www.skolakalina.sk

Aktuality Ako a kam na strednú školu Dôležité termíny Dni otvorených dverí Harmonogram prijímacieho pokračovania Školský psychológ Zoznam gymnázií Zoznam stredných škôl Zoznam osemročných gymnázií Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2011/2012 Štatistika umiestnenia 2011/2012 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2012/2013 Štatistika umiestnenia 2012/2013 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2013/2014 Štatistika umiestnenia 2013/2014 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2014/2015 Štatistika umiestnenia 2014/2015 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2015/2016 Štatistika umiestnenia 2015/2016 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2016/2017 Štatistika umiestnenia 2016/2017 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2017/2018 Štatistika umiestnenia 2017/2018

Výchovné poradenstvo

Harmonogram prijímacieho pokračovania

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2018/2019. V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

Gestor Úloha Termín
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS. do 9.7.2018
Zber podkladov pre Testovanie 5 – 2018 17.9. - 28.9.2018
Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody do 30.9.2018
Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2019 12.11. - 30.11.2018
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu. 20.11.2018
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP. do 21.11.2018
Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ. 21.11.2018
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu od 21.11.2018
SK Samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl na svojom webom sídle. do 30.11.2018
MŠVVaŠ Zverejní rozpis počtu žiakov prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie na svojom webovom sídle. do 30.11.2018
ŠVS Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory. do 15.12.2018
Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu. 15.01.2019
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 18.01.2019
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP. 18.01.2019
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 19.1.2019
SŠ tal. Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 1.2.2019
ZZ Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 20.2.2019
Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy. do 22.2.2019
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové. do 22.2.2019
Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 28.2.2019
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 04.03.2019
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 6.3.2019
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 6.3.2019
SŠ tal. Od ŠVS si môžu vyžiadať elektronicky podľa rodných čísel informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS. od 6.3.2019
SŠ tal. Talentové skúšky. 15.3. - 30.4.2019
Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 31.3.2019
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. 3.4.2019 a 4.4.2019
ZZ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). do 10.4.2019
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá do 11.4.2019
Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS. do 11.4.2019
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 12.04.2019
OŠ, SK Odvolacie konanie po talentových skúškach. po talentovej skúške
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 15.4.2019
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín. 16.4.2019 a 17.4.2019
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 17.4.2019
Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2019
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9. od 23.4.2019
SŠ tal. Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise. do 26.4.2019
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 29.04.2019
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 2.5.2019
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 2.5.2019
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk po dodaní výsledkov T9
ŠVS Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient. po dodaní výsledkov T9
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 13.05.2019
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 16.05.2019
ŠVS ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta. od 22.5.2019
OŠ, SK Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok. od 23.5.2019
Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta. do 31.5.2019
ŠVS Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 4.6.2019
Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny. do 4.6.2019
ŠVS Spracujú výsledky odvolania. do 5.6.2019
Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2019
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 07.06.2019
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. od 12.6.2019
2. kolo prijímacích skúšok. 18.06.2019
OŠ, SK Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. od 25.6.2019
Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise. do 28.6.2019
ŠVS Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok. do 28.6.2019
ŠVS Spracuje výsledky odvolania. do 4.7.2019
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 09.07.2019
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie). od 9.7.2019
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS do 9.7.2019

 

 

PS prijímacie skúšky
Stredná škola
SŠ tal. SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
ŠVS Školské výpočtové strediská
Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja
SK Samosprávny kraj
ZZ Zákonný zástupca žiaka
NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Základná škola
ZR Zriaďovateľ
CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
termín zákonom stanovený termín
     


Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook