www.skolakalina.sk

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Dušan Noga Využívanie IKT v práci učiteľa 11 84
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Environmentálna výchov vo vyučovacom procese 10
Snoubordingový inštruktorsky kurz 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Renáta Fenclová kurz zjazdového lyžovania 10 83
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Mgr. Miloš Smoleniak Výchovný poradca 47 88
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Mgr. Jana Barboríková Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelaní 10 75
Hodnotenie žiakov primárneho vzdelávania zamerané na slovné hodnotenie a sebahodnotenie 7
Rozvoj sociálnych kompetancií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emociálnej inteligencie 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 0
Využitie výtvarných techník v edukačnom processe výtvarnej výchovy na základnej škole 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Kto žile s nami-vzdelávanie k chápaniu inakosti v predmete nemecký jazyk 6
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy 12
Dopravná výchovav základnýchj školách 6
Mgr. Branislav Benčič Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 56
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Eva Bukovenová publikácia 1 77
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom prosese 10
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využitie tabletu na hodinách výtvarnej výchovy v základnej škole, streddnej škole a základnej umeleckej škole 8
Využitie prvkovľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy 14
Mgr. Vladimír Čechovič Hromadná korešpondencia 8 95
Grafy ako súčasť prezentačného prejavu 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Mgr. Jana Gondová Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6 63
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Netradičné pohybové hry v škol. tel. výchove a voľnočasových aktivitách 6
Informačno-komunikačné zručnosti ped. zam. a odb. zamestnancov 9
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inš. kurz zjazdového kyžovania 10
Ľubica Homolová Rozvíjane predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10 36
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot v materskej škole 7
Digitálne technológie v materskej škole ( úroveň začiatočníka )l 11
Mgr. Magdaléna Humeníková Školské preventívne programy preMŠ, ZŠ, SŠ a ŠZ 5 63
Výtvarná tvorba krajiny 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Gymnastické športy na hodinách telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní, 8
Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6
Využitie výtvarných techník v edukačnom processe výtvarnej výchovy na základnej škole 12
Súčasne trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Netradičné pohybové hry v škol. tel. výchove a voľnočasových aktivitách 6
Mgr. Michal Ilčík Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 41
Využívanie IKT v práci učiteľa 11
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Veronika Kvasnová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 60
Modernizácia prípravy talentovaných žiakov základných škôl na odborné polytechnické a prírodovedné súťaže a prezentácie 25
Mgr. Marta Marková Rozvíjane predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10 36
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Digitálne technológie v materskej škole ( úroveň začiatočníka )l 11
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot v materskej škole 7
Mgr. Lenka Pažitná Tvorivé aktivity 32 47
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Zuzana Rišiaňová Implementácia štátneho jazyka pre deti cudzinciv do edukačného procesu základnej a strednej školy 10 76
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Mário Rovenský Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 74
Využitie grafickýcheditorov v edukačnom procese 15
vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom proceses podporou IKT 15
Mgr. Eva Rusnáčiková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 46
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
PowerPoint v edukačnom procese 15
Čitateľská gramotnosť a žiaci so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami 8
Mgr. Jana Rychtárechová Netradičné náčinie v školskej tel. a špor. výchove 6 76
Etická výchova pre primárne vzdelanie 25
Rozvoj matematiskej gramotnosti v primárnom vzdelaní 10
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Florbal v učive telesnej a športovej výchove 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Zemániková Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitaťeľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8 66
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10


© aScAgenda 2018.0.1075 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.11.2017

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook