Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole


Názov školyZákladná škola s materskou školou, ul.Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Adresa školyul. Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Telefón+421 4463 7274
E-mailskolakalina@skolakalina.sk
WWW stránkawww.skolakalina.sk
Riaditeľ školyDušan Noga
E-mail riaditeľriaditel@skolakalina.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľDušan Noga+421 903 889 363riaditel@skolakalina.sk
Zástupca riaditeľa školy a výchovný poradcaMgr. Miloš Smoleniak+421 911 978 881m.smoleniak@skolakalina.sk
Zástupkyňa riaditeľaMgr. Renáta Fenclová+421 949 187 773r.fenclova@skolakalina.sk
Zástupkyňa riaditeľa pre materskú školuMgr. Zuzana Sádovská+421 911 978 876z.sadovska@skolakalina.sk
Vedúca školského klubu detíPetra Zemancová+421 948 162 754p.zemancova@skolakalina.sk
Vedúca školského stravovaniaJana Havránková+421 2 443 728 30j.havrankova@skolakalina.sk
Vedúca školského podporného tímuMgr. EvaTóthová+421 905 528 392e.tothova@skolakalina.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktMail
predsedaJuDr. Vladimír Grznár+421 904 450 544vladimirgrznar@gmail.com
pedagogickí zamestnanciMgr. Branislav Benčič+421 904 079 782b.bencic@skolakalina.sk
 Bc. Veronika Vargová+421 915 929 930v.vargova@skolakalina.sk
    
ostatní zamestnanciJana Havránková+421 917 653 668j.havrankova@skolakalina.sk
    
zástupcovia rodičovPetra Požgayová+421 908 297 128petra.pozgayova@gmail.com
 Mgr. Miroslava Franeková+421 908 966 490mirka.franekova@gmail.com
 Petra Zemancová+421 910 940 156petradominik2008@gmail.com
    
zástupca zriaďovateľaIng. Katarína Augustinič+421 905 014 726katarina.augustinic@gmail.com
 Mgr. Branislav Filipovič+421 903 181 181brano@filipovic.ba
 Mgr. Marianna Mašátová Haliakova+421 903 253 311marianna.masatova@gmail.com
 JUDr. Tomáš Korček PhD+421 910 970 941tkorcek@gmail.com

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovMestská časť Bratislava - Nové Mesto
SídloJunácka 1, 832 91 Bratislava
Telefón02/49 253 512
E-mailpodatelna@banm.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Rada školy sa v šk.r. riadila podľa stanoveného plánu RŠ na šk.r. 2021/2022. Rada školy zasadala v termínoch 22.9.2021, 22.3.2022 a 22.6.2022.


Plán zasadnutí rady školy na rok 2021/22

Rada školy pri ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava

V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia tri stretnutia Rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú mimo stanoveného plánu.

Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. 7 a podľa konkrétnych podmienok školy budú zaradené ďalšie aktuálne otázky.

September – Október

-        Správa o výchvýchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy (v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 9/2006 Z.z.)

-        Koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný na dva roky a jeho plnenie

-        Plán činnosti na školský rok 2021/2022 (záujmové činnosti, projekty, spolupráca s rodičmi a inými organizáciami.

-        Výberové konanie na riaditeľa školy (otóber, november).

Zodpovedný za zabezpečenie: zástupca rady školy Požgayová

Február – Marec

-        Návrh rozpočtu školy na r. 2022

-        Výsledky hospodárenia školy za r.2021

-        Návrh na počty žiakov do 1. Ročníka a do MŠ pre školský rok 2022/23

-        Výročná správa Rady školy za rok 2021

-        Priebežné výsledky záujmovej činnosti žiakov za r. 2021

Zodpovedný za zabezpečenie: zástupca rady školy Požgayová

Jún – Júl

-        Informácia o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu do ďalšieho školského roka 2022/23.

-        Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu.

-        Informácia o využívaní priestorov školy (ihrisko, telocvičňa a ostatné prenájmy) počas prázdnin a v čase mimo vyučovania.

-        Úspešnosť žiakov pri primaní žiakov na stredné školy.

Zodpovedný za zabezpečenie: zástupca rady školy Požgayová

V Bratislave 22.9.2021                                                                                 Vladimír Grznár

 

Odporúčanie pre vedenie dokumentácie Rady školy

 

Dokumentáciu, ktorú vedie Rada školy spravidla tvorí:

1. Štatút rady školy.

- pôsobnosť s poslanie rady školy

- činnosť rady školy

- zloženie rady školy

- spôsob voľby rady školy

- pravidlá rokovania rady školy

- práva a povinnosti rady školy

- povinnosti predsedu rady školy

- vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

- hospodárenie rady školy

 

2. Plán činnosti rady školy.

- odporúča sa plán činnosti realizovať na tri až štyri zasadnutia ročne

- plán činnosti vychádza zo štatútu rady školy a súvisí aj s ustanoveniami príslušných právnych predpisov (napr. zákon 596/Z.z., zákon 245/2009 Z.z. a pod.)

- rada školy môže zasadať aj v prípade aktuálnej potreby (napr. ak sa treba vyjadriť k niektorým skutočnostiam v čase mimo plánovaných stretnutí).

 

3. Dokumentácia o výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy.

- zápisnica z otvárania obálok

- pozvánka na výberové konanie (pre uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky)

- prezenčná listina z výberového konania (členovia rady školy, uchádzači)

- hlasovacie lístky (odporúčame v zapečatenej obálke)

- výsledková listina podľa poradia uchádzačov (podľa počtu hlasov)

- návrh rady školy na vymenovanie do funkcie riaditeľa

- oznámenie výsledkov výberového konania (pre každého účastníka samostatne)

- v súvislosti so zmenami v §3 zákona 596/2003 Z.z. prípadnú ďalšiu dokumenáciu(ak zriaďovateľ neakceptuje kandidáta a v zákonom danej lehote výberovej komisii doručí nesúhlas s vymenovaním s odôvodnením).

 

4. Zápisnica z ustanovujúceho zasadania rady školy.

- jeden rovnopis s príslušnými prílohami, druhý rovnopis je u zriaďovateľa

5. Zápisnice zo zasadnutí rady školy.

- prezenčné listiny

- prílohy uznesenia

 

6. Výročná správa rady školy.

 

7. Evidencia o hospodárení rady školy.

- najmä ak rada školy má vymedzené finančné prostriedky

- škola je povinná zabezpečiť nevyhnutné administratívne požiadavky rade školy na jej činnosť a zabezpečiť priestor na zasadnutia rady školy

 

8. Registratúrny denník rady školy.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov základnej školy: 388

Počet žiakov materskej školy: 81

Počet tried: 19 ZŠ + 4 MŠ

Podrobnejšie informácie: Z celkového počtu máme 16 žiakov, ktorí študovali v zahraničí.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
ZÁKLADNÁ ŠKOLA          
počet tried33222122219
počet žiakov665848353931413832388
z toho ŠVVP03147355230
z toho v ŠKD535137229    172
z toho stravujúcich sa v školskej jedálni59533920261710259258
           
MATERSKÁ ŠKOLAlienkymotýlikyvčielkysovičky      
Počet oddelení materskej školy1111     4
počet detí20192121     81
z toho stravujúcich sa v školskej jedálni18192019     76

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP381435,1713,27
DPP9137,5212
z toho Znížený úväzok843,692,77
z toho ZPS2323
Na dohodu3100

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov ZŠ02525
učiteľov MŠ167
vychovávateľov268
asistentov učiteľa12 ZŠ + 1 MŠ4
špeciálnych pedagógov01 ZŠ + 1 MŠ2
psychológov011
    
spolu34447

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.A, 5.B, 6.A, 7.A, 7.B, 8.AB, 8.ACInformatika8
5.A, 5.B, 6.A, 7.A, 7.B, 8.AB, 8.AC, 9.AB, 9.ACTechnika10
5.A, 5.B, 6.A, 7.A, 7.B, 8.AB, 8.ACHudobná výchova7
5.r., 6.r., 8.AB, 8.AC, 9.r.Etická výchova5

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Súťaže a umiestnenia:

 

·         Matematický klokan – viacerí žiaci úspešní riešitelia

·         Pytagoriáda – Marco Kráľovič 5.A (úspešný riešiteľ školského kola)

·         Biologická olympiáda:

uspešní riešitelia školského kola: Kašáková, Chudá, Valo, Holdoš (6.A)

                                                      Polcíková, Cenký (7.A)

                                                      Pelechová, Bodorík, Grajciarová (7.B)

                                                     Cesnak, Gánoczy (8.AB)

úspešní riešitelia okresného kola kat. E zoológia: Bodorík, Grajciarová (7.B)

 

V školskom roku 2021/2022 sme sa ako zvyčajne prihlásili na väčšinu športových súťaží organizovaných školami našej mestskej časti:

-          Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ

-          Florbal st. žiakov ZŠ

-          Vybíjaná žiačok 2. stupňa ZŠ

-          Atletický štvroboj žiakov a žiačok stupňa ZŠ

-          Futbal McDonald Cup 1. stupeň

-          Futbal SFZ žiakov 2. stupňa  (mladší žiaci)

Najlepšie dosiahnuté výsledky v šk. roku 2021/2022:

1.      Futbal:

-          Šk. pohár ml. žiakov 2. stupňa ZŠ: 1. miesto - okres, 2. miesto – kraj

-          McDonald Cup žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ: 1. miesto – okres,

-          Turnaj na ZŠ Za kasárňou: 3. miesto (žiaci 9. ročníka)

2.      Vybíjaná žiačok 2. stupňa ZŠ: 1. miesto – okres , 5.- 6. miesto – kraj

3.      Atletický štvorboj  ml. žiakov a žiačok 2. stupňa ZŠ: 1. miesto – okres (Rastislav Ondera), 1. a 3. miesto – kraj  (Rastislav Ondera, skok do diaľky, beh na 60 m) – celkové 4. miesto

4.       Florbal st. žiakov ZŠ: 1. miesto – okres, 3. miesto – kraj

5.      Cezpoľný beh žiakov a žiačok 2. stupňa ZŠ: 2. miesto – okres (družstvo)

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do rôznych akcií a pokračovali sme v aktivitách, ktoré sa nám osvedčili v minulých rokoch. Jednou z tradičných akcií na našej škole je súťaž tried - Najtrieda. Celoročná súťaž pozostáva z viacerých kôl. Každé je zamerané na inú oblasť: napr. výzdoba triedy na tému Jeseň a Halloween, športové súťaže, pohybové hry spojené so vzdelávacími aktivitami, tvorba spoločných triednych plagátov na rôzne témy (Nežná revolúcia, Kultúra a zvyky spolužiakov cudzincov a pod... )

Žiaci spolu so svojimi učiteľmi navštevovali lesopark s prednáškami o živote rôznych druhov rastlín a živočíchov žijúcich v lesoch okolo Bratislavy. Žiaci druháci a prváci sa zúčastnili predstavenia v bábkovom divadle. Starší žiaci navštívili predstavenie v anglickom jazyku. Do školy prišlo sférické kino, kde si žiaci všetkých ročníkov pozreli projekciu v 3D.

Žiaci prvého stupňa pokračovali vo výučbe korčuľovania, plávania, pohybových hier a atletike na hodinách športovej prípravy. Vyučovanie športovej prípravy je nad rámec hodín školského vzdelávacieho programu a ponúkame tieto aktivity rodičom a ich deťom v rámci vyučovania a fungovania školského klubu detí. Tak isto im ponúkame jednu hodinu futbalovej prípravy (futbalového tréningu) v spolupráci s futbalovými trénermi.

Využívali sme okolie školy a školský športový areál pre vychádzky a pobyt na čerstvom vzduchu.

V marci boli žiaci druhého stupňa na lyžiarskom výcviku. V máji žiaci tretieho a druhého ročníka absolvovali letnú školu v prírode.

Aj v tomto roku sme vydali školský časopis, do ktorého prispievajú svojimi prácami nielen učitelia, ale hlavne žiaci.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

V školskom roku 2021/2022 sme pokračovali v nasledujúcich projektoch:

Naučme deti korčuľovať a plávať - hlavným cieľom je poskytnúť deťom základy korčuľovania a plávania.

Športové osobnosti spojené so školou - absolventi našej školy (športovci, ktorí reprezentujú Slovensko a pochádzajú z Bratislavy)

Školský EKO-projekt "Pramene Malých Karpát" - projekt je organizovaný školou na podporu životného prostredia a spolufinancovaný s rodičmi. Cieľom projektu je spoznať malokarpatské studničky a v rámci medzipredmetových vzťahov: prírodoveda, vlastiveda, biológia, geografia, etická výchova, dejepis, telesná a športová výchova viesť deti k ochrane prírody a životného prostredia v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Snažíme sa viesť žiakov k starostlivosti o prírodu, spoznávať krásu prírody, históriu krajiny a zároveň u žiakov pestovať manuálne zručnosti (čistenie studničiek).

Futbal to je hra - projekt futbalovej prípravky (projekt pre MŠ a prvý stupeň ZŠ).

Florbal pre všetkých - zameraný na športovú hru a herné činnosti.

Školské ovocie - deťom je ponúkané v školskej jedálni čerstvé ovocie a zelenina raz týždenne a 100% ovocná šťava.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2021/2022 sme nemali žiadnu inšpekciu z nadriadených orgánov týkajúcu sa výchovno - vzdelávacieho procesu. Na škole boli vykonávané pravidelné kontroly podľa harmonogramu kontrolnej činnosti jednotlivými vedúcimi pracovníkmi.

Vykonaná bola inšpekcia Inšpektorátom práce Bratislava, ktorú vykonali jej zamestnanci Ing. Miroslava Kapková, Ing. Katarína Zelinová dňa 27.1.2022 a v období 4.2.2022 do 12.4.2022. Výkon inšpekčnej činnosti bol zameraný na kontrolu dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a kontrolu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce v zmysle obsahového zamerania celoslovenskej úlohy pre Inšpektorát práce.

Inšpekciou boli zistené menej závažné nedostatky a vedeniu školy nariadila časť nedostatkov odstrániť do 40 dní od doručenia protokolu a uložila kontrolovanému subjektu ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava povinnosť prijať opatrenia na zistené porušenia predpisov a ich príčin v bodoch 1 až 4 protokolu a predložiť Inšpektorátu práce Bratislava písomnú informáciu o splnení opatrení, čo bolo splnené dňa 23.5.2022.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky školy sú hygienicky i technicky vyhovujúce. V tomto školskom roku sme využívali 28 učební, z toho 7 odborných. 2 telocvične a 1 posilňovňu, školskú jedáleň. Stále sa nám nepodarilo vymeniť obloženie telocvične a palubovku, vymaľovať telocvičňu. Aj napriek tomu je telocvičňa využívaná vo výchovno-vzdelávacom procese. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame odborné učebne: fyziky a chémie, biológie, výtvarnej výchovy, učebňu výpočtovej techniky, 2 učebne cudzích jazykov, knižnicu a čitáreň. V prevádzke máme aj multimediálnu učebňu s kapacitou 30 miest s DVD rekordérom a televízorom a tri učebne vybavené interaktívnou tabuľou a dve s dataprojektorom. Odborné učebne jazykov sú moderne zariadené, ostatné učebne je potrebné priebežne doplniť o novšie vybavenie a učebné pomôcky. Vo všetkých učebniach a triedach máme keramické tabule. Do budúcna chceme viac využívať aj knižnicu ako zdroj informácií. V školskej knižnici sme doplnili niekoľko nových titulov pre žiakov prvého, aj druhého stupňa. Je to beletria súčasných autorov píšucich pre deti, ktorá v knižnici chýbala. Zriadili sme čitáreň, kde deti môžu v rámci hodín slovenského jazyka a ŠKD čítať pod dozorom učiteľov a vychovávateľov. Budova školy je už opotrebovaná a potrebovala by generálku. Postupne sa vynovuje a vymieňa staré za nové. Všetky okná sú plastové - nové. V priebehu roku sa do školy investovali finančné prostriedky z MČ BNM na výmenu zvyslých rozvodov vody, čiastočná výmena kanalizácie v budove školy a v exteriéri. Vyregulovalo sa kúrenie. Na radiátori sa namontovali regulátori, ktoré sa dajú samostatne automaticky prenastavovať a ovládať pomocou programu cez WIFI. Je potrebné vymeniť zvyšné - staré elektrické vedenie a vymeniť podlahy. Toto sa nám podarilo len na prízemí budovy opät z finančných prostriedkov zriaďovateľa. Skrinky namiesto šatní mali v tomto roku všetky triedy okrem prvákov.

Školská jedáleň je technicky aj hygienicky vyhovujúca. Poskytuje našim žiakom výživnú a plnohodnotnú stravu, ktorá je hlavne u športovcov, ale aj ostatných žiakov veľmi potrebná. Technické zariadenia v kuchyni sú zväčša zastarané, v budúcnosti bude nutné nainštalovať odsávanie pár z objektu, zakúpiť pece a sporáky, vymeniť podlahu a kompletne vyneniť výťah.

Areál školy prešiel v minulosti rekonštrukciou. Žiaci môžu využívať futbalové ihrisko s umelou trávou, menšie futbalové ihrisko s prirodzeným trávnikom, bežeckú 110 metrovú 7 dráhu s pieskovým doskočiskom. Je potrebné zrekonštruovať malé multifunkné ihrisko s umelým povrchom.

Pri škole pôsobí materská škola, v ktorej sa vzdeláva a hrá 81 detí. Deti majú edukačnú činnosť v štyroch herniach. K dispozícii majú 3 spálne, jednu pohybovku na telovýchovné aktivity. Majú možnosť využívať aj školskú telocvičňu a rozcvičovňu. Stravujú sa v školskej jedálni vo vymedzenenom čase pre materskú školu. Materská škola využíva pri svojom vzdelávacom procese pomôcky a techniku určenú pre MŠ.

Počas roka sa dovybavili dve vonkajšie ihriská pre materskú školu hracími prvkami a edukačnými zónami na rôzne vzdelávacie činnosti.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Na škole máme veľa šikovných detí, ktoré dosahujú výborné výsledky v športe, aj vo vyučovaní. No je ich čoraz menej. Je to preto, lebo v spoločnosti klesá záujem o šport. Aj my "zápasíme" s nedostatkom talentovaných žiakov, a preto prijímame takmer všetkých žiakov, ktorí prejavia záujem študovať na našej základnej škole so športovým športovým programom.

Chceme, aby sa zlepšil prospech žiakov. Individuálne pristupujeme ku každému žiakovi, spolupracujeme s rodičmi. Máme záujem zvýšiť naplnenosť tried a zvýšiť tak celkový počet žiakov školy. V poslednom období vzrástol záujem cudzincov (z Ruska, Ukrajiny, Iránu....) o štúdium na našej škole a aj to prináša problémy v štúdiu, pretože cudzinci nevedia po slovensky a častokrát ani po aglicky.

V marci po začatí vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou k nám prišli študovať deti z Ukrajiny. Do konca školského roku ich bolo 35. Aj napriek našej snahe na rôznych miestach a v rôznych inštitúciách sa nám nepodarilo pre nich zabezpečiť učiteľa slovenského jazyka, ktorý by sa im venoval po vyučovaní, aby sa rýchlejšie naučili po slovensky.

Chceme prispieť k zlepšeniu a ochrane životného prostredia zbieraním a triedením odpadu, ktorého škola vyprodukuje veľké množstvo. Darí sa nám to len z časti, nie vo všetkých triedach. Niektoré triedy chodia zbierať odpad a čistiť studničky na bratislavskú Kolibu. V tomto budeme pokračovať aj v budúcnosti.

Už niekoľko rokov zápasíme s nedostatkom kvalifikovaných učiteľov, zanietených pre svoju profesiu. Ani mladí, "čerstvo začínajúci" učitelia nevydržia v školstve dlho a hľadajú si iné zamestnania.


SWOT analýza ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava

Silné stránky školy

Najsilnejšou stránkou školy sú veľmi perspektívne priestorové možnosti. Zriadenie viacerých odborných učební v rátane učebne na technické práce a zlepšenie priestorového vybavenia ŠKD a MŠ.

Vonkajšie priestorové vybavenie na šport zrekonštruované futbalové ihrisko 110 m x 68 m s umelým povrchom, bežecká 110 m rovinka so 7 dráhami s doskočiskom pre skok do diaľky s tartanovým povrchom a malé futbalové ihrisko s trávnatým povrchom 55 m x 68 m sú nadštandardným vybavením školy a umožnia opätovné otvorenie športových tried so zameraním na futbal.

Vnútorné priestorové vybavenie na šport - vlastná posilňovňa o rozmeroch 6,1 x 19 m s plochou 116 m2 s dobrým strojovým vybavením, rozcvičovňa o rozmeroch 6,1 x 14,5 m s plochou 88 m2 obe s gumovým povrchom a bežeckou rovinkou dvojdráhou s dobrým materiálnym vybavením (bosu, rolex, žinenky, stepery, expandery...), malá úpolová telocvičňa o ploche 46 m2 a malá telocvičňa pre deti MŠ (s kompletným vybavením pomôckami a televízorom) o ploche 42 m2 obe s tatami povrchom, sú tiež nadštandardom na ZŠ a MŠ. Umožňujú nám vyučovať športovú prípravu vo všetkých triedach v rámci školského vzdelávacieho programu s možnosťou opätovného zriadenia športových tried.

Potrebná bude rekonštrukcia veľkej telocvične o ploche 436 m2 vzhľadom na opotrebovanosť palubovky a obloženia, ktoré nespĺňajú súčasné parametre a ani hygienické požiadavky. Napriek tomu je telocvičňa pravidelne ročne kontrolovaná a opravovaná, aby mohla slúžiť vyučovaciemu procesu. Je maximálne využívaná a prináša i zisk škole, ktorý bude možné použiť na zvýšené náklady na prevádzku a údržbu športovísk.

Druhou veľmi silnou stránkou školy je personálne zabezpečenie školy, učiteľský kolektív ZŠ, ktorý tvoria vo väčšine perspektívni zanietení učitelia (jadro zboru), stabilné niekoľkoročné vedenie školy a i stabilný administratívny aparát sú dobrým odrazovým mostíkom na rozvoj školy, čo konštatovala i ŠŠI vo svojich záveroch z inšpekcie.

Pozitívom je vybudovanie podporného tímu zloženého zo špeciálneho pedagóga, psychológa a pedagogických asistentov, ktorí na našej škole dlho absentovali. Tím sa stará o začlenených žiakov, ktorí potrebujú individuálny prístup. Ale aj o prepojenie medzi učiteľom – žiakom – rodičom.

Veľkým pozitívom školy je aj jej dostupnosť v rámci Bratislavy a okolia a dostupnosť ďalších športovísk, Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Haly Elán, haly Mladosť, Plaveckého bazénu Pasienky. To všetko predurčuje školu, aby mohla koncentrovať deti zaujímajúce sa o šport a svoj školský vzdelávací program dlhoročne orientovala týmto smerom s čím počítame i do budúcna.

Slabé stránky školy

Problém s obsadením niektorých predmetov a miest kvalifikovaným personálom.

Máme za tri roky existencie materskej školy obrovský pohyb učiteliek, čo považujeme za veľký nedostatok, vzhľadom na možnosti našej MŠ a jej ďalšiu perspektívu. Našou úlohou bude stabilizovať káder učiteliek s kladným vzťahom k pohybu.

Najväčším slabým článkom však je obsadenie miest pomocným personálom, pomocnými silami do kuchyne, upratovačky, vrátnikov.

Personálnu oblasť bude preto potrebné do budúcna prehodnotiť a nájsť spôsob zatraktívnenia pracovať na našej škole pre uchádzačov, nájsť benefity, ktoré sa stanú pre nich zaujímavé.

Príležitosti

Škola má obrovský potenciál rásť a vrátiť sa so svojim školským vzdelávacím programom na úroveň spred dvadsiatich rokov, kedy žiaci športových tried školy prechádzali prísnym výberovým konaním a i do tried "nešportových" sme prijímali deti so záujmom o štúdium. Bude potrebné zamerať sa na deti, ktoré z rôznych príčin skončili s aktívnou športovou činnosťou a ukázať im ich ďalšiu perspektívu, v čom nám môže veľmi pomôcť podporný tím.

Dnes vieme, že deti majú rady pohyb, ak sa im primeraným spôsobom sprístupní a nemusí to byť len výkonnostný šport. Preto sa viac budeme zameriavať na pohybové činnosti pre zdravie, všestrannú pohybovú prípravu a výkonnostný šport bude len pre deti - žiakov s perspektívou výkonnostne rásť. Preto sa chceme zamerať na dlhodobú športovú prípravu pre všetkých.

Hrozby

Do budúcna nevidíme väčšie hrozby, pokiaľ by sa nezhoršila finančná situácia školy vzhľadom na zvýšené finančné náklady, ktoré škola má vzhľadom na prevádzkové náklady spojené s vykurovaním, údržbou a správou vonkajších priestorov, ktoré musíme dokázať vykryť z prideleného rozpočtu. Oproti iným školám (prenájom priestorov plavárne, ľadová plocha), zvýšené náklady na prevádzku športovísk ich údržba (ihriská, telocvičné priestory), zvýšené náklady na telovýchovné pomôcky a vybavenie (nadštandardné pomôcky na kvalitné vedenie telovýchovného procesu), ktoré sa nám zatiaľ s pomocou rodičov a vlastnou činnosťou darí kryť. Do budúcna vidíme možnosti viac sa zapájať do projektov v tejto oblasti.

 

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ


Počet žiakov so ŠVVP: 31 na začiatku školského roka.

 

Počas roka jeden žiak so ŠVVP odišiel na inú školu. Niekoľko žiakov bolo vyšetrených v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva. Počty sú uvedené v časti Údaje o počte žiakov.

 

Pre potreby žiakov so ŠVVP pracuje na škole podporný tím zložený so špeciálnej pedagogičky, psychologičky, 3 pedagogických asistentiek pre školu, jednej asistentky pre materskú školu a špeciálnej pedagogičky pre materskú školu. Väčšinu zamestnacov máme financovanú z projetu MPC a z OÚ.

Podporný tím sa venuje nielen žiakom so ŠVVP, ale aj deťom, ktoré potrebujú riešiť zložitú životnú situáciu v rodine, problémy s učením, problémy v rodine  (napr. pri rozvode rodičov, úmrtí v rodine a pod.) A v neposlednom rade aj problémy v triednych kolektívoch. Pre školu je to veľká pomoc a prínos, lebo fungujú priamo na škole, poznajú žiakov, prostredie a situáciu. V budúcnosti bude potrebné vyriešiť ich financovanie nie cez projekty, ale priamo cez financovanie z prenesených kompetencií a vytvorením riadnych pracovných miest zahrnutých v tabuľkách pre ZŠ a MŠ.

 

Správa

o činnosti Školského podporného tímu Základnej školy s materskou školou na Kalinčiakovej ulici 12 v Bratislave

za školský rok 2021/2022 

Školský podporný tím (ŠPT)

Jeho internými členmi sú dve špeciálne pedagogičky, jeden školský psychológ, výchovný poradca, tri pedagogické asistentky učiteľa v ZŠ, jedna pedagogická asistentka v MŠ.

Členovia ŠPT pracujú v oblasti depistáže, identifikácie a intervencie u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a individuálnymi potrebami. V septembri 2021 bolo v našej škole 31 integrovaných žiakov. Ukončené diagnostické vyšetrenie v CPPPaP s predpokladom na integráciu v budúcom šk. roku má 9 žiakov. Členovia ŠPT sa venovali aj neintegrovaným žiakom s poruchami učenia a inými výchovno-vzdelávacími problémami. V priebehu šk. roka pribudlo do našej školy 36 žiakov z Ukrajiny a 1 dieťa z Ukrajiny do MŠ.

Školský špeciálny pedagóg v ZŠ:

-        vykonával odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky,  poradenstva a intervencie deťom a žiakom so ŠVVP

-        poskytoval špeciálno-pedagogické služby, poradenstvo a konzultácie  v procese  výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom základnej školy

-        spolupodieľal sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP a jeho aplikácii v praxi

-        spolupracoval s odbornými zamestnancami centier výchovného poradenstva a prevencie a pripravoval podklady potrebné k vyšetreniu žiaka  

-        odporúčal zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie

-        aktívne sa zúčastnil zápisu do 1. ročníka ZŠ

-        07.04.2022 sa zúčastnil mimoriadneho RZ v 4.A, obsahom ktorého bolo riešenie konfliktu žiaka so ŠVVP so spolužiakmi a téma prijatia žiaka so ŠVVP do kolektívu triedy

 

Počas šk. roka prebehlo 34 osobných konzultácií s rodičmi žiakov, obsahom ktorých bolo riešenie nedostatočného prospechu, nevhodného správania žiakov a návrhy na diagnostické vyšetrenia vývinových porúch učenia v CPPPaP a 207 individuálnych intervencií so žiakmi.

 

Školský špeciálny pedagóg v MŠ:

-        vykonával odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky,  poradenstva a intervencie deťom v MŠ

-        poskytoval špeciálno-pedagogické služby, poradenstvo a konzultácie  v procese  výchovy a vzdelávania deťom, rodičom a pedagogickým zamestnancom materskej školy

-        spolupracoval s odbornými zamestnancami centier výchovného poradenstva a prevencie

-        v spolupráci so zamestnancami CPPPaP realizoval testy školskej zrelosti u predškolákov

-        aktívne sa zúčastnil zápisu do 1. ročníka ZŠ

Počas šk. roka prebehlo 26 osobných alebo mailových konzultácií so zákonnými zástupcami obsahom ktorých boli adaptačné problémy detí, školská zrelosť, rečové problémy detí. Prebehlo  204 individuálnych intervencií s deťmi.

Školský psychológ:

-        poskytoval psychologickú starostlivosť žiakom a zamestnancom školy

-        vykonával odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky,  poradenstva, skupinovej práce a intervencie deťom, žiakom, rodičom a zamestnancom školy

-        spolupodieľal sa na aplikácii IVVP pre žiakov so ŠVVP v praxi

-        spolupracoval s odbornými zamestnancami centier výchovného poradenstva a prevencie a pripravoval podklady potrebné k vyšetreniu žiaka 

-        spolupracoval s výchovným poradcom pri žiakoch s problémovým správaním v 1. ročníku a vo 4. ročníku

-        odporúčal zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie a odbornú starostlivosť podľa potreby

-        v spolupráci so zamestnancami CPPPaP realizoval testy školskej zrelosti u predškolákov, skríning potrieb žiakov z Ukrajiny, skupinové a individuálne stretnutia žiakov s tímom ukrajinských psychologičiek a preventistov

-        uvádzal 2 študentov psychológie z VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave v odbornej praxi

Počas šk. roka prebehlo 45 konzultácií so zákonnými zástupcami žiakov, 180 individuálnych stretnutí so žiakmi a 43 hodín skupinovej práce. Obsahom stretnutí boli témy: výchovné  a vzťahové problémy, adaptácia na zmenu, strata motivácie žiaka k učeniu a učebné štýly, nevhodné správanie, problémy v rodine, suicidálne myšlienky, sebapoškodzovanie, OCD, kariérne poradenstvo, krízová intervencia po smrti učiteľa, smútkové poradenstvo, prevencia šikany a tabakových výrobkov, zlepšovanie sociálnej atmosféry v triedach. 

 

 

Výchovný poradca:

-        spolupracoval so školským psychológom pri žiakoch s problémovým správaním

-        spolupracoval s členmi ŠPT

-        plnil úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie mládeže

Pedagogickí asistenti učiteľa:

-        spolupracovali  s učiteľmi v triede

-        uľahčovali adaptáciu dieťaťa na prostredie školy a pomáhali pri prekonávaní výchovno-vzdelávacích problémov

-        spoluorganizovali činnosti dieťaťa počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa

-        vykonávali  pedagogický dozor počas neprítomnosti učiteľa a prestojov vo výchovno-vzdelávacom procese

-        počas pandémie Covid 19 aktívne spolupracovali s učiteľmi 1. stupňa ZŠ pri prezenčnom vyučovaní

-        pomáhali prekonávať jazykovú bariéru žiakom z Ukrajiny

 

Porady ŠPT:

Prebiehali  podľa aktuálnej situácie.

-        September – Organizácia činnosti ŠPT, adaptácie žiakov, príprava plánov IVVP

-        Október -  Oboznámenie nových odborných zamestnancov CPPPaP  s agendou

-        November – Zmena rozvrhu hodín členov ŠPT tímu v závislosti od pandémie Covid-19

-        December – Podpora ŠPT tímu pri prezenčnom vyučovaní na 1. stupni ZŠ a 2.stupňa v online priestore

-        Január – Sieťovanie s poskytovateľmi psychoterapeutických služieb pre žiakov školy

-        Február – Online porady s psychologičkou CPPPaP ohľadom riešenia aktuálnych problémov žiakov

-        Marec – Riešenie aktuálnych potrieb vyplývajúcich z vojnového konfliktu na Ukrajine

-        Apríl - Sieťovanie s úradmi – Sociálno-právna ochrana detí, UPSVaR

-        Máj – Príprava žiadostí o pridelenie asistentov pre šk. rok 2022/2023

-        Jún – Zhodnotenie práce ŠPT a východiská pre šk. rok 2022/2023

 

ŠPT úzko spolupracoval s odborníkmi z centra CPPPaP Vajnorská 98, Bratislava 3 (osobné stretnutia, telefonická a mailová komunikácia), a členovia ŠPT sa pravidelne zúčastňovali vzdelávania a iných podporných aktivít. CPPPaP poskytovalo školským podporným tímom systémovú podporu, sieťovanie, odborné témy, supervíziu, podporu inkluzívnych hodnôt pri podpore všetkých detí a ľudí v školskom prostredí.

Prehľad spolupráce ŠPT s CPPPaP:

-        Október 2021 – Multidisciplinarita, preventívne aktivity pre BA, nahlasovanie trestných činov; medzirezortná porada ohľadne žiačky so statusom azylant 

-        November 2021 – Stretnutie s preventistami a plánovanie skupinovej práce pre triedu;

-        Február 2022 – Novinky v zákonoch a legislatíve (ŠPT, hodnotenie, 5 –stupňový systém....); plán zrelosti a depistáž šk. zrelosti v MŠ

-        Apríl 2022 – Predstavenie tímu UA psychologičiek – sieťovanie, podpora rodín z UA na školách

-        Marec, Apríl, Máj 2022  – Sekcie špeciálnych pedagógov  a psychológov; stretnutie k téme Žuvací tabak na školách; preventívne skupinové aktivity v spolupráci s CPPPaP pre triedu a ukrajinských žiakov (11 stretnutí)

-        Jún 2022 – Spätná väzba, vyhodnotenie šk. roka, Nové vízie na šk. r. 2022/2023

-        priebežná účasť šk. psychológa na skupinovej supervízii

 

-        November–december 2022- Vzdelávanie Krízová intervencia na školách (šk.psychológ)

-        Apríl – jún 2022 – Aktualizačné vzdelávanie v online priestore:

Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky, Plán profesijného rozvoja, Škola 21. storočia, Office 365, Kritické myslenie v školskej praxi

-        Apríl 2022 – Ukončené adaptačné vzdelávanie pedagogického asistenta učiteľa

-        Máj 2022 – Ukončené štúdium pedagogického asistenta učiteľa

 

Východiská pre budúci školský rok:

-        Obsadiť vytvorené pracovné pozície pedagogický asistent (3)

-        Obsadiť vytvorenú pracovnú pozíciu školský psychológ

-        Vzhľadom na zistenie vysokého počtu detí s poruchami reči navrhujeme vytvoriť pracovnú pozíciu školský logopéd

-        Zintenzívniť spoluprácu s učiteľmi 1. a 2. stupňa

-        Posilniť asistenciu pre žiakov so ŠVVP v hlavných vyučovacích predmetoch SJL, MAT

-        Prerozdeliť počty integrovaných žiakov v triedach

-        Pokračovať v priebežných vzdelávaniach a školeniach

-        Poskytovanie individuálnej podpory žiakom a rodičom

-        Doplnenie materiálno – technickej podpory pre ŠPT

 

V Bratislave dňa 29.06. 2022                                                         Mgr. Tóthová Eva

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 100 / 34 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 66 / 21 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 11 / 3 dievčatá

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 31.8.2022

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.SpoluPoznámka
Počet žiakov02 konzervatórium  1 bilinguálna SŠ3035 žiakov1 žiak študoval a aj zostal v zahraničí
        1 žiakovi z Ukrajiny našiel SŠ MÚ

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Okrem deviatakov, ktorí sa hlásili na stredné školy, sme mali tri dievčatá, ktoré sa robili skúšky na tanečné konzervatórium. Dve z nich zobrali, jedna neuspela. Jedného ôsmaka zobrali na 5 ročné bilinguálne štúdium. Jeden deviatak študujúci v zahraničí pokračuje na strednej škole v zahraničí. Jednému žiakovi z Ukrajiny, ktorý sa nedostal na strednú školu, pomohol a našiel SŠ Miesty úrad.

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

 Gym 4.roč.športové SŠumelecké SŠekonomické SŠzdravotnícke SŠdopravné SŠostatné SOŠv zahraničí
prihlásení111132491
prijatí111132491
% úspešnosť100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 % 

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINFMAT2NJOBNPVCPDAPRV2RJ
1.A1    1  1,28    1,22 
1.B1    1  1,15    1,1 
1.C1,05    1  1,29    1,05 
2.A1,12    1  1,24    1 
2.B1    1  1,11    1,17 
2.C1,16    1  1,32    1,11 
3.A1,79    1 1,051,68  11,26  
3.B1,33    1 1,061,83  11,17  
4.A1,67    1 11,92  11,5  
4.B1,73    1 1,072,13  11,47  
5.A1,721,831,78 1,061,28 12,33      
5.B21,471,82 1,121,12 1,122,41      
6.A2,122,442,321,61,161,04 12,041,471,92   1,4
7.A1,821,791,791,141,131,811,7921,5   1,73
7.B2,352,382,251,811,191,382,0612,131,561,65   2
8.AB2,272,472,21,871,61,132,21,071,931,221,4   2,4
8.AC2,812,732,332,131,7312,311,132,2721,33   2,38
9.AB2,692,152,311,621,23 2,85 2,232,221,77   2,25
9.AC2,22,872,6721,67 3,07 2,872,52,47   2,38

TriedaSJLSPRSRLSPFTHDTSVVLAVYV
1.A1,511  1 1
1.B1,3511  1 1
1.C1,3811  1 1
2.A1,2411  1 1
2.B1,2811  1 1
2.C1,7411  1 1
3.A1,791,091,11  11,261
3.B2,1111  11,061
4.A1,8311,17  1,171,671
4.B1,871,131  11,731
5.A2,5111,1111 1
5.B2,411,05111,181 1
6.A2,7611111 1,04
7.A2,1311111 1
7.B2,631,141111 1,13
8.AB2,671,1111,131 1
8.AC2,871,13111,21 1,07
9.AB2,621,23 11,151 1
9.AC3,131,181 1,131,07 1,2

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A191900
1.B252005
1.C222110
2.A202000
2.B191801
2.C191900
3.A232300
3.B252203
4.A201802
4.B151500
5.A191900
5.B202000
6.A312803
7.A211902
7.B201901
8.AB212100
8.AC171502
9.AB141301
9.AC181701

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov, normatívne financovanie: 792 808 €

Z toho použité na mzdy a poistné 731 391 €

Z toho použité na prevádzku a zabezpečenie výchovno - vyučovacieho procesu 61 417 €

1.1. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy 10 650 €

Z toho na mzdy 1 173 €

Z toho na zabezpečenie vzdelávania a prevádzku 9 477 €

1.2. Príspevok na výchovu a vzdelávanie 9 794 €

1.3. Finančné prostriedky na mzdu asistentom učiteľa 24 993 €

1.4. Finančné prostriedky na učebnice 6 274 €

1.5 Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR 1 400 €

____________________________________________

2. Dotácie z obce od ziaďovateľa originálna kompetencia a hospodárska činnosť školy:

2.1. Materská škola 158 239,02 €

2.2. Školský klub detí 57 243,92 €

2.3. Školské stravovacie zariadenie 80 100,28 €

2.4. Vlastné príjmy z prenájmov 50 856 €

_____________________________________________

spolu minuté za rok 2021: 346 439,22 €

3. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3.1. Materská škola - 10 865, 41€

3.2. Školský klub detí - 37 005,22 €

3.4. Školské stravovacie zariadenie - 21 622,18 €

________________________________________

spolu minuté za rok 2021: 69 492,81 €

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Dary a príspevky: 5 899 € z toho na prevádzku a materiálne zabezpečebnie 5 899 €

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Florbalový krúžok pre 1. stupeň 21Mgr. Jozef Repka
Florbalový krúžok pre 2. stupeň20Mgr. Miloš Smoleniak
Futbalový krúžok pre 1. stupeň38Mgr. Ján Bician
Krúžok ľadového hokeja16Mgr. Miloš Smoleniak
Krúžok nemeckého jazyka10Mgr. Jana Barboríková
Krúžok slovenského jazyka6Mgr. Júlia Kopásková
Krúžok žurnalistický16Mgr. Zuzana Rišiaňová
Počítačový krúžok pre 1. stupeň24Mgr. Branislav Benčič
Počítačový krúžok pre 2. stupeň10Mgr. Branislav Benčič
ŠKD 1.A17Mgr. Rosemarie Čmelková Gáliková
ŠKD 1.B17Petra Zemancová
ŠKD 1.C20Kristína Heráková
ŠKD 2.B, 2.A23Mgr. Martina Harbaľová
ŠKD 2.C, 2.A28Mgr. Denisa Kičková
ŠKD 3.A15Mgr. Ľuba Lednárová
ŠKD 3.B14Mgr. Ján Bician
ŠKD 4.A, 4.B, 5. ročník26Mgr. Jozef Repka
Volejbal chlapci46Mgr. Miloš Smoleniak
Volejbal dievčatá15Mgr. Miloš Smoleniak
Tvorítko pre 1. stupeň32Petra Zemancová
Výtvarný krúžok pre 2. stupeň58Mgr. Eva Bukovenová

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola pravidelne spolupracuje s rodičmi. Na škole pracuje poradný orgán Rada rodičov, v ktorom sú zastúpení rodičia z jednotlivých ročníkov a tried. Sú volení rodičmi vždy na začiatku školského roka. Rada rodičov sa stretáva štvrťročne. Rodičia sa zaujímajú o prácu detí, väčšina pravidelne navštevuje školu, zúčastňuje sa triednych aktívov (3-4 krát ročne). Majú možnosť konzultovať s vyučujúcimi nielen formou ústnej komunikácie, ale aj formou mailov a prostredníctvom edupage. Každý rodič má prístup k elektronickej žiackej knižke, ktorú rodičia ocenili a vyhovuje im. Väčšie problémy robia škole rodičia, ktorí nejavia záujem o svoje deti, a problémy riešia až po vyzvaní riaditeľom školy. Komunikácia s rodičmi je potrebná a pomáha triednemu učiteľovi v jeho práci. Zo strany učiteľov je tu ochota pomáhať žiakom, doučiť ich chýbajúce učivo a riešiť problémy v učení i správaní.

Rodičia sa zaujímajú o zlepšenie podmienok a finančné zabezpečenie vyučovacieho procesu a celého fungovania a chodu školy. Z finančného rodičovského príspevku ZRŠ prispievajú škole finananciami na súťaže, učebné pomôcky, na pomôcky a hry do ŠKD, školy v prírode, lyžiarske kurzy, sústredenia a pod.

Na škole pôsobí Rada školy, jej zloženie je stanovené zákonom (viď tabuľka Rada školy str. 1). Činnosť školskej rady zabezpečuje štatút Rady. Rada školy sa pravidelne stretáva.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Hodnotiaca správa PK slovenský jazyk – dejepis: 2021/2022

 

 

           V školskom roku 2021/2022 boli hlavné úlohy a ciele určené v Pláne práce splnené. Učivo vo všetkých ročníkoch prebraté, dodržiavali sa učebné plány, rešpektovali sa štandardy a učebné osnovy. Všetci žiaci z predmetu slovenský jazyk a dejepis prospeli.

          K práci sme žiakov motivovali aj tvorbou triednych a projektov i  literárnou tvorbou využitou aj  v školskom časopise.

 Individuálne sme pristupovali k žiakom s poruchami učenia a správania,  dôraz sme kládli na  ich pomalšie tempo či určenú diagnózu. Spolupracovali sme so školskými pedagogickými asistentkami, ktoré boli prítomné na niektorých hodinách slovenského jazyka, a aj so špeciálnou pedagogičkou.  

Z krúžkov tento rok fungoval Žurnalistický krúžok, v ktorom sme vytvárali príspevky do školského časopisu.

Rozvoj čitateľskej gramotnosti sme podporovali prácou s textami v učebniciach a hlavne vlastnými doplnkovými učebnými materiálmi. Kládli sme dôraz na komunikáciu, utvrdzovali sme u žiakov poznatky z predchádzajúcich ročníkov. Hlavným negatívom stále ostáva  nedostatočná príprava žiakov na vyučovacie hodiny. Naďalej pretrvávajú aj nedostatky v čitateľskej zbehlosti a v správnom používaní pravopisu.

 

Testovanie T5:

 

Ako prípravu na T5 piataci absolvovali E-testovanie zo slovenského jazyka s výsledkom 64,9% (priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 66,1%, čiže -1,2%).

 

T5 – Samotné úspešnosť našich žiakov: 67,5%, celoslovenský priemer: 69,2 %, čiže         – 1,7%. Vzhľadom na počet integrovaných žiakov, ktorí majú veľký problém s čítaním dlhých textov a následne s otázkami na čítanie s porozumením, na ktoré je testovanie zamerané, hodnotíme tento výsledok pozitívne.

 

Testovanie T9:

 

Úspešnosť našich žiakov: 37,5%, celoslovenský priemer: 59,1 %, čiže – 21,6%. Tento výsledok hodnotíme ako neúspech. Príčiny vidíme v absolútnom nezáujme žiakov o učenie.  Taktiež z dôvodu dlhodobej PN vyučujúcej slovenského jazyka žiakom chýbala súvislejšia príprava na testovanie, dôkladnejšie opakovanie učiva a nácvik testov zameraných na čítanie s porozumením.

Akcie počas školského roka

 

Aj z dôvodu pandemickej situácie sme neabsolvovali žiadne exkurzie, sústredili sme sa na dobratie a zopakovanie učiva.

-          Carnuntum (dejepisná exkurzia, 6.-7. ročník)

-          Hviezdoslavov Kubín  ( triedne kolá)

-          1 číslo časopisu Kalina (jún)

  Východiská pre budúci školský rok:

 

-           pokračovať v pozitívach, odstraňovať negatíva

-          neustále  venovať väčšiu pozornosť čitateľskej gramotnosti a pri tom  spolupracovať v rámci medzipredmetových vzťahov aj s ostatnými vyučujúcimi

-           podporovať žiakov k ich vlastnej tvorbe

-          realizovať väčší počet školských projektov

-           vydávať školský časopisu Kalina

-          realizovať školské rozhlasové okienko

-          zapájať  sa do literárnych a recitačných súťaží

-          ponúknuť žiakom 9. ročníka krúžok slovenského jazyka (príprava na Testovanie a prijímacie pohovory)

-          upriamiť našu pozornosť na cudzincov, pomôcť im pri výučbe slovenského jazyka a v jeho zdokonaľovaní sa

-          intenzívnejšia  komunikácia s vyučujúcimi, ktorí vyučujú slovenský jazyk na 1. stupni

-          viac a hlavne systematickejšie využívať prítomnosť pedagogických asistentiek na vyučovacích hodinách, a to aj v triedach „náročnejších“ a najmä tam, kde je viac integrovaných žiakov

-          viac exkurzií (literárno-dejepisné), návšteva knižnice

-          doplnenie knižných diel školskej čitárne 

 

                                                                                                Zapísala: Mgr. Z. Rišiaňová

 

Hodnotiaca správa PK cudzie jazyky: 2021/2022

 

 

V šk. roku 2021/2022 sme sa okrem stretnutí predmetovej komisie CJ v našej škole zúčastňovali seminárov (aj online) organizovaných rôznymi vydavateľstvami.

Vyučovanie bolo ovplyvnené protipandemickými opatreniami. Náročné bolo kombinované vyučovanie, kedy časť detí bola v škole a ostatní sa pripojili online. Efektívnejšie bolo, keď boli radšej všetci online. Mladšie ročníky pracovali veľmi pekne, vo vyšších ročníkoch niektorí žiaci neprejavovali veľkú aktivitu.                                   

            Podľa školského vzdelávacieho programu je v 5. ročníku  pridaná 1 vyučovacia hodina 1. cudzieho jazyka. Od 6. ročníka sa žiaci učia 2. cudzí jazyk (ruský a nemecký), kde je tiež zvýšená časová dotácia o jednu vyučovaciu hodinu. Za vhodné považujeme zavedenie predmetu rozširovanie špecifických funkcií pre žiakov s poruchami učenia v 6. ročníku (namiesto 2. cudzieho jazyka).

Učivo bolo na 1. aj 2. stupni prebrané podľa plánov, mierny sklz pol lekcie nastal v 8. ročníku kvôli objektívnym príčinám (najmä sklzu z minulého roka spôsobeného online vyučovaním).

Počas vyučovania anglického jazyka na 1. stupni sme sa riadili obsahovým štandardom vzdelávania. Stanovené výchovno-vzdelávacie ciele boli splnené. Dodržiavali sme vzdelávací obsah pozostávajúci z desiatich okruhov na úrovni A1. Žiaci spoznávali kultúru – zvyky a tradície anglicky hovoriacich krajín. V 1. a 2. ročníku sme sa snažili, aby žiaci nadobudli pozitívny vzťah k cudziemu jazyku prostredníctvom využívania rôznych vizuálnych podnetov – hier, piesní, využitia IKT. V 3. a 4. ročníku sa kládol veľký dôraz na komunikatívnosť, počúvanie s porozumením a obohacovanie slovnej zásoby.

Vedomostná úroveň žiakov na 2. stupni závisí od pozornosti a aktivity na vyučovaní, ale aj systematickej domácej prípravy a priebežnej kontroly zo strany rodičov, ktorá u mnohých žiakov chýba. Kladne hodnotíme, ak sa rodičia priebežne zaujímajú o výsledky svojich detí (najmä integrovaných).

Individuálne sme pristupovali k žiakom s poruchami učenia, pričom dôraz sme kládli na rozvoj komunikačných kompetencií. Títo žiaci postupovali primeraným tempom podľa individuálnych vzdelávacích plánov a boli skúšaní najmä ústnou formou, resp. písomný prejav sme následne ústne overili. U začlenených žiakov sú vyučovacie výsledky úmerné ich aktivite na vyučovacej hodine a domácej príprave.

Vyučujúci naďalej používajú spoločné testy po prebratí každej lekcie, vstupné testy zamerané na počúvanie s porozumením, polročné testy na čítanie s porozumením, výstupné gramatické testy.

Učebnice boli objednané od distribútorov jazykovej literatúry Megabooks (1. stupeň) a Littera (2. stupeň). Uprednostnili sme najvýhodnejšie cenové ponuky a bonusové programy, z ktorých sme získali ďalší doplnkový materiál.

Na prvom stupni bola v 1. a 2. ročníku používaná učebnica First Friends 1,2, v 3 a 4. ročníku učebnica Family and Friends 1, 2. V 5. - 9. ročníku používame 4. edíciu učebnice Project. Učebnice rozvíjajú interkultúrne postoje prostredníctvom stránok oboznamujúcich žiakov s kultúrou anglicky hovoriacich krajín, ale aj medzipredmetové vzťahy. Výhodou 4. edície sú aj cvičenia na počúvanie s porozumením v pracovných zošitoch a doplnkové čítania v učebnici. Učebnice uľahčujú prácu vyučujúcich, ale aj prípravu na vyučovanie, nakoľko poskytujú aj podporný materiál – testy, online učebnice a pracovné zošity, interaktívne cvičenia a DVD k jednotlivým učebniciam.

Na výučbu 2. CJ – nemeckého bola v 6. – 8. ročníku používaná učebnica Beste Freunde 1, 2. Na vyučovanie 2. CJ – ruského bude aj naďalej používaná učebnica  Ruský jazyk.

Cudzie jazyky vyučujeme v kmeňových triedach a dvoch multifunkčných učebniach.

Motiváciu žiakov sme zvyšovali pozeraním DVD, tvorbou projektov a  rôznymi didaktickými hrami. Rozvoj čitateľskej gramotnosti sme podporovali prácou s textami v učebniciach i rôznych doplnkových materiáloch, ktoré máme k dispozícii.

Pozitíva v tomto školskom roku:

·         účasť na seminároch,

·         učebnice Project, First Friends, Family and Friends a podporné materiály k nim,

·         možnosť objednať učebnice z príspevku POO,

·         zvýšenie hodinovej dotácie cudzím jazykom (2. CJ – 1 VH, 1. CJ – 1 VH v 5. roč.),

·         spoločné testy a jednotné kritériá hodnotenia,

·         medzipredmetové vzťahy – prepojenie CJ a iných predmetov prostredníctvom stránok v učebniciach Project,

·         vytvorená menšia skupina s integrovanými žiakmi v 5. ročníku.

Negatíva v tomto školskom roku:

·         nižšia časová dotácia 1. CJ oproti iným školám,

·         absentujúca systematická príprava na vyučovanie a prístup niektorých žiakov k plneniu si povinností – aj u žiakov s poruchami učenia,

·         nedobratie si učiva viacerými žiakmi, ktorí boli uvoľnení na sústredenia, tréningy, dovolenky či chýbali kvôli chorobe,

·         nezrealizovanie súťaže v prednese anglickej poézie kvôli protipandemickým opatreniam,

·         vysoký počet detí v skupinách (najmä po prijatí nových žiakov).

Východiská pre budúci školský rok:

·         pokračovať v pozitívach a odstraňovať negatíva,

·         vzbudiť záujem detí o jazyky od 1. ročníka a vhodnou formou motivovať žiakov i vo vyšších ročníkoch,

·         zachovať delenie na skupiny s maximálnym počtom 15 žiakov,

·         nedávať v jednej triede vždy nulté a posledné hodiny, resp. VH po TSV/ŠP,

·         v 5. ročníku si všetci žiaci budú musieť učebnice zakúpiť, lebo z príspevku MŠ SR sa učebnice Project 1 nedajú objednať,

·         praktizovať individuálny prístup k žiakom s poruchami učenia,

·         apelovať na rodičov, aby viac kontrolovali svoje deti a pravidelne sa informovali o prospechu svojich detí,

·         dodržiavať postup pri sťažnostiach rodičov (vyučujúci → triedny učiteľ → vedenie školy),

·         klásť dôraz na čítanie, písanie a počúvanie s porozumením a ústny prejav (monologický i dialogický),

·         rozvíjať kompetencie podľa ŠVP,

·         účasť na seminároch, konferenciách, školeniach a priebežných vzdelávaniach,

·         zorganizovať týždenné vyučovanie AJ vo vyšších ročníkoch zahraničnými študentmi z organizácie AIESEC (ak to dovolia opatrenia),

·         zúčastniť sa divadelných predstavení v anglickom jazyku (ak to dovolia opatrenia),

·         viesť deti k prednesu poézie a prózy v cudzom jazyku už od najnižšieho školského veku,

·         projektové vyučovanie (realizované v škole),

·         rozvíjať spoluprácu s ostatnými predmetmi (napr. informatika pri tvorbe projektov),

·         podporovať multikulturalitu.

Zapísala: Mgr. Jana Zemániková

 

Hodnotiaca správa PK prírodovedných predmetov: 2021/2022

(MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, GEG, THD) 

 

Vedúca PK: Mgr. Lenka Balážová

 

Členovia PK: Mgr. Eva Bukovenová                        

                        Mgr. Veronika Bugáňová

Mgr. Michal Ilčík                                                                 

Mgr. Jana Rychtárechová

         Dušan Noga     

                        Mgr. Branislav Benčič

                        Mgr. Igor Martíni

                        Mgr. Zuzana Rišiaňová

                        Mgr. Jana Zemániková

                        Bc. Jakub Krompaský

                        Ing. arch. Katarína Csabayová

 

Od apríla 2022 nahradil Mgr. Michala Ilčíka Bc. Jakub Krompaský a od mája 2022 Mgr. Veroniku Bugáňovú a Dušana Nogu v 7.A Jana Rychtárechová a v ostatných triedach Ing. arch. Katarína Csabayová.

 

Počas celého školské roka nám chýbal učiteľ matematiky na plný úväzok.

                       

Hlavné úlohy plánu práce PK vychádzali z:

a)      Sprievodcu školským rokom 2021/2022 v súlade s ich odporúčaniami,

b)      inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu,

c)      inovovaného Školského vzdelávacieho programu,

d)      Plánu práce školy na školský rok 2021/2022,

e)      UO pre jednotlivé predmety podľa Školského vzdelávacieho programu,

f)       Záverečnej správy predmetovej komisie učiteľov prírodovedných predmetov II. stupňa za školský rok 2020/2021,

g)      Vnútorného poriadku školy.

 

Členovia tejto PK mali v priebehu aktuálneho školského roka 5 stretnutí, ktoré využili na vzájomné si odovzdávanie rád a skúseností, riešenie problémov. Predmetová komisia sa v svojej činnosti zamerala na:

 

        aktualizáciu TVVP v súlade s inovovaným ŠVP a ŠkVP,

        dodržiavanie plnenia učebných plánov,

        zvládnutie obdobia prerušeného vyučovania COVID-19 (dištančné vzdelávanie),

        sledovanie predpísaných písomností z predmetu matematika,

        prípravu a zapojenosť  žiakov  do súťaží školských a okresných kôl,

        integráciu žiakov s IVP, ŠVVP a talentovaných žiakov,

        vzájomnú spoluprácu učiteľov a rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

 

Na vyučovaní členovia PK využívali dostupné učebnice, e-učebnice, pracovné zošity, interaktívne pracovné zošity a veľkou pomocou pri prípravách na vyučovacie hodiny boli inšpiratívne nápady vo virtuálnej knižnici, využívanie pomôcok z datakabinetu. Na hodinách žiaci okrem učebníc využívali aj príslušné cvičebnice, IKT, portál Bezkriedy, veľkej obľube sa teší premietanie výučbových DVD. Žiaci mali možnosť osvojiť si nové učivo pomocou demonštračných pokusov počas vyučovania na základe laboratórnych prác, praktických aktivít.

 

V jednotlivých predmetoch sa vyučujúci snažili rozvíjať čitateľskú, prírodovednú a finančnú gramotnosť žiakov. Rozvíjali možnosť žiakov vyhľadávať a hodnotiť rôzne zdroje informácií a samostatne s nimi pracovať. Pri projektoch sa opäť potvrdila ich obľúbenosť. Kvalita prác a prezentácií má stúpajúcu tendenciu. Žiaci sa učia pracovať v skupinách, rozvíjajú svoju tvorivosť, zdokonaľujú svoje vyjadrovacie schopnosti a pri prezentáciách si zdokonaľujú svoje prezentačné zručnosti. Ďalej vyučujúci využívali metódy a postupy založené na prepojenosti so životom (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, myšlienkové mapy, hravé činnosti a pozorovania). Motivovali žiakov k účasti na súťažiach, upevňovali u žiakov ekologické cítenie. Podporovali a rozvíjali talent a nadanie žiakov v rámci súťaží. Vhodne zvolenými exkurziami a návštevami exteriérov podporovali prepojenie teoretických poznatkov s praxou. Vyučujúci spestrovali vyučovacie hodiny používaním IKT a interaktívnej tabule. Vyučujúci zaradili do TVVP jednotlivé prierezové témy - mediálna výchova, multikultúrna výchova, environmentálna výchova,  protidrogová výchova, ochrana života a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné schopnosti, rozvoj estetického cítenia, finančná a prírodovedná gramotnosť. 

 

Metodicko – odborný rast učiteľov:

 

Všetci členovia PK sa pre skvalitnenie svojej práce venovali samoštúdiu odbornej literatúry - periodiká a internet. Vymieňali si navzájom skúsenosti s používaním IKT na vyučovaní. Viacerí učitelia sa zúčastnili individuálnych školení podľa aktuálnych ponúk a aktuálnej epidemiologickej situácie.

 

Spolupráca s integrovanými žiakmi:

 

Integrovaným žiakom boli vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány na zvládnutie základného učiva podľa individuálnych potrieb žiaka a ich diagnostiky.

Vyučujúci mali k žiakom s IVVP individuálny prístup, uprednostňovali ústne skúšanie pred písomným, upravené písomné práce, poskytovali dostatok času na ich vypracovanie, kompenzačné pomôcky, motiváciu pochvalou. Niektorí z týchto žiakov napriek tomu nepracovali v rámci svojich možností a schopností a nedosiahli také vyučovacie výsledky, aké by mohli mať. 

           

Výučba v období prerušeného vyučovania kvôli COVID-19

 

Od 6.12.2021 prebiehalo online vyučovanie žiakov 2. stupňa na základe vyhlášky 276 RÚVZ Bratislava, následne začali skôr vianočné prázdniny – od 20.12.2021. 10.1.2022 začalo prezenčné vyučovanie žiakov po vianočných prázdninách. Dištančné vzdelávanie prebiehalo aj počas karantén jednotlivých tried, vyučovalo sa aj hybridným spôsobom, kedy prebiehalo prezenčné aj online vyučovanie zároveň.

Učitelia sa okamžite prispôsobili danej situácii a naďalej vyučovali cez Microsoft Teams podľa aktuálne platného rozvrhu.

 

Zhodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov dosiahnutých počas školského roka 2021/2022:

 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase vyučovania:

  • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka,
  • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
  • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

 

V školskom roku 2021/2022 sme klasifikovali všetky predmety známkou podľa Metodického pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

V priebehu každého polroka boli vedomosti žiakov preverované písomnou formou, ústnou formou, hodnotením zadaných projektov ako aj hodnotením prístupu k predmetu a aktívnej práce na hodinách.

Snažili sme sa vychovávať našich žiakov tak, aby dokázali aj sami slovne objektívne ohodnotiť svoje výkony.

 

Úroveň vedomostí žiakov z prírodovedných predmetov je priemerná. Ich vyučovacie výsledky závisia od pozornosti a aktivity na vyučovaní, ale aj od domácej prípravy na vyučovanie, ktorá v mnohých prípadoch absentuje. Okrem slabej prípravy na vyučovanie u niektorých žiakov absentuje aj nosenie si pomôcok na vyučovanie. Na lepšej úrovni by mohla byť aj kontrola žiakov rodičmi, ktorá je v množstve prípadoch slabá, resp. úplne chýba.

 

Podrobnosti o dosiahnutých výsledkoch žiakov - viď. zápisnice z klasifikačných porád uskutočnených dňa 26.1.2022 a 23.6.2022.

Žiaci, ktorí sú hodnotení známkou nedostatočný (5) na konci školského roka 2021/2022 z určitých predmetov, sa zúčastnia v auguste 2022 komisionálneho preskúšania. 

 

Väčšia časť učiva bola odučená podľa TVVP vo všetkých predmetoch v rámci časových dotácií uvedených v učebných osnovách.

 

5. ročník – učivo odučené podľa TVVP

 

6. ročník – učivo odučené podľa TVVP

 

7. ročník - učivo odučené podľa TVVP

               -  BIO – nedokončený TC: „Zdravý životný štýl“

               - MAT – nedokončený TC: „Kombinatorika“ a chýba TC: „Rovnobežník + konštrukcia“

 

8. ročník - učivo odučené podľa TVVP

               - CHEM – chýba TC: „Soli kyslíkatých kyselín, Redoxné reakcie“

               - MAT doplnená o hodiny finančnej gramotnosti v rozsahu cca 6 VH

9. ročník - učivo odučené podľa TVVP

 

Vyhodnotenie písomných prác z MAT:

V prehľade sú uvedené priemerné známky z písomných prác v jednotlivých ročníkoch. So žiakmi bola urobená javová analýza.

 

 

5.A

5.B

6.A

7.A

7.B

8.AB

8.AC

9.AB

9.AC

Vstupná

písomná práca

 

2,44

GEO

3,06

2,94

GEO

3,18

 

1,87

2,50

2,44

 

2,71

3,60

Štvrťročná

písomná práca

2,37

2,71

2,30

2,33

2,11

 

2,85

2,33

Polročná písomná práca

2,78

GEO

3,17

3,19

GEO

3,24

1,61

2,50

1,84

 

2,22

2,50

Trištvrťročná písomná práca

3,00

2,82

1,96

2,14

2,56

3,69

3,50

 

Výstupná písomná práca

2,61

2,65

2,50

1,79

2,50

1,53

2,25

2,85

2,93

 

Súťaže a aktivity počas školského roka 2021/2022:

·         Sférické kino – Vesmír, Vznik života, Nanocam – technológia budúcnosti

·         Deň narcisov – Liga proti rakovine

·         upriamenie pozornosti na  významné dni napr.: Svetový deň vody - 22.3., Svetový deň vtáctva - 1.4.

·         Deň Zeme - 22.4. – vyčistenie studničky v Bratislavskom lesnom parku, úprava okolia školy

·         Kalina Food Day

·         Matematický klokan – viacerí žiaci úspešní riešitelia

·         Pytagoriáda – Marco Kráľovič 5.A (úspešný riešiteľ školského kola)

·         Biologická olympiáda:

uspešní riešitelia školského kola: Kašáková, Chudá, Valo, Holdoš (6.A)

                                                      Polcíková, Cenký (7.A)

                                                      Pelechová, Bodorík, Grajciarová (7.B)

                                                     Cesnak, Gánoczy (8.AB)

úspešní riešitelia okresného kola kat. E zoológia: Bodorík, Grajciarová (7.B)

 

·         pomocou informačných násteniek na jednotlivých poschodiach sa žiaci dozvedali  informácie, ktoré pojednávali o význame separácie a recyklácie odpadu, prevencie proti drogám, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, fungovaní fotosyntézy

 

Pripomienky:

       -    Zvýšiť časovú dotáciu BIO 8. ročník z 1 VH na 2 VH týždenne.

      Bolo by vhodné zaheslovať počítače, na ktorých žiaci pracujú nielen počas vyučovacích hodín informatiky, proti inštalovaniu programov. Ak by bolo nutné nainštalovať do PC nejaký program, heslo by mali správca a učitelia informatiky. Zabránilo by sa tak svojvoľnému inštalovaniu programov žiakmi do PC.

      Vyčistiť/preinštalovať počítače počas letných prázdnin.

      Podľa potreby dokúpiť pomôcky a chemikálie do fyzikálno-chemickej učebne, stojan na nástenné mapy.

      Zakúpiť videomikroskop.

      Dokúpiť pomôcky do biologickej učebne podľa potreby, vrátiť model koňa a určovacie kruhy, vrátiť pôvodné lavice z 9. ročníka naspäť do BIO učebne.

      Meotar je súčasťou vyučovacieho procesu, preto prosíme zabezpečiť fólie a permanentné fixky.

      V dostatočnom množstve zabezpečiť fixky na tabuľu (aj farebné) a ostatný spotrebný materiál – tonery do tlačiarní a kancelársky papier.

 

Východiská činnosti PK do budúceho školského roku 2022/2023:

  • Aktualizovať TVVP podľa inovovaného Štátneho a Školského vzdelávacieho programu a vyučovať podľa nich témy v jednotlivých ročníkoch.
  • Využívať  žiacke projekty a prezentácie  s prírodovednou tematikou v rámci medzipredmetových vzťahov aj na ostatných predmetoch.
  • Spracovať plán exkurzií podľa aktuálnej potreby a ponuky, exkurzie zosúladiť s ostatnými PK podľa časovej dotácie na jednotlivé predmety a ročníky.
  • Pokračovať v krúžkovej činnosti: Počítačový krúžok, Príprava na T5 – Matematika, Príprava na T9 – Matematika.
  • Zamerať sa na používanie metód podporujúcich rozvoj prírodovednej, finančnej gramotnosti, využívať dostupné vyučovacie pomôcky (vizualizér,...).
  • Zapájať žiakov do rôznych prírodovedných súťaží podľa aktuálnej ponuky.

 

                                                                                                Zapísala: Mgr. Lenka Balážová

 

Hodnotiaca správa PK výchovných predmetov: 2021/2022

(VYV, HUV, OBN, ETV, NBV)

 

Vedúci PK: Mgr. E. Bukovenová

Členovia PK:

Mgr. Jana Šimová,  Mgr. Branislav Benčič, Mgr. Jana Barboríková,  Mgr. Zuzana Rišiaňová , 

Mgr. Eva Bukovenová,  Mgr. Helena Grófová – externý pracovník

 Mgr. Ľuba Lednárová – dlhodobá PN

Hlavné úlohy plánu práce PK vychádzali z:

h)      SŠR = Sprievodca školským rokom 2021/2022 a v súlade s materiálom zverejneným na adrese https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20212022/

i)       ŠKVP = Školského vzdelávacieho programu

j)       UO = Učebných osnov

k)      PP = Plánu práce školy na školský rok 2021/2022 a zameranie školy

l)       O = odporúčaniami pre jednotlivé predmety podľa  a opatrení z predchádzajúceho školského roka 2020/2021

m)   VPŠ = Vnútorného poriadku školy.

 

V šk. roku 2021/2022 pedagógovia výchovných predmetov vychádzali z horeuvedených dokumentov aj pri pokračujúcej nepriaznivej spoločenskej situácii.

Členovia  PK výchov využili naplánované stretnutia prvé v auguste 2021, druhé stretnutie dištančne prostredníctvom Edupage február 2022 a tretie sa uskutočnilo prezenčne v mesiaci jún 2022. Pedagógovia mali možnosť  informovať vedúcu PK o fungovaní svojho predmetu nielen pri prezenčnej, dištančnej aj hybridnej forme vyučovania, aby boli  hodiny efektívne.  Časť školského roka 2021/2022 sa výuka dostala do hybridnej formy a táto forma sa po skúsenostiach pre výchovné predmety javí ako najkomplikovanejšia a najmenej efektívna.

Žiaci II. stupňa prešli vyučovacou formou prezenčnou, dištančnou aj hybridnou. Pri dištančnej a hybridnej výučbe sme používali aplikáciu MS Teams a Edupage. Žiaci sa učili podľa rozvrhu a hodiny sa skrátili na 35min. z dôvodu psychohygieny žiakov aj vyučujúcich.

Na výchovných predmetoch venovala pozornosť dodržiavaniu ľudských práv podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv a práv dieťaťa, odsúdili sa všetky formy diskriminácie, rasizmu, intolerancie, homofóbie a umožnilo sa žiakom kultivovane vyjadriť svoj postoj pričom je sprístupnený aj chat s vyučujúcimi cez Edupage. 

 

Stále konštatujeme, že svoju úlohu zohráva aj pripravenosť /nepripravenosť na hodinu, zodpovednosť v plnení si úloh čo sa odzrkadľuje aj na dosiahnutých kompetenciách žiaka i na výslednej známke. Skupinové vyučovanie bolo uskutočnené v každom ročníku v mesiaci apríl, spoločné dielo „plagáty Zeme“ boli vystavené v priestoroch školy. Skupinové vyučovanie prebehlo aj vo 8.AB na podnet odídencov z Ukrajiny.

Aj napriek náročnej situácií sa snažíme dosahovať čo najlepšiu klímu v triedach, pomáhame slabším a vyzdvihujeme všetky pozitíva každého jedného žiaka v spolupráci s podporným tímom. Pochvala a dobrá známky sa stále javí ako motivačný prostriedok, preto v hodnotení výchovných predmetov budeme pokračovať aj v budúcom šk. roku. Každý žiak mal možnosť svojím prístupom ovplyvniť výslednú známku. Vzbudzovali sme u žiakov záujem o výchovné predmety a zmysel pre zodpovednosť.

 

Učitelia počas všetkých troch foriem výučby využívali online priestor (virtuálna galéria, online koncerty, filmy, videá...). Zamerali sme sa aj na rozvoj kritického myslenia žiaka. Plány výchovných predmetov  boli splnené a stále tvrdíme, že výchovné predmety majú svoje nezastupiteľné miesto v prezenčnom, dištančnom, hybridnom vzdelávacom procese.

 

Ciele a opatrenia výchovných predmetov:

·         Odporúčame zachovať klasifikáciu v predmetoch  VYV, HUV, OBN aj v budúcom školskom roku 2021/2022.

·         Plány splnené vo všetkých predmetoch OBN, HUV, VYV, ETV, NBV.

·         Známka stále zostáva  motivačným prostriedkom pre žiakov.

·         Do výslednej známky má možnosť učiteľ zakomponovať aj plnenie/neplnenie úloh, nosenie/nenosenie si pomôcok. Žiak bez pomôcok nemôžeme objavovať a rozvíjať osobné a sociálne kompetencie a výslednú známku môže ovplyvniť  táto skutočnosť – vedieme tak žiakov k samostatnému a k zodpovednému prístupu plnenia si svojich povinností.

·         Odporúčame oddeliť skupiny ETV.

·         Dôraz naďalej kladieme na snahu či prípravu a nie len na samotnú realizáciu, pričom využijeme pri hodnotení reflexívny dialóg (výsledok nie je dôležitý, ale pocit, ktorý žiak prežíval pri práci).

·         Nezabúdame pristupovať k žiakom podľa individuálnych potrieb, pochvalu využívame ako motivačný prostriedok.

·         Budeme naďalej formatívne hodnotiť  žiakov  - toto hodnotenie je  zamerané  na podporu efektívneho učenia žiakov, je poskytnutá užitočná spätná väzba, hodnotenie sa   zameriava sa na odhalenie chýb, nedostatkov v práci žiaka a žiakovi je ponúknutá rada, zameraná na zlepšenie budúceho výkonu.

·         Poukazujeme na dôležitosť výchovných predmetov v duchu humanizmu a patriotizmu, pričom nezabudneme na toleranciu a akceptáciu „iného“.

·         Pokračujeme v spolupráci s učiteľmi ostatných predmetov.

·         Poukazujeme na dôležitosť prevencie nie len látkových,  ale aj nelátkových závislostí a nebezpečenstva internetu (kybertalking, kyberšikana, bossing, sociálne siete, počítačové hry, mobilné zariadenia...)

·         Pokúsime sa o lepšiu dôslednosť a dodržiavať jednotných pravidiel – mobil uložený v škatuli.

·         Zotrvávame v aktuálnych témach rizikového sexuálneho správania veku primeraným spôsobom sa prevencia bude realizovať kontinuálne s BIO, ETV, vojenská invázia, Covid19...

·         Osvetou vštepujeme správne postoje, racionálny prístup a dôležitosť zdravého životného štýlu.

·         Zameriame sa aj na posilňovanie environmentálneho správania sa voči okolitému prostrediu, hoci separácia odpadu je stále nedostatočná.

·         Pokúsime sa naplánovať ekovýlet a exkurziu, zúčastniť sa Ekotopfilmu (pri premietaní zabudli na našu školu a hlboko sa ospravedlňovali), zabezpečiť prevenciu podľa ponuky a navštíviť galériu, koncert nie len virtuálne.

 

Metodicko – odborný rast a vzdelávanie pedagógov:

Všetci členovia sa venovali pre skvalitnenie svojej práce samoštúdiom.

Mgr. Barboríková sa v mesiaci január 2022 zúčastnila vzdelávacieho projektu ETNOLABORATÓRIUM - Ľudové tance pod vedením Mgr. Art. Agáta Krausová, ArtD. z katedry Etnológie a folkloristiky v Nitre.

 

Spolupráca s integrovanými žiakmi:

Žiaci s diagnostikovanými poruchami ako dyspinxia, dyspraxia, dysmúzia majú úľavy a citlivejší prístup vyučujúceho podľa individuálnych potrieb. Motiváciou stále zostáva pochvala a povzbudenie. Na hodinách pripisujeme dôraz na snahu a prístup  a nie len výsledné dielo.

 

Splnené aktivity:

·         Prevencia kriminality - MVSR

·         Prevencia šikany a sexuálneho násilia - MVSR

·         Radikalizmus a extrémizmus – MVSR

·         Trestnoprávna zodpovednosť – MVSR

·         Tabakizmus 7.A – Mgr. Malgotová

·         Sociometria 8.AB – Mgr. Malgotová + CPPPaP - vyhodnotenie odovzdané zástup. školy

·         Dobrovoľníctvo – 8.-9.roč. Deň narcisov 2022, Inklúzia SOV 7.-8.roč.

·         KFD – vytvor si zdravú desiatu priamo v škole II. stupeň

·         Exkurzia 8.AB – vlastný projekt: „Moja Bratislava“ – staré opevnenie mesta

·         Exkurzia 8.AB – Slavín – pietne miesto

·         Exkurzia 8.AB – Bratislavský lesopark

·         Prihlásenie sa do projektu II. stupeň: „Odkiaľ som prišiel“ - výtvarná a literárna súťaž - pretrváva až do októbra 2022

·         Návšteva parlamentu  - 6.A aj 7.A

·         Voľba povolania a poradenstvo pre 8.ročník

·         Virtuálne koncerty počas dištančného vzdelávania – realizovala Mgr. Barboríková

·         Koncert pre II. stupeň – Ivan Myhovych 8.AB (gitara) a Alex Šarközi 7.B (klavír) - realizovala Mgr. Barboríková

·         Biblická olympiáda 9.ročník

·         Sviatosť birmovania prijali deviataci

·         Stretnutie žiackej rady – návrhy a zlepšenie – viac zapojiť žiakov do chodu školy – bufet

·         Planetárium

·         Výtvarný krúžok pre II. stupeň – pokračujeme -  vážnym záujem

Čo sme nestihli:

·         Školské okienko

·         Spolupráca s ekoinštitúciou Daphne – aktivity sú drahé

·         Ekovýlet

·         Prevencia sexuálneho správania sa a doping

·         Premietanie - kino

·         Návšteva galérie prezenčne, nie len virtuálne

·         Výstava žiackych prác

Čo nám chýba:

·         Pracovné zošity pre NBV

·         Pracovné zošity pre ETV – Hravé etika pre vyučujúceho

·         Pracovné zošity/učebnicu pre HUV 8.roč – pre vyučujúceho

·         Spotrebný materiál VYV

·         DVD externá mechanika na prehrávanie výukových materiálov

·         Výmena interaktívnej tabule v ateliéri – už má veľmi slabú svietivosť a farebnosť

·         Dostatok papiera na kopírovanie

·         Žmurkajúca tvár bez výplneNa tretie poschodie ventilátor v letných mesiacoch

                                                                                                           Zapísala: Eva Bukovenová 

  Hodnotiaca správa PK telesnej a športovej výchovy: 2021/2022

 

vedúci PK: Mgr. Jozef Repka

Členovia PK telesná a športová výchova :

Mgr. Mário Rovenský, Mgr. Ján Bician, Dušan Noga, Mgr. Miloš Smoleniak, Mgr. Jana Gondová, Mgr. Michal Ilčík, Mgr. Rosemarie Čmelková Gáliková, Kristína Heráková, Bc. Marko Kačmarek,

 

Stručné zhodnotenie šk. roku 2021/2022  

Prehľad :   

Výučba telesnej  a šport. výchovy bola počas šk. roka premenlivá -  žiaci 1. a 2. stupňa sa vzdelávali dištančne aj prezenčne. Tematické plány výučby boli splnené len čiastočne. 

 

Dištančná výučba prebiehala online podľa rozvrhu  cez program Microsoft teams.

-          Napriek tomu, že takouto formou sa nedá plnohodnotne vyučovať takýto špec. predmet, každý učiteľ sa snažil, aby online hodiny  boli cvičebné, pestré, zaujímavé, náučné.

-          Formy online vyučovania:

-          Teoretické hodiny  (pravidlá športových disciplín, význam športu a pohybu pre zdravie človeka)

-          Kvízové hodiny: Otázky s možnosťami z rôznych športových oblastí na spestrenie online vyučovania.

-          Cvičebné hodiny: Zamerané na všeobecne na pohyb ale aj kondíciu a rozvoj sily

-          cvičenia s vlastnou váhou

-          s pomôckami  (lopta, loptička, švihadlo, uterák, žinenka ...)

-          Pre vhodný výber cvičení sme museli vždy zohľadňovať rôznorodosť domácich podmienok na cvičenie.

-          Cvičenia a dávkovanie cvičení sme určovali podľa veku, pohlavia a výkonnosti jednotlivých žiakov.

-          Športová príprava bola počas dištančného vyučovania prerušená.

 

Ciele v šk. roku 2021/2022

Aj počas dištančného a prezenčného vzdelávania sme plnili a splnili tieto ciele :

-          cieľavedomé telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie žiakov

-          vytváranie kladného vzťahu k pohybovej aktivite žiakov, hlavne v nešportových triedach/ nešportujúcich žiakov

-          zdôrazňovanie škodlivosti toxikománie a dopingu na zdravý vývoj organizmu

-          športom viesť žiakov k zmyslu pre čestnosť, rešpektovaniu súpera a pravidiel

 

Zrušené / prerušené podujatia / aktivity:

-          1. Krúžková športová činnosť (prerušená od 22.11.2022 – 28.2.2022)

-          2. Zimná škola v prírode pre 1. stupeň  (zrušené)

-          3. Korčuľovanie a plávanie pre 1. stupeň (prerušené od 22.11.2022 – 28.2.2022)

-          Športové školské súťaže (prerušené od 22.11.2022 – 28.2.2022)

-          Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka  (zrušené)

-          Účelové cvičenie (zrušené)

 

-          Absolvované podujatia / aktivity:

            1. LVK pre žiakov 2. stupňa (žiaci 7., 8., 9. ročníka, termín: 21.3.2022 – 25.3.2022)

            2. Športový deň detí (1. jún 2022)

            3. Deň olympizmu  MŠ a 1. ročník 9. jún 2021, 2 – 9. ročník 16. jún 2022)

 

Úlohy ročného plánu PK:

Splnené :

1.      Pokračovanie kurzu základného korčuľovania žiakov 1. stupňa (1 hodina týždenne)

-          Obnovené od 14.3.2022

2.      Pokračovanie hokejového krúžku / tréningu pre žiakov 1. stupňa (1 hodina týždenne)

-          Obnovené od 14.3.2022

3.      Športová príprava pohybových a koordinačných schopností pre žiakov 1. stupňa (1,5 hodiny týždenne) – obnovené od 14.3.2022

4.      Športová príprava pohybových a koordinačných schopností pre žiakov 2. stupňa (1,5 hodiny týždenne) – obnovené od 14.3.2022

5.      Lyžiarsky a snoubordingový výcvikový kurz: Roháče – Spálená pre žiakov 2. stupňa (žiaci 7., 8., 9.- ročníka), termín : 21.3.2022 – 25.3.2022

6.      Organizovanie okresných / obvodných kôl v súťažiach:

-           florbal cup (chlapci  – okresné kolo

-          Cezpoľný beh (chlapci a dievčatá) – okresné kolo

-          McDonald cup - obvodné kolo

-          Futbal ml. žiakov

-          Vybíjaná žiačok 2. stupňa

7.      Realizácia projektu Futbal to je hra

8.      Realizácia športového dňa k MDD (1.6.2022)

9.      Realizácia športovej akcie: Deň olympizmu 16.6.2022 (MŠ a 1. ročníky), 23.6.2022 (2. – 9. ročník ZŠ)

10.  Krúžková činnosť:

-          Florbalový krúžok  pre 1. a 2. stupeň                    - obnovené v týždni od 14.3.2022

-          Futbalový krúžok pre 1. stupeň                             - obnovené v týždni od 14.3.2022

Súťaže a umiestnenia:

Súťaže organizované MČ Bratislava Nové mesto

V školskom roku 2021/2022 sme sa ako zvyčajne prihlásili na väčšinu športových súťaží organizovaných školami našej mestskej časti:

-          Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ

-          Florbal st. žiakov ZŠ

-          Vybíjaná žiačok 2. stupňa ZŠ

-          Atletický štvroboj žiakov a žiačok stupňa ZŠ

-          Futbal McDonald Cup 1. stupeň

-          Futbal SFZ žiakov 2. stupňa  (mladší žiaci)

 

Najlepšie dosiahnuté výsledky v šk. roku 2021/2022:

1.      Futbal:

-          Šk. pohár ml. žiakov 2. stupňa ZŠ: 1. miesto - okres, 2. miesto – kraj

-          McDonald Cup žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ: 1. miesto – okres,

-          Turnaj na ZŠ Za kasárňou: 3. miesto (žiaci 9. ročníka)

2.      Vybíjaná žiačok 2. stupňa ZŠ: 1. miesto – okres , 5.- 6. miesto – kraj

3.      Atletický štvorboj  ml. žiakov a žiačok 2. stupňa ZŠ: 1. miesto – okres (Rastislav Ondera), 1. a 3. miesto – kraj  (Rastislav Ondera, skok do diaľky, beh na 60 m) – celkové 4. miesto

4.       Florbal st. žiakov ZŠ: 1. miesto – okres, 3. miesto – kraj

5.      Cezpoľný beh žiakov a žiačok 2. stupňa ZŠ: 2. miesto – okres (družstvo)

 

Materiálne zabezpečenie v šk. roku 2021/2022

Podarilo sa nám zakúpiť tieto pomôcky / náčinie:

-          florbalové loptičky 61 ks

-          florbalové hokejky (1x pravá, 1x ľavá) - 2 ks

-          sada brankárskeho setu (nohavice + dres) - 2 ks

 

-          vyhrali sme:  futbalové lopty - 6 ks

Návrhy na nákup: 

-          ping-pongové loptičky, laná na šplh 4x, regály pre lepšie skladovanie náčinia, univerzálne školské - športové dresy pre chlapcov aj dievčatá.

Pozitíva v šk. roku:

-          aktivita a pripravenosť na vyučovanie niektorých žiakov nielen počas prezenčnej výučby

-          zakúpenie basketbalového koša, nové siete na brány

Negatíva v šk. roku:

Z dôvodu pandémie  sú to hlavne:

-          prerušené šk. súťaže

-          dištančné vyučovanie – nie plnohodnotná náhrada vyučovania

-          pasívna až nulová aktivita niektorých žiakov (počas online / prezenčného vyučovania)

-          správanie sa niektorých žiakov (počas online / prezenčného vyučovania)

-          nie každý žiak / učiteľ si počas šk. roka plnil svoje povinnosti ako mal:

učitelia – nedostatočná kontrola žiakov pri skladovaní náradia, náčinia, strácanie pomôcok, nedostatočná starostlivosť o sklad náradia, náčinia

žiaci – neprezúvanie / neprezliekanie sa na hodiny Tšv, ŠPF a SRL.

 

Spolupráca:

V tomto šk. roku naša škola spolupracovala s:

-          BFZ (bratislavský futbalový zväz)

-          NŠC

-          Kalina Pirates (do jej zániku)

-          Inter Bratislava

-          MŠ Kalinčiakova 12

V budúcom šk. roku veríme a dúfame, že budeme môcť realizovať všetky activity / podujatia a výučbu v rámci telesnej a športovej výchovy bez  prerušenia, obmedzení ako v období pred pandémiou.

 

Na záver: Pochvala patrí všetkým učiteľom a žiakom (ktorí nehľadali výhovorky a boli aktívni) za zvládnutie tohto opäť náročného obdobia. Ďakujem                                                             

                                                                                                            zapísal: Mgr. Jozef Repka

 

 

  Hodnotiaca správa MZ 1. – 4. ročník ZŠ: 2021/2022

 

1.      Členovia MZ:

Zástupca riaditeľa: Mgr. Renáta Fenclová

Vedúci MZ: Mgr. Martina Harbaľová

Členovia:

Mgr. Júlia Kopásková

PaedDr. Eva Dienerová

PaedDr. Barbora Oráčová 

Mgr. Jana Rychtárechová

Mgr. Lenka Kasajová

Mgr. Denisa Kičková

Mgr. Mário Rovenský

Mgr. Nikola Hrubá

Špec.pedagóg – Mgr. Eva Tóthová

                                     

2.      Plnenie opatrení a plánu hlavných úloh:

 

        dôsledne sme dodržiavali učebné plány a učebné osnovy platné pre školský rok 2021/2022 pre všetky predmety, ŠVP a ŠkVP, pokyny POP na šk. rok 2021/2022 a vzdelávacie štandardy,

     aktívne sme využívali možnosť spolupráce so školskými špeciálnymi pedagógmi a psychológom,

     v celom edukačnom procese sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa ŠKV a ŠkVP,

     podporovali v rodičoch ochotu spolupracovať so školou, spoločne s rodičmi riešili výchovno-vzdelávacie nedostatky, ale aj úspechy žiakov,

     monitorovali sme sociálnu klímu v triedach, snažili sme sa vytvárať podmienky pre tvorivú a motivujúcu atmosféru,

     viedli sme žiakov k slušnému správaniu sa počas online vyučovania,

-           výtvarné a estetické cítenie si žiaci rozvíjali prostredníctvom rôznych tematických výzdob v triedach a na našich chodbách,

     počas obdobia pandémie Covidu sme nemohli navštevovať divadelné predstavenia, využívali sme teda internetové kanály a zdroje,

     venovali sme pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých predmetoch, kládli sme dôraz na čítanie s porozumením, formovali ich literárny vkus výberom vhodnej mimočítankovej literatúry a časopisov pre jednotlivé ročníky /Vrabček, Adamko, Slniečko, Fifík/,

     využívali sme komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy (problémová metóda, projektová metóda, skupinové a kooperatívne vyučovanie,

     realizovali sme úlohy z prierezových tém: ENV, MV, MKV, OSR, OŽZ, DV, TP, FG a PZ v praktických činnostiach vo výchovno-vzdelávacom procese,

     realizovali sme rôzne formy aktivít zameraných na podporu rozvoja finančnej gramotnosti žiakov,

     v celom edukačnom procese sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa ŠKV a ŠkVP,

     aktívne sme chránili žiakov pred nežiadúcimi vplyvmi a prejavmi násilia, šikanovania, fyzického a psychického týrania predchádzali všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a rasizmu,

     priebežne sme monitorovali správanie sa žiakov a zmeny bezodkladne riešili so zástupcami rodičov,

     využívali sme vo zvýšenej miere vo vyučovaní: informačné a komunikačné technológie, inovatívne metódy a formy práce, podporovali sme rozvoj kreativity, myšlienkových operácií, predstavivosti a vôľových vlastností,

     venovali sme pozornosť nadaným a talentovaným žiakom, ako aj slaboprospievajúcim, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, dodržiavali sme zásady ich hodnotenia a viedli potrebnú dokumentáciu,

     naďalej sme venovali zvýšenú pozornosť integrovaným žiakom, žiakom vyžadujúcim si osobitnú starostlivosť,

     sledovali sme inovácie v základných pedagogických dokumentoch a následne ich aplikovali do praxe,

     matematické schopnosti žiakov sa rozvíjali v súťaži: Klokan,

     vytvárali sa podmienky pre žiakov na osvojenie si metód individuálneho štúdia, aktívneho prístupu nadobúdania poznatkov z príručiek, encyklopédií, kníh a internetu,

     láska k materinskému jazyku sa upevňovala zapojením sa do školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín,

     vyučujúci svedomito pripravovali žiakov na úspešné zvládnutie učiva daného ročníka,

     rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a

žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia,

     aktívne sme žiakov zapájali do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl, využívali sme integrované tématické vyučovanie  pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa zdravia a Svetového dňa mlieka zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny,

     v rámci multikultúrnej výchovy sme využívali výročia a štátne sviatky na posilňovanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, národného povedomia,

     monitorovali sme úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávali ich dôslednú analýzu a v prípade zistených nedostatkov sme prijali opatrenia na ich odstránenie,

     rozvíjali sme pohybové schopnosti detí, motivovali deti a žiakov k pohybovej aktivite, dávali žiakom priestor na tvorivé aktivity,

     spolupracovali sme s učiteľmi MŠ pri prechode predškolákov do 1. ročníka

     počas pandémie COVID – 19 sme využívali online vyučovanie pomocou programu Microsoft-Teams a Edupage, pomocou ktorých sme naďalej mohli plniť výchovno-vzdelávacie ciele.

     prijali sme a svedomito zapojili do výchovno – vzdelávacieho procesu žiakov z Ukrajiny, ktorým sme poskytli všetky dostupné prostriedky na ich vzdelávanie a začlenenie sa do kolektívu.

 

3.      Stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu:

 

Takmer všetci vyučujúci 1. stupňa prebrali učivo vo všetkých predmetoch v súlade s tematicko výchovno – vzdelávacími plánmi, učebnými osnovami, štátnym vzdelávacím a školským programom  ISCED 1 a rozvíjali u žiakov všetkých sedem kľúčových kompetencií. Pedagogickými skúsenosťami, aplikáciou nových poznatkov,  zodpovedným prístupom k práci, variabilitou metód a foriem práce sa snažili, čo najefektívnejšie riadiť edukačný proces. V druhom ročníku sa nestihlo prebrať učivo o mnohouholníkoch, jednotkách dĺžky a písomné sčitopvanie a odčitovanie. Je potrebné utvrdiť aj sčítavanie a odčítavanie s prechodom cez základ 10. V mesiacoch december až marec boli priebežne v niektorých triedach hodiny odučené pomocou aplikácie Microsoft Teams. Učitelia sa snažili deťom vysvetliť učivo a zadávať úlohy pomocou online vyučovania. Žiaci pracovali a plnili úlohy podľa pokynov vyučujúceho, pripravovali si úlohy na jednotlivé vyučovacie predmety.

 

4.      Plnenie plánu a úloh MZ:

 

V tomto školskom roku sme mali 2 zasadnutia MZ , plán činnosti MZ sa dôsledne dodržiaval.

Na 1. zasadnutí bol schválený plán práce, doplnené a skompletizované tematické výchovno – vzdelávacie plány. Boli rozdelené úlohy jednotlivým členom MZ a navrhnuté akcie pre žiakov. 

Na 2. zasadnutí sme riešili výchovno – vzdelávacie problémy jednotlivých tried, zhodnotili sme online vyučovanie, objednali sme učebný materiál na školské a mimoškolské activity (učebnice povinné a nepovinné, časopisy, učebnice na výuku cudzích jazykov).

 

         Športové aktivity v škole a mimo školy

         Návšteva Planetária a hvezdárne v Hlohovci – 2.A, 2.B, 2.C

         Návšteva Bratislavského bábkového divadla – 2.B

         Sférické kino

         Vianočná pošta pre seniorov – 4.A, 4.B

         Návšteva Minifarmy Lubina a Zveroparku Revištské Podzámčie– 2.A, 2.B, 2.C

         Návšteva ZOO – 3.B

         Návšteva botanickej záhrady – 3.A, 3.B

         Návšteva univerzitnej a mestskej knižnice – 2.B, 3.A,

         Návšteva športového múzea – 1.A, 1.B, 1.C, 4.A, 4.B

         Tvorivé dielne – 2.A, 2.B, 2.C

         Koncert slovenskej filharmónie v Redute – 2.B, 2.C

         Divadlo P.O.Hviezdoslava – Tri prasiatka – 2.C

         Projekt – MDD

         Projekt – Deň Zeme – sadenie rastlín, úprava areálu

         Exkurzie: Hravá hlava v Bibiane – 2.B, 2.C, Mestské lesy – Deň lesov, Hady, Stará radnica – 3.A

         Vláčik Prešporáčik – 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B

         2.6. 2022 Hasičský a záchranný zbor - ukážky práce hasičov – 1.A, 1.B, 1.C

         Hviezdoslavov Kubín – žiačka zo 4.A sa umiestnila na 3. mieste v okresnom kole

         Výtvarná súťaž – Chvíle, ktorými sa neplytvá

         Matematický klokan

         Škola v prírode v Starej Myjave 2.A, 3.A

 

Špeciálna pedagogička informovala o žiakoch so vzdelávacími problémami, o integrovaných žiakoch a o žiakoch, ktorí navštívili psychologickú poradňu. 

 

5.      Hospitačná činnosť:

 

Kontrolná a hospitačná činnosť bola zameraná na plnenie základných povinností učiteľa a triedneho učiteľa, dodržiavanie školského poriadku a pracovných náplní, úroveň a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, úroveň a výsledky výchovy mimo vyučovania, dodržiavanie detských práv, dodržiavanie základných pravidiel BOZ a PO, pedagogická dokumentácia triedneho učiteľa a vychovávateľa.

 

6.      Finančná a čitateľská gramotnosť:

 

Čitateľskú a finančnú gramotnosť sme implementovali do všetkých predmetov na 1. stupni, s dôrazom na:

ČIG - Precvičovanie komunikačných zručností v modelových situáciách

     Verbálne a neverbálne vyjadrenie emocionálneho zážitku z textu

     Tvorivé čítanie – reprodukcia textu, charakteristika postáv

     Interpretovanie a integrovanie daných informácií

     Rozpoznať a používať rôzne organizačné prvky k textu na vyhľadávanie a identifikáciu relevantnej informácie.

     Logicky spájať informácie z celého textu s cieľom určiť postupnosť aktivít.

FIG - Uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné údaje dostať k nepovolaným osobám.

     Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť.

     Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť.

     Vysvetliť, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí.

     Navrhnúť spôsoby riešenia finančných situácií, v ktorých sa stretne s klamstvom, podvodom, nečestným správaním.

Žiaci sa hravou formou dotkli tejto tematiky, no napriek snahe tvoriť pracovné listy a modelové situácie k danej problematike vnímame ako učitelia problémy pri riešení každodenných životných situácií.

 

7.      Opatrenia na nový školský rok:

 

Slovenský jazyk a literatúra:

·         dbať na dôsledné osvojenie pravopisu

·         neustále zlepšovať čitateľskú zručnosť a komunikatívnosť žiakov využívaním aj mimočítankovej literatúry, besedami, zážitkovým čítaním v školskej čitárni, tvorbou referátov a projektov.                                             

·         rozvoj rečových zručností v ústnej i písomnej forme

·         zapojenie žiakov do literárnych súťaží

·         zlepšenie grafického prejavu

 

Anglický jazyk:

·         príprava žiakov na súťaž v prednes – poézia a próza

·         zapojenie žiakov do projektov

·         pomôcť žiakom osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávania sa

 

Matematika

·         venovať pozornosť talentovaným a nadaným žiakom a zapájať ich do matematických súťaží

·         na vyučovacích hodinách riešiť divergentné úlohy s cieľom ďaľšieho rozvíjania logického myslenia

·         v geometrii dbať na presnosť pri rysovaní a správnom označovaní geometrických útvarov, dôsledne dbať na to, aby žiaci pri rysovaní používali ostrú ceruzku

 

Vlastiveda

·         vedieť sa orientovať na mape

·         vedieť samostatne pracovať s učebnicou, PZ a mapou

·         naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu pri ústnych odpovediach

·         poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať ich národné cítenie a lásku k vlasti

 

Prvouka / Prírodoveda

·         v praktických činnostiach naučiť žiakov uplatňovať metódy porovnávania, analýzy a syntézy, zovšeobecnenia, analógie, indukcie a dedukcie, ako i základnými metódami a spôsobmi skúmania skutočnosti.

 

Na všetkých predmetoch:

     pre zlepšenie správania zaradzovať do vyučovacieho procesu výchovné programy, spolupracovať so šk. psychologičkou, špec. pedagogičkou a rodinou.     

     viesť žiakov k sebahodnoteniu.

     vzájomnou komunikáciou s rodičmi vplývať na odstránenie nedostatočnej prípravy

      a kontroly na vyučovanie.

     na hodinách ešte vo väčšej miere využívať didaktickú techniku, IKT, dostupné

      pomôcky a doplnkovú literatúru.

     individuálny prístup k žiakom, spolupráca s rodičmi pri riešení výchovno-

      vzdelávacích problémov

     zlepšenie domácej prípravy, systematické precvičovanie učiva, viesť žiakov

      k disciplíne, sebahodnoteniu a zodpovednosti

 

8. Silné, slabé stránky školy a potreby na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu

 

Silné stránky školy:

     Rýchla komunikácia s rodičmi pomocou EduPage a následná spolupráca s nimi.

     Zručnosť učiteľov v používaní program Microsoft – Teams / online vyučovanie.

     Flexibilní a kvalifikovaní učitelia s veľkým záujmom naučiť žiakov nové veci.

     Spolupráca s MŠ a ŠKD.

     Podpora zdravého životného štýlu pomocou športovej aktivity žiakov.

     Dosahovanie výborných výsledkov žiakov v športových súťažiach.

     Doplnenie nových knižných titulov v školskej čitárni.

     Inklúzia cudzincov do školského prostredia.

     Vybudovaný športový areál a detské ihriská pre šport, hry a oddych.

     Prítomnosť školského psychológa a špeciálneho pedagóga.

 

Slabé stránky školy

·         Zlepšenie digitalizácie tried - kopírky, interaktívna tabuľa, dataprojektor

·         Zabezpečenie pomôcok – najmä k matematike (štvorcová sieť, kocky…), prvouke a prírodovede (hodiny na nácvik určovania času, presýpacie hodiny, anatomický model ľudského tela, kostra…), viac kancelárskeho papiera

 

Hodnotiacu správu vypracovala:                                       Vedúca MZ: Mgr. Martina Harbaľová                          

 

 

 

Hodnotiaca správa MZ ŠKD: 2021/2022

                       

Prítomní:

·         Za vedenie školy zástupkyňa: Mgr. Renáta Fenclová

·         Petra Zemancová – koordinátorka - ŠKD

·         Mgr.Martina Harbaľová

·         Mery Čmelková

·         Kristína Heráková

·         Mgr. Ján Bician

·         Mgr. Denisa Kičková

·         Mgr. Jozef Repka

 

Program:

·         Kontrola uznesení

·         Vyhodnotenie činností v ŠKD za rok 2021/2022

·         Uznesenie - Diskusia

V školskom roku 2021/2022 pracovalo v ŠKD  6 vychovávateliek a 2 vychovávatelia. 

V školskom roku 2021/2022 bolo vytvorených 8 oddelení ŠKD. Počas školského roku 2021/2022 sa pracovalo so zmenami pozícii vychovávateľov z dôvodu pandemických opatrení a dlhodobej práceneschopnosti vychovávateľky Mgr. Ľuby Lednárovej.

I./A oddelenie – (1.A) Čmelková

I./B oddelenie - (1.B) Zemancová

I./C oddelenie – (1.C) Kristína Heráková

II./A oddelenie - (2. A) ½ Mgr. Harbaľová, ½ Mgr.Kičková

II./B oddelenie - (2. B) Mgr.Martina Harbaľová

II./C oddelenie – (2.C) Mgr.Denisa Kičková

III./A oddelenie - (3.A) Mgr. Luba Lednárová

III./B oddelenie - (3.B) Mgr. Ján Bicián

4. a 5. ročník – Mgr. Jozef Repka

Uznesenia boli čiastočne splnené a plnené priebežne podľa plánovaných akcií pre školský rok 2021/2022.

Všetky vychovávateľky a vychovávatelia dodržiavali plán práce, ktorý vychádzal z požiadaviek tematického plánu práce ŠKD, pedagogickej dokumentácie a obmedzení COVID – 19.

-          Vychovávateľky a vychovávatelia počas školského roka si vymieňali svoje skúsenosti, pomáhali si navzájom, rozširovali svoje vedomosti a spolupracovali s triednymi učiteľmi a rodičmi. Pravidelná komunikácia s triednymi učiteľmi prispeje k informovanosti o deťoch a skvalitní aj prípravu na vyučovanie v školskom klube.

-          Jednotlivé oblasti výchovy boli aplikované v odpočinkovej – relaxačnej činnosti, záujmovej činnosti a v činnosti prípravy na vyučovanie. Kladenie väčšieho dôrazu na relaxačnú, odpočinkovú činnosť žiakov, pobyt vonku na školskom ihrisku, dostatok pohybu na čerstvom vzduchu.

-          Z dôvodu pandemických opatrení sa nám bohužiaľ nepodarilo zorganizovať všetky z naplánovaných akcii pre školský rok 2021/2022.

-          V každom oddelení deti počas roka precvičovali motoriku strihania, obkresľovania, zhotovovaním rôznych darčekov k sviatkom, výtvarných prác. Práce detí boli vystavované v triedach, na chodbe v priestoroch školy a pri šatniach 1. Ročníka. Tak boli deti zároveň motivované k vyhotoveniu ďalších prác.

-          Zvýšenú pozornosť sme venovali prevencii šikanovania vytváraním atmosféry dôvery a podmienok na získavanie podnetov od detí, monitorovali zmeny v správaní detí ako dôsledku psychického a fyzického násilia, spolupracovali sme so psychológom a výchovným poradcom.

-          Od marca 2022 do školy nastúpili deti z Ukrajiny z dôvodu vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Novoprijatým žiakom z Ukrajiny sme sa snažili vytvoriť optimálne podmienky s cieľom podporovať ich adaptáciu v ŠKD a škole.

-          V školskom roku 2021/2022 spolupráca s futbalovým klubom Kalina Piráti bohužiaľ zanikla.

-          V školskom roku 2021/2022 sa nám stále nepodarilo zlepšiť zlú disciplínu rodičov, a to v prevádzkovej činnosti ŠKD (neskoré príchody rodičov pre svoje deti a pravidelného platenia poplatku za ŠKD). 

-          Prevádzková činnosť v ŠKD bola upravená počas obdobia pandemických opatrení. Doba prevádzkovej činnosti v ŠKD bola od 6.30 hod - do 8.00 hod. ranná ŠKD, od 11.50 hod. -  do 16.30 hod. poobedňajšia ŠKD.

Uznesenia:

V školskom roku 2021/2022 sme sa opakovane zamerali:

·         Spolupráca s rodičmi, triednymi učiteľmi a žiakmi

·         Dodržiavanie režimu a disciplíny u detí

·         Rozvíjanie tvorivosti a zručnosti u detí

·          Venovať pozornosť zdravému život. štýlu, prevencii obezity, pohyb. aktivitám.

·         Venovanie osobitnej pozornosti problémovým deťom

·         Venovanie zvýšenej pozornosti bezpečnosti detí v areáli školy

·         Dôsledne a dôkladne viesť pedagogickú dokumentáciu

Aj v našej ŠKD je potrebné hľadať nové formy práce, ktoré budú zodpovedať súčasnej úrovni poznania detí a tak výraznejšie prezentovať popoludňajšiu činnosť detí v ŠKD.

 

Zamerať sa vo výchovnom – vzdelávacej činnosti na:

·         Uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania

·         Orientovať pedagogický prístup na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov medzi rovesníkmi

·         Rozvíjať prosociálne správanie žiakov

·         Skvalitniť prácu v ŠKD

·         Dbať na estetiku, hygienu, bezpečnosť v ŠKD

·         Vo výtvarných a športových záujmových útvaroch deti motivovať k radostnému a spokojnému pobytu v ŠKD

·         Pokračovať v krúžkovej činnosti

·         Obnova materiálu (pomôcok) jednotlivých klubov.

Počet detí pri nástupe do ŠKD:  172

Počet detí na konci školského roka 2021/2022: 154

                                                                                  Petra Zemancová – vychovávateľka

Hodnotiaca správa materskej školy: 2021/2022

 

1.    Údaje o aktivitách, ktoré organizovala materská škola

 Plánované aktivity a podujatia boli v 1. polroku realizované obmedzene z dôvodu epidemiologických pokynov, opatrení, usmernení, v 2. polroku sa realizovali podľa aktualizovaného plánu aktivít školy bez obmedzení.

NÁZOV AKTIVITY

POČET ÚČASTNÍKOV

VYHODNOTENIE A PRÍNOS AKTIVITY

Rodičovské stretnutie

57

Aktuálne informácie

Týždeň ovocia a zeleniny Exkurzia na trhu

Prítomné deti v MŠ

Podpora konzumácie ovocia a zeleniny

Ukážka práce požiarnikov

Prítomné deti v MŠ

Zvyšovanie dôvery k požiarnemu zboru

Fašiangový karneval

Prítomné deti v MŠ

Udržiavanie tradícii, zábava

Deň Zeme

Prítomné deti v MŠ

Hry a aktivity zamerané ochranu živ. Prostredia

Ekovýchovné vzdelávacie programy Daphne

Prítomné deti v MŠ

Edukačné aktivity zamerané na ekovýchovu, poznávanie prírody, triedenie odpadu.

Divadelné predstavenia

Prítomné deti v MŠ

Pozitívne vnímanie umenia

Návšteva školskej knižnice

Prítomné deti v MŠ

Pozitívny vzťah ku knihe, k literatúre

Plavecký výcvik

Prihlásené deti

Hry s vodou, získanie základných plaveckých zručností, otužovanie

Lyžiarsky výcvik

Prihlásené deti

Hry so snehom, získanie základných lyžiarskych zručností, otužovanie

Kurz korčuľovania

Prihlásené deti

Hry s vodou, získanie  zručností, otužovanie

Záhradná slávnosť a bubnovačka

Prítomné deti v MŠ

Prezentácia zručností a vedomostí detí, komunitné stretnutie s rodičmi

Noc v MŠ

Predškoláci

 

Kurz korčuľovania

Prihlásené deti

 Získanie základných  pohybových zručností na ľade

MDD

Prítomné deti v MŠ

Týždeň plný zábavy, súťaží, diskotéka

Výlet na farmu - Abeland

Prítomné deti v MŠ

Spoznávanie a pozorovanie domácich zvierat

Rozlúčka s predškolákmi

Prítomné deti v MŠ

Simbolické vyprevadenie predškolákov

Večer Svetlonosov- vyrezávanie tekvíc

Prítomné deti v MŠ

Tradície

Olympiáda MŠ

Prítomné deti v MŠ

Podpora zdravého pohybu detí

Olympiáda s integrovanými deťmi

15

Podpora akceptácie ,, iných "detí

Mikuláš

Prítomné deti v MŠ

Tradície, komunitné stretnutie s rodičmi

Výlet na Hrad

Prítomné deti v MŠ

Prehliadka Bratislavy, spoznávanie dominant mesta

 Vyšetrenie školskej spôsobilosti

Predškoláci

 Spolupráca s CPPPaP

 

 

2.    Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila

NÁZOV PROJEKTU

CIEĽ PROJEKTU

REALIZÁCIA

Program: Školské ovocie

Zvyšovať konzumáciu ovocia detí, vytvárať návyky zdravého stravovania

Celý šk. rok

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Empatia, potešiť seniorov v našej MČ

December

Vianočná pošta

Empatia, potešiť seniorov v našej MČ

December

Olympiáda MŠ

Podpora zdravého pohybu detí

Jún

Olympiáda s integrovanými deťmi

Podpora akceptácie ,,iných" detí

Jún

 

 

I.         VÝSLEDKY KONTROL

 

1. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

Nebola uskutočnená.

 

2. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly

V správe ZŠ

 

II.      PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY MATERSKEJ ŠKOLY

 

Kapacita zariadenia je 76 detí na celodennú prevádzku vo veku od 3 do 6 rokov detí (deti sú zadelené v štyroch oddeleniach).

(Kapacita je v súlade s vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z .z. §3, ods. 2 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež a § 51 ods.3 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.)

 

Popis prostredia, lokality

Materská škola, Kalinčiakova 12, Bratislava je prevádzkovaná v účelovom zariadení v priestoroch ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava. Areál školy sa nachádza medzi frekventovanými komunikáciami Trnavská ul., Bajkalská ul., Kalinčiakova ul. v blízkosti

Národného tenisového centra, Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Národného futbalového štadióna. Škola má vlastné vonkajšie priestory pozostávajúce z parkovej plochy (v rátane hracích prvkov pre deti MŠ) a vonkajších športových plôch (malé futbalové ihrisko s prírodným trávnikom, veľké futbalové ihrisko s umelým trávnikom, bežeckú rovinku s tartanovým povrchom, malé multifunkčné ihrisko). Areál má vlastné oplotenie.

           

Typ objektu (adaptované priestory ZŠ s MŠ v dvoch budovách)

Materská škola je dislokovaná v dvoch  budovách (budova A – hlavná budova ZŠ s MŠ, budova B – vedľajšia budova ZŠ s MŠ). V budove A na prízemí 1NP sú umiestnené dve šatne, dve umyvárne so sociálnymi zariadeniami a tri herne – učebne pre MŠ. MŠ má k dispozícii na svoju činnosť i pohybovú telocvičňu s PVC povrchom.

 

V budove B  na prízemí 1.NP sa nachádza jedna učebňa, dve miestnosti -umyvárne so sociálnymi zariadeniami, sprcha, tri spálne, miestnosť pre zamestnancov MŠ – zborovňa a priestor na prezliekanie zamestnancov, kumbála pre upratovačku s výlevkou a TUV, školská jedáleň, ktorú využíva MŠ spoločne zo ZŠ vo vyhradených časoch pre MŠ na samostatné stravovanie (desiata, obed, olovrant).

             

Vstup do objektu (samostatný, bariérový)

MŠ má samostatné vstupy do svojich objektov (bariérové).

Do budovy A jeden samostatný vchod cez areál školy od vnútorného areálu s vlastným zastrešeným preddverím priamo do menšej šatne slúžiacej jednému oddeleniu, druhý spoločný vchod s vyučujúcimi školy cez spoločnú chodbu zo ZŠ do samostatnej väčšej šatne pre dve oddelenia MŠ.

 

Do budovy B sa vstupuje cez spoločnú presklenú spojovaciu chodbu do oddelenia pre najmladšie deti. V tejto budove je i samostatný únikový východ pre najmladšie deti.

Priestorové podmienky školy sú na dobrej úrovni, V materskej škole sa zrealizovalo niekoľko zmien a úprav s cieľom estetického a praktického využitia priestorov školy, pričom prvoradou podmienkou vždy bola maximálna bezpečnosť detí a zamestnancov školy. Interiér a exteriér je estetický, podnetný, pestrý a zaujímavý. V MŠ sa nachádza interaktívna tabuľa, projektor TV, počítače, notebooky a tlačiarne. Škola má dostatočné množstvo pomôcok na výchovu a vzdelávanie. Technické a materiálne vybavenie interiérov a exteriérov MŠ sa pravidelne dopĺňa podľa potreby. Interiér sa priebežne maľuje v čase letnej prerušenej prevádzky školy. Revitalizácia školského dvora bola naplnená v ďalších naplánovaných bodoch. Vybudovali sa vyvýšené záhony pre kvety, bylinky a zeleninu, kde si deti rozvíjajú pracovné zručnosti a získavajú nové poznatky. Na prednej časti dvora sa vybudovala časť vydláždená doskočiskovými kockami /guma/, tým je minimalizovaná prašnosť. Táto časť sa využíva na vystúpenia, rôzne podujatia,  besiedky. Súčasťou prednej strany dvora je drevený komunitný altánok, ktorý sa využíva na výchovno-vzdelávacie aktivity ako aj na komunitné stretnutia s rodičmi V školskom roku 2021/2022 sme takmer dokončili exteriérovú učebňu na zadnej časti dvora, ktorý chceme v šk. roku 2022/2023 dokončiť. Školský dvor budujeme s cieľom širokého využitia nie len na hru detí, ale aj na realizáciu edukačných aktivít, na rozvoj pohybových zručností, koordináciu a obratnosť. Dvor sa vďaka revitalizácii stane bezpečným a atraktívnym miestom pre deti.

Deti s radosťou využívajú dve pieskoviská, Spríjemnenie horúcich letných dní deťom zabezpečuje mlhovište, ktoré sa nachádza na školskom dvore. Na školskom dvore sme vybudovali aj edukačnú oblasť, kde sa deti vzdelávajú v rôznych vzdelávacích oblastiach prostredníctvom drevených pexeso stojanov. Výtvarné a grafomotorické zručnosti si môžu počas pobytu vonku rozvíjať kreslením na chodník. Škola disponuje dostatočným množstvom pomôcok na exteriérové využitie, hračky do piesku, kolobežky, športové pomôcky, ktoré sa pravidelne dopĺňajú. Materská škola používa na zníženie chorobnosti detí germicídne žiariče. Plánujeme prekrytia pieskovísk Prístup k internetovému pripojeniu má celá ZŠ s MŠ. Veľmi aktívne využívame  komunikáciu s rodičmi cez EduPage, čo bolo veľkým prínosom a pomocou v čase prerušenia prevádzky škôl a v období vysokej chorobnosti detí.

 

III.   FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY

 

Správa o finančných prostriedkoch a o hospodárení za kalendárny rok 2021

1.Výška príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy bola stanovená všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Nové Mesto stanovila výšku na 50 € mesačne. Od platby boli oslobodené:

 

-       deti podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-       zákonný zástupca, ktorého tretie a každé ďalšie dieťa navštevuje materskú školu alebo školský klub detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto mesačný príspevok za pobyt v MŠ za toto dieťa neuhrádza a to aj v tom prípade ak dieťa nenavštevuje rovnakú materskú školu alebo školský klub detí. Rovnako neuhrádza mesačný príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ zákonný zástupca, ktorý je zamestnancom ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

 

Príjem a čerpanie  materskej školy je uvedený v správe ZŠ

 

2. Finančné príspevky štátu na vzdelávanie detí rok pred plnením povinnej školskej  dochádzky (ďalej len „predškoláci“)

Čerpanie týchto finančných prostriedkov bolo plne v réžii zástupkyne pre materskú školu pre potreby detí - predškolákov. Tieto finančné prostriedky sa mohli využiť len na osobný príplatok alebo odmenu učiteliek, ktoré pracujú s predškolákmi, na vybavenie miestností určených pre predškolákov didaktickou technikou, učebnými pomôckami a kompenzačnými pomôckami, na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách a na úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní predškolákov.

 

3. Realizované opravy, rekonštrukcie, investície

Uvedené v správe ZŠ

 

IV.             SWOT ANALÝZA - OBLASTI, V KTORÝCH MATERSKÁ ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ, VRÁTANE NÁVRHOV OPATRENÍ.

 

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

  Vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej školy

  Opotrebovaný vonkajší stav budovy – fasáda školy

  Pozitívna socio-emocionálna klíma v škole

  Opotrebovaný a hrdzavý plot 

  Dobré medziľudské vzťahy na pôde školy

Nedostatočná kapacita predškolského zariadenia

  Vzdelávanie zážitkovým učením

  Nízke finančné ohodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov

  Škola otvorená partnerskej spolupráci, spolupráci s rodinou, informovanosť rodičov

  Kreativita a iniciatívna pedagogických zamestnancov, participácia zamestnancov

  Záujem pedagogických zamestnancov o ďalšie vzdelávanie

  Ochota pedagogických zamestnancov a iných zamestnancov školy zastupovať za chýbajúceho zamestnanca, kolegu

  Zameranie školy-pohyb, zdravie, zdravý životný štýl a komunikačné schopnosti

 

  ŠkVP upravený na mieru podmienkam školy

 

  Pripravenosť detí na vstup do ZŠ

 

  Dostatok kvalitných učebných pomôcok, hračiek

 

  Výborná vybavenosť školy

 

  Realizácia aktivít pre deti, mimoškolských podujatí v spolupráci s rodinou, realizácia výcvikov (plávanie, korčuľovanie na ľade)

 

  Estetické vnútorné a vonkajšie prostredie materskej školy

 

  Bezpečný  školský dvor zameraný na rozvoj pohybových zručností detí

 

  Využívanie germicídnych žiaričov na zníženie chorobnosti detí

 

   Poloha školy

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI

RIZIKÁ – OHROZENIA

  Záujem rodičov o kvalitnú výchovu a vzdelávanie ich detí založené na princípoch dobrého partnerstva

  Zvyšujúce sa administratívne zaťaženie vedenia školy a pedagogických zamestnancov

  Dostatok kvalifikovaných adeptov

  Nedostatočné ohodnotenie zamestnancov – nedostatočná motivácia

  Získavanie financií na rozvoj školy prostredníctvom výziev, projektov a grantov Prezentácia školy dostupnými formami, medializácia

  Status učiteľa v spoločnosti

  Delegovanie kompetencií od riaditeľa k učiteľovi, participácia

  Zvyšujúci sa vek zamestnancov a nízky záujem mladej generácie o výkon pedagogickej práce

  Efektívne hospodárenie

  Nárast cien, zvyšovanie nákladov a výdavkov

  Kvalitný manažment

   Pandémia Covid 19

  Plánované vzdelávanie pedagógov v potrebných oblastiach

  Meniaca sa legislatíva

   Výmena pedagogických skúsenosti medzi učiteľmi

  Nízka pôrodnosť

  Inovatívne možnosti spolupráce s partnermi školy

  Demografické zmeny

  Prezentácia školy dostupnými formami, medializácia

  Nedostatočná kapacita predškolského zariadenia

 

  Nízky záujem o všetky pracovné pozície v škole

 

  Narastajúci počet detí s logopedickými problémami a problémami so správaním

 

  Ponuky a výzvy na vzdelávanie učiteľov s vysokými finančnými nákladmi

 

Opatrenia na odstránenie slabých stránok a rizík:

  hľadať spôsoby a metódy k motivovaniu pedagogických zamestnancov k zvýšeniu   výkonnosti, samostatnosti a k potrebe vzdelávať sa v potrebných oblastiach, motivovať pedagogických zamestnancov k získaniu atestácii,

    realizáciou otvorených hodín učiteľov si odovzdávať vzájomne pedagogické skúsenosti a vedomosti nadobudnuté vzdelávaní,

  naďalej zvyšovať kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti digitálnych  technológii s cieľom byť pripravení v prípade potreby na zvládnutie dištančného vzdelávania detí,

  zapájať sa do projektov, grantov a výziev za účelom získania financií na ďalší rozvoj  školy,

motivovať zamestnancov, udržiavať pozitívnu klímu školy k dobrému výkonu  zamestnancov,

   administratívne zaťaženie eliminovať delegovaním úloh na všetkých jednotlivcov

IX. ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE

1.        Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Proces edukácie v materskej škole a podmienky výchovy a vzdelávania upravuje v zmysle platnej legislatívy školský poriadok. Denný poriadok je usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich, v ktorom sa striedajú hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity, pobyt vonku, odpočinok a činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie a pitný režim). Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Škola venuje veľkú pozornosť adaptácii nových detí, ktorú realizujeme  v súčinnosti s rodinou s akceptáciou individuality dieťaťa.

 

Priestory sú čisté, pravidelne vetrané, útulné, estetické. Škola postupuje a dodržuje pokyny, usmernenia a odporúčania MŠ SR a ÚVZ SR v zmysle epidemiologických opatrení Covid 19. Nábytok je bezpečný a moderný, v prípade potreby sa mení za nový. V každej triede sú koberce, ktoré sú pravidelné vysávané, čistené a v prípade opotrebovania vymenené za nové. Triedy sú vybavené hračkami a didaktickými pomôckami. V zborovni a v kancelárii zástupkyne pre MŠ sa nachádza, počítač a tlačiareň. Školský dvor je podnetný a bezpečný. Psycho-hygienické podmienky sú na dobrej úrovni.

 

2.        Krúžková činnosť

 Krúžková činnosť sa zameriava na rozvoj pohybových zručností detí v zmysle zamerania školy. V školskom roku 2021/2022 sa realizoval krúžok Futbalu a Krúžok anglického jazyka. Krúžková činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách vo vekovej skupine 4-6 rokov a krúžok anglického jazyka.

 

3.        Spolupráca školy, partnerské vzťahy, spolupráca s rodičmi detí

  osobná, denná komunikácia, mailová komunikácia

  konzultačné stretnutia

  rozlúčka s predškolákmi

  brigáda

  rodičovské stretnutia

  spolupráca prostredníctvom OZ MŠ Kalinčiakova, finančná podpora

 

Spolupráca so základnou školou Kalinčiakova 12 Materská škola s deťmi predškolákmi navštevuje pravidelne  základnú školu s cieľom poznania školského prostredia pred prichádzajúcim zápisom detí do ZŠ.

 

Spolupráca s CPPPaP

  spolupráca v oblasti psychologickej, špeciálno-pedagogickej, diagnostickej, výchovnej, poradenskej a preventívnej starostlivosti

  spoločné konzultácie pri riešení problémových det

  návštevy psychologičky za účelom pozorovania problémových detí

  depistáž školskej zrelosti (január 2022)

 

OZ MŠ Kalinčiakova

Občianske združenie je prijímateľom príspevku 2% z daní, sponzorských a finančných príspevkov a darov.

  príjem sponzorských darov, 2% z daní, spolupráca v rámci financií

  revitalizácia dvora

  vzdelávanie učiteľov

 

Iné spolupráce:

spolupráca s mestskou časťou

  spolupráca s miestnou knižnicou

  spolupráca so SFZ

  spolupráca s mestskou políciou

  spolupráca s požiarnikmi

 

Prezentácia materskej školy v masmédiách

printové média

  webová stránka školy

 

                                               Zapísala: Mgr. Zuzana Sádovská – zástupkyňa riaditeľa školy

 

Záver


Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s MČ Bratislava - Nové Mesto

Spolupráca s MČ Bratislava – Nové Mesto bola po celý školský rok na dobrej úrovni. Pozitívne hodnotíme finančnú dotáciu sociálne slabším rodinám, úľavy pre viacdetných rodičov a detí zamestnancov školy.

V školskom roku 2021/2022 bolo do našej školy vložených aj dosť investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zo strany zriaďovateľa. Jednalo sa hlavne o výmenu teplovodných rozvodov, kanalizácie a časti elektroinštalácie. Materská škola získala novú dopadovú plochu na vonkajších ihriskách a doplnili sa o nové hracie prvky.

Škola bola spoluorganizátorom viacerých športových súťaží (futbal, florbal...). Absolvovali sme výchovné koncerty a filmové predstavenia, ktoré organizovala mestská časť. Spolupracovali sme aj s mestskou knižnicou.

Pravidelne spolupracujeme aj s Centrom psychologickej a pedagogickej prevencie Bratislava III. Riaditeľka p. Lednická nám bola po celý rok nápomocná s prípravou Podporného tímu (zaúčanie, školenia) a pri práci s deťmi so sociálne slabšieho prostredia, a so žiakmi s poruchami správania a učenia. Spoluprácu s touto inštitúciou hodnotíme v školskom roku 2021/2022 ako nadštandardnú.

Spolupracujeme so taktiež s Národným športovým centrom (spoluorganizujeme školenia pre učiteľov telesnej a športovej výchovy), Slovenským olympijským klubom Bratislava, ktorého sme ako škola kolektívnym členom spoluorganizujeme rôzne športové súťaže. Ďalej máme nadviazanú spoluprácu s Múzeom telesnej kultúry, UNICEFom, Ligou proti rakovine, Protidrogovým fondom, Okresným riaditeľstvom policajného zboru, s Pedagogicko Metodickým centrom, športovými zväzmi: SZĽH,SFZ, SBF, športovými klubmi HC Slovan Bratislava, ŠK Slovan Bratislava.

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 16. augusta 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 23. augusta 2022

Vyjadrenie rady školy

 

Príloha č. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Kalinčiakova,

Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava – Nové Mesto

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ s MŠ Kalinčiakova,

Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava – Nové Mesto k správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2021/2022:

 

 

 

Rada školy bola dňa 18. 10. 2022 oboznámená so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2021/2022 a berie ju v plnom rozsahu na vedomie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................

Predseda Rady školy: Vladimír Grznár

 

 

 

Bratislava, 18.10. 2022