Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, ul.Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Adresa školyul. Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Telefón+421 4463 7274
E-mailskolakalina@skolakalina.sk
WWW stránkawww.skolakalina.sk
Riaditeľ školyDušan Noga
E-mail riaditeľriaditel@skolakalina.sk
ZriaďovateľMČ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľNoga Dušan 02/44 63 72 740903 889 363riaditel@skolakalina.sk
Zástupkyňa riaditeľa školyMgr. Fenclová Renáta  0949 187 773r.fenclova@skolakalina.sk
Výchovný poradca a zástupca riaditeľa pre šport a mimoškolskú činnosťMgr. Smoleniak Miloš  0911 978 881m.smoleniak@skolakalina.sk
Zástupkyňa riaditeľa pre materskú školuMgr. Marková Marta  m.markova@skolakalina.sk
Vedúca školského stravovaniaHavránková Jana02/44 37 28 30 j.havrankova@skolakalina.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoTel. kontaktE-mail
predsedaGrznár Vladimír vladimirgrznar@gmail.com
pedagogickí zamestnanciMgr. Ilčík Michal m.ilcik@skolakalina.sk
 Mgr. Rusnáčiková Eva e.rusnacikova@skolakalina.sk
 Ľubica Homolová l.homolova@skolakalina.sk
    
ostatní zamestnanciHavránková Jana j.havrankova@skolakalina.sk
    
zástupcovia rodičovKováčiková - Javorková Mária zlazena37@gmail.com
 Dubeňová Miroslava dubenova@gmail.com
    
zástupca zriaďovateľaIng. Augustinič Katarína katarina.augustinic@gmail.com
 Bc. Filipovič Branislav brano@filipovic.ba
 Mgr. Mikuš Vladimír mikusvladimir@gmail.com
 Mgr. Mašátová Haliaková Marianna marianna.masatova@gmail.com

Poradné orgány školy

Názov Predseda, koordinátor..Zastúpenie predmetovPoznámka
Pedagogická rada školyMgr. Renáta Fenclová členovia - pedagogickí zamestnanci školy
Rada rodičovVladimír Grznár členovia - zástupcovia rodičov z jednotlivých tried
Rada školyVladimír Grznár členovia - zástupcovia zriaďovateľa, učiteľov, zamestnancov školy, zástupcovia rodičov a partnerských organizácií
MZ Primárneho vzdelávaniaMgr. Eva Rusnáčikovávšetky predmety v 1. až 4. ročníkučlenovia - učitelia 1. - 4. ročníka
MZ Školského klubu detíPetra Zemancováoddelenia ŠKD, mimoškolská činnosťčlenovia - vychovávatelia v ŠKD, vedúci krúžkov a tréneri
PK pre VO Jazyk a komunikácia (slovenský jazyk)Mgr. Zuzana Rišiaňováslovenský jazyk a literatúra, dejepisčlenovia - učitelia uvedených predmetov
PK pre VO Jazyk a komunikácia (cudzie jazyky) Mgr. Jana Zemánikováanglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazykčlenovia - učitelia cudzích jazykov
PK pre VO Matematika a práca s informáciami, VO Človek a príroda a VO Človek a spoločnosťMgr. Lenka Pažitnámatematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, geografia, technika, svet prácečlenovia - učitelia uvedených predmetov
PK pre VO Zdravie a pohyb Mgr. Jozef Repkatelesná výchova, športová prípravačlenovia - učitelia uvedených predmetov a tréneri jednotlivých športov
PK pre VO Človek a hodnoty, VO Umenie a kultúra, VO Človek a svet práce Mgr. Eva Bukovenovávýchovy: etická, náboženská, výtvarná, hudobná, občianska náuka, výchova umenímčlenovia - učitelia uvedených predmetov

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov základnej školy: 269

Počet žiakov materskej školy: 77

Počet tried: 14 ZŠ + 4 MŠ

Podrobnejšie informácie: Z celkového počtu máme šesť žiakov študujúcich v zahraničí.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21121122214
počet žiakov302321372225344235269
z toho ŠVVP1 236494231
z toho v ŠKD242120236    94
plavecký výcvik28232037     108
korčuliarsky výcvik28232037     108
lyžiarsky výcvik     1891432
škola v prírode1329929     80
           
počet tried MŠ112      4
počet detí181940      77

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 38 / 8

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 30 / 3

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3 / 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov    33538

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.roč5.roč. OA biling.Gym 4.ročostatné SOŠšportové školyekonom. a obchod. školyumelecké šk.InéSpolu
prihlásení024117941 na zahraničnej škole38
prijatí024117941 na zahraničnej škole38
% úspešnosti0100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINFMAT2NJOBNPVCPDAPRV2RJ
1.A1,17    1  1,5    1,17 
1.B1,06    1  1    1 
2.A1,27    1  1,82    1,18 
3.A1,55    1 12,4  11,5  
4.A1,59    1 11,59  12,12  
4.B1,75    1,2 1,152,05  12  
5.ABC2,142,051,95 1,331 1,051,95      
6.ABC2,562,242,041,961,481 1,22,441,781,6   1,77
7.AB2,932,62,131,731,612,271,22,41,81,8   1
7.AC2,642,382,381,711,3812,361,082,621,51,69   2,14
8.AB2,942,652,411,821,761,062,651,242,942,081,76   1,75
8.AC2,62,62,121,761,4412,441,122,921,441,48   2,44
9.AC2,352,451,91,951,35 1,95 2,5521,5   2,43
9.B2,643,07221,43 2,43 2,212,081,64   1,5

TriedaSJLSPRSRLSPFTHDTSVVLAVUMVYVZSP
1.A1,921   1  1 
1.B1,561   1  1 
2.A1,591   1  1 
3.A2,41,05   11,85 1,05 
4.A1,471,12   11,59 1,06 
4.B1,751,1   11,8 1 
5.ABC1,951,231,231,251,571,05  1,14 
6.ABC2,561,08111,641  1,28 
7.AB2,5111,361,731  1,2 
7.AC2,931,21 11  1,14 
8.AB3,121,4111,251,061,12  1,18 
8.AC2,681,361 1,481,12  1,28 
9.AC2,7511,05  1 1,1 1
9.B2,931 1 1 1,07 1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A141112
1.B161510
2.A232210
3.A212001
4.A171700
4.B202000
5.ABC222200
6.ABC252500
7.AB191603
7.AC151410
8.AB171430
8.AC252500
9.AC212100
9.B141400

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A142127177,252127177,2500,00
1.B16129681,00129681,0000,00
2.A23182580,96182580,9600,00
3.A21169286,63169286,6300,00
4.A17144284,82141383,12291,71
4.B202467123,352426121,30412,05
5.ABC222361107,32206894,0029313,32
6.ABC254140165,604139165,5610,04
7.AB192039119,942039119,9400,00
7.AC152195146,331531102,0766444,27
8.AB173545208,533278192,8226715,71
8.AC254424176,964107164,2831712,68
9.AC213978189,433970189,0580,38
9.B142690197,412673196,17171,24

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %
Testovanie 9 - 2019 SJL3347,6 %
Testovanie 9 - 2019 MAT3349,0 %
   
Testovanie 5 - 2018 SJL1949,3 %
Testovanie 5 - 2018 MAT1958,6 %

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku21121122214
Školský vzdelávací program - športová prípava21121122214

Nepovinné predmety

S nepovinnými predmetmi štátny ani školský vzdelávací program nepočíta.

Do nášho školského vzdelávacieho programu sme zaradili nové predmety, ktoré podporujú zameranie školy. Využili sme na to disponibilné hodiny pre školský vzdelávací program.

Všetci žiaci primárneho vzdelávania sa učia podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.

Z disponibilných hodín sme po 2 hodiny pridali anglickému jazyku v 1. a v 2. ročníku a v 2. ročníku sme jednu hodinu pridali slovenskému jazyku. V 3. r. sme pridali po 1 hodine slovenskému jazyku a prírodovede. Vo štvrtom ročníku 1 hodinu slovenskému jazyku.

Inovovaný štátny vzdelávací program platil aj v 5., 6., 7. a 8. ročníku. V piatom ročníku sme disponibilné hodiny pridelili nasledovne: 1 hodinu sme pridali anglickému jazyku a 2 hodiny športovej príprave zameranej na futbal a všeobecnú pohybovú prípravu. V 6. roč. 2 hodiny zostali druhému cudziemu jazyku (ruskému alebo nemeckému), 1 hodina biológii a dejepisu a 2 hodiny športovej príprave (učíme nad rámec povinných hodín). V 7. r. zostali 2 hodiny druhému cudziemu jazyku, 1 hodina slovenskému jazyku a 2 hodiny športovej príprave (jedna hodina je nad rámec povinných hodín). Vo 8. r. sme dve disponibilné hodiny dali druhému cudziemu jazyku, jednu matematike a dve hodiny športovej prípravy majú žiaci nad rámec povinných hodín. Deviate ročníky zostali pri počtoch hodín ako v predchádzajúcom školskom roku, lebo idú podľa pôvodného štátneho vzdelávacieho programu.

Rozširujúce hodiny

Od školského roku 2015/2016 sa postupne inovuje rámcový plán štátneho vzdelávacieho programu. Mení sa hodinová dotácia niektorých predmetov, niektoré predmety sa už neučia a naopak, niektoré nové pribudli. Preto sa menili hodiny vo všetkých ročníkoch, okrem deviateho.

Rámcové učebné plány pre primárne vzdelávanie
Školský vzdelávací program ISCED 12018/2019     
Vzdelávacia oblasťPredmet/ročník1.2.3.4. 
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra9988 
 Anglický jazyk2233 
Príroda a spoločnosťPrírodoveda  22 
 Prvouka12   
 Vlastiveda  12 
Človek a hodnotyEtická v. / Náboženská v.1111 
Matematika a práca s informáciamiMatematika4444 
 Informatika  11 
Človek a svet prácePracovné vyučovanie  11 
Umenie a kultúraVýtvarná výchova2211 
 Hudobná výchova1111 
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova2222 
Max. počet hodín 22232526 
       
       
       
Rámcové učebné plány pre nižšie stredné vzdelávanie      
Školský vzdelávací program ISCED 22018/2019     
Vzdelávacia oblasťPredmet/ročník5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a liter.55555
 Anglický jazyk43333
 Druhý cudzí jazyk (Nj, Rj) 2222
Človek a príroda Chémia  222
 Biológia22211
 Fyzika 2121
Človek a spoločnosťDejepis12113
 Geografia21111
 Občianska náuka 1110,5
Človek a hodnotyEtická v./Náboženská v.11110,5
Matematika s informáciamiMatematika44455
 Informatika11110,5
Človek a svet práceTechnika1111 
Umenie a kultúraHudobná výchova1111 
 Výchova umením    1
 Výtvarná výchova1111 
Zdravie a pohybZáklady športovej prípravy    0,5
 Telesná a športová výchova22222
 Športová príprava22223
Max. počet hodín 2729+230+130+230+1

Štruktúra tried

V školskom roku 2018/2019 sme na škole nemali športovú triedu. Vo všetkých triedach sme učili podľa školského vzdelávacieho programu, kde sme mali zakomponovanú športovú prípravu zameranú na futbal a všeobecnú pohybovú prípravu z disponibilných hodín. V inovovanom rámcovom pláne nie je dostatok voľných - disponibilných hodín, preto sme športovú prípravu v prvom až štvrtom ročníku realizovali v rámci činnosti školského klubu detí v čase vyučovania. V nižšom strednom vzdelávaní v 5. až 8. ročníku žiaci mali 2 hodiny športovej prípravy a 3 vyučovacie hodiny v 9. ročníku.

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka2301
Bežných tried1223930
Športových tried000
Spolu1426931

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP21921,088,8
DPP2121
Znížený úväzok311,080,8
ZPS0202

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02020
vychovávateľov044
asistentov učiteľa101
spolu12425

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.ABC, 6.ABC, 7.AC, 7.AB, 8.AB, 8.AC, 9.AC, 9.BInformatika10,5
5.ABC, 6.ABC, 7.AC, 7.AB, 8.AB, 8.ACTechnika6
6.ABC, 7.AC, 7.AB, 8.AB, 8.AC, 9.AC, 9.BFyzika10

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška102
2.kvalifikačná skúška30
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium50
špecializačné kvalifikačné40
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické230
vysokoškolské nepedagogické10

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Hviezdoslavov Kubín1543 ž.   
Matematický klokan421 úspešný riešiteľ   
Olympiáda v slovenskom jazyku41 ž.   
Biologická olympiáda62 ž.    
Dejepisná olympiáda3    
Športový olympijský deň (Challenge day)260 + 20 dosp.    
Florbal - Škol. liga SŽ chlapci151. miesto1. miesto2. miesto 
Miniatletika 1. stupeň (Bavíme deti športom)84. miesto   
Atletika SŽ dievčatá62 krát 1. miesto-individ.4. a 5. miesto  
Atletika SŽ chlapci61. miesto - individ.3. miesto  
Cezpoľný beh SŽ dievčatá32. miesto (družstvo)  
Cezpoľný beh SŽ chlapci31. miesto (družstvo)8. miesto - individ.  
Futbal 1. stupeň (McDonalds Cup) chlapci122. miesto   
Futbal Cup ZŠ 2. stupeň chlapci122. miesto   
Futbal Školský pohár SFZ 2.st. chlapci122. miesto   
Futbal Školský pohár SFZ 2.st. dievčatá122. miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do rôznych akcií a pokračovali sme v aktivitách, ktoré sa nám osvedčili v minulých rokoch. Naša škola bola spoluorganizátorom viacerých športových súťaží (cezpoľný beh, malý futbal, futbalový Coca-Cola Cup, florbal). Pravidelne sme sa zapájali aj do kultúrnych podujatí.

Navštevovali sme výchovné koncerty, divadelné a filmové predstavenia. Žiaci boli na viacerých exkurziách - literárnych, dejepisných, environmentálno-vzdelávacích. Zorganizovali sme Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov a ich rodičov. Urobili sme program pre deti z Materskej školy na Prešovskej a Palkovičovej ulici a aj pre "našich" škôlkárov. Aktívne s deťmi pracovali aj vychovávatelia z ŠKD. Zúčastnili sa akcií: Karneval, Vítanie Mikuláša, Tvorítko, Športová olympiáda a ďalšie športové súťaže organizované mestskou časťou.

Absolvovali sme lyžiarsky a snowboardový kurz pre žiakov 2. stupňa, ktorého sa zúčastnilo 32 detí. 40 žiakov 1. stupňa bolo v zimnej škole v prírode, kde sa učili aj lyžovať a snowboardovať. Deti 1. stupňa absolvovali aj letnú školu v prírode v Jedľových Kostolanoch.

Zapojili sme sa do akcie "Deň narcisov" - propagácia onkologickej výchovy.

Pri škole už niekoľko rokov pracuje futbalový a hokejový krúžok (tréneri p. Bician, p. Rovenský, p. Ilčík a p. Smoleniak).

Veľmi pekne nás po celý školský rok reprezentovali naši športovci (hokejisti, futbalisti, tenisti, ale aj reprezentanti v iných športoch), ktorí odohrali množstvo zápasov a turnajov a školských súťaží.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Pokračovali sme v nasledujúcich projektoch:

Naučme deti korčuľovať a plávať - hlavným cieľom je poskytnúť deťom základy korčuľovania a plávania

Športové osobnosti spojené so školou - absolventi našej školy (športovci, ktorí reprezentujú Slovensko a pochádzajú z Bratislavy)

Školský EKO-projekt "Pramene Malých Karpát" - projekt je organizovaný školou na podporu životného prostredia a spolufinancovaný s rodičmi. Cieľom projektu je spoznať malokarpatské studničky a v rámci medzipredmetových vzťahov: prírodoveda, prírodoveda v pohybe, vlastiveda, biológia, geografia, etická výchova, dejepis, telesná výchova viesť deti k ochrane prírody a životného prrostredia v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Snažíme sa viesť žiakov k starostlivosti o prírodu, spoznávať krásu prírody, históriu krajiny a zároveň u žiakov pestovať manuálne zručnosti (čistenie studničiek).

Futbal to je hra - projekt futbalovej prípravky

Florbal pre všetkých - zameraný na športovú hru a herné činnosti

Školské ovocie - deťom je ponúkané v školskej jedálni čerstvé ovocie a raz týždenne 100% ovocná šťava

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti


Štátna školská inšpekcia vykonala tematickú inšpekciu 10. a 15. apríla 2019 zameranú na vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v základnej škole.

 

Zisťovala:

1.     Akcent, ktorý škola kladie na vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v školskom vzdelávacom programe

2.     Akcent, ktorý škola kladie na vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v školskom poriadku

3.     Vybrané prvky výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v praxi

 

Písomné materiály použité pri školskej inšpekcii:

      ŠkVP a iŠkVP Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava; školský poriadok; zápisnice z rokovania pedagogickej rady, rady školy, MZ, PK; Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018; plán práce školy; plány práce koordinátorky prevencie, výchovnej poradkyne; doklady o vzdelaní učiteľov OBN, DEJ, ETV a GEG a prehľad ich vzdelávacích aktivít; dotazník pre pedagogických zamestnancov; dotazník pre pedagogických zamestnancov — organizačná klíma; dotazník pre žiakov a pedagogických zamestnancov.

Závery

      Motto ŠkVP a iŠkVP naznačovalo ambíciu školy dosahovať ciele v kognitívnej, psychomotorickej a afektívnej oblasti aj prostredníctvom športu, ktorý vedie žiakov k základom poznania sveta aj samého seba. Olympijské ideály a duch fair-play predstavujú pozitívnu hodnotovú orientáciu bratstva, priateľstva a rovnosti medzi národmi bez ohľadu na rasu, náboženstvo, dodržiavania pravidiel korektného súťaženia, spolupráce, vzájomnej podpory, tolerancie a formovania kladných morálno-vôľových vlastností. Profil absolventa školy bol založený na osvojení si kľúčových kompetencií, pričom výchova k demokracii a k ľudským právam bola najvýraznejšie podporovaná rozvojom občianskych kompetencií. Vzhľadom k športovému zameraniu školy bola uprednostňovaná účasť žiakov na športových súťažiach, podujatiach a aktivitách, ktoré explicitne ale predovšetkým implicitne viedli k napĺňaniu uvedených cieľov. Žiaci boli zapojení aj do ostatných súťaží, ktorými si neformálne osvojovali základy života v demokratickej spoločnosti založenej na rešpekte k ľudským právam. Prepojenie medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním a výchovou zabezpečovali najmi výchovná poradkyňa, koordinátorka prevencie, členovia vedenia školy a vedúci PK. Kritické myslenie žiakov bolo rozvíjané účasťou na diskusiách o aktuálnych témach extrémizmu a porušovania ľudských práv, dôraz bol kladený na schopnosť kriticky prehodnocovať mediálne šírené posolstvá. Pri monitorovaní hodnotových postojov žiakov boli využívané rozhovory, pozorovanie, ale aj dotazníková metóda a skupinové aktivity. Uprednostňované bolo predchádzanie negatívnym vplyvom na hodnotovú orientáciu žiakov, v prípade potreby boli využité aj výchovné opatrenia a znížené známky zo správania. Výrazným pozitívnym zistením bolo, že temer všetky hodnotenia položiek v dotazníku pre pedagogických zamestnancov boli kladné. U žiakov boli výraznejšie disproporcie s názormi učiteľov zistené pri posudzovaní trénovania poznatkov o ľudskej dôstojnosti, rovnosti a slobode v každodenných situáciách a využívaní ponuky zvonka, o ktorej Žiaci neboli dostatočne informovaní. Najvyššia zhoda medzi žiakmi a učiteľmi bola dosiahnutá v pozitívnom hodnotení možnosti ľudsky a osobnostne sa v každom smere rozvíjať, priateľskosti školy a vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi. Z dotazníkov pre učiteľov na organizačnú klímu vyplynulo, že je otvorená.

      Školský poriadok akceptoval príslušné ustanovenia školského zákona, boli v ňom zapracované základné požiadavky z Dohovoru o právach dieťaťa a Listiny práv dieťaťa. Obsahoval 4 časti, v ktorých boli podrobne zachytené práva a povinnosti žiakov školy. Dokument bol spracovaný v duchu dodržiavania zásad demokracie, humanity, vzájomnej tolerancie a rešpektu voči EP, upravoval práva začleneného Žiaka, vyhraňoval práva a povinnosti zákonných zástupcov aj pedagogických zamestnancov. V dotazníkoch sa väčšina učiteľov i žiakov vyjadrila, že Šp považujú za základný dokument školskej demokracie. Žiacka školská rada nebola ustanovená, preto nebolo možné posúdiť jej participáciu na chode školy a tvorbe jej výchovno-vzdelávacieho programu.

Odbornosť vyučovania DEJ, GEG a OBN bola zabezpečená na 100 0/0, odbornosť vyučovania ETV na 1. stupni na 100 Vo, nedostatkom bolo, že na 2. stupni bol predmet vyučovaný neodborne. Pozitívnym zistením bolo, že škole sa pri formovaní občianskych a hodnotových postojov žiakov osvedčilo ich formovanie prostredníctvom športových aktivít. Iba ojedinelá bola účasť učiteľov na formálnom alebo neformálnom vzdelávaní k problematike ľudských práv a demokracie.

 

      Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna školská inšpekcia voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje toto opatrenie:

      odporúča 1. hospitačnú činnosť zamerať na trénovanie poznatkov o ľudskej slobode a rovnosti v každodenných situáciách a simulovaných cvičeniach;

2. zvýšiť informovanosť žiakov o podujatiach organizovaných za pomoci mimovládnych organizácií, vysokých škôl a odborníkov na ľudské práva a demokraciu;

3. ustanoviť žiacku školskú radu (školský parlament)

4. zabezpečiť odbornosť vyučovania ETV na 2. stupni školy;

5. motivovať pedagogických zamestnancov k zapájaniu sa do formálnych aj neformálnych vzdelávacích aktivít zameraných na výchovu k ľudským právam a k demokracii.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky školy sú hygienicky i technicky vyhovujúce. V tomto školskom roku sme využívali 25 učební, z toho 7 odborných, 2 telocvične a 1 posilňovňu, školskú jedáleň. Plánujeme vymeniť obloženie telocvične a palubovku, vymaľovať telocvičňu. 10 učební na treťom poschodí sme prenajali súkromnej škole. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame odborné učebne: fyziky a chémie, biológie, výtvarnej výchovy, učebňu výpočtovej techniky, 2 učebne cudzích jazykov a knižnicu. V prevádzke máme aj multimediálnu učebňu s kapacitou 30 miest s DVD rekordérom a televízorom a tri učebne vybavené interaktívnou tabuľou a dve s dataprojektorom. Odborné učebne jazykov sú moderne zariadené, ostatné učebne je potrebné priebežne doplniť o novšie zariadenie: lavice, stoly a učebné pomôcky. Vo všetkých učebniach a triedach máme keramické tabule. Do budúcna chceme viac využívať aj knižnicu ako zdroj informácií, a preto je potrebné získať financie na doplnenie kníh. Tento rok sa nám podarilo zakúpiť 6 titulov pre 1. stupeň a 6 pre druhý stupeň. Je to beletria súčasných autorov píšucich pre deti. Budova školy je už opotrebovaná a potrebovala by generálku. Všetky okná sú plastové - nové. V budove bola zavedená vzduchotechnika. Je potrebné vymeniť zvyšné - staré elektrické vedenie a vymeniť podlahy. Toto sa nám podarilo len na prízemí budovy. Skrinky namiesto šatní mali v tomto roku všetky triedy okrem prvákov.

Školská jedáleň je technicky aj hygienicky vyhovujúca. Poskytuje našim žiakom výživnú a plnohodnotnú stravu, ktorá je hlavne u športovcov, ale aj ostatných žiakov veľmi potrebná.

Počas celého roku sa budovalo futbalové ihrisko s umelou trávou a popri ňom bežecká 100 metrová dráha. Žiaci ho využívali v jarných mesiacoch.

Otvorili sme štyri triedy materskej školy. Vybavili sme ich nábytkom, hračkami a ostatnými pomôckami, ktoré sú potrebné na edukačný proces v materskej škole. Veríme, že sa tento rok zvýši počet žiakov na primárnom stupni vzdelávania a skvalitní privravenosť detí do školy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Finančné a hmotné zabezpečenie školy v roku 2018

Dotácia na žiakov zo štátneho rozpočtu normatívne: 491 780 €

Z toho použité na mzdy a poistné: 414 053 €

Z toho použité na prevádzku: 77 727 €

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a šk. zariadeniach: 0 €

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 8 870 €

Z toho na mzdy: 5 461 €

Z toho na prevádzku: 3 409 €

Príspevok na výchovu a vzdelávanie: 4 738 €

Finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 0 €

Finančné prostriedky na mzdu asistentke učiteľa 6 818 €

Príspevok na učebnice: 70 €

Za mimoriadne výsledky žiakov 0 €

Finančné prostriedky na odchodné: 2 570 €

Prostriedky z rozpočtov obcí: 93 843 €

Z toho na prevádzku: 25 169 €

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov v čase, keď sa nevyužívajú na výchovný a vzdelávací proces: 0 €

Z toho na prevádzku: 0 €

Príspevky a dary: 2 203 €

Z toho na prevádzku: 1 455 €

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 4 300 € (LVK a ŠVP)

Spolu: 615 192 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Výchovná oblasť

     Hlavné úlohy školy v šk. roku 2018/2019 vyplývali z POP MŠVVaŠ SR a Plánu práce školy. Výchovná činnosť prebiehala v súlade so vzdelávacím procesom. Cieľom bola zodpovedná výchova, vychádzajúca z dlhodobého zamerania školy a princípov Školského vzdelávacieho programu s názvom „Športom ku vzdelaniu“ (Prostredníctvom športu v duchu fair-play a olympijských ideálov,  k základom poznania seba a celého sveta), v ktorej uprednostňovala hodnotový systém žiaka a snahu predchádzať problémom správania. Výchovne škola na žiakov pôsobila prostredníctvom športu a projektov, kde v žiakoch pestovala národnú hrdosť, zdravý spôsob života, bez násilia a drog, podporovala kreativitu a manuálne zručnosti. Zdôrazňovala dodržiavanie pravidiel v športe, čistú hru, a ochotu pomáhať si. Výchovnými predmetmi škola rozvíjala estetické cítenie, kritické myslenie, sebaúctu a úctu k iným. Kládla dôraz na právne vedomie žiakov, výchovu k demokracii, mravné hodnoty a prosociálne správanie. Problémy, ktoré vznikli sa učitelia snažili riešiť okamžite na triednických hodinách, pohovormi so žiakmi, rodičmi, trénermi a v spolupráci so psychologičkami.

 

Vzdelávacia oblasť

      Vyučovanie prebiehalo podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie. Vo všetkých ročníkoch okrem deviateho sme učili podľa inovovaného ŠVP. V primárnom vzdelávaní ZŠ postupovala podľa ISCED 1 štandardov ŠVP vo všetkých 4 ročníkoch. Korčuľovanie a plávanie ako súčasť športovej prípravy ZŠ realizovala v rámci športovej činnosti ŠKD, za pomoci vychovávateľov v čase vyučovania. Všetci žiaci na 1. stupni sa zdokonaľovali v korčuľovaní a plávaní. Zvýšenú pozornosť učitelia venovali hlavne čítaniu s porozumením. Žiaci čítali detské časopisy a doplnkovú literatúru rôzneho žánru, aby sa v nich vzbudil záujem o čítanie. Škola zakúpila nové tituly súčasných autorov. ZŠ podporovala rozvoj logického myslenia, samostatnosť, tvorivosť a do výučby zapájala hrové formy a besedy. Do vyučovania učitelia začlenili environmentálnu, rodinnú a dopravnú výchovu. Do všetkých predmetov vhodne vložili prierezové témy. Pri hodnotení postupovali podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. V 5. až 9. ročníku vyučovali podľa ŠVP - ISCED 2 pre nižšie stredné vzdelávanie. Žiaci sa vzdelávali podľa učebných plánov a štandardov vzdelávacieho programu. Vo vzdelávacom procese škola uplatňovala komunikáciu, praktické zručnosti, rozvíjala logické myslenie. Vedomostnú úroveň žiakov ZŠ obohatila návštevami múzeí, besedami, exkurziami a krúžkovou činnosťou. V škole bolo 31 začlenených žiakov (integrovaných) s vývinovými poruchami učenia. Všetci pracovali podľa vopred vypracovaného individuálneho plánu. 32 žiakov druhého stupňa absolvovalo lyžiarsky a snowboardový výcvik v Agropenzióne AB, Novoť-Krušetnica, na ktorý finančne prispelo MŠVVaŠ SR. 40 detí absolvovalo zimnú školu v prírode, vrátane výučby lyžovania a snowboardingu, v Agropenzióne AB, Novoť-Krušetnica. Žiaci absolvovali jednu letnú školu v prírode v RS Areál zdravia, Jedľové Kostoľany, kde sa rekreovalo 40 detí. Aktívna bola aj práca v ŠKD, v ktorom 92 detí pracovalo v štyroch oddeleniach.

 

Hodnotenie tried s rozšíreným vyučovaním

     Rozšírené vyučovanie športovej prípravy zameranej na futbal a všeobecnú pohybovú prípravu je zaradené do vyučovania a ŠkVP z rámca voľných (disponibilných) hodín. Sú to 2 až 3 vyučovacie hodiny týždenne. Počas celého roka žiaci využívali priestory a areál školy - veľkú, pohybovú a úpolovú telocvičňu, posilňovňu, rehabilitačný bazén v hale Mladosť, výukový bazén na Pasienkoch a ľadové plochy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. V jarných mesiacoch aj nové futbalové ihrisko s umelou trávou a bežeckú rovinku s pieskovým doskočiskom.  

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Na škole máme veľa šikovných detí, ktoré dosahujú výborné výsledky v športe, aj vo vyučovaní. No je ich čoraz menej. Je to preto, lebo v spoločnosti klesá záujem o šport. Aj my "zápasíme" s nedostatkom talentovaných žiakov, a preto prijímame takmer všetkých žiakov, ktorí prejavia záujem študovať na našej základnej škole. V dôsledku toho klesá vedomostná úroveň školy. Chceme, aby sa zlepšil prospech žiakov. Individuálne pristupujeme ku každému žiakovi, ponúkame doučovanie, spolupracujeme s rodičmi. Máme záujem zvýšiť naplnenosť tried a zvýšiť tak celkový počet žiakov školy. V poslednom období vzrástol záujem cudzincov (z Ruska, Ukrajiny, Iránu....) o štúdium na našej škole.

Chceme prispieť k zlepšeniu a ochrane životného prostredia zbieraním a triedením odpadu, ktorého škola vyprodukuje veľké množstvo. Darí sa nám to len z časti, nie vo všetkých triedach. Niektoré triedy chodia zbierať odpad a čistiť studničky na bratislavskú Kolibu. V tomto budeme pokračovať aj v budúcnosti.


Najvýznamnejšie úspechy školy

Bratislava, moje mesto (SJL) – 2. miesto, Futbal: vo všetkých kategóriách chlapcov a dievčat sme v okresnom kole skončili na 2. mieste, Florbal: SŽ chlapci – víťazi okresného, aj krajského kola, 2. miesto na majstrovstvách Slovenska v Detve. Miniatletika: 1. stupeň – 4. m. v krajskom kole; Atletika – v individuálnych disciplínach tri 1. miesta v okresnom kole a v krajskom kole 3.m., 4.m., 5.m. Cezpoľný beh: SŽ d - 2. m. v o. k a chlapci (družstvo) 1. miesto.; 

Už tradične sa ZŠ zapája do akcie „Deň narcisov“.

 

Východiská pre budúci školský rok

Pokračovať v rekonštrukcii telocvične a vonkajších športovísk. Zavádzať nové metódy do vyučovacieho procesu, projektové vyučovanie, blokové vyučovanie, skupinové vyučovanie. Doplniť knižný fond, ktorý sme sčasti už doplnili o krásnu detskú beletriu. Zachovať delenie na skupiny informatiky a cudzích jazykov s max. počtom 15 žiakov. Doplniť spotrebný materiál a edukačné DVD do kabinetov. Podporovať a rozvíjať aj nešportovú krúžkovú činnosť. Zabezpečiť bezproblémový prechod detí z MŠ do 1. ročníka a z prvého stupňa na druhý.

 

 

HODNOTIACE  SPRÁVY  JEDNOTLIVÝCH  MZ  A  PK

 

 

Hodnotiaca správa PK slovenský jazyk – dejepis za škol. rok 2018/2019

 

           V školskom roku 2018/2019 boli hlavné  úlohy a ciele v pláne práce splnené.

Mali sme 4 stretnutia predmetovej komisie, na okresných  sekciách SjL sa zúčastnila p. uč. Rišiaňová, na sekciách DEJ sa zúčastňoval p. uč. Benčič.

Učivo bolo prebrané vo všetkých ročníkoch, boli splnené učebné plány, rešpektovali sa štandardy a učebné osnovy.

           Žiaci ovládajú učivo rôzne, ich vedomosti boli primerane ohodnotené výslednými známkami na vysvedčení. K práci sme ich motivovali aj tvorbou školských projektov i  literárnou tvorbou využitou aj  v súťažiach.

 Individuálne sme pristupovali k žiakom s poruchami učenia a správania,  dôraz sme kládli na rozvoj komunikácie, rešpektovali sme ich pomalšie tempo, individuálne sme pristupovali aj k cudzincom.

Rozvoj čitateľskej gramotnosti sme podporovali prácou s textami v učebniciach a hlavne vlastným  doplnkovým učebným materiálom. Kládli sme dôraz na komunikáciu, utvrdzovali sme u žiakov poznatky z predchádzajúcich ročníkov. Hlavným negatívom stále ostáva  nedostatočná príprava žiakov na vyučovacie hodiny, v prípade neúčasti na vyučovaní, aj z dôvodu športových aktivít, nedoplnenie si vymeškaného učiva. Naďalej pretrvávajú nedostatky v čitateľskej zbehlosti a pravopisnej zručnosti.

Pre žiakov 9. ročníka bol k dispozícii krúžok slovenského jazyka ako príprava na T9 a prijímacie pohovory.

 

Testovanie:

V Testovaní piatakov  dosiahla trieda 5.ABC výsledok 49,3  %,   slovenský priemer 58,4% – čo znamená – 9,1% oproti celoslovenskému priemeru.

V Testovaní deviatakov- celkovo za školu sme získali 47,5%, slovenský priemer 62,3 – 14,8%   pod celoslovenským priemerom. 

 

Akcie a súťaže v tomto školskom roku:

           Súťaže:

-         Hviezdoslavov Kubín  ( okresné kolo: Ružanský, Rigo, Chalupková )

-         Veľkí čítajú malým (školský projekt)

-         Bratislava, moje mesto (Filip Nagy 2. miesto v kategórii 6.-9. ročník)

 

            Exkurzie a výlety:

-         Bibliotéka – výstava kníh (8. a 9. ročník)

-         Modra – Ľudovít Štúr (8.AC a 8.B)

 

Pozitíva v tomto školskom roku:

-         zapojenie sa do literárnych a  do recitačných  súťaží

-         exkurzie

-         veľmi dobrá mailová komunikácia a spolupráca s niektorými rodičmi

-         spolupráca s 1. stupňom a medzipredmetové vzťahy (cudzie jazyky, dejepis, výchovné predmety)

-         možnosť zúčastniť sa E-testovania (5. a 8. ročník)

-         2 čísla školského časopisu Kalina

-         doplnenie knižničného fondu najmä o diela súčasných autorov

 

 Negatíva v tomto školskom roku:

-         absencia systematickej prípravy na vyučovanie a prístup niektorých žiakov k plneniu si školských povinností

-         učebnice - žiadne materiály k čitatateľskej gramotnosti

 

  Východiská pre budúci školský rok:

-          pokračovať v pozitívach, odstraňovať negatíva

-         naďalej apelovať na rodičov, aby viac kontrolovali domácu prípravu svojich detí a pravidelne sa informovali o ich prospechu, v prípade nejakých nejasností ihneď konzultovali s vyučujúcimi

-         účasť na seminároch či školeniach, ktoré by mohli byť v našej práci nápomocné

-          podpora žiakov k ich vlastnej tvorbe

-          vydávanie školského časopisu Kalina

-         zapájanie sa do literárnych a recitačných súťaží

-         ponúknuť žiakom 9. ročníka krúžok slovenského jazyka (príprava na Testovanie a prijímacie pohovory)

-         neustále  venovať väčšiu pozornosť čitateľskej gramotnosti, nakoľko tá sa prevláda aj  v celoslovenskom testovaní a pri tom  spolupracovať v rámci medzipredmetových vzťahov aj s ostatnými vyučujúcimi

-         intenzívnejšia  komunikácia s vyučujúcimi, ktorí vyučujú slovenský jazyk na 1. stupni

-         častejšie využívanie školskej knižnice

 

                                                                        Zapísala: Mgr. Z. Rišiaňová

 

 

Záverečná hodnotiaca správa za šk. rok 2018/2019 - CUDZIE JAZYKY 

 

V šk. roku 2018/2019 sme sa okrem stretnutí predmetovej komisie CJ v našej škole zúčastňovali sekcie AJ v ZŠ Za kasárňou, na ktorých sme okrem výmeny skúseností mali odborné prezentácie vydavateľstiev jazykovej literatúry CUP, OUP a otvorenú hodinu vedenú zahraničnou lektorkou. Vedúca PK sa zúčastnila dvoch seminárov pre 2. stupeň organizovaných vydavateľstvom OUP (Zručnosti 21. storočia, Ako podporiť komunikáciu v triede, Problémy výslovnosti, CLIL na hodinách angličtiny) a dvoch odborných konferencií Práca s časopismi na hodinách cudzieho jazyka organizovaných vydavateľstvom jazykových časopisov Bridge Publishing House. P. učiteľka Rusnáčiková sa zúčastnila semináru pre 1. stupeň organizovaného vydavateľstvom OUP (CLIL na hodinách angličtiny, Ako úspešne učiť angličtinu v inkluzívnej triede) S obsahom boli oboznámené vyučujúce ANJ. P. Barboríková sa zúčastnila seminárov organizovaných Oxicom.

Nemčina bola vyučovaná v dvoch triedach MŠ a v 1. ročníku prebiehal krúžok NJ. Žiaci 1.B Artem Filonenko a Tobias Proft recitovali básne v NJ na vianočnom kultúrnom podujatí organizovaným Karpatsko-nemeckým spolkom na Slovensku.

Olympiády v AJ sme sa nezúčastnili kvôli nižšej časovej dotácii vyučovacích hodín oproti iným školám, ale aj preto, že vždy je v čase konania lyžiarskeho kurzu.

         Individuálne sme pristupovali k žiakom s poruchami učenia, pričom dôraz sme kládli na rozvoj komunikačných kompetencií. Títo žiaci postupovali primeraným tempom podľa individuálnych vzdelávacích plánov a boli skúšaní najmä ústnou formou, resp. písomný prejav sme následne ústne overili. U začlenených žiakov sú vyučovacie výsledky úmerné ich aktivite na vyučovacej hodine a domácej príprave. U väčšiny týchto žiakov absentuje akákoľvek pribežná príprava na vyučovanie, resp. rodičia sa s nimi neučia a nekontrolujú ich. Napriek maximálne vynaloženej snahe vyučujúcich sa tak stráca účinok. Vyučujúci uverejňujú na internete plánované písomky, skúšanie a častokrát aj domáce úlohy (najmä kvôli týmto žiakom). Integrácia neznamená úľava, ale viac práce žiakov.

         Podľa školského vzdelávacieho programu je v 5. ročníku pridaná 1 vyučovacia hodina 1. cudzieho jazyka. Od 6. ročníka sa žiaci učia 2. cudzí jazyk (ruský a nemecký), kde je tiež zvýšená časová dotácia o jednu vyučovaciu hodinu. Tento školský rok sa opäť potvrdilo, že zvládnuť dva cudzie jazyky na primeranej úrovni je pre niektoré deti náročné, najmä ak ide o slabších žiakov, žiakov s poruchami učenia, resp. o žiakov, u ktorých absentuje systematická domáca príprava. Za vhodné považujeme zavedenie predmetu rozširovanie špecifických funkcií pre niektorých žiakov s poruchami učenia v 6. ročníku.

Učivo bolo na 1. aj 2. stupni prebrané podľa plánov, mierny sklz nastal v 6. ročníku kvôli náročnosti učiva v tomto ročníku (minulý čas). Ideálne by bolo pridať jednu vyučovaciu hodinu 1. cudziemu jazyku a 2. cudzí jazyk učiť až od 7. ročníka, tak ako je to dané Štátnym vzdelávacím programom.

Počas vyučovania anglického jazyka na 1. stupni sme sa riadili obsahovým štandardom vzdelávania. Stanovené výchovno-vzdelávacie ciele boli splnené. Dodržiavali sme vzdelávací obsah pozostávajúci z desiatich okruhov na úrovni A1. Žiaci spoznávali kultúru – zvyky a tradície anglicky hovoriacich krajín. V 1. a 2. ročníku sme sa snažili, aby žiaci nadobudli pozitívny vzťah k cudziemu jazyku prostredníctvom využívania rôznych vizuálnych podnetov – hier, piesní, využitia IKT. V 3. a 4. ročníku sa kládol veľký dôraz na komunikatívnosť, počúvanie s porozumením a obohacovanie slovnej zásoby.

Vedomostná úroveň žiakov na 2. stupni závisí od pozornosti a aktivity na vyučovaní, ale aj systematickej domácej prípravy a priebežnej kontroly zo strany rodičov, ktorá u väčšiny žiakov chýba. Kladne hodnotíme, ak sa rodičia zaujímajú o výsledky svojich detí (najmä integrovaných) priebežne prostredníctvom konzultačných triednych aktívov či elektronickej komunikácie. Týchto rodičov je však čoraz menej.

Vyučujúci naďalej používajú spoločné testy po prebratí každej lekcie, vstupné testy zamerané na počúvanie s porozumením, polročné testy na čítanie s porozumením, výstupné gramatické testy. Tieto spoločné testy majú dvojnásobnú váhu ako čiastkové (okrem žiakov s VPU), ktoré sú aj naďalej záležitosťou každého vyučujúceho.

Učebnice boli objednané od distribútorov jazykovej literatúry Megabooks (1. stupeň) a Littera (2. stupeň). Uprednostnili sme najvýhodnejšie cenové ponuky a bonusové programy, z ktorých sme získali ďalší doplnkový materiál.

Na prvom stupni bola v 1. ročníku používané pracovné listy, v 2. ročníku učebnica First Friends, v 3. ročníku učebnica Cool English a 4. ročníku učebnice Family and Friends 2. V 5. - 9. ročníku používame 4. edíciu učebnice Project. Učebnice rozvíjajú interkultúrne postoje prostredníctvom stránok oboznamujúcich žiakov s kultúrou anglicky hovoriacich krajín, ale aj medzipredmetové vzťahy. Výhodou 4. edície sú aj cvičenia na počúvanie s porozumením v pracovných zošitoch a doplnkové čítania v učebnici. Učebnice uľahčujú prácu vyučujúcich, ale aj prípravu na vyučovanie, nakoľko poskytujú aj podporný materiál – testy, interaktívne CD-romy a DVD k jednotlivým učebniciam.

Na výučbu 2. CJ – nemeckého bola v 6. - 8. ročníku používaná učebnica Beste Freunde, v 9. ročníku Projekt Deutsch 2. Na výučbu 2. CJ – ruského bude aj naďalej používaná učebnica Ruský jazyk.

Cudzie jazyky vyučujeme v kmeňových triedach a dvoch multifunkčných učebniach. Kladne hodnotíme nainštalovanie interaktívnej tabule v učebni na 1. poschodí, čím sa zefektívnila práca na hodine. S interaktívnou tabuľou mali možnosť pracovať všetky skupiny, ale nie počas celého roka, lebo učebne sú využívané aj na informatiku. Pozitívom je aj namontovanie žalúzií do týchto učební.

Motiváciu žiakov sme zvyšovali pozeraním DVD (rôzne videosekvencie – sviatky či tematicky zamerané, filmy (7. ročník – Robinson Crusoe, Jungle Book, 8. ročník – Hop, Bohemian Rapsody 9. ročník – Christmas Carol, Bohemian Rapsody), osvojovaním si športovej terminológie, tvorbou projektov a rôznymi didaktickými hrami. Rozvoj čitateľskej gramotnosti sme podporovali prácou s textami v učebniciach i rôznych doplnkových materiáloch, ktoré máme k dispozícii.

         16.10.2018 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku A Bald Rabbit in Africa a 22.2.2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia The Onlines.

Vo februári sme sa zapojili do projektu Educate Slovakia. V triedach 8.ABC, 9.AC a 9.B bol realizovaný týždeň výučby AJ zahraničnými študentmi z organizácie AIESEC. Týmto projektom sme sa snažili rozvíjať nielen jazykové vedomosti a zručnosti našich detí, ale aj ich postoje a hodnoty. Skupiny boli doplnené aj o šikovnejších žiakov 7. ročníka. Deti tieto hodiny hodnotili veľmi pozitívne.

         Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali e-testovnie z NEJ (jazyková úroveň A2) poskytnuté zdarma NÚCEM-om.

Pozitíva v tomto školskom roku:

·        účasť na seminároch a priebežných vzdelávaniach,

·        učebnice Project, Family and Friends a podporné materiály k nim,

·        zvýšenie hodinovej dotácie cudzím jazykom (2. CJ - 1 VH, 1. CJ – 1 VH v 5. ročníku),

·        spoločné testy a jednotné kritériá hodnotenia,

·        medzipredmetové vzťahy – prepojenie CJ a iných predmetov prostredníctvom stránok v učebniciach Project,

·        divadelné predstavenia v anglickom jazyku,

·        zapojenie do projektu Educate Slovakia,

·        komunikácia s tými rodičmi, ktorí sa priebežne zajímajú o výsledky svojich detí (prostredníctvom internetovej ŽK, mailov, individuálnych konzultácií počas TA),

·        nainštalovanie interaktívnej tabule do učebne CJ na 1. poschodí.

Negatíva v tomto školskom roku:

·        nižšia časová dotácia 1. CJ oproti iným školám,

·        absentujúca systematická príprava na vyučovanie a prístup niektorých žiakov k plneniu si povinností (domáce úlohy, priebežné učenie sa) – aj u väčšiny žiakov s poruchami učenia,

·        nižšia vedomostná úroveň niektorých žiakov (vyplývajúca z predchádzajúceho bodu),

·        nedobratie si učiva viacerými žiakmi, ktorí boli uvoľnení na sústredenia, tréningy, dovolenky,

·        priebežné neinformovanie sa väčšiny rodičov o výsledkoch detí.

Východiská pre budúci školský rok:

·        pokračovať v pozitívach a odstraňovať negatíva,

·        vzbudiť záujem detí o jazyky od 1. ročníka a vhodnou formou motivovať žiakov i vo vyšších ročníkoch,

·        vhodné by bolo vyučovať 2. CJ od 7. ročníka a navýšiť 1. CJ v 6. ročníku o 1 VH,

·        možnosť používať jazykové učebne všetkými vyučujúcimi vo všetkých skupinách už od 1. ročníka,

·        zachovať delenie na skupiny s maximálnym počtom 15 žiakov,

·        nedávať v jednej triede vždy nulté a posledné hodiny, resp. VH po TSV/ŠP,

·        v 5. ročníku si všetci žiaci budú musieť učebnice zakúpiť, lebo z príspevku MŠ SR sa učebnice Project 1 nedajú objednať,

·        praktizovať individuálny prístup k žiakom s poruchami učenia,

·        apelovať na rodičov, aby viac kontrolovali svoje deti a pravidelne sa informovali o prospechu svojich detí,

·        dodržiavať postup pri sťažnostiach rodičov (vyučujúci → triedny učiteľ → vedenie školy),

·        klásť dôraz na čítanie, písanie a počúvanie s porozumením a ústny prejav (monologický i dialogický),

·        rozvíjať kompetencie podľa ŠVP,

·        účasť na seminároch, konferenciách, školeniach a priebežných vzdelávaniach,

·        účasť na online testovaní, ak bude ponúknuté NÚCEM-om,

·        zorganizovať týždenné vyučovanie AJ vo vyšších ročníkoch zahraničnými študentmi z organizácie AIESEC,

·        zúčastniť sa divadelných predstavení v anglickom jazyku,

·        viesť najmä mladšie deti k prednesu poézie a prózy, keďže budúci šk. rok bude pravdepodobne organizovaná okresná súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku pre 3.-5. ročník,

·        rozširovať slovnú zásobu o športovú terminológiu a zakomponovať ju do vyučovania,

·        projektové vyučovanie (realizované v škole),

·        rozvíjať spoluprácu s ostatnými predmetmi (napr. informatika pri tvorbe projektov),

·        podporovať multikulturalitu.

Zapísala: Mgr. Jana Zemániková

 

 

Záverečná správa predmetovej komisie prírodovedných predmetov 

(matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, geografia, technika)

v školskom roku 2018/2019

 

Vedúca PK: Mgr. Lenka Pažitná

Členovia PK:       Dušan Noga

Mgr. Miloš Smoleniak  

Mgr. Eva Bukovenová             

                   Mgr. Veronika Kvasnová

Mgr. Michal Ilčík                                                

Mgr. Vladimír Čechovič

                    Mgr. Branislav Benčič

 

          

Hlavné úlohy plánu práce PK vychádzali z:

a)     Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2018/2019 v súlade s ich odporúčaniami,

b)    Štátneho vzdelávacieho programu, inovovaného ŠVP,

c)     Školského vzdelávacieho programu,

d)    inovovaného Školského vzdelávacieho programu,

e)     Plánu práce školy na školský rok 2018/2019,

f)      UO pre jednotlivé predmety podľa Školského vzdelávacieho programu,

g)    Správy predmetovej komisie učiteľov prírodovedných predmetov II. stupňa za školský rok 2017/2018,

h)    Vnútorného poriadku školy.

     Členovia tejto PK mali v priebehu aktuálneho školského roka 5 stretnutí, ktoré využili na vzájomné si odovzdávanie rád a skúseností, riešenie problémov. Zároveň sa členovia PK zúčastňovali aj zasadnutí PK jednotlivých predmetov v rámci mestskej časti – Nové Mesto. PK sa v svojej činnosti zamerala na:

        vytvorenie TVVP v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a schváleným Školským vzdelávacím programom (inovovaným ŠVP a ŠkVP),

        dodržiavanie plnenia učebných plánov,

        sledovanie predpísaných písomností z predmetu matematika,

        prípravu a zapojenosť  žiakov  do súťaží školských a okresných kôl,

        integráciu žiakov s IVP, ŠVVP a talentovaných žiakov,

        vzájomnú spoluprácu učiteľov a rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

 

     Na vyučovaní členovia PK využívali dostupné učebnice, e-učebnice, pracovné zošity, interaktívne pracovné zošity a veľkou pomocou pri prípravách na vyučovacie hodiny boli inšpiratívne nápady vo virtuálnej knižnici, využívanie pomôcok z datakabinetu. Na hodinách žiaci okrem učebníc využívali aj príslušné cvičebnice, IKT,  portál Bezkriedy, veľkej obľube sa teší premietanie výučbových DVD. Žiaci mali možnosť osvojiť si nové učivo pomocou demonštračných pokusov počas vyučovania a na základe laboratórnych prác, praktických aktivít.

     V jednotlivých predmetoch sa vyučujúci snažili rozvíjať čitateľskú, prírodovednú a finančnú gramotnosť žiakov. Rozvíjali možnosť žiakov vyhľadávať a hodnotiť rôzne zdroje informácií a samostatne s nimi pracovať. Pri projektoch sa opäť potvrdila ich obľúbenosť. Kvalita prác a prezentácií má stúpajúcu tendenciu. Žiaci sa učia pracovať v skupinách, rozvíjajú svoju tvorivosť, zdokonaľujú svoje vyjadrovacie schopnosti a pri prezentáciách si zdokonaľujú svoje prezentačné zručnosti. Ďalej vyučujúci využívali metódy a postupy založené na prepojenosti so životom (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, myšlienkové mapy, hravé činnosti a pozorovania). Motivovali žiakov k účasti na súťažiach, upevňovali u žiakov ekologické cítenie. Podporovali a rozvíjali talent a nadanie žiakov v rámci súťaží. Vhodne zvolenými exkurziami a návštevami exteriérov podporovali prepojenie teoretických poznatkov s praxou. Vyučujúci spestrovali vyučovacie hodiny používaním IKT a interaktívnej tabule. Vyučujúci zaradili do TVVP jednotlivé prierezové témy - mediálna výchova, multikultúrna výchova, environmentálna výchova,  protidrogová výchova, ochrana života a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné schopnosti, rozvoj estetického cítenia, finančná a prírodovedná gramotnosť. 

Metodicko – odborný rast učiteľov:

      Všetci členovia PK sa pre skvalitnenie svojej práce venovali samoštúdiu odbornej literatúry - periodiká a internet. Vymieňali si navzájom skúsenosti s používaním IKT na vyučovaní. Viacerí učitelia sa zúčastnili individuálnych školení podľa aktuálnych ponúk.

Spolupráca s integrovanými žiakmi:

     Integrovaným žiakom boli vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány na zvládnutie základného učiva podľa individuálnych potrieb žiaka a ich diagnostiky.

Vyučujúci mali k žiakom s IVVP individuálny prístup, uprednostňovali ústne skúšanie pred písomným, upravené písomné práce, poskytovali dostatok času na ich vypracovanie, kompenzačné pomôcky, motiváciu pochvalou. Niektorí z týchto žiakov napriek tomu nepracovali v rámci svojich možností a schopností a nedosiahli také vyučovacie výsledky, aké by mohli mať. 

        

Zhodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov za II. polrok šk. roka 2018/2019:

     Úroveň vedomostí žiakov z prírodovedných predmetov je priemerná. Ich vyučovacie výsledky závisia od pozornosti a aktivity na vyučovaní, ale aj od domácej prípravy na vyučovanie, ktorá v mnohých prípadoch absentuje. Okrem slabej prípravy na vyučovanie u niektorých žiakov absentuje aj nosenie si pomôcok na vyučovanie. Na lepšej úrovni by mohla byť aj kontrola žiakov rodičmi, ktorá je v množstve prípadoch slabá, resp. úplne chýba.

     Podrobnosti o dosiahnutých výsledkoch žiakov - viď. zápisnica z klasifikačnej porady dňa 20.6.2019. Žiaci hodnotení známkou nedostatočný budú mať stanovené komisionálne skúšky na august 2019.

     Učivo bolo odučené podľa TVVP vo všetkých predmetoch v rámci časových dotácií uvedených v učebných osnovách.

Vyučujúci taktiež dodržali predpísané písomnosti podľa TVVP. Pri písaní písomností sa zohľadňovali žiaci s IVVP.

 

V školskom roku boli predpísané písomnosti v tomto rozsahu:

Matematika:      

- 5. – 9. ročník: ...... 3x písomná práca, vstupná a výstupná písomná práca

Fyzika:

- v jednotlivých ročníkoch nie je predpísaná časová dotácia laboratórnych prác

Biológia:

- v 5. až 8. ročníku nie je predpísaná časová dotácia praktických aktivít, aj napriek tomu žiaci pracovali na praktických aktivitách

- 9. ročník: ....... 4x praktické aktivity

Chémia:

7. ročník: nie je predpísaná časová dotácia laboratórnych prác

8. ročník: nie je predpísaná časová dotácia laboratórnych prác

9. ročník: 5x laboratórna práca

Vyhodnotenie písomných prác z MAT:

V prehľade sú uvedené priemerné známky z písomných prác v jednotlivých ročníkoch. So žiakmi bola urobená javová analýza.

 

 

5.ABC

6.ABC

7.AB

7.AC

8.AB

8.AC

9.AC

9.B

Vstupná

písomná práca

1,95

2,17

2,8

2,93

3,86

4

3,9

3,6

Štvrťročná

písomná práca

1,95

2,21

1,94

2,62

2,73

2,82

3,05

2,5

Polročná písomná práca

1,88

2,64

3,31

3,5

3,26

3,41

3,3

3,5

Trištvrťročná písomná práca

3,04

2,75

2,92

3,21

2,77

Výstupná písomná práca

1,73

2,59

2,8

3,0

3,33

3,16

3,11

2,85

 

5. ročník – Testovanie T5-2018:

Základné údaje / Predmety

MAT

Počet testovaných žiakov školy

19

Maximálny počet bodov v teste

30

Priemerný počet bodov školy

17,6

Priemerný počet bodov v SR

17,8

Priemerná úspešnosť školy (v %)

58,6

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %)

59,3

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %)

- 0,7

 

9. ročník – Testovanie T9-2019:

Základné údaje / Predmety

MAT

Počet testovaných žiakov školy

33

Maximálny počet bodov v teste

30

Priemerný počet bodov školy

14,7

Priemerný počet bodov v SR

18,9

Priemerná úspešnosť školy (v %)

49,0

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %)

63,1

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %)

- 14,1

Skúšobné E-Testovanie T5-2018 Matematika

Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 52,7%.

Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 44,8%.

E-Testovanie 7. ročník Matematika

Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 50,0%.

Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 43,7%.

 

Súťaže a aktivity počas školského roka 2018/2019:

·        Človek v ohrození“ – festival dokumentárnych filmov

·        E-Testovanie (matematika)

·        Deň narcisov – Liga proti rakovine

·        Exkurzia v SNM – „Príbeh života na Zemi“

·        Ekotopfilm 2019

·        Domestos pre školy

·        Viem, čo zjem

·        upriamenie pozornosti na  významné dni napr.: Svetový deň vody - 22.3., Svetový deň vtáctva - 1.4., Deň Zeme - 22.4.

·        separácia plastových fliaš prebiehala za pomoci firmy RENVIRO

·        pomocou informačných násteniek na jednotlivých poschodiach sa žiaci dozvedali  informácie, ktoré pojednávali o význame separácie a recyklácie odpadu, prevencie proti drogám, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, fungovaní fotosyntézy

 

Pripomienky:

     Bolo by vhodné zaheslovať počítače, na ktorých žiaci pracujú nielen počas vyučovacích hodín informatiky, proti inštalovaniu programov. Ak by bolo nutné nainštalovať do PC nejaký program, heslo by mali správca a učitelia informatiky. Zabránilo by sa tak svojvoľnému inštalovaniu programov žiakmi do PC.

     Vyčistiť, preinštalovať počítače počas letných prázdnin.

     Mať výhradný prístup do chemickej učebne a dokúpiť pomôcky a chemikálie, stojan na nástenné mapy.

     Zakúpiť videomikroskop.

     Zriadiť biologickú učebňu na vyučovanie biológie, dokúpiť pomôcky (stojan na nástenné mapy, lupy, preparačné súpravy).

      Meotar je súčasťou vyučovacieho procesu, preto prosíme zabezpečiť fólie a permanentné fixky.

     Dokúpiť farebné fixky a rysovacie pomôcky (pravítka, kružidlá, uhlomery) na biele tabule.

     Namontovať žalúzie do odborných učební s dataprojektormi.

 

Východiská činnosti PK do budúceho školského roku:

·        Upraviť TVVP podľa inovovaného Štátneho a Školského vzdelávacieho programu a vyučovať podľa nich témy v jednotlivých ročníkoch.

·        Využívať  žiacke projekty a prezentácie  s prírodovednou tematikou v rámci medzipredmetových vzťahov aj na ostatných predmetoch.

·        Spracovať plán exkurzií podľa aktuálnej potreby a ponuky, exkurzie zosúladiť s ostatnými PK podľa  časovej dotácie na jednotlivé predmety a ročníky.

·        Pokračovať v krúžkovej činnosti: Počítačový krúžok, Príprava na T9 – Matematika.

·        Zamerať sa na používanie metód podporujúcich rozvoj prírodovednej, finančnej gramotnosti.

·        Zapájať žiakov do rôznych prírodovedných súťaží podľa aktuálnej ponuky.                                                                                                                

Zapísala: Mgr. Lenka Pažitná

 

 

 

Záverečná správa predmetovej komisie výchovných predmetov

(výtvarná výchova, výchova umením, hudobná výchova, etická výchova, náboženská výchova, občianska náuka)

v školskom roku 2018/2019

 

Vedúci PK: Mgr. E. Bukovenová

Členovia PK:

Mgr. R. Fenclová, Mgr. M. Rovenský, Mgr. B. Benčič, Mgr. H. Grófová

Hlavné úlohy plánu práce PK vychádzali z:

a)        POP = Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2018/2019 v súlade s ich odporúčaniami,

b)    ŠVP = Štátneho vzdelávacieho programu, inovovaného ŠVP,

c)     ŠvP =Školského vzdelávacieho programu,

d)    IŠvP = Inovovaného školského vzdelávacieho programu,

e)     PP = Plánu práce školy na školský rok 2018/2019,

f)      O = odporúčaniami pre jednotlivé predmety podľa a opatrení z predchádzajúceho školského roka 2017/2018

g)    VPŠ = Vnútorného poriadku školy.

 

     V šk. roku 2018/19 vychádzali pedagógovia výchovných predmetov z POP MŠ SR, ŠVP, ŠvP, TVVP, PP, metodických príručiek pre dané predmety a z pokynov školy. 

      Členovia PK výchov mali 4 stretnutia, boli využité na zefektívnenie vyučovacieho procesu, školský rok hodnotíme priemerne a náročne.  Dodržiavalo sa plnenie plánov, pristupovalo sa individuálne k žiakom so špecifickými poruchami.

Na všetkých výchovných predmetoch sa venovala pozornosť dodržiavaniu ľudských práv podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv a práv dieťaťa, odsúdili sa všetky formy diskriminácie, rasizmu, intolerancie, homofóbie a umožnilo sa žiakom kultivovane vyjadriť svoj postoj.  Aktuálne problémy jednotlivých skupín sa konzultovali a riešili priebežne v spolupráci s výchovným poradcom a vedením školy. Konštatujeme, že nám absentuje interný špeciálny pedagóg a aj psychológ, hoci spolupráca pedagógov sa javí nadštandardne aj vďaka spolupráci s výchovným poradcom, ktorý akútne rieši problémové situácie, aj v spolupráci s triednym učiteľom. Zhodnotenie práce v jednotlivých skupinách a triedach podľa úrovne schopností, zručností a vedomostí sa javí priemerne, svoju úlohu tu zohráva aj pripravenosť/nepripravenosť na hodinu, odzrkadľuje sa to na dosiahnutých kompetenciách žiaka. Plány boli splnené.

 

      Skupinové vyučovanie bolo uskutočnené v každom ročníku na VYV, VUM a ETV (TECH), zamerali sme sa na kooperáciu jednotlivých žiakov a akceptáciu iného. Nakoľko pracujeme v triedach, kde je väčšinou plný počet žiakov (nedelia sa na skupiny), práca so skupinou je náročná, nakoľko sa v triedach nachádzajú rôzne úrovne myslenia. Snažíme sa pomocou inklúzie dosahovať čo najlepšiu klímu v triedach. V každom kolektíve sa nachádzajú žiaci s poruchami učenia a správania sa, preto skupinové vyučovanie sa javí ako správna cesta aj pre žiakov so špecifickými poruchami.

·        Odporúčame zachovať klasifikáciu v predmetoch  VYV, HUV, OBN aj v budúcom školskom roku 2019/2020, známka stále zostáva  motivačným prostriedkom pre žiakov. Kladieme dôraz na snahu, prípravu na hodinu (stále absentuje) a nie len na samotnú realizáciu pričom využívame pri hodnotení reflexívny dialóg (výsledok nie je dôležitý, ale pocit, ktorý žiak prežíval pri práci). Individuálne sme pristupovali k žiakom so špeciálnymi potrebami.

·         Návrh zakomponovať a ponechať v hodnotení  aj povinnosť nosenia si pomôcok sa osvedčila. Žiak bez pomôcok nemôžeme rozvíjať osobné a sociálne  kompetencie (pokiaľ sa bude opakovať  nepripravenosť na hodinu a nenosenie si pomôcok, pedagóg môže hodnotiť žiaka zníženou známkou podľa závažnosti) a výsledná známka bude ovplyvnená touto skutočnosťou.

     O výchovné predmety (VYV, HUV, ETV, OBN) javia žiaci nízky záujem, aj napriek spestrenému vyučovaniu formou výstav, diskusií, premietaní (vychádza to z celospoločenského prístupu k výchovným predmetom). Hodnotenie absolvovalpriebežne pracoval platí naďalej pre ETV a NBV.  Problematické sa javilo spájanie ročníkov do skupín a veľkosť skupín.

      Naďalej budeme formatívne hodnotiť žiakov  - toto hodnotenie je  zamerané  na podporu efektívneho učenia žiakov, je poskytnutá užitočná spätná väzba,  zameriava sa na odhalenie chýb a nedostatkov v práci žiaka a žiakovi je ponúknutá rada zameraná na zlepšenie budúceho výkonu. 

     Plán práce bol priebežne plnený. Vychádzalo sa aj zo súčasnej spoločenskej problematiky súvisiacej s prejavom intolerancie, „migrujúcich utečencov“ a predchádzali sme  diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu, homofóbii. Snažili sme sa poukázať na dôležitosť výchovy (ktorá absentuje v rodinách) v duchu humanizmu a patriotizmu, pričom sme nezabúdali na toleranciu a akceptáciu „iného“. Súčasťou výchovného procesu bolo zameranie sa na prevenciu látkovej a nelátkovej závislosti (fenomén - sociálne siete, nomofóbia...). Prevencia naďalej pokračuje, preto žiadame pedagógov o zaradenie si týchto tém aj do vyučovania svojich predmetov (formovanie medzipredmetových vzťahov) aj v školskom roku 2019/2020.  Navrhujeme odpojiť žiakov od prístupu na wifi a dôsledne dodržiavanie kontroly odovzdávanie mobilných zariadení na vyučovacom procese.

     Veku primeraným spôsobom sme sa venovali dôsledkom rizikového sexuálneho správania sa  a prevencia bola realizovaná kontinuálne s BIO, ETV a TH paralelne s tematikou plánovaného rodičovstva.  Touto osvetou vštepujeme správne postoje, racionálny prístup a dôležitosť zdravého životného štýlu. Posilňujeme aj  správanie sa voči okolitému prostrediu pomocou environmentálnej tematiky. Separovanie sa javí ako pretrvávajúci problém. V budúcom školskom roku  2019/2020 budeme svedomitejšie pristupovať k environmentálnym aktivitám.

 

Metodicko – odborný rast a vzdelávanie pedagógov:

Všetci členovia sa venovali pre skvalitnenie svojej práce samoštúdiom odbornej literatúry.  Navštevovali metodické stretnutia, vymieňali si navzájom skúsenosti s používaním IKT na vyučovaní, zúčastnili sa aktualizačného vzdelávania – Využitie grafických editorov vo vyučovacom procese a využitie artefiletiky vo vyučovacom procese výtvarnej výchovy.

Spolupráca s integrovanými žiakmi:

Integrovaným žiakom boli vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány aj napriek tomu, že žiaden zo žiakov nemá poruchy ako  dyspinxia, dyspraxia, dysmúzia, snažíme sa pristupovať k žiakom podľa individuálnych potrieb a využívame pochvalu ako motivačný prostriedok a na hodinách výtvarnej výchovy kladieme dôraz na snahu a nie výsledné dielo.

        

Splnené aktivity:

·        Jeden svet –„ Človek v ohrození“ - november 2018

·        Zázrak prírody – SNM – 7.AC – november 2018

·         Domestos – „Pozdvihni úroveň toaliet na tvojej škole“ - september – december 2018 – získali sme na celoslovenskej súťaži umiestnenie za plnenie aktivít s 5.ABC – výhra  -poukazy na nákup výrobkov  v hodnote 4x65€  (260 €)

·        Kyberšikana a zneužívanie detí – interaktívne premietanie – január / február 2019

·        Medzi nami dievčatami a medzi nami chlapcami – marec /apríl 2019

·        Viem, čo zjem – „Naučme deti zdravo jesť, piť, športovať“- september – máj 2019

·        Skupinové vyučovanie prebehlo v každom ročníku n hodinách VYV a VUM

·        Zelený svet 2019 

·        Deň NARCISOV  - apríla 2019

·        Deň Zeme – výtvarná plagátová tvorba + sadenie okrasných rastlín v areáli školy - apríl 2019

·        Mária Terézia – výtvarná súťaž – máj 2019 - Dubeňová 8.AC, Oračková 7.AB

·        Naturpack – výtvarná súťaž ku dňu Zeme – máj 2019 - Cenký 4.A

·        Ekotopfilm a envirofilm 2019  máj 2019 – 9. ročník

·        Zázrak prírody – SNM -7. AB – jún 2019 ?

·        Liga za ľudské práva - Utečenci a ako to vlastne je... jún 2019 – 8.-9. ročník

·        „Extrémizmus“- alkohol, fajčenie, drogy – interaktívne premietanie - jún 2019

·        Výtvarný krúžok počas celého školského roka 2018/2019

 

    Ciele, opatrenia a  požiadavky jednotlivých výchovných predmetov:

·        VYV, VUM – spotrebný materiál ,  akumulátor do elektrického strúhadla, ceruzy, gumy, výkresy (väčšia gramáž), štetce malé (nie maliarske), čistiace prostriedky...

·        ETV – pracovné učebnice pre vyučujúcich

·        Environmentálna výchova -  pokračovať v triedení plastových fliaš , papiera, zapojiť sa rôzneho zberu ( batérie, tonery )

·        Skúsiť naplánovať akcie v priebehu roka podľa ponuky a využívať pri tom Edupage

·        Spolupracovať s CPPPaP - drogová prevencia, kyberšikana, výchova k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova, nový fenomén sociálnych sietí, utečenci...

·        Zveľadenie si pracovného prostredia

·        Revitalizovať zeleň exteriér aj interiér

·        Exkurzie  a ekovýlety do prírody i po Bratislave a okolí

·        Venovať  sa trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých

·        Obnoviť spoluprácu s Daphne a  pokračovať s Natur-packom

·        Efektívnejšia sa javí vyučovanie s menším počtom žiakov v skupinách

·        Pokračovať v spolupráci s pedagógmi, ktorí javia záujem o aktivity

·        Skúsiť objednať  Planetárium  - interaktívne premietanie v kupole

 

      Návrh na pochvalu riaditeľom školy udeľuje PK výchov za reprezentáciu v umeleckej oblasti:

L.Valovičová 7.AB,  M.Oračková 7.AB,  L.Gánóczy 7.AB,  A.K.Dubeňová 8.AC,  J.Zhang 5.ABC , V.Hulanská, 5.ABC,  N.Gánóczy 5.ABC, T.Klúcsiková 9.AC,  Ch.S.Hale 9.AC

      Poďakovanie patrí v prvom rade všetkým kolegom a ďakujeme ústretovému vedeniu, že je nám umožnené realizovať rôzne aktivity so žiakmi, ktoré prispievajú k ich správnemu formovaniu osobnosti.                             

      Školský rok 2018/2019 hodnotím pozitívne, aj keď sme mali objektívne príčiny na nesplnenie niektorých úloh.

                                                                                                                                                                                                                                                            Zapísala: Bukovenová                                                                           

 

Záverečná správa PK TŠV 2018/2019

Úlohy ročného plánu PK

Splnené :

1.     Realizácia účelových cvičení : V školskom roku 2018/2019 sme absolvovali 2 ÚC

2.     Vytvorenie podmienok pre ďalšiu činnosť futbalovej prípravky NŠK

3.     Pokračovanie kurzu základného korčuľovania žiakov 1. Stupňa (1 hodina týždenne)

4.     Pokračovanie hokejového krúžku/ tréningu pre žiakov 1. Stupňa (1 hodina týždenne)

5.     Športová príprava pohybových a koordinačných schopností pre žiakov 1. stupňa (1,5 hodiny týždenne)

6.     Športová príprava pohybových a koordinačných schopností pre žiakov 2. Stupňa (1,5 hodiny týždenne)

7.     Zimná škola v prírode s výučbou lyžovania a snoubordingu : Novoť- Krušetnica pre žiakov 1. stupňa, termín :   7.1.2019 – 12.1.2019

8.     Lyžiarsky a snoubordingový výcvik : Novoť –Krušetnica pre žiakov 2. stupňa (žiaci 7,8, a 9. Ročníka), termín : 12.1.2019 – 17.1.2019

9.      Organizácia okresných kôl v súťažiach : florbal (chlapci), cezpoľný beh (chlapci a dievčatá), futbal, atletika ( chlapci a dievčatá )

10. Organizácia krajského kola vo florbale žiakov – chlapcov

11. Realizácia projektu Naučme sa korčuľovať a plávať

12. Realizácia projektu Futbal to je hra

13. Realizácia športového dňa MDD (1.6.2019) ,  termín : 31.5.2019

14. Realizácia športovej akcie – Deň Olympizmu

15. Testovanie pohybových predpokladov našich prvákov (1.A a 1.B) – október 2018

 

Vyučovanie TŠV

      Vyučovací predmet telesná a športová výchova sme v školskom roku 2018/2019 v súlade s uznesením Pedagogickej rady klasifikovali.

      Počas školského roku 2018/2019 sme plnili časovo-tematické plány, vypracované v súlade s Učebnými osnovami z roku 1997 a všetkými zmenami školského zákona z roku 2008. Úspešnosť ich plnenia sa overovala podľa Pokynov na hodnotenie vzdelávacích štandardov z TŠV (r. 2004).

V tomto šk. roku sa na vyučovacom procese TŠV a SRL podieľali Dušan Noga, Michal Ilčík, Mário Rovenský, Miloš Smoleniak, Vladimír Čechovič, Ján Bician a Jozef Repka.

      Plánovaný obsah učiva sa nám podarilo absolvovať vo všetkých triedach. Museli sme si poradiť s trojtýždňovou výlukou veľkej telocvične, ktorú využívali dobrovoľníci MS v hokeji (Bratislava – Košice 2019). Túto výzvu sme zvládli, ďakujem všetkým kolegom za trpezlivosť a spoluprácu pri výučbe TŠV a SRL počas MS v hokeji.

      Žiaci aj tento rok mohli chodiť na naše športové krúžky: florbalový krúžok pre 1.stupeň a 2. stupeň, futbalový krúžok pre 1: stupeň.

Ako každý rok, pre deti boli najzaujímavejšie hodiny zamerané na športové hry (najmä futbal, florbal). U žiakov 8. a 9. ročníka bol zaradené TC s cvičením v posilňovni, pozitívna odozva bola aj v dievčenských skupinách. V tomto školskom roku sme do výučby TŠV zaradili cvičenia podporujúce nervovo-svalovú koordináciu, stolný tenis, frisbee ultimate, bedminton. V dievčenských skupinách sme zaradili aj netradičné hry/ náčinie ako napr. ringo, indiacu, farebné športové šatky.

      Počas šk. roku sme sa stretli aj menším záujmom a TŠV. Žiaci sa menej tešili/ zaujímali o gymnastiku a atletiku, a to najmä na 2. stupni. Myslím si , že na 1. stupni mali žiaci záujem o všetky tematické celky, no aj tu prevládali spomínané športové hry (futbal, florbal).

     V ďalšom školskom roku sa budeme snažiť zaradiť do výučby TŠV a SRL nové netradičné športy, náčinia. Svoje úsilie sústredíme na to , aby sme vytvorili pozitívny vzťah k športovaniu, cvičeniu najmä u detí, ktoré sa nevenujú organizovanému športu. Všetci chceme, aby sa na hodiny TŠV a SRL tešili všetci žiaci bez výnimky. U žiakov budeme naďalej dôsledne kontrolovať nosenie cvičebného úboru.

Taktiež budeme žiakov upozorňovať, aby si vždy vyčistili obuv, ponožky od gumových guličiek pri odchode z futbalového ihriska.

Na výučbu sme počas školského roku využívali priestory veľkej telocvične, posilňovňu, malú pohybovú telocvičňu, úpolovú telocvičňu.

Tento šk. rok sme mohli naplno využívať aj vonkajšie priestory, veľké futbalové ihrisko s umelou trávou a taktiež atletickú dráhu a pieskovým doskočiskom pre skok do diaľky.

Športová príprava

V tomto školskom roku sme neotvorili žiadnu hokejovú ani futbalovú triedu piatakov. Spolupráca s HC Slovan Bratislava je ukončená. Na 1. stupni vznikla trieda chlapcov prvákov, ktorí sa enujú futbalu. V ďalšom šk. roku sa budeme snažiť vytvoriť ďalšiu športovú triedu.

Súťaže a umiestnenia

Súťaže organizované MČ Bratislava Nové Mesto

V školskom roku 2018/2019 smesa zúčastnili väčšiny športových súťaží organizovaných školami našej mestskej časti.

 

Najlepšie dosiahnuté výsledky v šk. roku 2018/2019

Názov súťaže

Okresné kolo

Krasjké kolo

Celoštátne kolo (M SR)

Futbal MCDonald Cup 1.stupeň

2. miesto

-----------

-----------

Futbal MCDonald Cup 2.stupeň

2. miesto

-----------

-----------

Futbal školský pohár SFZ 2. st. d

2. miesto

-----------

-----------

Futbal školský

pohár SFZ 2.st. ch

2.miesto

-----------

-----------

Florbal SŽ ch

1.miesto

1.miesto

2. miesto

Atletika SŽ d

B.Bankošová 1.m

D.Čajkovičová 1.m

B.Bankošová 5.m

D.Čajkovičová 4.m

-----------

Atletika SŽ ch

M. Riznič 1.m

M. Riznič 3.m

-----------

Miniatletika 1.st

Bavíme deti športom

4.miesto

-----------

-----------

Cezpoľný beh SŽ d

2. miesto (družstvo)

 

-----------

Cezpoňý beh SŽ ch

1.miesto (družstvo)

 

Matej Riznič – 8. miesto

-----------

 

Najúspešnejší športovci :

Chlapci : Matej Riznič - náš najlepší bežec (víťaz okresného kola v cezpoľonom behu a behu na 100 m.), 3. miesto na krajských majstrovstvách v behu na 1000 m.

              Florbalové družstvo – Sebastián Rusnák, Antonio Ožvald, Richard Patzelt, Maxim Manmonov, Marek Neumann, Filip Šimko, Šach Gadzhiev, Martin Dubeň, Dominik Štefek, David Rábek, David Grendel, Matej Krajči – najlepší brankár na M SR v Detve. (víťaz okresného kola, víťaz krajského kola, 2. Miesto na M SR vo Florbale žiakov v Detve).

Spolupráca s inými organizáciami

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

-         Organizácia okresných kôl vo florbale, cezpoľnom behu, futbale, krajské kolo vo florbale.

Spolupráca s MŠ (Materská škola)

Projekt: Coerver škola – Po konzultáciach s kolegami TŠV a riaditeľom školy sme sa rozhodli, že nechceme a nemáme záujem o tento futbalový projekt na našej škole v šk. roku 2019/2020.

Podávanie projektov so športovým zameraním

Podanie projektu cez výzvu ministerstva školstva SR na výmenu palubovky v telocvični.

-         Neúspešné

Realizácia projektov so športovým zameraním

1.     Futbal to je hra (Úrad vlády SR)

2.     Naučme sa korčuľovať a plávať

3.     Florbal pre všetkých

 

Školenia a vzdelávanie učiteľov TŠV

Repka, Noga, Ilčík, Rovenský – získavanie kreditov

Pozitíva v tomto šk. roku :

-         Využívanie vonkajšieho futbalového ihriska, atletickej dráhy s doskočiskom na skok do diaľky.

Doplnený inventár kabinetu TŠV

1.     Nový inventár : 4 ks futbalových sietí na malé brány, rozlišovačky 20 ks,  časti mantinelov pre florbal, atletické náčinie – sada ( Detská atletika ), 3ks  závesné hrazdy

 

Návrhy :

1.     Zabezpečiť vonkajší skladový priestor/ miestnosť pre náradie a náčinie využívané na vonkajších ihriskách.

2.     Zveľadiť/ opraviť sklad TŠV vo veľkej telocvični – dokúpiť nové regály, skrine pre lepšie prerozdelenie náradia a náčinia.

Návrhy na investície do športových zariadení

Žiadať zriaďovateľa o finančnú dotáciu na rekonštrukciu školskej telocvične. Rekonštrukcia zahrňuje výmenu palubovej podlahy, dreveného obloženia a vymaľovania telocvične.

Žiadať zriaďovateľa o finančnú dotáciu na nákup techniky na údržbu futbalového ihriska s umelou trávou ( traktor a hrabačka).

Žiadať zriaďovateľa o vytvorenie pracovného miesta na plný úväzok pre údržbu vonkajších plôch.

 

                                                                       Mgr. Jozef Repka

                                                                             

Hodnotiaca správa MZ 1. – 4. ročník ZŠ

1.    Členovia MZ:

Zástupca riaditeľa: Mgr. Renáta Fenclová 

Vedúci MZ:                Mgr. Eva Rusnáčiková 

Členovia:           Mgr. Jana Rychtárechová

                            Mgr. Helena Podstávková 

                            Mgr. Branislav Kmeť

                            Mgr. Jozef Repka

                            Mgr. Mária Jurášová

Vychovávatelia:  Petra Zemancová

                              Mgr. Ján Bician

                              Mgr. Jozef Repka

                            Mgr. Maria Jurášová

Materská škola:   Ľubica Homolová 

 

2.     Plnenie opatrení a plánu hlavných úloh:

   dôsledne sme dodržiavali učebné plány a učebné osnovy platné pre školský rok 2018/2019 pre všetky predmety, ŠVP a ŠkVP, pokyny POP na šk. rok 2018/2019 a vzdelávacie štandardy,

         aktívne sme využívali možnosť spolupráce so školskou pedagogičkou a psychologičkou,

         v celom edukačnom procese sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa ŠVP a ŠkVP,

         podporovali v rodičoch ochotu spolupracovať so školou, zapájali ich do organizovania akcií, na RZ a konzultáciách spoločne s rodičmi riešili výchovno-vzdelávacie nedostatky, ale aj úspechy žiakov,

         monitorovali sme sociálnu klímu v triedach, snažili sme sa vytvárať podmienky pre tvorivú a motivujúcu atmosféru, využívali sme možnosť spolupráce s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

         v rámci filmových a divadelných predstavení a iných kultúrnych podujatí sme žiakov viedli k slušnému a spôsobnému správaniu sa na kultúrnych podujatiach.

         výtvarné a estetické cítenie si žiaci rozvíjali prostredníctvom rôznych tematických výzdob v triedach a na našich chodbách.

         navštevovali sme divadelné predstavenia, využívame činnosť žiackej a mestskej knižnice,

         venovali sme pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých predmetoch, kládli sme dôraz na čítanie s porozumením, formovali ich literárny vkus výberom vhodnej mimočítankovej literatúry a časopisov pre jednotlivé ročníky,

         využívali sme komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy (problémová metóda, projektová metóda, skupinové a kooperatívne vyučovanie,

         realizovali sme úlohy z prierezových tém: ENV, MV, MKV, OSR, OŽZ, DV, TP, FG a PZ v praktických činnostiach vo výchovno-vzdelávacom procese,

         realizovali sme rôzne formy aktivít zameraných na podporu rozvoja finančnej gramotnosti žiakov,

         v celom edukačnom procese sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa ŠVP a ŠkVP,

         aktívne sme chránili žiakov pred nežiadúcimi vplyvmi a prejavmi násilia, šikanovania, fyzického a psychického týrania predchádzali všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a rasizmu,

         priebežne sme monitorovali správanie sa žiakov a zmeny bezodkladne riešili so zástupcami rodičov,

         využívali sme vo vyučovaní: informačné a komunikačné technológie, inovatívne metódy a formy práce, podporovali sme rozvoj kreativity, myšlienkových operácií, predstavivosti a vôľových vlastností,

         venovali sme pozornosť slaboprospievajúcim žiakom

         naďalej sme venovali zvýšenú pozornosť integrovaným žiakom, žiakom vyžadujúcim si osobitnú starostlivosť a aktívne sme spolupracovali s CPPPaP,

         sledovali sme inovácie v základných pedagogických dokumentoch a následne ich aplikovali do praxe,

         vo zvýšenej miere sme zapájali žiakov do pohybových aktivít rôznymi športovými súťažami v rámci školy, regiónu a kraja,

         matematické schopnosti žiakov sa rozvíjali v súťažiach: Klokank,

         vytvárali sa podmienky pre žiakov na osvojenie si metód individuálneho štúdia, aktívneho prístupu nadobúdania poznatkov z príručiek, encyklopédií, kníh a internetu,

         láska k materinskému jazyku sa upevňovala zapájaním sa do súťaže Hviezdoslavov Kubín

         vyučujúci svedomito pripravovali žiakov na rôzne literárne, športové, výtvarné, hudobné a iné súťaže, ako aj na úspešné zvládnutie učiva daného ročníka,

         rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia,

         aktívne sme žiakov zapájali do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl, využívali sme integrované tématické vyučovanie pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa zdravia a Svetového dňa mlieka zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny,

         v rámci multikultúrnej výchovy sme využívali výročia a štátne sviatky na posilňovanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, národného povedomia,

         organizovali sme bohatú záujmovú činnosť podľa ponuky,

         monitorovali sme úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávali ich dôslednú analýzu a v prípade zistených nedostatkov sme prijali opatrenia na ich odstránenie,

         rozvíjali sme pohybové schopnosti detí, motivovali deti a žiakov k pohybovej aktivite, dávali žiakom priestor na tvorivé aktivity,

         spolupracovali sme s učiteľmi MŠ pri prechode predškolákov do 1. ročníka

 

3.     Stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu:

Všetci vyučujúci 1. stupňa prebrali učivo vo všetkých predmetoch v súlade s tematicko výchovno – vzdelávacími plánmi, učebnými osnovami, štátnym vzdelávacím a školským programom ISCED 1 a rozvíjali u žiakov všetkých sedem kľúčových kompetencií. Pedagogickými skúsenosťami, aplikáciou nových poznatkov, zodpovedným prístupom k práci, variabilitou metód a foriem práce sa snažili, čo najefektívnejšie riadiť edukačný proces. Niektoré hodiny boli odučené v počítačovej učebni s interaktívnou tabuľou. Žiaci si pripravovali rôzne projekty na prírodovedu, vlastivedu, slovenský jazyk a literatúru. Tvorili krátke príbehy a básničky, prezentovali poznatky získané samostatným štúdiom. Aj napriek snahe učiteľov sa vyskytujú nedostatky v písomnom a ústnom prejave, matematických zručnostiach. Postupne využívajú dané skúsenosti a rozvíjajú čitateľskú gramotnosť na hodinách slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy. Zapájajú žiakov do súťaží, projektov a záujmových činností.

 

4. Plnenie plánu a úloh MZ:

V tomto školskom roku sme mali 4 zasadnutia MZ, plán činnosti MZ sa dôsledne dodržiaval.

Na 1. zasadnutí bol schválený plán práce, doplnené a skompletizované tematické výchovno – vzdelávacie plány. Boli rozdelené úlohy jednotlivým členom MZ a navrhnuté akcie pre žiako. 

Na 2. zasadnutí boli prediskutované výchovno – vzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok, aktuálne problémy tried. Učitelia 1. ročníka nás informovali o adaptácii svojich žiakov v škole.

Na 3. zasadnutí sme zhodnotili výsledky za prvý polrok, plánovali akcie Zápis do 1. ročníka, športové súťaže.

Na 4. zasadnutí sme riešili výchovno – vzdelávacie problémy jednotlivých tried, naplánovali sme akcie na nasledujúci školský rok.

 

4.     Hodnotenie výstupných testov:

Trieda

  SJL – priemer

  Diktát - priemer

  MAT – Priemer

1. A

3,7

3,4

1,78

1. B

1,47

2,07

1,57

2. A

2

2,31

Mat: 2,65

Geo: 2,63

3. A

SJ: 2, 26

Lit: 2, 1

2,83

Mat: 3,1

Geo: 2,89

4. A

1,88

1,82

2,58

4. B

2,50

2,70

2,7

 

Okrem predpísaného počtu písomných previerok sa na kontrolu žiackych vedomostí a zvládnutie učiva často prevádzali matematické a gramatické rozcvičky. Pedagógovia pripravovali klasifikované práce, rôzne hrové, logické i tvorivé cvičenia a úlohy, ktoré taktiež poukazovali na hĺbku a správnosť osvojenia si vedomostí. Nácvičnými diktátmi sa usilovali precvičiť a utvrdiť preberané učivo, kontrolnými diktátmi si mali možnosť overiť získané vedomosti.

 

5.     Školské a mimoškolské aktivity:

         Športové aktivity v škole a mimo školy

         Návšteva knižnice – Kutuzovova

         Aktivity s CPPPaP

         Halloweenska party – ŠKD

         Zimná ŠvP – LVK

         Mikuláš

         Vianočná pošta pre seniorov

         Divadelné predstavenie – Popolvár

         Projekt – Ochrana lesov pred požiarmi

         Projekt – Deň Zeme – sadenie rastlín, úprava areálu

         Hviezdoslavov Kubín

         Zápis do 1. ročníka

         MDD

         Kráľovstvo odpadu

         ŠvP

 

6.     Hospitačná činnosť:

Kontrolná a hospitačná činnosť bola zameraná na plnenie základných povinností učiteľa a triedneho učiteľa, dodržiavanie školského poriadku a pracovných náplní, úroveň a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, úroveň a výsledky výchovy mimo vyučovania, dodržiavanie detských práv, dodržiavanie základných pravidiel BOZ a PO, pedagogická dokumentácia triedneho učiteľa a vychovávateľa. Vykonávala sa aj adaptačná činnosť p. Podstávkovej. Uvádzajúcim pedagógom bola p. Rychtárechová. Hospitácie vykonávali: p. riaditeľ Noga, p. zástupkyňa Fenclová, vedúca MZ p. Rusnáčiková, p. Rychtárechová.

 

7.     Finančná a čitateľská gramotnosť:

Čitateľskú a finančnú gramotnosť sme implementovali do všetkých predmetov na 1. stupni, s dôrazom na:

ČIG - Precvičovanie komunikačných zručností v modelových situáciách

         Verbálne a neverbálne vyjadrenie emocionálneho zážitku z textu

         Tvorivé čítanie – reprodukcia textu, charakteristika postáv

         Interpretovanie a integrovanie daných informácií

         Rozpoznať a používať rôzne organizačné prvky k textu na vyhľadávanie a identifikáciu relevantnej informácie.

         Logicky spájať informácie z celého textu s cieľom určiť postupnosť aktivít.

FIG - Uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné údaje dostať k nepovolaným osobám.

         Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť.

         Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť.

         Vysvetliť, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí.

         Navrhnúť spôsoby riešenia finančných situácií, v ktorých sa stretne s klamstvom, podvodom, nečestným správaním.

Žiaci sa hravou formou dotkli tejto tematiky, no napriek snahe tvoriť pracovné listy a modelové situácie k danej problematike vnímame ako učitelia problémy pri riešení každodenných životných situácií.

 

8.     Opatrenia na nový školský rok:

Slovenský jazyk a literatúra:

·     dbať na dôsledné osvojenie pravopisu

·     neustále zlepšovať čitateľskú zručnosť a komunikatívnosť žiakov využívaním aj mimočítankovej literatúry, besedami, zážitkovým čítaním v knižnici, tvorbou referátov a projektov.                                             

·     rozvoj rečových zručností v ústnej i písomnej forme

·     zapojenie žiakov do literárnych súťaží

·     zlepšenie grafického prejavu

·     zariadenie čitárne ako samostatnej miestnosti, ktorá bude prístupná nielen pre žiakov 1. stupňa, 2. stupňa a ŠKD – je potrebné kúpiť policovú zostavu na knihy + koberec

Anglický jazyk:

·        príprava žiakov na súťaž v prednes – poézia a próza

·        zapojenie žiakov do projektov

·        pomôcť žiakom osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávania sa

Matematika

·        venovať pozornosť talentovaným a nadaným žiakom a zapájať ich do matematických súťaží

·        na vyučovacích hodinách riešiť divergentné úlohy s cieľom ďaľšieho rozvíjania logického myslenia

·        v geometrii dbať na presnosť pri rysovaní a správnom označovaní geometrických útvarov, dôsledne dbať na to, aby žiaci pri rysovaní používali ostrú ceruzku – zakúpenie kružidla na magnetickú tabuľu

Vlastiveda

·        vedieť sa orientovať na mape

·        vedieť samostatne pracovať s učebnicou, PZ a mapou

·        naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu pri ústnych odpovediach

·        poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať ich národné cítenie a lásku k vlasti

Prvouka/ Prírodoveda

·        v praktických činnostiach naučiť žiakov uplatňovať metódy porovnávania, analýzy a syntézy, zovšeobecnenia, analógie, indukcie a dedukcie, ako i základnými metódami a spôsobmi skúmania skutočnosti.

 

Na všetkých predmetoch:

         pre zlepšenie správania zaradzovať do vyuč. procesu vých. programy, spolupracovať  

      so šk. psychologičkou, špec. pedagogičkou  a rodinou.        

         viesť žiakov k sebahodnoteniu.

         vzájomnou komunikáciou s rodičmi vplývať na odstránenie nedostatočnej prípravy

      a kontroly  na vyučovanie.

         na hodinách ešte  vo väčšej miere využívať didaktickú techniku, IKT, dostupné

      pomôcky a doplnkovú literatúru.

         väčšia spolupráca s pedagógmi slovenského jazyka a matematiky, jednotne sa

      dohodnúť na učive, ktoré by mali mať zvládnuté do 5. ročníka.                                                                                

         individuálny prístup k žiakom, spolupráca s rodičmi pri riešení výchovno-

      vzdelávacích problémov

         zlepšenie domácej prípravy, systematické precvičovanie učiva, viesť žiakov

      k disciplíne, sebahodnoteniu a zodpovednosti

 

9. Klady, nedostatky a potreby na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Silné stránky školy:

         Rýchla komunikácia s rodičmi pomocou EduPage a následná spolupráca s nimi.

         Flexibilní a kvalifikovaní učitelia s veľkým apetítom naučiť žiakov nové veci.

         Dni otvorených hodín pre predškolákov a rodičov s deťmi.

         Spolupráca s MŠ a ŠKD.

         Podporujem zdravý životný štýl pomocou športovej aktivity žiakov.

         Dosahovanie výborných výsledkov žiakov v športových súťažiach.

         Doplnenie nových knižných titulov.

Nedostatky a potreby na skvalitnenie vyučovacieho procesu:

         Zakúpenie kružidla na magnetickú tabuľu.

         Absencia detského ihriska pre hry a oddych.

         Maľovanie tried.

         Absencia denno-denná prítomnosť školského psychológa a špeciálneho pedagóga.

         Absencia čitárne ako oddychovej miestnosti pre žiakov a doplnenie o nové knižné

       tituly.

         Zapájanie tried do viacerých výchovno-vzdelávacích súťaží.

         Zapájanie sa do projektov MŠ SR.

Hodnotiacu správu vypracovala: Vedúca MZ: Mgr. Eva Rusnáčiková

                                   Záverečná zápisnica z MZ z ŠKD

                                                      

Prítomné osoby:

·        Za vedenie školy zástupkyňa riaditeľa: Renáta Fenclová

·        Petra Zemancová – koordinátorka – ŠKD

·        Mgr. Ján Repka

·        Mgr. Maria Jurášová

·        Mgr. Ján Bicián

Program:

·        Kontrola uznesení

·        Vyhodnotenie činností v ŠKD za rok 2018/2019

·        Uznesenie - Diskusia

Metodické združenie viedla Petra Zemancová. Privítala prítomných a oboznámila ich s programom.

1.Uznesenia boli splnené a plnené priebežne podľa plánovaných akcií pre školský klub detí Nové Mesto. Zúčastnili sme sa všetkých plánovaných akcií našej školy, aj akcií organizovaných miestnym úradom mestskej časti Nové Mesto. Pravidelne sa obmieňali výstavy prác žiakov z ŠKD na 2. poschodí (1. stupeň).

2.V školskom roku 2018/2019 boli vytvorené 4 oddelenia ŠKD. V jednotlivých oddeleniach pracovali s deťmi vychovávatelia bez zmeny pozícii. Vychovávatelia si počas celého školského roka vymieňali svoje skúsenosti, pomáhali si navzájom, rozširovali si svoje vedomosti študovaním odbornej literatúry a úzko spolupracovali s triednymi učiteľmi a rodičmi.

Na začiatku roka bol celkový počet žiakov 92.   V priebehu II. polroka sa odhlásilo 15 žiakov, väčšina z dôvodu zvládnutia samostatného odchodu žiaka domov.

V 1. Oddelení bolo...................., viedla vychovávateľka Zemancová.

V 2. Oddelení bolo......................, viedol vychovávateľ Mgr. Bicián.

V 3. Oddelení bolo ....................., viedla vychovávateľka Mgr. Jurášová.

V 4. Oddelení bolo ...................., viedol vychovávateľ Mgr. Repka.

V oddeleniach v ŠKD stále dominuje prevaha chlapcov k čomu sú prispôsobené aj činnosti v ŠKD.

Jednotlivé oblasti výchovy boli aplikované v odpočinkovo – relaxačnej činnosti, záujmovej činnosti a v činnosti príprava na vyučovanie. Väčší dôraz sme kládli na relaxačnú, odpočinkovú činnosť žiakov, hlavne na pobyt vonku, na školskom ihrisku, keďže deti navštevovali aj rôzne krúžky:

 

a, Počítačový – p.uč. Pažitná, p. uč. Benčič

b, Futbalový – p. uč. Bicián

c, Hokejový – p.uč. Ilčík, p.uč. Smoleniak

d, Tvorivé dielne – p.uč. Zemancová

e, Florbalový –  p.uč. Repka

f, Nemecký – p.uč. Barboríková

Nakoľko prevažná časť detí navštevuje športové kluby, volili sme skôr ľubovoľný výber hier, podľa záujmu žiakov, najčastejšie mini futbal (malá vyhradená časť na detskom ihrisku), naháňačky, florbal, prehadzovaná, vybíjaná, bedminton, frizbee.  Snažili sme sa, aby žiaci mali dostatok pohybu na čerstvom vzduchu.

V každom oddelení si deti počas celého roka precvičovali motoriku strihaním, obkresľovaním, zhotovovaním rôznych darčekov, výtvarných prác. Práce detí boli vystavované v triedach, na chodbách a tak boli deti zároveň motivované k vyhotoveniu ďalších prác. Nadobudnuté zručnosti sme úspešne uplatnili v plánovaných aktivitách mestskej časti Nové Mesto.:

·        Tvorivé dielne (darček pre prváka) – Petra Zemancová

·        Výroba karnevalovej masky (škraboška) – Petra Zemancová

·        Karneval – Zemancová Petra

Naša účasť, snaženie, tvorivosť detí školského klubu bola ocenená 1. miestom.

 Príprava detí spočívala, v písaní domácich úloh, precvičovaní učiva a taktiež čitateľskom kútiku. Deti veľmi pekne spolupracovali hlavne v 1. oddieli nosenia si knižiek, ktoré ich bavia a naozaj boli veľmi zaujímavé.

V tomto školskom roku 2018/2019, sme sa zúčastnili všetkých plánovaných akcií pre školský klub organizované mestskou časťou:

·        Výroba masky-MÚ Nové Mesto –organizované na ZŠ s MŠ Za Kasárňou

·        Mikuláš - MÚ Nové Mesto

·        Darček pre škôlkarov – MÚ Nové Mesto – organizované ZŠ s MŠ Odborárska

·        Vítanie jari – MÚ Nové Mesto

·        Olympiáda -  MÚ Nové -  Mesto na organizovaná   ZŠ s MŠ Kalinčiaková

3.     Uznesenie

           V tomto roku ŠKD sme sa opakovane zamerali na:

·        Spoluprácu s rodičmi, triednymi učiteľmi a žiakmi

·        Dodržiavať režim a disciplínu u detí

·        Rozvíjať tvorivosť a zručností deti

·        Dodržiavať kultúru – hygienické návyky detí

·        Zábavno –  poznávaciu činnosti detí

Aj v našej ŠKD je potrebné hľadať nové formy práce, ktoré budú zodpovedať súčasnej úrovni poznania detí a tak výraznejšie prezentovať popoludňajšie činnosti detí v ŠKD.

Zároveň sa zamerať vo výchovno -  vzdelávacej činnosti na:

·        uspokojenie záujmov a priebeh žiakov v čase mimo vyučovania

·        orientovať pedagogický prístup na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov medzi rovesníkmi

·        rozvíjanie prosociálneho správania žiakov

·        skvalitňovať prácu v ŠKD a spoluprácu s rodičmi

·        dbať na estetiku, hygienu a bezpečnosť v ŠKD

·        vo výtvarných a športových záujmových útvaroch deti motivovať k radostnému a spokojnému pobytu v ŠKD

·        Vybudovanie skladových priestorov pre ŠKD na pobyt vonku a v priestoroch klubovne ŠKD

Činnosť školskom klube v školskom roku 2018/2019 hodnotím kladne.

Stav školského klubu na začiatku školského roka 2018/2019: 92

 

                                                                               Zapísala: Petra Zemancová

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Žiaci končiaci našu školu sú všetci prijatí na gymnáziá alebo stredné školy. Väčšina žiakov pokračuje v štúdiu na športových gymnáziách a tiež na školách technického, či ekonomického zamerania.

Veľa našich žiakov sa uplatňuje v extraligových a prvoligových kluboch na Slovensku i v zahraničí (Anglicko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Rusko, Česko) v ľadovom hokeji, futbale, krasokorčuľovaní, bejzbale, tenise. Z profesionálnych športovcov sa stávajú tréneri, managéri a telovýchovní pracovníci. Dobré uplatnenie v živote majú aj žiaci, ktorí sa športu nevenovali na klubovej úrovni, ale športovali pre svoj dobrý pocit.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Sme škola, ktorá vo svojom školskom vzdelávacom programe presadzuje a podporuje šport. Či je to futbal, hokej, všeobecná športová príprava alebo individuálne športy ako krasokorčuľovanie, tenis a iné. Preto naše psychohygienické podmienky sú iné ako na bežných školách. Žiakom - športovcom musíme zabezpečiť pravidelné trénovanie a do výchovno - vzdelávacieho procesu zaradiť aj ostatrné predmety. Dotýka sa to všetkých tried.

Prvá vyučovacia hodina sa začína o 8,20 hod.. Po 2. vyučovacej hodine máme 10 minútovú prestávku, po tretej hodine 20 minútovú veľkú (desiatovú) prestávku. Psychohygienu sa snažíme dodržiavať aj počas 20 minútovej obedňajšej prestávky. Obedy sa vydávajú od 11,30 do 14,00 hod. Tréningový proces je v čase pred hlavným vyučovaním tesne po jeho skončení a žiaci sa musia vrátiť do školy. Žiaci - hokejisti trénujú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v blízkosti školy. Aj napriek tomu, v dôsledku predpísaného počtu vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky a doporučených tréningových jednotiek musia mať vyučovanie aj popoludní 7. vyučovacie hodiny alebo nulté vyučovacie hodiny, ktoré začínajú o 7,30. Popoludňajšie vyučovanie sa začína o14,00 hod. a končí 15,35. Aby sme žiakov po náročnom tréningu nezaťažovali zaraďujeme do výchovno - vzdelávacieho procesu výchovné predmety popoludní. Tomuto režimu sa musia prispôsobiť všetky triedy. Problém je však v tom, že majú voľné hodiny. Aby žiaci nemuseli čakať vonku (v prípade nepriaznivého počasia a tí, čo sa nestravujú), zabezpečili sme im pedagogický dozor.

V tomto školskom roku sme počas mesiaca máj mali zmenenú organizáciu vyučovania v dôsledku konania majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa konali v tesnej blízkosti školy. Stravovali sa u nás dobrovoľníci, bezpečnostné a záchranárske zložky. V telocvični mali oddychovú zónu dobrovoľníci. Skrátili sme preto vyučovacie hodiny, aby sa deti nestretávali v jedálni s ostatnými stravujúcimi sa.

Žiakov vedieme k správnym hygienickým návykom na telesnej a športovej príprave, učíme ich správnemu stolovaniu a zabezpečujeme im pitný režim. Podporujeme u detí aj duševné zdravie. Problémy nám pomáhajú riešiť psychologičky. Každý rok zabezpečujeme žiakom odborné prednášky o zdravom životnom štýle, ochrane zdravia a prírody.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
(Ne)známa príroda Bratislavy12 Mgr. Vanda Struháriková
Florbalový krúžok 1. stupeň33 Mgr. Jozef Repka, Mgr. Ján Bician
Florbalový krúžok 2. stupeň44 Mgr. Michal Ilčík
Futbalový krúžok 1. stupeň39 Mgr. Ján Bicián, Mgr. Jozef Repka
Krúžok futbalu NMŠK37 Mgr. Miloš Smoleniak
Krúžok ľadového hokeja 1. stupeň21 Mgr. Michal Ilčík
Krúžok nemeckého jazyka17 Mgr. Jana Barboríková
Mladý záchranár 1. stupeň17 Mgr. Eva Rusnáčiková
Počítačový krúžok 1. stupeň36 Mgr. Lenka Pažitná
Počítačový krúžok 2. stupeň18 Mgr. Branislav Benčič
Príprava na T9 34 Mgr. Vladimír Čechovič, Mgr. Zuzana Rišiaňová
Tvorítko 1. stupeň18 Petra Zemancová
Volejbal Slávia UK35 Mgr. Miloš Smoleniak
Výtvarný krúžok 2. stupeň18 Mgr. Eva Bukovenová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola pravidelne spolupracuje s rodičmi. Na škole pracuje poradný orgán Rada rodičov, v ktorom sú zastúpení rodičia z jednotlivých ročníkov a tried. Sú volení rodičmi vždy na začiatku školského roka. Rada rodičov sa stretáva štvrťročne. Rodičia sa zaujímajú o prácu detí, väčšina pravidelne navštevuje školu, zúčastňuje sa triednych aktívov (3-4 krát ročne). Majú možnosť konzultovať s vyučujúcimi nielen formou ústnej komunikácie, ale aj formou mailov. Každý rodič má prístup k elektronickej žiackej knižke, ktorú rodičia ocenili a vyhovuje im. Väčšie problémy robia škole rodičia, ktorí nejavia záujem o svoje deti, a problémy riešia až po vyzvaní riaditeľom školy. Komunikácia s rodičmi je potrebná a pomáha triednemu učiteľovi v jeho práci. Zo strany učiteľov je tu ochota pomáhať žiakom, doučiť ich chýbajúce učivo a riešiť problémy v učení i správaní.

Rodičia sa zaujímajú o zlepšenie podmienok a finančné zabezpečenie vyučovacieho procesu a celého fungovania a chodu školy. Z finančného rodičovského príspevku ZRŠ prispievajú škole finananciami na súťaže, učebné pomôcky, na pomôcky a hry do ŠKD, školy v prírode, lyžiarske kurzy, sústredenia a pod.

Na škole pôsobí Rada školy, jej zloženie je stanovené zákonom (viď tabuľka Rada školy str. 1). Činnosť školskej rady zabezpečuje štatút Rady. Rada školy sa pravidelne stretáva.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s MČ Bratislava - Nové Mesto

Spolupráca s MČ bola po celý školský rok na dobrej úrovni. Pozitívne hodnotíme finančnú dotáciu sociálne slabším rodinám MČ. Škola bola spoluorganizátorom viacerých športových súťaží (futbal, florbal...). Absolvovali sme výchovné koncerty a filmové predstavenia, ktoré organizovala mestská časť. Spolupracovali sme aj s mestskou knižnicou.

Pravidelne spolupracujeme aj s Centrom psychologickej a pedagogickej prevencie na Vajnorskej ul. v Bratislave. Psychologičky p. Pirmanová a p. Lednická nám pomáhajú pri práci s deťmi so sociálne slabšieho prostredia, ale aj so žiakmi s poruchami správania a učenia.

Spolupracujeme so športovým gymnáziom na Ostredkovej ulici, s FTVŠ UK v Bratislave, Národným športovým centrom, Slovenským olympijským výborom, Múzeom telesnej kultúry, UNICEFom, Ligou proti rakovine, Protidrogovým fondom, Okresným riaditeľstvom policajného zboru, Metodickým centrom MB, športovými zväzmi: SZĽH,SFZ, SBF, športovými klubmi HC Slovan Bratislava, ŠK Slovan Bratislava a Novomestským športovým klubom.

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 17. augusta 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26. augusta 2019