• 🔬 Biologická olympiáda 🏆

     • Gratulujeme žiakom 7.B Michaele G. a Marcovi B. za reprezentáciu školy v Biologickej olympiáde. V okresnom kole sa stali úspešnými riešiteľmi v kategórii zoológia      🦉

     • Oznam 📜🔊

     • Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 sa od štvrtka 21. apríla 2022 zmiernili opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

      Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška / v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

      Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ 🤸‍♀️📚

     • Dátum:  piatok 8.4.2022 od 14,00 do 18,00, sobota 9.4.2022 od 8,00 do 12,00.

      Potrebné doklady: rodný list dieťaťa, občianske preukazy zákonných zástupcov.

      Rodič pred zápisom môže vyplniť elektronickú prihlášku na www.skolakalina.sk, následne ju vytlačiť a priniesť. V prípade potreby bude možné vyplniť prihlášku v škole počas zápisu. Na prihláške je potrebný podpis oboch rodičov.

      Zápis prebehne prezenčnou formou za prítomnosti rodičov a ich dieťaťa. Budúci prváci si vyskúšajú kreslenie, recitovanie alebo spievanie, predvedú nám svoje motorické schopnosti pri jednoduchých hravých športových činnostiach.

      O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2022.

      Kritériá prijatia:

      1. školský obvod ( „spádové“ ulice podľa trvalého bydliska),

      2. predprimárne vzdelávanie v našej MŠ,

      3. kapacitná naplnenosť.

     • Deň učiteľov 🌼🌺🌷

     • Milí kolegovia, dnes je ten deň, keď si pripomíname narodenie filozofa, humanistu a pedagóga Jana Amosa Komenského. Pri príležitosti Dňa učiteľov by som Vám všetkým chcel úprimne poďakovať za Vaše úsilie pri každodennom vzdelávaní a formovaní mladej generácie. Do ďalších dní tohto zodpovedného a náročného poslania Vám prajem veľa síl, chuti, elánu a hlavne trpezlivosti.
      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • Hviezdoslavov Kubín 🥇📜

     • Po víťazstve v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín si Ella Bartáková zo 4.A vyskúšala  svoje recitátorské schopnosti aj v okresnom kole. V silnej konkurencii sa rozhodne nestratila a umiestnila sa na výbornom 3. mieste. Elle srdečne blahoželáme a ďakujeme jej za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Vyučovanie a prevádzka školy - Školský semafor verzia 2.0📜

     • Manuál je aktualizovaný k 25. 2. 2022 z dôvodu zlepšujúcej sa epidemickej situácie a skončenia núdzového stavu. Najdôležitejšie zmeny:

      1. Na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa naďalej predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti ( Edupage / Žiadosti-Vyhlásenia / Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka ).
      2. Ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický/odborný zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, žiaci a pedagogickí/odborní zamestnanci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. Všetky osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v rámci školy, však musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v triede.
      3. Do domácej izolácie (5 dní ) ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu. Po izolácii je potrené dodržiavať nosenie respirátora po dobu 5 dní.
      4. Výnimku z karantény v prípade úzkeho kontaktu žiaka/zamestnanca s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 mimo školy si môžu uplatniť osoby: a) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku PCR testu, b) kompletne zaočkované alebo kompletne zaočkované a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku.
      5. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je povolený po predložení „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti návštevníka“ ( Edupage / Žiadosti-Vyhlásenia / Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka ).
      6. Zápis do materskej a základnej školy je možný s osobnou prítomnosťou detí a rodičov. Odporúčame zápis organizovať za dodržiavania maximálnych hygienických opatrení podľa situácie v danej škole v čase zápisu – nezhromažďovať väčší počet rodičov a detí. V prípade zlej epidemickej situácie je potrebné konzultovať potrebné kroky s miestne príslušným RÚVZ.
      7. Mimovyučovacie aktivity sa nemusia ďalej organizovať v režime OTP, avšak na základe rozhodnutia ministra je stále potrebné predkladať „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ ( Edupage / Žiadosti-Vyhlásenia / Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka ). Využívanie samotestov pred mimovyučovacími aktivitami je naďalej odporúčané.
      8. Zrušenie povinnosti nosenia rúšok v triedach, naďalej nosenie v spoločných priestoroch (povinnosť nosiť po izolácii respirátor).

      Skolsky_semafor_verzia_2.0_25_2_2022.pdf

      Rozhodnutie_MSVVaV__c._2022125091-A1810_od_28_02_2022.pdf

       

     • Hviezdoslavov Kubín✨

     • 14.2.2022 sa na 1. stupni uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorého sa zúčastnilo 15 odvážnych recitátorov. Výsledky školského kola súťaže v prednese poézie:

      🥇 1.miesto - Ella Bartáková (4.A)

      🥈 2.miesto - Jakub Jurkovič (3.A) a Veronika Hlushkina (2.C)

      🥉 3.miesto - Dárius Bartoš (2.A) a Maxim Polcík (3.B)

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za predvedené výkony. Víťazke gratulujeme a držíme palce v okresnom kole. Zároveň sa tešíme aj na školské kolo druhostupniarov, ktoré nás čoskoro čaká. 😉

     • Vyučovanie a prevádzka školy - Školský semafor verzia 1.9

     • Manuál je aktualizovaný k 7. 2. 2022. Najdôležitejšie zmeny:

      1. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu môže rodič po ukončení domácej izolácie svojho dieťaťa predložiť škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách „Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ ( Edupage / Žiadosti - Vyhlásenia ). Na základe tohto čestného vyhlásenia bude mať žiak výnimku z karantény iba v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách v prípade, že príde do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

      2. Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu.

      3. Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“( Edupage / Žiadosti - Vyhlásenia ).

      skolsky_semafor_1.9._od_07_02_2022.pdf

     • Vyučovanie a prevádzka školy - Školský semafor verzia 1.8.

     • Manuál je aktualizovaný k 25. 1. 2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie. RUVZ_vyhlaska_7_od_25_01_2022.pdf

      Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok samotestu, ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu chorenia COVID19 v školách – nemôže ísť do školy, okrem tých žiakov, ktorí majú výnimku z karantény.

      Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, pričom neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19. Tieto osoby sú povinné mať 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

      Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov alebo od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú. Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény.

      Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a rozhoduje o jej ukončení.

       

      Skolsky_semafor_1.8._od_25_01_2022.pdf

       

     • Vyučovanie a prevádzka školy - Školský semafor verzia 1.7.

     • „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ slúži ako náhrada za doposiaľ platný Covid Automat. Návrh prináša zjednodušenie a zjednotenie opatrení na dobu určitú, počas vlny Omikron. „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ bol prijatý na základe uznesenia vlády SR č. 29 z 12. 1. 2022.

      Najdôležitejšie zmeny:

      1 . Možnosť nahradiť respirátor použitím rúška môžu:

      a) žiaci v škole alebo v školskom zariadení,

      b) pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

      2. Telesná a športová výchova v interiéri sa realizuje v prípade, že sa nepremiešavajú triedy.

      3. Krúžková činnosť sa v školách bez obmedzenia môže vykonávať len v prípade, ak sú na krúžku v škole žiaci jednej triedy, teda sa nepremiešavajú.

      4. Naďalej odporúčame obmedziť aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. na nevyhnutnú mieru, ktorá zohľadňuje epidemickú situáciu.

      • v materských školách podľa § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z. z.:

      a) pobyty detí v škole v prírode, b) výlety, c) exkurzie, d) saunovanie, e) športový výcvik a ďalšie aktivity.

      • v základných školách podľa § 30 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.: a) výlety, b) exkurzie, c) jazykové kurzy, d) športový výcvik, e) pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity.

      Úplné znenie Skolsky_semafor_1.7._platny_od_19.1.2022.pdf


     • Oznam - nástup do školy 📜

     • Dňa 10.1.2022 sa začína prezenčné vyučovanie žiakov 1. - 9. ročníka v plnom rozsahu. Škola sa riadi školským semaforom vo verzii 1. 6.

      Na vstup do budovy je potrebné použiť hlavný vchod (nie presklenú chodbu medzi budovami).

      Žiaci a všetci zamestnanci školy musia mať počas celého vyučovania prekryté horné dýchacie cesty.

      Krúžková činnosť žiakov zatiaľ nie je povolená.

      Zákonný zástupca žiaka je povinný pred nástupom dieťaťa do školy podať vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage ( Žiadosti / vyhlásenia ). Vyhlásenie odporúčame zaslať včas, aby bol zaistený hladký príchod detí do školy.

      Zároveň žiadame zákonných zástupcov, aby v záujme zabezpečenia bezpečného prostredia pred nástupom do školy svoje dieťa otestovali AG samotestom. Testovanie sa odporúča vykonávať vždy ráno v pondelok a vo štvrtok pred odchodom do školy, príp. pri príznakoch ochorenia.

      Informáciu o vykonaní samotestu je potrebné zadať prostredníctvom aplikácie Edupage v časti Žiadosti / vyhlásenia. Závisia od toho ďalšie dodávky testov zo strany MŠVVaŠ.

      Ak napriek negatívnemu výsledku Ag samotestu dieťa vykazuje príznaky respiračného ochorenia, žiadame Vás, aby sa z preventívnych dôvodov nezúčastnilo vyučovania. Rodič môže ospravedlniť dieťa z vyučovania na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

      skolsky_semafor_1.6.pdf

      Informácia MŠ VVaS SR

     • 🎄 ⛄ 🎁

     • Prajeme Vám krásne Vianoce. Nech vo Vašich rodinách prevláda láska, pokoj, pohoda, šťastné úsmevy a splnené želania. Do nového roku 2022 Vám želáme veľa pevného zdravia, spokojnosti a úsmevu na tvári.

     • Mikuláš 🎅 🎄

     • Naši prvostupniari privítali medzi sebou vzácnu návštevu. Dlhú cestu za nimi meral samotný Mikuláš aj so svojím sprievodom. Deti sa vzácnej návšteve mimoriadne potešili, tie najodvážnejšie mu aj zarecitovali či zaspievali. A keďže u nás v škole máme len šikovných a poslušných žiakov, Mikuláš každú triedu obdaroval sladkou odmenou.🎁

     • 📜 Online vyučovanie 😷📳💻

     • Vážení rodičia, tak ako sme Vás informovali, od 6.12.2021 v súlade s Vyhláškou 276 RÚVZ Bratislava, prechádzajú žiaci 2. stupňa na online vyučovanie. To bude prebiehať prostredníctvom MS Teams podľa platného rozvrhu, pričom hodiny budú mať trvanie 35 minút. V prípade chýbajúcich prihlasovacích údajov alebo problémov s pripojením, kontaktujte, prosím, triedneho učiteľa.

      Vzdelávanie žiakov v dištančnej forme je povinné. Ak chce rodič z vyučovania žiaka ospravedlniť, postupuje podľa Vnútorného poriadku školy.

      Ďakujem za pochopenie.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Vyhlaska_276__RUVZ_BA.pdf

     • 🎄 Vianočná pošta 📧 🎁

     • Aj 2.C trieda sa zapojila do predvianočného obdarovania iných. Krabičky naplnené láskou potešia starkých v Modre a v Bernolákove. Pozdravy z projektu Vianočná pošta poputujú k seniorom do Tvrdošína. Všetci veríme, že vlastnoručne vytvorené pohľadnice a pripravené darčeky vyčaria svojim adresátom úsmev na tvári.

     • VIANOČNÉ PROJEKTY

     • Už päť rokov spája Vianočná pošta dobrovoľníkov, ktorí posielajú pozdravy neznámym starkým. Pohľadnica a drobný darček je pre nich ozajstný dar – symbol toho, že na nich niekto myslí. Žiaci 4.A5.B potešili seniorov v Dome pokojnej staroby Gbely a v zariadení sociálnych služieb Sv. Marta v Jacovciach.

      Žiaci 5.B sa zapojili aj do projektu Koľko lásky. Pre starkých pripravili mikulášske balíčky a pohľadnice.

      Sme radi, že sme sa opäť mohli zapojiť do týchto zmysluplných projektov a  počas najkrajších sviatkov v roku urobiť radosť tým, ktorí si to zaslúžia.

     • Aktualizácia školského semaforu 🔊📜

     • 26.11.2021

      Vážení rodičia, chceme Vás informovať o dôležitých zmenách v Školskom Covid semafore.

      1. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu, ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú  výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

      2. Riaditeľ musí prerušiť vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach (aj postupne), v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19. Počas karantény zabezpečí dištančné vzdelávanie.

      3. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

      4. Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov bola zrušená.

      5. Rodič povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole spôsobom, ktorý určí škola.

      V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou Vás žiadame o pravidelné používanie domácich Ag samotestov. O ich použití nás informujte prostredníctvom Edupage (Žiadosti/ Vyhlásenia). Zároveň pripomínam tým rodičom, ktorí požiadali školu o Ag samotesty, možnosť vyzdvihnutia ďalšej časti samotestov, ak si ešte neprevzali všetky testy z celkového počtu 25 kusov.

      Ak aj v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu dieťa prejavuje príznaky respiračného ochorenia, neposielajte ho na vyučovanie.

      Aktualizovaný školský semafor nájdete v prílohe. 

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Skolsky_semafor_26_11_2021.pdf

     • Prekrytie horných dýchacích ciest

     • Vážení rodičia, od 25. novembra 2021 vstúpila do platnosti Vyhláška ÚVZ SR č. 262, ktorá opätovne nariaďuje žiakom základných škôl prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby vyučovania, ako aj v čase stráveného v ŠKD. Pre prípad straty alebo znehodnotenia rúška ( respirátora) je potrebné, aby dieťa malo minimálne dve rúška ( respirátory ). Žiadame Vás a Vaše deti o dodržiavanie tohto nariadenia.

      Zároveň pripomínam tým rodičom, ktorí požiadali školu o Ag samotesty, možnosť vyzdvihnúť ďalšiu časť samotestov z celkového počtu 25 kusov. Po dohode s triednym učiteľom môžu byť testy vydané aj samotnému dieťaťu. Ak ste už odovzdali Protokol o prevzatí Ag samotestov, zostávajúce testy Vám budú vydané už bez neho. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie