• Zápis do 1. ročníka

    • Dátum:  piatok 8.4.2022 od 14,00 do 18,00, sobota 9.4.2022 od 8,00 do 12,00.

     Potrebné doklady: rodný list dieťaťa, občianske preukazy zákonných zástupcov.

     Rodič pred zápisom môže vyplniť elektronickú prihlášku na www.skolakalina.sk, následne ju vytlačiť a priniesť. V prípade potreby bude možné vyplniť prihlášku aj v škole počas zápisu. Na prihláške je potrebný podpis oboch rodičov.

     Zápis prebehne prezenčnou formou za prítomnosti rodičov a ich dieťaťa.  Budúci prváci si vyskúšajú kreslenie, recitovanie alebo spievanie, predvedú nám svoje motorické schopnosti pri jednoduchých hravých športových činnostiach.

     O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2022.

     Kritériá prijatia:

     1. školský obvod ( „spádové“ ulice podľa trvalého bydliska),

     2. predprimárne vzdelávanie v našej MŠ,

     3. kapacitná naplnenosť.