• Dôležité termíny

    •  

     PREHĽAD termínov prijímania na vzdelávanie

     v  stredných školách

      pre školský rok  2021/2022

      

     Prijímanie  na  vzdelávanie v  stredných školách sa uskutočňuje podľa   § 62 až  § 71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

             ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––        Celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka základných škôl – Testovanie 9 zamerané na overenie vedomostí a zručností z matematiky, vyučovacieho jazyka a štátneho jazyka  sa uskutoční: 6. apríla 2022. Náhradný termín - 18.5.2022.  Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ Testovanie 5 sa bude konať 18.5.2022.. 

     Zverejnenie kritérií prijatia na jednotlivé odbory na stredných školách:
     do 28. februára 2022 – riaditeľ strednej školy zverejní podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl (budú zverejnené aj na www.edu.sk)            

      

     Podanie  prihlášky zákonným zástupcom riaditeľovi základnej školy:
     do 14. marca 2022 -  zákonný zástupca žiaka odošle prihlášku pre všetky odbory vzdelávania (talentové aj netalentové odbory)

      

      

     Odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na stredné školy:
     do 20. marca 2022 –  na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania

      

      

     Termíny prijímacích skúšok:

     Školy s talentovou skúškou:
     21.3. - 14.4.2022  - overovanie špeciálnych schopností, zručností a nadania

                                   - termín  určí riaditeľ strednej školy

                                   -  zoznam stredných škôl s termínmi skúšok zverejníme na www.ksuba.sk

     Školy bez talentovej skúšky :
                                                                                                                                                                                                                            

     1. kolo-   9.  máj 2022 ( pondelok )   –  1. termín prijímacích skúšok

       12. máj 2022 ( štvrtok ) –  2. termín prijímacích skúšok

      

     2. kolo – pre neprijatých žiakov v 1. kole

       21. jún 2022 ( utorok )

      

     Toto je Váš text, môžete ho kedykoľvek zmeniť.