1,85

2

2,08

-

3,38

-

Polročná písomná práca

1,81

2,4

1,69

2,33

2,46

3,26

2,5

3,71

Trištvrťročná písomná práca 

2,5

2,54

2

2,47

2,69

-

3,67

-

Výstupná písomná práca

2,63

2,66

2,21

2,3

2,57

3,56

3,78

3,24

 

 

5. ročník – Testovanie T5-2020 bolo zrušené z dôvodu prerušeného vyučovania.

 

9. ročník – Testovanie T9-2021 bolo zrušené z dôvodu prerušeného vyučovania. Nahradil ho Monitoring NUCEM 2021: Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov, do ktorého sa zapojila aj naša škola online 9.6.2021.

 

Výsledky:

 

Súťaže a aktivity počas školského roka 2020/2021:

·        upriamenie pozornosti na  významné dni napr.: Svetový deň vody - 22.3., Svetový deň vtáctva - 1.4., Deň Zeme - 22.4.

·        pomocou informačných násteniek na jednotlivých poschodiach sa žiaci dozvedali  informácie, ktoré pojednávali o význame separácie a recyklácie odpadu, prevencie proti drogám, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, fungovaní fotosyntézy.

 

Pripomienky:

       -    Zvýšiť časovú dotáciu BIO 8. ročník z 1 VH na 2 VH týždenne.

     Bolo by vhodné zaheslovať počítače, na ktorých žiaci pracujú nielen počas vyučovacích hodín informatiky, proti inštalovaniu programov. Ak by bolo nutné nainštalovať do PC nejaký program, heslo by mali správca a učitelia informatiky. Zabránilo by sa tak svojvoľnému inštalovaniu programov žiakmi do PC.

     Vyčistiť/preinštalovať počítače počas letných prázdnin.

     Podľa potreby dokúpiť pomôcky a chemikálie do fyzikálno-chemickej učebne, stojan na nástenné mapy.

     Zakúpiť videomikroskop.

     Dokúpiť pomôcky do biologickej učebne podľa potreby, vymeniť lavice a stoličky.

     Meotar je súčasťou vyučovacieho procesu, preto prosíme zabezpečiť fólie a permanentné fixky.

     Dokúpiť farebné fixky a ostatný spotrebný materiál.

 

Východiská činnosti PK do budúceho školského roku 2021/2022:

·        Aktualizovať TVVP podľa inovovaného Štátneho a Školského vzdelávacieho programu a vyučovať podľa nich témy v jednotlivých ročníkoch.

·        Využívať  žiacke projekty a prezentácie  s prírodovednou tematikou v rámci medzipredmetových vzťahov aj na ostatných predmetoch.

·        Spracovať plán exkurzií podľa aktuálnej potreby a ponuky, exkurzie zosúladiť s ostatnými PK podľa časovej dotácie na jednotlivé predmety a ročníky.

·        Pokračovať v krúžkovej činnosti: Počítačový krúžok, Príprava na T5 – Matematika, Príprava na T9 – Matematika.

·        Zamerať sa na používanie metód podporujúcich rozvoj prírodovednej, finančnej gramotnosti, využívať dostupné vyučovacie pomôcky (vizualizér,...).

·        Zapájať žiakov do rôznych prírodovedných súťaží podľa aktuálnej ponuky.

 

V Bratislave 28.6.2021                               Zapísala: Mgr. Lenka Pažitná

 

 

Hodnotiaca správa PK výchovných predmetov: 2020/2021

(výtvarná výchova – hudobná výchova - občianska náuka - etická výchova - náboženská výchova)

 

Vedúci PK: Mgr. E. Bukovenová

Členovia PK:

Mgr. R. Fenclová, Mgr. J. Barboríková, Mgr. Ľ. Lednárová, Mgr. B. Benčič, Mgr. J. Repka,  Mgr. H. Grófová

 

Hlavné úlohy plánu práce PK vychádzali z:

i)       POP = Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2020/2021 v súlade s ich odporúčaniami,

j)       ŠVP = Štátneho vzdelávacieho programu, inovovaného ŠVP,

k)    ŠvP =Školského vzdelávacieho programu,

l)       IŠvP = Inovovaného školského vzdelávacieho programu,

m)  PP = Plánu práce školy na školský rok 2020/2021,

n)    O = odporúčaniami  pre jednotlivé predmety podľa a opatrení z predchádzajúceho školského roka 2019/2020

o)    VPŠ = Vnútorného poriadku školy.

 

V šk. roku 2020/2021 sa snažili pedagógovia výchovných predmetov vychádzať z POP MŠ SR, napriek nepriaznivej celospoločenskej situácii. 

Členovia  PK výchov napriek plánovaným  trom stretnutiam, komunikovali len formou aplikácie Edupage a Teams, kde bol vytvorený kanál pre PK výchov. Pedagógovia mali aj počas dištančnej výučby možnosť zapájať sa do diania a informovať vedúcu PK o fungovaní svojho predmetu (postrehy, problémy s ktorými sa stretávajú na online hodinách, prípadne odstránenie nedostatkov, aby boli  hodiny efektívne). Celý školský rok 2020/2021 sa nesie v znamení pokračujúcej pandémie COVID 19. Prezenčne sa vyučovalo len do polovice októbra 2020 a návrat prezenčného vyučovania sa obnovil v mesiaci apríl 2021. 

Žiaci II. stupňa sa necelých 7 mesiacov vzdelávali dištančne cez aplikáciu Edupageonline výučba prebiehala plnohodnotne cez aplikáciu Teams. Online hodiny boli skrátené na 35 minút, dôvodom bola psychohygiena žiakov a vyučujúcich.

Pri výučbe prezenčnej či dištančnej sa na výchovných predmetoch venovala pozornosť dodržiavaniu ľudských práv podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv a práv dieťaťa, odsúdili sa všetky formy diskriminácie, rasizmu, intolerancie, homofóbie a umožnilo sa žiakom kultivovane vyjadriť svoj postoj aj online formou (chatovanie s vyučujúcimi).  Pri online vzdelávaní sa objavil problém kyberstalkingu, ktorý sa riešil v spolupráci s triednym učiteľom, výchovným poradcom a vedením školy.

 

Stále konštatujeme, že svoju úlohu zohráva aj pripravenosť /nepripravenosť na hodinu prezenčnú či online, odzrkadľuje sa to na dosiahnutých kompetenciách žiaka aj na výslednej známke žiaka. Skupinové vyučovanie bolo uskutočnené v každom ročníku v mesiaci apríl 2021 a je spojené s návratom tried na prezenčné vyučovanie, zamerané na kooperáciu žiakov a návrat do rovesníckych skupín. Podľa odporúčania MŠSR.

 V online priestore sú žiaci ochudobnení o interakcie a následné zaobchádzanie s konfliktnými situáciami.  Aj napriek náročnej situácií sa snažíme dosahovať čo najlepšiu klímu v triedach, pomáhame slabším a vyzdvihujeme všetky pozitíva, každého jedného žiaka. Pochvala a dobrá známka sa stále javí ako motivačný prostriedok pri prezenčnom a aj pri dištančnom vzdelávaní. Každý žiak mal možnosť svojím prístupom ovplyvniť výslednú známku. Vzbudzovali sme v žiakoch záujem o výchovné predmety a zmysel pre zodpovednosť.

 

Prezenčná a dištančná forma výučby sa prelínala, pristúpili sme k tradičnému hodnoteniu predmetov  VYV, HUV, OBN známkou (výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný). Každý pedagóg pristúpil podľa špecifikácie predmetu k zadávaniu úloh. Cieľom zadávania úloh bolo, aby žiaci nestratili motiváciu a záujem o predmet a v neposlednom rade budovaniu zmyslu pre zodpovednosť. Žiakom  počas online vzdelávania pribúdali známky v predmete za splnené/nesplnené aktivity. Učitelia využívali v online priestore všetky možnosti, ponuky a formy spestrenia výučby (virtuálna galéria, online koncerty, filmy, videá...). Priama interakcia žiak – učiteľ /učiteľ – žiak  je pre online priestor zatiaľ nedostupná.  Žiak, ktorý mal sťažené  podmienky na plnenie zadaní, to mal zohľadnené po dohode s vyučujúcim. Plány výchovných predmetov  boli splnené a aj napriek tomu tvrdíme, že výchovné predmety majú svoje nezastupiteľné miesto v prezenčnom aj dištančnom vzdelávacom procese.

 

Doplnok vyučujúcich výchovných predmetov:

VYV:                                                                                                                                                                  Plány splnené. Pracovné listy – Edupage, Prezentácie – PowerPioint, Webumenia, Pinterest, Youtube... Témy pre výtvarnú výchovu dostupné a zadávané v Edupage.                                                                    Zapíslala p.uč.Bukovenová

 

HUV:

Ciele a plány splnené, v 5. ročníku som doplnila Pracovný zošit HUV1. V 7.AB pracovný zošit HUV 2. žiaci 5. A a 7.AB sa zúčastnili online koncertov a pekne reprezentovali školu, po skončení mali odpovedať na otázky. Rakúske kultúrne fórum v Bratislave: 28.10.2020 o 18:00 Bartolomey Bittmann progressive strings vienna, digitálny koncert, čítanie s hudbou Z listov Márie Terézie ( 1717 - 1780 ) jej deťom december 2020, 25. 2.2021 Die Strotern (husle, gitara-) digitálny koncert. 2. Obe obdobia vzdelávania sú prínosom. 3. V triede 7.AB a v 5. A nie sú reproduktory, nosím si vlastné. CD k učebnici som si dokúpila za vlastné. Hudobný nástroj mám vlastný.                                   Zapísala p.uč. Barboríková

 

OBN:                                                                                                                                                          Plány som splnil, vzhľadom na pandémiu súťaže neprebehli...možno nejaké online, ktorých výpovedná hodnota je nulová (podľa môjho pohľadu). Dištančné vyučovanie má veľké nedostatky – kontrola žiakov, výhovorky, že im nefunguje mikrofón a internet atď. Prezenčná forma je oveľa vyhovujúcejšia – aj keď čo sa týka etiky, učebnice chýbajú, máme len pracovné listy. Na druhej strane  je nenahraditeľná socializácia, osobná komunikácia.

Vzhľadom na pandémiu bola činnosť parlamentu prerušená a opätovne bude zvolaný budúci škol.                                                                    Zapíslal p.uč.Benčič

 

ETV:                                                                                                                                                              Plány splnené. Youtube – krátke animované filmy s výchovným charakterom.

NBV:                                                                                                                                                                       

Plány splnené.                                                             Zapíslala p.uč.Bukovenová

                                                                                                                   

    Ciele a opatrenia výchovných predmetov:

·        Odporúčame zachovať klasifikáciu v predmetoch  VYV, HUV, OBN aj v budúcom školskom roku 2021/2022.

·        Známka stále zostáva  motivačným prostriedkom pre žiakov.

·        Do výslednej známky má možnosť učiteľ zakomponovať aj plnenie/neplnenie úloh, nosenie/nenosenie si pomôcok. Žiak bez pomôcok nemôžeme rozvíjať osobné a sociálne kompetencie a výslednú známku môže ovplyvniť  táto skutočnosť – vedieme tak žiakov k samostatnému a k zodpovednému prístupu plnenia si svojich povinností.

·        Dôraz naďalej kladieme na snahu či prípravu a nie len na samotnú realizáciu, pričom využijeme pri hodnotení reflexívny dialóg (výsledok nie je dôležitý, ale pocit, ktorý žiak prežíval pri práci).

·        Nezabúdame pristupovať k žiakom podľa individuálnych potrieb, pochvalu využívame ako motivačný prostriedok a kladieme dôraz na snahu, nie na výsledné dielo.

·        Budeme opäť formatívne hodnotiť  žiakov  - toto hodnotenie je  zamerané  na podporu efektívneho učenia žiakov, je poskytnutá užitočná spätná väzba, hodnotenie sa   zameriava sa na odhalenie chýb, nedostatkov v práci žiaka a žiakovi je ponúknutá rada, zameraná na zlepšenie budúceho výkonu.

·        Pokúsime sa poukazovať na dôležitosť výchovných predmetov v duchu humanizmu a patriotizmu, pričom nezabudneme na toleranciu a akceptáciu „iného“.

·        Pokračujeme v spolupráci s učiteľmi ostatných predmetov.

·        Poukazujeme na dôležitosť prevencie nelátkových závislostí a nebezpečenstva internetu (kyberstalking, kyberšikana, sociálne siete, počítačové hry...) je to nebezpečná a odvrátená strana  dištančného vzdelávania.

·        Zotrvávame v aktuálnych témach rizikového sexuálneho správania veku primeraným spôsobom sa prevencia bude realizovať kontinuálne s BIO, ETV.

·        Osvetou vštepujeme správne postoje, racionálny prístup a dôležitosť zdravého životného štýlu.

·        Zameriame sa aj na posilňovanie environmentálneho správania sa voči okolitému prostrediu, hoci separácia odpadu je stále nedostatočná.

·        Pokiaľ to situácia dovolí, pokúsime sa a objednať Planetárium, naplánovať ekovýlet a exkurziu, zúčastniť sa Ekotopfilmu, zabezpečiť prevenciu podľa aktuálnej situácie  MVSR (termíny sa budú konkretizovať v auguste.).

 

Metodicko–odborný rast a vzdelávanie pedagógov:

Všetci členovia sa venovali pre skvalitnenie svojej práce samoštúdiom nielen pri prezenčnej forme, ale aj pri dištančnom vzdelávaní. 

Spolupráca s integrovanými žiakmi:

Žiaci s diagnostikovanými poruchami ako dyspinxia, dyspraxia, dysmúzia majú úľavy a citlivejší prístup vyučujúceho podľa individuálnych potrieb. Motiváciou stále zostáva pochvala a povzbudenie. Na hodinách pripisujeme dôraz na snahu a prístup  a nie len výsledné dielo.

 

Splnené aktivity počas prezenčnej/dištančnej formy vzdelávania:

·        September 2020 UTEČENCI – Liga za ľudské práva

·        Október  2020 BAB – online festival animovanej tvorby

·        December 2020 KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK – za triedu 7.AB

·        Marec 2021 VESMÍR OČAMI DETÍ – odoslané práce elektronickou formou - bez umiestnenia

·        Marec 2021 LOGO pre tím SLOVAKIA – odoslané práce elektronicky cez FB – bez umiestnenia

·        Máj 2021 UMIERAJÚ POSTOJAČKY – 5.ročník environmentálna výchova – premietanie

·        Jún 2021 KATKA – 7. a 9.ročník – sociálne odkázaní ľudia – premietanie

·        Jún 2021 LOGO pre BIOLOGICKÚ učebňu – školská súťaž pre II. stupeň

V Bratislave 15. 6. 2021                                                      Zapísala: Bukovenová                                                                            

 

Hodnotiaca správa PK telesnej a športovej výchovy: 2020/2021

 

Členovia PK Telesná a športová výchova :

Mgr. Mário Rovenský, Mgr. Vladimír Čechovič, Mgr. Ján Bician, Dušan Noga, Mgr. Moliš Smoleniak, Mgr. Jana Gondová, Mgr. Michal Ilčík

 

 

Stručné zhodnotenie šk. roku 2020/2021

Prehľad :

Výučba telesnej  a šport. výchovy bola počas šk. roka premenlivá. V dôsledku pandémie korona vírusu sa žiaci 1. a 2. stupňa vzdelávali dištančne aj prezenčne.

Žiaci 1. stupňa mali dištančné vzdelávanie približne 2 a pol mesiaca ( január 2021 – 16. Marec 2021 ).

U žiakov 2. stupňa išlo o podstatne dlhšie obdobie, približne  7 mesiacov ( október 2020 – apríl 2021 ).

-         Dištančná výučba prebiehala online podľa rozvrhu  cez program Microsoft teams.

-         Napriek tomu, že takouto formou sa nedá plnohodnotne vyučovať takýto špec. predmet, každý učiteľ sa snažil, aby online hodiny  boli cvičebné, pestré, zaujímavé, náučné

-         Formy online vyučovania :

-         Teoretické hodiny  ( pravidlá športových disciplín, význam športu a pohybu pre zdravie človeka )

-         Kvízové hodiny : Otázky s možnosťami z rôznych športových oblastí na spestrenie online vyučovania

-         Cvičebné hodiny :  Zamerané na všeobecne na pohyb ale aj kondíciu a rozvoj sily

-         cvičenia s vlastnou váhou

-         s pomôckami  ( lopta, loptička, švihadlo, uterák, žinenka ...

-         Pre vhodný výber cvičení sme museli vždy zohľadňovať rôznorodosť domácich podmienok na cvičenie,.

-         cvičenia a dávkovanie cvičení sme určovali podľa veku , pohlavia a výkonnosti jednotlivých žiakov.

-         Športová príprava bola počas dištančného vyučovania prerušená.

 

Vyučovanie po návrate detí do škôl :

1.     Stupeň ( marec 2021 ) a 2. Stupeň ( apríl 2021 )

Po návrate detí do škôl sa vyučovanie TV  odporúčalo vykonávať formou prechádzok/ miernou úrovňou cvičenia – len v exteriéri.

U väčšiny žiakov ( 1. aj 2. stupňa ) ale prevládal záujem o pohyb, športovanie. Každou v. hodinou sme postupne cvičili viac a viac. Od 1. Mája sa obnovila aj výučba športovej prípravy. V závere mája sme sa dočkali aj možnosti využívania vnútorných priestorov ( telocvične )

 

Ciele v šk. roku 2020/2021

Aj počas dištančného a prezenčného vzdelávania sme plnili a splnili tieto ciele :

-         cieľavedomé telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie žiakov

-         vytváranie kladného vzťahu k pohybovej aktivite žiakov, hlavne v nešportových triedach/ nešportujúcich žiakov

-         zdôrazňovanie škodlivosti toxikománie a dopingu na zdravý vývoj organizmu

-         športom viesť žiakov k zmyslu pre čestnosť, rešpektovaniu súpera a pravidiel

 

Podujatia v škol. roku 2020/2021:

-         Zrušené podujatia/ aktivity:

-         1. Krúžková športová činnosť

-         2. LVK a Zimná škola v prírode pre 1. Stupeň

-         3. Korčuľovanie a plávanie pre 1. Stupeň

-         Športové školské súťaže

-         Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka

 

-         Absolvované podujatia/ aktivity :

            1. Účelové cvičenie ( september 2020 )

            2. Športový deň detí ( jún 2021 )

            3. Deň olympizmu ( jún 2021 )

 

Materiálne zabezpečenie v šk. roku 2020/2021

Podarilo sa nám zakúpiť tieto pomôcky/ náčinie :

-         futbalové siete pre malé bránky ( na vonkajšom ihrisku )   4 k

-         prenosný basketbalový kôš ( vonkajšie použitie ) 1 ks

-         volejbalové lopty 8 ks

-          

Pozitíva v šk. roku :

-         aktivita a pripravenosť na vyučovanie niektorých žiakov nielen počas prezenčnej výučby

-         zakúpenie basketbalového koša, nové siete na brány

 

Negatíva v šk. roku :

Z dôvodu pandémie  sú to hlavne :

-         zrušené podujatia/ aktivity počas celého šk. roka

-         dištančné vyučovanie – nie plnohodnotná náhrada vyučovania

-         pasívna až nulová aktivita niektorých žiakov ( počas online/ prezenčného vyučovania )

-          správanie sa niektorých žiakov ( počas online/ prezenčného vyučovania )

 

 

V budúcom šk. roku veríme a dúfame, že budeme môcť realizovať všetky aktivity/ podujatia a výučbu v rámci telesnej a športovej výchovy bez  prerušenia, obmedzení ako v období pred pandémiou.

Na záver : Pochvala patrí všetkým učiteľom a žiakom (ktorí nehľadali výhovorky a boli aktívni ) za zvládnutie tohto náročného obdobia. Ďakujem

 

V Bratislave dňa 15.6.2021                                      zapísal : Mgr. Jozef Repka

 

Hodnotiaca správa MZ 1. – 4. ročník ZŠ v šk. roku 2020/2021

 

1.      Členovia MZ:

Zástupca riaditeľa: Mgr. Renáta Fenclová

Vedúci MZ: PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.

Dátum konania: 7. 6. 2021

Členovia:

Mgr. Júlia Kopásková

Mgr. Martina Harbaľová

PaedDr. Eva Dienerová

PaedDr. Barbora Oráčová 

Mgr. Branislav Kmeť

Mgr. Jana Rychtárechová

Mgr. Lenka Pažitná

Mgr. Jana Zemaníková

Špec.pedagóg – Mgr. Eva Tóthová

 

                     

2.     Plnenie opatrení a plánu hlavných úloh:

   dôsledne sme dodržiavali učebné plány a učebné osnovy platné pre školský rok 2020/2021 pre všetky predmety, ŠVP a ŠkVP, pokyny POP na šk. rok 2020/2021 a vzdelávacie štandardy,

         aktívne sme využívali možnosť spolupráce so školskými špeciálnymi pedagógmi a psychológom,

         v celom edukačnom procese sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa ŠKV a ŠkVP,

         podporovali v rodičoch ochotu spolupracovať so školou, spoločne s rodičmi riešili výchovno-vzdelávacie nedostatky, ale aj úspechy žiakov,

         monitorovali sme sociálnu klímu v triedach, snažili sme sa vytvárať podmienky pre tvorivú a motivujúcu atmosféru,

         viedli sme žiakov k slušnému správaniu sa počas online vyučovania,

 

         výtvarné a estetické cítenie si žiaci rozvíjali prostredníctvom rôznych tematických výzdob v triedach a na našich chodbách,

         počas pandémie Covidu sme nemohli navštevovať divadelné predstavenia, využívali sme teda internetové kanály a zdroje,

         venovali sme pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých predmetoch, kládli sme dôraz na čítanie s porozumením, formovali ich literárny vkus výberom vhodnej mimočítankovej literatúry a časopisov  pre jednotlivé ročníky / Vrabček, Adamko, Slniečko, Fifík/,

         využívali sme komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy (problémová metóda, projektová metóda, skupinové a kooperatívne vyučovanie,

         realizovali sme úlohy z prierezových tém: ENV, MV, MKV, OSR, OŽZ, DV, TP, FG a PZ v praktických činnostiach vo výchovno-vzdelávacom procese,

         realizovali sme rôzne formy aktivít zameraných na podporu rozvoja finančnej  gramotnosti žiakov,

         v celom edukačnom procese sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa ŠKV a ŠkVP,

         aktívne sme chránili žiakov pred nežiadúcimi vplyvmi  a prejavmi násilia , šikanovania, fyzického a psychického týrania predchádzali všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a rasizmu,

         priebežne sme monitorovali správanie sa žiakov a zmeny bezodkladne riešili so zástupcami rodičov,

         využívali sme vo zvýšenej miere vo vyučovaní: informačné a komunikačné technológie, inovatívne metódy a formy práce, podporovali sme rozvoj kreativity, myšlienkových operácií, predstavivosti a vôľových vlastností,

         venovali sme pozornosť nadaným a talentovaným žiakom, ako aj slaboprospievajúcim, žiakom zo sociálne znevýhodneného  prostredia, dodržiavali sme zásady ich hodnotenia a viedli potrebnú dokumentáciu,

         naďalej sme venovali zvýšenú pozornosť integrovaným žiakom, žiakom vyžadujúcim si osobitnú starostlivosť,

         sledovali sme inovácie v základných pedagogických dokumentoch a následne ich aplikovali  do praxe,

         matematické schopnosti žiakov sa rozvíjali v súťaži: Klokan,

         vytvárali sa podmienky pre žiakov na osvojenie si metód individuálneho štúdia, aktívneho prístupu  nadobúdania poznatkov z príručiek, encyklopédií, kníh a internetu,

         láska k materinskému jazyku sa upevňovala zapojením sa do školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín,

         vyučujúci svedomito pripravovali  žiakov na úspešné zvládnutie učiva daného ročníka,

         rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a

žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia,

         aktívne sme žiakov zapájali do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl, využívali sme integrované tématické vyučovanie  pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa zdravia a Svetového dňa mlieka zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny,

         v rámci multikultúrnej výchovy sme využívali výročia a štátne sviatky na posilňovanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, národného povedomia,

         monitorovali sme úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávali ich dôslednú analýzu a v prípade zistených nedostatkov sme prijali opatrenia na ich odstránenie,

         rozvíjali sme pohybové schopnosti detí, motivovali deti a žiakov k pohybovej aktivite, dávali žiakom priestor na tvorivé aktivity,

         spolupracovali sme s učiteľmi MŠ pri prechode predškolákov do 1. ročníka

         Počas pandémie COVID – 19 sme využívali online vyučovanie pomocou programu Microsoft-Teams a Edupage, pomocou ktorých sme naďalej mohli plniť výchovno-vzdelávacie ciele.

 

3.     Stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu:

Všetci vyučujúci 1. stupňa prebrali učivo vo všetkých predmetoch v súlade s tematicko výchovno – vzdelávacími plánmi, učebnými osnovami, štátnym vzdelávacím a školským programom  ISCED 1 a rozvíjali u žiakov všetkých sedem kľúčových kompetencií. Pedagogickými skúsenosťami, aplikáciou nových poznatkov,  zodpovedným prístupom k práci, variabilitou metód a foriem práce sa snažili, čo najefektívnejšie riadiť edukačný proces. Od januára do polovice februára boli hodiny odučené pomocou aplikácie Microsoft – Teams. Učitelia sa snažili deťom vysvetli učivo a zadávať úlohy pomocou online vyučovania. Žiaci pracovali a plnili úlohy podľa pokynov vyučujúceho, pripravovali si úlohy na jednotlivé vyučovacie predmety.

 

4.     Plnenie plánu a úloh MZ:

V tomto školskom roku sme mali 2 zasadnutia MZ , plán činnosti MZ sa dôsledne dodržiaval.

Na 1. zasadnutí bol schválený plán práce, doplnené a skompletizované tematické výchovno – vzdelávacie plány. Boli rozdelené úlohy jednotlivým členom MZ a navrhnuté akcie pre žiakov. 

Na 2. zasadnutí sme riešili výchovno – vzdelávacie problémy jednotlivých tried, zhodnotili sme online vyučovanie počas mesiacov január – február, objednali sme učebný materiál na školské a mimoškolské activity (učebnice povinné a nepovinné, časopisy, učebnice na výuku cudzích jazykov).

         Športové aktivity v škole a mimo školy

         Návšteva Slovenskej národnej galérie – školský program Ako sa tvorí animovaný    

         obraz

         Zo života hmyzu  – Program Mestských lesov Bratislava na Železnej Studienke

         Halloweenska party 

         Návšteva Bratislavského bábkového divadla – Budkáčik a Dubkáčik, O dvanástich

         mesiačikoch

         Návšteva ZOO

         Vianočná pošta pre seniorov

         Projekt – MDD

         Projekt – Deň Zeme – sadenie rastlín, úprava areálu

         Hviezdoslavov Kubín

         Čítame pre radosť – Čítame Feldeka

         Matematický klokan

 

Špeciálna pedagogička informovala o žiakoch so vzdelávacími problémami, o integrovaných žiakoch a o žiakoch,ktorí navštívili psychologickú poradňu. 

 

5.     Hospitačná činnosť:

Kontrolná a hospitačná činnosť bola zameraná na plnenie základných povinností učiteľa a triedneho učiteľa, dodržiavanie školského poriadku a pracovných náplní, úroveň a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, úroveň a výsledky výchovy mimo vyučovania, dodržiavanie detských práv, dodržiavanie základných pravidiel BOZ a PO, pedagogická dokumentácia triedneho učiteľa a vychovávateľa.

 

6.     Finančná a čitateľská gramotnosť:

Čitateľskú a finančnú gramotnosť sme implementovali do všetkých predmetov na 1. stupni, s dôrazom na:

ČIG - Precvičovanie komunikačných zručností v modelových situáciách

         Verbálne a neverbálne vyjadrenie emocionálneho zážitku z textu

         Tvorivé čítanie – reprodukcia textu, charakteristika postáv

         Interpretovanie a integrovanie daných informácií

         Rozpoznať a používať rôzne organizačné prvky k textu na vyhľadávanie a identifikáciu relevantnej informácie.

         Logicky spájať informácie z celého textu s cieľom určiť postupnosť aktivít.

FIG - Uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné údaje dostať k nepovolaným osobám.

         Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť.

         Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť.

         Vysvetliť, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí.

         Navrhnúť spôsoby riešenia finančných situácií, v ktorých sa stretne s klamstvom, podvodom, nečestným správaním.

Žiaci sa hravou formou dotkli tejto tematiky, no napriek snahe tvoriť pracovné listy a modelové situácie k danej problematike vnímame ako učitelia problémy pri riešení každodenných životných situácií.

 

7.     Opatrenia na nový školský rok:

Slovenský jazyk a literatúra:

·        dbať na dôsledné osvojenie pravopisu

·        neustále zlepšovať čitateľskú zručnosť a komunikatívnosť  žiakov  využívaním aj mimočítankovej literatúry, besedami, zážitkovým čítaním v školskej čitárni, tvorbou referátov a projektov.                                             

·        rozvoj rečových zručností v ústnej i písomnej forme

·        zapojenie žiakov do literárnych súťaží

·        zlepšenie grafického prejavu

Anglický jazyk:

·        príprava žiakov na súťaž v prednes – poézia a próza

·        zapojenie žiakov do projektov

·        pomôcť žiakom osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávania sa

Matematika

·        venovať pozornosť talentovaným a nadaným žiakom a zapájať ich do matematických súťaží

·        na vyučovacích hodinách riešiť divergentné úlohy s cieľom ďaľšieho rozvíjania logického myslenia

·        v geometrii dbať na presnosť pri rysovaní a správnom označovaní geometrických útvarov, dôsledne dbať na to, aby žiaci pri rysovaní používali ostrú ceruzku

Vlastiveda

·        vedieť sa orientovať na mape

·        vedieť samostatne pracovať s učebnicou, PZ a mapou

·        naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu pri ústnych odpovediach

·        poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať ich národné cítenie a lásku k vlasti

Prvouka/ Prírodoveda

·        v praktických činnostiach naučiť žiakov uplatňovať metódy porovnávania, analýzy a syntézy, zovšeobecnenia, analógie, indukcie a dedukcie, ako i základnými metódami a spôsobmi skúmania skutočnosti.

Na všetkých predmetoch:

         pre zlepšenie správania zaradzovať do vyuč. procesu vých. programy, spolupracovať  so šk. psychologičkou, špec. pedagogičkou  a rodinou.

viesť žiakov k sebahodnoteniu.

vzájomnou komunikáciou s rodičmi vplývať na odstránenie nedostatočnej prípravy a kontroly  na vyučovanie.

         na hodinách ešte  vo väčšej miere využívať didaktickú techniku, IKT, dostupné

      pomôcky a doplnkovú literatúru.

         individuálny prístup k žiakom, spolupráca s rodičmi pri riešení výchovno-

      vzdelávacích problémov

         zlepšenie domácej prípravy, systematické precvičovanie učiva, viesť žiakov

      k disciplíne, sebahodnoteniu a zodpovednosti

 

9. Silné, slabé stránky školy a potreby na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Silné stránky školy:

         Rýchla komunikácia s rodičmi pomocou EduPage a následná spolupráca s nimi.

         Zručnosť učiteľov v používaní program Microsoft – Teams / online vyučovanie.

         Flexibilní a kvalifikovaní učitelia s veľkým záujmom naučiť žiakov nové veci.

         Spolupráca s MŠ a ŠKD.

         Podpora zdravého životného štýlu pomocou športovej aktivity žiakov.

         Dosahovanie výborných výsledkov žiakov v športových súťažiach.

         Doplnenie nových knižných titulov v školskej čitárni.

         Inklúzia cudzincov do školského prostredia.

         Vybudovaný športový areál a detské ihriská pre šport, hry a oddych.

         Prítomnosť školského psychológa a špeciálneho pedagóga.

Slabé stránky školy

·        Zlepšenie digitalizácie tried - kopírky, tlačiarne, interaktívna tabuľa, dataprojektor.

Bratislava 07.06. 2021

Hodnotiacu správu vypracovala:                              Vedúca MZ: Barbora Oráčová                          

 

             Hodnotiaca správa z MZ z ŠKD za šk. rok 2020/2021

                                   

Prítomné osoby:

·        Za vedenie školy zástupkyňa : Mgr. Renata Fenclová

·        Mgr.Jozef Repka

·        Mgr. Lubica Lednárová

·        Mgr.Ján Bicián

·        Mgr. Denisa Kičková

·        Petra Zemancová – koordinátorka  - ŠKD

Program:

·        Kontrola uznesení

·        Vyhodnotenie činností v ŠKD za rok 2020/2021

·        Uznesenie- Diskusia

V školskom roku 2020/2021 pracovalo v ŠKD  4 vychovávateľky, 2 vychovávatelia.

- od 01.05.2021 nástup novej vychovávateľky Mgr. Denisy Kičkovej za Timeu Kováčovú (dlhodobá práceneschopnosť).

V školskom roku 2020/2021 bolo vytvorených 5 oddelení ŠKD. Počas školského roku 2020/2021 sa pracovalo so zmenami pozícii vychovávateľov z dôvodu pandemických opatrení, dlhodobej práceneschopnosti  vychovávateľky Timey Kováčovej.

I. A oddelenie  - (1.B +1.A) Zemancová

I. B oddelenie – (1.C+1.A) Mgr. Kičková

II. A oddelenie - (2.A) Mgr. Lednárová

II. B oddelenie - ( 2.B) Mgr. Bicián

III. oddelenie - (3.A,3.B,4.A,4.B) Mgr. Repka

Uznesenia bolí splnené a plnené priebežne podľa plánovaných  akcií pre školský rok 2020/2021 Bratislava - Nové Mesto.

Všetky vychovávateľky a vychovávatelia dodržiavali plán práce, ktorý vychádzal z požiadaviek tematického plánu práce z ŠKD,  pedagogickej dokumentácie a obmedzení COVID – 19.

-          Vychovávateľky a vychovávatelia počas školského roka si vymieňali svoje skúsenosti, pomáhali si navzájom, rozširovali svoje vedomosti a úzko spolupracovali s triednymi učiteľmi a rodičmi.

-          Jednotlivé oblasti výchovy boli aplikované v odpočinkovej, relaxačnej činnosti, záujmovej činnosti a v činnosti prípravy na vyučovanie . Kladenie väčšieho dôrazu na relaxačnú, odpočinkovú činnosť žiakov, pobyt vonku na školskom ihrisku, dostatok pohybu na čerstvom vzduchu.

-          Z dôvodu pandemických opatrení sa nám bohužiaľ nepodarilo zorganizovať niekoľko naplánovaných akcii pre školský rok 2020/2021.

-          V každom oddelení deti počas roka precvičovali motoriku strihania, obkresľovania , zhotovovaním rôznych darčekov k sviatkom, výtvarných prác. Práce detí boli vystavované v triedach, na chodbách v priestoroch školy, a tak boli deti zároveň motivované k vyhotoveniu ďalších prác.

-          V školskom roku 2020/2021 bola vytvorená nová spolupráca s futbalovým klubom Kalina Piráti, ktorá nám v rámci spolupráce zakúpila vonkajší basketbalový kôš .

-          V školskom roku 2020/2021 nastala zlá disciplína rodičov. Hlavne v nedodržiavaní prevádzkovej činnosti ŠKD – neskoré príchody rodičov pre svoje deti. V priemere každý druhý deň jeden rodič s opozdením po prevádzkovom čase o 15 až 30 minút neskôr.

-          Prevádzková činnosť v ŠKD bola upravená. Doba prevádzkovej činnosti v ŠKD bola od 07.00 hod - do 8.00 hod ranná ŠKD, od 11.50 hod -  do 16.30 hod poobedňajšia ŠKD.

-          Počas vyučovania deti I. stupňa z domu, vychovávatelia  pomáhali pri dozore detí z infraštruktúry.

·        V školskom roku 2020/2021 sme sa opakovane zamerali:

·        Spolupráca s rodičmi, triednymi učiteľmi a žiakmi

·        Dodržiavanie režimu a disciplíny u detí

·        Rozvíjanie tvorivosti a zručnosti u detí

·        Venovanie osobitnej pozornosti u problémových detí

Aj v našej ŠKD je potrebné hľadať nové formy práce, ktoré budú zodpovedať súčasnej úrovni poznania detí, a tak výraznejšie prezentovať popoludňajšiu činnosť detí v ŠKD.

 

Zamerať sa vo výchovnom – vzdelávacej činnosti na:

·        Uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania

·        Orientovať pedagogický prístup na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov medzi rovesníkmi

·        Rozvíjať prosociálne správanie žiakov

·        Skvalitniť prácu v ŠKD a spoluprácu s rodičmi

·        Dbať na estetiku, hygienu a bezpečnosť v ŠKD

·        Vo výtvarných a športových záujmových útvaroch deti motivovať k radostnému a spokojnému pobytu v ŠKD

·        Pokračovať v krúžkovej činnosti

·        Obnova  materiálu (pomôcok) jednotlivých klubov.

Činnosť školskom klube za školský rok 2020/2021 hodnotím kladne.

Bratislava, dňa: 30.06.2021                            Zemancová - vychovávateľka

 

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 20. augusta 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 23.8.2021