• DEŇ NARCISOV 2021

     • Každoročne sa naša škola aktívne zapájala do zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine.

      Vzhľadom k situácii nie je možné realizovať zbierku tradične - ľudia nenájdu v uliciach našich dobrovoľníkov a pokladničky. Deň narcisov však nemôže mať pauzu, lebo ani rakovina pauzu nemá. Pacienti našu pomoc potrebujú. Deň narcisov je najväčším zdrojom príjmu na pokrytie všetkých nákladov spojených s projektmi pre ľudí s onkologickým ochorením, ale aj na projekty preventívne - pre zdravú populáciu. 300 000 náhodne vybraných domácností nájde vo svojich schránkach obálku s kvetom narcisu a letákom s informáciami, ako možno Deň narcisov podporiť. Od 7.6. do 20.6. je možné zaslať SMS na  číslo 848 (v hodnote 3 eurá), prípadne finančne podporiť zbierku v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni. 

      Veríme, že aj tento ročník Dňa narcisov umožní naďalej poskytovať účinnú pomoc onkologickým pacientom, ktorí sa na nás s dôverou a nádejou na pomoc obracajú. Úprimne Vám ďakujeme za akúkoľvek pomoc.

      S vďakou a úctou

      tím Ligy proti rakovine

     • 📜 Vyučovanie od 18.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      MŠVVaŠ SR aktualizovalo podmienky pre vyučovanie v materských a základných školách. Do platnosti vstúpil manuál podľa ktorého sa upravuje prevádzka zariadenia podľa epidemiologickej situácie na škole.

      Manual_MS.pdf      Manual_ZS.pdf

      Zelená fáza nastáva v prípade, ak:

      1. v škole nie je žiadne podozrivé dieťa alebo zamestnanec;
      2. v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivýchzochorenianaCOVID-19 (ani jedno dieťa/zamestnanec nie je pozitívny).

      Ak je škola v zelenej fáze, tak zákonný zástupca:

      a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí. 

      b) Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/respirátory(náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby)a papierové jednorazové vreckovky.

      c) Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne na školský rok 2020/2021.

      d) Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 3 a viac po sebe na sledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) prostredníctvom Edupage ( alebo písomne ) vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti ( priloha_c.4_zs.docx, priloha_c_4_ms.docx ).

      Pri prerušení 5 a viac pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      e) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

      a) Podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti),a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

      b) Ochorenia na COVID-19 ( potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

      Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk). Žiaci s príznakmi respiračného ochorenia sa vyučovania nemôžu zúčastniť.  Povinnosť nosiť rúško ( respirátor) v priestoroch školy ostáva v platnosti.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      vyhlasenie_navstevnika.docx

       

     • 📜 Vyučovanie od 10.5.2021


     • Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je podanie Vyhlásenia o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka. Do vyhlásenia nie je potrebné vkladať negatívne výsledky testov alebo doklad o výnimke z testovania. Vyhlásenie je potrebné podať každý týždeň prostredníctvom Edupage, najneskôr v pondelok pred nástupom na vyučovanie.

      Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk). Žiaci s príznakmi respiračného ochorenia sa vyučovania nemôžu zúčastniť.  Povinnosť nosiť rúško ( respirátor) v priestoroch školy ostáva v platnosti.

      Naďalej platí aj zákaz vstupu do budovy školy všetkým osobám okrem zamestnancov a žiakov školy.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • 📜 Vyučovanie od 3.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vzhľadom na vydanie vyhlášky č.197 z 28.apríla 2021 sa od 29. apríla 2021 ruší povinnosť testovania žiakov. Z tohto dôvodu nebudeme vyžadovať potvrdenie o vykonaní PCR alebo AG testu žiakov a ich zákonných zástupcov. Testovanie žiakov sa bude vykonávať pri podozrení na ochorenie COVID 19 tzv. intervenčným testovaním. 

      Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je podanie Vyhlásenia o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka. Do vyhlásenia nie je potrebné vkladať negatívne výsledky testov alebo doklad o výnimke z testovania. Vyhlásenie je potrebné podať každý týždeň prostredníctvom Edupage, najneskôr v pondelok pred nástupom na vyučovanie.

      Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk). Žiaci s príznakmi respiračného ochorenia sa vyučovania nemôžu zúčastniť.  Povinnosť nosiť rúško ( respirátor) v priestoroch školy ostáva v platnosti.

      Naďalej platí aj zákaz vstupu do budovy školy všetkým osobám okrem zamestnancov a žiakov školy.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      vyhlaska_197.pdf

      Informácia z MŠVVaS SR

     • 📜 Vyučovanie od 26.4.2021

     • Vážení rodičia, 

      od 26.4.2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie aj pre všetkých žiakov 5. až 7. ročníka. Vstup všetkých žiakov a zamestnancov školy do budovy bude naďalej cez učiteľský vchod ( napravo od hlavného vchodu).  Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk).  Žiaci, ktorí vykazujú príznaky respiračného ochorenia, sa vyučovania nemôžu zúčastniť. 

       

      Podmienky účasti žiakov ZŠ na prezenčnom vyučovaní 

      1. platné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a žiaka.  Vyhlásenie je možné podať:

      a) elektronicky z rodičovského konta Edupage /Žiadosti a vyhlásenia / Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (8a) žiak a zák. zástupca (II. stupeň ZŠ, SŠ). Do vyhlásenia je potrebné vložiť doklad ( prílohu ) o negatívnom výsledku testu resp. doklad o platnej výnimke.  

      alebo 

      b) v papierovej forme:  cestne_vyhlasenia_formular_19.4.2021.pdf  / odovzdať pri rannom filtri /. Doklad o negatívnych výsledkoch testu resp. výnimke je nutné dať k nahliadnutiu pri odovzdávaní takéhoto vyhlásenia. 

      2. negatívny test ( resp. výnimka )

      a) negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní

      alebo

      b)  výnimka z testovania:

      b1) ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 180 dní ( stačí aj SMS alebo emailová správa o pozitívnom teste )

      b2) ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 180 dní (stačí aj SMS alebo emailová správa o pozitívnom teste, ak žiak neprekonal Covid 19, povinnosť testu žiaka trvá)

      b3) ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny mRNA (Pfizer-Biontech a Moderna), najmenej 14 dní po zaočkovaní. Ak bol zaočkovaný vektorovou vakcínou (Astra Zeneca) - najmenej 4 týždne po podaní 1. dávky. 

      b4) prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

      Źiak s neplatným ( chýbajúce prílohy - doklady ) alebo nepodaným Vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu sa nemôže zúčastniť vyučovania a nebude mu umožnený vstup do budovy.

      3. žiak bude používať respirátor alebo rúško.    vyhlaska_175_2021.pdf

      Žiakov, ktorí horeuvedené podmienky nesplnia a nezúčastnia sa prezenčného vyučovania, bude škola evidovať ako neprítomných. Ich vzdelávanie bude prebiehať formou zadávania učiva a domácich úloh  tak, ako je to obvyklé pri chorobe dieťaťa.  

      Ak má žiak ( 5. - 9. ročník ) záujem o stravovanie v školskej jedálni, je potrebné sa prihlásiť obvyklým spôsobom najneskôr do piatka 23. 4. do 13:00.

      O ďalšom testovaní kloktacími testami Vás budeme informovať. V prípade nejasností alebo doplňujúcich otázok kontaktujte, prosím, svojich triednych učiteľov.  

      Dušan Noga, riaditeľ školy

       

      Navrat_do_skol_s_ucinnostou_od_26._4._2021.pdf

      Covid_skolsky_automat_po_stupnoch.pdf

     • 📜 Vyučovanie 19. – 23.4.2021

     • Vážení rodičia,

      v týždni od 19.4.2021 – 23.4.2021 bude vyučovací proces prebiehať tak, ako je to uvedené v tabuľke. Vstup všetkých žiakov a zamestnancov školy do budovy bude cez učiteľský vchod ( napravo od hlavného vchodu).  Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk).  Žiaci, ktorí vykazujú príznaky respiračného ochorenia, sa vyučovania nemôžu zúčastniť. Podmienky účasti žiakov 1. stupňa a MŠ na prezenčnom vyučovaní ostávajú nezmenené.

      Podmienky účasti žiakov  8. - 9. ročníka na prezenčnom vyučovaní

      1. platné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a žiaka.  Vyhlásenie je možné podať:

      a) elektronicky z rodičovského konta Edupage /Žiadosti a vyhlásenia / Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (8a) žiak a zák. zástupca (II. stupeň ZŠ, SŠ) 

      alebo 

      b) v papierovej forme:  cestne_vyhlasenia_formular_19.4.2021.pdf  / odovzdať pri rannom filtri /

      2. povinnou súčasťou vyhlásenia je doklad:

      a) o negatívnom AG alebo PCR teste žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní

      alebo

      b)  o výnimke z testovania:

      b1) ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní (stačí aj SMS správa o pozitívnom teste)

      b2) ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní - stačí aj SMS správa o pozitívnom test (ak žiak neprekonal Covid 19, povinnosť testu žiaka trvá)

      b3) ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny, najmenej 14 dní po zaočkovaní

      Tieto skutočnosti zákonný zástupca žiaka zaznačí do čestného vyhlásenia (formulár 8a) alebo doloží k písomnému vyhláseniu. 

      Źiak s neplatným ( chýbajúce prílohy - doklady ) alebo nepodaným Vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu sa nemôže zúčastniť vyučovania a nebude mu umožnený vstup do budovy.

      3. žiak bude používať respirátor alebo rúško.    vyhlaska_175_2021.pdf

      Žiakov, ktorí horeuvedené podmienky nesplnia a nezúčastnia sa prezenčného vyučovania, bude škola evidovať ako neprítomných. Ich vzdelávanie bude prebiehať formou zadávania učiva a domácich úloh  tak, ako je to obvyklé pri chorobe dieťaťa.  

      Ak má žiak záujem o stravovanie v školskej jedálni, je potrebné sa prihlásiť obvyklým spôsobom najneskôr do piatka 16. 4. do 16:00.

      O ďalšom testovaní kloktacími testami Vás budeme informovať. V prípade nejasností alebo doplňujúcich otázok kontaktujte, prosím, svojich triednych učiteľov.  

      Dušan Noga, riaditeľ školy

       

      Informácie ministerstva školstva, kliknite TU 

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_12.4.2021(1).pdf

      Najcastejsie_otazky_k_obnoveni_prezencnej_vyucby_od_19.4.2021.pdf

       

     • Zápis detí do 1.ročníka ZŠ pre šk. rok 2021/2022 

     • Termín: 9.apríl - 30. apríl 2021 

      1. Zápis detí do prvého ročníka ZŠ prebieha bez osobnej prítomnosti detí. Na  webovej stránke školy je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku https://skolakalina.edupage.org/register/. Ak rodičia používajú elektronický občiansky preukaz cez e-Slovensko, prosíme do poznámky uviesť číslo elektronickej schránky oboch rodičov. 

      2. Ak rodič žiada: 

      a) o odklad začiatku školskej dochádzky, 

      b) o nástup dieťaťa po odklade školskej dochádzky, 

      c) o predčasné zaškolenie dieťaťa,  

      je potrebné túto skutočnosť uviesť v poznámke prihlášky. V uvedených prípadoch je nutné vyplniť aj príslušnú žiadosť https://skolakalina.edupage.org/a/zapis-zs-a-ms. Vyplnené žiadosti je následne potrebné zaslať mailom na r.fenclova@skolakalina.sk alebo riaditel@skolakalina.sk . 

      3. Súčasťou žiadosti o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky je odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Odporúčanie je potrebné zaslať elektronicky na adresu r.fenclova@skolakalina.sk alebo riaditel@skolakalina.sk. Uvedený doklad je možné doručiť aj osobne na základe telefonického dohovoru.   

      4. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.  

      5. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční v priebehu mesiaca máj 2021 po oznámení času a spôsobu prostredníctvom emailu alebo po telefonickom dohovore. Ide o overenie údajov z rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi (zákonnými zástupcami). V prípade, že sú rodičia rozvedení, overenie zahŕňa aj rozhodnutie súdu o zverenia dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov alebo o striedavej starostlivosti.  

      6. Rodičia, ktorí nemajú prístup na internet, si môžu vyzdvihnúť prihlášku a žiadosti pri vstupe do budovy školy (učiteľský vchod – predsieň). Prosíme rodičov, aby do predsiene vstupovali po jednom s ochranným rúškom alebo respirátorom. Odovzdanie vyplnených prihlášok a žiadostí je možné poštou alebo osobne po telefonickom dohovore v čase od 7,30 do 8,15, resp. od 14,00 do 16,00 každý pracovný deň na tel. č. 0949 187 773 (Renáta Fenclová – zástupkyňa RŠ ) alebo na 0903 889 363 (Dušan Noga - riaditeľ školy).  

     • 📜Prezenčné vyučovanie žiakov 8. - 9. ročníka ZŠ

     • Vážení rodičia,

      od 19.4.2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 8. a 9. ročníka. Žiak musí používať počas vyučovania respirátor.

      Podmienky nástupu žiakov 2. stupňa do školy:

      1. negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti

      alebo

      2.  výnimka z testovania:

      a) ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní

      b) ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní (ak žiak neprekonal Covid 19, povinnosť testu žiaka trvá)

      c) ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny, najmenej 14 dní po zaočkovaní

      3. čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (o spôsobe podávania čestného prehlásenia Vás budeme informovať)

      O testovaní kloktacími testami budeme prihlásených žiakov ešte informovať.

      Ak má žiak záujem o stravovanie v školskej jedálni, je potrebné sa prihlásiť obvyklým spôsobom najneskôr do piatka 16. 4. do 10:00.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval v čo najväčšom rozsahu.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_12.4.2021.pdf

     • 📜Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ

     • AKTUALIZOVANÉ 12.04.2021

      Od 12.4.2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva obnovuje školské vyučovanie  v základných školách na 1. stupni pre deti všetkých rodičov. 

      Podmienkou nástupu dieťaťa do školy je negatívny AG alebo PCR test (alebo výnimka z testovania) oboch zákonných zástupcov dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní.

      Vzdelávanie žiakov, ktorí nenastúpili na prezenčné vyučovanie, bude prebiehať zadávaním úloh a komunikáciu s vyučujúcim prostredníctvom Edupage. Každú neúčasť takého žiaka na vyučovaní je potrebné riadne ospravedlniť. Obnovením školského vyučovania zákonný zástupca stráca nárok na čerpanie pandemickej OČR.

      rozhodnutie_MSVVaS_8april2021.pdf

     • Hviezdoslavov Kubín 🧖‍♂️💇‍♂️📚

     • Aj naši žiaci na 1. stupni za zapojili do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažili medzi sebou najlepší recitátori z 2. A, 2.B a 4. A. Vo výbornej a žičlivej atmosfére predviedli žiaci svoje recitačné umenie. Pochvalu si zaslúžia za vhodný výber textov, ako aj za samotný prednes.

      Umiestnenie:

      2.A -  S. Hušková, L. Hanúsek, J. Jurkovič 

      2.B -  A. Reháček, V.M. Piršel, S. Zimová 

      4.A -  M. Kráľovič, T. Hušek, R. Kolenčík, S. Hrašna

      Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom, ktorí sa statočne popasovali s prednesom poézie či prózy. 

     • Hviezdoslavov Kubín

     •  

       

      Marec už tradične patrí knihám, čítaniu a recitačným súťažiam. Hviezdoslavov Kubín je najvýznamnejšou celoslovenskou súťažou v umeleckom prednese. Tento rok sme ju presunuli do online priestoru a recitátori sa nám prihovárali z virtuálneho pódia. Účasť však bola mimoriadne bohatá a naši žiaci preukázali svoju odvahu a šikovnosť, ale aj nadanie či emócie. Patrí im za to naše uznanie a vďaka.

      Kategória 4.-6. ročník (poézia):

      1. S. Kotesová (4.B), D. Huertas (5.A), N. Polcíková (6.A)

      2. L. Grznárová (4.B), A. Kováčiková (5.A), A. Zlejší (5.A)

      3. M. Grajciarová (6.B)

      Kategória 7.-8. ročník (poézia):

      1. S. Kadlečíková (7.AC)

      2.  O. Ružanský (7.AC)

      3.  A. Blahút (7.AC), V. Hulanská (7.AB)

      Kategória 5.-8. ročník (próza)

      1. M. Pelechová (6.B)

      3. T. Hnat (8.ABC)

     • 📜Prezenčné vyučovanie žiakov MŠ a 1. - 4. ročníka ZŠ

     • AKTUALIZOVANÉ 16.03.2021

      Vážení rodičia!

      Od zajtra 17.03.2021 pokračujeme prezenčným vyučovaním. Z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác sa do budovy školy bude naďalej vstupovať vchodom cez sklenenú spojovaciu chodbu medzi budovami.

      Na základe doterajších skúseností by som Vám chcel pripomenúť niekoľko dôležitých informácií:

      1. Pre účasť na prezenčnom vzdelávaní je potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu. Vyhlásenie je možné podať elektronicky cez Edupage / Úvod – Žiadosti/Vyhlásenia /. V rohu v červenom poli cez znamienko +plus vyberte Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ 1. stupeň).  Pod dátumom zvoľte možnosť a) alebo b) a potom vložte – scan, obrázok, fotku – aktuálneho (nie staršieho ako 7 dní) negatívneho testu oboch rodičov (vložiť 2 scany) alebo potvrdenia o výnimke.

      2 Vyhlásenie o bezinfekčnosti máte možnosť odovzdať aj papierovou formou – pri príchode dieťaťa do školy.  Zároveň je potrebné sa preukázať negatívnym testom oboch rodičov (partnerov).

      3. Dieťa s neplatným Vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu sa nemôže zúčastniť vyučovania a nebude mu umožnený vstup do budovy.

      4. Platnosť Vašich negatívnych testov je 7 dní. Po skončení ich platnosti je potrebné znovu vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a priložiť platný certifikát o negatívnom teste oboch rodičov.

      5. Dieťa sa v celom areáli školy (aj v triede, aj v ŠKD) pohybuje s prekrytím úst a nosa rúškom alebo respirátorom.

      6. Vzdelávanie žiakov, ktorí nenastúpili na prezenčné vyučovanie, bude prebiehať zadávaním úloh a komunikáciu s vyučujúcim prostredníctvom Edupage.

      7. Rodič má právo zmeniť rozhodnutie o spôsobe výučby ( prezenčne / dištančne ) svojho dieťaťa,  je však potrebné túto zmenu vopred nahlásiť riaditeľovi školy a triednemu učiteľovi. 

      8. ŠKD bude v prevádzke od 7.00 – 16.30. Zmeny v prihlasovaní alebo odhlasovaní potrebné komunikovať prostredníctvom Edupage s pani Petrou Zemancovou.

      9. Prevádzka MŠ bude od 7.00 - 16.30. Prihlásenie dieťaťa na prezenčné vyučovanie je potrebné riešiť s pani Zuzanou Sádovskou (z.sadovska@skolakalina.sk).

      10.  Prihlásenie na stravovanie je potrebné nahlásiť prostredníctvom Edupage vedúcej ŠJ pani Havránkovej alebo mailom na  j.havrankova@skolakalina.sk.

      11. Napriek všetkým hygienickým opatreniam je potrebné stále rátať aj s možnosťou, že budeme musieť školu opätovne zatvoriť. Takéto rozhodnutie bude vykonané nariadením RUVZ alebo na základe zaradenia Bratislavy v COVID automate.      

      Dušan Noga, riaditeľ školy 

     • 📜Dištančné vyučovanie

     • AKTUALIZOVANÉ 09.03.2021

      Vážení rodičia!

      Z dôvodu meškania prác na rekonštrukcii ústredného kúrenia pokračujeme v dištančnom vzdelávaní všetkých žiakov ZŠ a MŠ. O ďalšom postupe Vás budem informovať v piatok 12.3.2021.

      Ďakujem za pochopenie.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • 📜Vyučovanie po Jarných prázdninách

     • AKTUALIZOVANÉ 26.02.2021

      Vážení rodičia! 

      Od pondelka 1.3.2021 do 7.3.2021 budú pre všetky deti v MŠ a  žiakov školy Jarné prázdniny. Preto by som Vás rád informovali o nasledovných skutočnostiach:  

      1. Počas jarných prázdnin bude pre deti rodičov pracujúcich v  prvej línii a tých, ktorým nebolo umožnené vykonávať prácu z domu, k dispozícii ŠKD na ZŠ s MŠ Za kasárňou. Kontakt na zodpovednú osobu: Petra Kicková, kickova.petra@zakasarnou.sk . Do kópie mailu uveďte moju adresu  -  riaditel@skolakalina.sk. 

      2. .Pre deti MŠ bude počas jarných prázdnin k dispozícii MŠ Letná. V prípade záujmu čo najskôr kontaktujte mailom pani Mgr. Veroniku Macháčovú, 0903 761 016, machacova@zsriazanska.sk . Do kópie mailu uveďte moju adresu  -  riaditel@skolakalina.sk. 

      3. Počas jarných prázdnin budú prebiehať na škole rozsiahle rekonštrukčné práce na ústrednom kúrení s následným preskúšaním jeho funkčnosti. Vzhľadom na veľmi krátky čas nedokáže realizátor rekonštrukcie garantovať termín spustenia vykurovania od pondelka 8.3.2021.  Z tohto dôvodu na prezenčnú výuku do školy deti nastúpia od stredy 10.3.2021. Vzhľadom na túto skutočnosť Vás prosím o zhovievavosť. Zabezpečte si svoje pracovné povinnosti tak, aby ste mali o svoje deti postarané. Vzniknutá situácia nás mrzí, ale, žiaľ, nevieme ju nijako ovplyvniť. 

      4. V dňoch 8. - 9.3.2021 bude prebiehať online vyučovanie aj pre žiakov 1. - 4. ročníka. To isté obmedzenie platí aj pre materskú školu. 

      5. Od 10.3.2021 plánujeme pokračovať v prezenčnom vyučovaní žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a MŠ. Pre účasť žiaka na vyučovaní je potrebné vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonných zástupcov a priložiť doklad o negatívnych výsledkov testu na COVID nie starších ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke. Druhou podmienkou prezenčného vyučovanie je aj zaradenie Bratislavy v COVID automate. 

      6. MOM na našej škole bude otvorené len v prípade, že by nastúpili i žiaci druhého stupňa. O aktuálnej situácii Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom Edupage a v novinkách na webovej stránke školy. 

      7. V záujme ochrany Vašich detí plánujeme počas prázdnin v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť do MŠ čističky vzduchu. Priestory školy a materskej školy každý deň pravidelne ionizujeme, máme zabezpečenú dezinfekciu rúk a dotykových plôch (lavice, kľučky, kohútiky, splachovače, ..... ). Väčšina našich učiteľov je po prvej očkovacej dávke, druhá ich čaká najneskôr do konca marca. Všetci zamestnanci sa nechávajú tiež pravidelne testovať každých 7 dní.  

      8. Zápis detí do 1. ročníka ZŠ bude 9.4.2021  a  10.4.2021.  Do MŠ bude zápis detí od 3. - 14.5.2021. Prosím Vás o zdieľanie tejto informácie medzi vašimi známymi.  Elektronickú prihlášku je možné vyplniť už teraz na našej stránke https://skolakalina.edupage.org/? . Prihlášku je potrebné vyplniť na šk.r. 2021/22. Ostatné materiály k zápisu do MŠ a ZŠ budú doplnené a aktualizované v priebehu najbližších dní..  

      Chcem Vám všetkým poďakovať za doterajšiu podporu a spoluprácu. Želám Vám pekné jarné prázdniny a veľa zaslúženého oddychu. Všetkým mám prajem hlavne veľa zdravia a trpezlivosti.   

      Dušan Noga, riaditeľ školy 

     • 📜Pokračovanie prezenčného vzdelávania 1. - 4. ročník

     • AKTUALIZOVANÉ 19.02.2021

      Vážení rodičia! 

      V týždni od 22.02. - 26.02.2021 pokračujeme prezenčným vyučovaním. Z dôvodu rekonštrukčných prác sa do budovy školy bude vstupovať vchodom cez sklenenú spojovaciu chodbu medzi budovami. Prváci budú mať šatňu preloženú na prvé poschodie. 

      Na základe našich doterajších skúseností by som Vás chcel požiadať o spoluprácu v nasledovných bodoch: 

      1. Platnosť Vašich negatívnych testov je 7 dní. Po skončení ich platnosti je potrebné znovu vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a priložiť platný certifikát o negatívnom teste oboch rodičov. MOM na testovanie na ZŠ s MŠ Za kasárňou nebude v prevádzke, na pretestovanie je nutné využiť iné odberné miesta. 

      2. Dieťa s neplatným Vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu sa nemôže zúčastniť vyučovania a nebude mu umožnený vstup do budovy. Stalo nám, že sme počas ranného filtra museli kvôli neplatnosti rodičovského testu poslať dieťa s rodičom domov.   

      3. Vzdelávanie žiakov, ktorí nenastúpili na prezenčné vyučovanie, prebieha naďalej zadávaním úloh prostredníctvom Edupage.

      4. Máte právo zmeniť rozhodnutie o spôsobe výučby Vášho dieťaťa. V prípade  nástupu na prezenčné vzdelávanie alebo naopak, ak sa rozhodnete, že dieťa ostáva na dištančnom štúdiu, je však potrebné túto zmenu vopred nahlásiť riaditeľovi školy a triednemu učiteľovi. 

      5. Zmeny v prihlasovaní / odhlasovaní do ŠKD je potrebné riešiť prostredníctvom Edupage s pani Petrou Zemancovou. 

      6. Zmeny v prihlasovaní / odhlasovaní na stravovanie je potrebné riešiť s vedúcou ŠJ pani Havránkovou. Momentálne sú na obed prihlásení len žiaci, ktorí prejavili záujem počas dotazníkového prieskumu zo dňa 15.2.2021. 

      7. Napriek všetkým hygienickým opatreniam je potrebné stále rátať aj s možnosťou, že budeme musieť školu opätovne zatvoriť. Takéto rozhodnutie bude vykonané nariadením RUVZ alebo na základe zaradenia Bratislavy v COVID automate.      

      Chcem Vám všetkým poďakovať za kladnú odozvu na prebiehajúce vyučovanie - či už v dištančnej alebo v prezenčnej forme. Naši učitelia sa snažia v rámci našich možností zabezpečiť čo najlepšiu možnú a plynulú výučbu všetkých  našich žiakov.                      

      Na záver Vám želám veľa zdravia a trpezlivosti.  

      Dušan Noga, riaditeľ školy 

     • 📜Prezenčné vzdelávanie 1. - 4. ročník

     • AKTUALIZOVANÉ 16.02.2021

      Vážení rodičia! 

      Zajtra – v stredu 17.2.2021 – otvárame školu pre deti 1. stupňa.  Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. 

      1. Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom, (meranie teploty, dezinfekcia rúk).  
      2. Rodič je povinný odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré môžete odovzdať elektronicky cez Edupage / Úvod – Žiadosti/Vyhlásenia /. V rohu v červenom poli cez znamienko +plus vyberte Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ 1. stupeň).  Pod dátumom zvoľte možnosť a) alebo b) a potom vložte – scan, obrázok, fotku – aktuálneho (nie staršieho ako 7 dní) negatívneho testu oboch rodičov (vložiť 2 scany) alebo potvrdenia o výnimke.
      3. Vyhlásenie o bezinfekčnosti máte možnosť odovzdať aj papierovou formou – pri príchode dieťaťa do školy.  Zároveň je potrebné sa preukázať negatívnym testom oboch rodičov (partnerov).
      4. Negatívny test platí maximálne 7 dní, potom je potrebné dať sa znovu otestovať! 
      5. Ak bude mať dieťa zvýšenú teplotu alebo bude vykazovať iné príznaky ochorenia, nie je možné, aby sa zúčastnilo vyučovacieho procesu.  
      6. Dieťa sa v celom areáli školy (aj v triede, aj v ŠKD) pohybuje s prekrytím úst a nosa rúškom alebo respirátorom. 
      7. Rodičia nemajú povolený vstup do budovy školy, na svoje dieťa čakajú vždy pred budovou školy. 
      8. ŠKD funguje od 7,00 do 16,30.  
      9. Žiakom, ktorí zostanú doma, vyučujúci oznámia,  ako bude prebiehať ich ďalšie  vzdelávanie. Vyučujúci má právo rozhodnúť sa, či bude so žiakmi komunikovať prostredníctvom Edupage, alebo žiaci budú naďalej  pripojení na vyučovanie prostredníctvom MS Teams.  

      Spolu s našim zriaďovateľom robíme maximum pre zabezpečenie ochrany zdravia všetkých žiakov aj zamestnancov. Napriek tomu je nutné stále rátať aj s možnosťou, že po niekoľkých dňoch budeme musieť školu zatvoriť z dôvodu výskytu ochorenia alebo  na základe nariadenia RUVZ.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

       

     • 📜 Výsledky dotazníkového prieskumu 1. - 4. ročník

     • AKTUALIZOVANÉ 15.02.2021

      Dobrý deň,

      dotazníkového prieskumu k začatiu prezenčného vzdelávania sa zúčastnilo 85% zákonných zástupcov žiakov 1. - 4. ročníka. Za prezenčné vzdelávanie ( otvorenie školy ) pri dodržaní stanovených podmienok sa vyslovilo 72,5%. Na základe tohto výsledku môžeme dňa 17.2.2021 začať s prezenčným vzdelávaním.

      Harmonogram rodičov a zamestnancov na antigénový test v MOM na ZŠ s MŠ Za kasárňou je nasledovný:

      1. od 11.30 – 12.00 tí, ktorí sa nahlásili na doobedie + tí, ktorí sa vyjadrili, že sa vedia prispôsobiť
      2. od 16.00 – 17.15 tí, ktorí sa nahlásili po 13.00

      Prosím všetkých, aby dodržali uvedené časy, čím predídeme zbytočnému čakaniu. O prípadných zmenách Vás budem včas informovať.

      O definitívnom rozhodnutí o otvorení školy rozhodneme spolu so zriaďovateľom zajtra, 16.2.2021, na základe zaradenia Bratislavy v COVID automate.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • 📜 Návrat do škôl 1. - 4. ročník

     • AKTUALIZÁCIA  12.2.2021

      Vážení rodičia,

      s podporou nášho zriaďovateľa by sme od stredy 17.2.2021 radi začali s prezenčným vyučovaním žiakov 1. stupňa. Podmienky pre jeho začatie sú nasledovné:

      1. Priaznivá situácia v Bratislave podľa  Covid automatu aktualizovaného v utorok 16.2. 2021. Ak by sa Bratislava dostala do čierneho pásma, nebudeme školu otvárať a deti budú pokračovať v online vzdelávaní.
      2. O prezenčnú formu vyučovania prejaví záujem aspoň 50 % rodičov. V tom prípade budete môcť využiť na testovanie MOM na ZŠ s MŠ Za kasárňou.
      3. Účasť žiaka na vyučovaní je podmienená otestovaním oboch zákonných zástupcov žiaka (partnerov žijúci v spoločnej domácnosti). Ak ste prekonali Covid-19 v priebehu posledných 3 mesiacov, vzťahuje sa na Vás výnimka z testovania a nemusíte ho absolvovať.
      4. Počas vyučovania musí žiak nosiť masku typu FFP2 alebo rúško.

      Prosím Vás o vyplnenie dvoch dotazníkov na Edupage do nedele 14.2.2021 do 20.00.  Podľa nich potom rozhodneme o ďalšom postupe. S výsledkami dotazníkového prieskumu Vás oboznámime v pondelok 15.2.2021.

      Spolu s našim zriaďovateľom robíme maximum pre zabezpečenie ochrany zdravia všetkých žiakov aj zamestnancov. Napriek tomu je nutné rátať aj s možnosťou, že po niekoľkých dňoch budeme musieť školu zatvoriť z dôvodu výskytu ochorenia alebo  na základe nariadenia RUVZ.

      Dušan Noga, riaditeľ školy