• Aktuality

    • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

     Podrobné znenie rozhodnutia nájdete tu: rozhodnutie__prijimacky_27_4.pdf

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

     Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory. podľa profilácie školy Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.

     Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

     Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

      

     1. Riaditeľ základnej školy
      1. Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie na príslušnú strednú školu. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
      2. Riaditeľ základnej školy odošle za jedného žiaka najviac dve prihlášky na vzdelávanie poštou alebo v naskenovanej podobe e-mailom.
     2. Riaditeľ strednej školy
      1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy, v súlade s prílohou č.2. Pri prijímacom konaní do učebných odborov, do odborného učilišťa a do praktickej školy je uplatnenie kritérií prijímacieho konania podľa prílohy č. 2 dobrovoľné.
      2. Riaditeľ strednej školy do 15. mája 2020 odošle prihlášku inej strednej škole, ak uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača požiada riaditeľa strednej školy o presun prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      3. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
      4. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
      5. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
      6. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
      7. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
      8. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
      9. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole.

      

     Zmeny termínov prijímacieho pokračovania žiakov v školskom roku 2019/2020.

     Podrobné znenie rozhodnutia nájdete tu: Rozhodnutie_z_26.marca_2020-_minister_skolstva(1).pdf

     A: TALENTOVÉ SKÚŠKY ( prihlášky boli odoslané vo februári )

     Pôvodný termín talentových skúšok: 15. marec – 30. apríl 2020 je ZRUŠENÝ

     Nový termín talentových skúšok:  najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania.

     Prijímacie skúšky sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

     B. ŠKOLY BEZ TALENTOVEJ SKÚŠKY ( prihlášky sa budú podávať )

     1. Podanie prihlášky na SŠ bez talentovej skúšky zo strany zákonného zástupcu riaditeľovi ZŠ

     Pôvodný termín podania prihlášky: 10. apríl 2020 je ZRUŠENÝ

     Nový termín podania prihlášky: 15. máj 2020

     Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 NIE JE potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. O ďalších administratívnych úkonoch (každá prihláška by mala byť podpísaná žiakom aj zákonným zástupcom) Vás budeme včas informovať.

     2. Prijímacie skúšky na SŠ

     Pôvodný termín: 11. a 14. máj 2020 je ZRUŠENÝ

     Nový termín: najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

     Prijímacie skúšky sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020. Vzhľadom na zrušenie Testovania 9 bude vydané odporúčanie pre riaditeľov SŠ k úprave kritérií prijímania.

      

     Kontrolný opis

     V tomto školskom roku budete rozhodovať, kam pôjde vaše dieťa študovať po ukončení základnej školy. V súvislosti s touto skutočnosťou MŠ SR v spolupráci ŠVS ( Školské výpočtové stredisko ) zisťuje skutočný počet budúcich deviatakov a ich predbežný záujem o konkrétny typ strednej školy.

      Z tohto dôvodu je potrebné opakovane vypĺňať dotazník, prípadne znovu kontrolovať správnosť údajov respektíve robiť zmeny vo výbere škôl a študijných odborov. Vyplnený formulár odovzdávajte v určených termínoch výchovnému poradcovi.

     Až do konca decembra pôjde o zisťovanie predbežného záujmu, ktorý sa bude opakovane overovať niekoľkokrát v priebehu školského roka. Definitívne rozhodnutie a podanie prihlášky pre výber SŠ je nutné urobiť do 20.2.2020 ( pri SŠ s talentovou skúškou ) a do 20.4.2020 pri všetkých ostatných školách.