• 📜Vyučovanie po Jarných prázdninách

     • AKTUALIZOVANÉ 26.02.2021

      Vážení rodičia! 

      Od pondelka 1.3.2021 do 7.3.2021 budú pre všetky deti v MŠ a  žiakov školy Jarné prázdniny. Preto by som Vás rád informovali o nasledovných skutočnostiach:  

      1. Počas jarných prázdnin bude pre deti rodičov pracujúcich v  prvej línii a tých, ktorým nebolo umožnené vykonávať prácu z domu, k dispozícii ŠKD na ZŠ s MŠ Za kasárňou. Kontakt na zodpovednú osobu: Petra Kicková, kickova.petra@zakasarnou.sk . Do kópie mailu uveďte moju adresu  -  riaditel@skolakalina.sk. 

      2. .Pre deti MŠ bude počas jarných prázdnin k dispozícii MŠ Letná. V prípade záujmu čo najskôr kontaktujte mailom pani Mgr. Veroniku Macháčovú, 0903 761 016, machacova@zsriazanska.sk . Do kópie mailu uveďte moju adresu  -  riaditel@skolakalina.sk. 

      3. Počas jarných prázdnin budú prebiehať na škole rozsiahle rekonštrukčné práce na ústrednom kúrení s následným preskúšaním jeho funkčnosti. Vzhľadom na veľmi krátky čas nedokáže realizátor rekonštrukcie garantovať termín spustenia vykurovania od pondelka 8.3.2021.  Z tohto dôvodu na prezenčnú výuku do školy deti nastúpia od stredy 10.3.2021. Vzhľadom na túto skutočnosť Vás prosím o zhovievavosť. Zabezpečte si svoje pracovné povinnosti tak, aby ste mali o svoje deti postarané. Vzniknutá situácia nás mrzí, ale, žiaľ, nevieme ju nijako ovplyvniť. 

      4. V dňoch 8. - 9.3.2021 bude prebiehať online vyučovanie aj pre žiakov 1. - 4. ročníka. To isté obmedzenie platí aj pre materskú školu. 

      5. Od 10.3.2021 plánujeme pokračovať v prezenčnom vyučovaní žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a MŠ. Pre účasť žiaka na vyučovaní je potrebné vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonných zástupcov a priložiť doklad o negatívnych výsledkov testu na COVID nie starších ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke. Druhou podmienkou prezenčného vyučovanie je aj zaradenie Bratislavy v COVID automate. 

      6. MOM na našej škole bude otvorené len v prípade, že by nastúpili i žiaci druhého stupňa. O aktuálnej situácii Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom Edupage a v novinkách na webovej stránke školy. 

      7. V záujme ochrany Vašich detí plánujeme počas prázdnin v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť do MŠ čističky vzduchu. Priestory školy a materskej školy každý deň pravidelne ionizujeme, máme zabezpečenú dezinfekciu rúk a dotykových plôch (lavice, kľučky, kohútiky, splachovače, ..... ). Väčšina našich učiteľov je po prvej očkovacej dávke, druhá ich čaká najneskôr do konca marca. Všetci zamestnanci sa nechávajú tiež pravidelne testovať každých 7 dní.  

      8. Zápis detí do 1. ročníka ZŠ bude 9.4.2021  a  10.4.2021.  Do MŠ bude zápis detí od 3. - 14.5.2021. Prosím Vás o zdieľanie tejto informácie medzi vašimi známymi.  Elektronickú prihlášku je možné vyplniť už teraz na našej stránke https://skolakalina.edupage.org/? . Prihlášku je potrebné vyplniť na šk.r. 2021/22. Ostatné materiály k zápisu do MŠ a ZŠ budú doplnené a aktualizované v priebehu najbližších dní..  

      Chcem Vám všetkým poďakovať za doterajšiu podporu a spoluprácu. Želám Vám pekné jarné prázdniny a veľa zaslúženého oddychu. Všetkým mám prajem hlavne veľa zdravia a trpezlivosti.   

      Dušan Noga, riaditeľ školy 

     • 📜Pokračovanie prezenčného vzdelávania 1. - 4. ročník

     • AKTUALIZOVANÉ 19.02.2021

      Vážení rodičia! 

      V týždni od 22.02. - 26.02.2021 pokračujeme prezenčným vyučovaním. Z dôvodu rekonštrukčných prác sa do budovy školy bude vstupovať vchodom cez sklenenú spojovaciu chodbu medzi budovami. Prváci budú mať šatňu preloženú na prvé poschodie. 

      Na základe našich doterajších skúseností by som Vás chcel požiadať o spoluprácu v nasledovných bodoch: 

      1. Platnosť Vašich negatívnych testov je 7 dní. Po skončení ich platnosti je potrebné znovu vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a priložiť platný certifikát o negatívnom teste oboch rodičov. MOM na testovanie na ZŠ s MŠ Za kasárňou nebude v prevádzke, na pretestovanie je nutné využiť iné odberné miesta. 

      2. Dieťa s neplatným Vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu sa nemôže zúčastniť vyučovania a nebude mu umožnený vstup do budovy. Stalo nám, že sme počas ranného filtra museli kvôli neplatnosti rodičovského testu poslať dieťa s rodičom domov.   

      3. Vzdelávanie žiakov, ktorí nenastúpili na prezenčné vyučovanie, prebieha naďalej zadávaním úloh prostredníctvom Edupage.

      4. Máte právo zmeniť rozhodnutie o spôsobe výučby Vášho dieťaťa. V prípade  nástupu na prezenčné vzdelávanie alebo naopak, ak sa rozhodnete, že dieťa ostáva na dištančnom štúdiu, je však potrebné túto zmenu vopred nahlásiť riaditeľovi školy a triednemu učiteľovi. 

      5. Zmeny v prihlasovaní / odhlasovaní do ŠKD je potrebné riešiť prostredníctvom Edupage s pani Petrou Zemancovou. 

      6. Zmeny v prihlasovaní / odhlasovaní na stravovanie je potrebné riešiť s vedúcou ŠJ pani Havránkovou. Momentálne sú na obed prihlásení len žiaci, ktorí prejavili záujem počas dotazníkového prieskumu zo dňa 15.2.2021. 

      7. Napriek všetkým hygienickým opatreniam je potrebné stále rátať aj s možnosťou, že budeme musieť školu opätovne zatvoriť. Takéto rozhodnutie bude vykonané nariadením RUVZ alebo na základe zaradenia Bratislavy v COVID automate.      

      Chcem Vám všetkým poďakovať za kladnú odozvu na prebiehajúce vyučovanie - či už v dištančnej alebo v prezenčnej forme. Naši učitelia sa snažia v rámci našich možností zabezpečiť čo najlepšiu možnú a plynulú výučbu všetkých  našich žiakov.                      

      Na záver Vám želám veľa zdravia a trpezlivosti.  

      Dušan Noga, riaditeľ školy 

     • 📜Prezenčné vzdelávanie 1. - 4. ročník

     • AKTUALIZOVANÉ 16.02.2021

      Vážení rodičia! 

      Zajtra – v stredu 17.2.2021 – otvárame školu pre deti 1. stupňa.  Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. 

      1. Pri vstupe do budovy dieťa prejde ranným filtrom, (meranie teploty, dezinfekcia rúk).  
      2. Rodič je povinný odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré môžete odovzdať elektronicky cez Edupage / Úvod – Žiadosti/Vyhlásenia /. V rohu v červenom poli cez znamienko +plus vyberte Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ 1. stupeň).  Pod dátumom zvoľte možnosť a) alebo b) a potom vložte – scan, obrázok, fotku – aktuálneho (nie staršieho ako 7 dní) negatívneho testu oboch rodičov (vložiť 2 scany) alebo potvrdenia o výnimke.
      3. Vyhlásenie o bezinfekčnosti máte možnosť odovzdať aj papierovou formou – pri príchode dieťaťa do školy.  Zároveň je potrebné sa preukázať negatívnym testom oboch rodičov (partnerov).
      4. Negatívny test platí maximálne 7 dní, potom je potrebné dať sa znovu otestovať! 
      5. Ak bude mať dieťa zvýšenú teplotu alebo bude vykazovať iné príznaky ochorenia, nie je možné, aby sa zúčastnilo vyučovacieho procesu.  
      6. Dieťa sa v celom areáli školy (aj v triede, aj v ŠKD) pohybuje s prekrytím úst a nosa rúškom alebo respirátorom. 
      7. Rodičia nemajú povolený vstup do budovy školy, na svoje dieťa čakajú vždy pred budovou školy. 
      8. ŠKD funguje od 7,00 do 16,30.  
      9. Žiakom, ktorí zostanú doma, vyučujúci oznámia,  ako bude prebiehať ich ďalšie  vzdelávanie. Vyučujúci má právo rozhodnúť sa, či bude so žiakmi komunikovať prostredníctvom Edupage, alebo žiaci budú naďalej  pripojení na vyučovanie prostredníctvom MS Teams.  

      Spolu s našim zriaďovateľom robíme maximum pre zabezpečenie ochrany zdravia všetkých žiakov aj zamestnancov. Napriek tomu je nutné stále rátať aj s možnosťou, že po niekoľkých dňoch budeme musieť školu zatvoriť z dôvodu výskytu ochorenia alebo  na základe nariadenia RUVZ.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

       

     • 📜 Výsledky dotazníkového prieskumu 1. - 4. ročník

     • AKTUALIZOVANÉ 15.02.2021

      Dobrý deň,

      dotazníkového prieskumu k začatiu prezenčného vzdelávania sa zúčastnilo 85% zákonných zástupcov žiakov 1. - 4. ročníka. Za prezenčné vzdelávanie ( otvorenie školy ) pri dodržaní stanovených podmienok sa vyslovilo 72,5%. Na základe tohto výsledku môžeme dňa 17.2.2021 začať s prezenčným vzdelávaním.

      Harmonogram rodičov a zamestnancov na antigénový test v MOM na ZŠ s MŠ Za kasárňou je nasledovný:

      1. od 11.30 – 12.00 tí, ktorí sa nahlásili na doobedie + tí, ktorí sa vyjadrili, že sa vedia prispôsobiť
      2. od 16.00 – 17.15 tí, ktorí sa nahlásili po 13.00

      Prosím všetkých, aby dodržali uvedené časy, čím predídeme zbytočnému čakaniu. O prípadných zmenách Vás budem včas informovať.

      O definitívnom rozhodnutí o otvorení školy rozhodneme spolu so zriaďovateľom zajtra, 16.2.2021, na základe zaradenia Bratislavy v COVID automate.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • 📜 Návrat do škôl 1. - 4. ročník

     • AKTUALIZÁCIA  12.2.2021

      Vážení rodičia,

      s podporou nášho zriaďovateľa by sme od stredy 17.2.2021 radi začali s prezenčným vyučovaním žiakov 1. stupňa. Podmienky pre jeho začatie sú nasledovné:

      1. Priaznivá situácia v Bratislave podľa  Covid automatu aktualizovaného v utorok 16.2. 2021. Ak by sa Bratislava dostala do čierneho pásma, nebudeme školu otvárať a deti budú pokračovať v online vzdelávaní.
      2. O prezenčnú formu vyučovania prejaví záujem aspoň 50 % rodičov. V tom prípade budete môcť využiť na testovanie MOM na ZŠ s MŠ Za kasárňou.
      3. Účasť žiaka na vyučovaní je podmienená otestovaním oboch zákonných zástupcov žiaka (partnerov žijúci v spoločnej domácnosti). Ak ste prekonali Covid-19 v priebehu posledných 3 mesiacov, vzťahuje sa na Vás výnimka z testovania a nemusíte ho absolvovať.
      4. Počas vyučovania musí žiak nosiť masku typu FFP2 alebo rúško.

      Prosím Vás o vyplnenie dvoch dotazníkov na Edupage do nedele 14.2.2021 do 20.00.  Podľa nich potom rozhodneme o ďalšom postupe. S výsledkami dotazníkového prieskumu Vás oboznámime v pondelok 15.2.2021.

      Spolu s našim zriaďovateľom robíme maximum pre zabezpečenie ochrany zdravia všetkých žiakov aj zamestnancov. Napriek tomu je nutné rátať aj s možnosťou, že po niekoľkých dňoch budeme musieť školu zatvoriť z dôvodu výskytu ochorenia alebo  na základe nariadenia RUVZ.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

       

     • 📜 Návrat do škôl 1. - 4. ročník a MŠ

     • AKTUALIZÁCIA  8.2.2021

      Vážení rodičia !

      Bratislavské Nové Mesto napriek rozhodnutiu ministerstva školstva v týždni od 8. februára do 12. februára 2021 svoje materské a základné školy neotvorí. Mestská časť k tomu dospela po vyhodnotení všetkých možných rizík a vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu. Celé stanovisko zriaďovateľa

      Vyučovanie bude v uvedenom týždni naďalej priebehať online formou. O prípadných zmenách a ďalšom postupe Vás budem priebežne informovať.

      Ďakujem za pochopenie !

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      List_starostu_MC_BA_Nove_Mesto.pdf

     • 📜 Návrat do školy 1. - 4. ročník a MŠ

     • AKTUALIZÁCIA  5.2.2021

      Vzhľadom k dnešnému usmerneniu zriaďovateľa, sa termín návratu detí MŠ a žiakov 1. - 4. ročníka posúva na 9.2.2021. Nižšie nájdete aktualizované znenie oznamu.

      Pre rodičov detí z prvej línie a tých, ktorým nebolo umožnené pracovať z domu bude MŠ a ŠKD v pondelok ( 8.2.2021 ) k dispozícii, tak ako doteraz.

      Ďakujem za pochopenie.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

       

      Vážení rodičia !

      Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

      MŠ – prezenčne (deti sú v materskej škole)

      ZŠ 1. stupeň – prezenčne (žiaci sú v škole)

      ZŠ 2. stupeň – dištančne (online vzdelávanie)

      ŠKD – prezenčne 

      Školská jedáleň – v prevádzke pre žiakov MŠ a 1. stupňa

       V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1. - 4. ročníka od 9.2.2021 Vám prinášame základné informácie:

       1. Prezenčného vyučovania sa od 9.2.2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonný zástupca, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvuje test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní. (stačí test jedného zákonného zástupcu).

      2. Zákonný zástupca dieťaťa sa nebude preukazovať certifikátom, ale vyplní čestné prehlásenie. Bezinfekcnost_ziak_od_9.2.2021.docx  Čestné prehlásenie bude dostupné na našej webovej stránke a tiež pred budovou školy. Vyhlásenie je tiež možné vyplniť elektronicky z rodičovského konta v Edupage v časti  Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie je pomenované Vyhlásenie o bezinfekčnosti: MŠ a ZŠ I.stupeň.

      3. Dieťa sa nemusí testovať. Povinnosťou je nosiť rúško počas celého pobytu v škole a mať náhradné rúško v taške.

      4. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu ( telesná výchova vo vonkajších priestoroch, spev na hudobnej výchove sa nebude vyučovať).

      5.   V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      a) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 

      b) zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

      6. V súčasnosti prebieha zber informácií cez Edupage. Jeho cieľom je zistiť počet detí žiakov 1. – 4. ročníka, ktoré sa zúčastnia prezenčnej formy vyučovania.  Prosím Vás o vyplnenie formulára prostredníctvom rodičovského konta v časti Prihlasovanie do 6.2.2021 do 16.00.

      7. Školská jedáleň bude v prevádzke. Ak dieťa nepríde do školy, je potrebné ho z obedov odhlásiť obvyklým spôsobom najneskôr do nedele 14,00.

      8. ŠKD bude v činnosti denne od 7:00 do 16:30h.  Poplatok za ŠKD za február bude alikvotne krátený o 5 dní.

      9. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú počas vyučovania na pracovisku.

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

      Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť!

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Navrat_do_skol_MSVVaS.pdf

      Vyhlaska_UVZSR.pdf

     • 📜 Návrat do školy 1. - 4. ročník a MŠ

     • Vážení rodičia !

      Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

      MŠ – prezenčne (deti sú v materskej škole)

      ZŠ 1. stupeň – prezenčne (žiaci sú v škole)

      ZŠ 2. stupeň – dištančne (online vzdelávanie)

      ŠKD – prezenčne 

      Školská jedáleň – v prevádzke pre žiakov MŠ a 1. stupňa

       V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1. - 4. ročníka od 8.2.2021 Vám prinášame základné informácie:

       1. Prezenčného vyučovania sa od 8.2.2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonný zástupca, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvuje test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní. (stačí test jedného zákonného zástupcu).

      2. Zákonný zástupca dieťaťa sa nebude preukazovať certifikátom, ale vyplní čestné prehlásenie. Bezinfekcnost_ziak_od_8.2.2021.docx  Čestné prehlásenie bude dostupné na našej webovej stránke a tiež pred budovou školy. Vyhlásenie je tiež možné vyplniť elektronicky z rodičovského konta v Edupage v časti  Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie je pomenované Vyhlásenie o bezinfekčnosti: MŠ a ZŠ I.stupeň.

      3. Dieťa sa nemusí testovať. Povinnosťou je nosiť rúško počas celého pobytu v škole a mať náhradné rúško v taške.

      4. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu ( telesná výchova vo vonkajších priestoroch, spev na hudobnej výchove sa nebude vyučovať).

      5.   V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      a) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 

      b) zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

      6. V súčasnosti prebieha zber informácií cez Edupage. Jeho cieľom je zistiť počet detí žiakov 1. – 4. ročníka, ktoré sa zúčastnia prezenčnej formy vyučovania.  Prosím Vás o vyplnenie formulára prostredníctvom rodičovského konta v časti Prihlasovanie do 6.2.2021 do 16.00.

      7. Školská jedáleň bude v prevádzke. Ak dieťa nepríde do školy, je potrebné ho z obedov odhlásiť obvyklým spôsobom najneskôr do nedele 14,00.

      8. ŠKD bude v činnosti denne od 7:00 do 16:30h.  Poplatok za ŠKD za február bude alikvotne krátený o 5 dní.

      9. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú počas vyučovania na pracovisku.

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

      Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť!

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Navrat_do_skol_MSVVaS.pdf

      Vyhlaska_UVZSR.pdf