• 📜Prezenčné vzdelávanie 1. - 4. ročník

     • AKTUALIZOVANÉ 16.02.2021

      Vážení rodičia! 

      Zajtra – v stredu 17.2.2021 – otvárame školu pre deti 1. stupňa.  Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. 

      1. Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom, (meranie teploty, dezinfekcia rúk).  
      2. Rodič je povinný odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré môžete odovzdať elektronicky cez Edupage / Úvod – Žiadosti/Vyhlásenia /. V rohu v červenom poli cez znamienko +plus vyberte Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ 1. stupeň).  Pod dátumom zvoľte možnosť a) alebo b) a potom vložte – scan, obrázok, fotku – aktuálneho (nie staršieho ako 7 dní) negatívneho testu oboch rodičov (vložiť 2 scany) alebo potvrdenia o výnimke.
      3. Vyhlásenie o bezinfekčnosti máte možnosť odovzdať aj papierovou formou – pri príchode dieťaťa do školy.  Zároveň je potrebné sa preukázať negatívnym testom oboch rodičov (partnerov).
      4. Negatívny test platí maximálne 7 dní, potom je potrebné dať sa znovu otestovať! 
      5. Ak bude mať dieťa zvýšenú teplotu alebo bude vykazovať iné príznaky ochorenia, nie je možné, aby sa zúčastnilo vyučovacieho procesu.  
      6. Dieťa sa v celom areáli školy (aj v triede, aj v ŠKD) pohybuje s prekrytím úst a nosa rúškom alebo respirátorom. 
      7. Rodičia nemajú povolený vstup do budovy školy, na svoje dieťa čakajú vždy pred budovou školy. 
      8. ŠKD funguje od 7,00 do 16,30.  
      9. Žiakom, ktorí zostanú doma, vyučujúci oznámia,  ako bude prebiehať ich ďalšie  vzdelávanie. Vyučujúci má právo rozhodnúť sa, či bude so žiakmi komunikovať prostredníctvom Edupage, alebo žiaci budú naďalej  pripojení na vyučovanie prostredníctvom MS Teams.  

      Spolu s našim zriaďovateľom robíme maximum pre zabezpečenie ochrany zdravia všetkých žiakov aj zamestnancov. Napriek tomu je nutné stále rátať aj s možnosťou, že po niekoľkých dňoch budeme musieť školu zatvoriť z dôvodu výskytu ochorenia alebo  na základe nariadenia RUVZ.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

       

     • 📜 Výsledky dotazníkového prieskumu 1. - 4. ročník

     • AKTUALIZOVANÉ 15.02.2021

      Dobrý deň,

      dotazníkového prieskumu k začatiu prezenčného vzdelávania sa zúčastnilo 85% zákonných zástupcov žiakov 1. - 4. ročníka. Za prezenčné vzdelávanie ( otvorenie školy ) pri dodržaní stanovených podmienok sa vyslovilo 72,5%. Na základe tohto výsledku môžeme dňa 17.2.2021 začať s prezenčným vzdelávaním.

      Harmonogram rodičov a zamestnancov na antigénový test v MOM na ZŠ s MŠ Za kasárňou je nasledovný:

      1. od 11.30 – 12.00 tí, ktorí sa nahlásili na doobedie + tí, ktorí sa vyjadrili, že sa vedia prispôsobiť
      2. od 16.00 – 17.15 tí, ktorí sa nahlásili po 13.00

      Prosím všetkých, aby dodržali uvedené časy, čím predídeme zbytočnému čakaniu. O prípadných zmenách Vás budem včas informovať.

      O definitívnom rozhodnutí o otvorení školy rozhodneme spolu so zriaďovateľom zajtra, 16.2.2021, na základe zaradenia Bratislavy v COVID automate.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • 📜 Návrat do škôl 1. - 4. ročník

     • AKTUALIZÁCIA  12.2.2021

      Vážení rodičia,

      s podporou nášho zriaďovateľa by sme od stredy 17.2.2021 radi začali s prezenčným vyučovaním žiakov 1. stupňa. Podmienky pre jeho začatie sú nasledovné:

      1. Priaznivá situácia v Bratislave podľa  Covid automatu aktualizovaného v utorok 16.2. 2021. Ak by sa Bratislava dostala do čierneho pásma, nebudeme školu otvárať a deti budú pokračovať v online vzdelávaní.
      2. O prezenčnú formu vyučovania prejaví záujem aspoň 50 % rodičov. V tom prípade budete môcť využiť na testovanie MOM na ZŠ s MŠ Za kasárňou.
      3. Účasť žiaka na vyučovaní je podmienená otestovaním oboch zákonných zástupcov žiaka (partnerov žijúci v spoločnej domácnosti). Ak ste prekonali Covid-19 v priebehu posledných 3 mesiacov, vzťahuje sa na Vás výnimka z testovania a nemusíte ho absolvovať.
      4. Počas vyučovania musí žiak nosiť masku typu FFP2 alebo rúško.

      Prosím Vás o vyplnenie dvoch dotazníkov na Edupage do nedele 14.2.2021 do 20.00.  Podľa nich potom rozhodneme o ďalšom postupe. S výsledkami dotazníkového prieskumu Vás oboznámime v pondelok 15.2.2021.

      Spolu s našim zriaďovateľom robíme maximum pre zabezpečenie ochrany zdravia všetkých žiakov aj zamestnancov. Napriek tomu je nutné rátať aj s možnosťou, že po niekoľkých dňoch budeme musieť školu zatvoriť z dôvodu výskytu ochorenia alebo  na základe nariadenia RUVZ.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

       

     • 📜 Návrat do škôl 1. - 4. ročník a MŠ

     • AKTUALIZÁCIA  8.2.2021

      Vážení rodičia !

      Bratislavské Nové Mesto napriek rozhodnutiu ministerstva školstva v týždni od 8. februára do 12. februára 2021 svoje materské a základné školy neotvorí. Mestská časť k tomu dospela po vyhodnotení všetkých možných rizík a vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu. Celé stanovisko zriaďovateľa

      Vyučovanie bude v uvedenom týždni naďalej priebehať online formou. O prípadných zmenách a ďalšom postupe Vás budem priebežne informovať.

      Ďakujem za pochopenie !

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      List_starostu_MC_BA_Nove_Mesto.pdf

     • 📜 Návrat do školy 1. - 4. ročník a MŠ

     • AKTUALIZÁCIA  5.2.2021

      Vzhľadom k dnešnému usmerneniu zriaďovateľa, sa termín návratu detí MŠ a žiakov 1. - 4. ročníka posúva na 9.2.2021. Nižšie nájdete aktualizované znenie oznamu.

      Pre rodičov detí z prvej línie a tých, ktorým nebolo umožnené pracovať z domu bude MŠ a ŠKD v pondelok ( 8.2.2021 ) k dispozícii, tak ako doteraz.

      Ďakujem za pochopenie.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

       

      Vážení rodičia !

      Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

      MŠ – prezenčne (deti sú v materskej škole)

      ZŠ 1. stupeň – prezenčne (žiaci sú v škole)

      ZŠ 2. stupeň – dištančne (online vzdelávanie)

      ŠKD – prezenčne 

      Školská jedáleň – v prevádzke pre žiakov MŠ a 1. stupňa

       V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1. - 4. ročníka od 9.2.2021 Vám prinášame základné informácie:

       1. Prezenčného vyučovania sa od 9.2.2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonný zástupca, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvuje test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní. (stačí test jedného zákonného zástupcu).

      2. Zákonný zástupca dieťaťa sa nebude preukazovať certifikátom, ale vyplní čestné prehlásenie. Bezinfekcnost_ziak_od_9.2.2021.docx  Čestné prehlásenie bude dostupné na našej webovej stránke a tiež pred budovou školy. Vyhlásenie je tiež možné vyplniť elektronicky z rodičovského konta v Edupage v časti  Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie je pomenované Vyhlásenie o bezinfekčnosti: MŠ a ZŠ I.stupeň.

      3. Dieťa sa nemusí testovať. Povinnosťou je nosiť rúško počas celého pobytu v škole a mať náhradné rúško v taške.

      4. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu ( telesná výchova vo vonkajších priestoroch, spev na hudobnej výchove sa nebude vyučovať).

      5.   V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      a) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 

      b) zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

      6. V súčasnosti prebieha zber informácií cez Edupage. Jeho cieľom je zistiť počet detí žiakov 1. – 4. ročníka, ktoré sa zúčastnia prezenčnej formy vyučovania.  Prosím Vás o vyplnenie formulára prostredníctvom rodičovského konta v časti Prihlasovanie do 6.2.2021 do 16.00.

      7. Školská jedáleň bude v prevádzke. Ak dieťa nepríde do školy, je potrebné ho z obedov odhlásiť obvyklým spôsobom najneskôr do nedele 14,00.

      8. ŠKD bude v činnosti denne od 7:00 do 16:30h.  Poplatok za ŠKD za február bude alikvotne krátený o 5 dní.

      9. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú počas vyučovania na pracovisku.

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

      Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť!

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Navrat_do_skol_MSVVaS.pdf

      Vyhlaska_UVZSR.pdf

     • 📜 Návrat do školy 1. - 4. ročník a MŠ

     • Vážení rodičia !

      Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

      MŠ – prezenčne (deti sú v materskej škole)

      ZŠ 1. stupeň – prezenčne (žiaci sú v škole)

      ZŠ 2. stupeň – dištančne (online vzdelávanie)

      ŠKD – prezenčne 

      Školská jedáleň – v prevádzke pre žiakov MŠ a 1. stupňa

       V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1. - 4. ročníka od 8.2.2021 Vám prinášame základné informácie:

       1. Prezenčného vyučovania sa od 8.2.2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonný zástupca, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvuje test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní. (stačí test jedného zákonného zástupcu).

      2. Zákonný zástupca dieťaťa sa nebude preukazovať certifikátom, ale vyplní čestné prehlásenie. Bezinfekcnost_ziak_od_8.2.2021.docx  Čestné prehlásenie bude dostupné na našej webovej stránke a tiež pred budovou školy. Vyhlásenie je tiež možné vyplniť elektronicky z rodičovského konta v Edupage v časti  Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie je pomenované Vyhlásenie o bezinfekčnosti: MŠ a ZŠ I.stupeň.

      3. Dieťa sa nemusí testovať. Povinnosťou je nosiť rúško počas celého pobytu v škole a mať náhradné rúško v taške.

      4. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu ( telesná výchova vo vonkajších priestoroch, spev na hudobnej výchove sa nebude vyučovať).

      5.   V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      a) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 

      b) zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

      6. V súčasnosti prebieha zber informácií cez Edupage. Jeho cieľom je zistiť počet detí žiakov 1. – 4. ročníka, ktoré sa zúčastnia prezenčnej formy vyučovania.  Prosím Vás o vyplnenie formulára prostredníctvom rodičovského konta v časti Prihlasovanie do 6.2.2021 do 16.00.

      7. Školská jedáleň bude v prevádzke. Ak dieťa nepríde do školy, je potrebné ho z obedov odhlásiť obvyklým spôsobom najneskôr do nedele 14,00.

      8. ŠKD bude v činnosti denne od 7:00 do 16:30h.  Poplatok za ŠKD za február bude alikvotne krátený o 5 dní.

      9. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú počas vyučovania na pracovisku.

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

      Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť!

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Navrat_do_skol_MSVVaS.pdf

      Vyhlaska_UVZSR.pdf

     • Oznam 📜

     • Vážení rodičia, milí žiaci 

      vzhľadom k epidemiologickej situácii v tomto školskom roku nie je možné osobne odovzdať každému žiakovi polročný výpis známok. Na základe usmernenia MŠVV SR k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok naša škola pristúpila k elektronickému zaslaniu uvedených výpisov prostredníctvom rodičovského konta Edupage. Rodičovi príde správa, kliknutím na ňu systém zobrazí informáciu o Výpise známok.  Rodič si výpis stiahne a jeho prijatie podpíše, podobne ako to funguje pri podpisovaní známok. Žiaci si cez žiacke konto môžu výpis stiahnuť tiež, nemôžu ho však podpísať 

      Informáciu o prípadnom udelení výchovného opatrenia ( pochvaly / pokarhania ) nájdete taktiež v Edupage v predmete Správanie. Po otvorení poznámky z rodičovského konta dôjde automaticky k jeho podpísaniu rodičom.  

      Prosím všetkých rodičov o podpísanie výpisu a prípadného výchovného opatrenia horeuvedeným spôsobom. V prípade chybných osobných údajov na výpise  (nesprávne rodné číslo, meno, priezvisko ) informujte, prosím, triedneho učiteľa. 

      Dušan Noga, riaditeľ školy 

     • Rekonštrukčné práce

     • 🔨🧱 Rekonštrukčné práce na škole spojené s výmenou rozvodov kúrenia začali 25.01.2021. Držíme si palce, aby išlo všetko podľa harmonogramu. 

     • Oznam 📜

     • Vážení rodičia, milí žiaci !

      Žiaci 2. stupňa pokračujú dňom 11.1.2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz.

      Žiaci 1. stupňa sa nateraz budú vzdelávať dištančne do 15.1.2021. Podľa vyjadrenia MŠVV SR budú od 11.1. do 18.1.2021 vyplácané pandemické OČR.  Viac informácií

      Prezenčne (zabezpečená ŠKD s vyučovaním) sa budú vzdelávať len deti rodičov, pracujúcich v zdravotníctve a kritickej infraštruktúre.  Zákon č.45/2011 o kritickej infraštruktúre

      O prípadných zmenách a ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • NAJTRIEDA 2020/2021 🎄❄️☃️ 

     • Decembrové aktivity našej súťaže NAJTRIEDA nemôžu súvisieť s ničím iným, ako s nadchádzajúcimi sviatkami. Deti na 1. stupni pripravenými pesničkami a básničkami potešili Mikuláša a zároveň za ne získali aj bonusové body do súťaže. Pri skrášľovaní svojich tried vianočnou a zimnou výzdobou opäť preukázali svoju šikovnosť či dobré nápady. Za snahu, tvorivosť a šikovnosť im patrí naša pochvala, ale aj body do tabuľky súťaže NAJTRIEDA.

      Naša súťaž bude pokračovať po zimných prázdninách, ktoré nám začnú už 21.12.2020. 🙃

     • NA VIANOCE OTVÁRAME NAŠE SRDCIA

     • V tento predvianočný čas sme ku sebe milší, a preto sa tretiaci a štvrtáci rozhodli potešiť a obdarovať starkých v domovoch dôchodcov. Zapojili sa do projektov Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? a Spravme Vianoce neznámym starkým v domovoch. Vlastnoručne vyrobené vianočné pohľadnice, kresbičky, anjeli  a drobné darčeky určite urobia radosť deduškom a babičkám. Sú dôkazom toho, že nie sú osamelí a niekto na nich myslí.

     • 🎅 Mikuláš 🎄🎁

     • Pod rúškom tajomstva a s rúškom na ústach k nám dnes zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Absolvovali dlhú cestu len preto, aby potešili našich žiakov na 1. stupni. Deti sa veľmi tešili a návštevu privítali krásnymi pesničkami a básničkami, ktoré si svedomito pripravili. Mikuláš všetkých za ich úsilie a snahu obdaroval sladkými balíčkami.

     • Podmienky vstupu do budovy školy od 2.11.2020

     • Vážení rodičia!

      Po návrate z jesenných prázdnin ste na základe pokynov Ministerstva školstva opäť povinní vyplniť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa.

      Pri žiakoch ZŠ sa táto povinnosť týka detí 1. stupňa ZŠ, pretože ostatné ročníky pokračujú v online vyučovaní. Ponúkame Vám možnosť tlačivo vyplniť elektronicky. Urobiť tak môžete po prihlásení do Vášho rodičovského konta v Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie je tiež možné tak ako doteraz vypísať a vytlačiť doma, príp. ráno priamo na vrátnici školy.

      Rodičia detí MŠ vypíšu čestné prehlásenie ráno pri vstupe dieťaťa do budovy. V nadväznosti na Vyhlášku UVZ zo dňa 30.10.2020 budú riaditeľom školy poverené osoby vyžadovať od samotných rodičov, príp. osôb, ktoré deti do škôlky sprevádzajú, negatívny výsledok testu na COVID 19.

      Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Prehlasenie_o_bezinfekcnosti_ziak.pdf

      Vyhlasenie-navstevnik_skoly.pdf

      Od 2.1. 2020 sa vstup do budovy školy riadi vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR

      Usmernenie_MS(1).pdf

      Vyhlaska_UVZ.pdf


     • 🎃 Jesenná výzdoba 🍁NAJTRIEDA 2021🤸‍♀️🏃‍♂️

     • Veľmi sa tešíme, že ste sa zapojili do prvej tohtoročnej výzdoby svojich tried.  Hýria pestrými farbami, zdobia ich symboly jesene a ich súčasťou sa stali aj milé hallowenske strašidlá. V našej aktuálnej tabuľke nájdete priebežné poradie súťaže NAJTRIEDA 2021. 

      Mrzí nás, že druhostuniarske triedy ostali nateraz bez žiakov. Pevne veríme, že čoskoro sa vrátime z online prostredia späť do reality. Nepriaznivá situácia nás však nezastaví a my budeme v našej súťaži ďalej pokračovať. Už teraz sa môžete tešiť na ďalšie aktivity, ktoré pre Vás pripravujeme a onedlho Vás o nich budeme informovať.

     • Oznam k online vzdelávaniu

     • Vážení rodičia, milí žiaci,vzhľadom k nariadeniam MŠVV SR od pondelka 26.10.2020 žiaci 2. stupňa prechádzajú na online vyučovanie. Vyučovanie sa neprerušuje, len mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Rozvrh hodín ostáva v platnosti, vrátane nultých hodín.  Žiaci sa na hodiny pripájajú cez svoje hodiny v programe Edupage. Krátky návod nájdete v linku návod „ Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?".

      Po kliknutí na ponuku „ Pripojiť „ systém vyzve žiaka, aby zadal prihlasovacie údaje do programu MS Teams. Tento krok je potrebné vykonať iba pri prvom prihlásení. Po zadaní prihlasovacích údajov sa žiak pripojí na svoju hodinu. Podmienkou je prístup na internet a stiahnutá aplikácie MS Teams do mobilného zariadenia alebo PC. Druhou možnosťou je prihlásenie prostredníctvom webovej lokality v PC. Žiaci, ktorí nemajú alebo im nefungujú prihlasovacie údaje do MS Teams, musia kontaktovať svojho triedneho učiteľa.

      Vyučovanie bude hodnotené známkami, v kompetencii každého učiteľa je ústne skúšanie či skúšanie formou zadávania úloh, testov, projektov. Po skončení dištančného vzdelávania a návrate do školy pristúpime k ďalšiemu overovaniu vedomostí, resp. kontrole zadaných úloh. Začiatok vyučovacích hodín kopíruje naše školské zvonenie. Prosím všetkých žiakov, aby boli dochviľní a na hodiny sa pripájali včas. Očakávam zodpovedný prístup k plneniu povinností.

      Účasť žiakov na online hodinách je povinná a bude sa evidovať prostredníctvom programu Edupage. V prípade neprítomnosti na vyučovacej hodine ( choroba, lekárske vyšetrenie, .... ) je povinnosťou rodiča, prostredníctvom Edupage, informovať vopred vyučujúceho a triedneho učiteľa. Prosím, buďte v kontakte s Vašimi triednymi učiteľmi, aby sme prípadné nedostatky a problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť, vedeli riešiť čím skôr. V prípade otázok alebo problémov s pripojením na online vyučovanie, kontaktujte svojich triednych učiteľov.

      Keďže online vyučovanie považujeme za náročnejšie z hľadiska koncentrácie a udržania pozornosti, každá vyučovacia hodina bude skrátená na 35 minút. Následne sa tak predĺžia prestávky medzi jednotlivými hodinami, ktoré tak dajú žiakom možnosť dlhšieho oddychu.

      Vopred Vám ďakujem za pochopenie a prajem Vám všetkým pevné zdravie.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     • „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

      V tomto duchu sa niesli predchádzajúce dni v našej škole. Zapojili sme sa do projektu EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV. Na hodinách anglického jazyka deti pri jazykových kvízoch a videosekvenciách získali nielen vedomosti o jazykoch Európy, ale rozvíjali aj svoje zručnosti pri tvorbe projektov. Uvedomili si, že učenie sa cudzích jazykov nám umožní vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

     • 🏃‍♂️ ETŠ - NAJTRIEDA 2021🤸‍♀️

     • Ahojte, športovci!
      Máme za sebou prvú športovú aktivitu, ktorá je súčasťou našej celoročnej súťaže. Hoci nám neprialo počasie, napokon sa do súťaženia zapojili všetky triedy 1. aj 2. stupňa. Ďakujeme všetkým za veľké nasadenie a chválime Vás za predvedené úsilie i výkony. To, ako ste si počínali, sa dozviete v priloženej tabuľke. 👍

      🎃 A keďže jeseň sa nám už ukazuje vo svojej plnej kráse,  ďalšou úlohou bude výzdoba Vašej triedy. Tešíme sa na Vaše jesenné, príp. halooweenske výtvory, ktorými sa naša škola zaplní. Upozorňujeme Vás však, aby ste dekorácie nelepili na steny a dvere! Samozrejme, že za Vašu snahu Vám pribudnú ďalšie body do tabuľky NAJTRIEDA. Termín ukončenia tohto kola súťaže a následné hodnotenie tried sa uskutoční v pondelok 26.10.2020.