• 📜 Vyučovanie 19. – 23.4.2021

     • Vážení rodičia,

      v týždni od 19.4.2021 – 23.4.2021 bude vyučovací proces prebiehať tak, ako je to uvedené v tabuľke. Vstup všetkých žiakov a zamestnancov školy do budovy bude cez učiteľský vchod ( napravo od hlavného vchodu).  Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk).  Žiaci, ktorí vykazujú príznaky respiračného ochorenia, sa vyučovania nemôžu zúčastniť. Podmienky účasti žiakov 1. stupňa a MŠ na prezenčnom vyučovaní ostávajú nezmenené.

      Podmienky účasti žiakov  8. - 9. ročníka na prezenčnom vyučovaní

      1. platné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a žiaka.  Vyhlásenie je možné podať:

      a) elektronicky z rodičovského konta Edupage /Žiadosti a vyhlásenia / Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (8a) žiak a zák. zástupca (II. stupeň ZŠ, SŠ) 

      alebo 

      b) v papierovej forme:  cestne_vyhlasenia_formular_19.4.2021.pdf  / odovzdať pri rannom filtri /

      2. povinnou súčasťou vyhlásenia je doklad:

      a) o negatívnom AG alebo PCR teste žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní

      alebo

      b)  o výnimke z testovania:

      b1) ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní (stačí aj SMS správa o pozitívnom teste)

      b2) ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní - stačí aj SMS správa o pozitívnom test (ak žiak neprekonal Covid 19, povinnosť testu žiaka trvá)

      b3) ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny, najmenej 14 dní po zaočkovaní

      Tieto skutočnosti zákonný zástupca žiaka zaznačí do čestného vyhlásenia (formulár 8a) alebo doloží k písomnému vyhláseniu. 

      Źiak s neplatným ( chýbajúce prílohy - doklady ) alebo nepodaným Vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu sa nemôže zúčastniť vyučovania a nebude mu umožnený vstup do budovy.

      3. žiak bude používať respirátor alebo rúško.    vyhlaska_175_2021.pdf

      Žiakov, ktorí horeuvedené podmienky nesplnia a nezúčastnia sa prezenčného vyučovania, bude škola evidovať ako neprítomných. Ich vzdelávanie bude prebiehať formou zadávania učiva a domácich úloh  tak, ako je to obvyklé pri chorobe dieťaťa.  

      Ak má žiak záujem o stravovanie v školskej jedálni, je potrebné sa prihlásiť obvyklým spôsobom najneskôr do piatka 16. 4. do 16:00.

      O ďalšom testovaní kloktacími testami Vás budeme informovať. V prípade nejasností alebo doplňujúcich otázok kontaktujte, prosím, svojich triednych učiteľov.  

      Dušan Noga, riaditeľ školy

       

      Informácie ministerstva školstva, kliknite TU 

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_12.4.2021(1).pdf

      Najcastejsie_otazky_k_obnoveni_prezencnej_vyucby_od_19.4.2021.pdf

       

     • Zápis detí do 1.ročníka ZŠ pre šk. rok 2021/2022 

     • Termín: 9.apríl - 30. apríl 2021 

      1. Zápis detí do prvého ročníka ZŠ prebieha bez osobnej prítomnosti detí. Na  webovej stránke školy je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku https://skolakalina.edupage.org/register/. Ak rodičia používajú elektronický občiansky preukaz cez e-Slovensko, prosíme do poznámky uviesť číslo elektronickej schránky oboch rodičov. 

      2. Ak rodič žiada: 

      a) o odklad začiatku školskej dochádzky, 

      b) o nástup dieťaťa po odklade školskej dochádzky, 

      c) o predčasné zaškolenie dieťaťa,  

      je potrebné túto skutočnosť uviesť v poznámke prihlášky. V uvedených prípadoch je nutné vyplniť aj príslušnú žiadosť https://skolakalina.edupage.org/a/zapis-zs-a-ms. Vyplnené žiadosti je následne potrebné zaslať mailom na r.fenclova@skolakalina.sk alebo riaditel@skolakalina.sk . 

      3. Súčasťou žiadosti o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky je odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Odporúčanie je potrebné zaslať elektronicky na adresu r.fenclova@skolakalina.sk alebo riaditel@skolakalina.sk. Uvedený doklad je možné doručiť aj osobne na základe telefonického dohovoru.   

      4. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.  

      5. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční v priebehu mesiaca máj 2021 po oznámení času a spôsobu prostredníctvom emailu alebo po telefonickom dohovore. Ide o overenie údajov z rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi (zákonnými zástupcami). V prípade, že sú rodičia rozvedení, overenie zahŕňa aj rozhodnutie súdu o zverenia dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov alebo o striedavej starostlivosti.  

      6. Rodičia, ktorí nemajú prístup na internet, si môžu vyzdvihnúť prihlášku a žiadosti pri vstupe do budovy školy (učiteľský vchod – predsieň). Prosíme rodičov, aby do predsiene vstupovali po jednom s ochranným rúškom alebo respirátorom. Odovzdanie vyplnených prihlášok a žiadostí je možné poštou alebo osobne po telefonickom dohovore v čase od 7,30 do 8,15, resp. od 14,00 do 16,00 každý pracovný deň na tel. č. 0949 187 773 (Renáta Fenclová – zástupkyňa RŠ ) alebo na 0903 889 363 (Dušan Noga - riaditeľ školy).  

     • 📜Prezenčné vyučovanie žiakov 8. - 9. ročníka ZŠ

     • Vážení rodičia,

      od 19.4.2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 8. a 9. ročníka. Žiak musí používať počas vyučovania respirátor.

      Podmienky nástupu žiakov 2. stupňa do školy:

      1. negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti

      alebo

      2.  výnimka z testovania:

      a) ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní

      b) ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní (ak žiak neprekonal Covid 19, povinnosť testu žiaka trvá)

      c) ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny, najmenej 14 dní po zaočkovaní

      3. čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (o spôsobe podávania čestného prehlásenia Vás budeme informovať)

      O testovaní kloktacími testami budeme prihlásených žiakov ešte informovať.

      Ak má žiak záujem o stravovanie v školskej jedálni, je potrebné sa prihlásiť obvyklým spôsobom najneskôr do piatka 16. 4. do 10:00.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval v čo najväčšom rozsahu.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_12.4.2021.pdf

     • 📜Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ

     • AKTUALIZOVANÉ 12.04.2021

      Od 12.4.2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva obnovuje školské vyučovanie  v základných školách na 1. stupni pre deti všetkých rodičov. 

      Podmienkou nástupu dieťaťa do školy je negatívny AG alebo PCR test (alebo výnimka z testovania) oboch zákonných zástupcov dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní.

      Vzdelávanie žiakov, ktorí nenastúpili na prezenčné vyučovanie, bude prebiehať zadávaním úloh a komunikáciu s vyučujúcim prostredníctvom Edupage. Každú neúčasť takého žiaka na vyučovaní je potrebné riadne ospravedlniť. Obnovením školského vyučovania zákonný zástupca stráca nárok na čerpanie pandemickej OČR.

      rozhodnutie_MSVVaS_8april2021.pdf

     • Hviezdoslavov Kubín 🧖‍♂️💇‍♂️📚

     • Aj naši žiaci na 1. stupni za zapojili do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažili medzi sebou najlepší recitátori z 2. A, 2.B a 4. A. Vo výbornej a žičlivej atmosfére predviedli žiaci svoje recitačné umenie. Pochvalu si zaslúžia za vhodný výber textov, ako aj za samotný prednes.

      Umiestnenie:

      2.A -  S. Hušková, L. Hanúsek, J. Jurkovič 

      2.B -  A. Reháček, V.M. Piršel, S. Zimová 

      4.A -  M. Kráľovič, T. Hušek, R. Kolenčík, S. Hrašna

      Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom, ktorí sa statočne popasovali s prednesom poézie či prózy. 

     • Hviezdoslavov Kubín

     •  

       

      Marec už tradične patrí knihám, čítaniu a recitačným súťažiam. Hviezdoslavov Kubín je najvýznamnejšou celoslovenskou súťažou v umeleckom prednese. Tento rok sme ju presunuli do online priestoru a recitátori sa nám prihovárali z virtuálneho pódia. Účasť však bola mimoriadne bohatá a naši žiaci preukázali svoju odvahu a šikovnosť, ale aj nadanie či emócie. Patrí im za to naše uznanie a vďaka.

      Kategória 4.-6. ročník (poézia):

      1. S. Kotesová (4.B), D. Huertas (5.A), N. Polcíková (6.A)

      2. L. Grznárová (4.B), A. Kováčiková (5.A), A. Zlejší (5.A)

      3. M. Grajciarová (6.B)

      Kategória 7.-8. ročník (poézia):

      1. S. Kadlečíková (7.AC)

      2.  O. Ružanský (7.AC)

      3.  A. Blahút (7.AC), V. Hulanská (7.AB)

      Kategória 5.-8. ročník (próza)

      1. M. Pelechová (6.B)

      3. T. Hnat (8.ABC)

     • 📜Prezenčné vyučovanie žiakov MŠ a 1. - 4. ročníka ZŠ

     • AKTUALIZOVANÉ 16.03.2021

      Vážení rodičia!

      Od zajtra 17.03.2021 pokračujeme prezenčným vyučovaním. Z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác sa do budovy školy bude naďalej vstupovať vchodom cez sklenenú spojovaciu chodbu medzi budovami.

      Na základe doterajších skúseností by som Vám chcel pripomenúť niekoľko dôležitých informácií:

      1. Pre účasť na prezenčnom vzdelávaní je potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu. Vyhlásenie je možné podať elektronicky cez Edupage / Úvod – Žiadosti/Vyhlásenia /. V rohu v červenom poli cez znamienko +plus vyberte Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ 1. stupeň).  Pod dátumom zvoľte možnosť a) alebo b) a potom vložte – scan, obrázok, fotku – aktuálneho (nie staršieho ako 7 dní) negatívneho testu oboch rodičov (vložiť 2 scany) alebo potvrdenia o výnimke.

      2 Vyhlásenie o bezinfekčnosti máte možnosť odovzdať aj papierovou formou – pri príchode dieťaťa do školy.  Zároveň je potrebné sa preukázať negatívnym testom oboch rodičov (partnerov).

      3. Dieťa s neplatným Vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu sa nemôže zúčastniť vyučovania a nebude mu umožnený vstup do budovy.

      4. Platnosť Vašich negatívnych testov je 7 dní. Po skončení ich platnosti je potrebné znovu vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a priložiť platný certifikát o negatívnom teste oboch rodičov.

      5. Dieťa sa v celom areáli školy (aj v triede, aj v ŠKD) pohybuje s prekrytím úst a nosa rúškom alebo respirátorom.

      6. Vzdelávanie žiakov, ktorí nenastúpili na prezenčné vyučovanie, bude prebiehať zadávaním úloh a komunikáciu s vyučujúcim prostredníctvom Edupage.

      7. Rodič má právo zmeniť rozhodnutie o spôsobe výučby ( prezenčne / dištančne ) svojho dieťaťa,  je však potrebné túto zmenu vopred nahlásiť riaditeľovi školy a triednemu učiteľovi. 

      8. ŠKD bude v prevádzke od 7.00 – 16.30. Zmeny v prihlasovaní alebo odhlasovaní potrebné komunikovať prostredníctvom Edupage s pani Petrou Zemancovou.

      9. Prevádzka MŠ bude od 7.00 - 16.30. Prihlásenie dieťaťa na prezenčné vyučovanie je potrebné riešiť s pani Zuzanou Sádovskou (z.sadovska@skolakalina.sk).

      10.  Prihlásenie na stravovanie je potrebné nahlásiť prostredníctvom Edupage vedúcej ŠJ pani Havránkovej alebo mailom na  j.havrankova@skolakalina.sk.

      11. Napriek všetkým hygienickým opatreniam je potrebné stále rátať aj s možnosťou, že budeme musieť školu opätovne zatvoriť. Takéto rozhodnutie bude vykonané nariadením RUVZ alebo na základe zaradenia Bratislavy v COVID automate.      

      Dušan Noga, riaditeľ školy 

     • 📜Dištančné vyučovanie

     • AKTUALIZOVANÉ 09.03.2021

      Vážení rodičia!

      Z dôvodu meškania prác na rekonštrukcii ústredného kúrenia pokračujeme v dištančnom vzdelávaní všetkých žiakov ZŠ a MŠ. O ďalšom postupe Vás budem informovať v piatok 12.3.2021.

      Ďakujem za pochopenie.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • 📜Vyučovanie po Jarných prázdninách

     • AKTUALIZOVANÉ 26.02.2021

      Vážení rodičia! 

      Od pondelka 1.3.2021 do 7.3.2021 budú pre všetky deti v MŠ a  žiakov školy Jarné prázdniny. Preto by som Vás rád informovali o nasledovných skutočnostiach:  

      1. Počas jarných prázdnin bude pre deti rodičov pracujúcich v  prvej línii a tých, ktorým nebolo umožnené vykonávať prácu z domu, k dispozícii ŠKD na ZŠ s MŠ Za kasárňou. Kontakt na zodpovednú osobu: Petra Kicková, kickova.petra@zakasarnou.sk . Do kópie mailu uveďte moju adresu  -  riaditel@skolakalina.sk. 

      2. .Pre deti MŠ bude počas jarných prázdnin k dispozícii MŠ Letná. V prípade záujmu čo najskôr kontaktujte mailom pani Mgr. Veroniku Macháčovú, 0903 761 016, machacova@zsriazanska.sk . Do kópie mailu uveďte moju adresu  -  riaditel@skolakalina.sk. 

      3. Počas jarných prázdnin budú prebiehať na škole rozsiahle rekonštrukčné práce na ústrednom kúrení s následným preskúšaním jeho funkčnosti. Vzhľadom na veľmi krátky čas nedokáže realizátor rekonštrukcie garantovať termín spustenia vykurovania od pondelka 8.3.2021.  Z tohto dôvodu na prezenčnú výuku do školy deti nastúpia od stredy 10.3.2021. Vzhľadom na túto skutočnosť Vás prosím o zhovievavosť. Zabezpečte si svoje pracovné povinnosti tak, aby ste mali o svoje deti postarané. Vzniknutá situácia nás mrzí, ale, žiaľ, nevieme ju nijako ovplyvniť. 

      4. V dňoch 8. - 9.3.2021 bude prebiehať online vyučovanie aj pre žiakov 1. - 4. ročníka. To isté obmedzenie platí aj pre materskú školu. 

      5. Od 10.3.2021 plánujeme pokračovať v prezenčnom vyučovaní žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a MŠ. Pre účasť žiaka na vyučovaní je potrebné vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonných zástupcov a priložiť doklad o negatívnych výsledkov testu na COVID nie starších ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke. Druhou podmienkou prezenčného vyučovanie je aj zaradenie Bratislavy v COVID automate. 

      6. MOM na našej škole bude otvorené len v prípade, že by nastúpili i žiaci druhého stupňa. O aktuálnej situácii Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom Edupage a v novinkách na webovej stránke školy. 

      7. V záujme ochrany Vašich detí plánujeme počas prázdnin v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť do MŠ čističky vzduchu. Priestory školy a materskej školy každý deň pravidelne ionizujeme, máme zabezpečenú dezinfekciu rúk a dotykových plôch (lavice, kľučky, kohútiky, splachovače, ..... ). Väčšina našich učiteľov je po prvej očkovacej dávke, druhá ich čaká najneskôr do konca marca. Všetci zamestnanci sa nechávajú tiež pravidelne testovať každých 7 dní.  

      8. Zápis detí do 1. ročníka ZŠ bude 9.4.2021  a  10.4.2021.  Do MŠ bude zápis detí od 3. - 14.5.2021. Prosím Vás o zdieľanie tejto informácie medzi vašimi známymi.  Elektronickú prihlášku je možné vyplniť už teraz na našej stránke https://skolakalina.edupage.org/? . Prihlášku je potrebné vyplniť na šk.r. 2021/22. Ostatné materiály k zápisu do MŠ a ZŠ budú doplnené a aktualizované v priebehu najbližších dní..  

      Chcem Vám všetkým poďakovať za doterajšiu podporu a spoluprácu. Želám Vám pekné jarné prázdniny a veľa zaslúženého oddychu. Všetkým mám prajem hlavne veľa zdravia a trpezlivosti.   

      Dušan Noga, riaditeľ školy 

     • 📜Pokračovanie prezenčného vzdelávania 1. - 4. ročník

     • AKTUALIZOVANÉ 19.02.2021

      Vážení rodičia! 

      V týždni od 22.02. - 26.02.2021 pokračujeme prezenčným vyučovaním. Z dôvodu rekonštrukčných prác sa do budovy školy bude vstupovať vchodom cez sklenenú spojovaciu chodbu medzi budovami. Prváci budú mať šatňu preloženú na prvé poschodie. 

      Na základe našich doterajších skúseností by som Vás chcel požiadať o spoluprácu v nasledovných bodoch: 

      1. Platnosť Vašich negatívnych testov je 7 dní. Po skončení ich platnosti je potrebné znovu vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a priložiť platný certifikát o negatívnom teste oboch rodičov. MOM na testovanie na ZŠ s MŠ Za kasárňou nebude v prevádzke, na pretestovanie je nutné využiť iné odberné miesta. 

      2. Dieťa s neplatným Vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu sa nemôže zúčastniť vyučovania a nebude mu umožnený vstup do budovy. Stalo nám, že sme počas ranného filtra museli kvôli neplatnosti rodičovského testu poslať dieťa s rodičom domov.   

      3. Vzdelávanie žiakov, ktorí nenastúpili na prezenčné vyučovanie, prebieha naďalej zadávaním úloh prostredníctvom Edupage.

      4. Máte právo zmeniť rozhodnutie o spôsobe výučby Vášho dieťaťa. V prípade  nástupu na prezenčné vzdelávanie alebo naopak, ak sa rozhodnete, že dieťa ostáva na dištančnom štúdiu, je však potrebné túto zmenu vopred nahlásiť riaditeľovi školy a triednemu učiteľovi. 

      5. Zmeny v prihlasovaní / odhlasovaní do ŠKD je potrebné riešiť prostredníctvom Edupage s pani Petrou Zemancovou. 

      6. Zmeny v prihlasovaní / odhlasovaní na stravovanie je potrebné riešiť s vedúcou ŠJ pani Havránkovou. Momentálne sú na obed prihlásení len žiaci, ktorí prejavili záujem počas dotazníkového prieskumu zo dňa 15.2.2021. 

      7. Napriek všetkým hygienickým opatreniam je potrebné stále rátať aj s možnosťou, že budeme musieť školu opätovne zatvoriť. Takéto rozhodnutie bude vykonané nariadením RUVZ alebo na základe zaradenia Bratislavy v COVID automate.      

      Chcem Vám všetkým poďakovať za kladnú odozvu na prebiehajúce vyučovanie - či už v dištančnej alebo v prezenčnej forme. Naši učitelia sa snažia v rámci našich možností zabezpečiť čo najlepšiu možnú a plynulú výučbu všetkých  našich žiakov.                      

      Na záver Vám želám veľa zdravia a trpezlivosti.  

      Dušan Noga, riaditeľ školy 

     • 📜Prezenčné vzdelávanie 1. - 4. ročník

     • AKTUALIZOVANÉ 16.02.2021

      Vážení rodičia! 

      Zajtra – v stredu 17.2.2021 – otvárame školu pre deti 1. stupňa.  Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. 

      1. Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom, (meranie teploty, dezinfekcia rúk).  
      2. Rodič je povinný odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré môžete odovzdať elektronicky cez Edupage / Úvod – Žiadosti/Vyhlásenia /. V rohu v červenom poli cez znamienko +plus vyberte Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ 1. stupeň).  Pod dátumom zvoľte možnosť a) alebo b) a potom vložte – scan, obrázok, fotku – aktuálneho (nie staršieho ako 7 dní) negatívneho testu oboch rodičov (vložiť 2 scany) alebo potvrdenia o výnimke.
      3. Vyhlásenie o bezinfekčnosti máte možnosť odovzdať aj papierovou formou – pri príchode dieťaťa do školy.  Zároveň je potrebné sa preukázať negatívnym testom oboch rodičov (partnerov).
      4. Negatívny test platí maximálne 7 dní, potom je potrebné dať sa znovu otestovať! 
      5. Ak bude mať dieťa zvýšenú teplotu alebo bude vykazovať iné príznaky ochorenia, nie je možné, aby sa zúčastnilo vyučovacieho procesu.  
      6. Dieťa sa v celom areáli školy (aj v triede, aj v ŠKD) pohybuje s prekrytím úst a nosa rúškom alebo respirátorom. 
      7. Rodičia nemajú povolený vstup do budovy školy, na svoje dieťa čakajú vždy pred budovou školy. 
      8. ŠKD funguje od 7,00 do 16,30.  
      9. Žiakom, ktorí zostanú doma, vyučujúci oznámia,  ako bude prebiehať ich ďalšie  vzdelávanie. Vyučujúci má právo rozhodnúť sa, či bude so žiakmi komunikovať prostredníctvom Edupage, alebo žiaci budú naďalej  pripojení na vyučovanie prostredníctvom MS Teams.  

      Spolu s našim zriaďovateľom robíme maximum pre zabezpečenie ochrany zdravia všetkých žiakov aj zamestnancov. Napriek tomu je nutné stále rátať aj s možnosťou, že po niekoľkých dňoch budeme musieť školu zatvoriť z dôvodu výskytu ochorenia alebo  na základe nariadenia RUVZ.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

       

     • 📜 Výsledky dotazníkového prieskumu 1. - 4. ročník

     • AKTUALIZOVANÉ 15.02.2021

      Dobrý deň,

      dotazníkového prieskumu k začatiu prezenčného vzdelávania sa zúčastnilo 85% zákonných zástupcov žiakov 1. - 4. ročníka. Za prezenčné vzdelávanie ( otvorenie školy ) pri dodržaní stanovených podmienok sa vyslovilo 72,5%. Na základe tohto výsledku môžeme dňa 17.2.2021 začať s prezenčným vzdelávaním.

      Harmonogram rodičov a zamestnancov na antigénový test v MOM na ZŠ s MŠ Za kasárňou je nasledovný:

      1. od 11.30 – 12.00 tí, ktorí sa nahlásili na doobedie + tí, ktorí sa vyjadrili, že sa vedia prispôsobiť
      2. od 16.00 – 17.15 tí, ktorí sa nahlásili po 13.00

      Prosím všetkých, aby dodržali uvedené časy, čím predídeme zbytočnému čakaniu. O prípadných zmenách Vás budem včas informovať.

      O definitívnom rozhodnutí o otvorení školy rozhodneme spolu so zriaďovateľom zajtra, 16.2.2021, na základe zaradenia Bratislavy v COVID automate.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • 📜 Návrat do škôl 1. - 4. ročník

     • AKTUALIZÁCIA  12.2.2021

      Vážení rodičia,

      s podporou nášho zriaďovateľa by sme od stredy 17.2.2021 radi začali s prezenčným vyučovaním žiakov 1. stupňa. Podmienky pre jeho začatie sú nasledovné:

      1. Priaznivá situácia v Bratislave podľa  Covid automatu aktualizovaného v utorok 16.2. 2021. Ak by sa Bratislava dostala do čierneho pásma, nebudeme školu otvárať a deti budú pokračovať v online vzdelávaní.
      2. O prezenčnú formu vyučovania prejaví záujem aspoň 50 % rodičov. V tom prípade budete môcť využiť na testovanie MOM na ZŠ s MŠ Za kasárňou.
      3. Účasť žiaka na vyučovaní je podmienená otestovaním oboch zákonných zástupcov žiaka (partnerov žijúci v spoločnej domácnosti). Ak ste prekonali Covid-19 v priebehu posledných 3 mesiacov, vzťahuje sa na Vás výnimka z testovania a nemusíte ho absolvovať.
      4. Počas vyučovania musí žiak nosiť masku typu FFP2 alebo rúško.

      Prosím Vás o vyplnenie dvoch dotazníkov na Edupage do nedele 14.2.2021 do 20.00.  Podľa nich potom rozhodneme o ďalšom postupe. S výsledkami dotazníkového prieskumu Vás oboznámime v pondelok 15.2.2021.

      Spolu s našim zriaďovateľom robíme maximum pre zabezpečenie ochrany zdravia všetkých žiakov aj zamestnancov. Napriek tomu je nutné rátať aj s možnosťou, že po niekoľkých dňoch budeme musieť školu zatvoriť z dôvodu výskytu ochorenia alebo  na základe nariadenia RUVZ.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

       

     • 📜 Návrat do škôl 1. - 4. ročník a MŠ

     • AKTUALIZÁCIA  8.2.2021

      Vážení rodičia !

      Bratislavské Nové Mesto napriek rozhodnutiu ministerstva školstva v týždni od 8. februára do 12. februára 2021 svoje materské a základné školy neotvorí. Mestská časť k tomu dospela po vyhodnotení všetkých možných rizík a vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu. Celé stanovisko zriaďovateľa

      Vyučovanie bude v uvedenom týždni naďalej priebehať online formou. O prípadných zmenách a ďalšom postupe Vás budem priebežne informovať.

      Ďakujem za pochopenie !

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      List_starostu_MC_BA_Nove_Mesto.pdf

     • 📜 Návrat do školy 1. - 4. ročník a MŠ

     • AKTUALIZÁCIA  5.2.2021

      Vzhľadom k dnešnému usmerneniu zriaďovateľa, sa termín návratu detí MŠ a žiakov 1. - 4. ročníka posúva na 9.2.2021. Nižšie nájdete aktualizované znenie oznamu.

      Pre rodičov detí z prvej línie a tých, ktorým nebolo umožnené pracovať z domu bude MŠ a ŠKD v pondelok ( 8.2.2021 ) k dispozícii, tak ako doteraz.

      Ďakujem za pochopenie.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

       

      Vážení rodičia !

      Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

      MŠ – prezenčne (deti sú v materskej škole)

      ZŠ 1. stupeň – prezenčne (žiaci sú v škole)

      ZŠ 2. stupeň – dištančne (online vzdelávanie)

      ŠKD – prezenčne 

      Školská jedáleň – v prevádzke pre žiakov MŠ a 1. stupňa

       V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1. - 4. ročníka od 9.2.2021 Vám prinášame základné informácie:

       1. Prezenčného vyučovania sa od 9.2.2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonný zástupca, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvuje test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní. (stačí test jedného zákonného zástupcu).

      2. Zákonný zástupca dieťaťa sa nebude preukazovať certifikátom, ale vyplní čestné prehlásenie. Bezinfekcnost_ziak_od_9.2.2021.docx  Čestné prehlásenie bude dostupné na našej webovej stránke a tiež pred budovou školy. Vyhlásenie je tiež možné vyplniť elektronicky z rodičovského konta v Edupage v časti  Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie je pomenované Vyhlásenie o bezinfekčnosti: MŠ a ZŠ I.stupeň.

      3. Dieťa sa nemusí testovať. Povinnosťou je nosiť rúško počas celého pobytu v škole a mať náhradné rúško v taške.

      4. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu ( telesná výchova vo vonkajších priestoroch, spev na hudobnej výchove sa nebude vyučovať).

      5.   V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      a) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 

      b) zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

      6. V súčasnosti prebieha zber informácií cez Edupage. Jeho cieľom je zistiť počet detí žiakov 1. – 4. ročníka, ktoré sa zúčastnia prezenčnej formy vyučovania.  Prosím Vás o vyplnenie formulára prostredníctvom rodičovského konta v časti Prihlasovanie do 6.2.2021 do 16.00.

      7. Školská jedáleň bude v prevádzke. Ak dieťa nepríde do školy, je potrebné ho z obedov odhlásiť obvyklým spôsobom najneskôr do nedele 14,00.

      8. ŠKD bude v činnosti denne od 7:00 do 16:30h.  Poplatok za ŠKD za február bude alikvotne krátený o 5 dní.

      9. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú počas vyučovania na pracovisku.

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

      Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť!

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Navrat_do_skol_MSVVaS.pdf

      Vyhlaska_UVZSR.pdf

     • 📜 Návrat do školy 1. - 4. ročník a MŠ

     • Vážení rodičia !

      Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

      MŠ – prezenčne (deti sú v materskej škole)

      ZŠ 1. stupeň – prezenčne (žiaci sú v škole)

      ZŠ 2. stupeň – dištančne (online vzdelávanie)

      ŠKD – prezenčne 

      Školská jedáleň – v prevádzke pre žiakov MŠ a 1. stupňa

       V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1. - 4. ročníka od 8.2.2021 Vám prinášame základné informácie:

       1. Prezenčného vyučovania sa od 8.2.2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonný zástupca, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvuje test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní. (stačí test jedného zákonného zástupcu).

      2. Zákonný zástupca dieťaťa sa nebude preukazovať certifikátom, ale vyplní čestné prehlásenie. Bezinfekcnost_ziak_od_8.2.2021.docx  Čestné prehlásenie bude dostupné na našej webovej stránke a tiež pred budovou školy. Vyhlásenie je tiež možné vyplniť elektronicky z rodičovského konta v Edupage v časti  Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie je pomenované Vyhlásenie o bezinfekčnosti: MŠ a ZŠ I.stupeň.

      3. Dieťa sa nemusí testovať. Povinnosťou je nosiť rúško počas celého pobytu v škole a mať náhradné rúško v taške.

      4. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu ( telesná výchova vo vonkajších priestoroch, spev na hudobnej výchove sa nebude vyučovať).

      5.   V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      a) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 

      b) zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

      6. V súčasnosti prebieha zber informácií cez Edupage. Jeho cieľom je zistiť počet detí žiakov 1. – 4. ročníka, ktoré sa zúčastnia prezenčnej formy vyučovania.  Prosím Vás o vyplnenie formulára prostredníctvom rodičovského konta v časti Prihlasovanie do 6.2.2021 do 16.00.

      7. Školská jedáleň bude v prevádzke. Ak dieťa nepríde do školy, je potrebné ho z obedov odhlásiť obvyklým spôsobom najneskôr do nedele 14,00.

      8. ŠKD bude v činnosti denne od 7:00 do 16:30h.  Poplatok za ŠKD za február bude alikvotne krátený o 5 dní.

      9. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú počas vyučovania na pracovisku.

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

      Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť!

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Navrat_do_skol_MSVVaS.pdf

      Vyhlaska_UVZSR.pdf

     • Oznam 📜

     • Vážení rodičia, milí žiaci 

      vzhľadom k epidemiologickej situácii v tomto školskom roku nie je možné osobne odovzdať každému žiakovi polročný výpis známok. Na základe usmernenia MŠVV SR k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok naša škola pristúpila k elektronickému zaslaniu uvedených výpisov prostredníctvom rodičovského konta Edupage. Rodičovi príde správa, kliknutím na ňu systém zobrazí informáciu o Výpise známok.  Rodič si výpis stiahne a jeho prijatie podpíše, podobne ako to funguje pri podpisovaní známok. Žiaci si cez žiacke konto môžu výpis stiahnuť tiež, nemôžu ho však podpísať 

      Informáciu o prípadnom udelení výchovného opatrenia ( pochvaly / pokarhania ) nájdete taktiež v Edupage v predmete Správanie. Po otvorení poznámky z rodičovského konta dôjde automaticky k jeho podpísaniu rodičom.  

      Prosím všetkých rodičov o podpísanie výpisu a prípadného výchovného opatrenia horeuvedeným spôsobom. V prípade chybných osobných údajov na výpise  (nesprávne rodné číslo, meno, priezvisko ) informujte, prosím, triedneho učiteľa. 

      Dušan Noga, riaditeľ školy 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie