www.skolakalina.sk

Aktuality Ako a kam na strednú školu Dôležité termíny Dni otvorených dverí Harmonogram prijímacieho pokračovania Školský psychológ Zoznam gymnázií Zoznam stredných škôl Zoznam osemročných gymnázií Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2011/2012 Štatistika umiestnenia 2011/2012 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2012/2013 Štatistika umiestnenia 2012/2013 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2013/2014 Štatistika umiestnenia 2013/2014 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2014/2015 Štatistika umiestnenia 2014/2015 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2015/2016 Štatistika umiestnenia 2015/2016 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2016/2017 Štatistika umiestnenia 2016/2017 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2017/2018 Štatistika umiestnenia 2017/2018

Výchovné poradenstvo

Ako a kam na strednú školu

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

 

               Výchovný poradca:  Mgr. Miloš Smoleniak,  m.smoleniak@skolakalina.sk

                                                                                                  mob. tel.: 0911 978 881

Kabinet výchovného poradcu: 1. poschodie                

                      Úradné hodiny:  piatok: 12.00 - 14.00

                                     

Pre rodičov

Pre potenciálnych záujemcov o štúdium na strednej škole MŠVVaŠ SR zverejňuje informácie o aktuálnom stave a trendoch vývoja nezamestnanosti absolventov stredných škôl na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo -Výchova a vzdelávanie v stredných školách. 

Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v školskom roku 2017/2018 prinášajú pravidelne aktualizované publikácie „Ako na stredné školy?“ a „Sprievodca neštátnymi školami“ zverejnené na webovom sídle CVTI SR www.cvtisr.sk v časti „regionálne školstvo“.

 

Portál „Mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk  slúži na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium zákonným zástupcom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Odbornej verejnosti ponúka tento portál jednoduchší prístup k informáciám. Údaje na portáli sú priebežne aktualizované.

 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornomdelávaní  a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý už od školského roku 2015/2016 umožňuje prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania sú informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania zverejnené na http://www.potrebyovp.sk/.

 

Pre žiakov  

Máš veľa dôležitých otázok...   Aké stredné školy vlastne existujú? Stredné školy – ktorú z nich si vyberiem? Ako si máš vybrať tú správnu? Aké sú kritériá na prijatie? Koľko žiakov sa tam hlási?

Pozri si http://www.stredneskoly.sk/ , je tam veľa užitočných informácií o škole, o štúdiu, o možnosti uplatnenia absolventov, ba nájdeš tu aj testy z minulých prijímačiek!

Okrem názvu, adresy školy, telefónneho čísla a e-mailu, príp. webovej stránky, sa tu dozvieš aj to, aké odbory sa na škole otvárajú a či je pre prijatie potrebná talentová skúška. Dozvieš sa aj kódy školy a odboru, ktoré sa píšu na originál prihlášky.

Prezri si webové stránky školského výpočtového strediska http://www.svs.edu.sk/proforient.aspx   , tu nájdeš Štatistiku naplnenosti stredných škôl, dozvieš sa, koľko tried plánuje stredná škola otvoriť, koľko žiakov prijať a koľkí majú o ňu záujem (predbežne sa na ňu hlásia).

Nevynechaj ani časť Kritériá na prijímacie skúšky (konkrétne pre každú strednú školu) a mnohé iné zaujímavé informácie. Riaditelia SŠ zverejnia aktuále kritéria pre prijatie na študijné odbory nasledovne: pre školy s talentovými skúškami najneskôr do 1. februára, pre ostatné SŠ najneskôr do 31. marca.


Určite Ti pri výbere pomôžu i Tvoji blízki, ktorým na Tebe záleží, porozprávaj sa s nimi o svojich plánoch, snoch, o tom, čo Ťa baví, čo Ťa zaujíma a čo by si chcel v živote dosiahnuť. Vypočuj si ich názor - aj keď občas Ťa tie ich "dospelácke" reči nebavia, ver, že majú veľa skúseností a vedia, o čom hovoria. Užitočné by bolo, keby ste sa poradili aj s výchovným poradcom alebo s odborníkom z pedagogicko–psychologickej poradne. Spoločne sa vám podarí vybrať tú „správnu“ školu.

 

 

ŽIACI  9. ROČNÍKA  / september/

 

       V tomto školskom roku sa už musíte rozhodnúť, kam pôjdete po skončení základnej školy. Preto dostanete priebežne od triednych učiteľov dotazníky, ktoré treba podľa ich pokynov priniesť späť vyplnené.

       Termín potrebné dodržať, pretože informácie z dotazníkov musia byť spracované a  odoslané do výpočtového strediska. Ak niečo neviete, môžete požiadať o radu triedneho učiteľa, prípadne výchovného poradcu v pondelok od 12.00 - 14.00 hod., v iné dni i počas veľkých prestávok. Na druhú stranu tlačiva pri dátume napíšte vždy presný názov školy i odbor, o ktorý máte záujem. V priebehu  školského roka strednú školu ešte   budete môcť meniť! Školu s talentovkami do začiatku januára, ostatné  do polovice marca. Názvy  stredných škôl a odborov môžete nájsť i na stránke:                  http://www.svs.edu.sk/proforient.aspx    

 JANUÁR

 

V tomto období musíš byť rozhodnutý, či máš záujem o štúdium v škole, v ktorej je súčasťou prijímacích pohovorov talentová skúška. Každý žiak podal o tomto informáciu prostredníctvom dotazníka, ktorý dostal už v decembri. Termíny je nutné dodržiavať!!!
Na základe dotazníka vyplní výchovný poradca originál prihlášky, ktorý dostane žiak, podpíše sa, dá ho potvrdiť obvodnej lekárke, podpísať rodičom a obratom prinesie späť triednemu učiteľovi  , aby sa do prihlášky vpísali polročné známky, podpísali ich a prekontrolovali triedni učitelia, spracovali sa pre štatistické stredisko a v termíne odoslali podľa pokynov MŠ SR. Do prihlášky treba uviesť aj presný termín pohovorov,
ktorý má každá SŠ zverejnený spolu s kritériami na dverách školy alebo na internete /www.svsba.sk/ .
Žiak si môže podať prihlášku na dve školy, resp. štúdijné odbory s talentovými skúškami.
Termín talentových skúšok v školskom roku 2018/2019:


                                                    25. marca - 15. apríla 2019
                                               

 Výber ostatných stredných škôl bez talentových skúšok je možné ešte zmeniť do začiatku marca. Každý žiak si môže vybrať z ponuky SŠ dve školy, resp. dva študijné odbory.
Termíny prijímacích pohovorov:
                                                     1. kolo: 13. máj a 16. máj 2019
                                                     2. kolo:  18. jún 2019


         Po doručení rozhodnutia zo SŠ o prijatí Vášho dieťaťa na zvolený odbor, kde vykonal aj talentovú skúšku, získate na uvedenom tlačive aj informáciu o zápise.Stanovený termín treba dodržať, pretože v inom prípade bude Vaše dieťa vyčiarknuté v SŠ zo zoznamu prijatých uchádzačov o štúdium.
         Ak sa rozhodnete, že dieťa pôjde na druhú školu v májovom termíne prijímacích pohovorov, ktorá ho neskôr tiež prijme, navštívite prvú školu, oznámite zrušenie zápisu a so zápisným lístkom, ktorý Vám daná škola vráti, pôjdete na zápis vo vybranej škole. Nový zápisný lístok Vám v ZŠ na základe Vyhlášky MŠ SR nemôže byť vydaný.
         Ak niektorý žiak nebude v prvom kole prijatý, pôjde do druhého kola v júnovom termíne s novou prihláškou, ktorú mu vyplní výchovný poradca po predložení rozhodnutia SŠ o neprijatí. Uvedenú prihlášku si rodič do vybranej školy už odnesie osobne / podľa pokynov MŠ SR o prijímaní na SŠ /.


 Dôležité informácie  / apríl /                          

     Po obdržaní rozhodnutia zo SŠ o prijatí na zvolený odbor získate  na uvedenom tlačive aj informáciu o zápise. Stanovený termín treba dodržať, pretože v inom prípade budete vyčiarknutí v SŠ zo zoznamu prijatých uchádzačov o štúdium.

     Ak sa rozhodnete, že pôjdete na druhú školu, ktorá vás neskôr tiež prijme, navštívite s rodičom prvú školu, oznámite zrušenie zápisu a so zápisným lístkom, ktorý vám daná škola vráti, pôjdete na zápis vo vybranej škole. 

      Nový zápisný lístok vám v ZŠ na základe Vyhlášky MŠ SR nemôže byť vydaný. 
    Ak niektorý žiak nebude v prvom kole prijatý, pôjde do druhého kola v júnovom termíne s novou prihláškou, ktorú mu vyplní výchovný poradca po predložení rozhodnutia SŠ o neprijatí. Uvedenú prihlášku si rodič do vybranej školy už odnesie osobne / podľa pokynov MŠ SR o prijímaní na SŠ /.

               V Z O R

odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na strednú školu

 

Meno a priezvisko, adresa bydliska s PSČ

(zákonného zástupcu žiaka)

 

 

 

Názov a adresa školy

(strednej školy, špeciálnej strednej školy, odborného

učilišťa alebo praktickej školy, ktorá rozhodnutie

vydala)

Miesto a dátum

(podania odvolania)

 

 

VEC

 Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na strednú školu, špeciálnu strednú školu,

odborné učilište alebo praktickú školu

 

 

           Podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podávam odvolanie proti rozhodnutiu (uviesť číslo rozhodnutia) zo dňa (uviesť dátum vydania rozhodnutia) riaditeľa (ky) školy (uviesť presný názov školy) o neprijatí na štúdium do 1. ročníka v školskom roku (uviesť príslušný školský rok).

  Môj syn (dcéra) (uviesť meno a priezvisko), narodený(á) (uviesť dátum narodenia alebo rodné číslo) nebol(a) prijatý(á) do študijného/učebného odboru (uviesť kódové číslo a názov odboru) z dôvodu (uviesť dôvod neprijatia uvedený v rozhodnutí o neprijatí na štúdium).

      Odvolanie podávam z dôvodu (uviesť dôvod alebo dôvody podania odvolania proti neprijatiu žiaka/žiačky na štúdium na strednej škole, špeciálnej strednej škole, odborom učilišti alebo praktickej škole).

 

 

Vlastnoručný podpis

(zákonného zástupcu žiaka)

 

  Poznámky :

· Zákonný zástupca podáva odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia

· Zákonný zástupca môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo.

· Ak zákonný zástupca vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.

· Stredná škola, špeciálna stredná škola, odborné učilište alebo praktická škola, ktorá napadnuté rozhodnutie o neprijatí vydala môže o odvolaní rozhodnúť sama ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie (autoremedúra).

· Ak stredná škola, špeciálna stredná škola, odborné učilište alebo praktická škola, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala nerozhodne o odvolaní, predloží ho aj so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu a upovedomí o tom zákonného zástupcu žiaka.

· Odvolacím orgánom je správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený príslušnej strednej škole, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala a tým je v štátnych stredných školách príslušný samosprávny kraj. Pre štátne špeciálne stredné školy, odborné učilištia a praktické školy je odvolacím orgánom príslušný krajský školský úrad.

· Ak sú pre to dôvody samosprávny kraj alebo krajský školský úrad rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie o neprijatí žiaka na štúdium potvrdí.

· Proti rozhodnutiu samosprávneho kraja alebo krajského školského úradu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať.

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook