Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, ul.Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Adresa školyul. Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Telefón+421 4463 7274
E-mailskolakalina@skolakalina.sk
WWW stránkawww.skolakalina.sk
Riaditeľ školyDušan Noga
E-mail riaditeľriaditel@skolakalina.sk
ZriaďovateľMČ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľNoga Dušan 02/44 63 72 740903 889 363riaditel@skolakalina.sk
Zástupkyňa riaditeľa školyMgr. Fenclová Renáta  0949 187 773r.fenclova@skolakalina.sk
Výchovný poradca a zástupca riaditeľa pre šport a mimoškolskú činnosťMgr. Smoleniak Miloš  0911 978 881m.smoleniak@skolakalina.sk
Zástupkyňa riaditeľa pre materskú školuMgr. Sádovská Zuzana  z.sadovska@skolakalina.sk
Vedúca školského stravovaniaHavránková Jana02/44 37 28 30 j.havrankova@skolakalina.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoTel. kontaktE-mail
predsedaGrznár Vladimír vladimirgrznar@gmail.com
pedagogickí zamestnanciMgr. Ilčík Michal m.ilcik@skolakalina.sk
 Mgr. Rusnáčiková Eva e.rusnacikova@skolakalina.sk
 Mgr. Valovičová Denisa d.valovičova@skolakalina.sk
    
ostatní zamestnanciHavránková Jana j.havrankova@skolakalina.sk
    
zástupcovia rodičovKováčiková - Javorková Mária zlazena37@gmail.com
 Dubeňová Miroslava dubenova@gmail.com
    
zástupca zriaďovateľaIng. Augustinič Katarína katarina.augustinic@gmail.com
 Bc. Filipovič Branislav brano@filipovic.ba
 Mgr. Mikuš Vladimír mikusvladimir@gmail.com
 Mgr. Mašátová Haliaková Marianna marianna.masatova@gmail.com

Poradné orgány školy

Názov Predseda, koordinátor..Zastúpenie predmetovPoznámka
Pedagogická rada školyMgr. Renáta Fenclová členovia - pedagogickí zamestnanci školy
Rada rodičovVladimír Grznár členovia - zástupcovia rodičov z jednotlivých tried
Rada školyVladimír Grznár členovia - zástupcovia zriaďovateľa, učiteľov, zamestnancov školy, zástupcovia rodičov a partnerských organizácií
MZ Primárneho vzdelávaniaMgr. Eva Rusnáčikovávšetky predmety v 1. až 4. ročníkučlenovia - učitelia 1. - 4. ročníka
MZ Školského klubu detíPetra Zemancováoddelenia ŠKD, mimoškolská činnosťčlenovia - vychovávatelia v ŠKD, vedúci krúžkov a tréneri
PK pre VO Jazyk a komunikácia (slovenský jazyk)Mgr. Zuzana Rišiaňováslovenský jazyk a literatúra, dejepisčlenovia - učitelia uvedených predmetov
PK pre VO Jazyk a komunikácia (cudzie jazyky) Mgr. Jana Zemánikováanglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazykčlenovia - učitelia cudzích jazykov
PK pre VO Matematika a práca s informáciami, VO Človek a príroda a VO Človek a spoločnosťMgr. Lenka Pažitnámatematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, geografia, technika, svet prácečlenovia - učitelia uvedených predmetov
PK pre VO Zdravie a pohyb Mgr. Jozef Repkatelesná výchova, športová prípravačlenovia - učitelia uvedených predmetov a tréneri jednotlivých športov
PK pre VO Človek a hodnoty, VO Umenie a kultúra, VO Človek a svet práce Mgr. Eva Bukovenovávýchovy: etická, náboženská, výtvarná, hudobná, občianska náuka, výchova umenímčlenovia - učitelia uvedených predmetov

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov základnej školy: 279

Počet žiakov materskej školy: 80

Počet tried: 13 ZŠ + 4 MŠ

Podrobnejšie informácie: Z celkového počtu máme jedenásť žiakov študujúcich v zahraničí.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21112112213
počet žiakov382725223427264238279
z toho ŠVVP1 236539534
z toho v ŠKD332524164    102
plavecký výcvik36252520     106
korčuliarsky výcvik36252520     106
lyžiarsky výcvik    8785937
škola v prírode1051411     40
           
počet tried MŠ112      4
počet detí202040      80

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 50 / 13

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 38 / 10

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 5 / 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 2  33843

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.roč5.roč. OA biling.Gym 4.ročstredné odbor. š.InéSpolu
prihlásení21436 43
prijatí21436 43
% úspešnosti100 %100 %100 %100 %0100 %

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

V školskom roku 2019/2020 nám život a vyučovací proces znepríjemnil a narušil koronavírus. Od 10. marca zriaďovateľ prerušil vyučovanie a žiaci zostali doma. Od 16. marca aj ministerka školstva a vláda SR prerušila vyučovanie v školách na celom Slovensku. Prešli sme na online vzdelávanie prostredníctvom Edupage. Neskôr sme vyučovali cez MS Teams. Väčšina žiakov sa na online hodiny prihlasovala cez počítač alebo mobilný telefón. Žiaci vypracovávali úlohy zadávané prostredníctvom Edupage a MS Teams, komunikovali s učiteľmi. Niektorým žiakom škola zapožičala notebook, aby mohli všetci súrodenci v rodine pracovať online. Žiaci, ktorí nemali doma pripojenie na internet, si prišli do školy pre vytlačené pracovné materiály a úlohy, ktoré neskôr odovzdali vypracované učiteľom.

Na online pedagogickej rade 20. apríla 2020 sa učitelia dohodli ako budú hodnotiť žiakov. Pokiaľ to podmienky žiakov dovoľovali, žiak musel absolvovať 60 % online vyučovacích hodín a odovzdať 60 % vypracovaných zadaných úloh počas obdobia online vzdelávania. Keďže učitelia nemohli počas online vzdelávania hodnotiť deti známkami, nemohli preveriť zvládnutie a pochopenie učiva testami, či písomnými prácami, na vysvedčení mali všetci žiaci, ktorí splnili podmienky 60 % odovzdania úloh a 60 % účasti na hodinách slovo absolvoval.

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A181800
1.B201712
2.A272502
3.A252500
4.A222002
5.A181701
5.B161501
6.ABC272700
7.ABC262600
8.AB232003
8.AC191900
9.AB141400
9.AC242400

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A1889049,4489049,4400,00
1.B20101256,22101256,2200,00
2.A27196378,52196378,5200,00
3.A25143557,40143557,4000,00
4.A22150173,96150173,9600,00
5.A18103363,38103363,3800,00
5.B16149897,59145394,61452,98
6.ABC27231485,70229184,85230,85
7.ABC262761109,242761109,2400,00
8.AB232146107,302096104,80502,50
8.AC19149478,63149078,4240,21
9.AB141941138,641936138,2950,36
9.AC243148131,173043126,791054,38

Výsledky externých meraní

V dôsledku zatvorenia škôl kvôli nákaze Covid - 19 sa testovanie deviatakov v tomto školskom roku nekonalo.

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %
Testovanie 9 - 2020 SJL  
Testovanie 9 - 2020 MAT  
   
Testovanie 5 - 2019 SJL2863,1 %
Testovanie 5 - 2019 MAT2864,4 %

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku21112112213
Školský vzdelávací program - športová prípava21112112213

Nepovinné predmety

S nepovinnými predmetmi štátny ani školský vzdelávací program nepočíta.

Do nášho školského vzdelávacieho programu sme zaradili nové predmety, ktoré podporujú zameranie školy. Využili sme na to disponibilné hodiny pre školský vzdelávací program.

Všetci žiaci primárneho vzdelávania sa učia podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.

Z disponibilných hodín sme po 2 hodiny pridali anglickému jazyku v 1. a v 2. ročníku a v 2. ročníku sme jednu hodinu pridali slovenskému jazyku. V 3. r. sme pridali po 1 hodine slovenskému jazyku a prírodovede. Vo štvrtom ročníku 1 hodinu slovenskému jazyku.

Aj nižšie stredné vzdelávanie prebieha podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. V piatom ročníku sme disponibilné hodiny pridelili nasledovne: 1 hodinu sme pridali anglickému jazyku a 2 hodiny športovej príprave zameranej na futbal a všeobecnú pohybovú prípravu. V 6. roč. 2 hodiny zostali druhému cudziemu jazyku (ruskému alebo nemeckému), 1 hodina biológii a dejepisu a 2 hodiny športovej príprave (učíme nad rámec povinných hodín). V 7. r. zostali 2 hodiny druhému cudziemu jazyku, 1 hodina slovenskému jazyku a 2 hodiny športovej príprave (jedna hodina je nad rámec povinných hodín). Vo 8. r. sme dve disponibilné hodiny dali druhému cudziemu jazyku, jednu matematike a dve hodiny športovej prípravy majú žiaci nad rámec povinných hodín. V deviatom ročníku sme disponibilné hodiny rozdelili nasledovne: 2 hodiny druhému cudziemu jazyku, 1 hodina biológii, 1 hodina chémii, 1 hodina dejepisu a 2 hodiny športovej prípravy sú nad rámec povinných vyučovacích hodín štátneho vzdelávacieho programu.

Rozširujúce hodiny

V školskom roku 2019/2020 sa všetky ročníky učili podľa inovovaného rámcového plánu štátneho vzdelávacieho programu.

Rámcové učebné plány pre primárne vzdelávanie
Školský vzdelávací program ISCED 12019/2020     
Vzdelávacia oblasťPredmet/ročník1.2.3.4. 
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra9988 
 Anglický jazyk2233 
Príroda a spoločnosťPrírodoveda  22 
 Prvouka12   
 Vlastiveda  12 
Človek a hodnotyEtická v. / Náboženská v.1111 
Matematika a práca s informáciamiMatematika4444 
 Informatika  11 
Človek a svet prácePracovné vyučovanie  11 
Umenie a kultúraVýtvarná výchova2211 
 Hudobná výchova1111 
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova2222 
Max. počet hodín 22232526 
       
       
       
Rámcové učebné plány pre nižšie stredné vzdelávanie      
Školský vzdelávací program ISCED 22019/2020     
Vzdelávacia oblasťPredmet/ročník5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a liter.55555
 Anglický jazyk43333
 Druhý cudzí jazyk (Nj, Rj) 2222
Človek a príroda Chémia  222
 Biológia22212
 Fyzika 2121
Človek a spoločnosťDejepis12113
 Geografia21111
 Občianska náuka 1111
Človek a hodnotyEtická v./Náboženská v.11111
Matematika s informáciamiMatematika44455
 Informatika1111 
Človek a svet práceTechnika11111
Umenie a kultúraHudobná výchova1111 
 Výtvarná výchova11111
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova22222
 Športová príprava22223
Max. počet hodín 2729+230+130+230+1

Štruktúra tried

Ani v školskom roku 2019/2020 sme na škole nemali športovú triedu. Vo všetkých triedach sme učili podľa školského vzdelávacieho programu, kde sme mali zakomponovanú športovú prípravu zameranú na futbal a všeobecnú pohybovú prípravu z disponibilných hodín. V inovovanom rámcovom pláne nie je dostatok voľných - disponibilných hodín, preto sme športovú prípravu v prvom až štvrtom ročníku realizovali v rámci činnosti školského klubu detí v čase vyučovania. V nižšom strednom vzdelávaní v 5. až 9. ročníku žiaci mali 2 hodiny športovej prípravy (niektoré z disponibilných hodín, niektoré nad rámec hodín vzdelávacieho programu.

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka2381
Bežných tried1124133
Športových tried000
Spolu1327934

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP229208
DPP2302
Znížený úväzok321,081,5
ZPS0101

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov11920
vychovávateľov044
asistentov učiteľa101
spolu22325

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.A, 5.B, 6.ABC, 7.ABC, 8.AB, 8.ACInformatika9
5.A, 5.B, 6.ABC, 7.ABC, 8.AB, 8.AC, 9.AB, 9.ACTechnika8
6.ABC, 7.ABC, 8.AB, 8.AC, 9.AC, 9.ABFyzika9
5.A, 5.B, 6.ABC, 7.ABC, 8.AB, 8.ACHudobná výchova6

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška120
2.kvalifikačná skúška40
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium50
špecializačné kvalifikačné40
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické240
vysokoškolské nepedagogické20

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

V školskom roku 2019/2020 klasický vyučovací proces prerušila pandémia respiračného ochorenia Covid - 19. Od 10. marca 2020 sa uzavreli školy a postupne sa prešlo k on line vzdelávaniu. Počas on line vzdelávania neprebiehali žiadne súťaže.

Do uzavretia škôl sme podľa plánu súťaží absolvovali školské kolá niektorých súťaží - športových aj nešportových. No k postupom do obvodných, okresných, či vyšších kôl sme sa nedostali.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do rôznych akcií a pokračovali sme v aktivitách, ktoré sa nám osvedčili v minulých rokoch. Naša škola bola spoluorganizátorom viacerých športových súťaží (cezpoľný beh, malý futbal, futbalový, florbal). Pravidelne sme sa zapájali aj do kultúrnych podujatí.

Navštevovali sme výchovné koncerty, divadelné a filmové predstavenia. Žiaci boli na viacerých exkurziách - literárnych, dejepisných, environmentálno-vzdelávacích. Aktívne s deťmi pracovali aj vychovávatelia z ŠKD. Zúčastnili sa akcií: Karneval, Vítanie Mikuláša, Tvorítko a ďalšie športové súťaže organizované mestskou časťou.

Absolvovali sme lyžiarsky a snowboardový kurz pre žiakov 2. stupňa, ktorého sa zúčastnilo 37 detí. 40 žiakov 1. stupňa bolo v zimnej škole v prírode, kde sa učili aj lyžovať a snowboardovať.

Pri škole už niekoľko rokov pracuje futbalový a hokejový krúžok (tréneri p. Bician, p. Rovenský, p. Ilčík a p. Smoleniak).

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Pokračovali sme v nasledujúcich projektoch:

Naučme deti korčuľovať a plávať - hlavným cieľom je poskytnúť deťom základy korčuľovania a plávania

Športové osobnosti spojené so školou - absolventi našej školy (športovci, ktorí reprezentujú Slovensko a pochádzajú z Bratislavy)

Školský EKO-projekt "Pramene Malých Karpát" - projekt je organizovaný školou na podporu životného prostredia a spolufinancovaný s rodičmi. Cieľom projektu je spoznať malokarpatské studničky a v rámci medzipredmetových vzťahov: prírodoveda, prírodoveda v pohybe, vlastiveda, biológia, geografia, etická výchova, dejepis, telesná výchova viesť deti k ochrane prírody a životného prrostredia v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Snažíme sa viesť žiakov k starostlivosti o prírodu, spoznávať krásu prírody, históriu krajiny a zároveň u žiakov pestovať manuálne zručnosti (čistenie studničiek).

Futbal to je hra - projekt futbalovej prípravky

Florbal pre všetkých - zameraný na športovú hru a herné činnosti

Školské ovocie - deťom je ponúkané v školskej jedálni čerstvé ovocie a raz týždenne 100% ovocná šťava

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V tomto školskom roku sme inšpekciu nemali.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky školy sú hygienicky i technicky vyhovujúce. V tomto školskom roku sme využívali 35 učební, z toho 7 odborných, 2 telocvične a 1 posilňovňu, školskú jedáleň. Plánujeme vymeniť obloženie telocvične a palubovku, vymaľovať telocvičňu. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame odborné učebne: fyziky a chémie, biológie, výtvarnej výchovy, učebňu výpočtovej techniky, 2 učebne cudzích jazykov, knižnicu a čitáreň. V prevádzke máme aj multimediálnu učebňu s kapacitou 30 miest s DVD rekordérom a televízorom a tri učebne vybavené interaktívnou tabuľou a dve s dataprojektorom. Odborné učebne jazykov sú moderne zariadené, ostatné učebne je potrebné priebežne doplniť o novšie zariadenie: lavice, stoly a učebné pomôcky. Vo všetkých učebniach a triedach máme keramické tabule. Do budúcna chceme viac využívať aj knižnicu ako zdroj informácií, a preto je potrebné získať financie na doplnenie kníh. Tento rok sa nám podarilo zakúpiť 6 titulov pre 1. stupeň a 6 pre druhý stupeň. Je to beletria súčasných autorov píšucich pre deti. Zriadili sme čitáreň, kde deti môžu v rámci hodín slovenského jazyka a ŠKD čítať pod dozorom učiteľov a vychovávateľov. Budova školy je už opotrebovaná a potrebovala by generálku. Všetky okná sú plastové - nové. V budove bola zavedená vzduchotechnika. Je potrebné vymeniť zvyšné - staré elektrické vedenie a vymeniť podlahy. Toto sa nám podarilo len na prízemí budovy. Skrinky namiesto šatní mali v tomto roku všetky triedy okrem prvákov.

Školská jedáleň je technicky aj hygienicky vyhovujúca. Poskytuje našim žiakom výživnú a plnohodnotnú stravu, ktorá je hlavne u športovcov, ale aj ostatných žiakov veľmi potrebná.

Počas celého roku sa budovalo futbalové ihrisko s umelou trávou a popri ňom bežecká 100 metrová dráha. Žiaci ho využívali v jarných mesiacoch.

Pri škole pracuje materská škola, v ktorej sa vzdeláva a hrá 80 detí.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Finančné a hmotné zabezpečenie školy v roku 2019

Dotácia na žiakov zo štátneho rozpočtu normatívne: 569 143 €

Z toho použité na mzdy a poistné: 488 683 €

Z toho použité na prevádzku: 80 460 €

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a šk. zariadeniach: 0 €

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 9 498 €

Z toho na mzdy: 4 186 €

Z toho na prevádzku: 5 312 €

Príspevok na výchovu a vzdelávanie: 4 648 €

Finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 0 €

Finančné prostriedky na mzdu asistentke učiteľa 11 273 €

Príspevok na učebnice: 1 019 €

Za mimoriadne výsledky žiakov 600 €

Finančné prostriedky na odchodné: 0 €

Prostriedky z rozpočtov obcí: 100 076 €

Z toho na prevádzku: 45 244 €

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov v čase, keď sa nevyužívajú na výchovný a vzdelávací proces: 0 €

Z toho na prevádzku: 0 €

Príspevky a dary: 2 729 €

Z toho na prevádzku: 1 729 €

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 3 200 € (LVK a ŠVP)

Spolu: 702 186 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Výchovná oblasť: Hlavné úlohy školy v šk. roku 2019/2020 vyplývali z POP MŠVVaŠ SR a Plánu práce školy. Výchovná činnosť prebiehala v súlade so vzdelávacím procesom. Cieľom bola zodpovedná výchova, vychádzajúca z dlhodobého zamerania školy a princípov Školského vzdelávacieho programu s názvom „Športom ku vzdelaniu“ (Prostredníctvom športu v duchu fair-play a olympijských ideálov,  k základom poznania seba a celého sveta), v ktorej uprednostňovala hodnotový systém žiaka a snahu predchádzať problémom správania. Výchovne škola na žiakov pôsobila prostredníctvom športu a projektov, kde v žiakoch pestovala národnú hrdosť, zdravý spôsob života, bez násilia a drog, podporovala kreativitu a manuálne zručnosti. Zdôrazňovala dodržiavanie pravidiel v športe, čistú hru, a ochotu pomáhať si. Výchovnými predmetmi škola rozvíjala estetické cítenie, kritické myslenie, sebaúctu a úctu k iným. Kládla dôraz na právne vedomie žiakov, výchovu k demokracii, mravné hodnoty a prosociálne správanie. Problémy, ktoré vznikli sa učitelia snažili riešiť okamžite na triednických hodinách, pohovormi so žiakmi, rodičmi, trénermi a v spolupráci so psychologičkami.

 

Vzdelávacia oblasť: Vyučovanie prebiehalo podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (iŠVP) pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie. Korčuľovanie a plávanie ako súčasť športovej prípravy škola realizovala v rámci športovej činnosti ŠKD, za pomoci vychovávateľov, v čase vyučovania. Všetci žiaci na 1. stupni sa zdokonaľovali v korčuľovaní a plávaní. Zvýšenú pozornosť učitelia venovali hlavne čítaniu s porozumením. Žiaci čítali detské časopisy a doplnkovú literatúru rôzneho žánru, aby sa v nich vzbudil záujem o čítanie. Škola zakúpila nové tituly súčasných autorov. ZŠ podporovala rozvoj logického myslenia, samostatnosť, tvorivosť a do výučby zapájala hrové formy a besedy. Do vyučovania učitelia začlenili environmentálnu, rodinnú a dopravnú výchovu. Do všetkých predmetov vhodne vložili prierezové témy. Pri hodnotení postupovali podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. Vo vzdelávacom procese škola uplatňovala komunikáciu, praktické zručnosti, rozvíjala logické myslenie. Vedomostnú úroveň žiakov ZŠ obohatila návštevami múzeí, besedami, exkurziami a krúžkovou činnosťou. V škole bolo v šk. roku 2019/2020 31 začlenených žiakov (integrovaných) s vývinovými poruchami učenia. Všetci pracovali podľa vopred vypracovaného individuálneho plánu. 37 žiakov druhého stupňa absolvovalo lyžiarsky a snowboardový výcvik v Agropenzióne AB, Novoť-Krušetnica, na ktorý finančne prispelo MŠVVaŠ SR. 40 detí absolvovalo zimnú školu v prírode, vrátane výučby lyžovania a snowboardingu, v Agropenzióne AB, Novoť-Krušetnica. Aktívna bola aj práca v ŠKD, v ktorom 102 detí pracovalo v piatich oddeleniach.

 

V školskom roku 2019/2020 nám život a vyučovací proces znepríjemnil a narušil koronavírus. Od 10. marca zriaďovateľ prerušil vyučovanie a žiaci zostali doma. Od 16. marca aj ministerka školstva a vláda SR prerušila vyučovanie v školách na celom Slovensku. Prešli sme na online vzdelávanie prostredníctvom Edupage. Neskôr sme vyučovali cez MS Teams. Väčšina žiakov sa na online hodiny prihlasovala cez počítač alebo mobilný telefón. Žiaci vypracúvali úlohy zadávané prostredníctvom Edupage a MS Teams, komunikovali s učiteľmi. Niektorým žiakom škola zapožičala notebook, aby mohli všetci súrodenci v rodine pracovať online. Žiaci, ktorí nemali doma pripojenie na internet, si prišli do školy pre vytlačené pracovné materiály a úlohy, ktoré neskôr odovzdali vypracované učiteľom.

Na online pedagogickej rade 20. apríla sa učitelia dohodli ako budú hodnotiť žiakov. Pokiaľ to podmienky žiakov dovoľovali, žiak musel absolvovať 60 % online vyučovacích hodín a odovzdať 60 % vypracovaných zadaných úloh počas obdobia online vzdelávania. Keďže učitelia nemohli počas online vzdelávania hodnotiť deti známkami, nemohli preveriť zvládnutie a pochopenie učiva testami, či písomnými prácami, na vysvedčení mali všetci žiaci, ktorí splnili podmienky 60 % odovzdania úloh a 60 % účasti na hodinách slovo absolvoval.

 

Hodnotenie tried s rozšíreným vyučovaním: Rozšírené vyučovanie športovej prípravy zameranej na futbal a všeobecnú pohybovú prípravu bolo zaradené do vyučovania a ŠkVP nad rámec voľných (disponibilných) hodín. Sú to 2 vyučovacie hodiny týždenne. Počas celého roka žiaci využívali priestory a areál školy - veľkú, pohybovú a úpolovú telocvičňu, posilňovňu, rehabilitačný bazén v hale Mladosť, výukový bazén na Pasienkoch a ľadové plochy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Počas roka aj veľké futbalové ihrisko s umelou trávou a sčasti aj menšie futbalové ihrisko s klasickým trávnikom, bežeckú rovinku s pieskovým doskočiskom.  

 

Činnosť materskej školy: Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa a jeho začleňovanie do skupiny a kolektívu. MŠ smeruje k plneniu cieľov zameraných na všeobecné a špecifické rozvíjanie motorických zručností nevyhnutných pre formovanie zdravého životného štýlu, základov športu, k upevňovaniu fyzického i psychického zdravia detí, k formovaniu ich postojov k vlastnému zdraviu i zdraviu iných. MŠ rozvíjala predčitateľskú gramotnosť predškolákov, špecifickým Eľkoninovým tréningom fonematického uvedomovania. Obohacovala výchovu a vzdelávanie cudzími jazykmi (krúžok AJ, projekt Nemčina do škôl), ľudovú slovesnosť a tradície (Vianoce, fašiangy, Veľká noc), sviatky, slávnosti, krúžky a iné aktivity.

 

HODNOTIACE SPRÁVY JEDNOTLIVÝCH MZ A PK

HODNOTIACA SPRÁVA PK SLOVENSKÝ JAZYK – DEJEPIS: 2019/2020

 

 

     V školskom roku 2019/2020 boli hlavné  úlohy a ciele určené  v Pláne práce splnené. Do vyhlásenia mimoriadnej situácie bolo učivo vo všetkých ročníkoch prebraté, dodržiavali sa učebné plány, rešpektovali sa štandardy a učebné osnovy.

    K práci sme žiakov motivovali aj tvorbou školských projektov i  literárnou tvorbou využitou aj  v súťažiach či v školskom časopise.

Individuálne sme pristupovali k žiakom s poruchami učenia a správania,  dôraz sme kládli na  ich pomalšie tempo či určenú diagnózu. Spolupracovali sme so školskou pedagogickou asistentkou a špeciálnou pedagogičkou.  

    Tento rok sme kládli mimoriadny dôraz na prácu s cudzincami, ktorých v našej škole pribúda. Individuálne sme sa im venovali aj v krúžku slovenského jazyka a výrazne nám pomáhala aj pedagogická asistentka, ktorá s nimi taktiež pracovala.

     Pre žiakov 9. ročníka bol k dispozícii taktiež krúžok slovenského jazyka ako príprava na T9 a prijímacie pohovory.

     Rozvoj čitateľskej gramotnosti sme podporovali prácou s textami v učebniciach a hlavne vlastnými doplnkovými učebnými materiálmi. Kládli sme dôraz na komunikáciu, utvrdzovali sme u žiakov poznatky z predchádzajúcich ročníkov. Hlavným negatívom stále ostáva  nedostatočná príprava žiakov na vyučovacie hodiny. Naďalej pretrvávajú aj nedostatky v čitateľskej zbehlosti a v správnom používaní pravopisu.

Testovanie T5:

Ako prípravu na T5 piataci absolvovali E-testovanie zo slovenského jazyka s výsledkom 60% (priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 65,5%).

T5 – Samotné úspešnosť naších žiakov: 64,8%, čo je 1,7% pod celoslevenským priemerom.

Testovanie T9:

Ako prípravu na T9 deviataci absolvovali E-testovanie s výsledkom 51,7% (priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 61,4%).

Samostné testovanie T9 bolo z dôvodu prerušenia vyučovania zrušené.

Akcie počas školského roka

-         Banská Bystrica (dejepisno-literárna exkurzia)

-         Hviezdoslavov Kubín  ( triedne kolá)

-         1 číslo časopisu Kalina (december)

-         doplnenie knižničného fondu najmä o diela súčasných moderných autorov, vznik školskej čitárne

-         vzdelávanie učiteľov: p. uč. Rišiaňová absolvovala 2. kvalifikačnú skúšku, p. uč. Zemániková sa mala zúčastniť konferencie Podpora multilingválnych tried organizovanej Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy (presunuté na október 2020)

 

Priebeh vzdelávania počas prerušenia vyučovania v predmete slovenský jazyk:

     Počas mimoriadnej situácie uzatvorenia škôl sme výučbu slovenského jazyka realizovali dištančne - najmä prostredníctvom aplikácie Edupage, na ktorú má prístup väčšina žiakov a ich rodičov. Žiaci pravidelne dostávali k nahliadnutiu prezentácie, pracovné listy, úlohy,testy, či projekty, ktoré mali za úlohu vypracovať a posielať späť na kontrolu. K takejto forme sa neskôr pridalo aj online vyučovanie prostredníctvom Microsoft Teams. Táto výučba nám umožnila žiakom aj vysvetľovať nové učivo a zároveň  ho aj precvičovať či utvrdzovať a poskytovala nám aj výraznejšiu spätnú väzbu. Kombináciu týchto dvoch foriem priebehu dištančného vzdelávania považujeme za úplne dostatočnú a vyhovujúcu.

Môžeme preto skonštatovať, že učivo slovenského jazyka a literatúry bolo prebrané a utvrdené vo všetkých ročníkoch. Výučba v deviatom ročníku sa po zrušení prijímacích pohovorov sústredila skôr na praktické zručnosti a skúsenosti.  Jediný tematický celok, ktorý z objektívnych príčin čiastočne presúvame do budúceho školského roka, je časť syntaxe v 8. ročníku ( príslovkové určenie, prístavok + jednoduchá veta a súvetie). Na začiatku budúceho školského roka je však nevyhnutné prebraté učivo najmä z gramatiky vo všetkých ročníkoch so žiakmi znova prejsť a uistiť sa v tom, že bolo naozaj pochopené správne. Preto rátame s o niečo vyššou časovou dotáciou na opakovanie učiva ako obvykle.

 

Hodnotenie predmetu slovenský jazyk počas prerušenia vyučovania:

Uznesením Pedagogickej rady  zo dňa 20.4. 2020, s odvolaním na Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách a predmetovej komisie SJL boli stanovené kritériá hodnotenia žiakov počas dištančného vzdelávania  nasledovne:

Predmet slovenský jazyk sa na konci šk. roku 2019/2020 hodnotí slovom

absolvoval/neabsolvoval. Slovom absolvoval je hodnotený žiak, ktorý sa zúčastňoval

dištančnej formy vzdelávania v rozsahu 60% a písomne plnil úlohy zadané vyučujúcim

taktiež minimálne v rozsahu 60%. Žiaka, ktorý zo subjektívnych príčin nesplnil podmienky

dištančného vzdelávania, a teda jeho hodnotenie bude neabsolvoval, je nutné pred postupom

do vyššieho ročníka komisionálne preskúšať do 31.8. 2020.

Vyučujúci slovenského jazyka si viedli podrobnú evidenciu o dochádzke a vypracovaných úlohách ( Príloha k zápisnici z PK).

Žiaci, ktori nesplnili podmienky dištančného vzdelávania musia byť preskúšaní.

Preskúšanie bude pozostávať z portfólia, ktoré dostanú žiaci k vypracovaniu a z ústnej skúšky.

Východiská pre budúci školský rok:

- pokračovať v pozitívach, odstraňovať negatíva

- na začiatku šk. roka dôkladne so žiakmi zopakovať učivo prebraté počas dištančného vzdelávania

- účasť na seminároch či školeniach, ktoré by mohli byť v našej práci nápomocné

 podpora žiakov k ich vlastnej tvorbe

-         vydávanie školského časopisu Kalina

-         zapájanie sa do literárnych a recitačných súťaží

-         ponúknuť žiakom 9. ročníka krúžok slovenského jazyka (príprava na Testovanie a prijímacie pohovory)

-         venovať zvýšenú pozornosť cudzincom, pomôcť im pri výučbe slovenského jazyka a v jeho zdokonaľovaní sa

-         neustále  venovať väčšiu pozornosť čitateľskej gramotnosti a pri tom  spolupracovať v rámci medzipredmetových vzťahov aj s ostatnými vyučujúcimi

-         intenzívnejšia  komunikácia s vyučujúcimi, ktorí vyučujú slovenský jazyk na 1. stupni

-         častejšie využívanie školskej čitárne

Zapísala: Mgr. Z. Rišiaňová

 

HODNOTIACA SPRÁVA PK CUDZIE JAZYKY: 2019/2020

 

V šk. roku 2019/2020 sme mali 5 stretnutí predmetovej komisie CJ a vedúca PK sa zúčastňovala sekcie AJ v ZŠ Za kasárňou. Vedúca PK sa mala zúčastniť konferencie Podpora multilingválnych tried (21. – 22.4.2020), organizovanej Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy (ECML), ale predbežne bola presunutá na polovicu októbra. Aj ostatné semináre boli kvôli COVID - 19 zrušené.

 P. učiteľka Barboríková viedla krúžok NJ v 1. – 3. ročníku. Olympiády v AJ v kategórii B1 sa zúčastnil Daniel Zárecký (9.AC).

          Podľa školského vzdelávacieho programu je v 5. ročníku pridaná 1 vyučovacia hodina 1. cudzieho jazyka. Od 6. ročníka sa žiaci učia 2. cudzí jazyk (ruský a nemecký), kde je tiež zvýšená časová dotácia o jednu vyučovaciu hodinu. Tento školský rok sa opäť potvrdilo, že zvládnuť dva cudzie jazyky na primeranej úrovni je pre niektoré deti náročné, najmä ak ide o slabších žiakov, žiakov s poruchami učenia, resp. o žiakov, u ktorých absentuje systematická domáca príprava. Za pozitívum považujeme zavedenie predmetu Rozvoj špecifických funkcií pre niektorých žiakov s poruchami učenia (namiesto 2. cudzieho jazyka).

Učivo bolo na 1. aj 2. stupni prebrané podľa plánov, kvôli COVID - 19 nastal sklz maximálne jednej lekcie. Učivo bude prebraté budúci školský rok. Ideálne by bolo pridať jednu vyučovaciu hodinu 1. cudziemu jazyku a 2. cudzí jazyk učiť až od 7. ročníka, tak ako je to dané Štátnym vzdelávacím programom.

V 1. a 2. ročníku sme sa snažili, aby žiaci nadobudli pozitívny vzťah k cudziemu jazyku prostredníctvom využívania rôznych audiovizuálnych podnetov – hier, piesní, využitia IKT. V 3. a 4. ročníku sa kládol dôraz na komunikáciu, počúvanie s porozumením a obohacovanie slovnej zásoby – aj prostredníctvom IKT.

Vedomostná úroveň žiakov na 2. stupni závisí od pozornosti a aktivity na vyučovaní, ale aj systematickej domácej prípravy a priebežnej kontroly zo strany rodičov, ktorá u väčšiny žiakov chýba. Kladne hodnotíme, ak sa rodičia zaujímajú o výsledky svojich detí (najmä integrovaných) priebežne prostredníctvom konzultačných triednych aktívov či elektronickej komunikácie.

Vyučujúci naďalej používajú spoločné testy po prebratí každej lekcie, vstupné testy zamerané na počúvanie s porozumením, polročné testy na čítanie s porozumením, výstupné gramatické testy. Výstupné testy neboli, samozrejme, z objektívnych príčin realizované. Tieto spoločné testy majú dvojnásobnú váhu ako čiastkové (okrem žiakov s VPU), ktoré sú aj naďalej záležitosťou každého vyučujúceho.

Individuálne sme pristupovali k žiakom s poruchami učenia, pričom sme kládli dôraz na rozvoj komunikačných kompetencií. Títo žiaci postupovali primeraným tempom podľa individuálnych vzdelávacích plánov a boli skúšaní najmä ústnou formou, resp. písomný prejav sme následne ústne overili. U začlenených žiakov sú vyučovacie výsledky úmerné ich aktivite na vyučovacej hodine a domácej príprave. U väčšiny týchto žiakov absentuje akákoľvek priebežná príprava na vyučovanie, resp. rodičia sa s nimi neučia a nekontrolujú ich. Napriek maximálne vynaloženej snahe vyučujúcich sa tak stráca účinok. Vyučujúci priebežne uverejňujú na internete plánované písomky, skúšanie a častokrát aj domáce úlohy (najmä kvôli týmto žiakom).

Učebnice boli objednané od distribútorov jazykovej literatúry Megabooks (1. stupeň) a Littera a Oxico (2. stupeň). Uprednostnili sme najvýhodnejšie cenové ponuky a bonusové programy, z ktorých sme získali ďalší doplnkový materiál.

Na prvom stupni bola v 1. ročníku používané pracovné listy, v 2. ročníku učebnica First Friends, v 3. ročníku učebnica Family and Friends 1 a 4. ročníku učebnice Family and Friends 2. V 5. - 9. ročníku používame 4. edíciu učebnice Project. Učebnice rozvíjajú interkultúrne postoje prostredníctvom stránok oboznamujúcich žiakov s kultúrou anglicky hovoriacich krajín, ale aj medzipredmetové vzťahy. Výhodou 4. edície sú aj cvičenia na počúvanie s porozumením v pracovných zošitoch a doplnkové čítania v učebnici. Učebnice uľahčujú prácu vyučujúcich, ale aj prípravu na vyučovanie, nakoľko poskytujú aj podporný materiál – testy, interaktívne CD-romy a DVD k jednotlivým učebniciam.

Na výučbu 2. CJ – nemeckého bola v 6. – 9. ročníku používaná učebnica Beste Freunde, na výučbu 2. CJ – ruského bola aj naďalej používaná učebnica Ruský jazyk.

Cudzie jazyky vyučujeme v kmeňových triedach a dvoch multifunkčných učebniach. S interaktívnou tabuľou mali možnosť pracovať všetky skupiny, ale nie počas celého roka, lebo učebne sú využívané aj na informatiku.

Do vyučovacieho procesu sme zaraďovali inovatívne formy a metódy s ohľadom na učebné štýly žiakov. Motiváciu žiakov sme zvyšovali pozeraním DVD (rôzne videosekvencie – sviatky či tematicky zamerané), filmov, osvojovaním si športovej terminológie, tvorbou projektov a rôznymi didaktickými hrami. Rozvoj čitateľskej gramotnosti sme podporovali prácou s autentickými a neautentickými textami v učebniciach a rôznych doplnkových materiáloch, ktoré máme k dispozícii.

26.9.2019 sme sa zapojili do Európskeho dňa jazykov. Na hodinách anglického jazyka sme s deťmi diskutovali o jazykovej rozmanitosti Európy. Mladšie deti hravou formou spoznávali krajiny, ich jazyky, vlajky a  následne tvorili pekné projekty. Starší žiaci súťažili v cestovateľskom kvíze a sledovali vtipné videosekvencie, ktoré zdôrazňovali dôležitosť ovládania cudzích jazykov.

20.1. – 24.1.2020 sa naši starší žiaci zapojili do projektu EDUCATE SLOVAKIA, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie interkultúrneho porozumenia. Navštívili nás dve vysokoškolské študentky – Yashmita z Nového Zélandu a Nakiya z Indonézie, ktoré žiakom predstavili svoje krajiny a pripravili si aktivity zamerané na rozvoj tolerancie, tímovej práce a sebareflexie. Yashmita a Nakyia mali zároveň možnosť spoznať Slovensko. Ukázali sme im hodinu korčuľovania najmenších žiakov, ale aj našu históriu, keďže v piatok sme sa zúčastnili interaktívneho worshopu v Slovenskej ľudovej majolike v Modre, kde mali možnosť namaľovať si vlastný hrnček a odniesť si ho na pamiatku domov.

V 1. ročníku Novomestskej súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku nás úspešne reprezentovali obaja naši zástupcovia. V kategórii A sa na 3. mieste umiestnil Jakub Križan (4.A) a pekné 2. miesto v kategórii B získala Helenka Zhang (6.ABC).

Plánovaných divadelných predstavení v anglickom jazyku sme sa nezúčastnili z dôvodu ich zrušenia kvôli vírusu COVID – 19.

         Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali v máji e-testovnie z ANJ (jazyková úroveň A2) poskytnuté  NÚCEM-om. Veľkým negatívom bolo, že sa žiakom, ktorí mali absolvovať testovanie 3. týždeň nedalo prihlásiť do testu, resp. 2 žiakom, ktorým sa to podarilo, to buď seklo po 2. strane alebo päťkrát ukazovalo tú istú stranu.

         Od 16.3.2020 sa žiaci vzdelávali dištančnou formou. Pri výuke sme okrem učebníc, prac. zošitov, I-tools-om k učebniciam využívali cvičenia z rôznych zdrojov: youtube, wiki.iedu.sk, online učebnice, aplikácia wocabee, online cvičenia – islcollective, Hueber, British Council, OUP Learn at home, pracovné listy z vlastnej databázy, zo Zborovne, Busyteacher, liveworksheets. Každý pracovný list vyučujúci deťom skontrolovali a poslali spätnú väzbu. Žiaci dostali dostatočné časové obdobie na vypracovanie (napr. pri týždenne zadávaných úlohách mali týždeň na vypracovanie). V prípade potreby boli domáce úlohy, projekty či testy žiakom prideľované aj opakovane – tak, aby vyhovovali ich časovým alebo materiálnym podmienkam. Prínosom bolo online vyučovanie cez aplikáciu Microsoft Teams, ktoré prebiehalo od apríla. Žiakom sme vybrali to podstatné, snažili sme sa precvičiť a preveriť všetky zručnosti žiakov.

Pozitíva v tomto školskom roku:

·        učebnice Project, Family and Friends, Beste Freunde a podporné materiály k nim,

·        zavedenie predmetu RŠF pre žiakov s poruchami učenia (namiesto 2. CJ),

·        zvýšenie hodinovej dotácie cudzím jazykom (2. CJ – 1 VH, 1. CJ – 1 VH v 5. ročníku),

·        spoločné testy a jednotné kritériá hodnotenia,

·        medzipredmetové vzťahy – prepojenie CJ a iných predmetov prostredníctvom stránok v učebniciach Project,

·        zapojenie sa do Európskeho dňa jazykov,

·        súťaž v prednese poézie a prózy v AJ,

·        zapojenie do projektu Educate Slovakia,

·        zakúpenie 2 stolových hier Do you speak English? ,

·        komunikácia s tými rodičmi, ktorí sa priebežne zajímajú o výsledky svojich detí (prostredníctvom internetovej ŽK, mailov, individuálnych konzultácií počas TA),

·        online vyučovanie (najmä v nižších ročníkoch).

Negatíva v tomto školskom roku:

·        nižšia časová dotácia 1. CJ oproti iným školám,

·        absentujúca systematická príprava na vyučovanie a prístup niektorých žiakov k plneniu si povinností (domáce úlohy, priebežné učenie sa) – aj u väčšiny žiakov s poruchami učenia,

·        nižšia vedomostná úroveň niektorých žiakov (vyplývajúca z predchádzajúceho bodu),

·        nedobratie si učiva viacerými žiakmi, ktorí boli uvoľnení na sústredenia, tréningy, dovolenky,

·        priebežné neinformovanie sa väčšiny rodičov o výsledkoch detí,

·        nedostatočná účasť niektorých žiakov na vyučovaní, nevypracovanie úloh, resp. nedodržanie termínov odovzdania prác počas dištančného vzdelávania napriek niekoľkonásobnej urgencii žiakom i rodičom,

·        nefungujúce e-testovanie poskytované NÚCEM-om.

Východiská pre budúci školský rok:

·        pokračovať v pozitívach a odstraňovať negatíva,

·        vzbudiť záujem detí o jazyky od 1. ročníka a vhodnou formou motivovať žiakov i vo vyšších ročníkoch,

·        vhodné by bolo vyučovať 2. CJ od 7. ročníka a navýšiť 1. CJ v 6. ročníku o 1 VH,

·        možnosť používať jazykové učebne všetkými vyučujúcimi vo všetkých skupinách už od 1. ročníka,

·        zachovať delenie na skupiny s maximálnym počtom 15 žiakov,

·        nedávať v jednej triede vždy nulté a posledné hodiny, resp. VH po TSV/ŠP,

·        v 5. ročníku si všetci žiaci budú musieť učebnice zakúpiť, lebo z príspevku MŠ SR sa učebnice Project 1 nedajú objednať,

·        praktizovať individuálny prístup k žiakom s poruchami učenia,

·        apelovať na rodičov, aby viac kontrolovali svoje deti a pravidelne sa informovali o prospechu svojich detí,

·        dodržiavať postup pri sťažnostiach rodičov (vyučujúci → triedny učiteľ → vedenie školy),

·        klásť dôraz na čítanie, písanie a počúvanie s porozumením a ústny prejav (monologický i dialogický),

·        rozvíjať kompetencie podľa ŠVP,

·        účasť na seminároch, konferenciách, školeniach a priebežných vzdelávaniach,

·        účasť na online testovaní, ak bude ponúknuté NÚCEM-om,

·        zapojenie sa do Európskeho dňa jazykov,

·        zorganizovať týždenné vyučovanie AJ vo vyšších ročníkoch zahraničnými študentmi z organizácie AIESEC,

·        zúčastnenie sa divadelných predstavení v anglickom jazyku,

·        viesť najmä mladšie deti k prednesu poézie a prózy – účasť na okresnej súťaži,

·        rozširovať slovnú zásobu o športovú terminológiu a zakomponovať ju do vyučovania,

·        projektové vyučovanie,

·        rozvíjať spoluprácu s ostatnými predmetmi (napr. informatika pri tvorbe projektov),

·        podporovať multikulturalitu.

                                                                       Zapísala: Mgr. Jana Zemániková

HODNOTIACA SPRÁVA PK PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV: 2019/2020

(matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, geografia, technika)

 

Vedúca PK: Mgr. Lenka Pažitná 

Členovia PK:       Dušan Noga

Mgr. Miloš Smoleniak

Mgr. Renáta Fenclová   

Mgr. Eva Bukovenová             

                   Mgr. Veronika Bugáňová

Mgr. Michal Ilčík                                                

Mgr. Vladimír Čechovič

                            Mgr. Branislav Benčič

                   Mgr. Zuzana Rišiaňová

                   Mgr. Jana Zemániková

 

 Hlavné úlohy plánu práce PK vychádzali z:

a)     Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2019/2020 v súlade s ich odporúčaniami,

b)    inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu,

c)     inovovaného Školského vzdelávacieho programu,

d)    rozhodnutí a usmernení vydaných v čase COVID-19 MŠVVaŠ SR

e)     Plánu práce školy na školský rok 2019/2020,

f)      UO pre jednotlivé predmety podľa Školského vzdelávacieho programu,

g)    Správy predmetovej komisie učiteľov prírodovedných predmetov II. stupňa za školský rok 2018/2019,

h)    Vnútorného poriadku školy.

Členovia tejto PK mali v priebehu aktuálneho školského roka 3 stretnutia + 2 online schôdze, ktoré využili na vzájomné si odovzdávanie rád a skúseností, riešenie problémov. Zároveň sa členovia PK zúčastňovali aj zasadnutí PK jednotlivých predmetov v rámci mestskej časti – Nové Mesto. PK sa v svojej činnosti zamerala na:

        vytvorenie TVVP v súlade s inovovaným ŠVP a ŠkVP,

        dodržiavanie plnenia učebných plánov,

        zvládnutie obdobia prerušeného vyučovania COVID - 19 (dištančné vzdelávanie)

        sledovanie predpísaných písomností z predmetu matematika,

        prípravu a zapojenosť  žiakov  do súťaží školských a okresných kôl,

        integráciu žiakov s IVP, ŠVVP a talentovaných žiakov,

        vzájomnú spoluprácu učiteľov a rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

 

Na vyučovaní členovia PK využívali dostupné učebnice, e-učebnice, pracovné zošity, interaktívne pracovné zošity a veľkou pomocou pri prípravách na vyučovacie hodiny boli inšpiratívne nápady vo virtuálnej knižnici, využívanie pomôcok z datakabinetu. Na hodinách žiaci okrem učebníc využívali aj príslušné cvičebnice, IKT, portál Bezkriedy, veľkej obľube sa teší premietanie výučbových DVD. Žiaci mali možnosť osvojiť si nové učivo pomocou demonštračných pokusov počas vyučovania a na základe laboratórnych prác, praktických aktivít.

V jednotlivých predmetoch sa vyučujúci snažili rozvíjať čitateľskú, prírodovednú a finančnú gramotnosť žiakov. Rozvíjali možnosť žiakov vyhľadávať a hodnotiť rôzne zdroje informácií a samostatne s nimi pracovať. Pri projektoch sa opäť potvrdila ich obľúbenosť. Kvalita prác a prezentácií má stúpajúcu tendenciu. Žiaci sa učia pracovať v skupinách, rozvíjajú svoju tvorivosť, zdokonaľujú svoje vyjadrovacie schopnosti a pri prezentáciách si zdokonaľujú svoje prezentačné zručnosti. Ďalej vyučujúci využívali metódy a postupy založené na prepojenosti so životom (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, myšlienkové mapy, hrové činnosti a pozorovania). Motivovali žiakov k účasti na súťažiach, upevňovali u žiakov ekologické cítenie. Podporovali a rozvíjali talent a nadanie žiakov v rámci súťaží. Vhodne zvolenými exkurziami a návštevami exteriérov podporovali prepojenie teoretických poznatkov s praxou. Vyučujúci spestrovali vyučovacie hodiny používaním IKT a interaktívnej tabule. Vyučujúci zaradili do TVVP jednotlivé prierezové témy - mediálna výchova, multikultúrna výchova, environmentálna výchova,  protidrogová výchova, ochrana života a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné schopnosti, rozvoj estetického cítenia, finančná a prírodovedná gramotnosť. 

 

Metodicko – odborný rast učiteľov:

Všetci členovia PK sa pre skvalitnenie svojej práce venovali samoštúdiu odbornej literatúry - periodiká a internet. Vymieňali si navzájom skúsenosti s používaním IKT na vyučovaní. Viacerí učitelia sa zúčastnili individuálnych školení podľa aktuálnych ponúk.

 

Spolupráca s integrovanými žiakmi:

Integrovaným žiakom boli vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány na zvládnutie základného učiva podľa individuálnych potrieb žiaka a ich diagnostiky.

Vyučujúci mali k žiakom s IVVP individuálny prístup, uprednostňovali ústne skúšanie pred písomným, upravené písomné práce, poskytovali dostatok času na ich vypracovanie, kompenzačné pomôcky, motiváciu pochvalou. Niektorí z týchto žiakov napriek tomu nepracovali v rámci svojich možností a schopností a nedosiahli také vyučovacie výsledky, aké by mohli mať. 

        

Výučba v období prerušeného vyučovania kvôli COVID - 19

Výučba na našej škole bola prerušená od 10.3.2020. Okamžite sa učitelia prispôsobili danej situácii a naďalej výučba prebiehala dištančnou formou vzdelávania – najskôr cez Edupage, neskôr sa pridali aj online vyučovacie hodiny cez Microsoft Teams.

Vyučujúci sa snažili prebrať v rámci možností všetky tematické celky podľa učebných osnov, využívali pri tom rôzne dostupné portály – Edupage, Teams, Youtube, interaktívne pracovné zošity Taktik,... Okrem online vyučovacích hodín žiakom boli prideľované rôzne zadania na vypracovanie vo forme – domácich úloh, pracovných listov, testov, prezentácií, projektov, referátov,...

Obsah komplementárnych vzdelávacích oblastí sa integroval do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí, vo vzdelávacej oblasti „Matematika s práca s informáciami“ sa venovala hlavná pozornosť vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika sa zaraďoval ako súčasť komplementárnych vzdelávacích oblastí a integroval sa do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí. Vo vzdelávacích oblastiach Človek a spoločnosť a Človek a príroda boli vzdelávacie aktivity koncipované tak, že sa využili prirodzené väzby medzi obsahmi predmetov z príslušnej vzdelávacej oblasti.

Zhodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov za II. polrok školského roka 2019/2020:

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase vyučovania:

·        zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

·        sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

·        akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

Na pedagogickej rade dňa 20.4.2020 bol schválený nasledovný spôsob hodnotenia žiakov v II. polroku šk. roka 2019/2010:

1. Priebežné hodnotenie sa nebude realizovať formou klasifikácie známkou. Má mať motivačný charakter a poskytovať žiakom konštruktívnu spätnú informáciu (poukázať na to čo žiak splnil, pomenovať chyby, ktoré urobil a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní).

2. Záverečné hodnotenie žiakov bude absolvoval / neabsolvoval. Ako podklady na záverečné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v čase prerušeného vyučovania budú učiteľovi slúžiť: účasť žiaka na online vyučovaní, portfólio žiackych prác (projekty, referáty, pracovné listy, domáce úlohy), rozhovory so žiakmi, príp. konzultácie s rodičmi.

3. Hodnotenie absolvoval/a dostane žiak/žiačka, ktorá sa zúčastňoval/a dištančnej formy vzdelávania v danom predmete minimálne v rozsahu 60 % vyučovacích hodín a plnil/a úlohy zadané vyučujúcim minimálne v rozsahu 60 %.  napr. zo zadaných 20 pracovných listov žiak odovzdá 12 vypracovaných a je prítomný na 6 z 10 online hodinách a pod.

4.  Hodnotenie neabsolvoval/a dostane žiak/žiačka, ktorá sa nezúčastňoval/a dištančnej formy vzdelávania v danom predmete a neplnil/a úlohy v rozsahu uvedenom v bode 3.

5. Žiak, ktorý získal z predmetu hodnotenie neabsolvoval, lebo zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku, bude pred postupom do vyššieho ročníka preskúšaný z každého predmetu, v ktorom bol takto hodnotený. Preskúšanie môže byť realizované najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania na školách alebo do 31.8.2020.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia je nemožnosť plnohodnotne naplniť ciele vyučovania, absencia objektívneho posúdenia získaných vedomostí žiakov a nevyhnutnosť zohľadniť subjektívne podmienky žiakov. 

Úroveň vedomostí žiakov z prírodovedných predmetov je priemerná. Ich vyučovacie výsledky závisia od pozornosti a aktivity na vyučovaní, ale aj od domácej prípravy na vyučovanie, ktorá v mnohých prípadoch absentuje. Okrem slabej prípravy na vyučovanie u niektorých žiakov absentuje aj nosenie si pomôcok na vyučovanie. Na lepšej úrovni by mohla byť aj kontrola žiakov rodičmi, ktorá je v množstve prípadoch slabá, resp. úplne chýba.

 

Podrobnosti o dosiahnutých výsledkoch žiakov - viď. zápisnica z klasifikačnej porady dňa 22.6.2020.

Žiaci, ktorí predmet neabsolvovali podľa vyššie uvedených kritérií, prinesú v auguste vypracované zadané portfólio a prebehne s nimi ešte pohovor.

               

Väčšia časť učiva bola odučená podľa TVVP vo všetkých predmetoch v rámci časových dotácií uvedených v učebných osnovách. Presúva sa:

7. ročník BIO - tematický celok: „Zdravie a život človeka“

8. ročník CHEM – tematický celok: „Soli kyslíkatých kyselín“

 

Návrhom členov PK je zhrnutie dištančných tém v nasledujúcom školskom roku 2020/2021 a overenie, či bola dištančná forma vzdelávania pre žiakov efektívna.

 

Vyhodnotenie písomných prác z MAT:

V prehľade sú uvedené priemerné známky z písomných prác v jednotlivých ročníkoch. So žiakmi bola urobená javová analýza.

 

 

5.A

5.B

6.ABC

7.ABC

8.AB

8.AC

9.AB

9.AC

Vstupná

písomná práca

 

2,42

3,44

63,4

Štvrťročná

písomná práca

39,4

3,00

50,8

2,39

56,5

60,1

Polročná písomná práca

73

3,74

55,3

3,65

53,6

59,5

 

5. ročník – Testovanie T5-2019

 

Základné údaje / Predmety

MAT

Počet testovaných žiakov školy

28

Priemerná úspešnosť školy (v %)

64,4

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %)

63,4

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %)

+1

 

9. ročník – Testovanie T9 - 2020 zrušené z dôvodu prerušeného vyučovania

 

Skúšobné E-Testovanie T5 - 2019 Matematika

Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 54,6%.

Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 61,2%.

 

Súťaže a aktivity počas školského roka 2019/2020:

·        Biologická olympiáda kat. C (2 úspešní riešitelia)

·        výstava Obri oceánov – 5. a 6. ročník (február 2020)

·        E-testovanie Matematika

·        upriamenie pozornosti na  významné dni napr.: Svetový deň vody - 22.3., Svetový deň vtáctva - 1.4., Deň Zeme - 22.4.

·        pomocou informačných násteniek na jednotlivých poschodiach sa žiaci dozvedali  informácie, ktoré pojednávali o význame separácie a recyklácie odpadu, prevencie proti drogám, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, fungovaní fotosyntézy.

 

Pripomienky:

     Bolo by vhodné zaheslovať počítače, na ktorých žiaci pracujú nielen počas vyučovacích hodín informatiky, proti inštalovaniu programov. Ak by bolo nutné nainštalovať do PC nejaký program, heslo by mali správca a učitelia informatiky. Zabránilo by sa tak svojvoľnému inštalovaniu programov žiakmi do PC.

     Vyčistiť/preinštalovať počítače počas letných prázdnin.

     Podľa potreby dokúpiť pomôcky a chemikálie do fyzikálno-chemickej učebne, stojan na nástenné mapy.

     Zakúpiť videomikroskop.

     Dokúpiť pomôcky do biologickej učebne podľa potreby.

     Meotar je súčasťou vyučovacieho procesu, preto prosíme zabezpečiť fólie a permanentné fixky.

     Dokúpiť farebné fixky a ostatný spotrebný materiál.

 

Východiská činnosti PK do budúceho školského roku:

·        Upraviť TVVP podľa inovovaného Štátneho a Školského vzdelávacieho programu a vyučovať podľa nich témy v jednotlivých ročníkoch.

·        Využívať  žiacke projekty a prezentácie  s prírodovednou tematikou v rámci medzipredmetových vzťahov aj na ostatných predmetoch.

·        Spracovať plán exkurzií podľa aktuálnej potreby a ponuky, exkurzie zosúladiť s ostatnými PK podľa časovej dotácie na jednotlivé predmety a ročníky.

·        Pokračovať v krúžkovej činnosti: Počítačový krúžok, Príprava na T9 – Matematika.

·        Zamerať sa na používanie metód podporujúcich rozvoj prírodovednej, finančnej gramotnosti.

·        Zapájať žiakov do rôznych prírodovedných súťaží podľa aktuálnej ponuky.                                                                                                                

Zapísala: Mgr. Lenka Pažitná

 

HODNOTIACA SPRÁVA PK VÝCHOVNÝCH PREDMETOV: 2019/2020

(výtvarná výchova, hudobná výchova, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova)

 

 Vedúci PK: Mgr. E. Bukovenová

Členovia PK:

Mgr. R. Fenclová, Mgr. M. Rovenský, Mgr. B. Benčič, Mgr. M. Ilčík, Mgr. H. Grófová

Hlavné úlohy plánu práce PK vychádzali z:

a)       POP = Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2019/2020 v súlade s ich odporúčaniami,

b)    ŠVP = Štátneho vzdelávacieho programu, inovovaného ŠVP,

c)     ŠvP =Školského vzdelávacieho programu,

d)    IŠvP = Inovovaného školského vzdelávacieho programu,

e)     PP = Plánu práce školy na školský rok 2019/2020,

f)      O = odporúčaniami pre jednotlivé predmety podľa a opatrení z predchádzajúceho školského roka 2018/2019

g)    VPŠ = Vnútorného poriadku školy.

 

     V šk. roku 2019/2020 vychádzali pedagógovia výchovných predmetov z POP MŠ SR, ŠVP, ŠvP, TVVP, PP, metodických príručiek pre dané predmety a z pokynov školy. 

Členovia PK výchov plánovali 3 stretnutia, ktoré mali využiť na konzultácie, postrehy, problémy, s ktorými sa stretávajú na hodinách, odstránenie nedostatkov, aby boli hodinyefektívne. Nakoľko v II. polroku šk. roka 2019/20 do prebiehajúceho školského roka vstúpila pandémia COVID - 19, vyučovanie z prezenčnej formy sa postupne pretransformovalo do elektronickej podoby a online vzdelávania (Edupage, Teams, e-mail, chat).

      Pokiaľ vzdelávanie prebiehalo prezenčnou formou na všetkých výchovných predmetoch sa venovala pozornosť dodržiavaniu ľudských práv podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv a práv dieťaťa, odsúdili sa všetky formy diskriminácie, rasizmu, intolerancie, homofóbie a umožnilo sa žiakom kultivovane vyjadriť svoj postoj.  Aktuálne problémy jednotlivých skupín sa konzultovali a riešili priebežne v spolupráci s triednym učiteľom, výchovným poradcom a vedením školy. Konštatujeme, že svoju úlohu zohráva aj pripravenosť / nepripravenosť na hodinu, odzrkadľuje sa to na dosiahnutých kompetenciách žiaka. Skupinové vyučovanie bolo uskutočnené v každom ročníku /do 10. marca 2020/ zamerané na kooperáciu jednotlivých žiakov a akceptáciu iného. Pracujeme v triedach, kde je väčšinou plný počet žiakov, preto práca so skupinami je náročná, pretože sa v triedach nachádzajú rôzne úrovne myslenia žiakov. Snažíme sa pomocou inklúzie dosahovať čo najlepšiu klímu v triedach. V každom kolektíve sa nenachádzajú len žiaci s poruchami učenia a správania sa, ale aj cudzinci. Preto sa skupinové vyučovanie javí ako správna cesta aj pre žiakov so špecifickými potrebami.

Dištančná forma výučby prebiehala v Bratislave od 10. marca 2020 a každý pedagóg pristúpil podľa špecifikácie predmetu k zadávaniu úloh. Cieľom zadávania úloh bolo, aby žiaci nestratili motiváciu a záujem o výchovné predmety. Využívali sme Edupage, Teams, Youtube, chat, sociálne siete, aplikácie, e-mailovú komunikáciu.

Výchovné predmety nedostali atribút dôležitosti počas dištančnej formy výučby a keďže nemohli byť naplnené ciele výchovných predmetov, pristúpili sme k miernejšiemu hodnoteniu s vyjadrením absolvoval (žiaci museli splniť aspoň dve/tri zadania) a pedagógovia výchovných predmetov mohli brať do úvahy aj známky získané prezenčnou formou.  Žiakom počas online vzdelávania mohli pribudnúť známky v predmete, ktoré mali len informatívny charakter, koľko úloh žiaci už splnili. Z pohľadu novej pandemickej situácie hodnotíme školský rok 2019/2020 náročne.  Interakcia žiak – učiteľ /učiteľ – žiak sa nedá plniť v online priestore.  Veríme, že chýbajúcu interakciu zastúpilo rodinné prostredie žiakov.  Žiak, ktorý mal sťažené podmienky na plnenie zadaní, to mal zohľadnené po dohode s vyučujúcim. Nakoľko boli splnené plány len čiastočne, myslíme si, že výchovné predmety majú aj naďalej svoju dôležitosť vo vzdelávacom procese.

VYV: absolvoval                                                                                                                                                                              Pracovné listy – Edupage, Prezentácie – PowerPioint, Webumenia, Pinterest

TÉMY ZADANÉ PRE VYV, DOSTUPNÉ K NAHLIADNUTIU V EDUPAGE:                                                            Tradícia a identita – ornament, Výtvarná kniha, Význam výtvarnej výchovy, Výtvarná biológia, Podnety fotografie, Land art, Ilustrácia, Farebná plocha

 

ETV/NBV:  absolvoval                                                                                                                                                                           Youtube – krátke animované filmy s výchovným charakterom

 

HUV: absolvoval

Hudobný kvíz – pre žiakov

Aplikácia:

PERFECT PIANO – obľúbená pieseň

CIRCLE – zistenia tónov jednotlivých piesní

 

OBN:  absolvoval                                                                                                                                                                                  TVVP pre ročníky 6., 7., 8. a 9. boli splnené. V občianskej náuke pre 6. ročník sa opäť objavili tematické celky rodina a škola, čo hodnotím veľmi pozitívne. Tešia sa u žiakov veľkej obľube. Chýba hlbšie rozpracovaná téma šikany, ktorú som zapracoval do plánov naprieč všetkými ročníkmi od 6. až po 9. Tiež som sa zameral na ľudské práva a slobody ako aj práva detí. Informácie som dopĺňal internetovými článkami a videami.

V II. polroku školského roka 2019/2020 som od marca vzhľadom na padnemickú situáciu učil cez online aplikácie Edupage a Teams. 

 Žiacky parlament, dochádzka žiakov a splnené aktivity viď. príloha.                                                                                                                             

    Ciele a opatrenia výchovných predmetov:

·        Odporúčame zachovať klasifikáciu v predmetoch VYV, HUV, OBN aj v budúcom školskom roku 2020/2021.

·        Známka stále zostáva motivačným prostriedkom pre žiakov.

·        Do výslednej známky má možnosť učiteľ zakomponovať aj povinnosť nosenia si pomôcok. Žiak bez pomôcok nemôžeme rozvíjať osobné a sociálne kompetencie a výslednú známku môže ovplyvniť táto skutočnosť – vedieme tak žiakov k samostatnému a k zodpovednému prístupu plnenia si svojich povinností.

·        Dôraz naďalej kladieme na snahu či prípravu a nie len na samotnú realizáciu, pričom využijeme pri hodnotení reflexívny dialóg (výsledok nie je dôležitý, ale pocit, ktorý žiak prežíval pri práci).

·        Nezabúdame pristupovať k žiakom podľa individuálnych potrieb, pochvalu využívame ako motivačný prostriedok a kladieme dôraz na snahu, nie na výsledné dielo.

·        Budeme opäť formatívne hodnotiť žiakov - toto hodnotenie je zamerané na podporu efektívneho učenia žiakov, je poskytnutá užitočná spätná väzba, zameriava sa na odhalenie chýb, nedostatkov v práci žiaka a žiakovi je ponúknutá rada, zameraná na zlepšenie budúceho výkonu.

·        Pokúsime sa poukazovať na dôležitosť výchovných predmetov v duchu humanizmu a patriotizmu, pričom nezabudneme na toleranciu a akceptáciu „iného“.

·        Pokračujeme v kooperácií s učiteľmi ostatných predmetov a tiež poukážeme na dôležitosť prevencie nelátkovej závislosti, ktorá je odvrátenou stranou dištančného vzdelávania.

·        Zotrvávame v aktuálnych témach rizikového sexuálneho správania veku primeraným spôsobom sa prevencia bude realizovať kontinuálne s BIO, ETV a TH.

·        Osvetou vštepujeme správne postoje, racionálny prístup a dôležitosť zdravého životného štýlu.

·        Zameriame sa aj na posilňovanie environmentálneho správania sa voči okolitému prostrediu.

·        Pokiaľ to situácia dovolí, pokúsime sa a objednať Planetárium, naplánovať ekovýlet a exkurziu.

 

Metodicko – odborný rast a vzdelávanie pedagógov:

Všetci členovia sa venovali pre skvalitnenie svojej práce samoštúdiu odbornej literatúry nielen pri prezenčnej forme, ale aj pri izolovanom dištančnom vzdelávaní. 

Stretnutie CPPPaP november 2019. Cudzinci - školenie – december 2019.

Spolupráca s integrovanými žiakmi:

Žiadny zo žiakov nemá diagnostikované poruchy ako dyspinxia, dyspraxia, dysmúzia a aj napriek tomu sa snažíme pristupovať k žiakom podľa individuálnych potrieb a využívame pochvalu ako motivačný prostriedok. Na hodinách pripisujeme dôraz na snahu a prístup  a nie len výsledné dielo.

 

Splnené aktivity počas prezenčnej formy vzdelávania:

·        Utečenci – workshop – 8. ročníky –september 2019

·        Plagát – skupinová práca 6.ABC - Pravidlá komunikácie – september

·        Kto je ďalší - premietanie filmu – 7.,8.,9. ročníky – Cinema City – september 2019

·        Medzi nami dievčatami – 6., 7., 8. ročník – október 2019

·        Zisťovanie interakcie v 6.ABC - CPPPaP na hodine výtvarnej výchovy- november 2019

·        Plagát - skupinová práca 9.AC – Naše potreby a želania - január

·        Umenie zblízka – január 2019 – uzávierka máj 2019 – preložené

·        Zelený svet – preložené – október 2020

·        SOV – „Permoníci“ – február 2020 - ďakujú za účasť

·        Obri oceánov – výstava Avion - 5.A, 5.B., 6.ABC (10 žiakov) – 28. február 2020

·        Prerušené vyučovanie -  od 10.3.2020

 

                                                                                                    Zapísala: Bukovenová                                                                           

 

 

HODNOTIACA SPRÁVA PK TŠV: 2019/2020

 

Úlohy ročného plánu PK

Splnené :

1.     Realizácia účelových cvičení: V školskom roku 2019/2020 sme absolvovali 1 ÚC

2.     Vytvorenie podmienok pre ďalšiu činnosť futbalovej prípravky NŠK

3.     Pokračovanie kurzu základného korčuľovania žiakov 1. stupňa (1 hodina týždenne)

-         Prerušené od 12.3.2020

4.     Pokračovanie hokejového krúžku (tréningu pre žiakov 1. stupňa (1 hodina týždenne)

-         Prerušené od 10.3.2020

5.     Športová príprava pohybových a koordinačných schopností pre žiakov 1. stupňa (2 hodiny týždenne)

6.     Športová príprava pohybových a koordinačných schopností pre žiakov 2. stupňa (2 hodiny týždenne)

7.     Zimná škola v prírode s výučbou lyžovania a snoubordingu: Novoť- Krušetnica pre žiakov 1. stupňa, termín:   7.1.2020 – 12.1.2020

8.     Lyžiarsky a snoubordingový výcvik: Novoť –Krušetnica pre žiakov 2. stupňa (žiaci 5., 6., 7., 8., a 9. ročníka), termín: 12.1.2020 – 17.1.2020

9.      Organizácia okresných kôl v súťažiach: florbal (chlapci) – obvodné kolo, cezpoľný beh (chlapci a dievčatá), futbal

10. Realizácia projektu Naučme sa korčuľovať a plávať

11. Realizácia projektu Futbal to je hra

12. Realizácia športového dňa MDD (1.6.2020) - zrušené

13. Realizácia športovej akcie – Deň Olympizmu 24. 6.2020

14. Testovanie pohybových predpokladov našich prvákov (1.A a 1.B) – október 2019

 

Nesplnené: Realizácia športového dňa MDD (1.6.2020) 

Vyučovanie TŠV

      Vyučovací predmet telesná a športová výchova sme v školskom roku 2019/2020 v súlade s uznesením Pedagogickej rady klasifikovali.

Počas školského roku 2019/2020 sme plnili časovo-tematické plány, vypracované v súlade s Učebnými osnovami z roku 1997 a všetkými zmenami školského zákona z roku 2008. Úspešnosť ich plnenia sa overovala podľa Pokynov na hodnotenie vzdelávacích štandardov z TŠV (r. 2004).

V tomto šk. roku sa na vyučovacom procese TŠV a SRL podieľali Dušan Noga, Michal Ilčík, Mário Rovenský, Miloš Smoleniak, Vladimír Čechovič, Ján Bician, Jana Gondová a Jozef Repka.

 Plánovaný obsah učiva sa nám podarilo naplniť len z časti. Dôvodom bolo zatvorenie škôl od 10.3.2020 na takmer 3 mesiace kvôli šíreniu koronavírusu.

Výučba na školách bola pozastavená, museli sme hľadať nové spôsoby výučby, pretože žiaci ostali doma. V krátkom čase sme spustili dištančné vzdelávanie prostredníctvom internetového portálu Microsoft teams a Edupage. Toto obdobie bolo pre každého z nás veľmi náročné, či už hovoríme o žiakoch, rodičoch alebo nás učiteľoch.

Predmety ako telesná výchova sú veľmi špecifické, vyžadujú si kontakt so žiakmi a nevyhnutnou súčasťou sú priestory, v ktorých prebieha výučba (ďalej náčinie, náradie ...).

Tieto kritéria sú naozaj opodstatnené. Sú to zároveň dôvody, prečo sme nemohli adekvátne naplniť ciele našich predmetov.

Napriek tomu sme pracovali a žiakom sme sprostredkovali rôzne formy výučby.

Formy a spôsoby dištančného vzdelávania telesnej výchovy a šport. prípravy pre žiakov:

-         Zasielanie súborov cvičení na doma -  týždenne (denne)

-         Zasielanie inštruktážnych videí s presným popisom a dávkovaním jednotlivých cvičení – týždenne (denne)

-         Zasielanie kvízov a dotazníkov z rôznych športových oblastí – týždenne (denne)

-         Vytváranie vedomostných testov zameraných na všeobecný prehľad z určitej šport. oblasti – týždenne

Zhrnutie: Myslím, že sme žiakom poskytli množstvo možností ako doma cvičiť. V skutočnosti ale to, či žiaci doma naozaj cvičili mohlo ovplyvniť veľa faktorov, pretože nie každý mal doma rovnaké podmienky. Naše príspevky predstavovali iba istú formu odporúčaní, čo by mohli žiaci robiť, aby tak kompenzovali čas strávený za počítačom, mobilom. 

Veríme, že takáto situácia sa už nezopakuje a budeme môcť učiť žiakov ako predtým.

Na konci šk. roku hodnotíme tieto predmety u všetkých žiakov rovnakým hodnotením, teda absolvoval.

 

Ako každý rok, pre deti boli najzaujímavejšie hodiny zamerané na športové hry (najmä futbal, florbal). U žiakov 8. a 9. ročníka bol zaradené TC s cvičením v posilňovni, pozitívna odozva bola aj v dievčenských skupinách. V tomto školskom roku sme do výučby TŠV zaradili cvičenia podporujúce nervovo-svalovú koordináciu, stolný tenis, frisbee ultimate, bedminton. V dievčenských skupinách sme zaradili aj netradičné hry (náčinie ako napr. ringo, indiacu, farebné športové šatky).

Počas šk. roku sme sa stretli aj s menším záujmom o TŠV. Žiaci sa menej tešili (zaujímali) o gymnastiku a atletiku, a to najmä na 2. stupni. Myslím si, že na 1. stupni mali žiaci záujem o všetky tematické celky, no aj tu prevládali spomínané športové hry (futbal, florbal).

     V ďalšom školskom roku sa budeme snažiť zaradiť do výučby TŠV a SRL nové netradičné športy, náčinia. Svoje úsilie sústredíme na to, aby sme vytvorili pozitívny vzťah k športovaniu, cvičeniu najmä u detí, ktoré sa nevenujú organizovanému športu. Všetci chceme, aby sa na hodiny TŠV a SRL tešili všetci žiaci bez výnimky. U žiakov budeme naďalej dôsledne kontrolovať nosenie cvičebného úboru.

Taktiež budeme žiakov upozorňovať, aby si vždy vyčistili obuv, ponožky od gumových guličiek pri odchode z futbalového ihriska.

Na výučbu sme počas školského roku využívali priestory veľkej telocvične, malej telocvične, posilňovňu a pohybovú telocvičňu.

Už druhý rok sme mohli naplno využívať aj vonkajšie priestory, veľké futbalové ihrisko s umelou trávou a taktiež atletickú dráhu s pieskovým doskočiskom pre skok do diaľky. V budúcom šk. roku budeme mať k dispozícii ešte futbalové ihrisko so živým trávnikom.

 

Športová príprava

V tomto školskom roku sme neotvorili žiadnu hokejovú ani futbalovú triedu piatakov. Spolupráca s HC Slovan Bratislava je ukončená. Na 1. stupni pokračuje u druhákov „futbalová prípravka„ , ku ktorej sa pripojili niektorí žiaci z prvého ročníka. V ďalšom šk. roku sa budeme snažiť vytvoriť ďalšiu športovú triedu.

Na prvom stupni mali žiaci šp. prípravu korčuľovania a plávania, využívali sme ľadovú plochu hokej. Štadióna Ondreja Nepelu a výukový bázen na Pasienkoch. Týmto športom sme sa venovali pravidelne každú stredu počas prvých dvoch vyuč. hodín. 

Športové krúžky

Aj v tomto šk. roku sme sa tešili veľkému záujmu žiakov o športové krúžky.

1.     stupeň

-         Futbalový krúžok - vedúci Ján Bician, asistent Jozef Repka

-         Florbalový krúžok – vedúci Jozef Repka, asistent Ján Bician

-         Ľadový hokej – vedúci Michal Ilčík a Miloš Smoleniak

-         Futbalový krúžok pre 1. a 2. ročník - vedúci Ján Bician

Aj tieto poobedňajšie aktivity však boli zrušené kvôli koronavírusu od 10. 3.2020.

 

Súťaže a umiestnenia

Súťaže organizované MČ Bratislava Nové Mesto:

V školskom roku 2019/2020 sme sa ako zvyčajne prihlásili na väčšinu športových súťaží organizovaných školami našej mestskej časti:

-         Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ

-         Florbal st. žiakov ZŠ

-         Prehadzovaná žiakov 1. stupňa ZŠ

-         Atletika žiakov 2. stupňa ZŠ

-         Mini atletika – Bavíme deti športom pre 1. stupeň ZŠ

-         Futbal McDonald Cup 1. a 2. stupeň

-         Futbal SFZ 2. stupeň chlapci a dievčatá

Vplyvom zatvorenia škôl a zrušeniu všetkých športových súťaží kvôli koronavírusu sme sa mohli zúčastniť len niektorých súťaží.

 

Najlepšie dosiahnuté výsledky v šk. roku 2019/2020

Názov súťaže

Okresné kolo

Futbal školský pohár SFZ 2. stupeň ch

1.miesto

Florbal SŽ chlapci

1.miesto – obvodné kolo

Miniatletika žiakov 1. Stupňa – Bavíme deti športom

3.miesto – ml. družstvo                        5. Miesto – st. družstvo

Cezpoľný beh SŽ d

2. miesto (družstvo)

Cezpoňý beh SŽ ch

2. miesto (družstvo)

 

 

 

Veľmi nás mrzí, že sme kvôli pandémii nemohli pokračovať v súťažiach. Väčšina z nich totiž mala začať práve v období, kedy sa aj na Slovensku rozšírilo toto ochorenie. Spomenúť môžem futbalovú súťaž McDOnald Cup, atletiku st. žiakov a žiačok alebo Florbalovú súťaž st. žiakov, kde sme mali po minuloročnom úspechu ambície zopakovať podobný výsledok.

 

Spolupráca s inými organizáciami

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

-         Organizácia okresných kôl vo florbale, cezpoľnom behu, futbale.

Spolupráca s MŠ (Materská škola )

Podávanie projektov so športovým zameraním

Podanie projektu cez výzvu ministerstva školstva SR na výmenu palubovky v telocvični.

-         Neúspešné

Realizácia projektov so športovým zameraním

1.     Futbal to je hra (Úrad vlády SR)

2.     Naučme sa korčuľovať a plávať

3.     Florbal pre všetkých

Školenia a vzdelávanie učiteľov TŠV

Repka, Noga, Ilčík, Rovenský – získavanie kreditov

Pozitíva v tomto šk. roku:

-         Využívanie vonkajšieho futbalového ihriska, atletickej dráhy s doskočiskom na skok do diaľky.

Doplnený inventár kabinetu TŠV

1.     Nový inventár: atletické náčinie a pomôcky – detská atletika, ďalšie časti mantinelov pre florbal, originál florbalové dresy s kraťasmi.

Návrhy:

1.     Zabezpečiť vonkajší skladový priestor/ miestnosť pre náradie a náčinie využívané na vonkajších ihriskách.

2.     Zveľadiť (opraviť) sklad TŠV vo veľkej telocvični – dokúpiť nové regály, skrine pre lepšie prerozdelenie náradia a náčinia.

Návrhy na investície do športových zariadení

Žiadať zriaďovateľa o finančnú dotáciu na rekonštrukciu školskej telocvične. Rekonštrukcia zahrňuje výmenu palubovej podlahy, dreveného obloženia a vymaľovania telocvične.

Žiadať zriaďovateľa o finančnú dotáciu na nákup techniky na údržbu futbalového ihriska s umelou trávou (traktor a hrabačka).

Žiadať zriaďovateľa o vytvorenie pracovného miesta na plný úväzok pre údržbu vonkajších plôch.

                                                                                                  Zapísal: Mgr. Jozef Repka

                                                                                                             Vedúci PK 

 

 

HODNOTIACA SPRÁVA MZ 1. – 4. ROČNÍK ZŠ: 2019/2020

 

Členovia MZ:

Zástupca riaditeľa: Mgr. Renáta Fenclová 

Vedúci MZ:             Mgr. Eva Rusnáčiková 

Členovia:                  Mgr. Jana Rychtárechová

                                   Mgr. Jana Barboríková

                                   PaeDdr.Barbora Oráčová, PhD

                                Mgr. Branislav Kmeť

                                Mgr. Jozef Repka

                                                                      

2.     Plnenie opatrení a plánu hlavných úloh:

            dôsledne sme dodržiavali učebné plány a učebné osnovy platné pre školský rok 2019/2020 pre všetky predmety, ŠVP a ŠkVP, pokyny POP na šk. rok 2019/2020 a vzdelávacie štandardy,

         aktívne sme využívali možnosť spolupráce so školskou pedagogičkou a psychológom,

         v celom edukačnom procese sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa ŠKV a ŠkVP,

         podporovali v rodičoch ochotu spolupracovať so školou, zapájali ich do organizovania akcií, na RZ a konzultáciách spoločne s rodičmi riešili výchovno-vzdelávacie nedostatky, ale aj úspechy žiakov,

         monitorovali sme sociálnu klímu v triedach, snažili sme sa vytvárať podmienky pre tvorivú a motivujúcu atmosféru,

         v rámci filmových a divadelných predstavení a iných kultúrnych podujatí sme žiakov viedli k slušnému a spôsobnému správaniu sa na kultúrnych podujatiach,

         výtvarné a estetické cítenie si žiaci rozvíjali prostredníctvom rôznych tematických výzdob v triedach a na našich chodbách,

         navštevovali sme divadelné predstavenia, využívame činnosť školskej čitárne a mestskej knižnice,

         venovali sme pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých predmetoch, kládli sme dôraz na čítanie s porozumením, formovali ich literárny vkus výberom vhodnej mimočítankovej literatúry a časopisov pre jednotlivé ročníky (Vrabček, Adamko, Slniečko, Fifík),

         využívali sme komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy (problémová metóda, projektová metóda, skupinové a kooperatívne vyučovanie),

         realizovali sme úlohy z prierezových tém: ENV, MV, MKV, OSR, OŽZ, DV, TP, FG a PZ v praktických činnostiach vo výchovno-vzdelávacom procese,

         realizovali sme rôzne formy aktivít zameraných na podporu rozvoja finančnej gramotnosti žiakov,

         v celom edukačnom procese sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa ŠKV a ŠkVP,

         aktívne sme chránili žiakov pred nežiadúcimi vplyvmi a prejavmi násilia, šikanovania, fyzického a psychického týrania, predchádzali všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a rasizmu,

         priebežne sme monitorovali správanie sa žiakov a zmeny bezodkladne riešili so zástupcami rodičov,

         využívali sme vo vyučovaní: informačné a komunikačné technológie, inovatívne metódy a formy práce, podporovali sme rozvoj kreativity, myšlienkových operácií, predstavivosti a vôľových vlastností,

         venovali sme pozornosť nadaným a talentovaným žiakom, ako aj slaboprospievajúcim, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, dodržiavali sme zásady ich hodnotenia a viedli potrebnú dokumentáciu,

         naďalej sme venovali zvýšenú pozornosť integrovaným žiakom, žiakom vyžadujúcich si osobitnú starostlivosť,

         sledovali sme inovácie v základných pedagogických dokumentoch a následne ich aplikovali do praxe,

         vo zvýšenej miere sme zapájali žiakov do pohybových aktivít rôznymi športovými súťažami v rámci školy, regiónu a kraja,

         matematické schopnosti žiakov sa rozvíjali v súťaži: Klokan, Pytagoriáda

         vytvárali sa podmienky pre žiakov na osvojenie si metód individuálneho štúdia, aktívneho prístupu nadobúdania poznatkov z príručiek, encyklopédií, kníh a internetu,

         láska k materinskému jazyku sa upevňovala zapájaním sa do súťaže Hviezdoslavov Kubín

         vyučujúci svedomito pripravovali žiakov na rôzne literárne, športové, výtvarné, hudobné a iné súťaže, ako aj na úspešné zvládnutie učiva daného ročníka,

         rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia,

         aktívne sme žiakov zapájali do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl, využívali sme integrované tématické vyučovanie pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa zdravia a Svetového dňa mlieka zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny,

         v rámci multikultúrnej výchovy sme využívali výročia a štátne sviatky na posilňovanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, národného povedomia,

         monitorovali sme úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávali ich dôslednú analýzu a v prípade zistených nedostatkov sme prijali opatrenia na ich odstránenie,

         rozvíjali sme pohybové schopnosti detí, motivovali deti a žiakov k pohybovej aktivite, dávali žiakom priestor na tvorivé aktivity,

         spolupracovali sme s učiteľmi MŠ pri prechode predškolákov do 1. ročníka

         Počas pandémie COVID – 19 sme využívali online vyučovanie pomocou programu Microsoft Teams a Edupage, pomocou ktorých sme naďalej mohli plniť výchovno-vzdelávacie ciele.

 

3.     Stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu:

Všetci vyučujúci 1. stupňa prebrali učivo vo všetkých predmetoch v súlade s tematicko výchovno – vzdelávacími plánmi, učebnými osnovami, štátnym vzdelávacím a školským programom ISCED 1 a rozvíjali u žiakov všetkých sedem kľúčových kompetencií. Pedagogickými skúsenosťami, aplikáciou nových poznatkov, zodpovedným prístupom k práci, variabilitou metód a foriem práce sa snažili, čo najefektívnejšie riadiť edukačný proces. Od marca boli hodiny odučené pomocou aplikácie Microsoft Teams. Učitelia sa snažili deťom vysvetliť učivo a zadávať úlohy pomocou online vyučovania. Žiaci pracovali a plnili úlohy podľa pokynov vyučujúceho, pripravovali si projekty na jednotlivé vyučovacie predmety. Tvorili krátke príbehy a básničky, prezentovali poznatky získané samoštúdiom.

 

4.     Plnenie plánu a úloh MZ:

V tomto školskom roku sme mali 4 zasadnutia MZ, plán činnosti MZ sa dôsledne dodržiaval.

Na 1. zasadnutí bol schválený plán práce, doplnené a skompletizované tematické výchovno – vzdelávacie plány. Boli rozdelené úlohy jednotlivým členom MZ a navrhnuté akcie pre žiakov. 

Na 2. zasadnutí boli prediskutované výchovno – vzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok, aktuálne problémy tried. Učitelia 1. ročníka nás informovali o adaptácii svojich žiakov v škole.

Na 3. zasadnutí sme zhodnotili výsledky za prvý polrok, príprava na online vyučovanie počas pandémie COVID – 19.

Na 4. zasadnutí sme riešili výchovno – vzdelávacie problémy jednotlivých tried, zhodnotili sme online vyučovanie počas jednotlivých mesiacov marec - máj, objednali sme učebný material, dohodli san a učebniciach a PZ k ďalšiemu školskému roku.

5.     Školské a mimoškolské aktivity:

 

         Športové aktivity v škole a mimo školy

         Tenis s Dominikou Cibuľkovou

         Návšteva mestskej knižnice a školskej čitárne

         Súťaž v prednese v anglickom jazyku

         Beseda s autorom detskej knihy – Martin Daniš “O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády”

         Po stopách zvierat – Program Mestských lesov Bratislava na Železnej Studienke

         Návšteva Bibiany – interaktívna výstava a tvorivé dielne “O šperku – tvorba vlastného šperku”

         Halloweenska party – ŠKD

         Exkurzia v SNG – interaktívna výstava “Od slova do slova”

         Návšteva Bratislavského bábkového divadla “Malá morská panna “

         Projektový deň – inklúzia cudzincov – “Vinočné tradície u nás a vo svete”

         Zimná ŠvP s lyžiarskym a snouboardovým kurzom

         Návšteva Bratislavského bábkového divadla “Snehová kráľovná “

         Vianočná pošta pre seniorov

         Projekt – Ochrana lesov pred požiarmi

         Projekt – Deň Zeme – sadenie rastlín, úprava areálu

         Hviezdoslavov Kubín

         Návšteva knižnice – Kutuzovova ulica “Interaktívne čítanie”

         Pytagoriáda

         Matematický klokan

         Prírodovedné museum – Slnečná sústava a jej planéty

 

6.     Hospitačná činnosť:

Kontrolná a hospitačná činnosť bola zameraná na plnenie základných povinností učiteľa a triedneho učiteľa, dodržiavanie školského poriadku a pracovných náplní, úroveň a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, úroveň a výsledky výchovy mimo vyučovania, dodržiavanie detských práv, dodržiavanie základných pravidiel BOZ a PO, pedagogická dokumentácia triedneho učiteľa a vychovávateľa.

 

7.     Finančná a čitateľská gramotnosť:

Čitateľskú a finančnú gramotnosť sme implementovali do všetkých predmetov na 1. stupni, s dôrazom na:

ČIG - Precvičovanie komunikačných zručností v modelových situáciách

         Verbálne a neverbálne vyjadrenie emocionálneho zážitku z textu

         Tvorivé čítanie – reprodukcia textu, charakteristika postáv

         Interpretovanie a integrovanie daných informácií

         Rozpoznať a používať rôzne organizačné prvky k textu na vyhľadávanie a identifikáciu relevantnej informácie.

         Logicky spájať informácie z celého textu s cieľom určiť postupnosť aktivít.

FIG - Uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné údaje dostať k nepovolaným osobám.

         Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť.

   Vysvetliť, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí.

         Navrhnúť spôsoby riešenia finančných situácií, v ktorých sa stretneme s klamstvom, podvodom, nečestným správaním.

Žiaci sa hravou formou dotkli tejto tematiky, no napriek snahe tvoriť pracovné listy a modelové situácie k danej problematike vnímame ako učitelia problémy pri riešení každodenných životných situácií.

 

8.     Opatrenia k novému školskému roku:

Slovenský jazyk a literatúra:

·        dbať na dôsledné osvojenie pravopisu

·        neustále zlepšovať čitateľskú zručnosť a komunikatívnosť žiakov  využívaním aj mimočítankovej literatúry, besedami, zážitkovým čítaním v školskej čitárni, tvorbou referátov a projektov.                                             

·        rozvoj rečových zručností v ústnej i písomnej forme

·        zapojenie žiakov do literárnych súťaží

·        zlepšenie grafického prejavu

Anglický jazyk:

·        príprava žiakov na súťaž v prednes – poézia a próza

·        zapojenie žiakov do projektov

·        pomôcť žiakom osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávania sa

Matematika

·        venovať pozornosť talentovaným a nadaným žiakom a zapájať ich do matematických súťaží

·        na vyučovacích hodinách riešiť divergentné úlohy s cieľom ďaľšieho rozvíjania logického myslenia

·        v geometrii dbať na presnosť pri rysovaní a správnom označovaní geometrických útvarov, dôsledne dbať na to, aby žiaci pri rysovaní používali ostrú ceruzku

Vlastiveda

·        vedieť sa orientovať na mape

·        vedieť samostatne pracovať s učebnicou, PZ a mapou

·        naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu pri ústnych odpovediach

·        poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať ich národné cítenie a lásku k vlasti

Prvouka/ Prírodoveda

·        v praktických činnostiach naučiť žiakov uplatňovať metódy porovnávania, analýzy a syntézy, zovšeobecnenia, analógie, indukcie a dedukcie, ako i základným metódam a spôsobom skúmania skutočností

Na všetkých predmetoch:

         pre zlepšenie správania zaraďovať do vyuč. procesu vých. programy, spolupracovať  

      so šk. psychologičkou, špec. pedagogičkou a rodinou        

         viesť žiakov k sebahodnoteniu

         vzájomnou komunikáciou s rodičmi vplývať na odstránenie nedostatočnej prípravy

      a kontroly na vyučovanie

         na hodinách ešte vo väčšej miere využívať didaktickú techniku, IKT, dostupné

      pomôcky a doplnkovú literatúru

         väčšia spolupráca s pedagógmi slovenského jazyka a matematiky, jednotne sa

      dohodnúť na učive, ktoré by mali mať zvládnuté do 5. ročníka                                                                                

         individuálny prístup k žiakom, spolupráca s rodičmi pri riešení výchovno-

      vzdelávacích problémov

         zlepšenie domácej prípravy, systematické precvičovanie učiva, viesť žiakov

      k disciplíne, sebahodnoteniu a zodpovednosti

 

9. Silné, slabé stránky školy a potreby na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Silné stránky školy:

         Rýchla komunikácia s rodičmi pomocou EduPage a následná spolupráca s nimi.

         Zručnosť učiteľov v používaní program Microsoft Teams (online vyučovanie).

         Flexibilní a kvalifikovaní učitelia s veľkým apetítom naučiť žiakov nové veci.

         Dni otvorených hodín pre predškolákov a rodičov s deťmi.

         Spolupráca s MŠ a ŠKD.

         Podporujeme zdravý životný štýl pomocou športovej aktivity žiakov.

         Dosahovanie výborných výsledkov žiakov v športových súťažiach.

         Doplnenie nových knižných titulov v školskej čitárni.

         Inklúzia cudzincov do školského prostredia.

         Vybudovaný športový areál a detské ihriská pre šport, hry a oddych.

         Prítomnosť školského psychológa a špeciálneho pedagóga.

Slabé stránky školy

·        Zlepšenie digitalizácie tried -  interaktívna tabuľa, dataprojektor.

 

                                                 Zapísala: Vedúca MZ: Mgr. Eva Rusnáčiková                       

 

 

                                   HODNOTIACA SPRÁVA MZ  ŠKD: 2019/2020

                                                      

Prítomné osoby:

·        Za vedenie školy zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Renáta Fenclová

·        Petra Zemancová – koordinátorka – ŠKD

·        Mgr. Ján Repka

·        Mgr. Ľuba Lednárová

·        Mgr. Ján Bicián

·        Mgr. Jana Barboríkova

·        Mgr. Jana Poništová

Program :

·        Kontrola uznesení

·        Vyhodnotenie činností v ŠKD za rok 2019/2020

·        Uznesenie – Diskusia

 

 V školskom roku 2019/2020 pracovali v ŠKD 4 vychovávateľky a 2 vychovávatelia pod vedením vedúcej vychovávateľky Petry Zemancovej.

V 1.B oddelení bolo 18 detí, viedla vychovávateľka Zemancová

V 1.A oddelení bolo 17 detí, viedla vychovávateľka Lednárová

V 2. oddelení bolo 26 detí, viedol vychovávateľ Repka

V 3. oddelení bolo 22 detí, viedol vychovávateľ Bicián

V 4. oddelení bolo 20 detí, viedla vychovávateľka v 1. polroku Fenclová, v 2. polroku Poništová

      Do školského klubu bolo prihlásených na školský rok 2019/2020 - 103 žiakov. V priebehu II. polroka sa odhlásilo 7 žiakov, väčšina z dôvodu zvládnutia samostatného odchodu domov.

     Všetci vychovávatelia dodržiavali plán práce, ktorý vychádzal z požiadaviek tematického plánu práce ŠKD.

     Uznesenia boli splnené a plnené priebežne podľa plánovaných akcií pre školský klub detí Nové Mesto. Zúčastnili sme sa všetkých plánovaných akcií našej školy, aj akcií organizovaných miestnym úradom mestskej časti Nové Mesto. Pravidelne sa obmieňali výstavy prác žiakov z ŠKD na prízemí a 2. poschodí (1. stupeň).

      V školskom roku 2019/2020 bolo vytvorených 4 oddelení ŠKD. V oddeleniach 1, 2, 3, 4 pracovali s deťmi vychovávatelia bez zmeny pozícii. V 5. oddelení sa pozície vychovávateľov menili z dôvodu nástupu vychovávateľky po materskej dovolenke. Vychovávatelia si počas celého školského roka vymieňali svoje skúsenosti, pomáhali si navzájom, rozširovali si svoje vedomosti študovaním odbornej literatúry a úzko spolupracovali s triednymi učiteľmi a rodičmi.

V oddeleniach 3, 4 a 5 v ŠKD stále dominuje prevaha chlapcov, k čomu sú prispôsobené aj činnosti v ŠKD.

Jednotlivé oblasti výchovy boli aplikované v odpočinkovo – relaxačnej činnosti, záujmovej činnosti a v činnosti príprava na vyučovanie. Väčší dôraz sme kládli na relaxačnú, odpočinkovú činnosť žiakov, hlavne na pobyt vonku, na školskom ihrisku, keďže deti navštevovali aj rôzne krúžky:

a) Počítačový – p. uč. Pažitná, p. uč. Benčič

b) Futbalový – p. uč. Bicián

c) Hokejový – p. uč. Ilčík, p. uč. Smoleniak

d) Tvorivé dielne – p. uč. Zemancová

e) Florbalový –  p. uč. Repka

f) Nemeckého jazyka – p. uč. Barboríková

     Nakoľko prevažná časť detí navštevuje športové kluby, volili sme skôr ľubovoľný výber hier, podľa záujmu žiakov, najčastejšie mini futbal (malá vyhradená časť na detskom ihrisku), naháňačky, florbal, prehadzovaná, vybíjaná, bedminton, frizbee. Snažili sme sa, aby žiaci mali dostatok pohybu na čerstvom vzduchu.

     V každom oddelení si deti počas celého roka precvičovali motoriku strihaním, obkresľovaním, zhotovovaním rôznych darčekov, výtvarných prác. Práce detí boli vystavované v triedach a na chodbách. Tak boli deti zároveň motivované k vyhotoveniu ďalších prác. Nadobudnuté zručnosti sme úspešne uplatnili v plánovaných aktivitách mestskej časti Nové Mesto:

-         Tvorivé dielne (darček pre prváka) – Petra Zemancová

Naša účasť a snaženie, tvorivosť detí školského klubu bola ocenená 1. miestom.

Príprava detí spočívala v písaní domácich úloh, precvičovaní učiva a taktiež čitateľskom kútiku. Deti veľmi pekne spolupracovali hlavne v 1. oddieli nosenia si knižiek, ktoré ich bavia a naozaj boli veľmi zaujímavé.

V tomto školskom roku 2019/2020, sme sa zúčastnili len jednej akcie z plánovaných akcií pre školský klub organizované mestskou časťou z dôvodu celoplošnej infekčnej choroby COVID - 19

·        Výroba masky - MÚ Nové Mesto –organizované na ZŠ s MŠ Za Kasárňou

 

Uznesenia:

           V tomto roku ŠKD sme sa opakovane zamerali na:

·        Spoluprácu s rodičmi, triednymi učiteľmi a žiakmi

·        Dodržiavať režim a disciplínu u detí

·        Rozvíjať tvorivosť a zručností detí

·        Dodržiavať kultúru – hygienické návyky detí

·        Zábavno –  poznávaciu činnosti detí

Aj v našej ŠKD je potrebné hľadať nové formy práce, ktoré budú zodpovedať súčasnej úrovni poznania detí, a tak výraznejšie prezentovať popoludňajšie činnosti detí v ŠKD.

Zároveň sa zamerať vo výchovno -  vzdelávacej činnosti na:

·        uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania

·        orientovať pedagogický prístup na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov medzi rovesníkmi

·        rozvíjanie prosociálneho správania žiakov

·        skvalitňovať prácu v ŠKD a spoluprácu s rodičmi

·        dbať na estetiku, hygienu a bezpečnosť v ŠKD

·        vo výtvarných a športových záujmových útvaroch deti motivovať k radostnému a spokojnému pobytu v ŠKD

·        Vybudovanie skladových priestorov pre ŠKD na pobyt vonku a v priestoroch klubovne ŠKD

Činnosť školskom klube v školskom roku 2019/2020 hodnotím kladne.

 

                                                                                      Zapísala: Petra Zemancová

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Na škole máme veľa šikovných detí, ktoré dosahujú výborné výsledky v športe, aj vo vyučovaní. No je ich čoraz menej. Je to preto, lebo v spoločnosti klesá záujem o šport. Aj my "zápasíme" s nedostatkom talentovaných žiakov, a preto prijímame takmer všetkých žiakov, ktorí prejavia záujem študovať na našej základnej škole. V dôsledku toho klesá vedomostná úroveň školy. Chceme, aby sa zlepšil prospech žiakov. Individuálne pristupujeme ku každému žiakovi, ponúkame doučovanie, spolupracujeme s rodičmi. Máme záujem zvýšiť naplnenosť tried a zvýšiť tak celkový počet žiakov školy. V poslednom období vzrástol záujem cudzincov (z Ruska, Ukrajiny, Iránu....) o štúdium na našej škole.

Chceme prispieť k zlepšeniu a ochrane životného prostredia zbieraním a triedením odpadu, ktorého škola vyprodukuje veľké množstvo. Darí sa nám to len z časti, nie vo všetkých triedach. Niektoré triedy chodia zbierať odpad a čistiť studničky na bratislavskú Kolibu. V tomto budeme pokračovať aj v budúcnosti.


Najvýznamnejšie úspechy školy:

Futbal: školský pohár SFZ 2. stupeň chlapci sme v okresnom kole skončili na 1. mieste; Florbal: SŽ chlapci – víťazi obvodného kola, Miniatletika: 1. stupeň – 3. a 5. miesto v okresnom kole; Cezpoľný beh: SŽ družstvo dievčat aj chlapcov - 2. miesto v okresnom kole.

 

Východiská pre budúci školský rok: Pokračovať v rekonštrukcii telocvične. Zavádzať nové metódy do vyučovacieho procesu, projektové vyučovanie, blokové vyučovanie, skupinové vyučovanie. Doplniť knižný fond, ktorý sčasti už bol doplnený o krásnu detskú beletriu. Zachovať delenie na skupiny informatiky a cudzích jazykov s max. počtom 15 žiakov. Doplniť spotrebný materiál a edukačné DVD do kabinetov. Podporovať a rozvíjať aj nešportovú krúžkovú činnosť. Zabezpečiť bezproblémový prechod detí z MŠ do 1. ročníka a z prvého stupňa na druhý.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Žiaci končiaci našu školu sú všetci prijatí na gymnáziá alebo stredné školy. Väčšina žiakov pokračuje v štúdiu na športových gymnáziách a tiež na školách technického, či ekonomického zamerania.

Veľa našich žiakov sa uplatňuje v extraligových a prvoligových kluboch na Slovensku i v zahraničí (Anglicko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Rusko, Česko) v ľadovom hokeji, futbale, krasokorčuľovaní, bejzbale, tenise. Z profesionálnych športovcov sa stávajú tréneri, managéri a telovýchovní pracovníci. Dobré uplatnenie v živote majú aj žiaci, ktorí sa športu nevenovali na klubovej úrovni, ale športovali pre svoj dobrý pocit.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Sme škola, ktorá vo svojom školskom vzdelávacom programe presadzuje a podporuje šport. Či je to futbal, hokej, všeobecná športová príprava alebo individuálne športy ako krasokorčuľovanie, tenis a iné. Preto naše psychohygienické podmienky sú iné ako na bežných školách. Žiakom - športovcom musíme zabezpečiť pravidelné trénovanie a do výchovno - vzdelávacieho procesu zaradiť aj ostatrné predmety. Dotýka sa to všetkých tried.

Prvá vyučovacia hodina sa začína o 8,20 hod.. Po 2. vyučovacej hodine máme 10 minútovú prestávku, po tretej hodine 20 minútovú veľkú (desiatovú) prestávku. Psychohygienu sa snažíme dodržiavať aj počas 25 minútovej obedňajšej prestávky. Obedy sa vydávajú od 11,30 do 14,00 hod. Tréningový proces je v čase pred hlavným vyučovaním tesne po jeho skončení a žiaci sa musia vrátiť do školy. Žiaci - hokejisti trénujú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v blízkosti školy. Aj napriek tomu, v dôsledku predpísaného počtu vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky a doporučených tréningových jednotiek musia mať vyučovanie aj popoludní 7. vyučovacie hodiny alebo nulté vyučovacie hodiny, ktoré začínajú o 7,30. Popoludňajšie vyučovanie sa začína o14,00 hod. a končí 15,35. Aby sme žiakov po náročnom tréningu nezaťažovali zaraďujeme do výchovno - vzdelávacieho procesu výchovné predmety popoludní. Tomuto režimu sa musia prispôsobiť všetky triedy. Problém je však v tom, že majú voľné hodiny. Aby žiaci nemuseli čakať vonku (v prípade nepriaznivého počasia a tí, čo sa nestravujú), zabezpečili sme im pedagogický dozor.

Žiakov vedieme k správnym hygienickým návykom na telesnej a športovej príprave, učíme ich správnemu stolovaniu a zabezpečujeme im pitný režim. Podporujeme u detí aj duševné zdravie. Problémy nám pomáhajú riešiť psychologičky. Každý rok zabezpečujeme žiakom odborné prednášky o zdravom životnom štýle, ochrane zdravia a prírody.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Florbalový krúžok 1. stupeň342Mgr. Jozef Repka (Ján Bician)
Florbalový krúžok 2. stupeň41 Mgr. Michal Ilčík
Futbalový krúžok 1. stupeň452Mgr. Ján Bician (Jozef Repka)
Futbalový krúžok NMŠK27 Mgr. Miloš Smoleniak
Krúžok ľadového hokeja 1. stupeň19 Mgr. Michal Ilčík
Krúžok nemeckého jazyka252Mgr. Jana Barboríková
Krúžok slovenského jazyka16 Mgr. Zuzana Rišiaňová
Počítačový krúžok 1. stupeň312Mgr. Lenka Pažitná (Branislav Benčič)
Počítačový krúžok 2. stupeň18 Mgr. Branislav Benčič
Príprava na T9362Mgr. Jana Zemániková (Vladimír Čechovič)
Slávia UK volejbal dievčatá36 Mgr. Miloš Smoleniak
Slávia UK volejbal chlapci21 Mgr. Miloš Smoleniak
ŠKD 1.A17 Mgr. Ľuba Lednárová
ŠKD 1.B17 Petra Zemancová
ŠKD 2.A24 Mgr. Jozef Repka
ŠKD 3.A22 Mgr. Ján Bician
ŠKD 4.A, 5.A, 5.B16 Mgr. Renáta Fenclová
Tvorítko 1. stupeň252Petra Zemancová
Výtvarný krúžok 2. stupeň20 Mgr. Eva Bukovenová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola pravidelne spolupracuje s rodičmi. Na škole pracuje poradný orgán Rada rodičov, v ktorom sú zastúpení rodičia z jednotlivých ročníkov a tried. Sú volení rodičmi vždy na začiatku školského roka. Rada rodičov sa stretáva štvrťročne. Rodičia sa zaujímajú o prácu detí, väčšina pravidelne navštevuje školu, zúčastňuje sa triednych aktívov (3-4 krát ročne). Majú možnosť konzultovať s vyučujúcimi nielen formou ústnej komunikácie, ale aj formou mailov. Každý rodič má prístup k elektronickej žiackej knižke, ktorú rodičia ocenili a vyhovuje im. Väčšie problémy robia škole rodičia, ktorí nejavia záujem o svoje deti, a problémy riešia až po vyzvaní riaditeľom školy. Komunikácia s rodičmi je potrebná a pomáha triednemu učiteľovi v jeho práci. Zo strany učiteľov je tu ochota pomáhať žiakom, doučiť ich chýbajúce učivo a riešiť problémy v učení i správaní.

Rodičia sa zaujímajú o zlepšenie podmienok a finančné zabezpečenie vyučovacieho procesu a celého fungovania a chodu školy. Z finančného rodičovského príspevku ZRŠ prispievajú škole finananciami na súťaže, učebné pomôcky, na pomôcky a hry do ŠKD, školy v prírode, lyžiarske kurzy, sústredenia a pod.

Na škole pôsobí Rada školy, jej zloženie je stanovené zákonom (viď tabuľka Rada školy str. 1). Činnosť školskej rady zabezpečuje štatút Rady. Rada školy sa pravidelne stretáva.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s MČ Bratislava - Nové Mesto

Spolupráca s MČ bola po celý školský rok na dobrej úrovni. Pozitívne hodnotíme finančnú dotáciu sociálne slabším rodinám MČ. Škola bola spoluorganizátorom viacerých športových súťaží (futbal, florbal...). Absolvovali sme výchovné koncerty a filmové predstavenia, ktoré organizovala mestská časť. Spolupracovali sme aj s mestskou knižnicou.

Pravidelne spolupracujeme aj s Centrom psychologickej a pedagogickej prevencie na Vajnorskej ul. v Bratislave. Psychologičky p. Pirmanová a p. Lednická nám pomáhajú pri práci s deťmi so sociálne slabšieho prostredia, ale aj so žiakmi s poruchami správania a učenia.

Spolupracujeme so športovým gymnáziom na Ostredkovej ulici, s FTVŠ UK v Bratislave, Národným športovým centrom, Slovenským olympijským výborom, Múzeom telesnej kultúry, UNICEFom, Ligou proti rakovine, Protidrogovým fondom, Okresným riaditeľstvom policajného zboru, Metodickým centrom MB, športovými zväzmi: SZĽH,SFZ, SBF, športovými klubmi HC Slovan Bratislava, ŠK Slovan Bratislava a Novomestským športovým klubom.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 23. augusta 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24. augusta 2020