• Nadpis

    • Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2018/2019. V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

          
     Gestor Úloha Termín
     ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS do 9.7.2019
     Zber podkladov pre Testovanie 5 – 2019 16.9. - 30.9.2019
     Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody do 30.9.2019
     Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2020  11.11. - 29.11.2019
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu. 19.11.2019
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP. do 20.11.2019
     Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ. 20.11.2019
     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu od 20.11.2019
     SK Samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl na svojom webom sídle. do 30.11.2019
     MŠVVaŠ Zverejní rozpis počtu žiakov prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie na svojom webovom sídle. do 30.11.2019
     ŠVS Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory.  do 13.12.2019
     ŠVS Distribúcia výsledkov T5 na ZŠ do 20.12.2019
     Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.  15.01.2020
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.  18.01.2020
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP. 18.01.2020
     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.  od 19.1.2020
     SŠ tal. Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.  do 1.2.2020
     ZZ Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.  do 20.2.2020
     Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy.  do 21.2.2020
     Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové. do 21.2.2020
     Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.  do 28.2.2020
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 04.03.2020
     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.  od 6.3.2020
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.  do 6.3.2020
     SŠ tal. Od ŠVS si môžu vyžiadať elektronicky podľa rodných čísel informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS.  od 6.3.2020
     SŠ tal. Talentové skúšky. 15.3. - 30.4.2020
     Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 31.3.2020
     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. 1.4.2020 a 2.4.2020
     ZZ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). do 10.4.2020
     Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá  do 10.4.2020
     Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS. do 10.4.2020
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 14.04.2020
     OŠ, SK Odvolacie konanie po talentových skúškach.  po talentovej skúške
     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.  od 15.4.2020
     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín. 15.4.2020 a 16.4.2020
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.  do 17.4.2020
     Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.  do 20.4.2020
     Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9.  od 23.4.2020
     SŠ tal. Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise.  do 30.4.2020
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.  30.04.2020
     ŠVS Distribúcia výsledkov T9 na ZŠ a SŠ  od 30.4.2020
     ŠVS Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient. od 30.4.2020
     Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk od 30.4.2020
     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 4.5.2020
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 4.5.2020
     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)  11.05.2020
     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 14.05.2020
     ŠVS ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta. od 22.5.2020
     OŠ, SK Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok. od 25.5.2020
     Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.  do 29.5.2020
     Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom 1.6. - 12.6.2020
     ŠVS Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.  do 4.6.2020
     Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny. do 4.6.2020
     ŠVS Spracujú výsledky odvolania. do 5.6.2020
     Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2020
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.  08.06.2020
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. od 10.6.2020
     2. kolo prijímacích skúšok. 16.06.2020
     OŠ, SK Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. od 25.6.2020
     Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.  do 29.6.2020
     ŠVS Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok. do 29.6.2020
     ŠVS Spracuje výsledky odvolania. do 6.7.2020
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.  09.07.2020
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie).  od 9.7.2020
     ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS. do 9.7.2020
      
     PS prijímacie skúšky
     Stredná škola
     SŠ tal. SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
     ŠVS Školské výpočtové strediská
     Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja
     SK Samosprávny kraj
     ZZ Zákonný zástupca žiaka
     NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
     Základná škola
     ZR Zriaďovateľ
     CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
     termín zákonom stanovený termín                             

     Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/