Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Adresa školyKalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Telefón+421 2 44637274
E-mailriaditel@skolakalina.sk
WWW stránkaskolakalina.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľDušan Noga   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 426

Počet tried: 21

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried43421221221
počet žiakov886585322537323042436
z toho ŠVVP3 143652933
z toho v ŠKD473522215    130

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJ2AJnAJrAjšAJBIOcvSjDEJETVnFrjFYZGEGHUVCHEIFV
1.A1           1  
1.B1           1  
1.C1           1  
2.A1,05           1  
2.B1           1,18  
3.A1,45           1  
3.B2           1,19  
4.A1,81           1,38  
4.B1,53           1  
5.A1,78    1,7 2,22   1,171,04  
6.A2    1,88 1,88  1,631,631,31  
6.B2    2,08 1,85  1,621,461,15  
7.AB2,6    1,87 2,07  1,671,61,22,2 
7.AC2,29    2,14 2,29  1,861,711,432,29 
8.ABC2,57    2,39 2,43  2,041,891,462,43 
9.AB2,41    2,29 2,41  2,411,82 2,47 
9.AC2,29    2,53 2,18  2,351,59 2,35 
MŠ lienky               
MŠ motýliky               
MŠ včielky               
MŠ sovičky               

TriedaINFkfkhkľhMATNBVNEJ2NJnNJrNjOBNOVPVCPrPDA
1.A    1          
1.B    1,06          
1.C    1,18          
2.A    1,26          
2.B    1,47          
3.A1   1,3       1 1,5
3.B1,19   2,06       1,06 1,5
4.A1   2,56       1 2
4.B1   2       1 1,67
5.A1   1,83          
6.A1   2,25  1,5  1,56    
6.B1,08   2  1,17  1,62    
7.AB1   2,33  1,22  1,53    
7.AC1,43   2,57  2,2  1,71    
8.ABC1,25   2,89  2,15  1,89    
9.AB    2,29  2,23  1,88    
9.AC    2,88  2  1,88    
MŠ lienky               
MŠ motýliky               
MŠ včielky               
MŠ sovičky               

TriedaPVPPRVrFyrPrrSjrZRSF2RJnRjrRjSVLSJLnSjSPRSEE
1.A 1         1 1 
1.B 1         1 1 
1.C 1         1,12 1 
2.A 1,05         1,32 1 
2.B 1,29         1,47 1 
3.A           2 1,09 
3.B           2,06 1 
4.A           2,19 1,19 
4.B           2 1 
5.A           2,17 1,04 
6.A       1,67   2,63 1,06 
6.B       2   2,62 1 
7.AB       2,6   2,47 1,2 
7.AC       2   2,86 1 
8.ABC       2,17   2,29 1 
9.AB       1   2,71 1,12 
9.AC       2   2,47 1 
MŠ lienky               
MŠ motýliky               
MŠ včielky               
MŠ sovičky               

TriedašIVSRLnŠPSPFSPLHTchVTHDTSVTEVTHVLAVUMVYVZSPZ
1.A       1    1  
1.B 1     1    1  
1.C 1     1    1  
2.A       1    1  
2.B       1    1  
3.A       1,1  1,5 1  
3.B       1  1,63 1,06  
4.A 1,13     1,13  2,19 1  
4.B       1  2,07 1  
5.A 1 1  11    1,13  
6.A 1 1  11    1,5  
6.B 1 1  11    1,23  
7.AB 1 1,38  1,131    1,07  
7.AC 1 1,5  11    1,5  
8.ABC 1,13 1  11,07    1,5  
9.AB 1 1,31  1,121    1,53  
9.AC 1    11,12    1,41  
MŠ lienky               
MŠ motýliky               
MŠ včielky               
MŠ sovičky               

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A161600
1.B181800
1.C181800
2.A191900
2.B181800
3.A131300
3.B161420
4.A161600
4.B151500
5.A242400
6.A171520
6.B141400
7.AB151411
7.AC151500
8.ABC292810
9.AB201910
9.AC171700
MŠ lienky210021
MŠ motýliky210021
MŠ včielky110020
MŠ sovičky170021

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A16139090,06139090,0600,00
1.B1884146,7284146,7200,00
1.C18109762,96109762,9600,00
2.A19140974,16140974,1600,00
2.B18110464,94110464,9400,00
3.A131234112,18109599,5513912,64
3.B16138089,02137588,7150,31
4.A16137485,88109368,3128117,56
4.B1596464,2796464,2700,00
5.A24165571,96164171,35140,61
6.A172256141,002228139,25281,75
6.B141545114,821423105,431229,38
7.AB15102568,3399466,27312,07
7.AC151637116,931630116,4370,50
8.ABC293524127,413523127,3710,04
9.AB203121183,593054179,65673,94
9.AC171770104,121731101,82392,29
MŠ lienky2100,0000,0000,00
MŠ motýliky2100,0000,0000,00
MŠ včielky1100,0000,0000,00
MŠ sovičky1700,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku43421221221
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Florbalový krúžok 1. stupeň 30 Mgr. Jozef Repka
Florbalový krúžok 2. stupeň37 Mgr. Vladimír Čechovič
Futbalový krúžok 1. stupeň32 Mgr. Ján Bician
Futbalový krúžok NMŠK21 Mgr. Miloš Smoleniak
Krúžok ľadového hokeja 1. stupeň25 Mgr. Miloš Smoleniak
Krúžok nemeckého jazyka27 Mgr. Jana Barboríková
Krúžok slovenského jazyka pre cudzincov ( 4. - 9. roč.)12 Mgr. Zuzana Rišiaňová
Počítačový krúžok 1. stupeň45 Mgr. Lenka Pažitná
Počítačový krúžok 2. stupeň20 Mgr. Branislav Benčič
Príprava na T5 SJL, MAT0 Mgr. Jana Zemániková
Príprava na T9 SJL, MAT26 Mgr. Vladimír Čechovič
ŠKD 3.A, 3.B21 Mgr. Ján Bician
ŠKD 1.A, 1.C20 Mgr. Denisa Kičková
ŠKD 1.B, 1.C25 Petra Zemancová
ŠKD 2.A, 2.B35 Mgr. Ľuba Lednárová
ŠKD 4.A, 4.B, 5.A17 Mgr. Jozef Repka
Tvorítko 1. stupeň30 Petra Zemancová
Volejbal dievčatá8 Mgr. Miloš Smoleniak
Volejbal Slávia dievčatá46 Mgr. Miloš Smoleniak
Volejbal Slávia chlapci32 Mgr. Miloš Smoleniak
Výtvarný krúžok 2. stupeň28 Mgr. Eva Bukovenová

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 26. júla 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: