• Žiadosť

    •  

     o financovanie rozvojového projektu - Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016

      

      

     1.Názov projektu: Šport a finančná gramotnosť

      

     2.Predkladateľ projektu – žiadateľ (zriaďovateľ)

     Adresa žiadateľa: MČ Bratislava – Nové Mesto

     Telefón: +421 2 49 253 111

     E-mail: banm@banm.sk

      

      

     3.Realizátor projektu

     Adresa školy: ZŠ Kalinčiakova 12 Bratislava

     Riaditeľ školy: Dušan Noga

     Telefón: 0903 889 363

     E-mail: riaditel@skolakalina.sk

     Koordinátor projektu: Mgr. Dáša Gajdošíková

     Pracovné zaradenie, funkcia: učiteľka matematiky, špeciálny pedagóg

     Telefón: +421 911 093 049

     E-mail: d.gajdosikova@skolakalina.sk

      

     4.Cieľ projektu:

     Cieľom projektu je aplikovať témy finančnej gramotnosti podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti  verzia 1.1 do vyučovania. Projekt bude realizovaný a sledovaný v ZŠ Kalinčiakova s tým, že výsledky projektu budú určené viacerým cieľovým skupinám.

     1. Pre učiteľov budú určené vzdelávacie materiály, ktoré je možné využiť vo vyučovacom proces v rôznych predmetoch. Keďže ZŠ Kalinčiakova je škola so športovým zameraním, víziou školy je vzdelávať žiakov gramotných v oblasti vlastného finančného zabezpečenia a podnikania nielen v oblasti športu, ktorý vnímajú ako kultúru a životný štýl ale celé vzdelávanie v ZŠ Kalinčiakova prebieha v duchu fair-play, ktorý dáva predpoklady aj k úspešnému podnikaniu. Vzdelávacie materiály budú uverejnené na webovej stránke, takže prístup k nemu budú mať pedagógovia na celom Slovensku.

     Pedagogickí zamestnanci budú zapojení v troch etapách

     1. Vzdelávanie učiteľov prostredníctvom vzdelávacích dní. Vzdelávať budú odborníci z  tretieho sektora.
     2. Vzdelávanie bude zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti, boj proti korupcii, rozvoj malého a stredného podnikania.
     3. Aktívna účasť na projekte: 10 učiteľov, ktoré budí tvoriť vzdelávacie materiály s témami finančnej gramotnosti a budú sa zúčastňovať workshopov.
     4. 30 učiteľov spolu s 30 rodičmi sa zúčastnia seminára o finančnej gramotnosti, ktorí pripravia odborníci z tretieho sektora.
     5. 36 učiteľov z okresu Bratislava III, pre ktorých bude určený záverečný seminár.
     6. Učitelia na Slovensku, ktorí si budú môcť stiahnuť materiály z webovej stránky.
     1. Rodičom, pretože rozvoj finančnej gramotnosti musí byť v súlade s výchovou doma, preto sa v rámci tohto projektu budeme snažiť spojiť učiteľov a rodičov na seminári k finančnej gramotnosti.
     2. Žiakom, námety na sebavzdelávanie v uvedenej oblasti budú zverejnené na webovej stránke.

     Cieľom predloženého projektu je zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti pedagógov a aj žiakov. V prvej fáze budú vyškolení pedagógovia v témach podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.1. v odbornej časti aj v metodickej ako preniesť poznatky do vyučovania, následne vyškolení učitelia odučia podľa vopred pripravených materiálov vyučovacie hodiny a spracujú reflexiu vyučovania. Materiály na vyučovanie budú spracované tak, aby zaujali žiakov a motivovali ich k celoživotnému vzdelávaniu sa v uvedenej oblasti. Projekt je určený pre učiteľov základných škôl v okrese  Bratislava III.

      

     5.Charakteristika projektu:

     Inovatívnosť projektu je v tom, že sa snaží finančnú gramotnosť prepojiť so športom, ktorým žije väčšina žiakov a ukázať na príkladoch športovcov a športových klubov, športových súťaží ako súvisia so správnym rozhodovaním sa, podnikaním a ochranou spotrebiteľa.

     Pre kvalitu projektu sme sa rozhodli využiť odborníkov z oblasti finančníctva, ale aj odborníkov z oblasti športu.

      

     Projekt bude pozostávať  z aktivít:

     1. Diagnostika úrovne žiakov v oblasti finančnej gramotnosti. Ako jeden z problémov pri každom projekte vidíme, že úspešnosť implementácie témy do vyučovania závisí okrem motivácie učiteľov od vstupnej úrovne žiakov v danej oblasti a to vedomostí, zručností  ale aj postojov – diagnostické nástroje. 
     2. Vytipovanie tém vhodných pre vzdelávanie z hľadiska charakteru školy a žiakov školy- šport, športové krúžky, športový výstroj, úspešní športovci, pozitíva a negatíva športu z hľadiska financií, korupcia, ochrana spotrebiteľa.
     3. Vypracovanie metodických materiálov pre vyučovanie aktivity, scenáre vyučovacích hodín, ktoré budú prispôsobené vekovej skupine žiakov a charakteru školy – scenáre vyučovacích hodín pre rôzne predmety s témami športu.
     4. Vzdelávanie učiteľov odborníkmi z finančnej oblasti z 3. sektora,  obsah - témy Národného štandardu finančnej gramotnosti – verzia 1.1.
     5. Seminár pre učiteľov a rodičov.
     6. Stretnutie so športovcom a jeho názormi na správne rozhodovanie sa vo finančnej oblasti.
     7. Seminár pre učiteľov z okresu Bratislava III.

     Témy sú podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti

     a)Človek vo sfére peňazí

     b)Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí

     c)Zabezpečenie peňazí  pre uspokojenie životných potrieb – príjem a práca

     d)Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

     e)Úver a dlh

     f)Sporenie a investovanie

      

     Rozpracovanie tém a námetov vzdelávania pre charakter školy ZŚ Kalinčiakova 12.

     Celý projekt bude podľa tém Národného štandardu finančnej gramotnosti, rozpracovaný podľa kompetencií a očakávaných výstupov na úrovni č. 1 – žiaci 1. stupňa základnej školy a na úrovni č. 2  žiaci 2. stupňa základnej školy.

     Téma: Človek vo sfére peňazí

     1. Úroveň: Ty a tvoje peniaze, tvoj rozpočet, tvoje  hodnoty, pomoc v domácnosti, deľba práce v domácnosti, financovanie tvojich koníčkov, ako drahý je tvoj šport,  čo to znamená byť bohatý a byť chudobný

     2.Úroveň: Ktoré životné potreby si musíš zabezpečiť, ako sú finančne náročné.

     Téma: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí

     1. Úroveň: vieš uviesť príklady dobrých a zlých finančných rozhodnutí z literatúry alebo  histórie, filmu,  rozprávky. Ako sa dokážeš poučiť zo zlých rozhodnutí. Niečo chceš a nedarí sa ti. Ako si môžeš pomôcť?  Ako sa vyhnúť klamstvám a zavádzaniu.
     2. Úroveň: Tvoje rozhodnutia pri platbách z internetu. Ako používaš bankomatovú kartu? Ako si objednáš a kúpiš vec z internetu? Na čo treba dávať pozor?

     Vieš aké sú silné a slabé stránky informačných zdrojov? Príklady zavádzajúcich reklám. Aké sú tvoje práva ako spotrebiteľa?

      Ako funguje tipovanie. Kedy je možné stretnúť sa s korupciou v športe alebo podvodoch. Formulovať práva spotrebiteľa.

     Metóda inscenačné hry, diskusné metódy, správnosť resp. nesprávnosť využívania internetbankigu. Ochrana spotrebiteľa

     Téma Zabezpečenie peňazí  pre uspokojenie životných potrieb – príjem a práca

     1. Úroveň: Tvoje potreby počas celého týždňa. Vieš, koľko čo stojí a ako dlho si na to šetríš? Aký máš harmonogram na šetrenie z vreckového? Aké máš plány do budúcna ohľadom financií? 
     2. Úroveň : Aký máš plán do budúcna, tvoje ciele, vízie? Kedy budeš úspešný?

      

     Téma: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

     1. Úroveň: Chcem si niečo kúpiť ako si našetrím- vypracovanie osobného finančného plánu, môj finančný denník, roztriediť výdavky na domácnosť a na moje potreby, porovnanie cien v rôznych obchodoch.
     2. Úroveň: Potrebujem si nakúpiť veci na hokej,  futbal, bejzbal.  Ako zistíš čo najlepšie ceny? Ako si požičiam v banke? Alebo zaplatím kreditnou alebo debetnou kartou? Virtuálne meny . Z čoho sa skladá cena výrobku? Čo znamená značka, koľko platíme za značku? Kriticky hodnotiť informácie poskytované reklamou, roztriediť výdavky na domácnosť.

     Téma: Úver a dlh.

     1. Úroveň:  Kedy si kupujem a kedy si radšej požičiam veci na šport, zdôvodnenie voľby.
     2. Úroveň: Ak si nakupujem kreditnou kartou, vysvetliť, prečo používanie kreditnej karty je určitá forma pôžičky, čo z toho vyplýva, na čo si dávať pozor. Porovnať požičiavanie asi cez bankové alebo nebankové subjekty. 

     Téma: Sporenie a investovanie

     1. Úroveň: Ako si budem sporiť na to, po čom túžim.
     2. Úroveň : Ako sporenie môže zlepšiť finančnú prosperitu. Vysvetliť, prečo je sporenie základným predpokladom pre investovanie.

     Téma Riadenie rizika a poistenie

     1. Úroveň:  Uviesť príklady rizík, ktorým môžeme čeliť pri nakupovaní alebo športovaní, uviesť základné druhy poistenia aj pri športe, vysvetliť čo je výhodné, čo je nevýhodné.  
     1. Úroveň:  Vysvetliť, prečo je dôležité poistenie a vysvetliť fungovanie systému poistenia. Aké môžu byť druhy poistenia?

      

      

     6.Časový harmonogram realizácie projektu:

     Mesiac/týždeň

     Máj

     jún

     júl

     august

     september

     október

     november

     Vypracovanie koncepcie postupu riešenia

     x

      

      

      

      

      

      

     Vypracovanie

     diagnostických nástrojov a úloh na zistenie úrovne žiakov z FG

      

     x

      

      

      

      

      

     Zistenie a vyhodnotenie vstupných údajov

      

     x

      

      

      

      

      

     Príprava metodických materiálov

      

      

     x

     x

      

      

      

     Vzdelávanie učiteľov témy podľa národného štandardu FG

     x

      

      

      

     x

     x

      

     Vyučovanie učiteľmi

      

      

      

      

     x

     x

     x

     Vyhodnotenie

      

      

      

      

      

      

     x

     Seminár spoločne pre rodičov a učiteľov

      

      

      

      

     x

      

      

     Záverečný seminár a prezentácia pre učiteľmi okresu Bratislava III

      

      

      

      

      

      

     x

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie