www.skolakalina.sk

Tematické plány z výtvarnej výchovy Tematické plány z hudobnej výchovy Tematické plány z telesnej výchovy Tematické plány z etickej výchovy Tematické plány z pracovného vyučovania

I. stupeň

Tematické plány z hudobnej výchovy

HV  1.ročník
Učebné osnovy: 157 / 1995 - 211  str. 3 až 14
Vzdelávacie štandardy: Zákl.požiadavkyz hudob.výchovy pre 1.a2.st ZŠ - 1931 / 2002 - 41
Metodická príručka: Autor - PhDr. Ľubica Kopinová, doc. Mgr. Belo Felix 
Učebnica: Autor - PhDr. Ľ. Kopinová, Ružičková, Damboráková 
Mesiac Týždeň Hodina Téma Metod.P Učebnica Výchovno - vzdelávací cieľ Výchova
IX. 1.   Nástup do školy     Oboznamovanie s prostredím  
  2. 1. Opakovanie piesní z MŠ     Zopakovanie piesní z MŠ  
  3. 2. Hra : Zlatá brána   4 Rytmus, pohyb  
  4. 3. Hodiny   6 Den.režim, zvuky, spoz.hodín  
X. 1. 4. Húsky biele, húsky   8 Čistota tela, rytmus EnV
  2. 5. Kuriatko a slon      10 Spoznávanie hud.nástrojov  
      PH (počúvanie hudby)        
  3. 6. Zajačik do lesa   12 Hrou spoznávať výšku tónov OČaP
  4. 7. Pôjdeme my ...   14 Stúpavá a klesavá melódia OČaP
XI. 1.   Jesenné prázdniny        
  2. 8. Bola babka   16 Členenie rodiny,pohyb,tanec VMR
  3. 9. Pieseň na dvoch tónoch   18 Solmizačné slabiky - SO,MI  
  4. 10. Kováč kuje, mechy duje   20 Rodina-rodičia.Hra s menami. VMR
  5. 11. Pieseň o najkraj.menách   22 Krása mien,rytmus, melódia. VMR
XII. 1. 12. Skáče žaba, bocian  - PH   24 Zvuky žiab,boc.vo vode-napod. OČaP
  2. 13. Mikuláš   26 Zima-sviatky.Slabiky-TÁ-TI,TI,SO,MI Vlast.
  3. 14. Povedzte nám pastuškov.   30 Melódia. Vianoce-sviatky lásky. Vlast.
  4.   Vianočné prázdniny        
I. 1.   Vianočné prázdniny        
  2. 15. Varila myšička ...     - PH   28 Rytmus,takt. Zvuky okolo nás. VMR
  3. 16. Už je zima, už je tu...   32 Solmizačné slabiky - SO, LA, MI EnV
  4. 17. Bude zima, bude mráz   34 Roč.obdobia. Zvuky zimného času. EnV
  5. 18. Spi,dieťatko,spiže -HajuPH   36 Ľudová uspávanka. Hra na ozvenu VMR
II.     Polročné prázdniny        
  1. 19. Zem spí                      -  PH   38 Sila zvuku, hlasu, solmiz.slabiky OČaP
  2. 20. Mám ručníček, mám   40 Detská hra, vyčítanka. VMR
  3. 21. Išla sova na tanec   42 Doprovod k piesni(ľah.ovl.h.nástroje)  
  4.   Jarné prázdniny        
III. 1. 22. Akvárium                  -  PH   44 Dets.riekanka,cítenie hudby,poh.rytm EnV
  2. 23. Prosil líšku   46 Žart.pieseň o zdraví. SO-LA-MI  
  3. 24. Ťuki, ťuki, ťukalo   50 Jarná pieseň.Predohra-medzi.-dohra OČaP
  4.   Veľkonočné prázdniny        
IV. 1.   Časová rezerva        
  2. 25. Fialôčka, fiala   48 Melódia piesne, rytmus VMR
  3. 26. Pies.o trúb.-Pochod voj.PH   52 Pochodová pieseň, rytmus  
  4. 27. Vŕšok, dolina   54 Ľudová pieseň,jednokroč.,prísun.krok OČaP
  5. 28. Vlak - Vlak sa rozbieha PH   58 Rozlíšiť zvuky, stupňujúca sa melód. OČaP
V. 1. 29. Zrelá fazuľa   62 Doplň.rytmu. Hudobné hádanky. OČaP
  2. 30. Maličká som                - PH   64 Spev a tanec. Krokové variácie.  
  3. 31. Na dvore býva ...   66 Hudobná a pohybová hra OČaP
  4. 32. Hymna Slov.republiky - PH   70 Úcta k hymne.Láska k vlasti. Vlast.
VI. 1.   Čo deťom k šťastiu treba   72 Vlastenectvo, láska k rodine. P.dieť.
  2. 33. O reťaz, o reťaz   73 Ľud.hra so spevom VMR
  3.   Prvácky slávik     Triedna súťaž v speve  
  4.   Časová rezerva        
Počúvanie hudby  =  PH (v časti TÉMA) Dolňujúce piesne
Káčer na doline 67
My sme malí muzikanti 68
Šijeme vrecia,... 74
Na mak 75
Kto nám pomôže 76
Na riečke 77


HV  2.ročník
Učebné osnovy: 157 / 1995 - 211  str. 3 až 14
Vzdelávacie štandardy: Zákl.požiadavkyz hudob.výchovy pre 1.a2.st ZŠ - 1931 / 2002 - 41
Metodická príručka: Autor - doc. PhDr. E. Langsteinová, CSc., Belo Felix 
Učebnica: Autor - doc. PhDr. E. Langsteinová, CSc., Belo Felix 
Mesiac Týždeň Hodina Téma Metod.P Učebnica Výchovno - vzdelávací cieľ Výchova
IX. 1.   Nástup do školy        
  2. 1. Opakovanie piesní z 1.roč.     Rozvíjať rytmické cítenie  
  3. 2. Septembrová pesnička   4 Vytlieskávať daný rytmus piesne  
  4. 3. Adam v škole nesedel   6 Oboznámiť sa s notovou osnovou VMR
X. 1. 4. Krásna, krásna   8 Celá a polová nota, využiť Orffov inštrumentár EnV
  2. 5. Listové tajomstvo   11 Vedieť, čo znamená predohra a dohra  
  3. 6. Zebra 47 14 Hrou na ozvenu rozvíjať hudobné cítenie EnV
  4. 7. Zjedzte ma, vĺčky, zjedzte   18 ľudová pieseň, takt, taktová čiara Vlast.
XI. 1.   Jesenné prázdniny        
  2. 8. Čajkovskij-Chorá bábika,     Vnímať hudobné dielo. Vedieť porovnať jednotlivé časti VMR
      Pohreb báb.,Nová báb.-PH        
  3. 9. Jabĺčko - hudobná rozpr.     Vyjadriť dej rozprávky pomocou detských hudob.nástrojov EnV
  4. 10. Pôjdeme my do lesíka     Pomenovať tóny:c-g,solmizačné slabiky,stúpaj.a kles.meló. EnV
  5. 11. Na slepú babu+ ide vláčik   10 Hudobno-pohybová hra, rozvíjať hud.-pohyb.cítenie VMR
XII. 1. 12. Prišiel k nám Mikuláš   20 Rozvíjať hud.tvorivosť,skúsiť dotvoriť text,rytmus,melódiu VMR
  2. 13. Do hory....Za kostolom lúč.   26 Spievať koledy, vianočné zvyky Vlast.
  3. 14. Vianočné piesne a kole.PH     Vystihnúť charakter piesní Vlast.
      Krbová   24 Jednohlasne a viachlasne spievaná pieseň  
  4.   Vianočné prázdniny        
I. 1.   Vianočné prázdniny        
  2. 15. Dýnom, dánom     Využiť rytmický sprievod, dvojhlas, jednohlasne Vlast.
  3. 16. Snehuliak   23 Precvičovanie solmizačných slabík OČaP
  4. 17. Hore brehom, dolu brehom     Osvojiť si stúpajúcu a klesajúcu melódiu  
      Rýmy zimy   19    
  5. 18. Češem si hlavičku   22 Upevniť získané hudobné poznatky (ľudová) Vlast.
II.     Polročné prázdniny        
  1. 19. Slovenské ľudové piesnePH     Vedieť rozlíšiť charakter rôznych ľudových piesní  
  2. 20. Ženilo sa motovidlo   29 Upevňovanie notového písma VMR
  3. 21. Smutný slimák   38 Nácvik piesne  
  4.   Jarné prázdniny        
III. 1. 22. Kvet.valčík+Dets.pochodPH 48 16 P.I.Čajkovskij a G.Bizet-obozná.sa s valčíkom a pochodom  
  2. 23. Dobrú noc má milá...   34 Osvojiť si pomalú pieseň, vedieť precítiť text VMR
  3. 24. Číčence, číčence   37 Hudobno-pohybová hra, ukončená a neukončená melódia P.dieť.
  4.   Veľkonočné prázdniny        
IV. 1.   Časová rezerva        
  2. 25. Slovenská ľudová pieseň     Naučiť sa jednu slovenskú ľudovú pieseň Vlast.
      Kukurica,pšenica - PH   48 Pokúsiť sa zaspievať pieseň  
  3. 26. Zahrajte mi muzikanti - PH   42 Sluchom rozlíšiť rôzne hudobné nástroje  
  4. 27. Zahrajte mi muzikanti   42 Pomenovať noty.Spev podľa solmizačných slabík.Dramatiz.  
  5. 28. Moja mamka     Nácvik piesne ku Dňu matiek VMR
V. 1. 29. Bol jeden gajdoš   33 Oboznámiť sa s novým hudobným nástrojom - gajdy Vlast.
  2. 30. Na sluhu   44 Pieseň s hrou - ľudová hra  
  3.   Časová rezerva        
  4. 31. L. Burlas: Žabia škola - PH   46 Zopakovať pojmy - predohra, medzihra, dohra EnV
VI. 1. 32. O pozdravoch   56 Vedieť pieseň vyjadriť pohybom  
  2. 33. Pieseň pre tvoje uši   55   VMR
  3.   Vyskočilo slniečko   54 Zopakovať piesne, ktoré sme sa naučili v 2. ročníku P.dieť.
  4.   Časová rezerva        
Počúvanie hudby  =  PH (v časti TÉMA) Dolňujúce piesne:
Náš tatíček, nebožtíček str.12
Pec nám spadla str.17
Dajže, ó, Bože, ten deň veselý str.28
Medveď na lyžiach str. 39
Uspávanka str.40
Riekanka o mamkách str.41
Pletla som pančuške str.54
Keď v nebi vyhrávajú str.57

HV  3.ročník
Učebné osnovy: 157 / 1995 - 211  str. 3 až 14
Vzdelávacie štandardy: Zákl.požiadavkyz hudob.výchovy pre 1.a2.st ZŠ - 1931 / 2002 - 41
Metodická príručka: Autor - doc. PhDr. E. Langsteinová, CSc., Belo Felix 
Učebnica: Autor - doc. PhDr. E. Langsteinová, CSc., Belo Felix   
Mesiac Týždeň Hodina Téma Metod.P Učebnica Výchovno - vzdelávací cieľ Výchova
IX. 1.   Nástup do školy        
  2. 1. Opakovanie piesní z 2.roč.     Rozvíjať rytmické cítenie  
  3. 2. Pieseň pre tvoje uši   4 Poznávame noty: e, f, g, d + správne dýchanie  
  4. 3. Traja susedia   5 Pridávame predohru, rytmický a hudobný sprievod VMR
X. 1. 4. Počítadlová   6 Správne sedenie pri speve, vytlieskávanie rytmu  
  2. 5. Kmotra! Čo?   7 Spievame podľa nôt Vlast.
  3. 6. Ako Mopkovia putovali-PH   46 Ide,ide,poštový panáčik - česká a slovenská verzia piesne  
  4. 7. My sme sestry veselé   10 Tanečno - pohybová hra so spevom P.dieť.
XI. 1.   Jesenné prázdniny        
  2. 8. Ty a ja,  Štyri kroky   11 Solmizačné slabiky,tancujeme-vyjadrujeme spev pohybom VMR
  3. 9. Pieseň Trpaslúšikov   12 Stupnica, hudobná rozprávka - Malá morská mušlička  
  4. 10. Trpaslíci v makovici   13 štvrťová nota s bodkou  
  5. 11. Pochod komediantov  - PH   9 Vieme počúvať  
XII. 1. 12. Ľudové piesne:Kukulienka   18 Čie sú to kone, rytmus Vlast.
  2. 13. Mikulášku, dobrý bratku   22 Sniežik - zvonkohra, vianočné piesne Vlast.
  3. 14. Čas radosti, My tré králi   25 Vinšujeme Nový rok, koledy - spievame aj počúvame Vlast.
  4.   Vianočné prázdniny        
I. 1.   Vianočné prázdniny        
  2. 15. Ja som malý žiačik   24 Zelená sa bučina- mezzoforte spievame OČaP
  3. 16. Hajaj belaj - uspávankaPH   26 Spievanky, Prší VMR
  4. 17. Tanec škriatkov           -  PH   14 A.Dvořák  
  5. 18. Fašiangy, Dú, valasi   30 Spievame ľudové piesne Vlast.
II.     Polročné prázdniny        
  1. 19. Vlak ide                          - PH   16 Ján Cikker, zmena rytmu (zrýchľovanie a spomaľovanie)  
  2. 20. Hela,Hela...vymýšľa. rytmy   34 Na Gregora, hry so spevom Vlast.
  3. 21. Na zelených lúkach   35 Poznávame sláčikové nástroje OČaP
  4.   Jarné prázdniny        
III. 1. 22. Trenčianske hodiny   36 Dvojhlas + polová nota  
  2. 23. Čaro tónov-Šípová Ruženka   37 Rozprávka rečou hudby VMR
  3. 24. MS.Trnavský-Hajaj,belajPH   40 Malá pomocníčka - rytmus,tempo  
  4.   Veľkonočné prázdniny        
IV. 1.   Časová rezerva        
  2. 25. Pýtala sa dcéra mati   42 Rozširovanie ľudovej piesne Vlast.
  3. 26. Za našou dedinou   43 Čardáš Vlast.
  4. 27. Pekla dolky   44 Polka - polkový krok, 2/4 takt Vlast.
  5. 28. Martinko   44 Mazúrka - mazúrkový rytmus Vlast.
V. 1. 29. Medvediskotéka   45 Hra na tele  
  2. 30. Ako sa Mopkovia vynašPH   20 Hudobno dramatický celok od Félixa  
  3. 31. Tulajdina-múdra ozvena   48 Píšťaľôčka krásna - flauta, pikola EnV
  4. 32. Starý Donald farmu mal   51 B. Felix - Dračie trampoty  
VI. 1. 33. Malíček   58 Zajac kosí otavu  
  2.   Opakovanie piesní     Zopakovať piesne, ktoré sme sa naučili v 3. ročníku  
  3.   Časová rezerva        
  4.   Časová rezerva        
Počúvanie hudby  =  PH (v časti TÉMA) Dolňujúce piesne
A ja som z Oravy debnár 18
Pozri na mňa, mamička 19
Pásli ovce valasi 24
Zelená sa bučina 26
Vybrané slová 28
Spievanky,spievanky 32
Prší, prší 32
Štyri kroky 43
Tancujem, tancujem... 43
Spievaj si, slávičku 59
Sedemdesiat sukieň mala 61

HV  4.ročník
Učebné osnovy: 157 / 1995 - 211  str. 3 až 14
Vzdelávacie štandardy: Zákl.požiadavkyz hudob.výchovy pre 1.a2.st ZŠ - 1931 / 2002 - 41
Metodická príručka: Autor - doc. PhDr. E. Langsteinová, CSc., Belo Felix, E. Trunečková 
Učebnica: Autor - doc. PhDr. E. Langsteinová, CSc., Belo Felix 
Mesiac Týždeň Hodina Téma Metod.P Učebnica Výchovno - vzdelávací cieľ Výchova
IX. 1.   Nástup do školy        
  2. 1. Opakovanie piesní z 3.roč. 7   Rozvíjať rytmické cítenie  
  3. 2. Cip, cip, cipovička 15 6 Nájsť podobné takty v piesňach,prečítať obe na rytmické  
      Cib, cib, cibulenka     slabiky, osvojiť si piesne, pridať k nim tanec  
  4. 3. Dievča,dievča,čože to maš   8 Naučiť sa spievať piesne,zopakovať si základné prvky z  Vlast.
X. 1. 4. Čierne oči choďte spať 8 8 oblasti rytmu,tempa,dynamiky,vyjadriť náladu piesní VMR
  2. 5. E.Suchoň-Keď sa vlci zišli 20 9 Uvedomene vnímať skladbu,charakterizovať hud.-výrazové  
                                              - PH     prostriedky,poznať hud.nástroje tvoriace sláčikové trio  
  3. 6. Parobska karička    10 Zaspievať piesne,pridať pohyb,rytmus - hra na tele Vlast.
  4. 7. Mobil   11 Spev piesne,zdok.písanie nôt,pojem súzvuk(naraz znej.tóny) Inform
XI. 1.   Jesenné prázdniny        
  2. 8. Pokapala na salaši slanina 8 13 Pokúsiť sa zaspievať pieseň na solmizačné slabiky,deklam.  
            rytmus na rytmické slabiky,zaspievať pieseň ako kánon  
  3. 9. Muzikanti,co děláte   16 Naučiť sa zaspievať jednu zo 4 piesní,porovnať ich,  
      Pred muzikú verbunk,...   16 charakterizovať oblasti,nárečia odkiaľ pochádzajú, Vlast.
  4. 10. A vy, páni muzikanti 16 17 oboznámiť sa s ľudovými tancami prostredníctvom  
      Zahrajce, hudaci         - PH 9 17 videonahrávky  
  5. 11. Sadla muška na konárik   20 Osvojiť si jednu z dvoch piesní našich krajanov, zaspievať EnV
      Keď komára ženili 25 20 jednotlivé tóny z dur. Akordu  
      Ako sa narodí pesnička 27 18 Hudobné divadlo  
XII. 1. 12. Lístočku dubový 9 21 Vedieť poroz.o pôvode a charekt.ľud.piesní,vedieť zaspie. EnV
  2. 13. Narodil sa Kristus Pán-PH   26 Osvojiť si vianočné piesne,poznať vianočné zvyky. Vlast.
  3. 14. Radujme sa valasi   27 Oboz.sa s dvojdiel.formou piesne,nájsť predvetie,závetie Vlast.
  4.   Vianočné prázdniny        
I. 1.   Vianočné prázdniny        
  2. 15. Nový rok beží                - PH   27 Vypočuť si organové skladby  
      Durová stupnica     Obozná.sa s dur.stupnicou,zaspievať piesne v dur.tónine  
  3. 16. Nemá ryba   22 Odlíš.dur.stupnicu od molovej,zápis štvrťové noty do osno  
      Dínom,dánom   23 Spievame dvojhlasne  
  4. 17. Snehuliak 9 25 Zaspievať,utvoriť rytmický sprievod i dvojtaktovú predohr OČaP
  5. 18. Buli sme na priadkach   24 Osvojiť si pieseň,spoznávať ľud.zvyky a tradície Vlast.
II.     Polročné prázdniny        
  1. 19. Hymna Slov. republiky   28 Získať základné informácie o hymne P.dieť.
  2. 20. Aká si mi krásna         - PH   29 Charakterizovať hudobný výraz vypočutých hymnických Vlast.
      Kto za pravdu horí   29 piesní  
  3. 21. Nerozhodný moľ             26 30 Osvojiť si pieseň,doplniť melódiu i tempové označenie  
  4.   Jarné prázdniny        
III. 1. 22. Nikolaj Rimský-Korsakov 21 31 Zrytmizovať básničku o čmeliakovi  
      Let čmeliaka                - PH        
  2. 23. Už še fašang kraci 12 33 Naučiť sa pieseň,spoznať fašiangové zvyky Vlast.
      Ako sa narodí pesnička   34 Dramatizácia spojená s hudbou  
  3. 24. Pre mamičku   40 Nácvik piesne,pridať sprievod na ľahkoovládateľ.nástroj.  VMR
  4.   Veľkonočné prázdniny        
IV. 1.   Časová rezerva        
  2. 25. Tom a Jerry   42 Osvojiť si pieseň,zvládnuť intonáciu tónov dur.akordu  
      Tanec kuriatok v škrupink. 23 41    
  3. 26. Močila konope.... 12 43 Zaspievať,zapísať osminové noty do notovej osnovy Vlast.
  4. 27. U susedov, tam je topoľ 16 43 Naučiť sa spievať pieseň,vymyslieť tanec Vlast.
  5. 28. J.Letňan:Zázračná muzi-PH 21 44 Pozorne vypočuť skladbu,charakterizovať orchester,  
            rozlíšiť sláčikové a dychové nástroje  
V. 1. 29. Muzikant   45 Správna intonácia,hudobné nástroje predstaviť spevom    
            aj pohybom  
  2. 30. Dobre sa obzeraj   48 Osvojiť si pieseň,sprevádzať tlieskaním,pridať metalofón  
      Koncert   46    
  3. 31. Zoologická   50 Zvládnuť melódiu aj rytmus piesne OČaP
  4. 32. Slniečko - Sluníčko   51 Osvojiť si pieseň,naučiť sa písať pomlčky  
VI. 1. 33. Slovenské mamičky   59 Osvojiť si pieseň,charakterizo.pochod,vyjadriť pohybom Vlast.
      Ženích pre slečnu myšku 11 39 54-hudobno-dramatické činnosti  
  2.   Červené jabĺčko   60 Naučiť sa spievať pieseň VMR
  3.   Opakovanie piesní     Zopakovať piesne, ktoré sme sa naučili v 4. ročníku  
  4.   Časová rezerva        
Počúvanie hudby  =  PH (v časti TÉMA) Dolňujúce piesne:
Vybrané slová str.4
Išli tri panenky z Turca str.10
Keby mala rozum stonožka str.12
Už je tohofašánečku str.32
Fašiange sa krátia str.32
Slonia pesnička str.36
Bol jeden gajdoš str.49

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274

Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881

Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363

Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
IČO: 31753728
DIČ: 2020876385

Mapa

Facebook