• 📜 Vyučovanie od 3.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vzhľadom na vydanie vyhlášky č.197 z 28.apríla 2021 sa od 29. apríla 2021 ruší povinnosť testovania žiakov. Z tohto dôvodu nebudeme vyžadovať potvrdenie o vykonaní PCR alebo AG testu žiakov a ich zákonných zástupcov. Testovanie žiakov sa bude vykonávať pri podozrení na ochorenie COVID 19 tzv. intervenčným testovaním. 

      Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je podanie Vyhlásenia o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka. Do vyhlásenia nie je potrebné vkladať negatívne výsledky testov alebo doklad o výnimke z testovania. Vyhlásenie je potrebné podať každý týždeň prostredníctvom Edupage, najneskôr v pondelok pred nástupom na vyučovanie.

      Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk). Žiaci s príznakmi respiračného ochorenia sa vyučovania nemôžu zúčastniť.  Povinnosť nosiť rúško ( respirátor) v priestoroch školy ostáva v platnosti.

      Naďalej platí aj zákaz vstupu do budovy školy všetkým osobám okrem zamestnancov a žiakov školy.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      vyhlaska_197.pdf

      Informácia z MŠVVaS SR

     • 📜 Vyučovanie od 26.4.2021

     • Vážení rodičia, 

      od 26.4.2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie aj pre všetkých žiakov 5. až 7. ročníka. Vstup všetkých žiakov a zamestnancov školy do budovy bude naďalej cez učiteľský vchod ( napravo od hlavného vchodu).  Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk).  Žiaci, ktorí vykazujú príznaky respiračného ochorenia, sa vyučovania nemôžu zúčastniť. 

       

      Podmienky účasti žiakov ZŠ na prezenčnom vyučovaní 

      1. platné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a žiaka.  Vyhlásenie je možné podať:

      a) elektronicky z rodičovského konta Edupage /Žiadosti a vyhlásenia / Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (8a) žiak a zák. zástupca (II. stupeň ZŠ, SŠ). Do vyhlásenia je potrebné vložiť doklad ( prílohu ) o negatívnom výsledku testu resp. doklad o platnej výnimke.  

      alebo 

      b) v papierovej forme:  cestne_vyhlasenia_formular_19.4.2021.pdf  / odovzdať pri rannom filtri /. Doklad o negatívnych výsledkoch testu resp. výnimke je nutné dať k nahliadnutiu pri odovzdávaní takéhoto vyhlásenia. 

      2. negatívny test ( resp. výnimka )

      a) negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní

      alebo

      b)  výnimka z testovania:

      b1) ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 180 dní ( stačí aj SMS alebo emailová správa o pozitívnom teste )

      b2) ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 180 dní (stačí aj SMS alebo emailová správa o pozitívnom teste, ak žiak neprekonal Covid 19, povinnosť testu žiaka trvá)

      b3) ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny mRNA (Pfizer-Biontech a Moderna), najmenej 14 dní po zaočkovaní. Ak bol zaočkovaný vektorovou vakcínou (Astra Zeneca) - najmenej 4 týždne po podaní 1. dávky. 

      b4) prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

      Źiak s neplatným ( chýbajúce prílohy - doklady ) alebo nepodaným Vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu sa nemôže zúčastniť vyučovania a nebude mu umožnený vstup do budovy.

      3. žiak bude používať respirátor alebo rúško.    vyhlaska_175_2021.pdf

      Žiakov, ktorí horeuvedené podmienky nesplnia a nezúčastnia sa prezenčného vyučovania, bude škola evidovať ako neprítomných. Ich vzdelávanie bude prebiehať formou zadávania učiva a domácich úloh  tak, ako je to obvyklé pri chorobe dieťaťa.  

      Ak má žiak ( 5. - 9. ročník ) záujem o stravovanie v školskej jedálni, je potrebné sa prihlásiť obvyklým spôsobom najneskôr do piatka 23. 4. do 13:00.

      O ďalšom testovaní kloktacími testami Vás budeme informovať. V prípade nejasností alebo doplňujúcich otázok kontaktujte, prosím, svojich triednych učiteľov.  

      Dušan Noga, riaditeľ školy

       

      Navrat_do_skol_s_ucinnostou_od_26._4._2021.pdf

      Covid_skolsky_automat_po_stupnoch.pdf

     • 📜 Vyučovanie 19. – 23.4.2021

     • Vážení rodičia,

      v týždni od 19.4.2021 – 23.4.2021 bude vyučovací proces prebiehať tak, ako je to uvedené v tabuľke. Vstup všetkých žiakov a zamestnancov školy do budovy bude cez učiteľský vchod ( napravo od hlavného vchodu).  Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk).  Žiaci, ktorí vykazujú príznaky respiračného ochorenia, sa vyučovania nemôžu zúčastniť. Podmienky účasti žiakov 1. stupňa a MŠ na prezenčnom vyučovaní ostávajú nezmenené.

      Podmienky účasti žiakov  8. - 9. ročníka na prezenčnom vyučovaní

      1. platné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a žiaka.  Vyhlásenie je možné podať:

      a) elektronicky z rodičovského konta Edupage /Žiadosti a vyhlásenia / Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (8a) žiak a zák. zástupca (II. stupeň ZŠ, SŠ) 

      alebo 

      b) v papierovej forme:  cestne_vyhlasenia_formular_19.4.2021.pdf  / odovzdať pri rannom filtri /

      2. povinnou súčasťou vyhlásenia je doklad:

      a) o negatívnom AG alebo PCR teste žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní

      alebo

      b)  o výnimke z testovania:

      b1) ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní (stačí aj SMS správa o pozitívnom teste)

      b2) ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní - stačí aj SMS správa o pozitívnom test (ak žiak neprekonal Covid 19, povinnosť testu žiaka trvá)

      b3) ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny, najmenej 14 dní po zaočkovaní

      Tieto skutočnosti zákonný zástupca žiaka zaznačí do čestného vyhlásenia (formulár 8a) alebo doloží k písomnému vyhláseniu. 

      Źiak s neplatným ( chýbajúce prílohy - doklady ) alebo nepodaným Vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu sa nemôže zúčastniť vyučovania a nebude mu umožnený vstup do budovy.

      3. žiak bude používať respirátor alebo rúško.    vyhlaska_175_2021.pdf

      Žiakov, ktorí horeuvedené podmienky nesplnia a nezúčastnia sa prezenčného vyučovania, bude škola evidovať ako neprítomných. Ich vzdelávanie bude prebiehať formou zadávania učiva a domácich úloh  tak, ako je to obvyklé pri chorobe dieťaťa.  

      Ak má žiak záujem o stravovanie v školskej jedálni, je potrebné sa prihlásiť obvyklým spôsobom najneskôr do piatka 16. 4. do 16:00.

      O ďalšom testovaní kloktacími testami Vás budeme informovať. V prípade nejasností alebo doplňujúcich otázok kontaktujte, prosím, svojich triednych učiteľov.  

      Dušan Noga, riaditeľ školy

       

      Informácie ministerstva školstva, kliknite TU 

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_12.4.2021(1).pdf

      Najcastejsie_otazky_k_obnoveni_prezencnej_vyucby_od_19.4.2021.pdf

       

     • Zápis detí do 1.ročníka ZŠ pre šk. rok 2021/2022 

     • Termín: 9.apríl - 30. apríl 2021 

      1. Zápis detí do prvého ročníka ZŠ prebieha bez osobnej prítomnosti detí. Na  webovej stránke školy je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku https://skolakalina.edupage.org/register/. Ak rodičia používajú elektronický občiansky preukaz cez e-Slovensko, prosíme do poznámky uviesť číslo elektronickej schránky oboch rodičov. 

      2. Ak rodič žiada: 

      a) o odklad začiatku školskej dochádzky, 

      b) o nástup dieťaťa po odklade školskej dochádzky, 

      c) o predčasné zaškolenie dieťaťa,  

      je potrebné túto skutočnosť uviesť v poznámke prihlášky. V uvedených prípadoch je nutné vyplniť aj príslušnú žiadosť https://skolakalina.edupage.org/a/zapis-zs-a-ms. Vyplnené žiadosti je následne potrebné zaslať mailom na r.fenclova@skolakalina.sk alebo riaditel@skolakalina.sk . 

      3. Súčasťou žiadosti o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky je odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Odporúčanie je potrebné zaslať elektronicky na adresu r.fenclova@skolakalina.sk alebo riaditel@skolakalina.sk. Uvedený doklad je možné doručiť aj osobne na základe telefonického dohovoru.   

      4. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.  

      5. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční v priebehu mesiaca máj 2021 po oznámení času a spôsobu prostredníctvom emailu alebo po telefonickom dohovore. Ide o overenie údajov z rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi (zákonnými zástupcami). V prípade, že sú rodičia rozvedení, overenie zahŕňa aj rozhodnutie súdu o zverenia dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov alebo o striedavej starostlivosti.  

      6. Rodičia, ktorí nemajú prístup na internet, si môžu vyzdvihnúť prihlášku a žiadosti pri vstupe do budovy školy (učiteľský vchod – predsieň). Prosíme rodičov, aby do predsiene vstupovali po jednom s ochranným rúškom alebo respirátorom. Odovzdanie vyplnených prihlášok a žiadostí je možné poštou alebo osobne po telefonickom dohovore v čase od 7,30 do 8,15, resp. od 14,00 do 16,00 každý pracovný deň na tel. č. 0949 187 773 (Renáta Fenclová – zástupkyňa RŠ ) alebo na 0903 889 363 (Dušan Noga - riaditeľ školy).  

     • 📜Prezenčné vyučovanie žiakov 8. - 9. ročníka ZŠ

     • Vážení rodičia,

      od 19.4.2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 8. a 9. ročníka. Žiak musí používať počas vyučovania respirátor.

      Podmienky nástupu žiakov 2. stupňa do školy:

      1. negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti

      alebo

      2.  výnimka z testovania:

      a) ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní

      b) ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní (ak žiak neprekonal Covid 19, povinnosť testu žiaka trvá)

      c) ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny, najmenej 14 dní po zaočkovaní

      3. čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (o spôsobe podávania čestného prehlásenia Vás budeme informovať)

      O testovaní kloktacími testami budeme prihlásených žiakov ešte informovať.

      Ak má žiak záujem o stravovanie v školskej jedálni, je potrebné sa prihlásiť obvyklým spôsobom najneskôr do piatka 16. 4. do 10:00.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval v čo najväčšom rozsahu.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_12.4.2021.pdf

     • 📜Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ

     • AKTUALIZOVANÉ 12.04.2021

      Od 12.4.2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva obnovuje školské vyučovanie  v základných školách na 1. stupni pre deti všetkých rodičov. 

      Podmienkou nástupu dieťaťa do školy je negatívny AG alebo PCR test (alebo výnimka z testovania) oboch zákonných zástupcov dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní.

      Vzdelávanie žiakov, ktorí nenastúpili na prezenčné vyučovanie, bude prebiehať zadávaním úloh a komunikáciu s vyučujúcim prostredníctvom Edupage. Každú neúčasť takého žiaka na vyučovaní je potrebné riadne ospravedlniť. Obnovením školského vyučovania zákonný zástupca stráca nárok na čerpanie pandemickej OČR.

      rozhodnutie_MSVVaS_8april2021.pdf

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
    • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
    • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
    • 50409964
    • 2120330410
   • Prihlásenie