• Úvod

    •                          
                                                             
     Prevádzka MŠ Kalinčiakova :   6,30 hod. - 17,00 hod.

        

     1.Hlavná budova :

     Zberná trieda-Motýliky:  od 6,30 h. do 7.15 h.

       popoludní: od 16,00 h. do 17,00 h.


                                  

                                                      
                                                     Odporúčania a užitočné informácie 

     Čo potrebuje dieťa do MŠ

      

      DOKLADY:  fotokópia KP, evidenčný lístok, adaptačný hárok, súhlas so spracovaním osobných údajov, splnomocnenie na
                          preberanie dieťaťa z MŠ, vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia

      

     OSOBNÉ POTREBY: papučky podpísané /sandálky pevné klasické/,podpísané pyžamko, vo vrecúšku náhradné oblečenie,
                                         na prezlečenie pohodlný odev, vhodnú obuv na pobyt vonku, ak je mokro pláštenku a čižmičky,
                                         označený hrebeň.
                                         Predškoláci aj cvičebný úbor uložený v označenom v batôžku.

      

     OSPRAVEDLNENIE: neprítomnosť dieťaťa v MŠ, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni ospravedlňuje jeho zákonný
                                        zástupca ,ak neprítomnosť dieťaťa trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, predloží zákonný zástupca
                                        potvrdenie od lekára. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 14 dní, oznámi zákonný zástupca riaditeľovi, 
                                        zástupkyni riaditeľa pre MŠ dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe do MŠ predloží
                                         písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

      

      

      

                                                           

      

                                                                         M A T E R S K Á   Š K O L A

                                  

                                                                             Kontakt do MŠ: 0911/ 978 876

                                                                       

                                                                           

      

           Vplyv súčasného  populačného vývoja na školský systém a vysoká  naplnenosť samostatných materských škôl bola podnetom na zriadenie dvoch tried materskej školy v základnej škole. Predpokladáme tiež, že tento krok skvalitní pripravenosť detí na školu a zároveň  zvýši počet žiakov na primárnom stupni vzdelávania v základnej škole v nasledujúcom školskom roku.

      

      1.  Názov školského vzdelávacieho programu: 

                 

                  Hráme sa a športujeme celý deň “                                                                                                            

     2.  Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania tried materskej školy

      

     1. Rozvíjať u detí základné motorické a kognitívne kompetencie, nevyhnutné pre udržiavanie zdravia a zdravého životného štýlu pri športovaní.

      

     1. Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí pred vstupom do prvého ročníka základnej školy s využitím metodiky podľa D. B. Eľkonina “Tréning fonematického uvedomovania“  

      

     1. Podporovať záujem detí aj ich rodičov o pohybové aktivity

      

      Profil absolventa :  

                 Absolvent predprimárneho vzdelávania získa  poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k základom kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.

                 Absolvent tejto materskej školy si osvojí nové pohybové zručnosti, ktoré sú predpokladom pre jeho ďalší motorický vývin. Dosiahne elementárnu úroveň všeobecnej pohybovej a športovej prípravy.

     Získa základy predčitateľskej gramotnosti, schopnosť učiť  a vzdelávať sa po celý život. V spolupráci s rodinou porozumie významu pohybu pre zdravie a zdravý životný štýl. 

                  

     3.  Vlastné zameranie materskej školy

      

                 Materská škola je zameraná na osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

                 Zameranie tejto materskej školy vychádza z hlavného  cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým  je dosiahnuť  optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.

     Plnením cieľov zameraných  na rozvíjanie motorických a kognitívnych kompetencií, nevyhnutných pre udržiavanie zdravia a zdravého životného štýlu pri športovaní, sa upevňuje fyzické i psychické zdravie detí, ich postoje k vlastnému zdraviu i zdraviu iných.

                 Cieľavedomým rozvíjaním predčitateľskej gramotnosti u predškolákov špecifickým Eľkoninovým tréningom fonematického uvedomovania,  v ktorom ide o uvedomovanie si hláskovej štruktúry slova, sa predchádza školským neúspechom detí v základnej škole.  V spolupráci s rodinou sa vytvára školské prostredie, ktoré podporuje sociálnu a emocionálnu pohodu detí prostredníctvom zaujímavých spoločných aktivít.  

                 Oboznamovanie detí s cudzím jazykom formou krúžkovej činnosti: Anglický jazyk.
                
     Oboznamovanie detí s nemeckým  jazykom hravou formou. 

                 Atletický krúžok pre mladšie ´deti

                 Tanečný krúžok
                  Projekty  : Dajme spolu gól / futbal/ v spolupráci SFZ, / predškoláci /
                                             

      

     Charakteristika školy:
     MŠ  je zameraná na rozvoj pohybových zručností detí a všeobecnú pohybovú prípravu. 

     Materská škola – Kalinčiakova 12, sa nachádza v budove ZŠ Kalinčiakova 12 v Bratislave MČ Bratislava – Nové Mesto. Škola je situovaná medzi ulicami Bajkalská, Trnavská, Kalinčiakova so samostatným športovým areálom s oddelenými prístupmi pre deti a rodičov do priestorov MŠ.Tvoria ju jedna miestnosť v hlavnej budove školy s príslušenstvom a päť miestností vo vedľajšej budove, kde je situovaná školská jedáleň a kuchyňa. K MŠ Kalinčiakova prislúcha aj kompletné sociálne vybavenie MŠ.