• Dôležité termíny

    •  

     PREHĽAD termínov prijímania na vzdelávanie

     v  stredných školách

      pre školský rok  2022/2023

      

     rijímanie  na  vzdelávanie v  stredných školách sa uskutočňuje podľa   § 62 až  § 71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

             ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––        Celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka základných škôl – Testovanie 9 zamerané na overenie vedomostí a zručností z matematiky, vyučovacieho jazyka a štátneho jazyka  sa uskutoční: 22.marca 2023. Náhradný termín - 4.apríla 2023.  Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ Testovanie 5 sa bude konať 17.5.2023

     Zverejnenie kritérií prijatia na jednotlivé odbory na stredných školách:

     do 28. februára 2023 – riaditeľ strednej školy zverejní podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl (budú zverejnené aj na www.edu.sk)            

      

     Podanie  prihlášky zákonným zástupcom riaditeľovi strednej školy:

     do 20. marca 2023 -  zákonný zástupca žiaka odošle prihlášku pre všetky odbory vzdelávania (talentové aj netalentové odbory)


      

     Termíny prijímacích skúšok:

     Školy s talentovou skúškou

     21.3. - 14.4.2023  - overenie športového výkonu , 1. fáza talentovej skúšky 

     28.4. - 3.5.2023     - 1. termín, overenie zdravotnej spôsobilosti , 2. fáza talentovej skúšky

     11.5. - 15.5.2023    - 2. termín , overenie zdravotnej spôsobilosti , 2. fáza talentovej skúšky

     Školy bez talentovej skúšky 

     1. kolo

       4. - 5.  máj 2023   –  1. termín prijímacích skúšok

       9. - 10. máj 2023  –  2. termín prijímacích skúšok

      

     2. kolo – pre neprijatých žiakov v 1. kole

       20. - 21. jún 2023 

      

     Toto je Váš text, môžete ho kedykoľvek zmeniť.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie