• Príhovor deviatakov

     •                                                                                                                                         školský rok 2019/2020

      Milí učitelia!

               Nastal okamih, kedy hodnotíme čas prežitý v tejto škole. Máme veľa spoločných zážitkov, na ktoré budeme spomínať ešte veľa rokov.

               Chceme sa poďakovať celému pedagogickému zboru hlavne za trpezlivosť, ktorú sme často ponapínali a za snahu naučiť nás aj to, čo nám dlho „neliezlo“ do hlavy. Mali ste s nami veľa práce a my sme sa vám to mnohokrát nesnažili uľahčiť. Viac než učenie sme mali radi prestávky. Najmä chlapci sa nevedeli dočkať, kedy sa budú môcť hrať na mobiloch.  😊 S radosťou sme prenášali skrine a knihy do knižnice, upratovali areál školy, len aby sme sa nemuseli učiť. Nemali to s nami ľahké ani pani upratovačky a pán školník, veď koľko sme zničili stoličiek, koľkokrát sme sa neprezuli a nanosili špinu, ktorú museli prácne umývať. Nezabudneme na školské exkurzie, športové súťaže, lyžiarske výcviky a výlety, na ktorých sme stmelili náš kolektív, ale skamarátili sa aj so žiakmi z iných tried. Veľakrát sme si pomáhali či už mimo školy alebo aj pri odpovediach a písomkách. 😊

               Lúčime sa s Vami ako kolektív – či sa poznáme deväť rokov alebo len jeden a spolu chceme vysloviť jedno veľké ĎAKUJEM!

                                                                                                    Vaša 9.AC

      Tak_isiel_cas.doc

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

     • Koniec školského roka na ZŠ Kalinčiakova v Bratislave.

      Opäť tu máme koniec školského roka a s ním tradične prichádza krátke zhrnutie uplynulých desiatich mesiacov. Asi nemusím zdôrazňovať to, že tento rok bol zvláštny, neobyčajný a netradičný. S mimoriadnou situáciou, ktorá nastala, sme sa museli popasovať my všetci – učitelia, rodičia, ale najmä žiaci. Rád by som poďakoval všetkým, ktorí zodpovedne pristupovali  k svojim pracovným či školským povinnostiam. Verte mi, že ani pre Vašich učiteľov to nebola jednoduchá situácia. Vďaka ich odhodlanému prístupu k moderným technológiám ste však mohli pokračovať vo vzdelávaní a načerpať tak veľa nových poznatkov a vedomostí.

      Milí žiaci, dnes ste si prebrali vysvedčenie, ktoré je možno trochu iné ako tie predchádzajúce, ale stále je ocenením Vašej práce a Vášho prístupu k plneniu povinností v posledných mesiacoch. Chcem mimoriadne oceniť snahu a pracovitosť našich prváčikov, pre ktorých býva prvý rok v škole veľmi náročný aj v bežných podmienkach.  Zároveň sa s dávkou nostalgie lúčim s našimi deviatakmi,  ktorým v mene všetkých pedagógov prajem veľa šťastia a úspechov v ich ďalšom štúdiu na stredných školách.

      Dovoľte mi ešte raz Vám všetkým poďakovať za spoluprácu, pochopenie a Vašu priazeň počas uplynulého neľahkého školského roku 2019/2020.  Prajem Vám naozaj pekné leto plné oddychu a nových zážitkov. Verím, že sa všetci plní síl, v dobrej nálade a najmä v dobrom zdraví stretneme v septembri.

      Stránkové hodiny počas prázdnin budú každú stredu od 9.00 do 12.00 hod. V priebehu prázdnin Vám pošleme mail s informáciami o nástupe do nového školského roka. Tieto informácie budú zverejnené aj na našej webovej stránke.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • Hodnotenie žiakov v ZŠ s MŠ Kalinčiakova – 2. polrok 2019/2020

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinčiakova, s odvolaním na Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na základe uznesenia Pedagogickej rady zo dňa 20.4.2020, rozhodol o hodnotení žiakov školy nasledovne.

      1. Priebežné hodnotenie sa nebude realizovať formou klasifikácie známkou. Má mať motivačný charakter a poskytovať žiakom konštruktívnu spätnú informáciu ( poukázať na to čo žiak splnil, pomenovať chyby, ktoré urobil a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní).

      2. Záverečné hodnotenie žiakov bude Absolvoval/ Neabsolvoval. Ako podklady na záverečné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v čase prerušeného vyučovania budú učiteľovi slúžiť: účasť žiaka na online vyučovaní, portfólio žiackych prác ( projekty, referáty, pracovné listy, domáce úlohy ), rozhovory so žiakmi, príp. konzultácie s rodičmi.

      3. Hodnotenie Absolvoval/a dostane žiak/žiačka, ktorá sa zúčastňoval/a dištančnej formy vzdelávania v danom predmete a plnil/a úlohy zadané vyučujúcim minimálne v rozsahu 60 %.  Napr. zo zadaných 20 pracovných listov žiak odovzdá 12 vypracovaných a je prítomný na 6 z 10 online hodinách a pod.

      4.  Hodnotenie Neabsolvoval/a dostane žiak/žiačka, ktorá sa nezúčastňoval/a dištančnej formy vzdelávania v danom predmete a neplnil/a úlohy v rozsahu uvedenom v bode 3.

      5. Žiak, ktorý získal z predmetu hodnotenie Neabsolvoval, lebo zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku, bude pred postupom do vyššieho ročníka komisionálne preskúšaný z každého predmetu, v ktorom bol takto hodnotený. Preskúšanie môže byť realizované najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania na školách alebo do 31.8.2020.

      6. Počas trvania karanténnych opatrení bude výuka naďalej prebiehať dištančnou formou – online vyučovanie MS Teams, Edupade a mailová komunikácia.

      7. V ojedinelých prípadoch, keď žiak/žiačka nemá pripojenie na internet, nemá počítač alebo iné potrebné zariadenie, môže byť žiakovi umožnená aj iná forma dištančného vzdelávania - telefonické konzultácie alebo osobné preberanie vytlačených a odovzdávanie vypracovaných materiálov v škole.

      8. V prvom ročníku v čase mimoriadnej situácie sa  priebežné aj záverečné hodnotenie bude realizovať formou slovného hodnotenia v súlade s metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

      9. Žiak, ktorý v 1. polroku dostal z známku nedostatočný z dvoch alebo viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný, môže absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

      Dôvodom takéhoto rozhodnutia je nemožnosť plnohodnotne naplniť ciele vyučovania, absencia objektívneho posúdenia získaných vedomostí žiakov a nevyhnutnosť zohľadniť subjektívne podmienky žiakov. 

      V Bratislave, dňa 20.4.2020                                                                    Dušan Noga, riaditeľ školy        

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

     • Pokračuje „uzavretie škôl" do odvolania. Pokyny a informácie, odpovede a usmernenia prostredníctvom mailov sa stali súčasťou našej každodennej práce. Prosím Vás, prečítajte si nasledujúce informácie.

      Uzavretie škôl a zavedenie dištančného vzdelávania nás dostáva do situácie, ktorú legislatíva priamo nerieši. Ako riaditeľ školy však robím všetko pre to, aby som zabezpečil optimálne vzdelávanie touto formou. Snažíme sa o čo najlepšiu spoluprácu a o zvýšenie efektivity vzdelávania na diaľku. V našej škole sme preto vytvorili prostredie virtuálnej školy pomocou Microsoft Office 365. Primárna aplikácia, ktorú budeme používať pre vzdelávanie na diaľku, je Microsoft TEAMS. Slúži na online komunikáciu formou videokonferencií a webinárov. Pracovné kontá majú žiaci v systéme už vytvorené. Zasielanie prihlasovacích údajov žiakom prostredníctvom aplikácie Edupage je hotové na 90%. Naši učitelia sa zoznamujú s prostredím, pripravujú si materiály a tvoria si postupne triedy (tímy) – pracovné skupiny na vzdelávanie. Pripomínam, že učitelia budú naďalej využívať rôzne platformy dištančnej výučby. Je na ich slobodnom rozhodnutí, cez akú platformu budú vyučovať. Microsoft TEAMS je len jedna odporúčaná možnosť.   

      Učitelia ma informovali, že od niektorých žiakov nemajú spätnú väzbu pri štúdiu doma e-learningovou formou. Samozrejme, že akceptujeme zložitú situáciu vo viacdetných rodinách  ( 1 počítač ), kde zvládanie dištančnej výučby nie je jednoduché.  Uvedená aplikácia, Teams, ponúka aj možnosť archivácie online výučby. Žiaci, ktorí nebudú pripojení online, si môžu záznam pozrieť dodatočne. Všetky dokumenty sa dajú vyhľadávať aj spätne. Pri všetkých platformách dištančného vyučovania je však potrebná snaha aj zo strany žiakov. Preto Vás chcem požiadať o konštruktívnu komunikáciu s vyučujúcimi, aby sme dokázali reagovať na Vaše prípadné problémy a pokúsili sa ich spoločnými silami riešiť.  

      Vedenie školy koordinuje a riadi aj ďalšie činnosti súvisiace so vzdelávaním. V zmysle usmernenia MŠVVaŠ  stále nie je možné sprístupňovať školu. Preto sme spustili online zápis prvákov a škôlkarov pre budúci školský rok. Prosíme Vás, informujte o zápise svojich známych, zdieľajte informácie o zápise do školy a materskej školy.  Informácie o zmenách pri podávaní prihlášok na SŠ, žiakov 9. a 5. ročníka, sme zverejnili v Novinkách na našej stránke.  S otázkami týkajúcimi sa prijímacieho pokračovania sa obráťte priamo na výchovného poradcu Mgr. Miloša Smoleniaka (m.smoleniak@skolakalina.sk). O všetkých nových skutočnostiach súvisiacich s vyučovacím procesom a organizáciou školského roka Vás budeme naďalej priebežne informovať.  

      Na škole sa momentálne pracuje v upravenom režime. Počas týždňa sa v nej striedajú technicko-hospodárski  pracovníci a členovia vedenia školy. Odpovedáme na množstvo otázok a podnetov od rodičov, žiakov a učiteľov.  Plníme úlohy a požiadavky smerom k nadriadeným orgánom. Budovu školy dvakrát do týždňa upratujeme, umývame a dezinfikujeme. Vykonávajú sa upratovacie práce a drobné úpravy v budove a  areáli školy.    

      Vážení rodičia, prosím Vás, naďalej sledujte informácie na webe školy a v mailoch od učiteľov Vašich detí. Riaďte sa nariadeniami a odporúčaniami ÚVZSR a RÚVZ BA, sledujte média. V prípade akýchkoľvek Vašich zdravotných problémov oznámte neodkladne túto skutočnosť riaditeľovi školy. Prípadné otázky a pripomienky, ako aj námety a skúsenosti, prosím, adresujte riaditeľovi školy na mailovú adresu  riaditel@skolakalina.sk.  

      Vážení rodičia a milí žiaci, plne si uvedomujem, že táto situácia  je náročná nielen pre Vás, ale aj pre našich učiteľov. Som však presvedčený, že spolu to zvládneme. Ďakujem za spoluprácu, pozdravujem Vás a prajem všetko dobré. 

      V Bratislave 5.4.2020                                                     Dušan Noga, riaditeľ školy 

     • Brigáda MŠ

     • Na podnet našej škôlkárskej mamičky dnes detičky z našej MŠ upratovali lístie s pani učiteľkami. Ďakujeme im za to sú vzorom aj pre našich školákov.

     • Marec - mesiac knihy 📚 📖

     • Marec je už tradične považovaný za mesiac knihy. Napriek modernej a digitálnej dobe sa neustále snažíme našich žiakov viesť k záujmu o literatúru. Preto nás v najbližších týždňoch na 1. aj 2. stupni čakajú rôzne aktivity, pomocou ktorých sa budeme snažiť  podporovať radosť z čítania a lásku ku knihám. Momentálne prebiehajú triedne kolá celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom, ktorí sa statočne pasujú s prednesom poézie či prózy. Tí najlepší budú svoje triedy už onedlho zastupovať v školskom kole.  👍😉

     • Obri oceánov 🐳🌏🐢

     • 28.2.2020

      Piataci a šiestaci navštívili interaktívnu výstavu Obri oceánov. Počas nej mali možnosť vidieť rozmanité morské živočíchy 🦈, vypočuť si, aké zvuky vydávajú či virtuálne nahliadnuť pod hladinu oceánov 🌎 a stretnúť sa s nimi zoči-voči 👍😉

    • NOVOMESTSKÁ SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY V ANGLICKOM JAZYKU 
     • NOVOMESTSKÁ SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY V ANGLICKOM JAZYKU 

     • V 1. ročníku Novomestskej súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku nás úspešne reprezentovali obaja naši zástupcovia. V kategórii A sa na 3. mieste umiestnil Jakub Križan (4.A) a pekné 2. miesto v kategórii B získala Helenka Zhang (6.ABC). Gratulujeme!

     • SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY V ANGLICKOM JAZYKU

     • 28.1.2020 najlepší recitátori predviedli svoje jazykové zdatnosti a umelecké nadanie v školskom kole  1. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku. Ďakujeme za účasť a gratulujeme víťazom!

      I. kategória:

      1. miesto: Jakub Križan

      2. miesto: Filip Kirth

      3. miesto: Charlotte Ružičková

      II. kategória:

      1. miesto: Jerguš Cenký

      1. miesto: Helenka Zhang

      3. miesto: Oliver Ružanský

      III. kategória:

      1. miesto: Lukáš Ďurák

       

       

       

     • EDUCATE SLOVAKIA

     • 20.1. – 24.1.2020 sa naši starší žiaci zapojili do projektu EDUCATE SLOVAKIA, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie interkultúrneho porozumenia. Navštívili nás dve vysokoškolské študentky – Yashmita z  Nového Zélandu a  Nakiya z Indonézie, ktoré žiakom predstavili svoje krajiny a pripravili si aktivity zamerané na rozvoj tolerancie, tímovej práce a  sebareflexie. Yashmita a Nakyia mali zároveň možnosť spoznať Slovensko. Ukázali sme im hodinu korčuľovania najmenších žiakov, ale aj našu históriu, keďže v piatok sme sa zúčastnili interaktívneho worshopu v Slovenskej ľudovej majolike v Modre. Tu mali možnosť namaľovať si vlastný hrnček a odniesť si ho na pamiatku domov. Veríme, že pochopenie a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti rozšírilo obzory detí.

     • Výtvarná súťaž 🎨 🖌 🐳

     • Do školskej výtvarnej súťaže "Najzaujímavejšie zviera 2019/2020" sa zapojilo 82 žiakov. Víťazné práce sme odmenili ručne robenými zápisníkmi a písacími potrebami. Poradie v jednotlivých kategóriách:

      1.- 2.ročník: E. Spichkei, M. Rúsek, P. Piliar

      3.- 4.ročník: V. Rybárová, N. Myhovych, M. Chudá, A. Majka

      5. ročník: B. Barbušinová, M. Grajciarová, J. Cenký

      6.- 8.ročník: M. Oračková, M. Cesnak, E. Ovčíková

      Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa tvorivých nápadov. 👍🙃

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie