www.skolakalina.sk

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Adresa školyKalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Telefón+421 x 4437 2634
E-mailskolakalina@skolakalina.sk
WWW stránkaskolakalina.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľDušan Noga   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 553

Počet tried: 19

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22411121216
počet žiakov524584292737463437391
z toho ŠVVP3  331042530
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJ2AJnAJrAjšAJBIOcvSjDEJETVnFrjFYZGEGHUVCHEIFV
1.A1,1           1,1  
2.A1,67           1,24  
3.A1,67           1,17  
3.B1,44           1,17  
4.A1,75           1,1  
5.ABC2,39    2,22 2   1,431,3  
6.ABC2,63    2,33 2,14  2,481,411  
7.AB2,88    2,38 1,94  2,561,691,632,06 
7.AC2,33    2,38 1,92  2,331,461,292 
8.ABC2,61    2,54 1,76  2,211,46 2,32 
9.AC2,27    2,05 1,77  2,271,14 2,59 
9.B2,71    2,43 2,14  2,361,64 2,43 
MŠ 1 lienky               
MŠ 2 motýliky               
MŠ 3 včielky               
MŠ 4 sovičky               
MŠ 1617               
0               
MŠ 1718               

TriedaINFkfkhkľhMATNBVNEJ2NJnNJrNjOBNOVPVCPrPDA
1.A    1,4          
2.A    2,19          
3.A1   1,61       1 1,67
3.B1   1,89       1 1,39
4.A1,1   2,2       1,2 1,9
5.ABC1,22   2,43          
6.ABC1,26   2,96  1,85  1,7    
7.AB1,19   2,5  1,83  1,63    
7.AC1,08   2,67  1,6  1,83    
8.ABC    2,68  1,47  1,54    
9.AC1,14   2,77  2,09  1,55    
9.B1,57   2,93  1,92  2    
MŠ 1 lienky               
MŠ 2 motýliky               
MŠ 3 včielky               
MŠ 4 sovičky               
MŠ 1617               
0               
MŠ 1718               

TriedaPVPPRVrFyrPrrSjrZRFS2RJnRjrRjSVLSJLnSjSPRSEE
1.A 1,2         1,35 1 
2.A 1,95         2,48 1,1 
3.A           1,89 1,22 
3.B           2,17 1,06 
4.A1,6         1,852,25 1,15 
5.ABC           2,48 1,21 
6.ABC       1,7   2,93 1,11 
7.AB       1,5   2,63 1,44 
7.AC       2   2,88 1,46 
8.ABC       1,78   2,59 11,61
9.AC       1,55   2,82 1,27 
9.B       2,5   3 1,21 
MŠ 1 lienky               
MŠ 2 motýliky               
MŠ 3 včielky               
MŠ 4 sovičky               
MŠ 1617               
0               
MŠ 1718               

TriedašIVSRLnŠPSPFSPLHTchVTHDTSVTEVTHVLAVUMVYVZSPZ
1.A       1    1,05  
2.A       1,1    1,24  
3.A       1,06  1,22 1,17  
3.B       1  1,28 1,06  
4.A 1     1,15  1,95 1,3  
5.ABC 1,29 1  1,611,09    1,09  
6.ABC 1,05 1  1,441    1,19  
7.AB 1 1  11    1,38  
7.AC 1,04    1,541    1  
8.ABC 1 1   1   1 1 
9.AC 1,32     1,14   1   
9.B   1   1   1,29   
MŠ 1 lienky               
MŠ 2 motýliky               
MŠ 3 včielky               
MŠ 4 sovičky               
MŠ 1617               
0               
MŠ 1718               

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A201910
2.A231832
3.A181800
3.B181800
4.A212001
5.ABC242310
6.ABC312713
7.AB171511
7.AC252401
8.ABC313001
9.AC222200
9.B141310
MŠ 1 lienky130019
MŠ 2 motýliky200022
MŠ 3 včielky150015
MŠ 4 sovičky130016
MŠ 161700042
000031
MŠ 171800088

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A20161380,65161380,6500,00
2.A232943140,142914138,76291,38
3.A18156386,83145780,941065,89
3.B182000111,111982110,11181,00
4.A21144672,30142071,00261,30
5.ABC244074172,783916166,151586,63
6.ABC312928105,972928105,9700,00
7.AB172806175,382713169,56935,81
7.AC254046168,583820159,172269,42
8.ABC314909166,194907166,1220,07
9.AC224472203,274253193,322199,95
9.B142998220,602922215,05765,55
MŠ 1 lienky1300,0000,0000,00
MŠ 2 motýliky2000,0000,0000,00
MŠ 3 včielky1500,0000,0000,00
MŠ 4 sovičky1300,0000,0000,00
MŠ 1617000,0000,0000,00
0000,0000,0000,00
MŠ 1718000,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22411121216
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Divadelný krúžok 19 Mgr. Branislav Kmeť
Florbalový krúžok56 Mgr. Michal Ilčík
Futbalový krúžok 23 Mgr. Ján Bician
Futbalový krúžok NMSK36  
Krúžok ľadového hokeja 28 Mgr. Michal Ilčík
Krúžok nemeckého jazyka12 Mgr. Jana Barboríková
Počítačový krúžok 1. stupeň16 Mgr. Lenka Pažitná
Počítačový krúžok 2. stupeň18 Mgr. Branislav Benčič
Príprava na T9 31 Mgr. Vladimír Čechovič
Tvorítko 16 Petra Zemancová
Volejbalový krúžok39 Mgr. Miloš Smoleniak
Výtvarný krúžok 2. stupeň13 Mgr. Eva Bukovenová

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 6. júla 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook