www.skolakalina.sk

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk - druhý 2AJ
Anglický jazyk - nepovinný nAJ
Anglický jazyk - rozširujúci rAj
Biológia BIO
Cvičenia zo slovenského jazyka cvSj
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk - nepovinný nFrj
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk - druhý 2NJ
Nemecký jazyk - nepovinný nNJ
Nemecký jazyk - rozširujúci rNj
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis Pr
Prírodoveda PDA
Prírodoveda v pohybe PVP
Prvouka PRV
rozširujúca Fyzika rFy
rozširujúci Prírodopis rPr
rozširujúci Slovenský jazyk rSj
rozširujúci Zemepis rZ
Rozvoj špecifických funkcií RSF
Ruský jazyk - druhý 2RJ
Ruský jazyk - nepovinný nRj
Ruský jazyk - rozširujúci rRj
Slovensko v literatúre SVL
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a literatúra - nepovinný nSj
Správanie SPR
Svet práce SEE
Školský informatický program šIV
Športová príprava SRL
Športová príprava futbal SPF
Športová príprava ľadový hokej SPLH
Technická výchova TchV
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednická hodina TH
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Základy športovej prípravy ZSP
Zemepis Z

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2018

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook