www.skolakalina.sk

Materská škola Kalinčiakova

Úvod

                         Materská škola je mimo prevádzky od 16.07.2018 /pondelok / do 17.08.2018 / piatok/.
                              Pre deti prihlásené na august 2018, začíname prevádzku 20.8.2018 / pondelok /

 

 

Prevádzka MŠ Kalinčiakova :   6,30 hod. - 17,00 hod.

 

-   / zberná trieda- motýliky: ráno od 6,30 do 7,00 hod.                 popoludní: od 16,30 hod. do 17,00 hod. /

 

 

      Vplyv súčasného  populačného vývoja na školský systém a vysoká  naplnenosť samostatných materských škôl bola podnetom na zriadenie dvoch tried materskej školy v základnej škole. Predpokladáme tiež, že tento krok skvalitní pripravenosť detí na školu a zároveň  zvýši počet žiakov na primárnom stupni vzdelávania v základnej škole v nasledujúcom školskom roku.

 

 1.  Názov školského vzdelávacieho programu: 

            

             Hráme sa a športujeme celý deň “                                                                                                            

2.  Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania tried materskej školy

 

  1. Rozvíjať u detí základné motorické a kognitívne kompetencie, nevyhnutné pre udržiavanie zdravia a zdravého životného štýlu pri športovaní.

 

  1. Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí pred vstupom do prvého ročníka základnej školy s využitím metodiky podľa D. B. Eľkonina “Tréning fonematického uvedomovania“  

 

  1. Podporovať záujem detí aj ich rodičov o pohybové aktivity

 

 Profil absolventa :  

            Absolvent predprimárneho vzdelávania získa  poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k základom kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.

            Absolvent tejto materskej školy si osvojí nové pohybové zručnosti, ktoré sú predpokladom pre jeho ďalší motorický vývin. Dosiahne elementárnu úroveň všeobecnej pohybovej a športovej prípravy.

Získa základy predčitateľskej gramotnosti, schopnosť učiť  a vzdelávať sa po celý život. V spolupráci s rodinou porozumie významu pohybu pre zdravie a zdravý životný štýl. 

             

3.  Vlastné zameranie materskej školy

 

            Materská škola je zameraná na osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

            Zameranie tejto materskej školy vychádza z hlavného  cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým  je dosiahnuť  optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.

Plnením cieľov zameraných  na rozvíjanie motorických a kognitívnych kompetencií, nevyhnutných pre udržiavanie zdravia a zdravého životného štýlu pri športovaní, sa upevňuje fyzické i psychické zdravie detí, ich postoje k vlastnému zdraviu i zdraviu iných.

            Cieľavedomým rozvíjaním predčitateľskej gramotnosti u predškolákov špecifickým Eľkoninovým tréningom fonematického uvedomovania,  v ktorom ide o uvedomovanie si hláskovej štruktúry slova, sa predchádza školským neúspechom detí v základnej škole.  V spolupráci s rodinou sa vytvára školské prostredie, ktoré podporuje sociálnu a emocionálnu pohodu detí prostredníctvom zaujímavých spoločných aktivít.  

            Oboznamovanie detí s cudzím jazykom formou krúžkovej činnosti: Anglický jazyk.
            Projekty pre predškolákov : Dajme spolu gól / futbal/ v spolupráci SFZ,
                                                         Rugby pre detiv spolupráci s 1RC Slovan

 

Charakteristika školy:
MŠ  je zameraná na rozvoj pohybových zručností detí a všeobecnú pohybovú prípravu. 

Materská škola – Kalinčiakova 12, sa nachádza v budove ZŠ Kalinčiakova 12 v Bratislave MČ Bratislava – Nové Mesto. Škola je situovaná medzi ulicami Bajkalská, Trnavská, Kalinčiakova so samostatným športovým areálom s oddelenými prístupmi pre deti a rodičov do priestorov MŠ.Tvoria ju jedna miestnosť v hlavnej budove školy s príslušenstvom a päť miestností vo vedľajšej budove, kde je situovaná školská jedáleň a kuchyňa. K MŠ Kalinčiakova prislúcha aj kompletné sociálne vybavenie MŠ.

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook