www.skolakalina.sk

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Dušan Noga Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 125
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Environmentálna výchov vo vyučovacom procese 10
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Snoubordingový inštruktorsky kurz 10
Mgr. Renáta Fenclová kurz zjazdového lyžovania 10 83
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre ZŠ 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Miloš Smoleniak Výchovný poradca 47 110
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Mgr. Jana Barboríková Využitie výtvarných techník v edukačnom processe výtvarnej výchovy na základnej škole 12 75
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy 12
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelaní 10
Kto žile s nami-vzdelávanie k chápaniu inakosti v predmete nemecký jazyk 6
Hodnotenie žiakov primárneho vzdelávania zamerané na slovné hodnotenie a sebahodnotenie 7
Rozvoj sociálnych kompetancií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emociálnej inteligencie 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 0
Dopravná výchovav základnýchj školách 6
Mgr. Branislav Benčič vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14 41
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Eva Bukovenová vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14 30
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
publikácia 1
Mgr. Jana Gondová Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9 45
Netradičné pohybové hry v škol. tel. výchove a voľnočasových aktivitách 6
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Lyžiarsky inš. kurz zjazdového kyžovania 10
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Ľubica Homolová Digitálne technológie v materskej škole ( úroveň začiatočníka )l 11 36
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot v materskej škole 7
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Rozvíjane predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Mgr. Magdaléna Humeníková Výtvarná tvorba krajiny 8 128
Netradičné pohybové hry v škol. tel. výchove a voľnočasových aktivitách 6
Gymnastické športy na hodinách telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní, 8
Využitie výtvarných techník v edukačnom processe výtvarnej výchovy na základnej škole 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Školské preventívne programy preMŠ, ZŠ, SŠ a ŠZ 5
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na prvom stupni 6
Školské preventívne programy preMŠ, ZŠ, SŠ a ŠZ 35
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Michal Ilčík Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 52
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Mgr. Veronika Kvasnová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 60
Modernizácia prípravy talentovaných žiakov základných škôl na odborné polytechnické a prírodovedné súťaže a prezentácie 25
Mgr. Marta Marková Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8 36
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot v materskej škole 7
Digitálne technológie v materskej škole ( úroveň začiatočníka )l 11
Rozvíjane predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Mgr. Lenka Pažitná Tvorivé aktivity 32 32
Mgr. Katarína Remeňová Digitálne technológie v materskej škole ( úroveň začiatočníka )l 11 33
Školský manažment v materskej škole 15
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot v materskej škole 7
Mgr. Zuzana Rišiaňová Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10 61
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Implementácia štátneho jazyka pre deti cudzinciv do edukačného procesu základnej a strednej školy 10
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Mário Rovenský Využívanie IKT v práci učiteľa 15 29
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Mgr. Jana Zemániková Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10 113
didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
metodika výučby anglického jazyka na ZŠ 25
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Metodika výučby SJ a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15


© aScAgenda 2018.0.1062 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2017

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274

Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881

Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363

Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook