• Vyučovanie a prevádzka školy - Školský semafor verzia 1.8.

     • Manuál je aktualizovaný k 25. 1. 2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie. RUVZ_vyhlaska_7_od_25_01_2022.pdf

      Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok samotestu, ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu chorenia COVID19 v školách – nemôže ísť do školy, okrem tých žiakov, ktorí majú výnimku z karantény.

      Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, pričom neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19. Tieto osoby sú povinné mať 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

      Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov alebo od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú. Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény.

      Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a rozhoduje o jej ukončení.

       

      Skolsky_semafor_1.8._od_25_01_2022.pdf

       

     • Vyučovanie a prevádzka školy - Školský semafor verzia 1.7.

     • „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ slúži ako náhrada za doposiaľ platný Covid Automat. Návrh prináša zjednodušenie a zjednotenie opatrení na dobu určitú, počas vlny Omikron. „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ bol prijatý na základe uznesenia vlády SR č. 29 z 12. 1. 2022.

      Najdôležitejšie zmeny:

      1 . Možnosť nahradiť respirátor použitím rúška môžu:

      a) žiaci v škole alebo v školskom zariadení,

      b) pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

      2. Telesná a športová výchova v interiéri sa realizuje v prípade, že sa nepremiešavajú triedy.

      3. Krúžková činnosť sa v školách bez obmedzenia môže vykonávať len v prípade, ak sú na krúžku v škole žiaci jednej triedy, teda sa nepremiešavajú.

      4. Naďalej odporúčame obmedziť aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. na nevyhnutnú mieru, ktorá zohľadňuje epidemickú situáciu.

      • v materských školách podľa § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z. z.:

      a) pobyty detí v škole v prírode, b) výlety, c) exkurzie, d) saunovanie, e) športový výcvik a ďalšie aktivity.

      • v základných školách podľa § 30 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.: a) výlety, b) exkurzie, c) jazykové kurzy, d) športový výcvik, e) pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity.

      Úplné znenie Skolsky_semafor_1.7._platny_od_19.1.2022.pdf


     • Oznam - nástup do školy 📜

     • Dňa 10.1.2022 sa začína prezenčné vyučovanie žiakov 1. - 9. ročníka v plnom rozsahu. Škola sa riadi školským semaforom vo verzii 1. 6.

      Na vstup do budovy je potrebné použiť hlavný vchod (nie presklenú chodbu medzi budovami).

      Žiaci a všetci zamestnanci školy musia mať počas celého vyučovania prekryté horné dýchacie cesty.

      Krúžková činnosť žiakov zatiaľ nie je povolená.

      Zákonný zástupca žiaka je povinný pred nástupom dieťaťa do školy podať vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage ( Žiadosti / vyhlásenia ). Vyhlásenie odporúčame zaslať včas, aby bol zaistený hladký príchod detí do školy.

      Zároveň žiadame zákonných zástupcov, aby v záujme zabezpečenia bezpečného prostredia pred nástupom do školy svoje dieťa otestovali AG samotestom. Testovanie sa odporúča vykonávať vždy ráno v pondelok a vo štvrtok pred odchodom do školy, príp. pri príznakoch ochorenia.

      Informáciu o vykonaní samotestu je potrebné zadať prostredníctvom aplikácie Edupage v časti Žiadosti / vyhlásenia. Závisia od toho ďalšie dodávky testov zo strany MŠVVaŠ.

      Ak napriek negatívnemu výsledku Ag samotestu dieťa vykazuje príznaky respiračného ochorenia, žiadame Vás, aby sa z preventívnych dôvodov nezúčastnilo vyučovania. Rodič môže ospravedlniť dieťa z vyučovania na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

      skolsky_semafor_1.6.pdf

      Informácia MŠ VVaS SR

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
    • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
    • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
    • 50409964
    • 2120330410
   • Prihlásenie