• Platby ŠKD

    • Platba za Školský klub detí ( ŠKD )

      

     Na úhradu nákladov činnosti ŠKD uhrádza zákonný zástupca dieťaťa príspevok:

     1. 25€ /mesiac/dieťa na pravidelnú dochádzku,

     2. 12€ /mesiac/dieťa (ak dieťa navštevuje ŠKD len v čase rannej činnosti ŠKD ), kde je potrebné doložiť žiadosť adresovanú riaditeľovi školy.

     Príspevok na  úhradu nákladov činnosti školského klubu detí je zákonný zástupca povinný uhradiť do 10. dňa daného kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet ZŠ s MŠ Kalinčiaková 12, Bratislava 831 04.

      

     Bankový účet

     IBAN:  SK815600 0000 008423777002

     Variabilný symbol:  65

     Špecifický symbol:  uviesť za ktorý mesiac a rok - napr. (09/2020)

     Poznámka:   ŠKD, meno dieťaťa, trieda

     Poplatok za ŠKD je možné uhrádzať: 

     1. bankovým prevodom,

     2. poštovou poukážkou, ktorú dostanete od pani učetľky v ŠKD.

     Pri platbe poštovou poukážkou je potrebné odovzdať vychovávateľke potvrdenie o zaplatení poplatku za ŠKD.

      

     Doplňujúce informácie

     1. 1. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
     2. 2. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku za daný mesiac. Ak sa rodič rozhodne odhlásiť dieťa z ŠKD natrvalo, musí tak urobiť písomnou formou najneskôr 3 dni pred posledným dňom mesiaca.
     3. 3. Po predložení dokladov o sociálnej podpore (hmotnej núdzi) môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku.
     4. 4. Rodič je povinný platiť príspevok načas. V prípade chýbajúcej úhrady bude rodič po 25. dni daného mesiaca na túto skutočnosť upozornený prostredníctvom Edupage alebo mailom.
     5. 5. Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.
     6.