www.skolakalina.sk

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, ul.Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Adresa školyul. Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Telefón+421 x 4437 2634
E-mailskolakalina@skolakalina.sk
WWW stránkawww.skolakalina.sk
Riaditeľ školyDušan Noga
E-mail riaditeľriaditel@skolakalina.sk
ZriaďovateľMČ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľNoga Dušan 02/443726340903 889 363riaditel@skolakalina.sk
Zástupkyňa riaditeľa školyFenclová Renáta   r.fenclova@skolakalina.sk
Výchovný poradca a zástupca riaditeľa pre šport a mimoškolskú činnosťSmoleniak Miloš   m.smoleniak@skolakalina.sk
Vedúca školského stravovaniaHavránková Jana02/44372830 j.havrankova@skolakalina.sk

Rada školy

Rada školy zasadala pod vedením predsedníčky RŠ pani Miroslavy Dubeňovej, ktorá vo funkcii vymenila pána Srnca, ktorý na škole už nemá dieťa. Pribudli aj dvaja zástupcovia materskej školy, ktorú sme v tomto školskom roku otvorili. Jeden zastupuje rodičov MŠ, druhá pedagogických zamestnancov MŠ.

 Titl., priezvisko, menoTel. kontaktE-mail
predsedaDubeňová Miroslava dubenova@gmail.com
pedagogickí zamestnanciMgr. Ilčík Michal m.ilcik@skolakalina.sk
 Mgr. Humeníková Magdaléna m.humenikova@skolakalina.sk
 Mgr. Adámiková Zuzana zuzanakevi@gmail.com
ostatní zamestnanciHavránková Jana j.havrankova@skolakalina.sk
    
zástupcovia rodičovIng. Frimmel Karel, PhD. karel.frimmel@gmail.com
 Havelka Roman0904 393 938roman@havelka.sk
    
zástupca zriaďovateľaIng. Viteková Andrea0917 788 475vitkova.andy@gmail.com
 Ágoston Peter peteragoston@yahoo.com
 Ing. Augustínič Katarína0905 014 726katarina.augustinic@gmail.com
 Ing. arch. Vaškovič Peter0948 620 969peter.vaskovic.banm@gmail.com

Poradné orgány školy

Názov Predseda, koordinátor..Zastúpenie predmetovPoznámka
Pedagogická rada školyMgr. Renáta Fenclová členovia - pedagogickí zamestnanci školy
Rada rodičovMiroslava Dubeňová členovia - zástupcovia rodičov z jednotlivých tried
Rada školyMiroslava Dubeňová členovia - zástupcovia zriaďovateľa, učiteľov, zamestnancov školy, zástupcovia rodičov a partnerských organizácií
MZ Primárneho vzdelávaniaMgr. Magdaléna Humeníkovávšetky predmety v 1. až 4. ročníkučlenovia - učitelia 1. - 4. ročníka
MZ Školského klubu detíPetra Zemancováoddelenia ŠKD, mimoškolská činnosťčlenovia - vychovávatelia v ŠKD, vedúci krúžkov a tréneri
PK pre VO Jazyk a komunikácia (slovenský jazyk)Mgr. Zuzana Rišiaňováslovenský jazyk a literatúra, dejepisčlenovia - učitelia uvedených predmetov
PK pre VO Jazyk a komunikácia (cudzie jazyky) Mgr. Jana Zemánikováanglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazykčlenovia - učitelia cudzích jazykov
PK pre VO Matematika a práca s informáciami, VO Človek a príroda a VO Človek a spoločnosťIng. Daša Gajdošíkovámat., informatika, fyzika, chém., biol., geog., tech., svet prácečlenovia - učitelia uvedených predmetov
PK pre VO Zdravie a pohyb Mgr. Michal Ilčíktelesná výchova, športová prípravačlenovia - učitelia uvedených predmetov a tréneri jednotlivých športov
PK pre VO Človek a hodnoty, VO Umenie a kultúra, VO Človek a svet práce Mgr. Eva Bukovenováet.v., náb., výt. v., hud. v., obč. n., vých. umenímčlenovia - učitelia uvedených predmetov

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 257

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:Z celkového počtu máme štyroch žiakov štujúcich v zahraničí, jeden vycestoval v priebehu roka. Jednu žiačku vedieme ako jej kmeňová škola, pretože momentálne navštevuje logopedickú triedu na ZŠ Hrdličkova v Bratislave.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22112122215
počet žiakov292718282625293540257
z toho ŠVVP  2524412736
z toho v ŠKD252318105    81
plavecký výcik282618252525293540251
korčuliarsky výcvik28261825     97

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: 34 / 9 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: 29 / 10 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 5 / 1 dievča

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov02  14043

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 5.roč. biling.Gym 4.ročSOŠumelecké šk.InéSpolu
prihlásení2 15251 43
prijatí2 15251 43
% úspešnosti100 % 100 %100 %100 % 100 %

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINFMAT2NJOBNPVCPDAPRV2RJ
1.A1,23    1  1,15    1 
1.B1    1  1,27    1 
2.A1,69    1,08 11,85   1,15  
2.B1,62    1,08 11,31   1,08  
3.A1,28    1,28 12,06   1,39  
4.A1,81    1,35 11,85  1,352  
5.AB2,221,6 11,7 11,9      
5.AC2,51,871,6 1,21,87 12,47      
6.ABC2,282,21,961,921,281,6212,632,271,36   1,6
7.AC2,632,311,812,251,191,562,0612,752,711,63   1,56
7.B2,692,4622,621,381,7721,082,772,71,69   2,33
8.AB3,052,232,232,771,5 2,91 3,142,671,77   2,75
8.C2,922,151,381,921,38 2,31 2,6921,31   2
9.AC2,522,432,192,571,1 2,431,432,862,851,52   2,13
9.B2,952,211,892,531,21 2,471,472,842,541,74   2,6

TriedaSVLSJLSPRSEESRLSPFSPLHTHDTSVVLAVUMVYVZSP
1.A 1,691     1  1,23 
1.B 1,41     1  1 
2.A1,151,771,08 1,08   1,311 1,15 
2.B1,081,461,08 1,31   1,231,08 1 
3.A1,282,061 1,17   1,111,22 1,17 
4.A1,772,361,04 1   11,19 1,12 
5.AB 2,51 11 11  1 
5.AC 2,931,27 1 111  1 
6.ABC 2,541 1,141,181 1  11,36
7.AC 2,871,061,061,38 1 1  1 
7.B 2,771,381,23 1,15  1,15  1 
8.AB 3,181,231,5921,07  1,23 1 1,41
8.C 2,771,231  1 1 1 1
9.AC 2,811,62 1,25 1 1 1  
9.B 3,321,37  1,21  1,21 1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A131210
1.B161501
2.A141301
2.B131300
3.A181800
4.A282503
5.AB111001
5.AC151500
6.ABC252500
7.AC161600
7.B131300
8.AB222101
8.C131300
9.AC212100
9.B191900

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A131240102,131240102,1300,00
1.B16105071,27105071,2700,00
2.A14109077,85109077,8500,00
2.B131745134,231683129,45625,64
3.A181918112,821918112,8200,00
4.A28207681,97207681,9700,00
5.AB111502150,201499149,9030,30
5.AC151649117,791640117,1490,64
6.ABC253614144,563612144,4820,08
7.AC16148993,06146691,63231,44
7.B131782137,081750134,62322,46
8.AB223980180,913735169,7724511,14
8.C131465116,661458116,0970,57
9.AC214629220,434523215,381065,05
9.B194821253,744603242,2621811,47

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %
Testovanie 9 - 2016 SJL4052,4 %
Testovanie 9 - 2016 MAT4038,1 %
   
Testovanie 5 - 2015 SJL2359,28 %
Testovanie 5 - 2015 MAT2359,42 %

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22112122215
Školský vzdelávací program - športová prípava22112122215

Nepovinné predmety

S nepovinnými predmetmi štátny ani školský vzdelávací program nepočíta.

Do nášho školského vzdelávacieho programu sme zaradili nové predmety, ktoré podporujú zameranie školy. Využili sme na to disponibilné hodiny pre školský vzdelávací program, ktoré už siedmy rok vyučujeme.

V 1. a 2. ročníku je to anglický jazyk, športová príprava, prírodoveda v pohybe a Slovensko v literatúre od 2. ročníka. Od 6. roč. sú to základy športovej prípravy - teória športu, Od 5. ročníka športová príprava zameraná na hokej, futbal, všeobecnú pohybovú prípravu. Od šiesteho ročníka si žiaci vyberajú ako druhý jazyk nemecký alebo ruský jazyk.

Rozširujúce hodiny

Od školského roku 2015/2016 sa postupne inovuje rámcový plán štátneho vzdelávacieho programu. Mení sa hodinová dotácia niektorých predmetov, niektoré predmety sa už neučia a naopak, niektoré nové pribudli. Preto sa menili hodiny v prvom a v piatom ročníku nasledovne:

Rámcové učebné plány pre primárne vzdelávanie
Školský vzdelávací program ISCED 12015/2016     
Vzdelávacia oblasťPredmet/ročník1.2.3.4. 
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra966,56,5 
 Anglický jazyk2233 
Príroda a spoločnosťPrírodoveda 111 
 Prírodoveda v pohybe 0,50,50,5 
 Prvouka1    
 Vlastiveda 111 
 Slovensko v literatúre 0,511 
Človek a hodnotyEtická v. / Náboženská v.1111 
Matematika a práca s informáciamiMatematika4444 
 Informatika 111 
Človek a svet prácePracovné vyučovanie   1 
Umenie a kultúraVýtvarná výchova2111 
 Hudobná výchova1111 
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova2222 
 Športová príprava 222 
Max. počet hodín 22232526 
       
       
Rámcové učebné plány pre nižšie stredné vzdelávanie      
Školský vzdelávací program ISCED 22015/2016     
Vzdelávacia oblasťPredmet/ročník5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a liter.54555
 Anglický jazyk43333
 Druhý cudzí jazyk (Nj, Rj) 2222
Človek a príroda Chémia 10,522
 Biológia21,51,511
 Fyzika 1121
Človek a spoločnosťDejepis11112
 Geografia21111
 Občianska náuka 110,50,5
Človek a hodnotyEtická v./Náboženská v.1110,50,5
Matematika s informáciamiMatematika44445
 Informatika110,50,50,5
Človek a svet práceSvet práce  0,50,5 
 Technika1 0,50,5 
Umenie a kultúraHudobná výchova111  
 Výchova umením   11
 Výtvarná výchova111  
Zdravie a pohybZáklady športovej prípravy 0,50,50,50,5
 Telesná a športová výchova22222
 Športová príprava23333
Max. počet hodín 2729303030

Štruktúra tried

V školskom roku 2015/2016 sme na škole nemali športovú triedu. Vo všetkých triedach sme učili podľa školského vzdelávacieho programu, kde sme mali zakomponovanú športovú prípravu zameranú na futbal, hokej a všeobecnú pohybovú prípravu z disponibilných hodín. V každom ročníku primárneho vzdelávania sme vyučovali po 2 hodiny a v nižšom strednom vzdelávaní po 3 vyučovacie hodiny. Výnimkou bol len prvý ročník, kde sme v inovovanom rámcovom pláne nemali na športovú prípravu dostatok voľných hodín.

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka2290
Bežných tried1322836
Športových tried000
Spolu1525736

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP161415,6710,27
DPP1057,214,15
Znížený úväzok623,381,77
ZPS0211

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02222
vychovávateľov044
asistentov učiteľa000
spolu02626

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.AB, 5.AC, 6.ABC, 7.AC, 7.B, 8.AB, 8.C, 9.AC, 9.BInformatika13
5.AB a 5.ACTechnika2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška102
2.kvalifikačná skúška31
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium50
špecializačné kvalifikačné21
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické20
vysokoškolské pedagogické260
vysokoškolské nepedagogické20

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Hviezdoslavov Kubín195    
Šaliansky Maťko 61 ž.   
Pytagoriáda - 2. st.392 ž.   
Pytagoriáda - 1. st.252 ž.   
Pikopretek3 družstvá12. miesto   
Pangea27 ž.    
Olympiáda v slovenskom jazyku28. miesto   
Biologická olympiáda39. miesto   
Chemická olympiáda216. miesto   
Krimichémia2    
Geografická olympiáda61 ž. úspeš. riešiteľ   
Európa v škole - literárna časťvšetci žiaci od 3.r.4 žiaci   
Európa v škole - výtvarná časť9    
Hádzaná SŽ chlapci122. miesto   
Športový olympijský deň (Challenge day)243 + 20 dosp.    
Florbal - Škol. liga SŽ chlapci151. miesto1. miesto5. miesto 
Florbal - Škol. liga MŽ chlapci151. miesto2. miesto  
Florbal - OXDOX 1. stupeň chlapci152. miesto   
Ľahká atletika SŽ dievčatá83. miesto   
Ľahká atletika SŽ chlapci81. miesto3. miesto  
Cezpoľný beh SŽ dievčatá34. miesto  
Cezpoľný beh SŽ chlapci32. miesto   
Ľadový hokej - st. ž. A (ŠHT 9)17 2. miesto2. miesto 
Ľadový hokej - st. ž. B (ŠHT 8)20 2. miesto  
Ľadový hokej - ml. ž. A (ŠHT 7)11 1. miesto  
Ľadový hokej - ml. ž. B (ŠHT 6)13 1. miesto  
Futbal 1. stupeň (McDonalds Cup)123. miesto4. miesto  
Futbal Dôvera školský pohár MŽ chlapci125. miesto   
Futbal COOP Jednota Cup dievčatá121. miesto1. miesto4. miesto 
Futbal Coca Cola Cup chlapci121. miesto1. miesto1. miesto3. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2015/2016 sme sa zapojili do rôznych akcií a pokračovali sme v aktivitách, ktoré sa nám osvedčili v minulých rokoch. Naša škola bola spoluorganizátorom viacerých športových súťaží (cezpoľný beh, malý futbal, futbalový Coca-Cola Cup, florbal, súťaže v atletike). Pravidelne sme sa zapájali aj do kultúrnych podujatí.

Navštevovali sme výchovné koncerty, divadelné a filmové predstavenia. Zorganizovali sme Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov a ich rodičov. Urobili sme program pre deti z Materskej školy na Prešovskej a Palkovičovej ulici a aj pre "našich" škôlkárov. Aktívne s deťmi pracovali aj vychovávateľky z ŠKD. Zúčastnili sa akcií: Karneval, Vynášanie "Letečka" a topenie Moreny, Vítanie Mikuláša, Tvorítko, Športová olympiáda a ďalšie športové súťaže organizované mestskou časťou.

Absolvovali sme lyžiarsky kurz pre žiakov 2. stupňa, ktorého sa zúčastnilo 35 detí. 44 žiakov 1. stupňa bolo v zimnej škole v prírode, kde sa učili aj lyžovať a snowbordovať.

Zapojili sme sa do akcie "Deň narcisov" - propagácia onkologickej výchovy.

Pri škole už niekoľko rokov pracuje futbalový a hokejový oddiel prípraviek, ktorý tvorí základ tried so športovým zameraním (tréneri p. Marko, p. Ilčík a p. Smoleniak). Oddiely sú financované z vlastných zdrojov. Poďakovanie patrí aj všetkým rodičom zainteresovaných detí a trénerom, ktorí ich vo svojom voľnom čase podporovali a pomáhali im (odvoz a dovoz žiakov na športové podujatia a školské akcie, aj mimo mesta).

Veľmi pekne nás po celý školský rok reprezentovali naši športovci (hokejisti, futbalisti, ale aj v iných športoch), ktorí odohrali množstvo zápasov a turnajov a školských súťaží.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Pokračovali sme v nasledujúcich projektoch:

Naučme deti korčuľovať a plávať - hlavným cieľom je poskytnúť deťom základy korčuľovania a plávania

Športové osobnosti spojené so školou - absolventi našej školy (športovci, ktorí reprezentujú Slovensko a pochádzajú z Bratislavy)

Športoviská v okolí školy - história športovísk

Školský EKO-projekt "Pramene Malých Karpát" - projekt je organizovaný školou na podporu životného prostredia a spolufinancovaný s rodičmi. Cieľom projektu je spoznať malokarpatské studničky a v rámci medzipredmetových vzťahov: prírodoveda, prírodoveda v pohybe, vlastiveda, biológia, geografia, etická výchova, dejepis, telesná výchova viesť deti k ochrane prírody a životného prrostredia v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Snažíme sa viesť žiakov k starostlivosti o prírodu, spoznávať krásu prírody, históriu krajiny a zároveň u žiakov pestovať manuálne zručnosti (čistenie studničiek).

Bratislavskí olympionici - cieľom projektu bolo oboznámiť žiakov s významnými športovcami nášho mesta, olympionikmi, majstami sveta, majstrami Európy

Futbal to je hra - projekt futbalovej prípravky

Florbal pre všetkých - zameraný na športovú hru a herné činnosti

Školské ovocie - deťom je ponúkané v školskej jedálni čerstvé ovocie a raz týždenne 100% ovocná šťava

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 2. až 4. marca 2016

Druh inšpekcie: tematická

Predmet školskej inšpekcie: Stav a úroveň školskej integrácie v základnej škole

Zistenia a hodnotenie sa týkali základných údajov o škole a žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebam, podmienkach vyučovania integrovaných žiakov,dokumentácie súvisiacej so školskou integráciou, organizácie vyučovania integrovaných žiakov, výchovno-vzdelávacieho procesu týchto žiakov, odbornej činnosti špeciálneho pedagóga na škole.

Záver: Vzdelávanie individuálne začlenených žiakov bolo zabezpečené podľa aktuálnych metodických pokynov pre výchovu a vzdelávanie žiakov so ŠVVP, na základe odporúčaní zariadení výchovného poradenstva a prevencie a školskej špeciálnej pedagogičky.

Silnou stránkou sledovaných vyučovacích hodín bola príjemná pracovná atmosféra v triede, motivácia k učeniu, poskytovanie individuálnej podpory integrovaným žiakom, prejavy empatie a vzájomnej pomoci medzi integrovanými žiakmi a spolužiakmi.

Zlepšenie si vyžaduje zaradenie foriem kooperatívneho vzdelávania do vyučovacieho procesu, rozvíjanie vzájomného hodnotenia a sebahodnotenia u integrovaných žiakov a dôsledné vedenie dokumentácie integrovaných žiakov.

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri dokumentácii niektorých žiakov (chýbali rozhodnutia riaditeľa o začlenení, písomná žiadosť rodiča, aktuálne diagnostické vyšetrenia).

Boli prijaté opatrenia k zisteniam porušenia všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, ďalej opatrenia prijaté ZŠ k odporúčaniam zo správy o výsledkoch školskej inšpekcie a opatrenia na skvalitnenie práce so žiakmi so ŠVVP.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky školy sú hygienicky i technicky vyhovujúce. V tomto školskom roku sme využívali 25 učební, z toho 7 odborných, 2 telocvične a 1 posilňovňu, školskú jedáleň, 2 futbalové ihriská (jedno s umelým trávnikom a jedno s klasickou trávou), vonkajšie volejbalové ihrisko. Plánujeme vymeniť obloženie telocvične a palubovku, vymaľovať. 10 učební na treťom poschodí sme prenajali súkromnej škole. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame odborné učebne: fyziky a chémie, biológie, výtvarnej výchovy, učebňu výpočtovej techniky, 2 učebne cudzích jazykov a knižnicu. V prevádzke máme aj multimediálnu učebňu s kapacitou 30 miest s DVD rekordérom a televízorom a tri učebne vybavené interaktívnou tabuľou a dve s dataprojektorom. Odborné učebne jazykov sú moderne zariadené, ostatné učebne je potrebné priebežne doplniť o novšie zariadenie: lavice, stoly a učebné pomôcky. Vo všetkých učebniach a triedach máme keramické tabule. Do budúcna chceme viac využívať aj knižnicu ako zdroj informácií, a preto je potrebné získať financie na doplnenie kníh. Budova školy je už opotrebovaná a potrebovala by generálku. Väčšina okien je vymenená za plastové. V budove bola zavedená vzduchotechnika. Je potrebné vymeniť zvyšné - staré elektrické vedenie a vymeniť podlahy. Skrinky namiesto šatní mali v tomto roku všetky triedy okrem prvákov.

Školská jedáleň je technicky aj hygienicky vyhovujúca. Poskytuje našim žiakom výživnú a plnohodnotnú stravu, ktorá je hlavne u športovcov, ale aj ostatných žiakov veľmi potrebná. Pribudol nový pult na šaláty a kompóty, ktoré spestrili a vylepšili obedy pre všetkých stravníkov.

Nepodarilo sa nám prerobiť vonkajší areál s novým tréningovým futbalovým ihriskom. Cvičné golfové odpalisko je už dokončené. Chýba aj bežecká 100 metrová dráha.

Otvorili sme tri triedy materskej školy. Vybavili sme ich nábytkom, hračkami a ostatnými pomôckami, ktoré sú potrebné na edukačný proces v materskej škole. Veríme, že tento krok zvýši počet žiakov na primárnom stupni vzdelávania a skvalitní privravenosť detí do školy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Finančné a hmotné zabezpečenie školy v roku 2015

Dotácia na žiakov zo štátneho rozpočtu normatívne: 411 526 €

Z toho použité na mzdy a poistné: 341 706 €

Z toho použité na prevádzku: 69 820 €

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a šk. zariadeniach: 0 €

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 6 972 €

Z toho na mzdy: 5 341 €

Z toho na prevádzku: 1 631 €

Príspevok na výchovu a vzdelávanie: 380 €

Finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 71 €

Príspevok na učebnice: 693 €

Za mimoriadne výsledky žiakov 600 €

Finančné prostriedky na odchodné: 2 608 €

Prostriedky z rozpočtov obcí: 58 681 €

Z toho na prevádzku: 49 331 €

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov v čase, keď sa nevyužívajú na výchovný a vzdelávací proces: 0 €

Z toho na prevádzku: 0 €

Príspevky a dary: 1 868 €

Z toho na prevádzku: 1 868 €

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 0 €

Spolu: 482 799 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Výchovná oblasť:

Hlavné úlohy školy v školskom roku 2015/2016 vyplývali z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a Plánu práce školy. Výchovná činnosť prebiehala v súlade so vzdelávacím procesom. Naším cieľom bola zodpovedná výchova, vychádzajúca z dlhodobého zamerania školy a princípov Školského vzdelávacieho programu s názvom „Športom ku vzdelaniu“ (Prostredníctvom športu v duchu fair-play a olympijských ideálov,   k základom poznania seba a celého sveta), v ktorej sme uprednostňovali hodnotový systém žiaka a snahu predchádzať problémom správania. Výchovne sme na žiakov pôsobili prostredníctvom športu a projektov, kde sme v žiakoch pestovali národnú hrdosť, zdravý spôsob života bez násilia a drog, podporovali kreativitu, manuálne zručnosti. Zdôrazňovali sme dodržiavanie pravidiel v športe, čistú hru, ochotu pomáhať si, čo sme sa snažili preniesť u žiakov i do bežného života. Výchovnými predmetmi sme rozvíjali estetické cítenie, kritické myslenie, sebaúctu a úctu k iným. Kládli sme dôraz na právne vedomie žiakov, výchovu       k demokracii, mravné hodnoty a prosociálne správanie, a to vo všetkých vyučovacích predmetoch. Problémy, ktoré vznikli vo výchove sme sa snažili riešiť okamžite na triednických hodinách a tiež osobnými pohovormi so žiakmi, rodičmi, trénermi a v spolupráci so psychologičkami.

Vzdelávacia oblasť:

Vyučovanie prebiehalo podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ďalej v texte iba „ŠVP“) pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie. V prvých a piatych ročníkoch bol ŠVP inovovaný. V primárnom vzdelávaní sme postupovali podľa ISCED 1 štandardov ŠVP vo všetkých štyroch ročníkoch. Pokračovali sme v učení našich nových predmetov v 2. až 4. ročníku, začlenených do Školského vzdelávacieho programu (ďalej v texte iba „ŠkVP“): Prírodoveda v pohybe, Slovensko v literatúre a športová príprava. V rámci športovej prípravy sa všetci žiaci na 1. stupni učili a zdokonaľovali v korčuľovaní  a plávaní. Všetci žiaci zvládli predpísané učivo na primeranej úrovni. Zvýšenú pozornosť sme venovali hlavne čítaniu s porozumením. Čítali sme detské časopisy a doplnkovú literatúru rôzneho žánru, aby sme v žiakoch vzbudili záujem o čítanie. Podporovali sme rozvoj logického myslenia, samostatnosť, tvorivosť a do výučby sme zapájali hrové formy. Do vyučovania sme začlenili environmentálnu, rodinnú a dopravnú výchovu. Do všetkých predmetov sme vhodne vložili prierezové témy. Pri hodnotení sme postupovali podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. V 5. až 9. r. sme vyučovali podľa ŠVP - ISCED 2 pre nižšie stredné vzdelávanie. Žiaci so všeobecnou športovou prípravou a športovou prípravou zameranou na futbal mali 3 vyuč. hod. z disponibilných hodín ŠVP - triedy so „školským športovým variantom“. Žiaci sa vzdelávali podľa učebných plánov a štandardov nášho vzdelávacieho programu. Vo vzdelávacom procese sme uplatňovali komunikáciu, praktické zručnosti, rozvíjali logické myslenie. Vedomostnú úroveň žiakov sme sa snažili obohatiť návštevami múzeí, besedami, exkurziami a krúžkovou činnosťou. 253 žiakov pracovalo                    v 11 krúžkoch. Na škole sme mali 36 začlenených žiakov (integrovaných) s vývinovými poruchami učenia. Všetci pracovali podľa vopred vypracovaného individuálneho plánu. S týmito žiakmi pracovala a pomáhala vyučujúcim a žiakom zvládať problémy s učením špeciálna pedagogička, ktorá pôsobí na našej škole. 35 žiakov druhého stupňa absolvovalo lyžiarsky a snowboardový výcvik v Oravskej Polhore, na ktorý finančne prispelo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 44 detí absolvovalo zimnú školu v prírode vrátane výučby lyžovania a snowboardingu v Lazoch pod Makytou. Aktívna bola aj práca v ŠKD, v ktorom 81 detí pracovalo v troch oddeleniach.

Hodnotenie tried s rozšíreným vyučovaním:

Rozšírené vyučovanie športovej prípravy zameranej na hokej, futbal a všeobecnú pohybovú prípravu je zaradené do vyučovania a ŠkVP z rámca voľných (disponibilných) hodín. Sú to 2 až 3 vyučovacie hodiny týždenne. Na škole už nemáme triedu s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy.

Počas celého roka sme využívali priestory a areál školy - veľkú a malú telocvičňu, rozcvičovňu, posilňovňu, trávnaté ihrisko a rehabilitačný bazén v hale Mladosť výukový bazén na Pasienkoch, atletickú halu Elán a ľadové plochy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Na škole máme veľa šikovných detí, ktoré dosahujú výborné výsledky v športe, aj vo vyučovaní. No je ich čoraz menej. Je to preto, lebo v spoločnosti klesá záujem o šport. Aj my "zápasíme" s nedostatkom talentovaných žiakov, a preto prijímame takmer všetkých žiakov, ktorí prejavia záujem študovať na našej základnej škole. V dôsledku toho klesá vedomostná úroveň školy. Chceme, aby sa zlepšil prospech žiakov. Individuálne pristupujeme ku každému žiakovi, ponúkame doučovanie, spolupracujeme s rodičmi. Máme záujem zvýšiť naplnenosť tried a zvýšiť tak celkový počet žiakov školy.

Chceme prispieť k zlepšeniu a ochrane životného prostredia zbieraním a triedením odpadu, ktorého škola vyprodukuje veľké množstvo. Darí sa nám to len z časti, nie vo všetkých triedach. Niektoré triedy chodia zbierať odpad a čistiť studničky na bratislavskú Kolibu. V tomto budeme pokračovať aj v budúcnosti.


Najvýznamnejšie úspechy školy:

Futbal: COOP Jednota Cup dievčatá – 4. m. v celoslovenskom kole, McDonalds Cup chlapci (1. stupeň) - 4. m. v krajskom kole , Coca-Cola Cup starší chlapci – 3. m. v Česko-Slovenskom kole, Futbal Dôvera školský pohár chl. – 5. m. v o. k.

Hokej: Žiaci ŠHT 8 získali 2. m. v k. k., ŠHT 7 a 6 získali - 1. m. v k. k. Žiaci ŠHT 9 – 2. m. v k. k. a v celoslov. kole

Florbal: OXDOG (chl) ml. - 2. m. v k. k. a chlapci 1. stupňa 2. m. v o. k. SŽ chlapci - 5. m. v celoslovenskom kole

Atletika: st. chlapci – 3. m. v k. k.  a dievčatá – 3. m. v o. k.

Cezpoľný beh: SŽ ch. – 2. m. v o. k. a SŽ d – 4. m. v o. k.

Hádzaná: SŽ ch – 2. m. v o. k.

Európa v škole výt. časť bez umiestnenia

Európa v škole literárna časť bez umiestnenia

Olympiáda SJ – 8. miesto Roháček

Chemická olympiáda – 16. m. Páj Vivien – úspešná riešiteľka

Biologická olympiádakategória D: 9. m. v o. k. L. Bacho – úspešný riešiteľ

Pytagoriáda – zapojilo sa 78 žiakov ZŠ (Ondrovič 4.A, Čajagi 5.AB a Balog 8.AB – o.k.)

Pikopretek – 12. m. družstvo 8.r.

Už tradične sme sa zapojili do akcie „Deň narcisov“.

 

Východiská pre budúci školský rok:

Pokračovať v rekonštrukcii telocvične a vonkajších  športovísk. Zavádzať nové metódy do vyučovacieho procesu, projektové vyučovanie, blokové vyučovanie, skupinové vyučovanie. Doplniť knižný fond. Zachovať delenie na skupiny informatiky a cudzích jazykov s max. počtom 15 žiakov. Doplniť spotrebný materiál a edukačné DVD do kabinetov. Podporovať a rozvíjať aj nešportovú krúžkovú činnosť. Zabezpečiť bezproblémový prechod detí z MŠ do 1. ročníka a z prvého stupňa na druhý.

 

HODNOTIACE  SPRÁVY  JEDNOTLIVÝCH  MZ a PK

 

Hodnotiaca správa MZ 1. stupeň, školský rok 2O15/ 2016

Na 1. stupni  sa počas školského roka 2015 / 2016  pracovalo podľa vopred vypracovaného plánu práce, plánu súťaží, vychádzok , exkurzií. Jednotlivé akcie a úlohy vyplývali z plánu práce MZ a plánov triednych učiteľov jednotlivých ročníkov. Z každého zasadnutia MZ bola zapísaná zápisnica do knihy MZ – 1.stupeň.

Učitelia:

Mgr.  Renáta Fenclová  / zástupkyňa riaditeľa /

Mgr. Eva Rusnáčiková  /1.A /

Mgr. Pavla Sadáková  / 1.B /

Mgr. Magdaléna Humeníková  / 2.A  /

Mgr. Jana Barboríková  / 2.B /

Mgr. Ján Marko   / 3.A /

Mgr. Michal Ilčík  / 4. A /

Vychovávatelia v ŠKD:

p. Petra Zemancová

Mgr. Mária Jurášová

Mgr. Jozef Repka

 

Analýza výchovno- vzdelávacích výsledkov:

Výstupné pís. práce:            SJ -KP                 Diktát                     Mat.              

1.A                                            2,07                     1,70                       1,58

1.B                                            1,66                     1,73                       1,26

2.A                                            1,58                     1,76                       2,40

2.B                                            2,30                     2,30                       2,40

3.A                                            2,70                    2,76                        2,59

4.A                                            2,80                    3,13                        2,50

Vo všetkých ročníkoch bolo učivo prebraté a precvičené podľa časovo- tematických plánov jednotlivých predmetov v súlade s osnovami a štandardami pre jednotlivé ročníky.

Spolupráca s MŠ:

V januári v „ Deň otvorených dverí“ navštívili 1.A triedu našej školy predškoláci z MŠ. Ukážkovú hodinu pre predškolákov mali pani učiteľky Mgr Eva Rusnáčiková a Mgr. Pavla Sadáková. Deti z materských škôlok sa mohli na vlastné oči presvedčiť, čo všetko sa prváci naučili počas pol roka školskej dochádzky. Na škole sa im veľmi páčilo. Spokojné boli aj ich pani učiteľky. Deti si odniesli pekné darčeky, zhotovené žiakmi 1. stupňa.

Realizácia  výchov vo výchovno – vzdelávacom procese:

Okrem výchov, ktoré sú vo vyučovaní zaradené do rozvrhu v stanovenom počte: VV, TV, HV, PV sme začlenili do procesu vyučovania aj enviromentálnu výchovu. S ktorou sa žiaci stretli hlavne počas vlastivedných a prírodovedných vychádzok, exkurzií a v Škole v prírode Lazy pod Makytou.. . Na týchto akciách spoznávali žiaci faunu, flóru, členitosť terénu, reliéf....Pozorovali život hmyzu, drobných zvierat v ich prirodzenom prostredí. Žiaci sa učili správaniu sa v horách, na lúkach, v lese. Realizovali sme so žiakmi aj dopravnú výchovu na všetkých vychádzkach, výletoch, pri každom opustení areálu školy, na hodinách týkajúcich sa cestovania a dopravy.

Na hodinách slovenského jazyka / čítanie, literatúra ,sloh / a na hodinách etickej výchovy sme zaraďovali témy : Láska k najbližším, k rodine, priateľom....Vzťah medzi súrodencami...., Pojem  - láska k blížnemu, ....

Tieto témy sme preberali so žiakmi i na triednických hodinách, ako i vzťah ku spolužiakom, ku sebe , k svojmu okoliu, životnému prostrediu....

Na hodinách vlastivedy ,prírodovedy, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy sme rozvíjali u žiakov vzťah k slovenskému národnému povedomiu, k tradičnej a ľudovej kultúre.

Pri príležitosti MDŽ a Dňa matiek, sme pripravili na hodinách VV pekné darčeky, ktoré deti pyšne brali domov pre svoje mamky .

Pred Vianocami sme pre rodičov pripravili vianočnú besiedku – ktorá sa stala za posledné roky na škole peknou tradíciou. Besiedka sa konala v Dome športu na Junáckej ulici, čo zvýšilo úroveň podujatia / pódium pre vystupujúcich, mikrofón a hľadisko pre rodičov, starých rodičov a hostí vystúpenia. Na besiedke vystupovali s koledami, básničkami, scénkami, tančekmi všetci žiaci 1. stupňa.

Besiedka sa veľmi vydarila, program bol krásny, páčil sa rodičom, pozvaným hosťom i vedeniu školy.

 

Výlety, exkurzie, akcie v školskom roku 2015  / 2016

- Zimná škola v prírode – Lazy pod Makytou / lyžiarsky a sowboard výcvik žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ/

-Výchovný koncert – bývalý dlhoročný člen SĽUK-u  / v telocvični školy/

                                     ľudové nástroje, spev, zvyky....Vých. koncert bol na vysokej         

                                     úrovni.

-Exkurzia /žiaci 4.ročníka/ - SNG – výstava + tvorivé dielne

-Športový deň  –1. JÚN  - MDD– stanovištia, súťaže v rôznych disciplínach

/v areáli ZŠ/

Prehliadka mesta:  „Prešoráčik „ 1. a 2. ročník

-Športový deň žiakov časti Nové mesto – žiaci v rámci ŠKD

-Karneval - časti Nové mesto

-„Tvorítko“ – tvorivé dielne pre žiakov 1.stupňa /na ZŠ Hubeného,Rača/

-Bábkové divadlo „Rozprávka o psíčkovi a mačičke “

 

Zapojili sme sa do :

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

-výtvarná súťaž „ Rozprávka“

Do súťaže sme poslali veľmi pekné práce žiakov  1. a 3. ročníka   /p. uč. Humeníková/

MATEMATIKA:

Zapojili sme sa do súťaží:

Pytagoriáda: 

Do matematickej súťaže sa zapojili žiaci najlepší matematici 3. a 4.ročníka.

Najúspešnejší riešitelia školskej Pytagoriády boli:

3.A  trieda:    úspešní riešitelia  / B. Smich, P. Hlavačka /

4.A  trieda:    úspešní riešitelia / CH. Ondrovič, E. Kern /

SLOVENSKÝ JAZYK :

Hviezdoslavov Kubín :

školské kolo:  1. miesto PRÓZA  -  Jakub Kováč   2.A / Mgr.Humeníková    

1.      miesto  POÉZIA – Christián Ondrovič  4.A / Mgr. Fenclová

V obvodnom kole recitačnej súťaže za Nové mesto sa naši žiaci neumiestnili. 

TELESNÁ VÝCHOVA : Futbalisti:

Mc Donalds´ cup – 3. miesto  obvodné kolo /Mgr.Marko/

Krajské kolo Mc Donalds´cup – 4. Miesto

                                                              -5 -

Mini futbal Dôvera – Majstrovstvá SR - školský pohár /žiaci 4. roč./ 1. miesto

/ vyučujúci : Mgr.Marko/

Hokejisti: 

-tréningový proces –každý pondelok 1.hodina, žiaci dostali výstroje /požičanie na školský rok/

Mini Orange cup Slovenska – hokejisti 4. ročníka   1.miesto  /Mgr.Ilčík/

Okresný turnaj - florbal – 4 roč.   2. miesto / Mgr. Ilčík /

ŠKD :

Pani vychovávateľky zo školského klubu pomáhali vyučujúcim prvého stupňa pri príprave žiakov na vyučovanie. Vychádzali v ústrety vyučujúcim – triednym učiteľom pri organizovaní a zabezpečení dozorov pri športových súťažiach, odprevádzaní žiakov  - hokejistov na Zimný štadión O. Nepelu.

Vyučujúci 1. stupňa odvádzali žiakov do ŠKD a často pomáhali žiakov odobedovať, zastupovali kolegyne v neprítomnosti v ŠKD.

Krúžková činnosť  a nepovinné predmety :

Práca s počítačom            -     Mgr. Pažitná

Futbalový krúžok              -     Mgr. Marko

Krúžok ľadového hokeja  -     Mgr. Ilčík

Výtvarný krúžok                 -    Mgr. Bukovenová

 

O krúžkovú činnosť bol i tento školský rok veľký záujem zo strany detí i rodičov.

 

Nepodarilo sa nám splniť:

Návštevu obvodnej  knižnice sme absolvovali len 1-krát., ale deti čítali mimočítankovú literatúru na hodinách čítania v ŠKD, niektorí aj počas prestávok medzi vyučovacími hodinami ,alebo doma. Tento školský rok chceme využiť ponúkané projekty obvodnej knižnice . Chceme, aby sa čo najviac našich žiakov uchádzalo o členstvo v obvodnej knižnici, navštevovali knižnicu aj s rodičmi , alebo sami. Tým by sme sa po pokúsili čo  najviac zvýšiť čitateľskú gramotnosť našich žiakov.

 

Požiadavky k nasledujúcemu školskému roku.

Vyučujúci prvého stupňa pozitívne hodnotíme, že sme nemuseli veľa krát zastupovať na 2. stupni.

Žiadame každý štvrťrok sadu fixiek na keramickú tabuľu. Ostatné si zabezpečíme z triedneho fondu. Žiadame 4 krát do roka toner a farbu do PC.

Zabezpečiť pre žiakov 1. stupňa rovnaké reflexné vesty  +  rovnaké lacné čiapky   / šiltovky/ – bola by to veľká pomoc pre učiteľov pri vychádzkach,  exkurziách – mimo areálu školy. Tieto vesty, čiapky by poslúžili na viac rokov – zostávali by v kabinete prvého stupňa.

 

                                                                     Zapísala : Mgr. M. Humeníková

 

Hodnotiaca správa PK slovenský jazyk – dejepis za škol. rok 2015/2016

 

           V školskom roku 2015/2016 boli hlavné  úlohy a ciele v pláne práce splnené .

Mali sme 4 stretnutia predmetovej komisie, na okresných  sekciách Sj sa zúčastnila p. uč. Rišiaňová, na sekciách D sa zúčastňoval p. uč. Benčič.

Učivo bolo prebrané vo všetkých ročníkoch, boli splnené učebné plány, rešpektovali sa štandardy a učebné osnovy.

           Žiaci ovládajú učivo rôzne, ich vedomosti boli primerane ohodnotené výslednými známkami na vysvedčení. K práci sme ich motivovali aj tvorbou školských projektov i  literárnou tvorbou využitou aj  v súťažiach.

 Individuálne sme pristupovali k žiakom s poruchami učenia a správania,  dôraz sme kládli na rozvoj komunikácie, rešpektovali sme ich pomalšie tempo. Počas celého roka sme taktiež individuálnymi konzultáciami a doučovaním pomáhali žiakom- cudzincom . Slovenský jazyk ako krúžok v 9. ročníku viedli p.uč. Zemániková a Grellová, krúžok v 5. ročníku p. uč. Achbergerová.

Rozvoj čitateľskej gramotnosti sme podporovali prácou s textami v učebniciach, doplnkovým učebným materiálom, ktorý mali vyučujúce k dispozícii. Kládli sme dôraz na komunikáciu, utvrdzovali sme u žiakov poznatky z predchádzajúcich ročníkov. Zistili sme, že hlavným negatívom je nedostatočná príprava žiakov na vyučovacie hodiny, v prípade neúčasti na vyučovaní aj z dôvodu športových aktivít nedoplnenie si vymeškaného učiva. Naďalej pretrvávajú nedostatky v čitateľskej zbehlosti a pravopisnej zručnosti, ktorých slušný základ  chýba u žiakov pri prechode na 2. stupeň ZŠ.

 

Po prvýkrát prebiehalo Testovanie piatakov – s výsledkom 59,28%,  čo znamená 7,34% oproti národnému priemeru.

Vyhodnotili sme Testovanie deviatakov-celkovo za školu sme získali 52,4 %, čo je 10, 2% pod celoslovenským priemerom.

 

Akcie a súťaže v tomto školskom roku:

           Recitačné súťaže:

-          Hviezdoslavov Kubín  - zapojili sa všetky triedy 2. stupňa okrem deviatakov,   v okresnom kole sme umiestnenie nezaznamenali (Bacho, Ružanský)

-          Šaliansky Maťko (Kraic)

-          Olympiáda zo slovenského jazyka (R. Roháček 9.AC – 8. miesto)

 

Literárne súťaže:

-           Európa v škole (zúčastnili sa všetky triedy 2. stupňa, do okresného kola sme poslali 4 práce)

-          Olympijská pohľadnica (6.-9. ročník)

-          Dieťa medzi paragrafmi- práva detí očami detí (6. a 7. ročník)

-          Veľká noc v Dúbravke – súťaž organizovaná MS

 

Exkurzie a výlety:

-          vychádzka organizovaná MS – Cesta tŕnistá (8. ročník)

-          Bibiana – interaktívna výstava pri príležitosti roku Ľ. Štúra (6. ročník)

-          Bibliotéka – výstava kníh (6. a 9. ročník)

-          Návšteva knižnice na Kutuzovovej ulici (5. ročník)

-          Priebežné vzdelávanie: p.Zemániková a p. Rišiaňová  absolvujú  školenie Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty

       

Pozitíva v tomto školskom roku:

 

-          zapojenie sa do literárnych a  do recitačných  súťaží

-          práca v krúžku slovenského jazyka

-          8. miesto na Olympiáde SJ

-          účasť na priebežnom vzdelávaní

-          pravidelné individuálne doučovanie slovenského jazyka cudzincov

-          práca so žiakmi prostredníctvom stránky Bezkriedy.sk – 9.AC, triedny časopis 9.AC

-          veľmi dobrá mailová komunikácia a spolupráca s niektorými rodičmi

 

 Negatíva v tomto školskom roku:

-          absencia systematickej prípravy na vyučovanie a prístup niektorých žiakov k plneniu si školských povinností

-          z dôvodu veľkej časovej vyťaženosti vyučujúcich SJ sa nepodarilo vydať školský časopis

-          veľmi náročná práca najmä v piatom ročníku, keďže žiaci nemali dostatočne zvládnuté učivo zo 4. triedy

 

  Východiská pre budúci školský rok:

-           pokračovať v pozitívach, odstraňovať negatíva

-          naďalej apelovať na rodičov, aby viac kontrolovali domácu prípravu svojich detí a pravidelne sa informovali o ich prospechu, v prípade nejakých nejasností ihneď konzultovali s vyučujúcimi prostredníctvom mailov alebo osobne

-          účasť na seminároch, školeniach, priebežných vzdelávaniach 

-           podpora žiakov k ich vlastnej tvorbe

-          opätovné vydávanie školského časopisu

-          zapájanie sa do literárnych a recitačných súťaží

-           väčšiu pozornosť venovať čitateľskej gramotnosti, nakoľko tá sa dostáva do popredia aj v celoslovenskom testovaní

-          pomoc s korektúrou materiálov pre potreby školy

-          ponúknuť žiakom 9. ročníka krúžok slovenského jazyka

-          naďalej spolupracovať aj s ostatnými vyučujúcimi v rámci medzipredmetových vzťahov, najmä s dejepisom, kde plánujeme aj spoločné literárno-historické exkurzie

-          intenzívnejšia  komunikácia s vyučujúcimi, ktorí vyučujú slovenský jazyk na 1. stupni

-          doplnenie školskej knižnice o diela súčasných moderných autorov

 

                                                                                          Zapísala: Mgr. Z. Rišiaňová

 

ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA ZA ŠK. ROK  2015/2016 - CUDZIE JAZYKY 

 

V šk. roku 2015/2016 sme sa okrem stretnutí predmetovej komisie CJ na našej škole zúčastňovali sekcie AJ v ZŠ Za kasárňou, na ktorých sme okrem výmeny skúseností mali aj minisemináre vydavateľstiev s odbornými prednáškami. P. učiteľky Rišiaňová a Zemániková absolvovali priebežné vzdelávania Skupinové vyučovanie vo výučbe CJ a Výučba AJ bez materiálov. Ďalšie vzdelávania sa neotvárajú, keďže Bratislavský kraj nemá metodika CJ. Zapojili sme sa (Rišiaňová, Zemániková) do tvorby výstupov projektu EnglishOne, ktoré sú dostupné pre všetkých vyučujúcich zapojených do tohto projektu (databáza).  Vedúca PK sa zúčastnila dvoch seminárov pre 2. stupeň organizovaných vydavateľstvom OUP a ďalšieho semináru organizovaného Slovak Ventures. Témou dvoch prednášok bola práca so žiakmi s poruchami učenia na hodinách AJ a personalizácia. S obsahom boli oboznámení vyučujúci prostredníctvom PK. Prednášky boli zamerané skôr teoreticky, ale utvrdila som sa v tom, že robíme presne to, čo máme (úľavy, metódy, formy).

Olympiády v AJ sme sa nezúčastnili z dôvodu nízkej vedomostnej úrovne žiakov a nižšej časovej dotácii vyučovacích hodín oproti iným školám.

Individuálne sme pristupovali k žiakom s poruchami učenia, pričom dôraz sme kládli na rozvoj komunikačných kompetencií. Títo žiaci postupovali primeraným tempom podľa individuálnych vzdelávacích plánov a boli skúšaní najmä ústnou formou, resp. písomný prejav sme následne ústne overili. Výhodou je, keď títo žiaci pracujú v jednej skupine (6. a 9. ročník).

Podľa školského vzdelávacieho programu je v 5. ročníku  pridaná 1 vyučovacia hodina 1. cudzieho jazyka. Od 6. ročníka sa žiaci učia 2. cudzí jazyk (ruský a nemecký), kde je tiež zvýšená časová dotácia o jednu vyučovaciu hodinu. Tento školský rok sa opäť potvrdilo, že zvládnuť dva cudzie jazyky na primeranej úrovni je pre niektoré deti náročné, najmä ak ide o slabších žiakov, žiakov s poruchami učenia, resp. o žiakov, u ktorých absentuje systematická domáca príprava. Viacerí žiaci učiaci sa dva germánske jazyky dosahujú slabšie výsledky, a preto by si mali voliť ako druhý cudzí jazyk ruštinu, keďže je príbuznejšia slovenčine.

Učivo bolo na 1. aj 2. stupni prebrané podľa plánov, sklz 1 lekcie nastal v 8.AB ročníku. Učivo bude dobrané budúci školský rok.

Na 1. stupni sú vzdelávacie výsledky dobré,  no u niektorých žiakov je nutné zlepšiť kontrolu zo strany rodičov. Výhodou bolo rozdelenie 4. triedy na dve skupiny podľa vedomostnej úrovne.

Vedomostná úroveň žiakov na 2. stupni závisí od pozornosti a aktivity na vyučovaní, ale aj systematickej domácej prípravy a priebežnej kontroly zo strany rodičov, ktorá u väčšiny žiakov chýba. Kladne hodnotíme, ak sa rodičia zaujímajú o výsledky svojich detí (najmä integrovaných) priebežne. Slabšia vedomostná úroveň bola najmä v 8. ročníku, ale slabé výsledky dosahujú aj mnohí žiaci 5.AC. V ostatných ročníkoch je priemerná – šikovnejší i menej šikovní žiaci.

Vyučujúci naďalej používajú spoločné testy po prebratí každej lekcie, vstupné testy zamerané na počúvanie s porozumením, polročné testy na čítanie s porozumením, výstupné gramatické testy, štvrťročné a trištvrteročné riaditeľské testy. Tieto spoločné testy majú dvojnásobnú váhu ako čiastkové, ktoré sú aj naďalej záležitosťou každého vyučujúceho.

Na prvom stupni bola v 1. ročníku používané učebnica First Friends, v 2., 3. a 4. ročníku učebnice Family and Friends 1, 2. V 2. a 3. ročníku  žiaci pracovali s časopisom Funny English. V 5. ročníku používame 4. vydanie učebnice Project I a 3. edíciu vydania Project II – IV v 6. – 9. ročníku. Učebnice rozvíjajú interkultúrne postoje prostredníctvom stránok oboznamujúcich žiakov s kultúrou anglicky hovoriacich krajín, ale aj medzipredmetové vzťahy. Tieto stránky sú v novej edícii náročnejšie ako v 3., ale pozitívom sú doplnkové čítania, ktoré sú priamo v učebnici. Výhodou 4. edície sú aj cvičenia na počúvanie s porozumením v pracovných zošitoch. Učebnice uľahčujú prácu vyučujúcich, ale aj prípravu na vyučovanie, nakoľko poskytujú aj podporný materiál – testy, interaktívne CD-romy a DVD k jednotlivým učebniciam. Učebnica nemčiny Projekt Deutsch bola používaná na výučbu 2. CJ, keďže máme zakúpený podporný materiál a aj učebnice. Na výučbu 2. CJ – ruského bude aj naďalej používaná učebnica  Ruský jazyk.

Z dotácie MŠ SR boli objednané učebnice Project 2, 3, 4 – 4. edícia pre 6. – 9. ročník.

Cudzie jazyky vyučujeme najmä v kmeňových triedach, lebo dve učebne s výpočtovou technikou sú primárne využívané na výučbu informatiky. S interaktívnou tabuľou nemali možnosť pracovať všetky skupiny.

Motiváciu žiakov sme zvyšovali pozeraním DVD, osvojovaním si športovej terminológie, tvorbou projektov. Rozvoj čitateľskej gramotnosti sme podporovali prácou s textami v učebniciach i rôznych doplnkových materiáloch, ktoré máme k dispozícii.

Pozitíva v tomto školskom roku:

 • účasť na seminároch a priebežných vzdelávaniach,
 • učebnice Project, Family and Friends a podporné materiály k nim,
 • viac zakúpených učebníc žiakmi (keďže mnohé cvičenia sú na dopisovanie - urýchľuje to prácu na VH) – na základe toho sme mohli objednať viac materiálu zdarma,
 • zvýšenie hodinovej dotácie cudzím jazykom (2. CJ - 1 VH, 1. CJ – 1 VH v 5. ročníku),
 • spoločné testy a jednotné kritériá hodnotenia,
 • medzipredmetové vzťahy – prepojenie CJ a iných predmetov prostredníctvom stránok v učebniciach Project,
 • rozdelenie tried v 4., 6. a 9. ročníku podľa vedomostnej úrovne,
 • učebnice zakúpené z finančných zdrojov MŠ SR,
 • dopracovanie slovnej zásoby v ŠVP,
 • komunikácia s tými rodičmi, ktorí sa priebežne zajímajú o výsledky svojich detí (prostredníctvom internetovej ŽK, mailov, individuálnych konzultácií počas TA).

Negatíva v tomto školskom roku:

·         absencia multimediálnej učebne (t.j. učebne s počítačmi a interaktívnou tabuľou) – tým pádom sme nemali možnosť využívať 80% doplnkového materiálu (i-tools, materiál dodaný z projektu English One),

·         nižšia časová dotácia 1. CJ oproti iným školám,

·         problémy s počítačovou technikou (pomalé, resp. nefungujúce počítače v učebni NJ, zlý zvuk v bývalom jazykovom laboratóriu) a nemožnosť využívať ju do takej miery, do akej by sme si predstavovali,

·         absentujúca systematická príprava na vyučovanie a prístup niektorých žiakov k plneniu si povinností (domáce úlohy, priebežné učenie sa) – už v 5. ročníku,

·         nižšia vedomostná úroveň niektorých žiakov (vyplývajúca z predchádzajúceho bodu),

·         nezakúpenie pracovných zošitov so zľavou žiakmi cez školu a ich následné nezakúpenie žiakmi (u niektorých celý školský rok napriek tomu, že rodičia boli osobne o tom informovaní),

·         zasahovanie niektorých rodičov do kompetencií vyučujúcich,

·         priebežné neinformovanie sa niektorých rodičov o výsledky detí.

Východiská pre budúci školský rok:

 • pokračovať v pozitívach a odstraňovať negatíva,
 • vzbudiť záujem detí o jazyky od 1. ročníka a vhodne motivovať žiakov i vo vyšších ročníkoch,
 • zriadenie multimediálnej učebne (terajšia učebňa NJ),
 • zvážiť výučbu 2. CJ u všetkých žiakov, najmä začlenených (dať rodičom na výber) a navýšiť u týchto žiakov 1. CJ (formou konverzácie a hlbšieho precvičenia učiva),
 • možnosť používať jazykové laboratórium a jazykové učebne všetkými vyučujúcimi vo všetkých skupinách už od 1. ročníka,
 • kontrolovanie počítačov technikom aspoň raz za mesiac,
 • zachovať delenie na skupiny s maximálnym počtom 15 žiakov,
 • prerozdelenie tried podľa vedomostnej úrovne (tam kde sa to v rozvrhu bude dať),
 • nedávať v jednej triede vždy nulté a posledné hodiny,
 • podporovať zakupovanie učebníc žiakmi kvôli vedomému ničeniu (aj napriek tomu, že okrem 5. ročníka máme učebníc dosť),
 • v 5. ročníku si všetci žiaci budú musieť učebnice zakúpiť, lebo z príspevku MŠ SR sa učebnice Project 1 nedali objednať,
 • 4. edíciu učebníc Project budeme využívať v 5. – 7. ročníku, v 8. – 9. budeme pokračovať  v 3. edícii,
 • praktizovať individuálny prístup k žiakom s poruchami učenia,
 • apelovať na rodičov, aby viac kontrolovali svoje deti a pravidelne sa informovali o prospechu svojich detí,
 • dodržiavať postup pri sťažnostiach rodičov (vyučujúci → triedny učiteľ → vedenie školy),
 • klásť dôraz na čítanie, písanie a počúvanie s porozumením a ústny prejav (monologický i dialogický),
 • účasť na seminároch, školeniach a priebežných vzdelávaniach,
 • rozširovať slovnú zásobu o športovú terminológiu a zakomponovať ju do vyučovania,
 • projektové vyučovanie,
 • podporovať spoluprácu s ostatnými predmetmi (napr. informatika pri tvorbe projektov),
 • zavádzať prvky CLIL-u do vyučovania na 1. stupni,
 • podporovať multikulturalitu.

 

Zapísala: Mgr. Jana Zemániková

 

Vyhodnotenie  činnosti PK prírodovedných predmetov  v školskom roku 2015 /2016

 

Cieľom činnosti PK prír. predmetov bolo zlepšiť úroveň prípravy žiakov na vyučovanie, naučiť ich systematickej príprave na vyučovanie takých náročných predmetov ako je matematika, fyzika, chémia. Vieme, aké náročné je nájsť si k žiakovi cestu, ktorá mu potom ukáže ako sa na jednotlivé predmety pripravovať, vytvoriť si k nemu kladný vzťah . Väčšina vytýčených úloh bola  splnená.

Kontrola hlavných úloh obsiahnutých v pláne práce:

Ø  rozvíjali sme logického myslenia  žiakov

Ø  žiakov sme sa snažili učiť, rozmýšľať a uplatňovať svoje poznatky v praxi

Ø  vo vyučovaní  sme vedli  žiakov k používaniu odbornej terminológie

Ø  spolupracovali sme s výchovnym poradcom

Ø  analyticky sme spracovali a rozobrali napísané práce

Ø  k jednotlivým žiakom sme pristupovali individuálne

Ø  vo všetkých predmetoch sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa Školského vzdelávacieho programu.

Ø  všetky vyučovacie predmety mali zahrnutú čitateľskú a finančnú gramotnosť   

Ø  vo vyučovaní všetkých predmetov sme sa snažili využívať IKT v ktorejkoľvek fáze vyučovacej  hodiny. 

Ø  venovali sme intenzívnu pozornosť problematike diskriminácie, intolerancie, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu.

Ø  prijímali sme opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou žiaka,  postupovali sme podľa Vnútorného poriadku školy.

Ø  zabezpečovali sme aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, priebežne sme monitorovali zmeny v správaní detí a žiakov, v prípadoch oprávneného podozrenia, že deti sú fyzicky alebo psychicky týrané,  zneužívané, šikanované, je ohrozovaný ich zdravý psychický a morálny vývin, bezodkladne v spolupráci s vedením školy, VP, sme  riešili vzniknutý problém.

Ø  spolupracovali sme so špec.pedagogičkou a  výchovným poradcom na škole najmä pri hodnotení detí so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Rešpektovali sme  obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa, zadávať požiadavky, ktoré má predpoklad dieťa splniť. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania sme postupovali podľa Metodických pokynov na hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, využívali aj slovné hodnotenie.

Ø  vytvárali sme podmienky na rozvoj talentovanej mládeže prostredníctvom zapájania do predmetových olympiád a súťaží.

Ø  humanistický prístup vo výchove a jeho úlohy sme zaradili do triednických hodín podľa plánu školy.

Ø  činnosť PK orientujeme na využívanie vzdelávacích štandardov a uplatňovanie progresívnych metód. Skvalitňujeme prácu učiteľov pri uplatňovaní požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov, pri upevňovaní a preverovaní poznatkov a ich hodnotení.

 

Ø  počas školského roka sme si  pripomínali významné dni a výročia SR aj medzinárodné.

Ø  snažili sme sa vytvárať pozitívnu sociálnu klímu ako prevenciu násilia v škole.

 

 

Krúžková činnosť:

Ø     matematický krúžok

Ø     počítačový krúžok

Ø     príprava na Testovanie 5

Ø     príprava na Testovanie 9

Súťaže:

Ø  Pytagoriády –úpešní riešitelia školského kola 4.A- Ondrovič, 5.AB- Čajagi, 8.AB- Balog. Žiaľ v okresnom kole sme neboli úspešní.

Ø  Pikopretek- prihlásili sme 3 družstvá-6.roč- Kováč,Bacho,Chrupka,Jančovič

7.roč.- Dunka, Ružanský, Bubica,Fúlop, 8.roč.- Hrebeň, Madaj, Tóth, Záviš

Z 32 skôl sa družstvo žiakov 8.ročníka umiestnilo na 12. mieste

Ø   Pangea-zúčastnilo sa 27 žiakov 7,8,9 ročníka,

Ø  Chemická  olympiáda obvodné kolo kategória D (8. – 9. ročník)  - Vivien Páj z 9.AC sa stala úspešnou riešiteľkou, získala 16. miesto.

Ø  Krimichémia – súťaž SOŠ chemickej Vlčie hrdlo a spoločnosti Slovnaft – Dávid Páj z 8.AB a Vivien Páj z 9.AC priebežne druhý polrok šk. roka 2015/2016 riešili kriminálny prípad – zúčastnili sa prípravného pojednávania, laboratórnych prác na SOŠ chemickej, následne analyzovali vzorky aj na škole a taktiež sa zúčastnili finálneho súdneho pojednávania v priestoroch spoločnosti Slovnaft, kde prezentovali výsledky svojho bádania. Síce sa neumiestnili na prvých 3 miestach, ale odmenou im bola exkurzia v spoločnosti Slovnaft. 

Ø  Vedomostná súťaž o olympizme 2016 - v rámci predmetu informatika sme sa zapojili do online súťaže organizovanej Slovenským olympijským výborom

Ø  Biologická  olympiáda  obvodné kolo kategória D (6.-7. ročník )– A. Chrupka 6.ABC a L. Bacho 6.ABC – Lukáš Bacho sa stal úspešným riešiteľom získal 9. Miesto.

akcie pk prírodovedných predmetov:

 

Ø  Európska noc výskumníkov -  výber žiakov7.-8.ročníka

Ø  Návšteva SNM  - Čaro neživej prírody, fauna + flóra Slovenska –trieda 8. C.

Ø  Festival JEDEN SVET - Človek v ohrození– výber žiakov 6.- 9.ročníka.

Ø  „Život plechovky“ /recyklácia plechovky – interaktívne premietanie.

Ø  „Nemaj trému z extrému“– interaktívna premietanie 8.-9.ročníky.

Ø  „Fajčenie vražedný návyk“ – 7.ročník.

Ø  Triedenie odpadu – čiastočne splnené  - odovzdaných cca 200kg papiera na recykláciu – dostali sme za to WC papier, servítky, papierové utierky, ktoré boli následne rozdelené do kabinetov, odvoz papiera by mal prebehnúť na konci školského  roka 2015/2016.

Ø  Deň vody – propagácia pitia čistej celý deň - II. stupeň.

Ø  Deň Zeme –výsadba zelene v areáli školy.

Ø  Deň NARCISOV– dobrovoľnícka pomoc  9. ročníky (4.skupiny).

Ø  Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm –výber žiakov 6.ABC a 7.AC + na festivale sme dostali dva stromčeky, ktoré si žiaci zasadili v areáli a starajú sa o ne + vyhrali sme prednášku od NATURPACKu.

Ø  Zdravý životný štýl : II. ročník Kalina Food Day– vytvor si zdravú desiatu priamo v škole II. stupeň – 1.m.9.B/2.m.6.ABC/3.m.5.B a 9.AC .

Ø  NATUR-PACK –interaktívna prednáška „Neodpadni z odpadov“ s environmentálnou tematikou p. Popovič.

Ø  Environmentálne premietanie o prírodných ekosystémoch  - všetky ročníky.

Ø  Individuálna hodina pre 7.ročník –/chlapci, dievčatá – odovzdanie materiálu o dospievaní.

Čo nám chýba:

Ø  laboratórnych pomôcok na experimentovanie, chemikálie

Ø  multifunkčne meracie pristroje prúdu, napätia a odporu

Ø   kalorimetre

Ø  bolo by vhodné zaheslovať počítače, na ktorých žiaci pracujú počas vyučovacích hodín informatiky, proti inštalovaniu programov. Ak by bolo nutné nainštalovať do PC nejaký program,  heslo by mali učitelia informatickej výchovy. Zabránilo by sa tak svojvoľnému inštalovaniu programov žiakmi do PC.

Záverečné zhrnutie:

Prácu členov PK by som ako vedúca zhodnotila kladne. .

 

 

                                                                   Vypracovala: ved. PK  Ing.D. Gajdośíková

 

 

Vyhodnocovacia správa  za šk. rok 2015/ 2016

 PK výchovných predmetov /VYV, VUM, HUV, ETV, NBV, OBN/

V šk. roku 2015/16 vychádzali pedagógovia výchovných predmetov z TVVP, metodických príručiek pre dané predmety, z POP MŠ SR a pokynov školy.  V rámci PK výchov hodnotíme školský rok kladne.

Na  všetkých výchovných predmetoch sa venovala pozornosť dodržiavaniu ľudských práv podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv a práv dieťaťa, odsúdili sa všetky formy diskriminácie, rasizmu,  intolerancie, homofóbie a umožnilo sa žiakom kultivovane vyjadriť svoj postoj.

Aktuálne problémy jednotlivých skupín sa konzultovali priebežne a v spolupráci s CPPaP a špec. ped. Ing. Gajdošíkovou a nechýbala ani kooperácia pedagógov. Zhodnotenie práce v jednotlivých skupinách a triedach  podľa úrovne schopností, zručností a vedomostí sa javí primerane. Plány boli splnené.

Skupinové vyučovanie na VYV, VUM a ETV bolo uskutočnené v každom ročníku, najlepšie sa pracuje s kolektívom 7.AC a 6.ABC, v  vyšších ročníkoch je nemožné po viacerých pokusoch dokončiť úlohu pri skupinovom vyučovaní.

Odporúčame zachovať klasifikáciu v predmetoch  VYV,VUM, HUV,OBN aj v budúcom školskom roku 2016/2017, známka stále zostáva  motivačným prostriedkom pre žiakov. Hodnotenie absolvovalpriebežne pracoval platí naďalej pre ETV a NBV. Naďalej budeme formatívne hodnotiť žiakov  - toto hodnotenie je  zamerané  na podporu efektívneho učenia žiakov, je poskytnutá užitočná spätná väzba,  zameriava sa na odhalenie chýb a nedostatkov v práci žiaka a žiakovi je ponúknutá rada zameraná na zlepšenie budúceho výkonu. 

Plán práce  bol  priebežne plnený. Vychádzalo sa aj zo súčasnej problematiky „migrujúcich utečencov“ a predchádzali sme  diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu, prejavom intolerancie a homofóbii. Snažili sme sa poukázať na dôležitosť výchovy v duchu humanizmu a patriotizmu, pričom sme nezabúdali na toleranciu a akceptáciu „iného“. časťou výchovného procesu bolo zameranie sa na prevenciu látkovej a nelátkovej závislosti, ktorá naďalej pokračuje, preto žiadame pedagógov o zaradenie si týchto témy do vyučovania aj v školskom roku 2016/2017.

 Veku primeraným spôsobom sme sa venovali dôsledkom rizikového sexuálneho správania sa  a prevencia bola realizovaná kontinuálne s BIO, paralelne s tematikou plánovaného rodičovstva.  Touto osvetou vštepujeme správne postoje, dôležitosť zdravého životného štýlu a environmentálne správanie sa voči okolitému prostrediu. Opäť sa nám len čiastočne podarilo separovať odpad, preto si ukladáme za cieľ zlepšiť separáciu odpadu do budúceho šk. roka 2016/17 a svedomitejšie pristupovať k environmentálnym aktivitám.

Žiaci sa z NBV prehlasujú na ETV.

 

Splnené akcie:

§  Enwin – správna separácia odpadu 7.AC - september 2015

§  Sokoliari – interaktívna výuka v areáli ZŠ celá škola – október 2015

§  BIB –Bienále ilustrácií Bratislava 17ž. výber – október 2015

§  SNM – ekosystém 8.C – november 2016

§  Festival Jeden svet - Človek v ohrození 45ž. výber – november 2015

§  „Ako vnímam vodu okolo nás“ – výtvarná - november 2015 (D.Kmiť, Klúcsiková, Hale)

§  Deň varovania – 10.12.2015

§  Bibiana – „Klobúk dolu pán Brunovský“ 6.ABC – december 2015

§  Zápis pomáhali a tvorili žiaci 7.AC –február 2016

§  EVŠ –výtvarná – bez umiestnenia – február 2016 (Ižová, Klúcsiková, Konevych, Hale, Dubeňová, A.Prachařová, Cenký, V.Irsák)

§  Výchovný koncert – Slovenské tradície – celá škola –marec 2016

§  „V školách o grafitoch“ – trestnoprávna zodpovednosť + umenie 6.ABC – interaktívna prednáška polície – marec 2016

§  SOV – výtvarná – bez umiestnenia –apríl 2016 (Ižová, Klúcsiková, Hale, Dubeňová, A.Prachařová, Cenký, Harkava)

§  Výchovný koncert – „prevencia šikany“ –celá škola –apríl 2016

§  Vernisáž EVŠ – knižnica na Nobelovej – apríl 2016 (Ižová , Hale)

§  Deň narcisov – apríl 2016 (9.AC – Prachařová, Weiskopf, Deák a 9.B)

§  Deň Zeme – výsadba zelene v areáli školy – apríl 2016

§  Ekotopfilm  - medzinárodný filmový festival - výber žiakov 6.ABC a 7.AC – máj 2016 – dostali sme dva smreky, ktoré sme so žiakmi zasadili do betónových nádob pred budovu školy

§  KFD  - zdravý životný štýl -  urob si zdravú desiatu priamo v škole  – II. stupeň –máj 2016

§  Primalex – Rozprávkový dom – výtvarná – bez umiestnenia - máj 2016 (Hale, Klúcsiková, Dubeňová)

§  Carnuntum AU– historicko- literárno-umelecká exkurzia výber 36ž. – jún 2016

§  Naturpack – vyhrali sme na Ekotopfilme environmentálny softvér – „ Neodpadni z odpadov“. 7.AC a 6.ABC – interaktívne prednášal p. Popovič

§  Interaktívne premietanie - Nemaj trému z extrému, Život plechovky, Fajčenie vraždiaci návyk...

§  Odovzdanie papiera cca 200kg

§  Výtvarný krúžok počas šk. roku 2015/2016

 

Ciele, opatrenia a  požiadavky jednotlivých výchovných predmetov:

·        VYV, VUM – spotrebný materiál,  elektrické strúhadlo, ceruzy, gumy, výkresy, štetce malé (nie maliarske)

·        Environmentálna výchova -  zlepšiť separáciu odpadu - jednotné nádoby na separáciu odpadu, zapojiť sa do zberu bateriek (monočlánok).

·        Skúsiť naplánovať akcie v priebehu roka tak (pomocou plánovacieho kalendára), aby sa tam v  mohli zúčastniť všetci čo majú záujem (pedagógovia aj žiaci napr. ako na KFD), spolupracovať s CPPaP - drogová prevencia, kyberšikana, výchova k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova – podľa plánu, ktorý je k dispozícii v multifunkčnej miestnosti.

·        Zveľadenie si pracovného prostredia.

·        Revitalizovať a opraviť okná, žalúzie, stoličky v ateliéri.

·        Revitalizovať rastlinstvo v našej škole – úprava, splnené len čiastočne, nové nádoby.

·        Exkurzia po centre Bratislavy.

·        Založiť „schránku dôvery“ v spolupráci s CPPaP  a žiadať si väčšiu spoluprácu (kyberšikana, trestnoprávna zodpovednosť mladistvých, doping...) (Polícia = ŠIKANA 4.2.2016 u p. Sikelovej - termín zrušený pre GEO olympiádu, nový termín nebol ponúknutý).

·        Obnoviť spoluprácu s Daphne/ prípadne pokračovať s Naturpackom, alebo exkurzia do prírody.

·        Efektívnejšia sa javí vyučovanie s menším počtom žiakov.

·        Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých - zastrešenie ponúklo  CPPaP.

·        Výchovné predmety odporúčame zaradiť až na záver vyučovacieho procesu. 

·        Každý pedagóg musí byť dôslednejší.

Vzdelávanie pedagógov:

*   Veľká Morava HRAD –august 2015 – p. Benčič a p. Bukovenová

*   CPPaP – Koordinátor prevencie – p. Bukovenová

*   Triedna a jej piataci v CPPaP – p. Achbergerová

*   MPCmBA – Výtvarné techniky – GMB Mirbachov palác- jún 2016 – p. Bukovenová – vzdelávanie pokračuje v školskom roku 2016/2017    

 

Návrh na pochvalu  riaditeľom školy udeľuje PK výchov za reprezentáciu vo výtvarných súťažiach ale aj pre správny environmentálny postoj a ekologické myslenie: Dubeňová 5.AC,  Kmiť 5.AB,  Klúcsiková 6.ABC,  Hale 6.ABC,  Konevych 6.ABC,  Prachařová 7.AC,  Ružanský 7.AC,  Fedor 7.AC,   Dunka 7.AC,   Iurek 7.AC, Ižová 8.AB.

                                                                                                                              Zapísala: Bukovenová

 

Záverečná správa PK TV 2015/2016

 

 Úlohy ročného plánu  PK

Splnené:

 1. Realizácia účelových cvičení - v školskom roku 2015/2016 sme absolvovali 2 UC
 2. Vytvorenie podmienok pre ďalšiu činnosť futbalovej prípravky NŠK
 3. Pokračovanie kurzu základného korčuľovania  žiakov 1. stupňa (1 hodiny týždenne)
 4. Pokračovanie hokejového tréningu žiakov 1. stupňa (1 hodiny týždenne)
 5. Pokračovania kurzu základného plávania žiakov 1. stupňa (1 hodina týždenne)
 6. Kurz pokročilého plávania pre žiakov 2. stupňa (1 hodina týždenne)
 7. Tréning pohybových koordinačných schopností pre žiakov 1. stupňa (1,5 hodiny týždenne)
 8.  Tréning pohybových koordinačných schopností pre žiakov 2. stupňa (1,5 hodiny týždenne)                                             
 9. Škola v prírode s lyžovaním - Lazy pod Makytou, pre prvý stupeň, 1 termín, január 2016
 10. Lyžiarsky výcvikový kurz - Oravská Polhora, pre druhý stupeň, 7. ročník a ostatné ročníky, 1 termín, január 2016
 11. Zorganizovať okresné a krajské kolá chlapcov a dievčat: florbal, cezpoľný beh, futbal ( Coca-cola cup) a atletika. Zorganizovať okresné kolo chlapcov v hádzanej.
 12. Realizácia Projektu naučme sa korčuľovať a plávať
 13. Realizácia Projektu Futbal to je hra
 14. Realizácia športového dňa MDD, 1.jún.2016
 15. Škola v prírode so športovým zameraním pre 4.A triedu – Stará Bystrica, máj 2016
 16. Hviezdicový beh po zaniknutých športoviskách v Bratislave, jún 2016

Nesplnené:

 1. Realizácia športovej akcie - Beh olympijského dňa, jún 2016

 

 Vyučovanie TV 

V školskom roku 2015/2016 sme, v súlade s uznesením Pedagogickej rady, TV klasifikovali.

Na hodinách TV sa plnili časovo-tematické plány, ktoré boli vypracované v súlade s Učebnými osnovami ( 1997 ) a zmenami školské zákona z roku 2008. Úspešnosť ich plnenia sa overovala podľa Pokynov na hodnotenie vzdelávacích štandardov z TV ( 2004 ).

Na vyučovacom procese TV sa podieľali Dušan Noga, Miloš Smoleniak, Michal Ilčík, Mário Rovenský a Ján Marko.

Plánovaný obsah učiva sa podarilo absolvovať vo všetkých triedach. Pre deti boli najzaujímavejšími hodiny zamerané na športové hry. V 8. a 9. ročníku sme zaradili TC s cvičením v posilňovni, ktoré malo dobrú odozvu aj v dievčenských skupinách. V tomto školskom roku sme zaradili do hodín TV cvičenia na nerovných plochách a cvičenia podporujúce nervovo-svalovú koordináciu, stolný tenis, bedminton a nohejbal . V dievčenských skupinách sme navyše zaradili tenis. Menší záujem sme zaznamenali pri tematických celkoch gymnastika a atletika, kde žiaci ťažšie spĺňajú stanovené štandardy. Výrazný vplyv na túto skutočnosť má aj zvyšujúci sa počet detí s nadváhou, ktorá výrazne obmedzuje celkový pohybový prejav, pri gymnastike a atletike to platí dvojnásobne.

 

V nasledujúcom školskom roku sa budeme snažiť o zaradenie do hodín TV bedminton a tenis aj v chlapčenských skupinách. Naďalej sa budeme sústrediť na to, aby sme viac zaujali deti, ktoré nikde organizovane nešportujú, prípadne ich vo väčšom počte zapojili do školských súťaží. Naďalej budeme dôsledne kontrolovať nosenie cvičebného úboru a cvičenie na hodinách. Pomôcť by malo pokračovanie činnosti futbalovej prípravky, rozšírenie kurzov plávania a korčuľovania aj na druhý stupeň, pokračovanie projektu Florbal pre všetkých a projektu Naučme sa korčuľovať a plávať s vytvorením vlastnej hokejovej prípravky.

Využívame veľkú telocvičňu, školskú posilňovňu, telocvičňu s pomôckami na cvičenia s nerovnými plochami, úpolovú telocvičňu, mini ihrisko a futbalové ihrisko.

 

Športová príprava

 

V tomto školskom roku sa neotvorila športová trieda so zameraním na hokej. Z dôvodu malého počtu detí sa zlúčila s nešportovými  triedami (5.AB, 5.AC). V nasledujúcom školskom roku znova neotvárame hokejovú triedu piatakov. Skončila sa spolupráca s HC Slovan Bratislava. S ŠK Slovan Bratislava sa spolupráca obnovuje len pomaly.

 

Súťaže a umiestnenia

1. Súťaže organizované MČ Bratislava Nové Mesto

V školskom roku 2015/2016 sme sa zúčastnili väčšiny športových súťaží organizovaných našou školou v mestskej časti Bratislava Nová Mesto.

Najlepšie dosiahnuté výsledky:

 

celoslovenské kolo

krajské kolo

okresné kolo

Futbal Mc Donald´s Cup 1.stupeň ch

––––––––

4. miesto

3. miesto

Futbal Coca Cola Cup  2. stupeň ch

3.miesto v Česko-Slovenskom kole

1. miesto

1. miesto

Futbal COOP Jednota Cup d

4. miesto

1. miesto

1. miesto

Futbal Dôvera školský pohár ch

––––––––

––––––––

 5. miesto

Florbal SŽ ch

5. miesto

1. miesto

  1. miesto

Florbal OXDOG MŽ ch

––––––––

2. miesto

1. miesto

Florbal OXDOG

1. stupeň ch

––––––––

––––––––

2. miesto

Atletika SŽ d

––––––––

––––––––

3. miesto

Atletika SŽ ch

––––––––

3. miesto

1. miesto

Cezpoľný beh SŽ ch

––––––––

––––––––

2. miesto

Cezpoľný beh SŽ d

––––––––

––––––––

4. miesto

Hádzaná SŽ ch

––––––––

––––––––

  2. miesto

 

2. Súťaže organizované SZĽH

 

celoslovenské majstrovstvá

krajské              majstrovstvá

regionálne        majstrovstvá

ŠHT 9

2. miesto SŽ A

2. miesto SŽ A, ZsZLH

––––––––

ŠHT 8

––––––––

2. miesto SŽ B, ZsZLH

––––––––

ŠHT 7

––––––––

1. miesto MŽ A, ZsZLH

––––––––

ŠHT 6

––––––––

1. miesto MŽ B, ZsZLH

––––––––

 

Štvrtáci Slovana Bratislava vyhrali vo finále Orange cupu v Košiciach s domácimi 8:5 a stali sa majstrami Slovenska v minihokeji.

 

3. Súťaže organizované BFZ

Naša futbalová prípravka je súčasťou Novomestského športového klubu. Získala vo svojej súťaži PMA1, ktorú organizuje pre kategóriu prípraviek A, Bratislavský futbalový zväz, 11. miesto. Okrem žiakov našej školy v prípravke A trénujú aj deti z iných škôl.

 

4. Súťaže organizované SFZ

Naši futbalisti s deviateho a ôsmeho ročníka sa zúčastnili regionálnych majstrovstiev v SR a obsadili 1. miesto v kategórii U15.

 

Najúspešnejší športovci

Individuálne výkony na súťažiach:

Pochylý – 6. miesto v cezpoľnom behu v celoslovenskom kole

Belošicová- 5.miesto v krajskom kole v atletike – skok do výšky

Kristián Mihálek – 2. miesto v krajskom kole v behu na 60m

Jakub Kaňovič - 2. miesto v krajskom kole v behu na 300m

Chlapci – 2. miesto v krajskom kole štafeta

 

Chlapci: Pochylý, Deák, Juráš, Sabo, Šandor, Vančo, Ejem, Jasenec, Baláž, Korenačka, Markovič, Mihálek, Strelec, Kaňovič, Polakovič, Miklovič, Tóth, Adamovič, Koza

 

Dievčatá: Alena Balážová, Lea Belošicová, Vanessa Balážová, Karolína Srnková, Megan Ruseva, Samantha Prachařová.

 

Spolupráca s  inými organizáciami 

 1. Mestská časť BA Nové Mesto

-          organizácia  okresných a krajských kôl vo florbale, cezpoľnom behu, atletike a futbale (cocacola cup). 

-          organizácia okresného kola v hádzanej.

-          K budúcemu roku navrhujem organizovať len okresné kolá vo florbale, cezpoľnom behu, atletike a futbale, pretože sa venujeme organizovaniu súťaží pre cudzie deti na úkor nášho vyučovacieho procesu. 

Podávanie projektov so športovým zameraním

Žiadne podané projekty.

 

Realizácia projektov so športovým zameraním

 1. Futbal to je hra ( Úrad vlády SR ) – Smoleniak, Marko

Podporiť u žiakov mladšieho školského veku prirodzený záujem o futbal, vytvoriť kvalitný káder ako základ pre otvorenie samostatnej futbalovej triedy v 5. ročníku školskej dochádzky na ZŠ Kalinčiakova.

 1. Naučme sa korčuľovať a plávať
 2. Florbal pre všetkých

 

Školenia a vzdelávanie učiteľov TV

Smoleniak –funkčné vzdelávanie

Ilčík - 1. atestačná skúška

 

Návrhy na doplnenie kabinetu TV

1. doplnenie spotrebného materiálu –futbalových sietí  na brány 2ks, rozlišovačky 20ks, sadu školských dresov pre starších žiakov.

2. nový inventár - florbalové mantinely.

 

Návrhy na investície do športových zariadení

Žiadať zriaďovateľa o finančnú dotáciu na rekonštrukciu školskej telocvične. Rekonštrukcia zahrňuje výmenu palubovej podlahy, dreveného obloženia, osvetlenia a vymaľovania telocvične.

                                                                                                                      Mgr. Michal Ilčík

                                                                                                                            Vedúci PK

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Žiaci končiaci našu školu sú všetci prijatí na gymnáziá alebo stredné školy. Väčšina žiakov pokračuje v štúdiu na športových gymnáziách a tiež na školách technického, či ekonomického zamerania.

Veľa našich žiakov sa uplatňuje v extraligových a prvoligových kluboch na Slovensku i v zahraničí (Anglicko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Rusko, Česko) v ľadovom hokeji, futbale, krasokorčuľovaní, bejzbale, tenise. Z profesionálnych športovcov sa stávajú tréneri, managéri a telovýchovní pracovníci. Dobré uplatnenie v živote majú aj žiaci, ktorí sa športu nevenovali na klubovej úrovni, ale športovali pre svoj dobrý pocit.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Sme škola, ktorá v svojom školskom vzdelávacom programe presadzuje a podporuje šport. Či je to futbal, hokej, všeobecná športová príprava alebo individuálne športy ako krasokorčuľovanie, tenis a iné. Preto naše psychohygienické podmienky sú iné ako na bežných školách. Žiakom - športovcom musíme zabezpečiť pravidelné trénovanie a do výchovno - vzdelávacieho procesu zaradiť aj ostatrné predmety. Dotýka sa to všetkých tried.

Prvá vyučovacia hodina sa začína o 8,20 hod.. Po 2. vyučovacej hodine máme 15 minútovú desiatovú prestávku. Psychohygienu sa snažíme dodržiavať aj počas 25 minútovej obedňajšej prestávky. Obedy sa vydávajú od 11,30 do 14,00 hod. Tréningový proces je v čase hlavného vyučovania a žiaci sa musia vrátiť do školy. Žiaci - hokejisti trénujú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v blízkosti školy. Aj napriek tomu, v dôsledku predpísaného počtu vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky a doporučených tréningových jednotiek musia mať vyučovanie aj popoludní 7. vyučovacie hodiny. Popoludňajšie vyučovanie sa začína o14,00 hod. a končí 15,35. Aby sme žiakov po náročnom tréningu nezaťažovali zaraďujeme do výchovno - vzdelávacieho procesu výchovné predmety popoludní. Tomuto režimu sa musia prispôsobiť všetky triedy. Problém je však v tom, že majú voľné hodiny. Aby žiaci nemuseli čakať vonku (v prípade nepriaznivého počasia a tí, čo sa nestravujú), zabezpečili sme im pedagogický dozor. Žiakov vedieme k správnym hygienickým návykom na telesnej a športovej príprave, učíme ich správnemu stolovaniu a zabezpečujeme im pitný režim a čerstvé zeleninové šaláty k obedu. Podporujeme u detí aj duševné zdravie, problémy nám pomáhajú riešiť psychologičky. Každý rok zabezpečujeme žiakom odborné prednášky o zdravom životnom štýle.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Futbalový krúžok 1. stupeň32 Mgr. Ján Marko
Futbalový krúžok 2. stupeň29 Mgr. Mário Rovenský
Krúžok anglického jazyka6 Mgr. Eva Rusnáčiková
Krúžok ľadového hokeja 1. stupeň43 Mgr. Michal Ilčík
Krúžok ľadového hokeja 2. stupeň45 Mgr. Miloš Smoleniak
Krúžok nemeckého jazyka10 Mgr. Jana Barboríková
Počítačový krúžok16 Mgr. Branislav Benčič
Príprava na monitor 9.r.28 Mgr. Jana Zemániková
Príprava na monitor a prijímačky 5.r.9 Mgr. Jana Achbergerová
Tvorivé dielne16 Petra Zemancová
Výtvarný krúžok 2. stupeň19 Mgr. Eva Bukovenová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola pravidelne spolupracuje s rodičmi. Na škole pracuje poradný orgán Rada rodičov, v ktorom sú zastúpení rodičia z jednotlivých ročníkov. Sú volení rodičmi vždy na začiatku školského roka. Rada rodičov sa stretáva štvrťročne. Rodičia sa zaujímajú o prácu detí, väčšina pravidelne navštevuje školu, zúčastňuje sa triednych aktívov (5 krát ročne). Majú možnosť konzultovať s vyučujúcimi nielen formou ústnej komunikácie, ale aj formou mailov. Každý rodič má prístup k elektronickej žiackej knižke, ktorú rodičia ocenili a vyhovuje im. Väčšie problémy robia škole rodičia, ktorí nejavia záujem o svoje deti, a problémy riešia až po vyzvaní riaditeľom školy. Komunikácia s rodičmi je potrebná a pomáha triednemu učiteľovi v jeho práci. Zo strany učiteľov je tu ochota pomáhať žiakom, doučiť ich chýbajúce učivo a riešiť problémy v učení i správaní.

Rodičia sa zaujímajú o zlepšenie podmienok a finančné zabezpečenie vyučovacieho procesu a celého fungovania a chodu školy. Z finančného rodičovského príspevku ZRŠ prispievajú škole finananciami na súťaže, učebné pomôcky, na pomôcky a hry do ŠKD, školy v prírode, lyžiarske kurzy, sústredenia a pod. V minulom a v tomto školskom roku rodičia zakúpili skrinky namiesto šatní pre takmer všetky triedy.

Na škole pôsobí Rada školy, jej zloženie je stanovené zákonom (viď tabuľka Rada školy str. 1). Činnosť školskej rady zabezpečuje štatút Rady. Rada školy sa pravidelne stretáva.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s MČ Bratislava - Nové Mesto

Spolupráca s MČ bola po celý školský rok na dobrej úrovni. Pozitívne hodnotíme finančnú dotáciu sociálne slabším rodinám MČ. Škola bola spoluorganizátorom viacerých športových súťaží (futbal, florbal, atletika, cezpoľný beh). Absolvovali sme výchovné koncerty a filmové predstavenia, ktoré organizovala mestská časť. Spolupracovali sme aj s mestskou knižnicou.

Pravidelne spolupracujeme aj s Centrom psychologickej a pedagogickej prevencie na Hubeného ul.v Bratislave. Psychologičky p. Kočibalová a p. Lednická nám pomáhajú pri práci s deťmi so sociálne slabšieho prostredia, ale aj so žiakmi s poruchami správania a učenia. Ich pomoc využívame aj pri výbere žiakov do športových tried.

Spolupracujeme so športovým gymnáziom na Ostredkovej ulici, s FTVŠ UK v Bratislave, Národným športovým centrom, Slovenským olympijským výborom, Múzeom telesnej kultúry, UNICEFom, Ligou proti rakovine, Protidrogovým fondom, Okresným riaditeľstvom policajného zboru, Metodickým centrom MB, športovými zväzmi: SZĽH,SFZ, SBF, športovými klubmi HC Slovan Bratislava, ŠK Slovan Bratislava.

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 20. júla 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26. augusta 2016

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook