• Oznam

     • Vážení rodičia,

      od 16. 9. 2020 platí nový manuál pre základné školy. Na základe neho upravujeme náš pandemický plán.

      Momentálne je naša škola v zelenej fáze.

      Zelená fáza nastáva v prípade, že v škole nie je žiaden podozrivý žiak alebo zamestnanec. Zelená fáza zostáva aj vtedy, ak je jeden alebo viac žiakov alebo zamestnancov  podozrivých z ochorenia Covid-19, ale nie sú pozitívni.

      Upresnenie: Žiaka alebo zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestny regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo všeobecný lekár. V takom prípade zákonný zástupca žiaka alebo zamestnanec oznámia skutočnosť riaditeľovi školy.

      Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti - o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, musí priniesť každý žiak, ak vynechá viac ako 3 po sebe nasledujúce dni, počíta sa aj sobota a nedeľa aj sviatky. Bez tohto potvrdenia žiak nemôže vstúpiť do priestorov školy.

      Ak žiak vymešká viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, musí predložiť potvrdenie vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Naši učitelia každé ráno pri vstupe do budovy naďalej vykonávajú tzv. ranný filter –  meranie teploty a dezinfekciu.

      Žiaci musia mať v skrinke odložené aspoň jedno rezervné (hygienicky zabalené) rúško.

      Stravovanie žiakov zatiaľ prebieha po ukončení ich vyučovania. Snažíme sa dodržiavať hygienické opatrenia ( dezinfekcia, odstupy žiakov ), a preto je potrebné rátať s časovým zdržaním v porovnaní s normálnym stravovacím režimom. V prípade potreby pristúpime k časovej úprave rozvrhu hodín. Upravíme dĺžku prestávok po 4., a 5. vyučovacej hodine a triedy budú chodiť na obed podľa rozpisu. V takom prípade je však potrebné rátať s neskorším koncom vyučovania. Ak by k takej situácii došlo, budeme Vás včas informovať.

      Po vyučovaní musia žiaci opustiť školské priestory, v prípade odvozu musia čakať na rodičov vonku.

      Všetkým rodičom, zákonným zástupcom a cudzím osobám  je vstup do priestorov školy zakázaný. Vstup takýmto osobám je povolený len v odôvodnených prípadoch na základe písomného súhlasu riaditeľa školy a vyplneného čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti danej osoby. Tlačivo je dostupné na našej stránke -  Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfečnosti.

      Na komunikáciu  rodičia – pedagogickí zamestnanci školy sa odporúča využívať dištančný spôsob (maily, Edupage telefón...).  V prípade, že z nejakého dôvodu neviete vybaviť svoje požiadavky elektronicky a je nutná Vaša osobná  prítomnosť v škole, prosíme Vás, aby ste o tom dopredu informovali dotyčného učiteľa. Dohodnite si s ním termín návštevy a následne ho čakajte pred budovou školy.

      Prípadné otázky adresujte, prosím, na mail riaditel@skolakalina.sk.

      Ďakujem za spoluprácu.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • Exkurzia

     • Triedy 2.A a 2.B absolvovali exkurziu v lese na Železnej studničke. Spoznávali sme stromy a ich plody. Odborná pracovníčka z Mestských lesov nás previedla po náučnom dendrologickom chodníku. Dozvedeli sme sa veľa nových, poučných a zaujímavých informácií. Exkurziu sme si užili a tešíme sa na ďalšiu.

     • Účelové cvičenie

     • Milí žiaci!

      Prvé účelové cvičenie v tomto školskom roku sme úspešne zvládli. Veľmi dôležité informácie ste získali najmä pri ukážkach prvej pomoci, ktorú Vám predviedli profesionálni záchranári.  A keďže radi súťažíte, všetci ste sa s chuťou zapojili aj do športových aktivít.
      Vaše dosiahnuté výsledky z jednotlivých súťaží sme vyhodnotili. Získali ste tak prvé body do súťaže Najtrieda 2020/21. Najbližšie budete mať možnosť zabodovať počas Európskeho týždňa športu, ktorý bude 23. - 30.9. 2020. Nezabúdajte, že naša súťaž sa síce iba rozbieha, no každý bod môže byť v konečnom poradí rozhodujúci. :-)

     • OZNAM

     • Dňa 9.9.2020 sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov do rady školy na ďalšie funkčné obdobie 4 rokov.

      Hlasovanie prebehne v triedach počas konania rodičovského združenia. Kandidovať môže každý rodič, ktorý má dieťa v ZŠ s MŠ Kalinčiakovej. Do rady školy je potrebné zvoliť 3 zástupcov rodičov za ZŠ a 1 zástupcu rodičov za MŠ.

      Pre zapísanie kandidáta na volebný zoznam je potrebné zaslať podpísaný Súhlas s kandidatúrou najneskôr do 8.9.2020 do 18.00. Tento dokument je súčasťou tohto oznamu a bude dostupný aj na sekretariáte školy. Súhlas s kandidatúrou je možné doručiť osobne alebo zaslať elektronicky na adresu riaditeľ@skolakalina.sk. V prípade, že chcete niekoho navrhnúť za kandidáta, kontaktujte riaditeľa školy mailom alebo telefonicky najneskôr do 8.9.2020 do 14.00.  

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Rodic_ZS_suhlas_s_kandidaturou__2020_2021.doc 

      Rodic_MS_suhlas_s_kandidaturou_2020_2021.doc

      Volebny_poriadok_do_rady_skoly__2020_2021.pdf

     • Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia a milí žiaci!

     • Po letných prázdninách sa opäť spolu stretávame pri príležitosti začiatku nového školského roka. Verím, že ste si počas prázdnin oddýchli a spoznali nové slovenské mestá a miesta.

      Na úvod by som sa rád prihovoril našim najmladším žiakom, pre ktorých je dnešný deň naozaj významný. Milí prváčikovia, srdečne Vás vítam v našej škole. Hoci na Vás už čakajú  každodenné povinnosti, pevne verím, že do nej budete chodiť s radosťou.  Škola je miestom, kde vás Vaše pani učiteľky prevedú svetom písmen a číslic, naučia vás veľa nových, užitočných a zaujímavých vecí. Určite budete na seba hrdí, ak si na konci školského roka dokážete sami prečítať rozprávku či poľahky vyrátať matematickú úlohu.  

      Aj pre našich najstarších žiakov je tento rok významný. Milí deviataci, vy budete už čoskoro rozhodovať o svojej budúcnosti a Vašom ďalšom smerovaní. Budeme Vám držať palce, aby ste boli úspešní a dostali ste sa na vami zvolené stredné školy. Je to Vaša prvá dôležitá životná skúška, pripravujte sa na ňu zodpovedne, vážne a svedomito počas celého školského roka.

      Milí žiaci, v posledných mesiacoch sa nás dennodenne dotýka situácia, ktorá nastala po celom svete. Zasiahla všetky oblasti našich životov a vzdelávanie nie je výnimkou. Musíme sa rýchlo prispôsobovať aktuálnym podmienkam aj v našom školskom prostredí. Preto vás všetkých povzbudzujem k tomu, aby ste efektívne využili čas strávený v škole na získavanie nových vedomostí či praktických skúseností. Stanovte si vlastné ciele a systematicky pracujte na ich zdolávaní tak, aby ste na konci roka boli s dosiahnutými výsledkami spokojní. V tejto neobvyklej situácii môžete tiež ukázať svoju mieru ľudskosti, tolerancie, rešpektu a úcty k zdraviu svojich spolužiakov a učiteľov. Rešpektujte, prosím, všetky nariadenia a pokyny, aj keď nie vždy budú príjemné či pohodlné. Neohrozujte svojim  prípadným neuváženým správaním seba, Vašich spolužiakov či učiteľov. Zdravie si musíme vážiť a chrániť!

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú v nás vkladáte pri vzdelávaní Vašich detí.  Chcem Vás uistiť, že urobíme všetko pre to, aby naša škola ostala pre deti bezpečným prostredím.  Naši učitelia sú odhodlaní vo svojej práci pokračovať počas celého školského roka. Ak by to situácia vyžadovala, sme pripravení poskytnúť Vám aj na iné formy výuky tak, aby vyučovací proces mohol kontinuálne pokračovať. Zároveň  Vás  však chcem požiadať o dôslednú kontrolu svojich detí a vzájomnú konštruktívnu spoluprácu s našimi učiteľmi.

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia, počas minulého školského roka ste ukázali, že okrem Vašich odborných schopností ste aj dostatočne flexibilní a dokážete sa rýchlo prispôsobiť  novým výzvam. Vysoko si to vážim a pevne verím, že sa v tomto smere môžem na Vás  spoľahnúť. Do ďalšieho školského roka Vám želám hlavne pevné zdravie, trpezlivosť, mnoho tvorivých nápadov a pedagogického optimizmu.

      Milí kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci, som presvedčený o tom, že vzájomnou spoluprácou, komunikáciou, toleranciou či rešpektom zvládneme aj týchto náročných 10 mesiacov, ktoré sú pred nami.  Prajem Vám všetkým úspešný školský rok 2020/2021.