• Hodnotenie žiakov v ZŠ s MŠ Kalinčiakova – 2. polrok 2019/2020

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinčiakova, s odvolaním na Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na základe uznesenia Pedagogickej rady zo dňa 20.4.2020, rozhodol o hodnotení žiakov školy nasledovne.

      1. Priebežné hodnotenie sa nebude realizovať formou klasifikácie známkou. Má mať motivačný charakter a poskytovať žiakom konštruktívnu spätnú informáciu ( poukázať na to čo žiak splnil, pomenovať chyby, ktoré urobil a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní).

      2. Záverečné hodnotenie žiakov bude Absolvoval/ Neabsolvoval. Ako podklady na záverečné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v čase prerušeného vyučovania budú učiteľovi slúžiť: účasť žiaka na online vyučovaní, portfólio žiackych prác ( projekty, referáty, pracovné listy, domáce úlohy ), rozhovory so žiakmi, príp. konzultácie s rodičmi.

      3. Hodnotenie Absolvoval/a dostane žiak/žiačka, ktorá sa zúčastňoval/a dištančnej formy vzdelávania v danom predmete a plnil/a úlohy zadané vyučujúcim minimálne v rozsahu 60 %.  Napr. zo zadaných 20 pracovných listov žiak odovzdá 12 vypracovaných a je prítomný na 6 z 10 online hodinách a pod.

      4.  Hodnotenie Neabsolvoval/a dostane žiak/žiačka, ktorá sa nezúčastňoval/a dištančnej formy vzdelávania v danom predmete a neplnil/a úlohy v rozsahu uvedenom v bode 3.

      5. Žiak, ktorý získal z predmetu hodnotenie Neabsolvoval, lebo zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku, bude pred postupom do vyššieho ročníka komisionálne preskúšaný z každého predmetu, v ktorom bol takto hodnotený. Preskúšanie môže byť realizované najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania na školách alebo do 31.8.2020.

      6. Počas trvania karanténnych opatrení bude výuka naďalej prebiehať dištančnou formou – online vyučovanie MS Teams, Edupade a mailová komunikácia.

      7. V ojedinelých prípadoch, keď žiak/žiačka nemá pripojenie na internet, nemá počítač alebo iné potrebné zariadenie, môže byť žiakovi umožnená aj iná forma dištančného vzdelávania - telefonické konzultácie alebo osobné preberanie vytlačených a odovzdávanie vypracovaných materiálov v škole.

      8. V prvom ročníku v čase mimoriadnej situácie sa  priebežné aj záverečné hodnotenie bude realizovať formou slovného hodnotenia v súlade s metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

      9. Žiak, ktorý v 1. polroku dostal z známku nedostatočný z dvoch alebo viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný, môže absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

      Dôvodom takéhoto rozhodnutia je nemožnosť plnohodnotne naplniť ciele vyučovania, absencia objektívneho posúdenia získaných vedomostí žiakov a nevyhnutnosť zohľadniť subjektívne podmienky žiakov. 

      V Bratislave, dňa 20.4.2020                                                                    Dušan Noga, riaditeľ školy        

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

     • Pokračuje „uzavretie škôl" do odvolania. Pokyny a informácie, odpovede a usmernenia prostredníctvom mailov sa stali súčasťou našej každodennej práce. Prosím Vás, prečítajte si nasledujúce informácie.

      Uzavretie škôl a zavedenie dištančného vzdelávania nás dostáva do situácie, ktorú legislatíva priamo nerieši. Ako riaditeľ školy však robím všetko pre to, aby som zabezpečil optimálne vzdelávanie touto formou. Snažíme sa o čo najlepšiu spoluprácu a o zvýšenie efektivity vzdelávania na diaľku. V našej škole sme preto vytvorili prostredie virtuálnej školy pomocou Microsoft Office 365. Primárna aplikácia, ktorú budeme používať pre vzdelávanie na diaľku, je Microsoft TEAMS. Slúži na online komunikáciu formou videokonferencií a webinárov. Pracovné kontá majú žiaci v systéme už vytvorené. Zasielanie prihlasovacích údajov žiakom prostredníctvom aplikácie Edupage je hotové na 90%. Naši učitelia sa zoznamujú s prostredím, pripravujú si materiály a tvoria si postupne triedy (tímy) – pracovné skupiny na vzdelávanie. Pripomínam, že učitelia budú naďalej využívať rôzne platformy dištančnej výučby. Je na ich slobodnom rozhodnutí, cez akú platformu budú vyučovať. Microsoft TEAMS je len jedna odporúčaná možnosť.   

      Učitelia ma informovali, že od niektorých žiakov nemajú spätnú väzbu pri štúdiu doma e-learningovou formou. Samozrejme, že akceptujeme zložitú situáciu vo viacdetných rodinách  ( 1 počítač ), kde zvládanie dištančnej výučby nie je jednoduché.  Uvedená aplikácia, Teams, ponúka aj možnosť archivácie online výučby. Žiaci, ktorí nebudú pripojení online, si môžu záznam pozrieť dodatočne. Všetky dokumenty sa dajú vyhľadávať aj spätne. Pri všetkých platformách dištančného vyučovania je však potrebná snaha aj zo strany žiakov. Preto Vás chcem požiadať o konštruktívnu komunikáciu s vyučujúcimi, aby sme dokázali reagovať na Vaše prípadné problémy a pokúsili sa ich spoločnými silami riešiť.  

      Vedenie školy koordinuje a riadi aj ďalšie činnosti súvisiace so vzdelávaním. V zmysle usmernenia MŠVVaŠ  stále nie je možné sprístupňovať školu. Preto sme spustili online zápis prvákov a škôlkarov pre budúci školský rok. Prosíme Vás, informujte o zápise svojich známych, zdieľajte informácie o zápise do školy a materskej školy.  Informácie o zmenách pri podávaní prihlášok na SŠ, žiakov 9. a 5. ročníka, sme zverejnili v Novinkách na našej stránke.  S otázkami týkajúcimi sa prijímacieho pokračovania sa obráťte priamo na výchovného poradcu Mgr. Miloša Smoleniaka (m.smoleniak@skolakalina.sk). O všetkých nových skutočnostiach súvisiacich s vyučovacím procesom a organizáciou školského roka Vás budeme naďalej priebežne informovať.  

      Na škole sa momentálne pracuje v upravenom režime. Počas týždňa sa v nej striedajú technicko-hospodárski  pracovníci a členovia vedenia školy. Odpovedáme na množstvo otázok a podnetov od rodičov, žiakov a učiteľov.  Plníme úlohy a požiadavky smerom k nadriadeným orgánom. Budovu školy dvakrát do týždňa upratujeme, umývame a dezinfikujeme. Vykonávajú sa upratovacie práce a drobné úpravy v budove a  areáli školy.    

      Vážení rodičia, prosím Vás, naďalej sledujte informácie na webe školy a v mailoch od učiteľov Vašich detí. Riaďte sa nariadeniami a odporúčaniami ÚVZSR a RÚVZ BA, sledujte média. V prípade akýchkoľvek Vašich zdravotných problémov oznámte neodkladne túto skutočnosť riaditeľovi školy. Prípadné otázky a pripomienky, ako aj námety a skúsenosti, prosím, adresujte riaditeľovi školy na mailovú adresu  riaditel@skolakalina.sk.  

      Vážení rodičia a milí žiaci, plne si uvedomujem, že táto situácia  je náročná nielen pre Vás, ale aj pre našich učiteľov. Som však presvedčený, že spolu to zvládneme. Ďakujem za spoluprácu, pozdravujem Vás a prajem všetko dobré. 

      V Bratislave 5.4.2020                                                     Dušan Noga, riaditeľ školy