• Informácie k začiatku školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      1. Vyučovanie sa začína vo štvrtok 2. septembra 2021 o 9.00. Žiaci prvých ročníkov sa stretnú v školskej jedálni. Ostatní žiaci vo svojich triedach. Vyučovanie sa tento deň končí o 11.00. Školský klub detí bude v prevádzke od 7.00 do 16.30.
      2. Nástup do školy nie je podmienený testovaním žiaka alebo jeho zákonných zástupcov. O presnom termíne a spôsobe distribúcie AG samotestov a kloktacích testov budeme všetkých prihlásených včas informovať.
      3. Pri prvom nástupe do školy rodič predkladá „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. " Toto vyhlásenie je možné podať elektronicky z rodičovského konta prostredníctvom Edupage ( Úvod/ Žiadosti a vyhlásenia ), alebo v papierovej forme Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_1_9_2021.pdf . V takomto prípade sa ním žiak preukáže pri vstupe do budovy. Následne ho odovzdá triednemu učiteľovi.

      4. Žiaci a zamestnanci školy sú povinní mať počas vyučovania prekryté dýchacie cesty rúškom, respirátorom alebo ochrannou maskou.
      5. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  je rodič taktiež povinný podávať pri prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní vrátane víkendov a sviatkov. Žiak s príznakmi ochorenia musí zostať doma!
      6. Rodič svojím rozhodnutím môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Ak žiak chýba viac dní, je potrebné doložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára. V opačnom prípade sa absencia považuje za neospravedlnenú.
      7. V prípade pozitivity žiaka alebo zamestnanca, pôjdu do 14 dňovej karantény žiaci danej triedy a učiteľ, ktorý v triede vyučuje. Toto neplatí pre plne zaočkované osoby, osoby, ktoré prekonali Covid -19 za posledných 180 dní alebo osoby zaočkované prvou dávkou do doby 180 dní od prekonania Covid 19.
      8. Rodič má nárok na OČR len v prípade, ak riaditeľ školy alebo RÚVR rozhodne o prerušení vyučovania v triede. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.
      9. Školská jedáleň bude 2.9. 2021 vydávať obedy do 13.00. Pre vydanie obeda je nutné odovzdať vyplnenú prihlášku a uhradiť stravné do 30.8.2021. Bližšie informácie na: 02/ 44 37 28 30 alebo j.havrankova@skolakalina.sk .

      Dušan Noga, riaditeľ školy