• 26.9.2019 - EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     • 26.9.2019 sme sa zapojili do oslavy Európskeho dňa jazykov. Na hodinách anglického jazyka sme s deťmi diskutovali o jazykovej rozmanitosti Európy, ktorú treba zachovávať, chrániť a zveľaďovať. Mladšie deti hravou formou spoznávali krajiny, ich jazyky, vlajky  a  následne tvorili pekné projekty. Starší žiaci sledovali vtipné videosekvencie, ktoré zdôrazňovali dôležitosť ovládania cudzích jazykov. Žiaci 7.-9. ročníka súťažili v cestovateľskom kvíze. Víťazstvo si podelili Ján Chovan a Tristan Hnat zo 7.AC a Nina Vargová a Denis Sivák z 8.AC. Deti si takto uvedomia, že učenie sa jazykov iných národov nám umožní vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

     • ,,Kto je ďalší"

     • Žiaci 7., 8., 9. ročníka sa zúčastnili premietania filmu ,,Kto je ďalší". Tento film je inšpirovaný skutočnými príbehmi ľudí, ktorých internet, sociálne siete a zbieranie followerov dostalo až na hranicu medzi  životom a smrťou.

     • Po stopách zvierat 🐇🐾🦔🍀

     • 1.A trieda absolvovala prírodovednú vychádzku na Železnej studničke. Spolu so sprievodcom Mestských lesov sa učili v teréne rozpoznávať stopy rôznej lesnej zveri. Program bol zaujímavý, deti sa zabavili a veľa nového dozvedeli. 😉🍀

      Viac foto

     • Interaktívny workshop 👱‍♀️👳‍♀️👲👩‍🦳👳‍♂️

     • Žiaci 8. ročníkov sa zúčastnili interaktívneho workshopu o utečencoch, ktorý organizuje Liga za ľudské práva. Súčasťou akcie bola aj "Živá kniha" - príbeh. Mladý muž, utečenec žijúci na Slovensku, našim žiakom pútavo opísal svoje osobné zážitky a skúsenosti z polročnej cesty z rodného Afganistanu do Európy. Naša škola chce aj takýmto spôsobom pomôcť deťom porozumieť iným kultúram a podporovať multikultúrne prostredie v školách.

     • Účelové cvičenie 🤸‍♀️😉👍

     • Milí žiaci!

      Prvé účelové cvičenie v tomto školskom roku sme úspešne zvládli. Niektoré informácie boli nové, iné ste si len zopakovali. A keďže radi súťažíte, aktívne ste sa zapojili aj do športových súťaží. Za predvedené výkony a snahu si všetci zaslúžite veľkú pochvalu!
      Vaše dosiahnuté výsledky z jednotlivých súťaží sme vyhodnotili. Získali ste tak prvé body do súťaže Najtrieda 2019/20. Najbližšie budete mať možnosť zabodovať počas Európskeho týždňa športu, ktorý bude 23. - 30.9. 2019. Nezabúdajte, že súťaž sa síce iba rozbieha, no každý bod môže byť v konečnom poradí rozhodujúci. :-)

     • Stravovanie v školskej jedálni

     • Tel./fax: 02/ 44372830
      Vedúca jedálne: Jana Havránková
      e-mail: jedalen@skolakalina.sk 
      č. účtu: IBAN: SK63 5600 0000 0084 2377 8005

      • Kapacita školskej jedálne je 500 stravníkov.
      • Školská jedáleň zabezpečuje i stravu pre mládežnícke turnaje organizované klubmi alebo športovými zväzmi na objednávku podľa vopred dojednaného jedálnička.
      • V zmysle hore uvedeného zákona je možnosť diétneho stravovania v ŠJ v súlade s predpismi HACCP. Rodič si môže priniesť stravu do ŠJ kde bude ohriata a podaná žiakovi. Rodič musí priniesť potvrdenie od lekára (potreba diétneho stravovania - cukrovka, bezlepková, nízkobielkovinová, šetriaca diéta).
      • Odhlášky zo stravy sú akceptované i prostredníctvom e-mailu alebo priamo cez program Edupage "Odhlásenie stravy" po prihlásení sa svojim menom a heslom (ako na žiacku knižku).
      • Odhlasovanie stravy je možné, len do 14: 00 hod na nasledujúci deň - na základe VZN 5/2019
      • Všeobecne záväzné nariadenie MČ Nové Mesto č. 5/2019 zo dňa 25.6.2019 s účinnosťou od 1.9.2019 - Úplné znenie VZN

       

      • Aktuálny cenník od 01.09.2019
       žiak 1.st.: 1,08€ /obed - potraviny + 5€ /mesiac - réžia
       žiak 2.st.: 1,16€ /obed - potraviny + 5€ /mesiac - réžia
      • MŠ deti:   1,37€ /celý deň - potraviny + 5€/ mesiac - réžia

       

      • - Potraviny sa uhrádzajú mesačne vždy k prvému dňu v mesiaci a réžia sa uhrádza dvakrát do roka /september - december: 20€, január - jún: 30€/.

       

      - Účet na potraviny: IBAN: SK63 5600 0000 0084 2377 8005


      - Účet na réžiu:         IBAN: SK81 5600 0000 0084 2377 7002  - Variabilný symbol pre réžiu: 47

     • Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia a milí žiaci!

     •             Po letných dňoch plných oddychu a zážitkov sa opäť spolu stretávame pri príležitosti začiatku nového školského roka.  Verím, že ste si počas prázdnin oddýchli a načerpali ste veľa nových síl do nasledujúcich týždňov a mesiacov.

                  Na začiatok chcem povedať pár slov našim najmladším  žiakom. Milí prváčikovia,  srdečne Vás vítam v našej škole. Som presvedčený o tom, že do nej budete chodiť s radosťou a nadšením. S pomocou Vašich pani učiteliek sa naučíte veľa nových a  dôležitých vecí a medzi Vašimi spolužiakmi si nájdete aj nových kamarátov.  Určite zažijete mnoho radosti pri  športových aktivitách, ktoré na Vás počas celého roka čakajú. A kým si po Vás po skončení vyučovania prídu rodičia, máme pre Vás pripravených veľa akcií aj v ŠKD.
                  Milí žiaci, využite čas strávený v škole  na získavanie nových vedomostí či praktických skúseností. Nech Vás neodradí prípadný neúspech, práve naopak, berte ho ako ďalšiu šancu na nový začiatok. Vaším cieľom by malo byť  posúvanie a prekonávanie vlastných limitov. Pracujte na sebe zodpovedne,  pravidelne a systematicky tak, aby ste boli na konci školského roka so sebou spokojní. Okrem poskytovania vedomostí v rôznych predmetoch Vás učíme aj vzájomnej úcte, tolerancii, spolupráci či empatii. Dôrazne Vás preto upozorňujem, že nebudeme tolerovať žiadne prejavy násilia, šikany, nenávistných prejavov či vandalizmu!

                  Nedá mi ešte špeciálne nespomenúť aj našich najstarších žiakov. Milí deviataci, tento školský rok bude pre Vás nesmierne dôležitý. Pristúpte k nemu hneď zo začiatku zodpovedne a vážne. Rozhodujete o svojej budúcnosti a ďalšom smerovaní vo Vašom živote.  Využite všetky svoje schopnosti, ktoré máte, aby ste úspešne zvládli skúšky, ktoré sú pred Vami. Naši učitelia Vám pomôžu svojimi odbornými radami a radi Vás nasmerujú na správnu cestu. Samotný výsledok je však už len vo Vašich rukách. Budeme Vám držať palce!
                  Milí rodičia, dali ste nám dôveru tým, že ste svoje deti dali do našej školy. Naším spoločným cieľom je poskytnúť im to najlepšie vzdelanie. To nepôjde bez Vašej pomoci, záujmu, času a ochote spolupodieľať sa na ich domácej príprave. Vítame taktiež vzájomnú konštruktívnu spoluprácu a komunikáciu medzi Vami a našimi učiteľmi.  Verím, že keď všetky strany budú pristupovať rovnako zodpovedne ku svojim povinnostiam,  naša škola bude úspešne fungovať a stále napredovať.

                  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Vám do ďalšieho školského roku želám hlavne pevné zdravie, veľa trpezlivosti, pedagogického taktu a mnoho tvorivých nápadov vo Vašej neľahkej práci.

                  Prajem Vám všetkým úspešný školský rok 2019/2020.


      Dušan Noga, riaditeľ školy