Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Adresa školyKalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Telefón+421 2 4437 2634
E-mailskolakalina@skolakalina.sk
WWW stránkaskolakalina.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľDušan Noga   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 415

Počet tried: 17

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32312112217
počet žiakov695390243830274242415
z toho ŠVVP1 236539433
z toho v ŠKD362522136    102

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJ2AJnAJrAjšAJBIOcvSjDEJETVnFrjFYZGEGHUVCHEIFV
1.A               
1.B               
2.A               
3.A               
4.A               
5.A               
5.B       1       
6.ABC               
7.ABC               
8.AB               
8.AC               
9.AB               
9.AC               
MŠ lienky               
MŠ motýliky               
MŠ včielky               
MŠ sovičky               

TriedaINFkfkhkľhMATNBVNEJ2NJnNJrNjOBNOVPVCPrPDA
1.A               
1.B               
2.A               
3.A               
4.A               
5.A               
5.B               
6.ABC               
7.ABC               
8.AB               
8.AC               
9.AB               
9.AC               
MŠ lienky               
MŠ motýliky               
MŠ včielky               
MŠ sovičky               

TriedaPVPPRVrFyrPrrSjrZRSF2RJnRjrRjSVLSJLnSjSPRSEE
1.A             1 
1.B             1 
2.A             1 
3.A             1 
4.A           3 1,1 
5.A             1 
5.B           3 1,06 
6.ABC             1,04 
7.ABC             1 
8.AB             1,1 
8.AC             1 
9.AB             1 
9.AC             1,08 
MŠ lienky               
MŠ motýliky               
MŠ včielky               
MŠ sovičky               

TriedašIVSRLnŠPSPFSPLHTchVTHDTSVTEVTHVLAVUMVYVZSPZ
1.A               
1.B               
2.A               
3.A               
4.A          1    
5.A               
5.B               
6.ABC               
7.ABC               
8.AB               
8.AC               
9.AB               
9.AC               
MŠ lienky               
MŠ motýliky               
MŠ včielky               
MŠ sovičky               

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A181800
1.B201910
2.A272700
3.A252500
4.A222200
5.A181800
5.B161600
6.ABC272700
7.ABC262600
8.AB232300
8.AC191900
9.AB141400
9.AC242400
MŠ lienky190020
MŠ motýliky190020
MŠ včielky150020
MŠ sovičky120021

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A1889049,4489049,4400,00
1.B20101256,22101256,2200,00
2.A27196378,52196378,5200,00
3.A25143557,40143557,4000,00
4.A22150173,96150173,9600,00
5.A18103363,38103363,3800,00
5.B16149897,59145394,61452,98
6.ABC27231485,70229184,85230,85
7.ABC262761109,242761109,2400,00
8.AB232146107,302096104,80502,50
8.AC19149478,63149078,4240,21
9.AB141941138,641936138,2950,36
9.AC243148131,173043126,791054,38
MŠ lienky1900,0000,0000,00
MŠ motýliky1900,0000,0000,00
MŠ včielky1500,0000,0000,00
MŠ sovičky1200,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku32312112217
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Florbalový krúžok 1. stupeň34 Mgr. Jozef Repka
Florbalový krúžok 2. stupeň41 Mgr. Michal Ilčík
Futbalový krúžok 1. stupeň45 Mgr. Ján Bician
Futbalový krúžok NMŠK27 Mgr. Miloš Smoleniak
Krúžok ľadového hokeja 1. stupeň19 Mgr. Michal Ilčík
Krúžok nemeckého jazyka25 Mgr. Jana Barboríková
Krúžok slovenského jazyka16 Mgr. Zuzana Rišiaňová
Počítačový krúžok 1. stupeň31 Mgr. Branislav Benčič
Počítačový krúžok 2. stupeň18 Mgr. Branislav Benčič
Príprava na T936 Mgr. Jana Zemániková
Slávia UK volejbal dievčatá36 Mgr. Miloš Smoleniak
Slávia UK volejbal chlapci21 Mgr. Miloš Smoleniak
ŠKD 1.A17 Mgr. Ľuba Lednárová
ŠKD 1.B17 Petra Zemancová
ŠKD 2.A24 Mgr. Jozef Repka
ŠKD 3.A22 Mgr. Ján Bician
ŠKD 4.A, 5.A, 5.B16 Mgr. Renáta Fenclová
Tvorítko 1. stupeň25 Petra Zemancová
Výtvarný krúžok 2. stupeň20 Mgr. Eva Bukovenová

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 23. októbra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: