• Prevádzka ŠKD

    • Organizácia školského klubu detí

     Ranný ŠKD : od 7.00 hod. do 8.00 hod.

     Popoludňajší ŠKD : od 12.00 hod. do 16.30 hod.

      

     Zaradenie detí do ŠKD

     1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe riadne vyplnenej prihlášky podanej zákonnými zástupcami dieťaťa. Prihlášku je možné poslať mailom na r.fenclova@skolakalina.sk alebo odovzdať osobne zástupkyni riaditeľa školy Renáte Fenclovej, prípadne vedúcej ŠKD Petre Zemancovej.

      

     Ziadost_o_prijatie_do_SKD.docx 

     2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.

     3. Odhlásenie dieťaťa zo ŠKD sa uskutoční podaním písomnej žiadosti. 

     Ziadost_o_odhlasenie_z_SKD.docx 

     4. Počas školského roka je možné prihlásiť alebo odhlásiť dieťa z ŠKD najneskôr 3 dni pred ukončením mesiaca. Prihláška prípadne odhláška, sú k dispozícii aj u vychovávateľa v ŠKD, alebo je možné si ch stiahnuť z webovej stránky školy https://skolakalina.edupage.org/a/na-stiahnutie.

      

     Dochádzka detí

     1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí uvedie zákonný zástupca v prihláške do ŠKD.

     2. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne vopred.

      

     Odchod žiakov zo ŠKD

     Doba pobytu dieťaťa v ŠKD sa riadi údajmi na zápisnom lístku. Odchod žiaka mimo určenú dobu je možný len na základe písomnej žiadosti rodiča.

     Odchod dieťaťa z ŠKD na základe telefonického hovoru je možný len po telefonáte na telefónne číslo 0948 162 754.