• Vyučovanie a prevádzka školy - Školský semafor verzia 2.0📜

     • Manuál je aktualizovaný k 25. 2. 2022 z dôvodu zlepšujúcej sa epidemickej situácie a skončenia núdzového stavu. Najdôležitejšie zmeny:

      1. Na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa naďalej predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti ( Edupage / Žiadosti-Vyhlásenia / Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka ).
      2. Ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický/odborný zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, žiaci a pedagogickí/odborní zamestnanci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. Všetky osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v rámci školy, však musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v triede.
      3. Do domácej izolácie (5 dní ) ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu. Po izolácii je potrené dodržiavať nosenie respirátora po dobu 5 dní.
      4. Výnimku z karantény v prípade úzkeho kontaktu žiaka/zamestnanca s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 mimo školy si môžu uplatniť osoby: a) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku PCR testu, b) kompletne zaočkované alebo kompletne zaočkované a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku.
      5. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je povolený po predložení „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti návštevníka“ ( Edupage / Žiadosti-Vyhlásenia / Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka ).
      6. Zápis do materskej a základnej školy je možný s osobnou prítomnosťou detí a rodičov. Odporúčame zápis organizovať za dodržiavania maximálnych hygienických opatrení podľa situácie v danej škole v čase zápisu – nezhromažďovať väčší počet rodičov a detí. V prípade zlej epidemickej situácie je potrebné konzultovať potrebné kroky s miestne príslušným RÚVZ.
      7. Mimovyučovacie aktivity sa nemusia ďalej organizovať v režime OTP, avšak na základe rozhodnutia ministra je stále potrebné predkladať „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ ( Edupage / Žiadosti-Vyhlásenia / Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka ). Využívanie samotestov pred mimovyučovacími aktivitami je naďalej odporúčané.
      8. Zrušenie povinnosti nosenia rúšok v triedach, naďalej nosenie v spoločných priestoroch (povinnosť nosiť po izolácii respirátor).

      Skolsky_semafor_verzia_2.0_25_2_2022.pdf

      Rozhodnutie_MSVVaV__c._2022125091-A1810_od_28_02_2022.pdf

       

     • Hviezdoslavov Kubín✨

     • 14.2.2022 sa na 1. stupni uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorého sa zúčastnilo 15 odvážnych recitátorov. Výsledky školského kola súťaže v prednese poézie:

      🥇 1.miesto - Ella Bartáková (4.A)

      🥈 2.miesto - Jakub Jurkovič (3.A) a Veronika Hlushkina (2.C)

      🥉 3.miesto - Dárius Bartoš (2.A) a Maxim Polcík (3.B)

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za predvedené výkony. Víťazke gratulujeme a držíme palce v okresnom kole. Zároveň sa tešíme aj na školské kolo druhostupniarov, ktoré nás čoskoro čaká. 😉

     • Vyučovanie a prevádzka školy - Školský semafor verzia 1.9

     • Manuál je aktualizovaný k 7. 2. 2022. Najdôležitejšie zmeny:

      1. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu môže rodič po ukončení domácej izolácie svojho dieťaťa predložiť škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách „Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ ( Edupage / Žiadosti - Vyhlásenia ). Na základe tohto čestného vyhlásenia bude mať žiak výnimku z karantény iba v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách v prípade, že príde do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

      2. Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu.

      3. Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“( Edupage / Žiadosti - Vyhlásenia ).

      skolsky_semafor_1.9._od_07_02_2022.pdf

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
    • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
    • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
    • 50409964
    • 2120330410
   • Prihlásenie